gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r4154 - in doodle: . m4 po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r4154 - in doodle: . m4 po
Date: Mon, 1 Jan 2007 18:40:05 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2007-01-01 18:39:59 -0800 (Mon, 01 Jan 2007)
New Revision: 4154

Modified:
  doodle/ChangeLog
  doodle/Makefile.am
  doodle/configure.ac
  doodle/m4/Makefile.am
  doodle/po/vi.po
Log:
pkgconfig support

Modified: doodle/ChangeLog
===================================================================
--- doodle/ChangeLog  2007-01-02 01:46:53 UTC (rev 4153)
+++ doodle/ChangeLog  2007-01-02 02:39:59 UTC (rev 4154)
@@ -1,3 +1,6 @@
+Mon Jan 1 19:10:40 MST 2007
+    Added pkgconfig support.
+
 Tue May 2 14:56:42 PDT 2006
    doodled shutdown sequence was broken, fixed.
    doodled used stat instead of lstat, resulting in

Modified: doodle/Makefile.am
===================================================================
--- doodle/Makefile.am 2007-01-02 01:46:53 UTC (rev 4153)
+++ doodle/Makefile.am 2007-01-02 02:39:59 UTC (rev 4154)
@@ -8,3 +8,7 @@
  ABOUT-NLS \
  src/org/gnunet/doodle/Doodle.java \
  PLATFORMS
+
+
+pkgconfigdatadir = $(prefix)/lib/pkgconfig
+pkgconfigdata_DATA = doodle.pc

Modified: doodle/configure.ac
===================================================================
--- doodle/configure.ac 2007-01-02 01:46:53 UTC (rev 4153)
+++ doodle/configure.ac 2007-01-02 02:39:59 UTC (rev 4154)
@@ -183,6 +183,11 @@
 AC_SUBST(EXT_LIB_PATH)
 AC_SUBST(EXT_LIBS)
 
+datadir=
+DOODLE_VERSION="0.6.5"
+AX_CREATE_PKGCONFIG_INFO([doodle.pc],,[-ldoodle],[suffix-tree indexing 
library],,)
+
+
 AC_CONFIG_FILES([ 
 m4/Makefile 
 Makefile

Modified: doodle/m4/Makefile.am
===================================================================
--- doodle/m4/Makefile.am    2007-01-02 01:46:53 UTC (rev 4153)
+++ doodle/m4/Makefile.am    2007-01-02 02:39:59 UTC (rev 4154)
@@ -1 +1 @@
-EXTRA_DIST = intmax.m4 longdouble.m4 longlong.m4 nls.m4 po.m4 printf-posix.m4 
signed.m4 size_max.m4 ulonglong.m4 wchar_t.m4 wint_t.m4 xsize.m4 codeset.m4 
gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 intdiv0.m4 inttypes.m4 inttypes_h.m4 
inttypes-pri.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4 lib-ld.m4 lib-link.m4 lib-prefix.m4 
progtest.m4 stdint_h.m4 uintmax_t.m4 pthread.m4
+EXTRA_DIST = ax_create_pkgconfig_info.m4 intmax.m4 longdouble.m4 longlong.m4 
nls.m4 po.m4 printf-posix.m4 signed.m4 size_max.m4 ulonglong.m4 wchar_t.m4 
wint_t.m4 xsize.m4 codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 intdiv0.m4 
inttypes.m4 inttypes_h.m4 inttypes-pri.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4 lib-ld.m4 
lib-link.m4 lib-prefix.m4 progtest.m4 stdint_h.m4 uintmax_t.m4 pthread.m4

Modified: doodle/po/vi.po
===================================================================
--- doodle/po/vi.po   2007-01-02 01:46:53 UTC (rev 4153)
+++ doodle/po/vi.po   2007-01-02 02:39:59 UTC (rev 4154)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: doodle 0.6.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gnunet.org/mantis/ or address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-19 06:37-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-02 17:27-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-07-12 17:07+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden>\n"
@@ -26,10 +26,14 @@
 msgstr "xây dựng cơ sở dữ liệu (mặc định là tìm kiếm)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:71
-msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG (use when building database)"
-msgstr "dùng trình trích nhập thô giống loài cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ dạng 
hai chữ là LANG (dùng khi xây dựng cơ sở dữ liệu)"
+msgid ""
+"use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter "
+"language code LANG (use when building database)"
+msgstr ""
+"dùng trình trích nhập thô giống loài cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ dạng hai "
+"chữ là LANG (dùng khi xây dựng cơ sở dữ liệu)"
 
-#: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:63
+#: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:64
 msgid "use location FILENAME to store doodle database"
 msgstr "dùng vị trí TÊN TẬP TIN để cất giữ co sở dữ liệu của doodle"
 
@@ -39,9 +43,10 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:77
 msgid "add the filename to the list of keywords (use when building database)"
-msgstr "thêm tên tập tin vào danh sách từ khóa (dùng khi xây dựng cơ sở dữ 
liệu)"
+msgstr ""
+"thêm tên tập tin vào danh sách từ khóa (dùng khi xây dựng cơ sở dữ liệu)"
 
-#: src/doodle/doodle.c:79 src/doodle/doodled.c:69
+#: src/doodle/doodle.c:79 src/doodle/doodled.c:70
 msgid "print this help page"
 msgstr "in ra trang trợ giúp này"
 
@@ -53,7 +58,7 @@
 msgid "be case-insensitive (use when searching)"
 msgstr "bỏ qua chữ hoa/thường (dùng khi tìm kiếm)"
 
-#: src/doodle/doodle.c:85 src/doodle/doodled.c:73
+#: src/doodle/doodle.c:85 src/doodle/doodled.c:74
 msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
 msgstr "tải bổ sung trích có tên THƯ VIỆN"
 
@@ -61,11 +66,11 @@
 msgid "log keywords to a file named FILENAME"
 msgstr "ghi lưu các từ khóa vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
 
-#: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:77
+#: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:78
 msgid "do not load default set of extractor plugins"
 msgstr "không tải tập bổ sung trích mặc định"
 
-#: src/doodle/doodle.c:91 src/doodle/doodled.c:79
+#: src/doodle/doodle.c:91 src/doodle/doodled.c:80
 msgid "set the memory limit to SIZE MB (for the tree)."
 msgstr "đặt giới hạn bộ nhớ thành CỠ MB (cho cây)."
 
@@ -73,15 +78,15 @@
 msgid "print suffix tree (for debugging)"
 msgstr "in ra cây hậu tố (để gỡ lỗi)"
 
-#: src/doodle/doodle.c:95 src/doodle/doodled.c:81
+#: src/doodle/doodle.c:95 src/doodle/doodled.c:82
 msgid "exclude given paths from building or searching"
 msgstr "loại trừ những đường dẫn đã cho ra việc xây dựng hay tìm kiếm"
 
-#: src/doodle/doodle.c:97 src/doodle/doodled.c:83
+#: src/doodle/doodle.c:97 src/doodle/doodled.c:84
 msgid "print the version number"
 msgstr "in ra số hiệu phiên bản"
 
-#: src/doodle/doodle.c:99 src/doodle/doodled.c:85
+#: src/doodle/doodle.c:99 src/doodle/doodled.c:86
 msgid "be verbose"
 msgstr "xuất chi tiết"
 
@@ -98,9 +103,8 @@
 msgid "Pruned: %s\n"
 msgstr "Đã xén bớt: %s\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:191 src/doodle/doodled.c:330 src/doodle/doodled.c:347
-#: src/doodle/doodled.c:398 src/doodle/doodled.c:715 src/doodle/files.c:79
-#: src/doodle/tree.c:2270
+#: src/doodle/doodle.c:191 src/doodle/doodled.c:333 src/doodle/doodled.c:350
+#: src/doodle/doodled.c:396 src/doodle/files.c:79 src/doodle/tree.c:2270
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s\n"
 msgstr "Cuộc gọi « %s » cho tập tin « %s » bị lỗi: %s\n"
@@ -110,208 +114,209 @@
 msgid "Processing '%s'\n"
 msgstr "Đang xử lý « %s »\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:222 src/doodle/doodled.c:600
+#: src/doodle/doodle.c:222 src/doodle/doodled.c:601
 #, c-format
 msgid "No database specified. Aborting.\n"
 msgstr "Chưa ghi rõ cơ sở dữ liệu nên hủy bỏ.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:227 src/doodle/doodled.c:607
+#: src/doodle/doodle.c:227 src/doodle/doodled.c:608
 #, c-format
-msgid "'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building 
database (option '%s').\n"
-msgstr "« %s » là một tên tập tin cơ sở dữ liệu không hợp lệ (có dấu hai chấm) 
để xây dựng cơ sở dữ liệu (tùy chọn « %s »).\n"
+msgid ""
+"'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building database "
+"(option '%s').\n"
+msgstr ""
+"« %s » là một tên tập tin cơ sở dữ liệu không hợp lệ (có dấu hai chấm) để "
+"xây dựng cơ sở dữ liệu (tùy chọn « %s »).\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:253 src/doodle/doodled.c:629
+#: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:590
 #, c-format
-msgid "Loading default set of libextractor plugins.\n"
-msgstr "Đang tải tập bổ sung libextractor mặc định.\n"
-
-#: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:636
-#, c-format
-msgid "Loading libextractor plugins: '%s'\n"
-msgstr "Đang tải các bổ sung libextractor: « %s »\n"
-
-#: src/doodle/doodle.c:265 src/doodle/doodled.c:644
-#, c-format
-msgid "Failed to load any libextractor plugins. Aborting.\n"
-msgstr "Lỗi tải bổ sung libextractor nên hủy bỏ.\n"
-
-#: src/doodle/doodle.c:273 src/doodle/doodled.c:589
-#, c-format
 msgid "Could not open '%s' for logging: %s.\n"
 msgstr "Không thể mở « %s » để ghi lưu : %s.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:283 src/doodle/doodled.c:487
+#: src/doodle/doodle.c:269 src/doodle/doodled.c:483
 #, c-format
 msgid "Indexing '%s'\n"
 msgstr "Đang phụ lục « %s »\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:347
+#: src/doodle/doodle.c:333
 #, c-format
 msgid "Keywords for matching file '%s':\n"
 msgstr "Từ khóa cần khớp với tập tin « %s »:\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:374 src/doodle/doodle.c:413
+#: src/doodle/doodle.c:360 src/doodle/doodle.c:399
 #, c-format
 msgid "No database specified. Aborting.\n"
 msgstr "Chưa ghi rõ cơ sở dữ liệu nên hủy bỏ.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:379 src/doodle/doodle.c:418
+#: src/doodle/doodle.c:365 src/doodle/doodle.c:404
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s.\n"
 msgstr "Cuộc gọi « %s » cho tập tin « %s » bị lỗi: %s.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:453
+#: src/doodle/doodle.c:439
 #, c-format
 msgid "Searching for '%s':\n"
 msgstr "Đang tìm kiếm « %s »:\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:456
+#: src/doodle/doodle.c:442
 #, c-format
-msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search will not 
work.\n"
-msgstr "Cảnh báo : chuỗi tìm kiếm có độ dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiệm sẽ 
không hoạt động được.\n"
+msgid ""
+"Warning: search string is longer than %d characters, search will not work.\n"
+msgstr ""
+"Cảnh báo : chuỗi tìm kiếm có độ dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiệm sẽ không "
+"hoạt động được.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:461
+#: src/doodle/doodle.c:447
 #, c-format
-msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search may not 
work properly.\n"
-msgstr "Cảnh báo : chuỗi tìm kiếm có độ dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiếm có 
lẽ sẽ không hoạt động được.\n"
+msgid ""
+"Warning: search string is longer than %d characters, search may not work "
+"properly.\n"
+msgstr ""
+"Cảnh báo : chuỗi tìm kiếm có độ dài hơn %d ký tự nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ "
+"không hoạt động được.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:473 src/doodle/doodle.c:483
+#: src/doodle/doodle.c:459 src/doodle/doodle.c:469
 #, c-format
 msgid "\tNot found!\n"
 msgstr "\tKhông tìm thấy.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:557 src/doodle/doodle.c:619 src/doodle/doodled.c:902
+#: src/doodle/doodle.c:543 src/doodle/doodle.c:605 src/doodle/doodled.c:867
 #, c-format
 msgid "You must pass a number to the '%s' option.\n"
 msgstr "Phải gởi một con số vào tùy chọn « %s ».\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:562 src/doodle/doodle.c:573 src/doodle/doodle.c:578
-#: src/doodle/doodle.c:583 src/doodle/doodle.c:606 src/doodle/doodle.c:635
+#: src/doodle/doodle.c:548 src/doodle/doodle.c:559 src/doodle/doodle.c:564
+#: src/doodle/doodle.c:569 src/doodle/doodle.c:592 src/doodle/doodle.c:621
 #, c-format
 msgid "The options '%s' and '%s' cannot be used together!\n"
 msgstr "Không thể dùng cả hai tùy chọn « %s » và « %s » với nhau.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:624 src/doodle/doodled.c:907
+#: src/doodle/doodle.c:610 src/doodle/doodled.c:872
 #, c-format
 msgid "Specified memory limit is too high.\n"
 msgstr "Giới hạn bộ nhớ đã ghi rõ là quá cao.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:649 src/doodle/doodled.c:924
+#: src/doodle/doodle.c:635 src/doodle/doodled.c:889
 #, c-format
 msgid "Version %s\n"
 msgstr "Phiên bản %s\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:654 src/doodle/doodled.c:929
+#: src/doodle/doodle.c:640 src/doodle/doodled.c:894
 #, c-format
 msgid "Use '--help' to get a list of options.\n"
 msgstr "Hãy dùng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem danh sách các tùy chọn.\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:663
+#: src/doodle/doodle.c:649
 #, c-format
 msgid "Invoke with filenames or directories to index!\n"
 msgstr "Hãy chạy với những tên tập tin hay thư mục cần phụ lục !\n"
 
-#: src/doodle/doodle.c:664
+#: src/doodle/doodle.c:650
 #, c-format
 msgid "Invoke with query terms to search for!\n"
 msgstr "Hãy chạy với chuỗi truy vấn cần tìm kiếm !\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:60
-msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG"
-msgstr "dùng trình trích nhập thô giống loài cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ hai 
chữ là LANG"
+#: src/doodle/doodled.c:61
+msgid ""
+"use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter "
+"language code LANG"
+msgstr ""
+"dùng trình trích nhập thô giống loài cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ hai chữ là "
+"LANG"
 
-#: src/doodle/doodled.c:65
+#: src/doodle/doodled.c:66
 msgid "run in debug mode, do not daemonize"
 msgstr "chạy bằng chế độ gỡ lỗi nên không chạy trong nền"
 
-#: src/doodle/doodled.c:67
+#: src/doodle/doodled.c:68
 msgid "add the filename to the list of keywords"
 msgstr "thêm tên tập tin vào danh sách từ khóa"
 
-#: src/doodle/doodled.c:71
+#: src/doodle/doodled.c:72
 msgid "compute hash using the given ALGORITHM"
 msgstr "tính băm bằng THUẬT TOÁN đã cho"
 
-#: src/doodle/doodled.c:75
+#: src/doodle/doodled.c:76
 msgid "log activity to a file named FILENAME"
 msgstr "ghi lưu các hoạt động vào tập tin có tên TÊN TẬP TIN"
 
-#: src/doodle/doodled.c:88
+#: src/doodle/doodled.c:89
 msgid "doodled [OPTIONS] [FILENAMES]"
 msgstr "doodled [TÙY_CHỌN] [TÊN_TẬP_TIN]"
 
-#: src/doodle/doodled.c:89
+#: src/doodle/doodled.c:90
 msgid "Continuously index files in the background."
 msgstr "Phụ lục liên tục tập tin trong nền."
 
-#: src/doodle/doodled.c:188
+#: src/doodle/doodled.c:191
 msgid "Event processing thread created.\n"
 msgstr "Mạch xử lý sự kiện đã được tạo.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:203 src/doodle/doodled.c:222 src/doodle/doodled.c:701
-#: src/doodle/tree.c:182 src/doodle/tree.c:190 src/doodle/tree.c:221
-#: src/doodle/tree.c:242
+#: src/doodle/doodled.c:206 src/doodle/doodled.c:225 src/doodle/index.c:141
+#: src/doodle/index.c:149 src/doodle/index.c:172 src/doodle/tree.c:182
+#: src/doodle/tree.c:190 src/doodle/tree.c:221 src/doodle/tree.c:242
 #, c-format
 msgid "Call to '%s' failed: %s\n"
 msgstr "Cuộc gọi « %s » bị lỗi: %s\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:381
+#: src/doodle/doodled.c:384
 #, c-format
 msgid "Will monitor directory '%s' for changes.\n"
 msgstr "Sẽ theo dõi thư mục « %s » có thay đổi nào.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:433
+#: src/doodle/doodled.c:431
 #, c-format
 msgid "Processing file '%s'.\n"
 msgstr "Đang xử lý tập tin « %s ».\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:460
+#: src/doodle/doodled.c:459
 msgid "Main worker thread created.\n"
 msgstr "Mạch làm việc chính đã được tạo.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:471
+#: src/doodle/doodled.c:470
 msgid "Failed to spawn event processing thread.\n"
 msgstr "Việc tạo mạch xử lý dữ kiện bị lỗi.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:481
+#: src/doodle/doodled.c:477
 msgid "Registering with FAM for file system events.\n"
 msgstr "Đang đăng ký với FAM đốí với sự kiện hệ thống tập tin.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:504
+#: src/doodle/doodled.c:500
 msgid "doodled startup complete. Now waiting for FAM events.\n"
 msgstr "Trình doodled đã khởi chạy; hiện thời đời sự kiện kiểu FAM.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:651
+#: src/doodle/doodled.c:550
+msgid "Error disconnecting from fam.\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi ngắt kết nối ra FAM.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:638
 msgid "Failed to connect to fam. Aborting.\n"
 msgstr "Lỗi kết nối đến FAM nên hủy bỏ.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:676
+#: src/doodle/doodled.c:663
 #, c-format
 msgid "Failed to create worker thread: %s"
 msgstr "Lỗi tạo mạch làm việc: %s"
 
-#: src/doodle/doodled.c:687
+#: src/doodle/doodled.c:676
 msgid "doodled is shutting down.\n"
 msgstr "Trình doodled đang thoát.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:691
+#: src/doodle/doodled.c:680
 msgid "No files exist that doodled would monitor for changes. Exiting.\n"
-msgstr "Không có tập tin mà trình dooodled cần theo dõi có thay đổi nên 
thoát.\n"
+msgstr ""
+"Không có tập tin mà trình dooodled cần theo dõi có thay đổi nên thoát.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:709
+#: src/doodle/doodled.c:688
 #, c-format
 msgid "Cancelling fam monitor '%s'.\n"
 msgstr "Đang thôi bộ theo dõi FAM « %s ».\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:740
-msgid "Error disconnecting from fam.\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi ngắt kết nối ra FAM.\n"
-
-#: src/doodle/doodled.c:744
+#: src/doodle/doodled.c:709
 msgid "Unloading libextractor plugins.\n"
 msgstr "Đang bỏ tải các bổ sung libextractor.\n"
 
-#: src/doodle/doodled.c:936
+#: src/doodle/doodled.c:901
 #, c-format
 msgid "Invoke with filenames or directories to monitor!\n"
 msgstr "Hãy chạy với những tên tập tin hay thư mục cần theo dõi !\n"
@@ -412,7 +417,8 @@
 #: src/doodle/grow.c:100
 #, c-format
 msgid "FATAL: can not allocate %u * %d elements (number too large) at %s:%d.\n"
-msgstr "LỖI NGHIÊM TRỌNG: không thể cấp « %u * %d » yếu tố (số quá lớn) tại 
%s:%d.\n"
+msgstr ""
+"LỖI NGHIÊM TRỌNG: không thể cấp « %u * %d » yếu tố (số quá lớn) tại %s:%d.\n"
 
 #: src/doodle/help.c:51
 #, c-format
@@ -427,9 +433,21 @@
 
 #: src/doodle/help.c:54
 #, c-format
-msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
-msgstr "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với 
tùy chọn ngắn.\n"
+msgid ""
+"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
+msgstr ""
+"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
+"ngắn.\n"
 
+#: src/doodle/index.c:161
+msgid "Loading default set of libextractor plugins.\n"
+msgstr "Đang tải tập bổ sung libextractor mặc định.\n"
+
+#: src/doodle/index.c:165
+#, c-format
+msgid "Loading libextractor plugins: '%s'\n"
+msgstr "Đang tải các bổ sung libextractor: « %s »\n"
+
 #: src/doodle/tree.c:195
 #, c-format
 msgid "Short read at offset %llu (attempted to read %llu bytes).\n"
@@ -461,7 +479,8 @@
 #: src/doodle/tree.c:1025
 #, c-format
 msgid "Memory limit (%u bytes) hit, serializing some data.\n"
-msgstr "Mới gặp giới hạn bộ nhớ (%u byte) nên xếp một phần dữ liệu theo thứ 
tự.\n"
+msgstr ""
+"Mới gặp giới hạn bộ nhớ (%u byte) nên xếp một phần dữ liệu theo thứ tự.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1063
 #, c-format
@@ -490,8 +509,12 @@
 
 #: src/doodle/tree.c:1606
 #, c-format
-msgid "Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it 
and rebuild the database.\n"
-msgstr "Tập tin cơ sở dữ liệu « %s » được tạo do việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
chưa hoàn thành nên sẽ gỡ bỏ nó rồi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.\n"
+msgid ""
+"Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it and "
+"rebuild the database.\n"
+msgstr ""
+"Tập tin cơ sở dữ liệu « %s » được tạo do việc xây dựng cơ sở dữ liệu chưa "
+"hoàn thành nên sẽ gỡ bỏ nó rồi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1612
 #, c-format
@@ -558,8 +581,12 @@
 msgstr "Đang gỡ bỏ các từ khóa cho tập tin « %s ».\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2971 src/doodle/tree.c:3032
-msgid "Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing 
database.\n"
-msgstr "Đang quét hệ thống tập tin để gỡ bỏ các mục nhập cũ ra cơ sở dữ liệu 
tồn tại.\n"
+msgid ""
+"Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing "
+"database.\n"
+msgstr ""
+"Đang quét hệ thống tập tin để gỡ bỏ các mục nhập cũ ra cơ sở dữ liệu tồn "
+"tại.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:2990 src/doodle/tree.c:3051
 #, c-format
@@ -569,4 +596,8 @@
 #: src/doodle/tree.c:2997 src/doodle/tree.c:3058
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a regular file. Removing file from index.\n"
-msgstr "Tập tin « %s » không phải là một tập tin chuẩn nên gỡ bỏ nó ra phụ 
lục.\n"
+msgstr ""
+"Tập tin « %s » không phải là một tập tin chuẩn nên gỡ bỏ nó ra phụ lục.\n"
+
+#~ msgid "Failed to load any libextractor plugins. Aborting.\n"
+#~ msgstr "Lỗi tải bổ sung libextractor nên hủy bỏ.\n"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]