bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

DIPLOMA in BUSINESS ADMINISTRATION, TOURISIM, HOSPITALITY


From: ABE-CBAM
Subject: DIPLOMA in BUSINESS ADMINISTRATION, TOURISIM, HOSPITALITY
Date: Thu, 29 Sep 2005 16:12:28 +0700 

Picture of graduate on a mobile phone holding a scroll. Text reads: the cost effective and flexible route to a degree and MBA

Chương Trình Nâng Cao Quản Trị Thương Mại Quốc Tế

ANH QUỐC ABE - UK 

ABE logoThe Association of Business Executives

NỀN GIÁO DỤC ANH QUÓC ***** CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU *****
 

 

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH ( DIP. BUSINESS ADMINISTRATION - 2005 )
            Hạn chót nộp hồ sơ: 10 - 10 - 2005
2. QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN ( DIP. TRAVEL, TOURISM & HOSPITALITY  - 2005 )
            Hạn chót nộp hồ sơ: 10 - 10 - 2005
3. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN (DIP. BUSINESS INFORMATION SYSTEM - 2005 )

            Hạn chót nộp hồ sơ: 10 - 10 - 2005
 
             ADVANCE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION -- 01 - 11 - 2005 

 

Liên hệ:        Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp

                      226 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

ĐT:                9.322.340 - 9.322.341; Fax: 9.322.338.   Ms. Nha -- Mr John Descapolaries


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]