gnumed-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnumed-devel] address@hidden: RE: [Openkaart] LHV : echt geen 5 jar


From: Karsten Hilbert
Subject: [Gnumed-devel] address@hidden: RE: [Openkaart] LHV : echt geen 5 jaren nodig voor een HIS in Open source, CRISNET]
Date: Wed, 18 Jun 2003 13:53:19 +0200
User-agent: Mutt/1.3.22.1i

Sorry for the Dutch but this may be of interest (it ran on a
Dutch medical FOSS mailing list). Rough guesses at a
translation interspersed:

----- Forwarded message from address@hidden -----
> X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)
> 
> En dan is er ook nog ProperWeb. Helaas nu niet te bezichtigen omdat ik
There's also ProperWeb.

> gisteren de server heb afgesloten i.v.m. de verhuizing. Maar uiterlijk eind
??

> volgende week is hij weer in de lucht: http://137.120.3.237:9191/properweb.
> 
> Usernaam: demo
> Password: 259#
Demo is there.

> Features:
> - scheiding demografische (= identificeerbare) patientengegevens van de
> medische gegevens
Demographics and clinical data physically (?) separated.

> - demografische gegevens beschikbaar als PIDS server (OMG HDTF PIDS)
Demographics handled via PIDS.

> - medische gegevens beschikbaar als COAS server (OMG HDTF COAS)
Clinical data handled via COAS.

> - bedoeld als multidisciplinair dossier
cross-speciality EPR

> - gedistribueerd systeem (PIDS servers, COAS server, webserver e.d. kunnen
> allen op een andere machine draaien, bovendien kunnen de PIDS en COAS
> servers gebruik maken van verschillende databases die elk ook weer op een
> andere machine kunnen draaien)
Distributable across multiple machines.

> - platform onafhankelijk (geschreven in Java)
"platform independant" by virtue of Java

> - voorlopige webbrowser client, maar andere clientvormen zijn ook
> geschikt/te maken
Right now http client only, others planned/in the works.

> - webbrowser client aanpasbaar (XSL en CSS files)
HTTP client customizable.

> - gebaseerd op CORBA
Built on CORBA.

> - draait op SSL (demo voorlopig niet)
can use SSL although demo does not currently do so

> - "datamodel": gebaseerd op de ideeen van OpenEHR archetypes, dus flexibel
> en aanpasbaar zonder hercompilatie van de code of aanpassing van de
> database(s)
Datamodel based on OpenEHR ideas.

> - er zijn verschillende views op dezelfde data te definieren (mij kost het
> ongeveer 4 uur om een nieuw formulier/view handmatig te implementeren)
Forms-based customizable views for the same data. Takes the
poster about 4 hours to whip up needed views.

> - koppeling met RAD server (autorisatie d.m.v. role based profiles) staat op
> het programma
RAD server use for authorization etc. in the planning.

> - koppeling met "externe" databases (bijv. ZIS en labsystemen) staan gepland
Another plan to connect to external "black box" data providers
(lab, drugs etc).

> - koppeling met decision support systeem (reminders a.d.h.v. guidelines)
> staat gepland
Decision support planned via automated reminders culled from
published guidelines.

Some will argue here that decision support needs to integrated
rather than bolted on.

> Ik noem maar een dwarsstraat.
> 
> Helma
>
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.490 / Virus Database: 289 - Release Date: 16-Jun-03
>  

----- End forwarded message -----

Regards,
Karsten
-- 
GPG key ID E4071346 @ wwwkeys.pgp.net
E167 67FD A291 2BEA 73BD  4537 78B9 A9F9 E407 1346
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]