bug-groff
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

���� ��� ���


From: otdih
Subject:
Date: Tue, 18 Sep 2001 17:12:58 +0300

Àãåíòñòâî Ìåæäóíàðîäíîãî Òóðèçìà ïðåäëàãàåò Âàøåìó âíèìàíèþ îòäûõ ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì:

Êèïð îò 240 ó.å.
Òóðöèÿ îò 270 ó.å.
Èñïàíèÿ îò 320 ó.å.
Òóíèñ îò 293 ó.å.
Åãèïåò îò 241 ó.å.
Áîëãàðèÿ îò 190 ó.å.
Ìàëüòà îò 343 ó.å.
Ãðåöèÿ îò 328 ó.å.
Òàéëàíä îò 677 ó.å.

À òàêæå Êàðèáû, î. Áàëè è Ñåéøåëû.

Ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ îò 55 ó.å.

Âñòðå÷à, ïðîâîäû â çàëå îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé â Øåðåìåòüåâî-2, Øåðåìåòüåâî-1, 
Äîìîäåäîâî, Âíóêîâî.

Òåë.: 363-6556, 363-6555, 250-5001

Web: http://www.koronatravel.rureply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]