gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r2347 - doodle/po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r2347 - doodle/po
Date: Mon, 19 Dec 2005 02:57:04 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2005-12-19 02:56:55 -0800 (Mon, 19 Dec 2005)
New Revision: 2347

Modified:
  doodle/po/vi.po
Log:
sync

Modified: doodle/po/vi.po
===================================================================
--- doodle/po/vi.po   2005-12-18 23:10:24 UTC (rev 2346)
+++ doodle/po/vi.po   2005-12-19 10:56:55 UTC (rev 2347)
@@ -1,50 +1,45 @@
-# Vietnamese translation for doodle-0.6.3.
-# Copyright © 2005 Christian Grothoff
-# This file is distributed under the same license as the doodle-0.6.2 package.
-# Clytie Siddall <address@hidden>, 2005.
+# Vietnamese translation for Doodle.
+# Copyright © 2005 Christian Grothoff
+# This file is distributed under the same license as the doodle-0.6.4 package.
+# Clytie Siddall <address@hidden>, 2005.
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: doodle 0.6.3\n"
+"Project-Id-Version: doodle 0.6.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gnunet.org/mantis/ or address@hidden"
 "POT-Creation-Date: 2005-09-19 06:37-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-03 17:10+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-19 17:03+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:67
 msgid "consider strings to match if DISTANCE letters are different"
-msgstr "cân nhắc những chuỗi để khớp nếu TẦM chữ là khác nhau"
+msgstr "cân nhắc những chuỗi cần khớp nếu chữ TẦM là khác nhau"
 
 #: src/doodle/doodle.c:69
 msgid "build database (default is to search)"
-msgstr "cơ sở dữ liệu đã xây dụng (mặc định là để tìm kiếm)"
+msgstr "xây dụng cơ sở dữ liệu (mặc định là tìm kiếm)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:71
-msgid ""
-"use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter "
-"language code LANG (use when building database)"
-msgstr ""
-"sử dụng trình rút văn bản thuần thuộc giống loại cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ "
-"bằng hai chữ là LANG (sử dụng khi xây dụng cơ sở dữ liệu)."
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG (use when building database)"
+msgstr "sử dụng trình rút văn bản thuần chung chung cho ngôn ngữ có mã ngôn 
ngữ dạng hai chữ là LANG (sử dụng khi xây dụng cơ sở dữ liệu)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:63
 msgid "use location FILENAME to store doodle database"
-msgstr "sử dụng vị trí TÊN TẬP TIN để cất giữ cơ sở dữ liệu của doodle"
+msgstr "gán địa điểm TÊN TẬP TIN là nơi cần cất giữ cơ sở dữ liệu của doodle"
 
 #: src/doodle/doodle.c:75
 msgid "for each matching file, print the extracted keywords"
-msgstr "cho mỗi tập tin có khớp được thì in ra những từ khóa đã rút được"
+msgstr "cho mỗi tập tin khớp được thì in ra những từ khóa đã rút"
 
 #: src/doodle/doodle.c:77
 msgid "add the filename to the list of keywords (use when building database)"
-msgstr ""
-"thêm tên tập tin vào danh sách từ khóa (sử dụng khi xây dụng cơ sở dữ liệu)"
+msgstr "thêm tên tập tin vào danh sách từ khóa (sử dụng khi xây dụng cơ sở dữ 
liệu)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:79 src/doodle/doodled.c:69
 msgid "print this help page"
@@ -52,7 +47,7 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:81
 msgid "compute hash using the given ALGORITHM (currently sha1 or md5)"
-msgstr "tính băm bằng sử dụng THUẬT TOÁN (hiện là sha1 hay md5)"
+msgstr "tính băm bằng THUẬT TOÁN (hiện tại « sha1 » hay « md5 »)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:83
 msgid "be case-insensitive (use when searching)"
@@ -60,15 +55,15 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:85 src/doodle/doodled.c:73
 msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
-msgstr "tải một trình cầm phít rút có tên THƯ VIÊN"
+msgstr "tải bộ cầm phít rút có tên THƯ VIÊN"
 
 #: src/doodle/doodle.c:87
 msgid "log keywords to a file named FILENAME"
-msgstr "ghi nhớ các từ khóa vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
+msgstr "ghi lưu các từ khóa vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
 
 #: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:77
 msgid "do not load default set of extractor plugins"
-msgstr "không tải bộ trình cầm phít rút mặc định"
+msgstr "đừng tải tập bộ cầm phít rút mặc định"
 
 #: src/doodle/doodle.c:91 src/doodle/doodled.c:79
 msgid "set the memory limit to SIZE MB (for the tree)."
@@ -101,19 +96,19 @@
 #: src/doodle/doodle.c:148
 #, c-format
 msgid "Pruned: %s\n"
-msgstr "Xén bớt rồi: %s\n"
+msgstr "Đã xén bớt: %s\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:191 src/doodle/doodled.c:330 src/doodle/doodled.c:347
 #: src/doodle/doodled.c:398 src/doodle/doodled.c:715 src/doodle/files.c:79
 #: src/doodle/tree.c:2270
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s\n"
-msgstr "Không gọi « %s » đối với tập tin « %s » được: %s\n"
+msgstr "Việc gọi « %s » cho tập tin « %s » bị lỗi: %s\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:199
 #, c-format
 msgid "Processing '%s'\n"
-msgstr "Đang xử lý « %s ».\n"
+msgstr "Đang xử lý « %s »\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:222 src/doodle/doodled.c:600
 #, c-format
@@ -122,43 +117,38 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:227 src/doodle/doodled.c:607
 #, c-format
-msgid ""
-"'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building database "
-"(option '%s').\n"
-msgstr ""
-"« %s » là một tên tập tin cơ sở dữ liệu không hợp lệ (có dấu hai chấm) để "
-"xây dụng cơ sở dữ liệu (tùy chọn « %s »).\n"
+msgid "'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building 
database (option '%s').\n"
+msgstr "« %s » là tên tập tin cơ sở dữ liệu không hợp lệ (có dấu hai chấm) để 
xây dụng cơ sở dữ liệu (tùy chọn « %s »).\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:253 src/doodle/doodled.c:629
 #, c-format
 msgid "Loading default set of libextractor plugins.\n"
-msgstr "Tải tập bộ cầm phít libextractor (rút thư viên) mặc định...\n"
+msgstr "Đang tải tập bộ cầm phít libextractor (rút thư viên) mặc định.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:636
 #, c-format
 msgid "Loading libextractor plugins: '%s'\n"
-msgstr "Đang tải bộ trình cầm phít libextractor (rút thư viên): « %s »\n"
+msgstr "Đang tải các bộ cầm phít libextractor (rút thư viên): « %s »\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:265 src/doodle/doodled.c:644
 #, c-format
 msgid "Failed to load any libextractor plugins. Aborting.\n"
-msgstr ""
-"Không tải trình cầm phít libextractor (rút thư viên) nào được nên hủy bỏ.\n"
+msgstr "Việc tải bộ cầm phít libextractor (rút thư viên) nào bị lỗi nên hủy 
bỏ.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:273 src/doodle/doodled.c:589
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for logging: %s.\n"
-msgstr "Không mở được « %s » để ghi nhớ: %s.\n"
+msgstr "Không mở được « %s » để ghi lưu: %s.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:283 src/doodle/doodled.c:487
 #, c-format
 msgid "Indexing '%s'\n"
-msgstr "Đang chỉ mục « %s ».\n"
+msgstr "Đang chỉ mục « %s »\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:347
 #, c-format
 msgid "Keywords for matching file '%s':\n"
-msgstr "Từ khóa để khớp với tập tin « %s »:\n"
+msgstr "Từ khóa cần khớp với tập tin « %s »:\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:374 src/doodle/doodle.c:413
 #, c-format
@@ -168,7 +158,7 @@
 #: src/doodle/doodle.c:379 src/doodle/doodle.c:418
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s.\n"
-msgstr "Không gọi « %s » đối với tập tin « %s » được: %s.\n"
+msgstr "Việc gọi « %s » cho tập tin « %s » bị lỗi: %s.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:453
 #, c-format
@@ -177,17 +167,13 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:456
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: search string is longer than %d characters, search will not work.\n"
-msgstr "Cảnh báo: không tìm kiếm được vì chuỗi tìm kiếm dài hơn %d ký tự.\n"
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search will not 
work.\n"
+msgstr "Cảnh báo: chuỗi tìm kiếm dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiệm không hoạt 
động.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:461
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: search string is longer than %d characters, search may not work "
-"properly.\n"
-msgstr ""
-"Cảnh báo: có lẽ sẽ không tìm kiếm được vì chuỗi tìm kiếm dài hơn %d ký tự.\n"
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search may not 
work properly.\n"
+msgstr "Cảnh báo: chuỗi tìm kiếm dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiếm có lẽ 
không hoạt động.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:473 src/doodle/doodle.c:483
 #, c-format
@@ -208,7 +194,7 @@
 #: src/doodle/doodle.c:624 src/doodle/doodled.c:907
 #, c-format
 msgid "Specified memory limit is too high.\n"
-msgstr "Ghi rõ giới hạn bộ nhớ quá cao.\n"
+msgstr "Giới hạn bộ nhớ đã ghi rõ là quá cao.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:649 src/doodle/doodled.c:924
 #, c-format
@@ -218,31 +204,25 @@
 #: src/doodle/doodle.c:654 src/doodle/doodled.c:929
 #, c-format
 msgid "Use '--help' to get a list of options.\n"
-msgstr "Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem danh sách tùy chọn.\n"
+msgstr "Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem danh sách các tùy 
chọn.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:663
 #, c-format
 msgid "Invoke with filenames or directories to index!\n"
-msgstr "Hãy ghi rõ tên tập tin hay thư mục để chỉ mục.\n"
+msgstr "Hãy chạy với những tên tập tin hay thư mục cần chỉ mục.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:664
 #, c-format
 msgid "Invoke with query terms to search for!\n"
-msgstr "Hãy ghi rõ chuỗi tìm kiếm. Bạn muốn tìm gì vậy?\n"
+msgstr "• Hãy chạy với những chuỗi truy vấn cần tìm kiếm. •\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:60
-msgid ""
-"use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter "
-"language code LANG"
-msgstr ""
-"sử dụng trình rút văn bản thuần thuộc giống loại cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ "
-"bằng hai chữ là LANG"
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG"
+msgstr "sử dụng trình rút văn bản thuần chung chung cho ngôn ngữ có mã ngôn 
ngữ hai chữ là LANG"
 
 #: src/doodle/doodled.c:65
 msgid "run in debug mode, do not daemonize"
-msgstr ""
-"chạy bằng chế độ gỡ lỗi nên không chạy trong nền tảng (thì xuất chi tiết, "
-"cho phép tương tác)"
+msgstr "chạy bằng chế độ gỡ lỗi nên không chạy trong nền tảng (thì xuất chi 
tiết, cho phép tương tác)"
 
 #: src/doodle/doodled.c:67
 msgid "add the filename to the list of keywords"
@@ -250,11 +230,11 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:71
 msgid "compute hash using the given ALGORITHM"
-msgstr "sử dụng THUẬT TOÁN đã cho để tính băm"
+msgstr "tính băm bằng THUẬT TOÁN đã cho"
 
 #: src/doodle/doodled.c:75
 msgid "log activity to a file named FILENAME"
-msgstr "ghi nhớ các hoặt động vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
+msgstr "ghi lưu các hoặt động vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
 
 #: src/doodle/doodled.c:88
 msgid "doodled [OPTIONS] [FILENAMES]"
@@ -266,14 +246,14 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:188
 msgid "Event processing thread created.\n"
-msgstr "Tạo một tiểu trình xử lý dữ kiện rồi.\n"
+msgstr "Mạch xử lý sự kiện đã được tạo.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:203 src/doodle/doodled.c:222 src/doodle/doodled.c:701
 #: src/doodle/tree.c:182 src/doodle/tree.c:190 src/doodle/tree.c:221
 #: src/doodle/tree.c:242
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "Không gọi « %s » được: %s\n"
+msgstr "Việc gọi « %s » bị lỗi: %s\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:381
 #, c-format
@@ -287,30 +267,30 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:460
 msgid "Main worker thread created.\n"
-msgstr "Tạo tiểu trình làm việc chính rồi.\n"
+msgstr "Mạch làm việc chính đã được tạo.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:471
 msgid "Failed to spawn event processing thread.\n"
-msgstr "Không tạo tiểu trình xử lý dữ kiện được.\n"
+msgstr "Việc tạo mạch xử lý dữ kiện bị lỗi.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:481
 msgid "Registering with FAM for file system events.\n"
 msgstr ""
-"Đăng ký với FAM đốí với dữ kiện hệ thống tập tin.\n"
+"Đang đăng ký với FAM đốí với dữ kiện hệ thống tập tin.\n"
 "FAM: File Alteration Monitor (trình theo dõi cách thay đổi tập tin).\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:504
 msgid "doodled startup complete. Now waiting for FAM events.\n"
-msgstr "Khởi động trình doodled rồi; hiện có đời dữ kiện loại FAM.\n"
+msgstr "Trình doodled đã khởi chạy; hiện có đời dữ kiện loại FAM.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:651
 msgid "Failed to connect to fam. Aborting.\n"
-msgstr "Không kết nối đến FAM được nên hủy bỏ.\n"
+msgstr "Việc kết nối đến FAM bị lỗi nên hủy bỏ.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:676
 #, c-format
 msgid "Failed to create worker thread: %s"
-msgstr "Không tạo tiểu trình làm việc được: %s"
+msgstr "Việc tạo mạch làm việc bị lỗi: %s"
 
 #: src/doodle/doodled.c:687
 msgid "doodled is shutting down.\n"
@@ -318,13 +298,12 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:691
 msgid "No files exist that doodled would monitor for changes. Exiting.\n"
-msgstr ""
-"Trình doodled không có tập tin nào để theo dõi thay đổi nào nên thoát.\n"
+msgstr "Không có tập tin mà trình dooodled cần theo dõi cách thay đổi nên 
thoát.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:709
 #, c-format
 msgid "Cancelling fam monitor '%s'.\n"
-msgstr "Thôi theo dõi FAM « %s ».\n"
+msgstr "Đang thôi bộ theo dõi FAM « %s ».\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:740
 msgid "Error disconnecting from fam.\n"
@@ -332,12 +311,12 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:744
 msgid "Unloading libextractor plugins.\n"
-msgstr "Đang bỏ tải trình cầm phít libextractor (rút thư viên).\n"
+msgstr "Đang bỏ tải các bộ cầm phít libextractor (rút thư viên).\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:936
 #, c-format
 msgid "Invoke with filenames or directories to monitor!\n"
-msgstr "Cần phải ghi rõ theo dõi tên tập tin hay thư mục nào.\n"
+msgstr "• Hãy chạy với những tên tập tin hay thư mục cần theo dõi. •\n"
 
 #: src/doodle/files.c:71 src/doodle/tree.c:329 src/doodle/tree.c:689
 #: src/doodle/tree.c:1056 src/doodle/tree.c:1363 src/doodle/tree.c:1379
@@ -345,12 +324,12 @@
 #: src/doodle/tree.c:2343 src/doodle/tree.c:2372
 #, c-format
 msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
-msgstr "Không khắng định được (bắt lỗi) tại %s:%d.\n"
+msgstr "Việc khắng định bị lỗi) tại %s:%d.\n"
 
 #: src/doodle/files.c:107
 #, c-format
 msgid "Scanning '%s'\n"
-msgstr "Đang quét « %s ».\n"
+msgstr "Đang quét « %s »\n"
 
 #: src/doodle/files.c:115
 #, c-format
@@ -360,83 +339,82 @@
 #: src/doodle/getopt.c:673
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:698
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:704
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:721 src/doodle/getopt.c:892
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s »cần đến đối số.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:750
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: không chấp nhận tùy chọn « --%s ».\n"
+msgstr "%s: không chấp nhận tùy chọn « --%s »\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:754
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: không chấp nhận tùy chọn « %c%s ».\n"
+msgstr "%s: không chấp nhận tùy chọn « %c%s »\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:780
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c ».\n"
+msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:782
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c ».\n"
+msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:811 src/doodle/getopt.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c ».\n"
+msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:859
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
 
 #: src/doodle/getopt.c:877
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số.\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
 
 #: src/doodle/grow.c:41
 #, c-format
 msgid "FATAL: MALLOC called with size 0!\n"
-msgstr "LỖI NGHIÊM TRỌNG: đã gọi MALLOC (cấp sức chứa) với cỡ 0.\n"
+msgstr "•• LỖI NGHIÊM TRỌNG: MALLOC (cấp chỗ) được gọi với kích cỡ 0. ••\n"
 
 #: src/doodle/grow.c:46
 #, c-format
 msgid "FATAL: MALLOC called with size < 0!\n"
-msgstr "LỖI NGHIÊM TRỌNG: đã gọi MALLOC (cấp cho sức chứa) với cỡ ít hơn 0.\n"
+msgstr "•• LỖI NGHIÊM TRỌNG: MALLOC (cấp chỗ) được gọi với kích cỡ < 0. ••\n"
 
 #: src/doodle/grow.c:52 src/doodle/grow.c:70
 #, c-format
 msgid "FATAL: %s\n"
-msgstr "LỖI NGHIÊM TRỌNG: %s\n"
+msgstr "•• LỖI NGHIÊM TRỌNG: %s ••\n"
 
 #: src/doodle/grow.c:64
 #, c-format
 msgid "FATAL: STRDUP called with str NULL!\n"
-msgstr "LỖI NGHIÊM TRỌNG: đã gọi STRDUP với str (chuỗi) trống.\n"
+msgstr "•• LỖI NGHIÊM TRỌNG: STRDUP được gọi với str (chuỗi) rỗng. ••\n"
 
 #: src/doodle/grow.c:100
 #, c-format
 msgid "FATAL: can not allocate %u * %d elements (number too large) at %s:%d.\n"
-msgstr ""
-"LỖI NGHIÊM TRỌNG: không cấp được « %u * %d » yếu tố (số quá lớn) tại %s:%d.\n"
+msgstr "•• LỖI NGHIÊM TRỌNG: không thể cấp « %u * %d » yếu tố (số quá lớn) tại 
%s:%d. ••\n"
 
 #: src/doodle/help.c:51
 #, c-format
@@ -451,26 +429,23 @@
 
 #: src/doodle/help.c:54
 #, c-format
-msgid ""
-"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
-msgstr ""
-"Mọi đối số phải sử dụng với tùy chọn dài thì cũng như vậy với tùy chọn "
-"ngắn.\n"
+msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
+msgstr "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với 
tùy chọn ngắn.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:195
 #, c-format
 msgid "Short read at offset %llu (attempted to read %llu bytes).\n"
-msgstr "Đọc quá ngắn tại hiệu số %llu (cố đọc %llu bytes).\n"
+msgstr "Đọc quá ngắn tại hiệu số %llu (cố đọc %llu byte).\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:213
 #, c-format
 msgid "'%s' failed: %s\n"
-msgstr "« %s » thất bại rồi: %s\n"
+msgstr "« %s » đã thất bại: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:227
 #, c-format
 msgid "Short write at offset %llu (wanted to write %llu bytes).\n"
-msgstr "Ghi quá ngắn tại hiệu số %llu (muốn ghi %llu byte rồi).\n"
+msgstr "Ghi quá ngắn tại hiệu số %llu (đã muốn ghi %llu byte).\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:416 src/doodle/tree.c:438 src/doodle/tree.c:462
 #: src/doodle/tree.c:491 src/doodle/tree.c:643 src/doodle/tree.c:1098
@@ -482,30 +457,28 @@
 "Assertion failed at %s:%d.\n"
 "Database format error!\n"
 msgstr ""
-"Không khắng định được (bắt lỗi) tại %s:%d.\n"
-"Gặp lỗi định dạng cơ sở dữ liệu.\n"
+"Việc khắng định bị lỗi tại %s:%d.\n"
+"• Lỗi định dạng cơ sở dữ liệu. •\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1025
 #, c-format
 msgid "Memory limit (%u bytes) hit, serializing some data.\n"
-msgstr ""
-"Mới gặp giới hạn bộ nhớ (%u byte) nên xếp một phần dữ liệu theo thứ tự.\n"
+msgstr "Mới gặp giới hạn bộ nhớ (%u byte) nên xếp một phần dữ liệu theo thứ 
tự.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1063
 #, c-format
 msgid "Reduced memory consumption for suffix tree to %u bytes.\n"
-msgstr "Giảm tiêu thụ bộ nhớ cho cây hậu tố thành %u byte rồi\n"
+msgstr "Mới giảm tiêu thụ bộ nhớ cho cây hậu tố thành %u byte.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1373
 #, c-format
 msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu or %llu > %llu.\n"
-msgstr ""
-"Không khắng định được (bắt lỗi) tại %s:%d: %llu > %llu hoặc %llu > %llu.\n"
+msgstr "Việc khắng định bị lỗi tại %s:%d: %llu > %llu hoặc %llu > %llu.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1493
 #, c-format
 msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu.\n"
-msgstr "Không khắng định được (bắt lỗi) tại %s:%d: %llu > %llu.\n"
+msgstr "Việc khắng định bị lỗi tại %s:%d: %llu > %llu.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1571
 #, c-format
@@ -515,21 +488,17 @@
 #: src/doodle/tree.c:1581 src/doodle/tree.c:1793
 #, c-format
 msgid "Could not lock database '%s': %s\n"
-msgstr "Không khóa được cơ sở dữ liệu « %s »: %s\n"
+msgstr "Không thể khóa cơ sở dữ liệu « %s »: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1606
 #, c-format
-msgid ""
-"Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it and "
-"rebuild the database.\n"
-msgstr ""
-"Tập tin cơ sở dữ liệu « %s » được tạo do việc xây dụng cơ sở dữ liệu chưa "
-"hoàn thành nên sẽ bỏ nó rồi xây dụng cơ sở dữ liệu lại.\n"
+msgid "Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it 
and rebuild the database.\n"
+msgstr "Tập tin cơ sở dữ liệu « %s » được tạo do việc xây dụng cơ sở dữ liệu 
chưa hoàn thành nên sẽ bỏ nó rồi xây dụng lại cơ sở dữ liệu.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1612
 #, c-format
 msgid "Could not unlink '%s': %s\n"
-msgstr "Không bỏ liên kết được « %s »: %s\n"
+msgstr "Không thể bỏ liên kết « %s »: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1620
 #, c-format
@@ -544,7 +513,7 @@
 #: src/doodle/tree.c:1766
 #, c-format
 msgid "Database '%s' does not exist.\n"
-msgstr "Không có cơ sở dư liệu « %s » như vậy.\n"
+msgstr "Không có cơ sở dư liệu « %s ».\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1784
 #, c-format
@@ -554,22 +523,22 @@
 #: src/doodle/tree.c:1910
 #, c-format
 msgid "Could not open temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "Không mở được tập tin tạm thời « %s »: %s\n"
+msgstr "Không thể mở tập tin tạm « %s »: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1924
 #, c-format
 msgid "Writing doodle database to temporary file '%s'.\n"
-msgstr "Đang ghi cơ sở dữ liệu doodle vào tập tin tạm thời « %s ».\n"
+msgstr "Đang ghi cơ sở dữ liệu doodle vào tập tin tạm « %s ».\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2005
 #, c-format
 msgid "Could not remove old database '%s': %s\n"
-msgstr "Không bỏ được cơ sở dữ liệu cũ « %s »: %s\n"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ cơ sở dữ liệu cũ « %s »: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2012
 #, c-format
 msgid "Could not rename temporary file '%s' to '%s: %s\n"
-msgstr "Không thay đổi tên của tập tin tạm thời « %s » thành '%s: %s\n"
+msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin tạm « %s » thành %s: %s\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2067 src/doodle/tree.c:2125 src/doodle/tree.c:2207
 #: src/doodle/tree.c:2221 src/doodle/tree.c:2506 src/doodle/tree.c:2520
@@ -578,7 +547,7 @@
 #: src/doodle/tree.c:2701 src/doodle/tree.c:2723 src/doodle/tree.c:3178
 #, c-format
 msgid "Assertion failed at %s:%d!\n"
-msgstr "Không khắng định được (bắt đỗi) tại %s:%d!\n"
+msgstr "Việc khắng định bị lỗi tại %s:%d!\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2279
 #, c-format
@@ -588,22 +557,18 @@
 #: src/doodle/tree.c:2903
 #, c-format
 msgid "Removing the keywords for file '%s'.\n"
-msgstr "Đang loại bỏ các từ khóa cho tập tin « %s ».\n"
+msgstr "Đang gỡ bỏ các từ khóa cho tập tin « %s ».\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2971 src/doodle/tree.c:3032
-msgid ""
-"Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing "
-"database.\n"
-msgstr ""
-"Đang quét hệ thống tập tin để loại bỏ các mục cũ ra cơ sở dữ liệu tồn tại.\n"
+msgid "Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing 
database.\n"
+msgstr "Đang quét hệ thống tập tin để gỡ bỏ các mục cũ ra cơ sở dữ liệu tồn 
tại.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2990 src/doodle/tree.c:3051
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be accessed: %s. Removing file from index.\n"
-msgstr "Không truy cập được tập tin « %s »: %s nên bỏ tập tin ấy ra chỉ mục.\n"
+msgstr "Không thể truy cập tập tin « %s »: %s nên gỡ bỏ nó ra chỉ mục.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2997 src/doodle/tree.c:3058
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a regular file. Removing file from index.\n"
-msgstr ""
-"Tập tin « %s » không phải là một tập tin thường nên bỏ nó ra chỉ mục.\n"
+msgstr "Tập tin « %s » không phải là một tập tin thường nên gỡ bỏ nó ra chỉ 
mục.\n"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]