bug-gnubg
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnubg] Re: [Fwd: De samme partier 3 gange i træk]


From: Joern Thyssen
Subject: [Bug-gnubg] Re: [Fwd: De samme partier 3 gange i træk]
Date: Sat, 17 Apr 2004 09:28:55 +0000
User-agent: Mutt/1.4.2.1i

On Fri, Apr 16, 2004 at 03:32:53PM +0200, Øystein Johansen wrote
> | Har endnu ikke
> | fundet ud af om dette format kan importeres i gnubg!?
> 
> Det ser ut til at det lagres i .mat format. Det kanhende al linjene der
> begynner med ";" ikke vil forståes av gnubg, men jeg kan finne en
> effektiv løsning på dette.

The dueller matches imports into gnubg without problems. 

As a side note, I've just added some code to gnubg that reads the
dueller comments into the match information (Game->Match information).
The match information is exported with text and html.

Jørn

Attachment: pgpcJpkuPLOA5.pgp
Description: PGP signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]