gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r2327 - gnunet-gtk/po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r2327 - gnunet-gtk/po
Date: Thu, 15 Dec 2005 04:18:14 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2005-12-15 04:18:13 -0800 (Thu, 15 Dec 2005)
New Revision: 2327

Modified:
   gnunet-gtk/po/vi.po
Log:
syn

Modified: gnunet-gtk/po/vi.po
===================================================================
--- gnunet-gtk/po/vi.po 2005-12-15 12:17:00 UTC (rev 2326)
+++ gnunet-gtk/po/vi.po 2005-12-15 12:18:13 UTC (rev 2327)
@@ -285,7 +285,6 @@
 "liệu mêta và từ khóa)."
 
 #: gnunet-gtk.glade:1795
-#, fuzzy
 msgid "Up_load"
 msgstr "Tải _lên"
 
@@ -315,7 +314,6 @@
 msgstr "_Không gian tên"
 
 #: gnunet-gtk.glade:2028 gnunet-gtk.glade:2073
-#, fuzzy
 msgid "_Collection"
 msgstr "_Thu thập"
 
@@ -410,7 +408,6 @@
 
 #: gnunet-gtk.glade:2943 gnunet-gtk.glade:4927 gnunet-gtk.glade:5543
 #: gnunet-gtk.glade:6075 gnunet-gtk.glade:6581
-#, fuzzy
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Dạng:"
 
@@ -514,7 +511,6 @@
 "mức độ bí mật cho người nhận nhưng ảnh hưởng đến hiệu suất."
 
 #: gnunet-gtk.glade:3608
-#, fuzzy
 msgid "Download selected files."
 msgstr "Tải các tập tin đã chọn."
 
@@ -1115,9 +1111,9 @@
 msgstr "Xem trước"
 
 #: src/plugins/fs/search.c:701
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to create namespace URI from `%s'.\n"
-msgstr "Thất bại khi tạo URI không gian tên từ `%s'.\n"
+msgstr "Thất bại khi tạo URI không gian tên từ '%s'.\n"
 
 #: src/plugins/fs/search.c:998
 msgid "Query"
@@ -1157,11 +1153,11 @@
 
 #: src/plugins/fs/download.c:189 src/plugins/fs/download.c:193
 #: src/plugins/fs/download.c:492
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You must specify a directory in the configuration in section `%s' under `%s'."
 msgstr ""
-"Người dùng phải chỉ ra một thư mục trong phần `%s' dưới `%s' của cấu hình."
+"Người dùng phải chỉ ra một thư mục trong phần '%s' dưới '%s' của cấu hình."
 
 #: src/plugins/fs/download.c:197
 #, fuzzy, c-format
@@ -1169,7 +1165,7 @@
 "You must specify different directories in the configuration in section `%s' "
 "under `%s' and `%s'."
 msgstr ""
-"Người dùng phải chỉ ra một thư mục trong phần `%s' dưới `%s' của cấu hình."
+"Người dùng phải chỉ ra một thư mục trong phần '%s' dưới '%s' của cấu hình."
 
 #: src/plugins/fs/download.c:208
 #, fuzzy, c-format
@@ -1430,9 +1426,9 @@
 msgstr ""
 
 #: src/common/helper.c:401
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to open `%s'.\n"
-msgstr "Thất bại khi tạo URI không gian tên từ `%s'.\n"
+msgstr ""
 
 #: src/core/main.c:43
 msgid "GNUnet GTK user interface."
@@ -1442,35 +1438,6 @@
 msgid "Use --help to get a list of options.\n"
 msgstr "Dùng --help để xem danh sách các tùy chọn.\n"
 
-#~ msgid "_Directory"
-#~ msgstr "_Thư mục"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You must specify a directory in the configuration in section `%s' under `%"
-#~ "s'.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Người dùng phải chỉ ra một thư mục trong phần `%s' dưới `%s' của cấu hình."
-
-#~ msgid "Category"
-#~ msgstr "Hạng mục"
-
-#~ msgid "Value"
-#~ msgstr "Giá trị"
-
-#~ msgid "unnamed"
-#~ msgstr "chưa đặt tên"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File `%s' exists in `%s',\n"
-#~ "will store download under its GNUnet URI `%s' instead.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tập tin `%s' tồn tại trong `%s',\n"
-#~ "sẽ chứa các tải xuống dưới URI GNUnet của nó `%s' để thay thế.\n"
-
-#~ msgid "Keyword"
-#~ msgstr "Từ khóa"
-
 #~ msgid "Unavailable.\n"
 #~ msgstr "Không thể.\n"
 
@@ -1480,8 +1447,30 @@
 #~ msgid "_Insert"
 #~ msgstr "_Chèn"
 
+#~ msgid "_Directory"
+#~ msgstr "_Thư mục"
+
 #~ msgid "Ok"
 #~ msgstr "Đồng ý"
 
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Đóng"
+
+#~ msgid "unnamed"
+#~ msgstr "chưa đặt tên"
+
+#~ msgid ""
+#~ "File '%s' exists in '%s',\n"
+#~ "will store download under its GNUnet URI '%s' instead.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tập tin '%s' tồn tại trong '%s',\n"
+#~ "sẽ chứa các tải xuống dưới URI GNUnet của nó '%s' để thay thế.\n"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Hạng mục"
+
+#~ msgid "Value"
+#~ msgstr "Giá trị"
+
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Từ khóa"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]