bug-guix
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug#37744: Per-user profile directory hijack (CVE-2019-17365 for Nix)


From: Tobias Geerinckx-Rice
Subject: bug#37744: Per-user profile directory hijack (CVE-2019-17365 for Nix)
Date: Wed, 16 Oct 2019 21:55:12 +0200

Let's try that again:

    (nl "Onveilige @file{/var/guix/profiles/per-user}-rechten"))
     (nl "Het standaard gebruikersprofiel, @file{~/.guix-profile}, verwijst
naar @file{/var/guix/profiles/per-user/$USER}. Tot op heden kon om het even wie
in @file{/var/guix/profiles/per-user} schrijven, wat het @command{guix}-commando
toestond de @code{$USER} submap aan te maken.

Op systemen met meerdere gebuikers kon hierdoor een kwaadaardige gebruiker een
@code{$USER} submap met inhoud aanmaken voor een andere gebruiker die nog niet
was ingelogd. Omdat @code{/var/@dots{}/$USER} zich in @code{$PATH} bevindt,
kon het doelwit zo code uitvoeren die door de aanvaller zelf werd aangeleverd.
Zie @uref{https://issues.guix.gnu.org/issue/37744} voor meer informatie.

Dit probleem is nu verholpen: schrijven door iedereen in @code{per-user} is niet
meer toegestaan en @command{guix-daemon} maakt zelf submappen aan namens de
gebruiker. Op systemen met meerdere gebruikers raden we aan om
@code{guix-daemon} nu bij te werken. Op Guix System kan dit met
@code{guix pull && sudo guix system reconfigure @dots{}}, op andere distributies
met @code{sudo guix pull}. Herstart vervolgens in beide gevallen
@code{guix-daemon} met @code{herd} of @code{systemctl}.")

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]