edu-eu
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

^~^* �� ������ ������ �۴�? (���̳� �÷��� ÷��) ~*[ȫ��]*


From: seola92
Subject: ^~^* ۴? (̳ ÷ ÷) ~*[ȫ]*
Date: Thu, 28 Mar 2002 03:33:43 +0900

SPAM: -------------------- Start SpamAssassin results ----------------------
SPAM: This mail is probably spam. The original message has been altered
SPAM: so you can recognise or block similar unwanted mail in future.
SPAM: See http://spamassassin.org/tag/ for more details.
SPAM: 
SPAM: Content analysis details:  (14.9 hits, 5 required)
SPAM: Hit! (1.3 points) Subject: contains a question mark
SPAM: Hit! (2.0 points) Subject is all capitals
SPAM: Hit! (2.5 points) Subject contains lots of white space
SPAM: Hit! (1.2 points) Character set indicates a foreign language
SPAM: Hit! (4.5 points) HTML-only mail, with no text version
SPAM: Hit! (3.2 points) Subject is full of 8-bit characters
SPAM: Hit! (0.2 points) AWL: Auto-whitelist adjustment
SPAM: 
SPAM: -------------------- End of SpamAssassin results ---------------------


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=ks_c_5601-1987" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2920.0" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV align=center><FONT color=#800080 size=4>~¾Æ±âÀÇ °íÃß ¼ö³­½Ã´ë ¸ðÀ½Áý ~ 
^0^* 
</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_1.gif";><FONT 
size=2>&nbsp;<IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_12.gif";>&nbsp;<FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_16.gif";>&nbsp;<FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_2.gif";></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT 
size=2></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_10.gif";></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT
 size=2><FONT size=2>&nbsp;<IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_13.gif";>&nbsp;<FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_15.gif";>&nbsp;<FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_17.gif";>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT 
size=2></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_19.gif";><FONT 
size=2>&nbsp;<IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_4.gif";>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT
 
size=2><FONT size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_5.gif";>&nbsp;<FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_6.gif";></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT 
size=2></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_8.gif";><FONT 
size=2><IMG 
src="http://user.chollian.net/~rhfkswl2/todayimages/baby_18.gif";></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0080></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0080>##º»Á¦Ç°Àº Áß¼Ò±â¾÷û - ¿ùµåÄÅ 
ÁöÁ¤»óÇ°ÀÔ´Ï´Ù.##</FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0080>(Çѱ¹Á¦Ç°ÀÌ¸ç ±¹Á¦Æ¯Çã ȹµæ 
ÇÏ¿´¾¸)</FONT></DIV></DIV>
<DIV>
<DIV><FONT size=2>
<DIV><FONT color=#ff8000 face=½Å±×·¡ÇÈ size=5><STRONG>[È«º¸]³Ê ¾ÆÁ÷µµ ¼ÕÀ¸·Î 
´Û´Ï?&nbsp; 
</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#800080><FONT face=½Å±×·¡ÇÈ><FONT size=5><STRONG>-&nbsp; <FONT 
size=2>ÄÄÇ»ÅÍ »ç¿ëÀÌ ¸¹°Å³ª,½ÃÇè°øºÎ¿¡ ÁöÃÄ ´«ÀÇ ÇǷθ¦ ÀÚÁÖ 
´À³¢´Â</FONT></STRONG></FONT></FONT><STRONG><FONT face=½Å±×·¡ÇÈ>·»Áî Âø¿ëÀÚ. 
</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#800080 face=½Å±×·¡ÇÈ>-&nbsp; »©°í½Í¾îµµ ¼¼Ã´,º¸°üÀÌ 
¹ø°Å·Î¿ö Âü°í 
°è½Ê´Ï±î?</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#800080 face=½Å±×·¡ÇÈ>-&nbsp; ·»ÁîÇǾƴ »ç¹«½Ç, Çб³, 
½Ç¿Ü µî ¾îµð¼­µç 3ºÐÀ̸é 
·»Áî ¼¼Ã´ÀÌ ³¡³³´Ï´Ù.</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><FONT color=#800080 face=½Å±×·¡ÇÈ><STRONG>-&nbsp; ´õ¿íÀÌ ¼ÕÀ¸·Î ´Û°í,³ÖÀ» 
ÇÊ¿ä°¡ ¾ø¾î Âõ¾îÁö°Å³ª 
ºÐ½ÇÇÒ À§Çèµµ ¾ø½À´Ï´Ù.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#800080 face=½Å±×·¡ÇÈ><STRONG>-&nbsp; ¼¼Ã´°ú º¸°üÀÌ Çѹø¿¡ 
ÇØ°áµÇ´Â Æí¸®ÇÔ, ÈÞ´ë°¡ °£ÆíÇØ 
¿ÜÃâ, ¿©Çà½Ã, </STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#800080 face=½Å±×·¡ÇÈ><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·»Áî 
»ç¿ëÀÚÀÇ ÇʼöÇ° 
ÀÔ´Ï´Ù.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV>
<DIV align=center><FONT color=#800080>&nbsp;</FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face=¹ÙÅÁ><FONT color=#0000ff size=6><STRONG><FONT color=#ff8000 
size=5>ÈÞ´ë¿ë ÀÚµ¿ ·»Áô±â </FONT>(ÄÜÅØÆ®·»Áî 
¼¼Ã´±â)</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#008000 face=¹ÙÅÁ><STRONG>*±ôÂïÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ 
µðÀÚÀÎ</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#008000 face=¹ÙÅÁ><STRONG>*´Ù¸ñÀû ¸ÖƼ 
¼¼Á¤¾×»ç¿ë.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#008000 face=¹ÙÅÁ><STRONG>*¼ÒÇÁÆ®·»Áî,Çϵ巻ÁîÀÇ 
´Ü¹éÁú 
Á¦°Å,¼¼Ã´,º¸Á¸.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#008000 face=¹ÙÅÁ><STRONG>*µ¿À۽à Àü¿ø·¥ÇÁ 
Á¡µîÀ¸·Î Cover¸¦ ¿­Áö¾Ê°í 
ÀÛµ¿À¯¹« È®ÀÎ °¡´É.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#008000 face=¹ÙÅÁ><STRONG>*¼¼°è ÃÖ¼ÒÇü, 
ÃÊ°æ·®À¸·Î ÈÞ´ë °¡´É 
(size&nbsp; : w85*D72*H35mm)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#ff8040 face=¹ÙÅÁ size=4>^^* ÀÚ¼¼ÇÑ 
³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» 
¿äûÇϽøé</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#ff8040 face=¹ÙÅÁ size=4>µ¿¿µ»óÀڷḦ 
º¸³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. 
^^*</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff8040 face=¹ÙÅÁ 
size=4><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></FONT><FONT size=2><A 
href="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/881_l.jpg";><IMG 
src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/886_s.jpg"; 
NOSEND="1"></A></FONT></DIV></DIV></DIV>
<DIV>
<DIV align=center><A href="http://www.giftdc.co.kr/index1.php";><IMG 
align=baseline alt="" border=0 hspace=0 
src="http://giftdc.co.kr/dc/img/item/883_l.jpg"; NOSEND="1"></A></DIV>
<DIV align=center><FONT size=2>&nbsp;
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG>¼ÒºñÀÚ°¡°Ý&nbsp; 
\98,000¿ø</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5><FONT 
color=#ff8000>È«º¸°¡°Ý 
\45,000¿ø</FONT><FONT color=#0000ff size=2>(Ä«µå 
°¡´É)</FONT></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>È«º¸±â°£Æ¯º° »çÀºÇ° 
:&nbsp;3°¡Áö¸¦ ¸ðµÎ 
µå¸³´Ï´Ù.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=5><STRONG><FONT color=#ff8000 size=3>&nbsp;&nbsp; 
1 
.·»Áî ¼¼Ã´¿ë±â¸¦ ÇÑ°³´õµå¸³´Ï´Ù. </FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff8000><STRONG>&nbsp; 2 .¼±Âø¼ø 100¸í 
¼±¹°¿ëÄÉÀ̽º 
ÁõÁ¤</STRONG><STRONG></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff8000><STRONG>3 .µÎ»êÆÄÄ«±Û¶ó½º 5°³(1set 
)ÁõÁ¤.</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff8000>&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV></FONT></DIV>
<DIV align=center><A href="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/876_l.jpg";><IMG 
align=baseline alt="" border=0 hspace=0 
src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/876_s.jpg"; NOSEND="1"></A></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff0000><STRONG>ȨÇÇ : <A 
href="http://www.giftdc.co.kr/index1.php";>http://www.giftdc.co.kr/index1.php</A></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center>°¢ ±×¸²µéÀ» ´­·¯º¸¼¼¿ä ¼­·Î´Ù¸¥ ±×¸²ÀÌ ¸µÅ©µÇ¾î 
ÀÖ½À´Ï´Ù.^0^</DIV>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px">
 <DIV align=center><FONT size=2><A 
 href="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/884_l.jpg";><IMG align=baseline 
 alt="" border=0 hspace=0 src="http://www.giftdc.co.kr/dc/img/item/883_s.jpg"; 
 NOSEND="1"></A></FONT></DIV></BLOCKQUOTE>
<DIV align=center>
<DIV align=center><FONT color=#800080 size=2>##º»Á¦Ç°Àº Áß¼Ò±â¾÷û - ¿ùµåÄÅ 
ÁöÁ¤»óÇ°ÀÔ´Ï´Ù.##</FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#800080 size=2><FONT color=#ff8000><STRONG>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff><STRONG>Á¦Ç° ¹®ÀÇ : 
031)398-0300</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#0000ff><STRONG>HP : 
011-344-4020</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center></STRONG></FONT><FONT color=#0000ff>&nbsp;&nbsp; </FONT></DIV>
<DIV align=center></FONT>&nbsp;</DIV></DIV></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ´ÔÀÇ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò´Â 
ÀÎÅͳݰԽÃÆÇ,¹æ¸í·Ïµî¿¡¼­ 
¹«ÀÛÀ§·Î ¼öÁýÇÏ¿´À¸¹Ç·Î <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÁÖ¼Ò ÀÌ¿ÜÀÇ ´ÔÀÇ 
°³ÀνŻ󿡰üÇÑ Á¤º¸´Â °¡Áö°í ÀÖÁö ¾ÊÀ½À» 
¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¾ÕÀ¸·Î ´õÀÌ»ó ¼ö½ÅÀ» ¿øÇÏÁö 
¾ÊÀ¸½Å´Ù¸é ¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ÇØÁÖ¼¼¿ä. 
</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2><center><a 
href='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/touch.cgi?cmd=refuse_view&usercode=figjdmko-dkoiek-Ddigj&group=26&name=&address@hidden'><img
 src='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/mail-refuse.gif' 
border=0)></center>&nbsp;</FONT></DIV></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>
      
<P><br><BGSOUND balance=0 loop=infinite
 src="http://user.chollian.net/~gksskgod/todayimages/baby_song.wav"; 
volume=0><br></center></p></td></tr>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]