bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khuyen mai dich vu thuong mai dien tu tu 15/9 -15/10/2005!


From: address@hidden
Subject: Khuyen mai dich vu thuong mai dien tu tu 15/9 -15/10/2005!
Date: Sat, 17 Sep 2005 13:57:31 +0700

Kinh gui: Quy khach hang
La Nha dang ky chinh thuc ten mien Viet Nam va Quoc te, Cong ty Giai Phap Truc Tuyen (ESC) chung toi dang co chuong trinh khuyen mai cho khach hang tu ngay 15/9 den ngay 15/10/2005:
* Ten mien quoc te (.com, .net, .org): 9,95 USD
* Giam gia 5% (chi con 428.000 VND phi dang ky ten mien va 456.000 VND/nam phi duy tri ten mien) HOAC mien phi 20MB web hosting khi dang ky ten mien VIET NAM.
*  WEB site tron goi: 1.950.000 VND
* WEB site dong: 4.950.000 VND
Moi chi tiet xin vui long lien he theo cac dia chi duoi day.
Tran trong,
Thanh that xin loi neu thu nay lam phien qui vi.
_________________________________________________
Cong ty TNHH Giai Phap Truc Tuyen (ESC)
Nha Dang ky chinh thuc ten mien cap cao Quoc gia va Quoc te
Ha Noi: 71 Tran Quoc Toan - Hoan Kiem
Tel.: (84-4) 942 6896 * Fax: (84-4) 942 6897
Tp Ho Chi Minh: 69/35A duong D2, Binh Thanh
Tel: (84-8) 29 44 808 - Fax: (84-8) 512 60 37
Hot lines: 095 888 97 66 (HCM) / 0953 38 14 15 (HN)
Email: address@hidden; website: www.escvn.com
_________________________________________________

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]