bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin phap luat tuan so 34 2005


From: Luat Gia Pham
Subject: Ban tin phap luat tuan so 34 2005
Date: Sat, 20 Aug 2005 01:14:40 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 34 tuần từ 18/08/2005 đến 25/08/2005
Hi! friend!
WOW! Such a busy day! Can you believe that I had meeting with 8 different companies today? Now it's about 11'clock at night and I'm still in my office trying to finish up the work that I couldn't do during the day. But I'm glad that I'm able to help many of our members.
-Luat Gia Pham
Ngày 08/02/2005 Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 04/2005/TT-BCN Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản từ năm 2005 - 2010
Theo đó, Khoáng sản tuân thủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau mới được phép xuất khẩu:
Được khai thác từ các mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước; Đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện quy định. Tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản phải được các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS xác nhận. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài và phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau:Có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Có Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực, có Hợp đồng mua khoáng sản để chế biến với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực. Có Hợp đồng mua khoáng sản hoặc Hợp đồng ủy thác xuất khẩu khoáng sản với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực…
Quy định về tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu như sau:
Loại khoáng sản xuất khẩu: Tinh quặng Cromit đạt hàm lượng ≥ 46% Cr2O3; Tinh quặng Ilmenite (sa khoáng) đạt hàm lượng ≥ 52% TiO2 (< 57%) và Chỉ được xuất khẩu đến hết 2008; Tinh tặng Ilmenite (gốc) đạt hàm lượng ≥ 48% TiO2, Mỏ Cây Châm (Thái Nguyên) chỉ được xuất khẩu đến hết 2008; tinh quặng đồng đạt hàm lượng ≥ 18% Cu Chỉ được xuất khẩu đến hết 2006…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 27 tháng 4 năm 2001 hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005.
Ngày 08/03/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/2005/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005
Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành hàng soát xét và đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển từng ngành hàng một cách toàn diện, kể cả việc thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển thông qua các dự án đầu tư của các địa phương, nhất là đối với các mặt hàng trọng yếu để bảo đảm quy hoạch sản xuất phải gắn với nguồn cung ứng nguyên liệu và hệ thống tiêu thụ sản phẩm…
Bộ tài chính quản lý mọi hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước một cách chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; có biện pháp thích hợp để tạo động lực phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng mục đích, đúng chế độ quy định, gắn với việc hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (đặc biệt là tiết kiệm xăng, dầu, điện năng), tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và tiết kiệm trong xây dựng cơ bản…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ tích cực, chủ động điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, kết hợp linh hoạt với các công cụ khác phù hợp với cơ chế thị trường, không để xảy ra đột biến nhằm ổn định tiền tệ và kinh tế vĩ mô…
Bộ Thương mại: Có các giải pháp cụ thể, tích cực mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Chủ trì cùng các Bộ, các ngành liên quan theo dõi, dự báo tình hình thị trường để có giải pháp cụ thể điều hoà cung cầu hàng hoá, không để xảy ra những mất cân đối cục bộ, kiểm soát và ngăn chặn độc quyền trong kinh doanh, lưu thông hàng hoá. Phối hợp với các Bộ quản lý ngành hàng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, dự trữ và phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước nhất là các tổng công ty để điều hòa cung cầu, bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống của nhân dân…
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị này.
Ngày 08/08/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Pháp lệnh số 198/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam
Theo đó, Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Than Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với nội dung như sau:
Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Than Việt Nam) là công ty nhà nước, có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài nguyên khoáng sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.Tập đoàn Than Việt Nam được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Than Việt Nam và các đơn vị thành viên, nhằm tạo ra một tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ cao, quản lý hiện đại, kinh doanh đa ngành trong đó ngành chính là công nghiệp than, nhiệt điện đốt than, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí năng lượng và mỏ, đóng tàu và ô tô, khai thác, chế biến khoáng sản…
Bộ máy quản lý, điều hành của Tập đoàn Than Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn, có 07 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên là Tổng giám đốc và một thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 08/08/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 196/2005/QĐ-TTG về việc thành lập Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế
Theo đó, Vụ Bảo hiểm Y tế có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cán bộ, công chức của Vụ Bảo hiểm y tế.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Ngày 08/09/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9958/BTC- TCT Giải quyết vướng mắc về thuế
Đối với các trường hợp đề nghị miễn, giảm thuế cước không cần sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào Kho bạc;
Việc xét miễn, giảm thuế cước được xem xét theo thực tế vận chuyển. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cước từ hoạt động vận tải quốc tế phải nộp trong vòng 5 ngày kể từ khi hết thời hạn miễn, giảm thuế.Các trường hợp đã được miễn, giảm trong năm trước đó có thể được kê khai tạm nộp theo thuế suất miễn, giảm và quyết toán theo thực tế phát sinh vào cuối năm với điều kiện hãng tàu hoặc đại lý phải cam đoan nộp đủ số thuế phải nộp, nếu số thuế đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp. Tuy nhiên, việc tạm nộp theo chế độ miễn, giảm này phải chấm dứt ngay vào tháng tiếp theo tháng các điều kiện miễn, giảm không còn áp dụng…
Đối tượng thực hưởng các quy định miễn, giảm đối với thu nhập từ vận tải quốc tế phải là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải quốc tế có điều hành tàu vào cảng Việt Nam để vận chuyển hàng hoá hoặc hành khách và được xác định như sau:Là hãng tàu đứng đơn đề nghị áp dụng Hiệp định trong trường hợp hãng tàu trực tiếp nộp đơn (căn cứ vào tên người đứng đơn); hoặc Là hãng tàu uỷ quyền hoặc chỉ định đại lý làm thủ tục thay mặt trong trường hợp hãng tàu uỷ quyền cho, hoặc chỉ định đại lý (căn cứ vào tên người uỷ quyền hoặc chỉ định đại lý trong hợp đồng uỷ quyền hoặc văn bản chỉ định đại lý);Đồng thời phải chứng minh được là hãng tàu có điều hành phương tiện để vận chuyển hàng hoá, hành khách (tài liệu, văn bản về tên tàu, giấy phép ra vào cảng, xác nhận ngày ra vào cảng và bảng kê cho từng tàu)…
Trên đây là hướng dẫn xử lý một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện TT 133/2004/TT-BTC.
Ngày 08/11/2005 Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Nguyên tắc đăng ký tên miền: Khuyến khích sử dụng rộng rãi tên miền dưới tên miền quốc gia .VN; Đăng ký theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt. Tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước;Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Trung tâm Internet Việt Nam và đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký. Khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được đặt hoặc tên miền đích mà nó trỏ tới. Việc thiết lập các báo điện tử và trang thông tin trên cơ sở các tên miền đã được đăng ký phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản và quản lý nội dung thông tin trên Internet.
Tránh đăng ký các tên miền liên quan tới tên các địa danh, danh nhân, lãnh tụ, tổ chức liên chính phủ, tổ chức chính trị xã hội hay các tên chung của một ngành kinh tế, tên chủng loại hàng hoá, sản phẩm. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký cần có sở cứ rõ ràng. Tên miền đăng ký được chứa các ký tự từ A đến Z; 0 đến 9 và các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường; Tên miền đăng ký được chứa ký tự “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với các ký tự này. Tên miền đăng ký không được bắt đầu bằng ký tự “xn--“. Tên miền đăng ký phải chứa ít nhất 3 ký tự và không nhiều hơn 63 ký tự.…
Hồ sơ đăng ký tên miền: đối với cơ quan tổ chức Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm: “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức xin đăng ký theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định, Đối với cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam: “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký cá nhân xin đăng ký theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định…
Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Trung tâm Internet Việt Nam và đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký…
Khi đăng ký trực tiếp, hồ sơ nộp tại các cơ sở của Trung tâm Internet Việt Nam tại Hà Nội: 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy; tại thành phố Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1; tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản hoặc tại các nhà đăng ký tên miền được Trung tâm Internet Việt Nam lựa chọn.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 15/08/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2005/TT- BTC Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc
Dự án Hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm:
- Nguồn vốn ân sách trung ương dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và tư vấn giám sát chất lượng công trình, được cân đối theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.
- Vốn ngân sách của thành phố Hà Nội (tự huy động theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đóng góp để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đoạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.
- Nguồn vốn huy động bằng quỹ đất trờn địa bàn tỉnh Hàây được sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây.
Việc hạch toán và quản lý tiền thu được từ sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư cho dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được thực hiện như sau: sau khi giao đất cho Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam-Vinaconex, Sở Tài chính tỉnh Hà Tây thực hiện ghi thu ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi tạm ứng cho dự án tương ứng giá trị diện tích đất thực giao, Trường hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng lớn hơn giá trị công trình của dự án thì Tổng thầu xây dựng phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào Ngân sách tỉnh Hà Tây. Trường hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng nhỏ hơn giá trị công trình của dự án thì Ngân sách tỉnh Hà Tây thanh toán trả cho tổng thầu xây dựng phần chênh lệch…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden.
Văn phòng Hà Nội:
133 Thái Hà- Đống Đa
Tel: 04.5374748
Fax:04.5374746
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
402 Nguyễn Kiệm - P3 - Phú Nhuận
Tel: 08.9954609
Fax: 08.9954609

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]