bug-guix
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug#43079: guix ignores available substitutes


From: Jonathan Brielmaier
Subject: bug#43079: guix ignores available substitutes
Date: Fri, 28 Aug 2020 01:39:18 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Icedove/68.11.0

I have a laptop and a desktop which are using the same system
configuration apart from hostname, uuid of hard disk, bootloader (EFI vs
grub) and mount-points.

So I expect that those systems behave very similar but they don't. Doing
a system reconfigure on the desktop works as expected, on the laptop
not. It doesn't fetch substitutes and therefore wants to build hundreds
of packages/derivations.

I can connect from my laptop to ci.guix.gnu.org and fetching substitutes
via wget works.

guix version
============
guix describe @ laptop
 guix eb622c6
  Repository-URL: https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git
  Branch: master
  Commit: eb622c6b128024179494253510bebe8bcacb8e6f

But I found a strange thing.

1. step: try to "build" a package which should fetch just the
substitutes -> it doesn't work
================================================================
guix@laptop $ guix build calibre --dry-run
Folgende Ableitungen würden erstellt:
  /gnu/store/djli9lxajn8r8d8hq6r4848yj6p79k3j-calibre-4.18.0.drv
  /gnu/store/28gk4rylv0hsrswybp6biaxznwa81avm-python2-html5lib-1.0.1.drv
  /gnu/store/5507fjclaf39ad92wj9pv53zqbfzzqil-python2-six-1.14.0.drv

/gnu/store/0gf3jrj490sljsar5ldp1609ng68bpgr-python2-pluggy-bootstrap-0.13.1.drv

/gnu/store/j37a17a6bv1r6j0bm1hpy5qph9mcyy2w-python2-importlib-metadata-bootstrap-1.5.0.drv
  /gnu/store/mf69d2vgccqmgyrd0nq9nf545sjrxzy4-python2-typing-3.7.4.3.drv
  /gnu/store/z836bndwjprjz6hi6zcd7b0bl0hd140l-typing-3.7.4.3.tar.gz.drv

/gnu/store/zwl80hfc4srhw6yjmfj1v048rx2dxk52-python2-importlib-resources-bootstrap-1.0.2.drv

/gnu/store/ac07fdv2zb5fbcgb6hnfzdyb3vs98pzi-python2-pytest-bootstrap-4.6.9.drv
  /gnu/store/kv1g1y8fz650h5wnj4wjiw0ja30z1di3-six-1.14.0.tar.gz.drv

/gnu/store/p3q7k35ws1zpf28zv6n8mlk8jpy341da-python2-webencodings-0.5.1.drv
  /gnu/store/2hm00zq5y23inwqh5lgg7zhyic1nj07h-python2-funcsigs-1.0.2.drv
  /gnu/store/16a8hm8dhz6xfvyv52q2zzlmcfai949s-python2-traceback2-1.4.0.drv
  /gnu/store/aayb3j040ykg8rp9igwcd22816871gvz-traceback2-1.4.0.tar.gz.drv
  /gnu/store/dwrfcmgh3x8aw1h95385m6jx7pvl2n3d-python2-unittest2-1.1.0.drv
  /gnu/store/kd27bgwpmbcw7p5cd7a52cz91112xr18-unittest2-1.1.0.tar.xz.drv
  /gnu/store/572fw1qqprqrjvkx3c1hrq9kgawc6b0w-unittest2-1.1.0.tar.gz.drv

/gnu/store/c49sxyw60z2wym3xx64v3c2k98ddfvcj-python2-importlib-metadata-1.5.0.drv

/gnu/store/hyzp3l78cwlchmf75qxryfv0wg0xhx2p-python2-importlib-resources-1.0.2.drv
  /gnu/store/xgqpc3sprszggp6i3hgiag5xlg02jskl-python2-pathlib2-2.3.5.drv

/gnu/store/klj6vgh9jqwcbw3xx7fmcf0ga2jialhy-python2-contextlib2-0.6.0.post1.drv
  /gnu/store/yc3a0bldf937hwkvwmv9r37b5zlmyq4i-python2-zipp-1.0.0.drv
  /gnu/store/bvf121wfwkp7j4ll73mkk0xdxk6z5xwm-zipp-1.0.0.tar.gz.drv
  /gnu/store/dp5wrnylljpjxiiw8rhhxdk0k2s0qfqj-python2-pytest-4.6.9.drv
  /gnu/store/q3vxw8j5b6ilga6n5irxvlrff6ayjl5d-python2-mock-3.0.5.drv
  /gnu/store/rdwixhs7x4kgr7ib4ag7z81n3gcswg28-python2-pluggy-0.13.1.drv
  /gnu/store/xw2hnqjgwb0nx1v76isv39mp994shz7j-webencodings-0.5.1.tar.gz.drv

/gnu/store/43n3hn59ap7nzks59a11p1vahsf9wqrh-python2-html2text-2019.8.11.drv
  /gnu/store/61lb2rbvdwpzxxm23qk6vvqsk9mcchgj-python2-pillow-6.2.1.drv
  /gnu/store/6474sh8h3w5d0hgd4q2xx90gkgqwd0l5-python2-dateutil-2.8.1.drv
  /gnu/store/8ddh4irmpqvr1vb6ai7b6b04mbgdm7x8-python2-pytest-cov-2.8.1.drv
  /gnu/store/73zvgpxg2wga2xrkg8mv8f65p7rv846k-python2-odfpy-1.4.1.drv
  /gnu/store/868g8grxqv6yyb1gfsib0i9ygfh3rkic-python2-cssselect-1.1.0.drv
  /gnu/store/azpwlsxcfqbh1y846f98dzg98vdyf8q1-python2-chardet-3.0.4.drv
  /gnu/store/bf7psbq535awadm5ydc1n2wlnkxl4rm4-python2-msgpack-1.0.0.drv
  /gnu/store/ci254iy86210q41p72cdqj53hxmakrwq-python2-flake8-3.8.3.drv
  /gnu/store/s44mm4nh0hhc8zkw77zlxh84vnfs676p-python2-mccabe-0.6.1.drv
  /gnu/store/y5bw36xvkiykcza4b1bhv6s4pwxiqszy-python2-pycodestyle-2.6.0.drv
  /gnu/store/gvycs2vxdapxcd7jmn9xh6g9rlxsxv0p-python2-mechanize-0.4.5.drv

/gnu/store/p3i2n5h9rsdclrn6p0v24d19g43ljd00-python2-pyqtwebengine-5.14.0.drv
  /gnu/store/w2l6gy7jj14fcfaaa514199nfbgxabdc-qtwebengine-5.14.2.drv
  /gnu/store/rwd337f70yppg243hp418nlw0dmmcvif-js-mathjax-2.7.2.drv
  /gnu/store/58yxhzfyf9lhab6d5ja91mj3ak42aq00-uglify-js-0.1-1.429c5e1d8.drv

/gnu/store/fqbfj9flm0r51bcalz8z8jjrj896rqnj-sbcl-cl-uglify-js-0.1-1.429c5e1d8.drv
  /gnu/store/7ga1f87f8d1qw0szipaa4yky6qy9fwdi-sbcl-parse-number-1.7.drv
  /gnu/store/rsqsp69vjkfvkljbkm6n0jcw4d5d881b-sbcl-2.0.7.drv
  /gnu/store/gq8g27c0x9ppaxfghbjgjxzm60rxsh1n-sbcl-2.0.7-source.tar.bz2.drv
  /gnu/store/b5b90k32mdaivc8b15n6091v09r77r74-sbcl-iterate-1.5.drv

/gnu/store/pfvsajb34n3yxxm7s1hz5mlqs7lfkiia-sbcl-rt-1990.12.19-1.a6a7503.drv
  /gnu/store/c2jcrvsnkxr6fhpzkrvz5ibjl37jhj6p-sbcl-cl-ppcre-2.1.1.drv
  /gnu/store/wrph6hlxpsjxs8x4wz1nkl075xky8c16-sbcl-flexi-streams-1.0.18.drv

/gnu/store/ifpc2kw8mq83j7klvw7mh1q23bxq30vc-sbcl-trivial-gray-streams-0.0.0-1.ebd59b1.drv

/gnu/store/cvsqd5iiyj2m0q9lv53qnz6sd2lcwn9l-sbcl-cl-ppcre-unicode-2.1.1.drv
  /gnu/store/2v3yf2h4w0lds9gpm4b70sk9irldmw2q-sbcl-cl-unicode-0.1.6.drv

/gnu/store/l4gxbwfqrij5mqv9hfxixq0mvgrhg48k-sbcl-cl-unicode-base-0.1.6.drv

/gnu/store/xfbf58b2nkpqrjqy5jnvqsms625ca8hw-sbcl-parse-js-0.0.0-1.fbadc6029.drv2. step: try the same on a different system
===========================================
jonathan@remote-system ~$ guix build calibre
The following derivation will be built:
  /gnu/store/djli9lxajn8r8d8hq6r4848yj6p79k3j-calibre-4.18.0.drv
89.0 MB will be downloaded:
  /gnu/store/pwi4fbzxp6k30575j6yd7r93k1hly5d2-python2-dukpy-0.3
 [...]
  /gnu/store/5w29w5glfv7c9zzc145ml39zsa12kabq-python2-funcsigs-1.0.2
  /gnu/store/mkyzka766w2snbl4zd9j62p2w104zm3l-python2-html2text-2019.8.11
  /gnu/store/asvwznls5cm91mxq24rwfv4jixf6rm31-python2-html5lib-1.0.1
substituting
/gnu/store/2kssjypd0j7lhc246jj86kyyjlkqq6rl-calibre-4.18.0.tar.xz...
downloading from
https://ci.guix.gnu.org/nar/2kssjypd0j7lhc246jj86kyyjlkqq6rl-calibre-4.18.0.tar.xz
...
 calibre-4.18.0.tar.xz 35.7MiB
 15.3MiB/s 00:02 [##################] 100.0%

substituting /gnu/store/bsqiibz50k34jq4d93xag6gjj5gvn7y4-js-mathjax-2.7.2...
downloading from
https://ci.guix.gnu.org/nar/lzip/bsqiibz50k34jq4d93xag6gjj5gvn7y4-js-mathjax-2.7.2
...
 js-mathjax-2.7.2 2.6MiB
 1.9MiB/s 00:01 [##################] 100.0%

substituting /gnu/store/vkk19ky171b06jca0nfqm5s0zy5nc5bd-optipng-0.7.7...
downloading from
https://ci.guix.gnu.org/nar/lzip/vkk19ky171b06jca0nfqm5s0zy5nc5bd-optipng-0.7.7
...
 optipng-0.7.7 41KiB
 1.4MiB/s 00:00 [##################] 100.0%

substituting /gnu/store/g4ixn1vhxazn44dzbsw3c37kxlfhjvx3-podofo-0.9.6...
downloading from
https://ci.guix.gnu.org/nar/lzip/g4ixn1vhxazn44dzbsw3c37kxlfhjvx3-podofo-0.9.6
...
 podofo-0.9.6 1.2MiB
 2.6MiB/s 00:00 [##################] 100.0%

substituting
/gnu/store/9nq9dkjrfsnyipmqa516y02xgj1f5hm6-python2-appdirs-1.4.3...
downloading from
https://ci.guix.gnu.org/nar/lzip/9nq9dkjrfsnyipmqa516y02xgj1f5hm6-python2-appdirs-1.4.3
...
 python2-appdirs-1.4.3 11KiB

3. step: remove substitute cache on laptop
==========================================
sudo rm -rf /var/guix/substitute/cache/

4. step: rerun step 1 and you can see that it now has substitutes
=================================================================
guix@laptop ~$ guix build calibre --dry-run
substitute: Liste der Substitute von „https://ci.guix.gnu.org“ wird
aktualisiert … 100.0%
substitute: Liste der Substitute von „https://mirror.brielmaier.net“
wird aktualisiert … 100.0%
Folgende Ableitung würde erstellt:
  /gnu/store/djli9lxajn8r8d8hq6r4848yj6p79k3j-calibre-4.18.0.drv
42,2 MB würden heruntergeladen:
  /gnu/store/bsqiibz50k34jq4d93xag6gjj5gvn7y4-js-mathjax-2.7.2
  /gnu/store/xjjsr0iz35njjkzbvqqv6ywnnsi96rdj-python2-webencodings-0.5.1
  /gnu/store/gywcnby5yr7772cjbmf4vhvshp3s0is1-qtwebengine-5.14.2
  /gnu/store/2531vz02jggmkmrz3zqj60287kz3nxi4-python2-pyqtwebengine-5.14.0
  /gnu/store/wsy8k18ml97xld5j3d1v3c6aw50x8nq6-python2-mechanize-0.4.5
  /gnu/store/8h7b4bvn1zcxzpqih0wy6xlihsm3z3is-python2-pycodestyle-2.6.0
  /gnu/store/28hqf5rhn5cbsygrm7mdpy4jypyd95jc-python2-mccabe-0.6.1
  /gnu/store/fbkja9gaxkvlp493vq0m1iisxnbpbmi7-python2-flake8-3.8.3
  /gnu/store/1ycfggk9fjasik1k4w34fj72g0lwa61j-python2-msgpack-1.0.0
  /gnu/store/pxrh8ps7civz1iafj8klqjzk2jisqy78-python2-chardet-3.0.4
  /gnu/store/4q0p868nnwc3rkmms2lh9yk6gby87w7w-python2-cssselect-1.1.0
  /gnu/store/6nf0madn8ksciwdfgqh8vgj7x83520ma-python2-odfpy-1.4.1
  /gnu/store/10w4shanr7rpbg5mi124bva4s506gh2g-python2-dateutil-2.8.1
  /gnu/store/k9s2yn2khrlghav5asc813gw9f567n20-python2-pillow-6.2.1
  /gnu/store/xlj3v9vx1ar1cz11cgq054kc5c312wvi-python2-zipp-1.0.0
  /gnu/store/0hgxna28mdzspl5xzxxmg118qhbfhk5s-python2-pathlib2-2.3.5
  /gnu/store/xqwbsdfbcli5w0w4ns6ix4v9206a02w6-python2-pluggy-0.13.1
  /gnu/store/b6pxdvysqslmidp44pqs0xwsacc1a238-python2-mock-3.0.5

/gnu/store/lp0pn7n5knnbax6vjrfr7nyvls2hcga9-python2-contextlib2-0.6.0.post1

/gnu/store/3yvp9i6vv0bf7gc5bj9g1c83nh69rxzc-python2-importlib-resources-1.0.2

/gnu/store/n1xrr7vyaxp0048l84qhk44mak099khl-python2-importlib-resources-bootstrap-1.0.2
  /gnu/store/7vhmdrjny5cw9pjki8lvd67fgjw0a670-python2-typing-3.7.4.3

/gnu/store/0spblvb6p55mxyd869zf5nrwzpip1xzp-python2-importlib-metadata-bootstrap-1.5.0

/gnu/store/yfskq5hd6rsnxch7jhdrlwz9jc8gdb66-python2-pytest-bootstrap-4.6.9

/gnu/store/wgw4l07353rzb6nzvfngfl1axdf87jzy-python2-pluggy-bootstrap-0.13.1
  /gnu/store/xczivh749npq3lni1qflgfsz6c728qf3-python2-pytest-4.6.9

/gnu/store/ds665rg4n8wsick1hry5w0gdw5l10lsh-python2-importlib-metadata-1.5.0
  /gnu/store/lr88qfwz3lfwy2ygqbmnhc193d7m2k7l-python2-six-1.14.0
  /gnu/store/5w29w5glfv7c9zzc145ml39zsa12kabq-python2-funcsigs-1.0.2
  /gnu/store/mkyzka766w2snbl4zd9j62p2w104zm3l-python2-html2text-2019.8.11
  /gnu/store/asvwznls5cm91mxq24rwfv4jixf6rm31-python2-html5lib-1.0.1

========================================================================

Tobias provided me some nginx logs from ci.guix.gnu.org so here is some
further analysis:

guix@laptop $ guix build --dry-run inkscape
Folgende Ableitungen würden erstellt:
  /gnu/store/i1sh5hzlzxzgzbdl3jb8wgnn9hr912wn-inkscape-1.0.drv
  /gnu/store/1mzsr5z2qnrlr57gdv5mv7bhm1yg88z2-gtkspell3-3.0.10.drv
  /gnu/store/07sff3s4ckc81j2lxip0pcyikfqbqs6v-gtkspell3-3.0.10.tar.xz.drv

Where the inkscape drv derives to
/gnu/store/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l-inkscape-1.0

https.access.log:XXX.XXX.XXX.XXX - - [28/Aug/2020:00:48:08 +0200] "GET
/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l.narinfo HTTP/1.1" 200 3336 "-" "GNU Guile"

It's also in the cache:
-rw------- 1 root root 3451 28. Aug 01:18
/var/guix/substitute/cache/4refhwxbjmeua2kwg2nmzhv4dg4d3dorpjefq7kiciw2pfhaf26a/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l

(narinfo (version 2) (cache-uri "https://ci.guix.gnu.org";) (date
1598570321) (ttl 7776000) (value "StorePath:
/gnu/store/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l-inkscape-1.0\nURL:
nar/gzip/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l-inkscape-1.0\nCompression:
gzip\nFileSize: 40257671\nURL:
nar/lzip/wp4v7qsyjngxggncz34gaidb3yqcqy3l-inkscape-1.0\nCompression:
lzip\nFileSize: 16181383\nNarHash:
sha256:1i44f21lnxmajdir2jqvg9d28518fipbv3jq4cpf6wmmk1xgqr8m\nNarSize:
164233984\nReferences: 01b4w3m6mp55y531kyi1g8shh722kwqm-gcc-7.5.0-lib
07m4rm6cwdj2m5mzh6n19wldn1if3h0q-glibmm-2.62.0
[...]
zrmhnj3pwchn2msphgnwzwd3q89m46rn-aspell-0.60.8\nSystem:
x86_64-linux\nDeriver:
s8f2r8md9sjmmgnac1k5y881d6a84c90-inkscape-1.0.drv\nSignature:
1;berlin.guix.gnu.org;LONG_KEY\n"))

I have no idea what is wrong here...

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]