emacs-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

23.0.50; vc-svn-parse-status can't parse output


From: Bill Wohler
Subject: 23.0.50; vc-svn-parse-status can't parse output
Date: Wed, 19 Sep 2007 22:10:01 -0700

[Now that emacs-pretest-bug is defunct, shouldn't the report-emacs-bug
recipient address be updated?]

I'm testing a version of psvn.el with Tramp updates. When I use `f' to
find a file in the svn-status buffer, I get the appended error and
trace:

Debugger entered--Lisp error: (error "Couldn't parse output from `svn status 
-v'")
 signal(error ("Couldn't parse output from `svn status -v'"))
 error("Couldn't parse output from `svn status -v'")
 (cond ((not state) nil) ((looking-at 
"....\\s-+\\(\\*\\s-+\\)?[-0]\\s-+\\(\\?\\|[0-9]+\\)") (list state "0" nil)) 
((looking-at "....\\s-+\\(\\*\\s-+\\)?\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)") (list 
state ... ...)) ((looking-at "^I +") nil) ((looking-at " \\{40\\}") nil) (t 
(error "Couldn't parse output from `svn status -v'")))
 (let ((state ...)) (cond (... nil) (... ...) (... ...) (... nil) (... nil) (t 
...)))
 vc-svn-parse-status()
 (if (not (equal 0 status)) (if (or ... ... ...) nil (vc-svn-pop-up-error 
"Error running Subversion to check status of `%s'" ...)) (vc-svn-parse-status))
 (let ((status ...)) (goto-char (point-min)) (if (not ...) (if ... nil ...) 
(vc-svn-parse-status)))
 (save-excursion (set-buffer (get-buffer-create " *Subversion Output*")) 
(erase-buffer) (let (...) (goto-char ...) (if ... ... ...)))
 (vc-svn-with-output-buffer (let (...) (goto-char ...) (if ... ... ...)))
 vc-svn-run-status("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 (null (vc-svn-run-status file))
 (not (null (vc-svn-run-status file)))
 (and (file-exists-p (expand-file-name ".svn/entries" ...)) (not (null ...)))
 vc-svn-registered("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 apply(vc-svn-registered "/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 vc-call-backend(SVN registered "/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 #[(b) "Âà  #…Ä  Å#…ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend registered 
vc-file-setprop vc-backend throw found t] 4](SVN)
 mapc(#[(b) "Âà    #…Ä  Å#…ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend 
registered vc-file-setprop vc-backend throw found t] 4] (RCS CVS SVN SCCS Bzr 
Git Hg Arch MCVS))
 byte-code("ÃÄ\"ÅÆ  ƒ   Ç=ƒ\n‚   \nB\"ˆ)ÈÄÇ#ˆÉ‡" [file backend 
vc-handled-backends vc-file-getprop vc-backend mapc #[(b) "Âà  #…Ä  Å#…
ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend registered vc-file-setprop vc-backend throw 
found t] 4] none vc-file-setprop nil] 4)
 vc-registered("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 apply(vc-registered "/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 tramp-run-real-handler(vc-registered 
("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual"))
 tramp-sh-file-name-handler(vc-registered 
"/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 apply(tramp-sh-file-name-handler vc-registered 
"/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 tramp-file-name-handler(vc-registered 
"/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 vc-registered("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 vc-backend("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 #[nil "Á!‡" [buffer-file-name vc-backend] 2]()
 vc-find-file-hook()
 run-hooks(find-file-hook)
 after-find-file(nil t)
 find-file-noselect-1(#<buffer virtual> 
"/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual" nil nil 
"/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual" ((0 41118) (-1 0)))
 find-file-noselect("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual" nil nil nil)
 find-file("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual")
 mapc(find-file ("/sudo:address@hidden:/etc/postfix/virtual"))
 (let ((fnames ...)) (mapc (quote find-file) fnames))
 svn-status-find-files()
 call-interactively(svn-status-find-files)
 recursive-edit()
 byte-code("Æ @Ç=ƒ!ÈÉÊ\"ˆËÉ!‰A@)¢Ì=ƒ!ÈÍÊ\"ˆÎ!ˆÏ ˆÐ    !ˆ\fƒcÑed\"
VƒWebˆÒ
¥yˆ`dbˆÒ
¥
Zyˆ`|ˆ)ÓcˆebˆÔÕÖ \"ˆ× ˆÔØ!ˆÙÊÔØ!ˆŠÚ ˆ+ه" [unread-command-char 
debugger-args x debugger-buffer noninteractive debugger-batch-max-lines -1 
debug backtrace-debug 4 t backtrace-frame lambda 5 pop-to-buffer debugger-mode 
debugger-setup-buffer count-lines 2 "...\n" message "%s" buffer-string 
kill-emacs "" nil recursive-edit middlestart buffer-read-only standard-output] 
4)
 debug(error (args-out-of-range 75 81))
 buffer-substring(75 81)
 (setq svn-marks (buffer-substring (point) (+ ... svn-marks-length)) 
svn-file-mark (elt svn-marks 0) svn-property-mark (elt svn-marks 1) 
svn-wc-locked-mark (elt svn-marks 2) svn-with-history-mark (elt svn-marks 3) 
svn-switched-mark (elt svn-marks 4) svn-repo-locked-mark (elt svn-marks 5))
 (cond ((= ... ...) nil) ((looking-at "Status against revision:[ 
]+\\([0-9]+\\)") (unless svn-status-head-revision ...)) ((looking-at 
"Performing status on external item at '\\(.*\\)'") (setq 
skip-double-external-dir-entry-name ...) nil) (t (setq svn-marks ... 
svn-file-mark ... svn-property-mark ... svn-wc-locked-mark ... 
svn-with-history-mark ... svn-switched-mark ... svn-repo-locked-mark ...) (when 
svn-status-remote ...) (when ... ...) (when ... ...) (when ... ...) (when ... 
...) (when ... ...) (when ... ...) (forward-char svn-marks-length) 
(skip-chars-forward " ") (cond ... ... ... ...) (unless path ...) (setq dir 
...) (if ... ...) (if ... ... ...) (when ... ... ...) (setq revision-width ...) 
(setq author-width ...)))
 (while (< (point) (point-max)) (cond (... nil) (... ...) (... ... nil) (t ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...)) 
(forward-line 1))
 (let ((old-ui-information ...) (svn-marks) (svn-file-mark) 
(svn-property-mark) (svn-wc-locked-mark) (svn-repo-locked-mark) 
(svn-with-history-mark) (svn-switched-mark) (svn-update-mark) (local-rev) 
(last-change-rev) (author) (path) (dir) (revision-width 
svn-status-default-revision-width) (author-width 
svn-status-default-author-width) (svn-marks-length ...) (dir-set ...) 
(externals-map ...) (skip-double-external-dir-entry-name nil)) (set-buffer 
svn-process-buffer-name) (setq svn-status-info nil) (run-hooks (quote 
svn-pre-parse-status-hook)) (goto-char (point-min)) (while (< ... ...) (cond 
... ... ... ...) (forward-line 1)) (unless svn-status-verbose (setq 
svn-status-info ...)) (setq svn-status-default-column (+ 6 revision-width 
revision-width author-width ...)) (setq svn-status-line-format (format " 
%%c%%c%%c %%%ds %%%ds %%-%ds" revision-width revision-width author-width)) 
(setq svn-status-info (nreverse svn-status-info)) (when 
svn-status-sort-status-buffer (setq svn-status-info ...)))
 (save-excursion (let (... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ...) (set-buffer svn-process-buffer-name) (setq 
svn-status-info nil) (run-hooks ...) (goto-char ...) (while ... ... ...) 
(unless svn-status-verbose ...) (setq svn-status-default-column ...) (setq 
svn-status-line-format ...) (setq svn-status-info ...) (when 
svn-status-sort-status-buffer ...)))
 svn-parse-status-result()
 (cond ((eq svn-process-cmd ...) (svn-process-sentinel-fixup-path-seperators) 
(svn-parse-status-result) (svn-status-apply-elide-list) (when 
svn-status-update-previous-process-output ... ... ... ... ... ...) (when 
svn-status-update-list ... ...) (when svn-status-display-new-status-buffer ... 
...)) ((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-show-process-output ... t) 
(pop-to-buffer svn-status-last-output-buffer-name) (svn-log-view-mode) 
(forward-line 2) (unless ... ...) (font-lock-fontify-buffer) (message "svn log 
finished")) ((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-show-process-output ... t) 
(message "svn info finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(svn-status-show-process-output ... t) (message "svn ls finished")) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-activate-diff-mode) (message "svn diff 
finished")) ((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-parse-info-result)) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-show-process-output ... t) (when 
svn-status-pre-run-svn-buffer ...) (with-current-buffer ... ...) (message "svn 
blame finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(svn-process-sentinel-fixup-path-seperators) 
(svn-status-remove-temp-file-maybe) (when ... ...) 
(svn-status-update-with-command-list ...) (svn-revert-some-buffers) (run-hooks 
...) (setq svn-status-files-to-commit nil svn-status-recursive-commit nil) 
(message "svn: Committed revision %s." svn-status-commit-rev-number)) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-show-process-output ... t) (setq 
svn-status-update-list ...) (svn-revert-some-buffers) (svn-status-update) (if 
... ... ...)) ((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-update-with-command-list 
...) (message "svn add finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(svn-status-update) (message "svn lock finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(svn-status-update) (message "svn unlock finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(svn-status-update) (message "svn mkdir finished")) ((eq svn-process-cmd ...) 
(when ... ...) (svn-status-update) (message "svn revert finished")) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-update) (message "svn resolved finished")) 
((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-update-with-command-list ...) (message 
"svn rm finished")) ((eq svn-process-cmd ...) (message "svn cleanup finished")) 
((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-show-process-output ... t) (message "svn 
proplist finished")) ((eq svn-process-cmd ...) (svn-status default-directory)) 
((eq svn-process-cmd ...) (svn-status-property-parse-property-names)) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-remove-temp-file-maybe) (if ... ... ...)) ((eq 
svn-process-cmd ...) (svn-status-update)))
 (cond ((string= event "finished\n") (run-hooks ...) (cond ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...)) ((string= 
event "killed\n") (message "svn process killed")) ((string-match "exited 
abnormally" event) (while ...) (goto-char ...) (if ... ... ...)) (t (message 
"svn process had unknown event: %s" event)) (svn-status-show-process-output nil 
t))
 (let ((act-buf ...)) (when svn-pre-run-mode-line-process (with-current-buffer 
svn-status-pre-run-svn-buffer ...) (setq svn-pre-run-mode-line-process nil)) 
(set-buffer (process-buffer process)) (setq svn-status-mode-line-process-status 
"") (svn-status-update-mode-line) (cond (... ... ...) (... ...) (... ... ... 
...) (t ...) (svn-status-show-process-output nil t)))
 svn-process-sentinel(#<process svn> "finished\n")
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]