bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

qtparted


From: Jos van Dijken
Subject: qtparted
Date: Fri, 24 Oct 2008 12:28:31 +0200

address@hidden:~$ sudo qtparted
Error: Partities mogen elkaar niet overlappen.
U bent tegen een programmeerfout in GNU Parted aangelopen.
Zie eventueel de website (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html)
voor meer informatie over het nuttig rapporteren van fouten.

Stuur de foutrapportage naar <address@hidden>, samen met
het versienummer (1.7.1) en de volgende boodschap: Assertion (disk != NULL) at ../../libparted/disk.c:1319 in function ped_disk_next_partition() failed.
--
Met vriendelijke groet,

J. van Dijken
address@hidden
www.josvandijken.nl

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]