emacs-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

The didit 7 on Numeric keypad can't input into Emacs by using Numeric ke


From: Hongyi Zhao
Subject: The didit 7 on Numeric keypad can't input into Emacs by using Numeric keypad
Date: Thu, 7 Dec 2006 12:52:29 +0800
User-agent: Mutt/1.5.12-2006-07-14

Dear Kenichi and others,

I meet a strange thing:  if I want to input the digit 7 (seven) into emacs by
using Numeric keypad, I find its impossible.  But the other digits can be 
inputed by this way.


-- 
Hongyi Zhao <address@hidden>
赵弘毅
--

题目:《城南感怀呈永叔》
作者:苏舜钦(1008-1048)
春阳泛野动,春阴与天低。
远林气蔼蔼,长道风依依。
览物虽暂适,感怀翻然移。
所见既可骇,所闻良可悲。
去年水后旱,田亩不及犁。
冬温晚得雪,宿麦生者稀。
前去固无望,即日已苦饥。
老稚满田野,斫掘寻凫茈。
此物近亦尽,卷耳共所资。
昔云能驱风,充腹理不疑;
今乃有毒厉,肠胃生疮痍。
十月七八死,当路横其尸。
犬彘咋其骨,乌鸢啄其皮。
胡为残良民,令此鸟兽肥?
天岂意如此?泱荡莫可知!
高位厌梁肉,坐论搀云霓。
岂无富人术,使之长熙熙?
我今饥伶俜,悯此复自思:
自济既不暇,将复奈尔为!
愁愤徒满胸,嵘[山+“宏”去宀]不能齐。
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]