bug-httptunnel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Warszawa] Program konferencji 05 -06 sierpnia 2006 r.


From: Archibald
Subject: [Warszawa] Program konferencji 05 -06 sierpnia 2006 r.
Date: Thu, 20 Jul 2006 19:42:54 -0400

      Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Consultingowe "I C I C", 
Kijów, Ukraina.
               OO 38 (O44) 4 • 5 • 5 • 9 • 9 • 9 • 9
               Kto włada informacją - włada światem 

Wyrażamy przekonanie, że nasze konferencje i szkolenia pozwolą przybliżyć 
Państwu pewne aspekty ukraińskiego rynku i z większą odwagą nawiązywać kontakty 
i współpracę gospodarczą z ukraińskimi firmami.

                  XIX Międzynarodowa konferencja

>                   Jak robić interes na Ukrainie 

>   Aktualne informacje. Ostateczne wydażenia z Ukrainy. Informacje 
> handlowo-gospodarcze.
>   Przepisy prawne.W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć 
> nieruchomoœć na firmę?
 
>                   05–06 sierpnia 2006 r., WARSZAWA
               
Ponadto w handlu międzynarodowym głównie liczą się sprawdzone kontakty 
handlowe, często oparte o osobiste kontakty, liczy się profesjonalny marketing, 
doœwiadczenie handlowe, znajomoœć okreœlonych procedur. Dlatego też 
Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina na 
bazie kontaktów z doœwiadczonymi praktykami posiadających wieloletniego 
doœwiadczenie i praktykę w zakresie handlu zagranicznego,przepisów celnych, 
bankowoœci, księgowoœci itd. którzy wiele lat przepracują w renomowanych 
centralach handlu zagranicznego, ministerstwach lub w firmach handlowych i 
posiadają odpowiednią wiedzę odnoœnie obsługi transakcji międzynarodowych - 
uruchomiła w tym roku 2005 cykl konferencji (prowadzone  są z 2002 roku) 
dotyczących tego, jak ma wyglądać organizacja wejœcia polskiej firmy na Ukrainę 
i jak przedstawią się na tym rynku prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

Konferencje są skierowane do firm, które zamierzają nawiązać kontakty handlowe 
i produkcyjne z ukraińskimi partnerami, do osób zamierzających założyć tam 
własną firmę oraz do tych, którzy już tam są, a nie rozumieją zbytnio realiów.

Rozpoczęcie konferencji w dniu 05 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej hotelu.

> Program konferencji skierowany jest do:
*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* 
przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry 
zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu 
i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także 
założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.
Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na 
język polski.

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą 
Centrum "I C I C" - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. 
{Tel. OO 38 (O67) 5 O 6 O I I O } 
E-mail:address@hidden
 
Referenci konferencji {z Ukrainy ta Polski}: Prawnik Industrial Projects Group; 
Specjalisci z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych ta celnych na 
Ukrainie;Windykator Osman, Holwek i Wspólnicy Sp. z o.o. 
 
> Program konferencji: 
1. Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalnoœci. Organizacyjno-prawne 
aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym. 
2. Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i 
rejestracja,   działalnoœć, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw 
produkcyjnych.
  Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych (Sp.z 
o.o., S.A.). Filie - tworzenie, rejestracja, działalnoœć. Nowy kodeks Handlowy.
3. Obrot nieruchomoœciami. Moratorium na sprzedaż gruntów do 1 stycznia 2008 
roku.
4. Kodeks celny Ukrainy. Praktyczne omówienie zmian w 2006 roku.   Prawo Celne 
- informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących tranzytu.
5. Kontrola  celna i regulacje celne. Transakcje barterowe. Dopuszczenie do 
obrotu. Tranzyt.   Procedura składu celnego. Odprawa czasowa. Wywoz towaru. 
Odpowiedzi na pytania uczestników  konferencji. 
6. System bankowy na Ukrainie:otwieranie rachunku bankowego dla firm z 
kapitałem zagranicznym,procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych 
i sposoby ich zabiezpieczenia, obowiązkowa forma kontraktów handlu 
zagranicznego,rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. 
Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie co do wykonania 
międzynarodowych tranzakcji.Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty 
gospodarcze.
7. Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji 
  *jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe? 
  *jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym? 
  *jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak 
osiągnąć nad nimi przewagę?
8. Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelnoœci z uwzględnieniem metod 
przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej.Metody sprawdzania 
rzetelnoœci i wiarygodnoœci płatniczej kontrahenta.Omówienie usług z zakresu 
zabezpieczania transakcji handlowych.Œwiadczone usługi w zakresie usprawnienia 
postępowania egzekucyjnego. 

Koszt uczestnictwa w konferencji (bez zakwaterowania) (bez VAT - konferencja 
zagraniczna): 920,00 zł
 
DOJAZD WŁASNY (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny - przy hotelu jest 
płatny parking) 
 
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - 
odpowiednio 5%.
UWAGA! Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłatę faktury do 10 lipca 2006 roku 
przysługuje się zniżka 3%.
> Mogą nastąpić zmiany w wybranym przez organizatorów hotelu (miejscu 
> prowadzenia konferencji w Warszawie)

> Opłata uczestnictwa obejmuje:
poczęstunki podczas przerw 05 - 06 sierpnia,
lunche 05 -06 sierpnia , 
uroczystą kolację w dniu 05 sierpnia, 
materiały konferencyjne oraz informacje i konsultacje na konferencji, a także 
usługi tłumacza.
 
> SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
 
Telefonicznie pod nr - OO 38 (O67) 5 O 6 O I I O  Wiktoria Swięcicka
( faks-automat)    OO 38 (O44) 4 5 5 9 3 I 4
E-mail: address@hidden

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie 
e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska 
uczestników i być wysłane faksem 
(automat) do organizatorów konferencji 00 38 (044) 4 5 5 9 3 I 4 (Ukraina, 
Kijów) Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji 
przelewem na konto podane na fakturze. 
 
>UWAGA!!! 
Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na 
konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faksem : OO 38 (O44) 4 • 
5 • 5 • 9 • 9 • 9 • 9
 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
            FAKS: OO 38 (O44) 4 • 5 • 5 • 9 • 9 • 9 • 9 
 
>               KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
 
Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji
 
W dniach 05–06 sierpnia 2006 r., WARSZAWA
 
1. Imię i 
nazwisko............................................................................
Stanowiska 
................................................................................
2. Imię i 
nazwisko............................................................................
Stanowiska 
................................................................................
3. Imię i 
nazwisko............................................................................
Stanowiska 
................................................................................
4. Imię i 
nazwisko............................................................................
Stanowiska 
................................................................................
 
Telefon/FAX................................................................................
e-mail 
....................................................................................
 
Nazwa 
firmy................................................................................
NIP 
.......................................................................................
 
Kod i nazwa 
miejscowości...................................................................
Ulica 
.....................................................................................
 
Rodzaj działalności 
firmy..................................................................
 
...........................................................................................
 
...........................................
data, miejscowość pieczątka i podpis
 
........................................................
Prezes/Dyrektor 
 
 
 
 
1) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do organizatora 
niniejszego kwestionariusza 
2) Wpłatę za konferencjie należy dokonać na podstawie wysłanego przez 
organizatorów rachunku
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w 
programie seminarium.
 
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY: http://210.1.7.185/kwestionariusz.doc
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]