bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin phap luat so 39 2005


From: Luat Gia Pham
Subject: Ban tin phap luat so 39 2005
Date: Sat, 17 Sep 2005 20:41:52 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 39 tuần từ 17/09/2005 đến 24/09/2005
Hi! friend!

-Luat Gia Pham
Ngày 09/01/2005 Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 1205/2005/QĐ-BCA(A11) Danh mục nhà nước độ Mật của ngành du lịch
Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Du lịch gồm những tin trong phạm vi sau:
Tài liệu về chủ trương, chính sách, kế hoạch hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Du lịch trình lãnh đạo Đảng và nhà nước; các phương án đàm phán của ngành Du lịch với các nước; các tổ chức quốc tế chưa công bố;Tài liệu, số liệu khảo sát điều tra về tài nguyên du lịch liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia chưa công bố; Hồ sơ nhân sự cán bộ chủ chốt của ngành Du lịch; tài liệu về quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, kỷ luật cán bộ, tài liệu về sắp xếp tổ chức của ngành Du lịch chưa công bố;Đề thi tuyển dụng cán bộ, công chức và đáp án kèm theo của ngành Du lịch chưa công bố; đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp các khoá học của các trường trực thuộc Tổng cục Du lịch chưa công bố; Tin, tài liệu về thanh tra, kiểm tra trong ngành Du lịch chưa công bố;Tài liệu về thiết kế kỹ thuật, các quy định về bảo đảm an ninh mạng máy tính của Tổng cục Du lịch.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cơ quan chức năng của Tổng cục Du lịch và Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định này.
Ngày 09/01/2005 Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Công văn số 3559/HD-BVHTT hướng dẫn về việc cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010
Điều kiện và tiêu chuẩn cấp Thẻ như sau: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, Trường hợp được xét cấp Thẻ lần đầu thì phải có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên tính từ ngày 31/12/2005;hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công; không vi phạm về phẩm chất, đạo đức…
Đối tượng sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006- 2010: Không thuộc các đối tượng quy định tại mục II và không đảm bảo tiêu chuẩn quy định; Hiện là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có thông báo và kết luận của cơ quan chức năng Nhà nước; Chưa có đủ thời gian 12 tháng kể từ khi Bộ Văn hóa- Thông tin ra quyết đụnh thu hồi thẻ nhà báo…
Hồ sơ cấp thẻ bao gồm: Bản khai của người xin cấp Thẻ, Những người đăng ký lần đầu thì phải cóbản sao quyết định biện chế hoặc hợp đồng đài hạn có xác nhậncủa cơ quan báo chí…
Ngày 09/01/2005 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2005/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động Ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của CP về việc chuyển công ty Nhà Nước thành công ty cổ phần
Về việc công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước (gọi tắt là công ty cổ phần) kế thừa các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá đã ký kết với các tổ chức tín dụng; quan hệ tín dụng giữa công ty cổ phần với các tổ chức tín dụng: Công ty cổ phần kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá phát sinh từ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác mà công ty nhà nước đã ký kết với các tổ chức tín dụng; trả nợ vay đến hạn; làm thủ tục nhận nợ và thỏa thuận với các tổ chức tín dụng về phương thức xử lý các khoản nợ gốc và lãi.Trường hợp công ty cổ phần cố ý không thực hiện các thoả thuận mà công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá đã ký kết với tổ chức tín dụng, không làm thủ tục nhận nợ và trả nợ vay đến hạn, thì các tổ chức tín dụng tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo đảm tiền vay hoặc khởi kiện lên cơ quan Toà án để thu hồi nợ…
Đối với công ty nhà nước cổ phần hoá gặp khó khăn về tài chính, chưa có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay, các ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp khác phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 07/1998/TT-NHNN1 ngày 28/9/1998 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998.
Ngày 09/05/2005 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ
Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo: người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư (sau đây gọi là người quyết định đầu tư) quyết định dự án phải thẩm định, giai đoạn thẩm định và tổ chức thực hiện việc thẩm định an toàn giao thông. Trên cơ sở mức độ an toàn giao thông của công trình đường bộ, người quyết định đầu tư quyết định việc thẩm định an toàn giao thông tại một hoặc một số trong các giai đoạn sau:Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công Trước khi đưa công trình vào khai thác…
Tổ chức tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công (sau đây gọi là Tư vấn) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho tổ chức được giao thực hiện thẩm định an toàn các hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩm định an toàn…
Cá nhân thực hiện thẩm định an toàn được gọi là thẩm định viên an toàn phải có đủ tiêu chuẩn sau: Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ; Có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ hoặc quản lý giao thông đường bộ ít nhất 5 năm và tham gia thiết kế hoặc xử lý an toàn giao thông từ ba công trình trở lên;Có đủ sức khoẻ phù hợp với công tác ở văn phòng và hiện trường…
Cá nhân thực hiện thẩm định an toàn được gọi là thẩm định viên an toàn phải có đủ tiêu chuẩn sau: Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ, Có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ hoặc quản lý giao thông đường bộ ít nhất 5 năm và tham gia thiết kế hoặc xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình trở lên…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 09/05/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2005/TT- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/ 2005/NĐ- CP quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
Theo đó, định kỳ 6 tháng/1 lần, đại lý hải quan có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động bằng văn bản tới Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đại lý hải quan có trụ sở chính về số lượng các dịch vụ thủ tục hải quan đã thực hiện, tình hình chấp hành pháp luật hải quan, những sai sót, nguyên nhân và cách khắc phục, các kiến nghị đối với cơ quan Hải quan…
Những công việc sau bắt buộc phải ghi trong hợp đồng giữa đại lý hải quan và chủ hàng và đại lý hải quan phải có trách nhiệm thực hiện: Khai, ký tên, đóng dấu và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; ký các biên bản do cán bộ hải quan lập có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Xuất trình hàng hoá tại địa điểm được quy định để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá (đối với trường hợp hàng hoá phải kiểm tra thực tế) và chứng kiến việc kiểm tra hàng hoá.
Sau khi ký hợp đồng với đại lý hải quan, mỗi khi có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, chủ hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu để đại lý hải quan làm thủ tục hải quan... Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 09/06/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ- CP Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Căn cứ vào định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, nhu cầu của xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình, các tổ chức khoa học và công nghệ tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và biện pháp tổ chức thực hiện.
Các tổ chức khoa học và công nghệ được quyền: Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ. Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của tổ chức khoa học và công nghệ…
Tổ chức khoa học và công nghệ được phép chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức là: tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì chậm nhất đến tháng 12/2009 phải chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức trên. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoạt động trong lĩnh vực cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao, được sắp xếp lại, củng cố và ổn định tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động…
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.
Ngày 09/07/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2005/TT- BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TMĐB) Lao Bảo
Theo đó, hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại KKT-TMĐB Lao Bảo nếu phần giá trị hàng hoá xuất xứ ASEAN chiếm từ 40% trở lên được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT khi nhập vào nội địa Việt Nam, nếu có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hoá đó…
Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu và hưởng mức giá thuê đất bằng 30% giá thuê đất áp dụng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị kể từ năm thứ 12 trở đi.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm.
Khách du lịch trong và ngoài nước được phép mua các loại hàng hoá nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với tổng giá trị hàng hoá không vượt quá 500.000 đồng/người/ngày…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 18/08/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg Kinh phí di dời trụ sở, cơ sở sản xuất
Thông tư này hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.
Đối tượng và phạm vi áp dụng: Mọi tổ chức kinh tế có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch theo quyết định của cấp có thẩm quyền được sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình xây dựng khác theo quy định tại Quyết định này.
Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao có nộp tiền sử dụng đất, đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất và tiền nhận chuyển nhượng đất đã nộp thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đất được giao không phải nộp tiền sử dụng đất thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường cho đất bị thu hồi do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả (trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ đất thì tổ chức được Nhà nước giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất thu hồi chịu trách nhiệm chi trả) theo quy định như sau: Trường hợp là công ty nhà nước thì được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi thường cho đất bị thu hồi; số tiền này sau khi trừ đi phần chi phí công ty đã đầu tư vào đất bằng nguồn vốn mà Nhà nước đã giao cho công ty (nếu có) nhưng chưa thu hồi được và chi phí di dời thực tế không vượt quá định mức được duyệt; số còn lại là nguồn vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty;Trường hợp không phải là công ty nhà nước thì được hỗ trợ từ 20 - 30% mức bồi thường cho đất bị thu hồi để di dời, xây dựng cơ sở mới, nhưng tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng. Mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định…
Công ty nhà nước khi di dời đến địa điểm mới phải thực hiện bán đấu giá nhà xưởng, công trình xây dựng khác, đấu giá quyền sử dụng đất đối với cơ sở đang sử dụng phải di dời, việc xác định giá khởi điểm nhà xưởng, công trình xây dựng khác, giá khởi điểm quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Người có thẩm quyền phê duyệt kết quả bán đấu giá là người có thẩm quyền quyết định bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…
Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Giá bán chỉ định nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, giá chuyển quyền sử dụng đất do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt theo giá thị trường tại thời điểm bán...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden.
Văn phòng Hà Nội:
133 Thái Hà- Đống Đa
Tel: 04.5374748
Fax:04.5374746
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
402 Nguyễn Kiệm - P3 - Phú Nhuận
Tel: 08.9954609
Fax: 08.9954609

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]