edu-eu
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

^~^*�� ������ ������ �۴�? (���̳� �÷��� ÷��) ~*[ȫ��]*


From: seola92
Subject: ^~^* ۴? (̳ ÷ ÷) ~*[ȫ]*
Date: Tue, 12 Mar 2002 01:26:29 +0900

SPAM: -------------------- Start SpamAssassin results ----------------------
SPAM: This mail is probably spam. The original message has been altered
SPAM: so you can recognise or block similar unwanted mail in future.
SPAM: See http://spamassassin.org/tag/ for more details.
SPAM: 
SPAM: Content analysis details:  (16 hits, 5 required)
SPAM: Hit! (1.3 points) From: ends in numbers
SPAM: Hit! (1.3 points) Subject: contains a question mark
SPAM: Hit! (2.0 points) Subject is all capitals
SPAM: Hit! (2.5 points) Subject contains lots of white space
SPAM: Hit! (1.2 points) Character set indicates a foreign language
SPAM: Hit! (4.5 points) HTML-only mail, with no text version
SPAM: Hit! (3.2 points) Subject is full of 8-bit characters
SPAM: 
SPAM: -------------------- End of SpamAssassin results ---------------------


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=ks_c_5601-1987" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2919.6307" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV style="FONT: 10pt ±¼¸²"></DIV>
<DIV align=center><FONT face=¹ÙÅÁ size=4><STRONG>È«½º±¸¶ôºÎ 
-&nbsp;³ì¿ë±¸Çϱâ(ÆÛ¿È) 
</STRONG></FONT></DIV>
<CENTER><BR><EMBED height=400 src=http://www.chsports.net/hongs/ufirst.swf 
type=application/octet-stream width=550 border 
="0" &gt;<br></CENTER></TD></TR><TR><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN">
<META content="MSHTML 5.00.2919.6307" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
<BGSOUND balance=0 src="cid:004501c1c43d$663e69a0$d74caed3@groupnet.co.kr" 
volume=0>
<DIV><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ 
size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ 
size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#ff0000 face=½Å±×·¡ÇÈ size=5><STRONG>[È«º¸]³Ê ¾ÆÁ÷µµ ¼ÕÀ¸·Î 
´Û´Ï?&nbsp; 
</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=½Å±×·¡ÇÈ><FONT color=#ff8000 size=5><STRONG>-&nbsp; <FONT 
size=2>ÄÄÇ»ÅÍ »ç¿ëÀÌ 
¸¹°Å³ª,½ÃÇè°øºÎ¿¡ ÁöÃÄ ´«ÀÇ ÇǷθ¦ ÀÚÁÖ 
´À³¢´Â</FONT></STRONG></FONT></FONT><STRONG><FONT 
color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ size=2>·»Áî Âø¿ëÀÚ. </FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ size=2>-&nbsp; »©°í½Í¾îµµ 
¼¼Ã´,º¸°üÀÌ ¹ø°Å·Î¿ö Âü°í 
°è½Ê´Ï±î?</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ size=2>-&nbsp; ·»ÁîÇǾƴ 
»ç¹«½Ç, Çб³, ½Ç¿Ü µî ¾îµð¼­µç 3ºÐÀ̸é 
·»Áî ¼¼Ã´ÀÌ ³¡³³´Ï´Ù.</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ><STRONG>-&nbsp; ´õ¿íÀÌ 
¼ÕÀ¸·Î ´Û°í,³ÖÀ» ÇÊ¿ä°¡ ¾ø¾î 
Âõ¾îÁö°Å³ª ºÐ½ÇÇÒ À§Çèµµ ¾ø½À´Ï´Ù.</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ><STRONG>-&nbsp; ¼¼Ã´°ú 
º¸°üÀÌ Çѹø¿¡ ÇØ°áµÇ´Â Æí¸®ÇÔ, 
ÈÞ´ë°¡ °£ÆíÇØ ¿ÜÃâ, ¿©Çà½Ã ·»Áî »ç¿ëÀÚÀÇ ÇʼöÇ° 
ÀÔ´Ï´Ù.</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ size=6><STRONG><FONT color=#ff0000>ÈÞ´ë¿ë 
ÀÚµ¿ ·»Áô±â 
</FONT>(ÄÜÅØÆ®·»Áî ¼¼Ã´±â)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ><STRONG>*±ôÂïÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ 
µðÀÚÀÎ</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ><STRONG>*´Ù¸ñÀû ¸ÖƼ 
¼¼Á¤¾×»ç¿ë.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ><STRONG>*¼ÒÇÁÆ®·»Áî,Çϵ巻ÁîÀÇ 
´Ü¹éÁú 
Á¦°Å,¼¼Ã´,º¸Á¸.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ><STRONG>*µ¿À۽à Àü¿ø·¥ÇÁ 
Á¡µîÀ¸·Î Cover¸¦ ¿­Áö¾Ê°í 
ÀÛµ¿À¯¹« È®ÀÎ °¡´É.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff face=¹ÙÅÁ><STRONG>*¼¼°è ÃÖ¼ÒÇü, 
ÃÊ°æ·®À¸·Î ÈÞ´ë °¡´É 
(size&nbsp; : w85*D72*H35mm)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#00ff00 face=¹ÙÅÁ size=4>^^*ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ë - 
¿äûÇϽøé ÷ºÎÆÄÀÏÀ» 
º¸³»µå¸³´Ï´Ù.^^*</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#00ff00 face=¹ÙÅÁ 
size=4><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><FONT 
size=2><A href="http://www.giftdc.co.kr/index1.php";><IMG 
src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/886_s.jpg";></A></FONT></DIV>
<DIV align=center><A href="http://www.giftdc.co.kr/index1.php";><IMG 
align=baseline alt="" border=0 hspace=0 
src="http://giftdc.co.kr/dc/img/item/883_l.jpg";></A></DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG>¼ÒºñÀÚ°¡°Ý&nbsp; 
\98,000¿ø</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>È«º¸°¡°Ý \45,000¿ø<FONT 
color=#0000ff size=2>(Ä«µå 
°¡´É)-ÁÖ¸Ó´Ï¿¡½ï,ÇÚµå¹é¿¡½î~¿À~¤¡</FONT></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=5><STRONG>È«º¸±â°£Æ¯º° »çÀºÇ° 
:&nbsp;3°¡Áö¸¦ ¸ðµÎ µå¸³´Ï´Ù.</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=5><STRONG> 
<FONT size=3>&nbsp;&nbsp; 1 .·»Áî ¼¼Ã´¿ë±â¸¦ ÇÑ°³´õµå¸³´Ï´Ù. 
</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT 
color=#ff0000><STRONG>&nbsp; 2 
.¼±Âø¼ø 100¸í ¼±¹°¿ëÄÉÀ̽º ÁõÁ¤</STRONG></FONT><FONT 
color=#ff0000><STRONG></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><STRONG>3 .µÎ»êÆÄÄ«±Û¶ó½º 5°³(1set 
)ÁõÁ¤.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><IMG 
align=baseline alt="" border=0 hspace=0 
src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/876_s.jpg";></DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></A>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><STRONG>Á¦Ç° ¹®ÀÇ : 
031)398-0300</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><STRONG>HP : 
011-344-4020</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><STRONG>ȨÇÇ : <A 
href="http://www.giftdc.co.kr/index1.php";>http://www.giftdc.co.kr/index1.php</A></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px">
 <DIV align=center><FONT size=2><A 
href="http://giftdc.co.kr/index1.php";><IMG align=baseline alt="" border=0 
hspace=0 
src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/883_s.jpg";></A></FONT></DIV></BLOCKQUOTE>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<META content="MSHTML 5.00.2920.0" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ´ÔÀÇ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò´Â 
ÀÎÅͳݰԽÃÆÇ,¹æ¸í·Ïµî¿¡¼­ ¹«ÀÛÀ§·Î ¼öÁýÇÏ¿´À¸¹Ç·Î<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
ÁÖ¼Ò ÀÌ¿ÜÀÇ ´ÔÀÇ °³ÀνŻ󿡰üÇÑ Á¤º¸´Â °¡Áö°í 
ÀÖÁö ¾ÊÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù..<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#339966 
size=2>¾ÕÀ¸·Î ´õÀÌ»ó 
¼ö½ÅÀ» ¿øÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Å´Ù¸é <B>¼ö½Å°ÅºÎ</B>¸¦ ÇØÁÖ¼¼¿ä. <BR> </FONT></FONT></DIV>
<DIV><center><a 
href='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/touch.cgi?cmd=refuse_view&usercode=lompjsow-jppqnx-Jjomo&group=21&name=&address@hidden'><img
 src='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/mail-refuse.gif' 
border=0)></center></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]