gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r5705 - in GNUnet-docs/WWW/download/debian: . dists/feisty


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r5705 - in GNUnet-docs/WWW/download/debian: . dists/feisty dists/feisty/main/binary-amd64 dists/feisty/main/binary-hppa dists/feisty/main/binary-i386 dists/feisty/main/binary-ia64 dists/feisty/main/binary-powerpc dists/feisty/main/binary-sparc dists/feisty/main/source dists/feisty/multiverse/binary-amd64 dists/feisty/multiverse/binary-hppa dists/feisty/multiverse/binary-i386 dists/feisty/multiverse/binary-ia64 dists/feisty/multiverse/binary-powerpc dists/feisty/multiverse/binary-sparc dists/feisty/multiverse/source dists/feisty/restricted/binary-amd64 dists/feisty/restricted/binary-hppa dists/feisty/restricted/binary-i386 dists/feisty/restricted/binary-ia64 dists/feisty/restricted/binary-powerpc dists/feisty/restricted/binary-sparc dists/feisty/restricted/source dists/feisty/universe/binary-amd64 dists/feisty/universe/binary-hppa dists/feisty/universe/binary-i386 dists/feisty/universe/binary-ia64 dists/feisty/universe/binary-powerpc dists/feisty/universe/binary-sparc dists/feisty/universe/source
Date: Tue, 2 Oct 2007 00:57:58 -0600 (MDT)

Author: elmargol
Date: 2007-10-02 00:57:57 -0600 (Tue, 02 Oct 2007)
New Revision: 5705

Modified:
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release.gpg
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-amd64/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-hppa/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-ia64/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-powerpc/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-sparc/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/source/Sources.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-amd64/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-hppa/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-i386/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-ia64/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-sparc/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/source/Sources.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-amd64/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-hppa/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-i386/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-ia64/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-powerpc/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-sparc/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/source/Sources.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-hppa/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-powerpc/Packages.gz
  
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-sparc/Packages.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/source/Sources.gz
  GNUnet-docs/WWW/download/debian/fetch_packages.sh
Log:
Fixed release file


Modified: GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release    2007-10-01 
06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release    2007-10-02 
06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -6,247 +6,247 @@
 Architectures: amd64 hppa i386 ia64 powerpc sparc
 Components: main restricted universe multiverse
 Description: Ubuntu Feisty 7.04
-Date: Fri, 21 Sep 2007 10:06:19 UTC
+Date: Fri, 21 Sep 2007 10:42:52 UTC
 MD5Sum:
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-amd64/Packages
- 6f8984b773655ae4ec635054a0ce6b23        51 
main/binary-amd64/Packages.gz
+ f8941de101c491c9dcaf9c595155afc3        51 
main/binary-amd64/Packages.gz
 cb6f52393adee4793dcdf7010a80f3e9        95 main/binary-amd64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-hppa/Packages
- 6fcb450e997188c4a4fac93dec7b0370        50 main/binary-hppa/Packages.gz
+ 500e1e81801ac02f289ca77ebb1c69bc        50 main/binary-hppa/Packages.gz
 2de9b07c9f69f28b4ef3d7a2808e56aa        94 main/binary-hppa/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-i386/Packages
- cee8599acee4f7a89327dab22aad3daf        50 main/binary-i386/Packages.gz
+ beb265ff8123b4d29a98d6b421500b3a        50 main/binary-i386/Packages.gz
 90537599d934967f4de97ee0e7e66e6c        94 main/binary-i386/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-ia64/Packages
- eccb88d0a365132c85afeea8b94e802d        50 main/binary-ia64/Packages.gz
+ 33356174480ac05182b7e7c749525b25        50 main/binary-ia64/Packages.gz
 e3b46bbed9b506be730c1794864a4c3c        94 main/binary-ia64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-powerpc/Packages
- e6af0fe4ee6e1342156a457850253d9b        53 
main/binary-powerpc/Packages.gz
+ 1d1efb04206e85b686fdf383cfad4ed6        53 
main/binary-powerpc/Packages.gz
 43e20fc354f9bcd748778b2edc41cc49        97 main/binary-powerpc/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 main/binary-sparc/Packages
- ab7e43b34dfa8d5e6e75b498b9672c4e        51 
main/binary-sparc/Packages.gz
+ d9fe94cf134e65e2880f56d3761e4d6d        51 
main/binary-sparc/Packages.gz
 4034b38fd1e52c9b8dae0435c1c58f43        95 main/binary-sparc/Release
 34c15361eb47a23f9e47e9acbd6862b3        96 main/source/Release
- 868820ac56b39e1cc1d1f1e43db74bc3        45 main/source/Sources.gz
+ fd785857caf51bfb703ab017c3bb7a40        45 main/source/Sources.gz
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-amd64/Packages
- d09871eccbba4310de94224de6119503        51 
multiverse/binary-amd64/Packages.gz
+ 356b2749fb65720792529eeb4101b440        51 
multiverse/binary-amd64/Packages.gz
 9a04eaf702821108a62d9d9d1e8a4746       101 
multiverse/binary-amd64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-hppa/Packages
- 65f5ea38433b7d92d29c0f94fa973f1b        50 
multiverse/binary-hppa/Packages.gz
+ 93cc5ae9bccca7393d691bb3eb68e858        50 
multiverse/binary-hppa/Packages.gz
 41b55e2dbe58761e47e20d1032e36e88       100 
multiverse/binary-hppa/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-i386/Packages
- 685e6c5b9ede9431789efa1a640faec3        50 
multiverse/binary-i386/Packages.gz
+ c80a1f1433be07c9a57d926524dfec2d        50 
multiverse/binary-i386/Packages.gz
 84c776344badeb8b8a09f3617f840d93       100 
multiverse/binary-i386/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-ia64/Packages
- 1fdf32623bf82ad0f98ce1dc32ba958d        50 
multiverse/binary-ia64/Packages.gz
+ f64604601a6c9aa9ea3c82b2005fae51        50 
multiverse/binary-ia64/Packages.gz
 727b34308a213620a2e70e43c2303f12       100 
multiverse/binary-ia64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-powerpc/Packages
- 86cf2d2d9000bd64ca55ae3d10c7327d        53 
multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
+ 43e6dd77e6053f70e3178c69a320de64        53 
multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
 f467c7facc884dd101ff3ad8da868fcb       103 
multiverse/binary-powerpc/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
multiverse/binary-sparc/Packages
- 3656068b51f8e88f4ae83a3ecee064fa        51 
multiverse/binary-sparc/Packages.gz
+ f1b4ad77098c614848d71cfaca3fa565        51 
multiverse/binary-sparc/Packages.gz
 e098a4452b230e2eeeed33f71b7b0838       101 
multiverse/binary-sparc/Release
 ade83198471909a52f1b84a92ceca3b6       102 multiverse/source/Release
- 5930d7cdf73ba463da658f4d94ce7cb2        45 multiverse/source/Sources.gz
+ 7b2d9178226fe5baf0b3a3a951e0e605        45 multiverse/source/Sources.gz
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-amd64/Packages
- 7527c3b15a07e083bc087ebf95ec8fa6        51 
restricted/binary-amd64/Packages.gz
+ 868ef51e085f9ebe8bb77d06645fe376        51 
restricted/binary-amd64/Packages.gz
 b086bd57e3a16dcc1bcc27cf677a2c18       101 
restricted/binary-amd64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-hppa/Packages
- b4616eb766252c61a551fe6a38c52406        50 
restricted/binary-hppa/Packages.gz
+ 0a28c602c865abb96f0557df75a416b9        50 
restricted/binary-hppa/Packages.gz
 a9efcb37784813958dd28e40877fcb0e       100 
restricted/binary-hppa/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-i386/Packages
- 23555ffbe19cc98a1a242d406f78d4ee        50 
restricted/binary-i386/Packages.gz
+ 2259dc900819ffdb82aba2239deb4c2a        50 
restricted/binary-i386/Packages.gz
 6d32c9245b910e7408b150dc834f8733       100 
restricted/binary-i386/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-ia64/Packages
- 7e87ef96d56b901c7289fba244d0f4f4        50 
restricted/binary-ia64/Packages.gz
+ 2fda55e20ab28c7cb51059e1f74a77c1        50 
restricted/binary-ia64/Packages.gz
 3020fec63fd50c5b51ce1830bad2f687       100 
restricted/binary-ia64/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-powerpc/Packages
- 14121bbffc98c581e41306d1e431c431        53 
restricted/binary-powerpc/Packages.gz
+ b217a06334a8a23b6033d367abae43ef        53 
restricted/binary-powerpc/Packages.gz
 7afd2aa15173f9de6e0281788f6d329d       103 
restricted/binary-powerpc/Release
 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e        0 
restricted/binary-sparc/Packages
- c20f3faa2b7c1d0ee7c20734c1e0a8e7        51 
restricted/binary-sparc/Packages.gz
+ 1f970f421d3e43dbfaacf1a87a9c0617        51 
restricted/binary-sparc/Packages.gz
 6be2f10baa8f949545c59f4b55e8196a       101 
restricted/binary-sparc/Release
 1e557585add5bd9e28c9d5ff90ff61fc       102 restricted/source/Release
- e63c0e3f291c871debf9f4d3e91807c8        45 restricted/source/Sources.gz
- a4db107ff4d4e3f572560d95954077bd       8117 
universe/binary-amd64/Packages
- 0638c5a3416c39b0fa4593b9f57c669a       1746 
universe/binary-amd64/Packages.gz
+ 57fb4c6ee0b353511bd63b1cb0a0b0cd        45 restricted/source/Sources.gz
+ 107290f012ad70a956d6fb7a63a1d26b      12491 
universe/binary-amd64/Packages
+ 644fdbfffc65860c55dc976b1d5e0c84       2680 
universe/binary-amd64/Packages.gz
 f55ffb8a88783683015650e3bde9153a        99 
universe/binary-amd64/Release
 ea20b7e1c8572288bf636dbcbeace738       885 
universe/binary-hppa/Packages
- eaba97f55c64f7ebfdc2c29d86edffa6       552 
universe/binary-hppa/Packages.gz
+ bf1dda9f9cfbf408d9b5b6471e3eb123       552 
universe/binary-hppa/Packages.gz
 cc4356e9b6fdafd786ca194d7fc4c3d4        98 universe/binary-hppa/Release
- 236f9a2b7098484a7044842c3a6e3894       8103 
universe/binary-i386/Packages
- 6952b002a52bfe12675c9c5d8b812a48       1727 
universe/binary-i386/Packages.gz
+ 28abaa7d90d59b34aa6fe60504b104b5      12469 
universe/binary-i386/Packages
+ cc0ab347248cedfb3c4c2890996dd729       2673 
universe/binary-i386/Packages.gz
 cff2ec73540bb1c879820a81512ba71e        98 universe/binary-i386/Release
 ea20b7e1c8572288bf636dbcbeace738       885 
universe/binary-ia64/Packages
- b321aa8e6a5ff763756aed15b756dec0       552 
universe/binary-ia64/Packages.gz
+ 0272dee311b56150e80e302ca9a59cc5       552 
universe/binary-ia64/Packages.gz
 6e2bf246f6809eeb7fc800eaaabc0ccd        98 universe/binary-ia64/Release
 ea20b7e1c8572288bf636dbcbeace738       885 
universe/binary-powerpc/Packages
- 0111f41b03ac9e2abcee8ea8c5f22056       555 
universe/binary-powerpc/Packages.gz
+ 0f22bb5d49235f9f542da161a7851fba       555 
universe/binary-powerpc/Packages.gz
 0dd44ec2b13f32cc78f67581963d70fe       101 
universe/binary-powerpc/Release
 ea20b7e1c8572288bf636dbcbeace738       885 
universe/binary-sparc/Packages
- 16579ba9104208f362706edbe6d7d351       553 
universe/binary-sparc/Packages.gz
+ 773bdcab2ded2edbb82d9d90c9ca9862       553 
universe/binary-sparc/Packages.gz
 5c8f6d7d2094f4f707adf945da66bbd9        99 
universe/binary-sparc/Release
 ad48ac179e8889b63421cd646c5aadd7       100 universe/source/Release
- 1fbf6acc5312b02c00ae8d5f5e9338ed       671 universe/source/Sources.gz
+ a1b87ff802954516ae1029c403ad112c       984 universe/source/Sources.gz
 SHA1:
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-amd64/Packages
- fb1bb464f95f34e75e945a4115d7af15fefae53c        51 
main/binary-amd64/Packages.gz
+ f35a24b25130b85bc442cfdf6b8d0b0202d91251        51 
main/binary-amd64/Packages.gz
 a9150d83902b83fe771f5149eb8b7e6a767c85cb        95 
main/binary-amd64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-hppa/Packages
- 8138e41066d78db38cb9ce731ee75ac508f498c9        50 
main/binary-hppa/Packages.gz
+ 31fe4ac8e308f79b26b2bfec1a6dd2f4e76f299d        50 
main/binary-hppa/Packages.gz
 b7f3609408926db6a8e228c9d656ff47191fcaa4        94 
main/binary-hppa/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-i386/Packages
- ab49744891528aae2397bfc80cd79db0ee740e80        50 
main/binary-i386/Packages.gz
+ 7b634a75e7ad7d00c00960080e52759fc00dadc3        50 
main/binary-i386/Packages.gz
 d739b66eaf2896340359a64303a8e05d51c5d8f7        94 
main/binary-i386/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-ia64/Packages
- cb3322805a990cf5768be4014940d1c763ec8279        50 
main/binary-ia64/Packages.gz
+ 1e324d25df3a719a3cafb0f339aabe2d147a95ea        50 
main/binary-ia64/Packages.gz
 7e1dadf1fd5b731c1a4ca2873d40a1d07bb04df5        94 
main/binary-ia64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-powerpc/Packages
- e2f99e1d7ba4ecd84b9c73e8d1ca1a773f7c54f6        53 
main/binary-powerpc/Packages.gz
+ 066d707e459d1aea5eecf5af8b357b93466d05d7        53 
main/binary-powerpc/Packages.gz
 ee14143934877ce8e0054cdcafb22de363c9965a        97 
main/binary-powerpc/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
main/binary-sparc/Packages
- e1b5c3ae9401008897183fbc23269e8a85f23bd7        51 
main/binary-sparc/Packages.gz
+ 9c1fdb9956fa827118f73c3d486205a9ecc10f91        51 
main/binary-sparc/Packages.gz
 16df1186d2c2fb681c9d77f44be9dcc4c75b3903        95 
main/binary-sparc/Release
 80f19f515f843d744cafb84ed007a7dc74692b86        96 main/source/Release
- 1ad5cdfe9eedb17becd54c00ded1a8fb610366f2        45 
main/source/Sources.gz
+ 149c681a40e75962325cff9660a132ddfabb365b        45 
main/source/Sources.gz
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-amd64/Packages
- 8f6a9babdce18ff4abd8201a92293bf0094c910d        51 
multiverse/binary-amd64/Packages.gz
+ e1b91c99ee92bb479d30d31389244229e75c34b1        51 
multiverse/binary-amd64/Packages.gz
 4e3294d49abfd7277fe7957a92f4b4a38340aa60       101 
multiverse/binary-amd64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-hppa/Packages
- e3953192d8e103351664a223edf7cb839a5aa234        50 
multiverse/binary-hppa/Packages.gz
+ af77e2d316d7d800407507a98c8d71c876fe4c8a        50 
multiverse/binary-hppa/Packages.gz
 7ee9b9894b31b65f162e3438e67cadc4bbeca175       100 
multiverse/binary-hppa/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-i386/Packages
- d7cc5fd625509c7ca452f5139cc6d148edaf74ff        50 
multiverse/binary-i386/Packages.gz
+ cc4c7c71d1b6c2f0e49e24b1108feaf05d7067c6        50 
multiverse/binary-i386/Packages.gz
 310c344fc1c199cbbbddf5c8563e09626c3412d3       100 
multiverse/binary-i386/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-ia64/Packages
- ecf06d2f02838cf74c370db310a0fcc4e5980503        50 
multiverse/binary-ia64/Packages.gz
+ ed043eb7a60becf894c143d1d48245668691fe1b        50 
multiverse/binary-ia64/Packages.gz
 8a348b91a15214fc808ef156447ce388419897d4       100 
multiverse/binary-ia64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-powerpc/Packages
- 57d1fe7045de9abf7320c13c7509544334ad7d8c        53 
multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
+ de1a05d864e0b746435fdc4499154fa9ae632673        53 
multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
 1898321fac2f4122a6551fe44fb458e3169aebac       103 
multiverse/binary-powerpc/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
multiverse/binary-sparc/Packages
- e4f365035c476da3e3e5fdaf77ca8605e8d52783        51 
multiverse/binary-sparc/Packages.gz
+ 17c73b0738d496e0144bba605dfcca447f9efb15        51 
multiverse/binary-sparc/Packages.gz
 92a72d3de0dfc192f4caf24721b97eed1c9c6d6b       101 
multiverse/binary-sparc/Release
 030e46a41c484b1518c035cc019386dcda8f9db3       102 
multiverse/source/Release
- c267434380815c4c5dae80268b292bc90c35826f        45 
multiverse/source/Sources.gz
+ dfe0dd837f75545667259313280f8f03e7db8f10        45 
multiverse/source/Sources.gz
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-amd64/Packages
- 4ba97c8e7b45b95db75a67b0c3997f17cfc512a6        51 
restricted/binary-amd64/Packages.gz
+ c639be3e56f04fb5348fbea84d37b8ec2ccbd5e1        51 
restricted/binary-amd64/Packages.gz
 d59e269da8f3a2c985c413a549242b2c99521706       101 
restricted/binary-amd64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-hppa/Packages
- c808688e2b5fdfcdad1990cae67aef1ac1d9b2f1        50 
restricted/binary-hppa/Packages.gz
+ 203ccf03acf0134b6a2a5ed64c42153c8ebba2cc        50 
restricted/binary-hppa/Packages.gz
 02ba1555e887d6b10b3352230c67410746754771       100 
restricted/binary-hppa/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-i386/Packages
- bc3bd4d3d333571a085de9c78271bd959d165c97        50 
restricted/binary-i386/Packages.gz
+ b3bcf70ec2bb7e724d2663feb6e5a12dc138eb47        50 
restricted/binary-i386/Packages.gz
 55af03473e3ee035b6c7db405220002ae2d9bd91       100 
restricted/binary-i386/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-ia64/Packages
- a2c667273a46f24236437c32b6bd241511137b7e        50 
restricted/binary-ia64/Packages.gz
+ 5e53a814856f16029dcf742b90a86503c47d7fa5        50 
restricted/binary-ia64/Packages.gz
 196b28cd2765549aea438cc78ed6bfb5052ede13       100 
restricted/binary-ia64/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-powerpc/Packages
- 3dbf75227868719374787a50dbe95dc8103a9cf1        53 
restricted/binary-powerpc/Packages.gz
+ ddfa2254815aadbaf377564a045797250fe89325        53 
restricted/binary-powerpc/Packages.gz
 2688e10c4bc15b428211539a7618bccdd5f31fcb       103 
restricted/binary-powerpc/Release
 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709        0 
restricted/binary-sparc/Packages
- 69aeb070605e8b3fc1ce565b2876e05651c82846        51 
restricted/binary-sparc/Packages.gz
+ 6bc3142f776bc8ebbcef7399e8a796d9d11b4db5        51 
restricted/binary-sparc/Packages.gz
 60284684e9402eec5dace42a35864fbca2b29ba1       101 
restricted/binary-sparc/Release
 6466057796c1ce761d20004cd5ca957c43751ff6       102 
restricted/source/Release
- 2082a28f5fceed24124aeefff6cd056bd332ec6e        45 
restricted/source/Sources.gz
- b9f15c013aef8f6c29f1dbe058a64b270d35aa40       8117 
universe/binary-amd64/Packages
- c940adb1d4de240c535bc7ca9ecacbec0e107e0e       1746 
universe/binary-amd64/Packages.gz
+ 23e2916e79d2fa01de94c6c8a1eed23d1f09c8c3        45 
restricted/source/Sources.gz
+ efeefc85bffbb25d55ebfd08b0f3c65ec9f241f5      12491 
universe/binary-amd64/Packages
+ 513ee69d759f09feb5faba3377acc0d50d710e72       2680 
universe/binary-amd64/Packages.gz
 87147d7d707de79ac6c0f7000bc737a04e07680a        99 
universe/binary-amd64/Release
 a8fbbf5d37dfe2eaa3614aa95f64b4f22670ddb3       885 
universe/binary-hppa/Packages
- cac825f46ef3837ad5d2e35b0125bdaba08af799       552 
universe/binary-hppa/Packages.gz
+ e2dcfee228a53fd7886c91e329d87bfd57e5855f       552 
universe/binary-hppa/Packages.gz
 4ddeb2bbc612d031d14c0380bfd135aeb95c7d9b        98 
universe/binary-hppa/Release
- 9fbcea815cd298e6eff492123081a099ce0c88ec       8103 
universe/binary-i386/Packages
- 66ef6b0e3040768bd758fec6e44543f23a8a72ea       1727 
universe/binary-i386/Packages.gz
+ 574ea286f7ed37b1007f1485570d08c3812b4e79      12469 
universe/binary-i386/Packages
+ 11e35f9cf0801db35a155835a885307f44c6086b       2673 
universe/binary-i386/Packages.gz
 f776d41aac1911617b729fc9f77bed8581647445        98 
universe/binary-i386/Release
 a8fbbf5d37dfe2eaa3614aa95f64b4f22670ddb3       885 
universe/binary-ia64/Packages
- d6a35708ac82544bb0d8900bd12bf7193e80ded1       552 
universe/binary-ia64/Packages.gz
+ b388504b41c40804cd0d90f4542979479a63f305       552 
universe/binary-ia64/Packages.gz
 bdc1996b38bdda4db57b1c5824603a961302a0b5        98 
universe/binary-ia64/Release
 a8fbbf5d37dfe2eaa3614aa95f64b4f22670ddb3       885 
universe/binary-powerpc/Packages
- f52e6947e3397e3dcda966943d3ee45f661285ef       555 
universe/binary-powerpc/Packages.gz
+ e431f2a60bace3ea30e959e075d184353f554db7       555 
universe/binary-powerpc/Packages.gz
 3a47ad47d0e6d41d37bde27c9acdcc71505ddbf4       101 
universe/binary-powerpc/Release
 a8fbbf5d37dfe2eaa3614aa95f64b4f22670ddb3       885 
universe/binary-sparc/Packages
- 15be09930a1d10fe7fa26e39dd79caf6d1829d7b       553 
universe/binary-sparc/Packages.gz
+ f2579346c229353dec7009df9de576444e64cc39       553 
universe/binary-sparc/Packages.gz
 9ca6d3d4793423d6d90af09b54158409eecf1ed0        99 
universe/binary-sparc/Release
 144a485990f6ae3837b5f0d4076e2873109fd13e       100 
universe/source/Release
- 53643b3ff1e9181b295922c977820722238edac3       671 
universe/source/Sources.gz
+ 877019af225287bcce55a7fdf330fc93a8cfddb1       984 
universe/source/Sources.gz
 SHA256:
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-amd64/Packages
- ac51c2e88090e22eeee9804ec7748b31b4736fd188f5dd1ab1bdd7170e5d3991       
 51 main/binary-amd64/Packages.gz
+ 7f05bf8d5b807ab5000b072d84d4bbb4dbebc721e084bb149ba9053c84b722f8       
 51 main/binary-amd64/Packages.gz
 1111d2efbcab062be0ff124ca378be704899eea5fd1e98f751848ee0705ff227       
 95 main/binary-amd64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-hppa/Packages
- ceb0450afa819fb68238c14853df4315695c94f7de95b7976dd4437ccc78e02a       
 50 main/binary-hppa/Packages.gz
+ 289d34b653ce8dc816228f1d3b15e675749a7c0689cf3da59bda709249e5f7e8       
 50 main/binary-hppa/Packages.gz
 8888cc6b2bd163920ac27f1609eb7f6ae9866111b8fc2945f8496af113331bbe       
 94 main/binary-hppa/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-i386/Packages
- 68f686e80b74ce25a18795ba534af301bbbb4078c447e238b21ea732567cc2b2       
 50 main/binary-i386/Packages.gz
+ ddda19ba2b579ec4010917026aa3973dc1067cffb00910598e9cb973c7bc6c5f       
 50 main/binary-i386/Packages.gz
 698591a3e2257e15cda7c4c16f9fffb9b62168fe697fa653f3dec3e1ababebde       
 94 main/binary-i386/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-ia64/Packages
- edf9911c851fc6dbe066ba1592b5f52c5d64f9a7d5199f0e6b78cccbd6a7930d       
 50 main/binary-ia64/Packages.gz
+ 45e2b5dafe9125b0579b8773e78109d8d87f28ea848e31a7524971b06404aa16       
 50 main/binary-ia64/Packages.gz
 d1ff01e759e25fcc8f7c7d6bb4bff13acc6ad52e7b444859dbd24eca9897ccd4       
 94 main/binary-ia64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-powerpc/Packages
- bf2f5d9b7805e95bb7c3da24bbc982de12b1d71a7a551f69ddc59f8540b15c85       
 53 main/binary-powerpc/Packages.gz
+ 434dda2fc4cb823054a2411ef7b1d0b9cc837f22150503d722fc97864d581d0d       
 53 main/binary-powerpc/Packages.gz
 3312d621c79859e4fa6161526b743564f6042bb41e2301257f6685cf54f2ad7c       
 97 main/binary-powerpc/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 main/binary-sparc/Packages
- 019cff6f2ff309165aefd3a4392b588f19e545c0b3a5f91c5963395de325ccf8       
 51 main/binary-sparc/Packages.gz
+ e5fc4dab534e0b1298c82628d9ca15ffdf7bbcd9babf4a6f97b90c9383401dea       
 51 main/binary-sparc/Packages.gz
 dad00b8dc46fd21434ce4011f48763fbecd88afa6980f9ac531b3e9a6217b0be       
 95 main/binary-sparc/Release
 05e944fccbe05bb2381ac1f1a25f0a7f3aaa85920cc2d3a98cf3519bf39f6795       
 96 main/source/Release
- cd1c876f1e0b5b04f9189759a21a1969cf379a9f8038fa3c07c3ea4fc4c1d7e7       
 45 main/source/Sources.gz
+ 6d0c44e7f3bf2e8aa38124c88af9a7e9a748c12d216489d11fc9f2b76f19bd88       
 45 main/source/Sources.gz
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-amd64/Packages
- a31fd75d9eee18880af740b3e46aba65de9125a978d9c7c06fc01947486bc8ec       
 51 multiverse/binary-amd64/Packages.gz
+ 3e579e116415c62b3b8c7f3f7ee5e486f640a1c5161e123cd9abff63e81332d2       
 51 multiverse/binary-amd64/Packages.gz
 4fc56e3ff079f42de203b677c5dcedb552b15a004a126cd7c8f174d19b94f7a2       
101 multiverse/binary-amd64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-hppa/Packages
- 1cab3ac9e7228582983d65b424ff9a1f2c4df0eafb570f3e07ab128b0752d280       
 50 multiverse/binary-hppa/Packages.gz
+ 7706d9b95627b33d6d7170f66c1432ff9c11b7906adcdedf26cfc18982388e5a       
 50 multiverse/binary-hppa/Packages.gz
 e50a60584dc672a72bc086501bf391fa75a789fb7b1b62abf1f31426fcfd6ac2       
100 multiverse/binary-hppa/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-i386/Packages
- 87ca4ee35e748047389864cac144e4bdc3024472545e97297d2f9632f25a2621       
 50 multiverse/binary-i386/Packages.gz
+ 6b35fb183961ade8847c7528dc86e10a2f9aa2a4b7c5f4582f096602d0b10a7e       
 50 multiverse/binary-i386/Packages.gz
 362445aecb3bcb8ee68cc80d87bd1cb043580107fab6816d4b8be0817187ef8a       
100 multiverse/binary-i386/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-ia64/Packages
- ed1343604d8fe094c6d836d72e08fe40d32495d278403ee4acf7d8df79c7dbf5       
 50 multiverse/binary-ia64/Packages.gz
+ d5c05da88f297698ffe523465d4788ff40a9b582f8f6950a03a3294114730492       
 50 multiverse/binary-ia64/Packages.gz
 4a034c493159efa7dcac566a7da58b5740e396e22eeec73bd0773621b2fec92e       
100 multiverse/binary-ia64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-powerpc/Packages
- 6f2f30d99621463cd20c21e8bbb9661dd5ed8fb367b1408b4cf2abcc119d42de       
 53 multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
+ d68bdfb8452e88a74497b7274231a88bb90a6f4622576d86c30c9c9d2ff6f633       
 53 multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
 d2cfc6c356000f15bd03f0464f31236592ba43629c9608bc60bd1ae720958dc5       
103 multiverse/binary-powerpc/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 multiverse/binary-sparc/Packages
- 1b00148c7a3ba396f78b17bf99888f39ecbe94e9b719a65aea13ee7601ef8488       
 51 multiverse/binary-sparc/Packages.gz
+ 39436fb96e769663722e4d75ec363ef9cbc7abd97d4500d0d1053a6942781bbb       
 51 multiverse/binary-sparc/Packages.gz
 511a5e9c10788d3e8db72c8684fdce96fb67cb883a8938ea44f6afd7080dc7ff       
101 multiverse/binary-sparc/Release
 ce5174ff09556a0f7841fb08b5cf1e01afd33242f7c74f8fc3f894dd06510807       
102 multiverse/source/Release
- 1df3d5641e93d1594617d52f6fc9ad148c9fedc42403c99bca86145e0ac5037c       
 45 multiverse/source/Sources.gz
+ 6b29aab1d29285c79197a818c44180fa400002918de985edb1ec7d964589334c       
 45 multiverse/source/Sources.gz
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-amd64/Packages
- f82597766ca6f41a79c468b511b72db8e6c6781f5a8afdb959d65208052b292a       
 51 restricted/binary-amd64/Packages.gz
+ f2c45e06289b478ab89a8bd01abbc015ef62e1a9d1329fd3524df74ea9dbf96b       
 51 restricted/binary-amd64/Packages.gz
 4dae3d47c388e044f6b68141712d26a99b1a79d688326b1e3abca9b3af4d2a80       
101 restricted/binary-amd64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-hppa/Packages
- 261ecf018498cb6dff99351154c3d36474c570043e44856b880919fbea922a24       
 50 restricted/binary-hppa/Packages.gz
+ 75b30a3a0d0f950c1b20a4776701643dc291edbab7fdcc1252561a90d8263872       
 50 restricted/binary-hppa/Packages.gz
 9c58ad260d65d975541e36d9f66864f0af6f26f75e4133d60c570bc8e6314336       
100 restricted/binary-hppa/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-i386/Packages
- ce71b402c3b05d10859d66c3a64d19d665d2ea4bc3068d7c2128846ed67b97cb       
 50 restricted/binary-i386/Packages.gz
+ 72200748503b009be13a7c20f1aa2a4214c11bda9f4d2e0a1a46baeb4f295c64       
 50 restricted/binary-i386/Packages.gz
 753776c856756f327ad388af34d43eec8c7611aa6246b7263ec3d84f11e47913       
100 restricted/binary-i386/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-ia64/Packages
- ebec01c96a7d2f61c6cc763a257be958c593c26003558786b68208ceaaaa306e       
 50 restricted/binary-ia64/Packages.gz
+ 9bbf6fdd66eb6add7675cf890e371f05da2a4aec2af2551d2c891052af96394f       
 50 restricted/binary-ia64/Packages.gz
 f8cfc1bf25e70d71f995f535bbad88c9a640e414d21e462ddee45656fa97edd3       
100 restricted/binary-ia64/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-powerpc/Packages
- 98e9fa6c48a8d2bcc602d39fa2516a801d328c6e22d69442db30ae54c75ac4a3       
 53 restricted/binary-powerpc/Packages.gz
+ 6e277b8cb2f4827a9224850e894614976ffadb04c3763be35231983e58e1c6c2       
 53 restricted/binary-powerpc/Packages.gz
 9512df478f8735ed4d60a660e88ab0929de2bcdb90e2d6eb6314947167e474f3       
103 restricted/binary-powerpc/Release
 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855       
 0 restricted/binary-sparc/Packages
- 39c2f02727944df3f2f4e4db311dc5af9fa9d41fb4a01f825f813dae60677905       
 51 restricted/binary-sparc/Packages.gz
+ d9962229f8fe594d3d4f28fcc852ed10d0ca80acd087110c3428c903aa839146       
 51 restricted/binary-sparc/Packages.gz
 91706608887479577137cff065d883737fa415793e54b7374f6f1cb4be71fe3e       
101 restricted/binary-sparc/Release
 13d0c65b2ade4170960591874814052a2f334e37cf356aaafb6826c6342ae891       
102 restricted/source/Release
- 728e66ad31b6d42f11c7251fce0d81c5bfdc1a334a6dcd62ed34d2784995c06f       
 45 restricted/source/Sources.gz
- 20654be00dcd6e069e11157aa4431e72eba2417c8d43bb150f1edfe91aa74ab1       
8117 universe/binary-amd64/Packages
- 61c7cc80c7407ff9bedea2f2d9695b94ef9b705af49f3c945ee220f25afe074f       
1746 universe/binary-amd64/Packages.gz
+ 8dc24e738f890d3a1377c5f73d2d2c96890c4efb654ad4767fa31e9dccbe2d7c       
 45 restricted/source/Sources.gz
+ 295c93816cb0dd42263be707df2ce5c71350a28b7fc3b9c38318ca54cbb39dce      
12491 universe/binary-amd64/Packages
+ 0df4f4be774aab015ed706c5f4ec1ed405deb875ad7d42900bed4323237f8935       
2680 universe/binary-amd64/Packages.gz
 09e880b0ed31b82b3f7600e6a7e50fb7c43e13d2668b0576b2cfb57efdd8a8da       
 99 universe/binary-amd64/Release
 60cb2a91f70bc7f4bbe36626d352d0ed1d4f74957c01ef843b4448d3adcbd1f8       
885 universe/binary-hppa/Packages
- 3f7e5a7c1dd74df7ae5bf34c54e987d4cca361b904da15203da4d8b4d66016ec       
552 universe/binary-hppa/Packages.gz
+ 614e1534057a3c230faaa3bc39a7b4888ccb581a2938c28eb5884d61bbd991a0       
552 universe/binary-hppa/Packages.gz
 405514841c682da0d899a3b49217397b7394fcf8f55eae9fc9e2fe5c778648df       
 98 universe/binary-hppa/Release
- c20d06e5197ead8eaecf1fd8985a9bf5310e3bba1ac6cbb88beb754bc1693639       
8103 universe/binary-i386/Packages
- 17d4376622824d5fd667979d7c3e7fa9c34fb46bcc923be52586b5553d07d1c9       
1727 universe/binary-i386/Packages.gz
+ 8a5bafd5ab748d70aedacc9be38b6e3a1c9af02e049fa6a59f2cc6ca82f7bf66      
12469 universe/binary-i386/Packages
+ 34f2fdf892861f0c106ac8d3206de6eb1804bb0df80593d7931ce7d6113223ad       
2673 universe/binary-i386/Packages.gz
 bb3cc6ac82ef8c24d6afade2908d35c7ea1462729412ce5340e014dcd4de5a65       
 98 universe/binary-i386/Release
 60cb2a91f70bc7f4bbe36626d352d0ed1d4f74957c01ef843b4448d3adcbd1f8       
885 universe/binary-ia64/Packages
- 673ec62f0ac939e84c4db7b55548bbd53f04b96d3d5e7c86a42000798056d17d       
552 universe/binary-ia64/Packages.gz
+ 604f7b72cf29ad99d696c003a0134aed0529aa95fe60a29de9ed332270887120       
552 universe/binary-ia64/Packages.gz
 0c412b610a31729ba8f48331d8ca98b0d3b4eb95b43274b8b1f3e9f3c7f476f8       
 98 universe/binary-ia64/Release
 60cb2a91f70bc7f4bbe36626d352d0ed1d4f74957c01ef843b4448d3adcbd1f8       
885 universe/binary-powerpc/Packages
- d1de123e5cb50a489809e33433adbd7564df113e7a8697ccd2a929f17bc0cefe       
555 universe/binary-powerpc/Packages.gz
+ a268b6d2f21e5945be72eeea9470c3d5a40f85a50fefbc04ba870e114086f3d9       
555 universe/binary-powerpc/Packages.gz
 1dea6dce86bd567a34af96436e85cc2ae2404a09cbaa303bf858db3fa7f4caf3       
101 universe/binary-powerpc/Release
 60cb2a91f70bc7f4bbe36626d352d0ed1d4f74957c01ef843b4448d3adcbd1f8       
885 universe/binary-sparc/Packages
- 31ced11f34fe27a7d39dad4edf32a341769134f7613aeb067c0ca81013a256c6       
553 universe/binary-sparc/Packages.gz
+ 9d6bf865ef8aefb52d817e2008d44cab6ac476615d8235ef176a791a7158fc04       
553 universe/binary-sparc/Packages.gz
 16b0e6544278c996f5b237a9f342024321208793939543a85502436859e7adcd       
 99 universe/binary-sparc/Release
 2cc367c59f654b519d63a2024bf1228ebe7f36f5b60e6677968dbaff88505040       
100 universe/source/Release
- 2ae73e2a62ed1610c7d3cd2da341be39b117c1618bae80fedbe542626a75f569       
671 universe/source/Sources.gz
+ bb34c1819f23ab9082491a4e86f25fdf492e891480e7f5675bad3902975d76de       
984 universe/source/Sources.gz

Modified: GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release.gpg
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release.gpg  2007-10-01 
06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/Release.gpg  2007-10-02 
06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,7 +1,7 @@
 -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
 
-iD8DBQBG85ebayJvJgkUaGIRAiY2AKCC1Vff9HvFJ21AO79EUrKqBgucjwCeNFYp
-prcXC+yBN9O8PO1JKBj071Y=
-=sx2j
+iD8DBQBG86AsayJvJgkUaGIRAmi9AJ9bVJBHybthh+T3+75FsVreMkALhQCgv8Ln
+Edlsk3D3mg9iEVnWkEVDMxY=
+=qfnG
 -----END PGP SIGNATURE-----

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-amd64/Packages.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-amd64/Packages.gz 
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-amd64/Packages.gz 
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-amd64-index_Ew18Pa
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-amd64-index_tR_8MD
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-hppa/Packages.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-hppa/Packages.gz  
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-hppa/Packages.gz  
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-hppa-index_MDMKc2
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-hppa-index_kgyr_l
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-ia64/Packages.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-ia64/Packages.gz  
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-ia64/Packages.gz  
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-ia64-index_OaG-Lz
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-ia64-index_YrGXoK
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-powerpc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-powerpc/Packages.gz  
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-powerpc/Packages.gz  
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-powerpc-index__GrK-X
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-powerpc-index_rlM5J2
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-sparc/Packages.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-sparc/Packages.gz 
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/binary-sparc/Packages.gz 
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-sparc-index_6QwV1W
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-sparc-index_0rkWgP
\ No newline at end of file

Modified: GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/main/source/Sources.gz
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-amd64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-amd64/Packages.gz
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-amd64/Packages.gz
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-amd64-index_Xb62oP
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-amd64-index_0PR7vR
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-hppa/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-hppa/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-hppa/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-hppa-index_8gYmbA
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-hppa-index_4G2n9d
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-i386/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-i386/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-i386/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-i386-index_fTrJx0
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-i386-index_WRA6yF
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-ia64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-ia64/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-ia64/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-ia64-index_VskCG-
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-ia64-index_pNh8iF
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
 2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-powerpc/Packages.gz
 2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-powerpc-index_RZaipO
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-powerpc-index_ieRdST
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-sparc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-sparc/Packages.gz
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/binary-sparc/Packages.gz
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-sparc-index_cGTwiO
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-sparc-index_z80FJ3
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/source/Sources.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/source/Sources.gz  
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/multiverse/source/Sources.gz  
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/source-index_1Dp5lH
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/source-index_HPnu5P
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-amd64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-amd64/Packages.gz
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-amd64/Packages.gz
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-amd64-index_wIIPTo
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-amd64-index_IBEAOq
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-hppa/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-hppa/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-hppa/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-hppa-index_bkNT-I
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-hppa-index_J7flfo
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-i386/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-i386/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-i386/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-i386-index_JwGWAg
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-i386-index_OIau21
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-ia64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-ia64/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-ia64/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-ia64-index__YAOBp
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-ia64-index_IXJyFC
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-powerpc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-powerpc/Packages.gz
 2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-powerpc/Packages.gz
 2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-powerpc-index_dx4RC6
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-powerpc-index_bCYEg5
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-sparc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-sparc/Packages.gz
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/binary-sparc/Packages.gz
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/binary-sparc-index_zMoW7j
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-sparc-index_oOtveY
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/source/Sources.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/source/Sources.gz  
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/restricted/source/Sources.gz  
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1 +1 @@
-�Q�F�/tmp/source-index_QQsuxZ
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/source-index_Fr_2y8
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages 
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages 
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,3 +1,95 @@
+Package: libextractor-dev
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 296
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: amd64
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libextractor1c2a (>= 0.5.18-3~ppa0), libgsf-1-dev, libglib2.0-dev, 
libgtk2.0-dev, libmagick++9-dev, libmpeg2-4-dev, libltdl3-dev, libvorbis-dev, 
zlib1g-dev
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor-dev_0.5.18-3~ppa0_amd64.deb
+Size: 24442
+MD5sum: 60de31057779099175b8b13ae7347343
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (development)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains the development files.
+
+Package: libextractor1c2a
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 9508
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: amd64
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Suggests: libextractor-java, python-extractor
+Depends: libbz2-1.0, libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libglib2.0-0 (>= 2.12.9), 
libgsf-1-114 (>= 1.14.3), libltdl3 (>= 1.5.2-2), libxml2 (>= 2.6.27), zlib1g 
(>= 1:1.2.1)
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor1c2a_0.5.18-3~ppa0_amd64.deb
+Size: 7604922
+MD5sum: c6718b6f7fc04831781e53b4c64c69c5
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (library)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+ Currently, libextractor supports the following formats: HTML, PDF, PS, OLE2
+ (DOC, XLS, PPT), OpenOffice (sxw), StarOffice (sdw), DVI, MAN, MP3 (ID3v1 and
+ ID3v2), OGG, WAV, EXIV2, JPEG, GIF, PNG, TIFF, DEB, RPM, TAR(.GZ), ZIP, ELF,
+ REAL, RIFF (AVI), MPEG, QT and ASF.
+ .
+ Also, various additional MIME types are detected. It can also be used to
+ compute hash functions (SHA-1, MD5, ripemd160).
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains the library and all plugins, except EXIV2, MPEG, OGG,
+ OLE2 and thumbail - they are splittet out to libextractor-plugins.
+
+Package: extract
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 224
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: amd64
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libextractor1c2a (>= 0.5.18), 
libextractor-plugins (>= 0.5.18-3~ppa0)
+Filename: pool/universe/libe/libextractor/extract_0.5.18-3~ppa0_amd64.deb
+Size: 52522
+MD5sum: 34101b96a32bb75dd3584b7b61c2fa17
+Description: displays meta-data from files of arbitrary type
+ Similar to the well-known "file" command, extract can display meta-data from 
a
+ file and print the results to stdout.
+ .
+ Currently, libextractor supports the following formats: HTML, PDF, PS, OLE2
+ (DOC, XLS, PPT), OpenOffice (sxw), StarOffice (sdw), DVI, MAN, MP3 (ID3v1 and
+ ID3v2), OGG, WAV, EXIV2, JPEG, GIF, PNG, TIFF, DEB, RPM, TAR(.GZ), ZIP, ELF,
+ REAL, RIFF (AVI), MPEG, QT and ASF.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ Also, various additional MIME types are detected. It can also be used to
+ compute hash functions (SHA-1, MD5, ripemd160).
+
+Package: libextractor-plugins
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 632
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: amd64
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libatk1.0-0 (>= 1.13.1), libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libcairo2 (>= 
1.4.2), libextractor1c2a (>= 0.5.18), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libgcc1 (>= 
1:4.1.2), libglib2.0-0 (>= 2.12.9), libgsf-1-114 (>= 1.14.3), libgtk2.0-0 (>= 
2.10.3), libmpeg2-4, libpango1.0-0 (>= 1.16.2), libstdc++6 (>= 4.1.2), 
libvorbisfile3 (>= 1.1.2), libx11-6, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxext6, 
libxfixes3 (>= 1:4.0.1), libxi6, libxinerama1, libxml2 (>= 2.6.27), libxrandr2 
(>= 2:1.2.0), libxrender1
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor-plugins_0.5.18-3~ppa0_amd64.deb
+Size: 224122
+MD5sum: fa82dc5844ac599abc31eb80d9a96108
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (plugins)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains th EXIV2, MPEG, OGG, OLE2 and thumbnail plugins.
+
 Package: gnunet-gtk
 Priority: optional
 Section: devel

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-amd64/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,15 +1,20 @@
-�Q�F�/tmp/binary-amd64-index_Fx1yaA�Y]oܸ}�_��50�E����t[,�56N_��fK�JR�gQ���R��c�d�I�m?ؖ�K���s�.�+�o�Z�к:i���Y\�Z��nWH��Vk�%wO+$�'�,��˚F��}�;
&8��X�Y��z�>�Cg�������z�
-z5��A���cSkB�rվ^��|S[Xj�0)kEJ��q��Q����O�3�x+{�   
���7���r���VuK��%�78�����/�8����ӱ��Iy�VkE&{�*��f�*�9acg&!���_��r�U�O��0�]��
  
IfVč�{����#!&a1�؛��(�}GcEO�%!���Y�VG����w���6��v&;n���;i��W���]=��e-���m��!,�M��uBO�+Xd�Ý�=����*՘�_�Fv��
-���r��O���r}������|!
-Y.<�ф.޽M�Ю�8%�`Q��2�4���"� Vƙ���p]��?_��*
-�n"�����k.z3v��Hqd��rO�u�D��'+u�,�:Swkd79LBb`�r���Q�էZ���v4�f�=)C0v?�T�`}Hխ�7�R
  [*Q/��l�/S���e    %
-��d0|�"dѬ�� �(XZ���i�`,4�?�\�b�jm����m��fp�;�G��?X�a[peLxݩn۪��hX 
address@hidden�bFS��Gez���_]^��ކ>A����׋��}�
address@hidden/\�_�F�d��I�r&��We��
-KA#J��(2�Q�Œ�Yf\o �)���f\Ex�:Ɓ�-�GH�5�:�VYz\�
���HH�+���+-eX�G�(H��=&�̀���4^,�K�/Yx�78���}�>
-��EL�4";6���  �1K���8)*�$XJBӪ�19f����C2��;��� address@hidden|address@hidden
address@hidden@��g��D~�%��3���Ҍ%�`&��AY�+(-l�E���7C�„΍�(a|U�ܹ����]������]_�x
-M����>�|�z��?�'C8�a�K��j���Bz����O)���u�ǜ��~H����V��*�����<ſ"��܎%�H��$-�sxKpF�
-��yt>��7/�{~����u���t��y��_��,������ή�g�Ti-��h�uJw���}N9+炧UF��G1!I)���c|���μ������*2b��e���z�֬��O����

aJ��.�?V�NVѧ+񯭳�ȵ�9`Z��t$�jkVř�}�b���F%M⬈��|��Ҳ�=��ܺ|s�Q��?|<���/��J|z���|�}?�!�wx�Ͱ�yR�p�n?u��M��%���z�����O����;��%Q�'�����Ŭ,@
-����g\���e�V�+��ћY�s�~��x�8}�X�7.p�80}��j`$Ӯ 
F��7��kH���3$����J�o�o�{L�{�G���<� 
L|address@hidden@�O�yQ0�\���"�84<�P
-G�Y�.��KW�G�N���sN    ?�
-`����c�����~�$In
-E!y*����LdYB1�j��Ɠ���{��_ϯ_>�X����*������SB�*��V�;�
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-amd64-index_ZQCABw�ZkS�8�ίP�'��ƒ��M�     
a'address@hidden    �����%KWWW��0~Ɇ��I$�Uɸ�KSȫ�A��e��(/T�g,�9�\_ 
�/ӝ��R,M�0ϓ�`����)K2��<@G,Kd�~e��ez.��K!��eV^_��|�(0[�`���Gw>ɲjF�-����(��s$��j�S�
   C�/���v�Ѝ�Ulb=���IJ�eu�X�a�/�=�5���ʩ�3+]�e�Tm�+��� 
ڛ$��\�<O��,����}������7��ei_�PX��.��R�sz�V��y���]��C;
��FA�&}���x��ju�Th,3S�e>F18[�<F�M�)R�B��fy�b,3�������KAGE�_%�v
+a�ڌ�gV#V&address@hidden,�C�>�(�tN-�Ϣ�V�,����|,�&����*��'��5�jpEg�r�_t�.FI����M�VH�$Z�B?��`\tn�е����z8����������Q����%tE_��-��s�5�"�k�uTg��{Kx����X�"�0��laj9{su��EL�V_�S�Y�,����j[`��m
 -�6��{6
+�\��qy�s��,]'�܃���W��`���0�N�eg��(�R�`��4�'z�8/�L��ۋ�w��?�:{�ݣ�W���
��g�xgq�p�Mu=��s��Y��5G�Ntz�� 
�N��+�g���Σ��c}>�d�׿�|"���5����������<z���>
N�|�a�:���q2�^���~x}N��h���ɞQ���E���7}X�*7�,J^W�   
���G�'������Rӈƫ:Q��1��"��J
+X0��qQ+�F����ڨ����C�G�� ��X`���a��煞(*�z��q.��
+��7Xӫ�tP�z�$E��5m�^i��TH�d�u�I����� ����ZB\�In����B�܃⺫
+��w���m�sH����ȏ<p8f�_�5�����]y
+R�<')+�B�l��45/�|��_t�_t��j�_�
+�87�a`��7�[�j����SM99����z"�o�Ԗ��m���Q�5xy$j`������a-gp��9��S�܅Ib�l��8��*����M�½�m�Z�;�u��ݮ��.X6̗f��c8��g��\iwM׽
�ݺ����+^�LZ�Xjq�Z�ɵ���T�>��I�@/53�F_���Rv��ƴ���������Lݴ�#/ps�"8�1e�
+Cq�(�E�B�>�a�����v3w[��.�V.+I;�  p�F�`�^���
+�����Gt4�����q���i{6����<7��o�H��sQ�5Ox$�"<~��x�����[\�2!I����6��:VZ���A���f�L
+ȦZK>��yJ.\~Yȃ2Ч.�q
+��#$dv�ҡԡ��m�9���2�_���%SRc%��cj��܊�~�/address@hidden
+&�oԕ&
+��:address@hidden"�U��)address@hidden
+�^e��㤬T_F�q�J}T�;g0�B���~adй�J�:˳���I2��FIa��`ݙS��w��+�k�݀�L��;J��ٻ/.�����\?�!�
+X�d�8�]R���6%<�}�v����,address@hidden:��-$�ŀ����5�3��·Z�  
x��FD��c�e��-,bb{�\8�.�sC;��
+c��XJB��1YFc��F��f��<�#a���^�t���ל$*��-u�6��C��i�KmA��[U�0�������F|address@hidden"g͖�b��3�a&�L�e�>��\5

bЃ,��8�OD��8+�:�`P��4K���1����x��������XY�[�˥�c���4�����VW���ޛ�rZ(���A���q�p�^CS�e^�S�w_�M�x����SBC��X҈a'���}���8����z��LJ^���k�����D����0���w��mR�R0杉�ɨM�c���U8�,t���>�Cn;�����<p����8�D;�K;oZ
address@hidden@Ò���mz����;���]Yi��ެ���ob-M���؛  
;m�b���<L݈R;����Nn4}����G�Y��,��MV��竏��4l�o�o�n�=�os�|�Կ*��fج�7uW]����?|ۥ���%v�s�O<���b���b�}.yL���b���x�D?G�k/����!Ŋ"��o����<g�J�RWA���&�di��
+�h�d�O 
)���A)�rN�I}�p�We�Q$B�g��.��?�"���i�g����<��.h���B����.�C�=>�4`�"
+������*���DA�F�;s�    
v^A�1u+�w��6�6��C\w��P��{�J�%�����SP3$��m7�޼��<����Wy�XR4����`V�:d���J�o�H�0
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-hppa/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-hppa/Packages.gz  
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-hppa/Packages.gz  
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,4 +1,4 @@
-�Q�F�/tmp/binary-hppa-index_RfTelw}SM��0��W�qW" 
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
+�r��F�/tmp/binary-hppa-index_F__eHN}SM��0��W�qW" 
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
 
W&�A���7����R�����>|[zĴ�K���V��ODǾ�]�a:M�d��9������p՗��D�[����������h���J��GR��5FS��������&��ԧ��1�>Lr�Y�Cs$ˆ3>��r4��|2�<��"χE>M������+�P���
   1)x@  ѓ⤽����l����=����$�
 ���=�J�PZ�`
 8oOJ*�OW�ƝŠf��9��
Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages 
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages 
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,3 +1,95 @@
+Package: extract
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 220
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: i386
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libextractor1c2a (>= 0.5.18), 
libextractor-plugins (>= 0.5.18-3~ppa0)
+Filename: pool/universe/libe/libextractor/extract_0.5.18-3~ppa0_i386.deb
+Size: 51762
+MD5sum: 3ac02768473dfac7d66d96175c5c847b
+Description: displays meta-data from files of arbitrary type
+ Similar to the well-known "file" command, extract can display meta-data from 
a
+ file and print the results to stdout.
+ .
+ Currently, libextractor supports the following formats: HTML, PDF, PS, OLE2
+ (DOC, XLS, PPT), OpenOffice (sxw), StarOffice (sdw), DVI, MAN, MP3 (ID3v1 and
+ ID3v2), OGG, WAV, EXIV2, JPEG, GIF, PNG, TIFF, DEB, RPM, TAR(.GZ), ZIP, ELF,
+ REAL, RIFF (AVI), MPEG, QT and ASF.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ Also, various additional MIME types are detected. It can also be used to
+ compute hash functions (SHA-1, MD5, ripemd160).
+
+Package: libextractor1c2a
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 9420
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: i386
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Suggests: libextractor-java, python-extractor
+Depends: libbz2-1.0, libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libglib2.0-0 (>= 2.12.9), 
libgsf-1-114 (>= 1.14.3), libltdl3 (>= 1.5.2-2), libxml2 (>= 2.6.27), zlib1g 
(>= 1:1.2.1)
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor1c2a_0.5.18-3~ppa0_i386.deb
+Size: 7606148
+MD5sum: b28d034a7b0b60b0f885675e0c84f06d
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (library)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+ Currently, libextractor supports the following formats: HTML, PDF, PS, OLE2
+ (DOC, XLS, PPT), OpenOffice (sxw), StarOffice (sdw), DVI, MAN, MP3 (ID3v1 and
+ ID3v2), OGG, WAV, EXIV2, JPEG, GIF, PNG, TIFF, DEB, RPM, TAR(.GZ), ZIP, ELF,
+ REAL, RIFF (AVI), MPEG, QT and ASF.
+ .
+ Also, various additional MIME types are detected. It can also be used to
+ compute hash functions (SHA-1, MD5, ripemd160).
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains the library and all plugins, except EXIV2, MPEG, OGG,
+ OLE2 and thumbail - they are splittet out to libextractor-plugins.
+
+Package: libextractor-plugins
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 620
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: i386
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libatk1.0-0 (>= 1.13.1), libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), libcairo2 (>= 
1.4.2), libextractor1c2a (>= 0.5.18), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libgcc1 (>= 
1:4.1.2), libglib2.0-0 (>= 2.12.9), libgsf-1-114 (>= 1.14.3), libgtk2.0-0 (>= 
2.10.3), libmpeg2-4, libpango1.0-0 (>= 1.16.2), libstdc++6 (>= 4.1.2), 
libvorbisfile3 (>= 1.1.2), libx11-6, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxext6, 
libxfixes3 (>= 1:4.0.1), libxi6, libxinerama1, libxml2 (>= 2.6.27), libxrandr2 
(>= 2:1.2.0), libxrender1
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor-plugins_0.5.18-3~ppa0_i386.deb
+Size: 218018
+MD5sum: 238c01194e342446cdb369c842c5d562
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (plugins)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains th EXIV2, MPEG, OGG, OLE2 and thumbnail plugins.
+
+Package: libextractor-dev
+Priority: optional
+Section: devel
+Installed-Size: 296
+Maintainer: Daniel Baumann <address@hidden>
+Architecture: i386
+Version: 0.5.18-3~ppa0
+Depends: libextractor1c2a (>= 0.5.18-3~ppa0), libgsf-1-dev, libglib2.0-dev, 
libgtk2.0-dev, libmagick++9-dev, libmpeg2-4-dev, libltdl3-dev, libvorbis-dev, 
zlib1g-dev
+Filename: 
pool/universe/libe/libextractor/libextractor-dev_0.5.18-3~ppa0_i386.deb
+Size: 24454
+MD5sum: ae83c8820338b776f24eb88b549eb2b3
+Description: extracts meta-data from files of arbitrary type (development)
+ GNU libextractor provides developers of file-sharing networks, file managers,
+ and WWW-indexing bots with a universal library to obtain meta-data about 
files.
+ .
+  Homepage: <http://www.gnunet.org/libextractor/>
+ .
+ This package contains the development files.
+
 Package: gnunet-gtk-dev
 Priority: optional
 Section: devel

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz  
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz  
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,23 +1,23 @@
-�Q�F�/tmp/binary-i386-index_5zkOLE�X[o�6~���cD�Hݍ.h�`�Pd�d�ER�Y�H���a�}���M��Ӧ�'yxn<��#�PvA+1GU۷�x�����4;Q�T�Y͑�L-[��N�Os�����jC�Fp���

-�hvL���O�9:/�������std�N(�^�ø������hߍ�L.go[��
-T�a����e���O}R��uώD'Z�7�F�ڔٛ�\7��KP�I��m� t���`��`;��
->Z�>�l0����(��r��y�I�$�q�\Ќ�q^Fe�2
-j���e���T*�p���vFg��
-��p^�'H���G��'#TK
-Da'z]�2� address@hidden)҂��N����D�K
-�Rh�JH���BL�F��h�`Z]�0iT�
-j�>�Lhb/address@hidden;��i�aŚr��
-�&�}(����^0��8���0��a���8�    Z+IF��'nT\A�0#f���}y�|    
�{T��F~প�rA&�Į�f��\{G|L�|�1[�����&address@hidden"�<��G��tI�{[6d�̥����q|F�<\)�3���6
-�X����b�At�}0�0R�2  x�J��HAL� 
e��}�Y�ۉ�v��$�b���=GV��v��{}S*!�R=�����(��U6���u0
-��o��]�|n
-���u�>n-�J�^C)�L)a�F�e\� 
HS�%a^d�Pru����s��*�u��8���(��,�\�l�Ϡ���A#[w�a�}(ܦqX����ZC�hT��������ؚ�6P��D��Q(t�b[�kF�Z/J���2�z8$
 address@hidden|vr�c��G��
address@hidden
-0�)N6�� �qN�0�Q�d   ��"��"��4�|w,-��/ z
-�����>T�M x~{_:���6�&��������=Φ^���)�����ߴ�~����Dc�惏����9�B��� 
O�8M�P���8�p̋���<O�;Q
-��0������q����{H,���P��P�hYo!'�k;�S&ߕ�N�
-2f��6�ٽ��+H��ȋ���V�� TL�:���&d��jم��Ǯ��RRM�}�3�3��j��κ�Xp;w7
-� 
�u���Ae���LpB��'$f,��$�����<�?^G�ˈ��]���!��H�FE����>"�e�H�o!���r;o﮿#A�!��2��NP�Cow#
-��ͩ�c��߅ `x��5�w˲$bhAH:HU869�]�����Dn� 
-�������Ӑmʾ=g�ꚛ�-�,�ށ��������+���+H�$믭4)R"�<
-r�R\\��y�y��'�\8g^�����e�֕���F"շո��ⶦe��.M����j'v��,��Fb��=�Y��=�8Hr%8�E�Y��V
-xyB#18���H������a�9.�
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/binary-i386-index_--cEP0�Z[S�8~�_��'��ƒ�T6&address@hidden/�k���Zhl]�����铺�(;�c��ą���ё�+���6�j�W%-Fǂ��m�ř(F�Ҵ(����ГwtH�Rß��h���(Я��ҲD�y����4��S���юd�\��F��܋��'!U;���m��uM�Ѯ�E��6*���h��?q�mҦ�
+޴LE�{%1#�m��Tk�E3�K�Ԣfs�:/DI��M]U�VS�g���2����l�O_V|1sp`��.&�B2:�
+T3�Fe.��؏<�Q�0�I���
+S��b2��(��.�L�����TS��j�2pQ�*CT�9� 
gH�j1B�8���HWHO:Ea���y�~1�~A���ZpkXe�h9�sy
+M/P-a][�R���ʌ�4��@;address@hidden</��$�TÂ�99|k�����ql��o�X��}��B������X������,gm��s(9�T�K�)��t`�Ýw�q䡍�]�

���y&�����>�|��������y�%�f�w�tr�w�~�Ї�Cx������]�88�^o_[`���8�ڢ��O�fDc�_'m�v�_aAo���[h=�h]oom���;��)�6(Xͪ}��BU:���F!�yށ���
+�R
+|w�A��:�T�F ��`��F4�j���lA
��f����n`!H:1�8t7���h��ːZ��G��q3�ժ�����P=ӓ����+�~%6v\�F>�q\���1q��Fe6�1���`����B���K�ؤ+����:$�¯P��]�m������她����
+�ω(%1w=�F���n�fq�Q \���
+�*�ݕ��8g�6!���}\��ZVg9�~m�T5�Ϙ0�l5�|nd�W�TYA�@:Je�g����g;/��0m�
+;��Q��P�{`X�JM�-�NS`���'�~"    =�<O&�Bu�b0r�=�ya&
+4�z%`6D&address@hidden:�:J�נ����էx΀�s��s㵤�h.+ҷ�ri���:e��V}�홖1ܓ�����:�<֧+]ܡbZ�1�������Z�q8�
    r�={�M{ɕ�
+�O:h^u��vO��
+&-^�����-��B(o>Uw�E�70+M�_���B   i*��vOq�
+XP!��̐�7o2�.^�1ċ��q��'�2�zaaddress@hidden 
@�����q��:��kK�OW�a�ޡ~x��q�N�=K%��נּ��u��^;���lMA�[0���?���☸��Qf�i�������!ԣc
+���F-Eai�ά
+I�&Tb)۝�?��vQ}��������"address@hidden Y\p����a� 
8�1ς$����t5a�O~3Zja8�2   
���V�Ԩ���W��)n�Vjj!K�a��Q&�̺�w`���C]U�!�9Jgm��b�C�u� 
�!��Iq�����T!m]����n\��2ee&�|�!�%i��T0�<ϡR�F�p��
ʁ�g�Tz(#��.�IOӹ��������:Wڰ��eUΦ�ٍ�%5�k[
+�E�< |��� rw`��X��?n�DX�"�XX�WH���A-��m�Mz��\���mb�ݪ��S��\f� 
��r�w�L-ܗ�nb�����ج�"d$�Y���e�M2����0A������ܷu���p�����p��l"`&ϻW�{}�I!�Lޅ����(���L(!8�7ܴV���]�|��V0m-B�e��e(�1��(ž�)%�S��4ҀQ��Q���K�xJ]^Z]>�rV�t��WH�y�_��|��
 �?�|V&;��k�Շ�-�k�Ƃ�"V)address@hidden ,��76�f"Q2Z���`и�2K�o� ��w�,t�
+>�LJ'G�    
�g�Z{�˰���swE��x�sE�%4��K`�".mKnL��f^��$�C��ﻩxQ�%��X2Ǵ'=
+��ض�⡄�Yi�_�K�4�t�r�]q�������ŏ��
+Z{ܘ];�m.f���~,m�7�Bk��[~�P�l�.!xqw��YE�'HJI��8�i�%.�������CT�/OL����ҷ��n�,UKG`(��h,i
+Q�^AN���N��Pv�����z�!/^*l���������Y�q�e`x(��#�c=����(ǿ���������L�u�x�W"ύ���qd!i�����F>y�^��y��Ǘ��uDw��gZׅ����5��B�(A�)�^�!�:/���+�S:��Λ��HD]P&��
+����zDyУ9rp������l��,:�qPeY�"   B�aPh��z��9�ʼ{�"�2�j7�m��E61�߂} 
*��d�"��6�b���ߕ������<��a�8mEa�'��`����<MB�]=���s扽���ț���9�M  
��ס���J��^G����Tk��we���6���'�h�<�F�
+���8�i�G���    xy��h�y�����pu�?�:0�0
\ No newline at end of file

Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.gz  
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.gz  
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,4 +1,4 @@
-�Q�F�/tmp/binary-ia64-index_o_6815}SM��0��W�qW" 
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
+�r��F�/tmp/binary-ia64-index_sfWu1e}SM��0��W�qW" 
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
 
W&�A���7����R�����>|[zĴ�K���V��ODǾ�]�a:M�d��9������p՗��D�[����������h���J��GR��5FS��������&��ԧ��1�>Lr�Y�Cs$ˆ3>��r4��|2�<��"χE>M������+�P���
   1)x@  ѓ⤽����l����=����$�
 ���=�J�PZ�`
 8oOJ*�OW�ƝŠf��9��
Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-powerpc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-powerpc/Packages.gz
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-powerpc/Packages.gz
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,4 +1,4 @@
-�Q�F�/tmp/binary-powerpc-index_3l6y2K}SM��0��W�qW"   
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
+�r��F�/tmp/binary-powerpc-index_VCanKM}SM��0��W�qW"   
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
 
W&�A���7����R�����>|[zĴ�K���V��ODǾ�]�a:M�d��9������p՗��D�[����������h���J��GR��5FS��������&��ԧ��1�>Lr�Y�Cs$ˆ3>��r4��|2�<��"χE>M������+�P���
   1)x@  ѓ⤽����l����=����$�
 ���=�J�PZ�`
 8oOJ*�OW�ƝŠf��9��
Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-sparc/Packages.gz
===================================================================
--- 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-sparc/Packages.gz 
  2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/binary-sparc/Packages.gz 
  2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,4 +1,4 @@
-�Q�F�/tmp/binary-sparc-index_1VLan6}SM��0��W�qW"    
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
+�r��F�/tmp/binary-sparc-index_dFTe__}SM��0��W�qW"    
address@hidden@e��m��^�������E���'���   �k�2٩o�8��
 
W&�A���7����R�����>|[zĴ�K���V��ODǾ�]�a:M�d��9������p՗��D�[����������h���J��GR��5FS��������&��ԧ��1�>Lr�Y�Cs$ˆ3>��r4��|2�<��"χE>M������+�P���
   1)x@  ѓ⤽����l����=����$�
 ���=�J�PZ�`
 8oOJ*�OW�ƝŠf��9��
Modified: 
GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/source/Sources.gz
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/source/Sources.gz   
2007-10-01 06:08:27 UTC (rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/dists/feisty/universe/source/Sources.gz   
2007-10-02 06:57:57 UTC (rev 5705)
@@ -1,8 +1,14 @@
-�Q�F�/tmp/source-index_F32v0W��Oo�0��|
-W)address@hidden"X�F|t�ja�;;��`;)����7�s�M�Z��sX�k��k�^���V1����F���><`���j1(�m�
�A[�����������v*���rK��z����\~E�l����8֦��Vt�  
�����*���b�ߵ�PڑY��v��B��;Gi׽'���
-�^��}z�_(Nf�yuP{�v����6Gu����G��}�۪���&address@hidden>DwƮ�_"��趵����}��|�mp��ys>�qN�-#���Y%y����EUQE)-�,�4
-K2����6����%i�Q5�)�)OS"#�d   .�P�LY~\a�����"�$�'�䌥��
address@hidden    *���NF��1�qp�#�!�8X���MArD�c5h?���?�-�Bg�]
c<^?\u��o#8\����gD{ӋȘ��0���}�mܢ�E�N0=�G�O
-.���'ʧ�l?�Ʒ���b8ڴCQ�
-�y�E���aA��(H)�
-���>�6��HAk&E
-E�2UY�\P�CRK^*TP�Y����طG
\ No newline at end of file
+�r��F�/tmp/source-index_N_Aq9i��Mo�8���<nPK�I#[�A�ˢ���5�ȑ"D�}u�ۗ�eɲ����!ΐ3��}��j���a�r�{�Vw�7��hF-4/Ь��-��dvUU��d��V�hNn/���i��oP˘����
+Y}1����
+��x�;���|�nf|0o� Κ����(]t5x�n���������Z#�w��Xþk�
address@hidden/��8��ɲ}S��
address@hidden&���I���}.�|��p����a?���[]�oj+����0��}�?5�1Dخo����V�:��i\M:�A����ٚn�p�������C��{_�[�ίG4>�ʵ�r�Z�
 address@hidden    
M��.�bI������a��CS.�FjbWd�>�И��`�9)9ĉ�0�h�4So�h�j�u�~�:�?��'address@hidden@[t���Ѷ��۲h�6>x�pq.Ȟ/��a/l#_2�bcqu��~��"X����;��|ܐ�z
+��~�|<B'�����l���e:�hy
+�)�aTe��a�RX[� ��H�:���D�  
G�ɸ5��3�ά4�IH2+�C���r�����K<Kr���׃�j���sL����X��;�+�x?���(�"e��;���O�
+/u�cAID0c��*<�ş��I&�Fri��T����Y�
+�<y=�R�ӺM��e��]z�%��������^�so|%�3��x�n�޾
+Ƈ�7���H�Y�m�����i[;�r[����={j�I����/U��^�S
+
+��ߵ�
+�^�u�I%���J��т)ʌ���ʁ��ARj�P����˲Ñ�܊$�    ����K
�2���Hb�_K3�;�9e(�ڄ�IE��i
+��B��;��迵����    
\ No newline at end of file

Modified: GNUnet-docs/WWW/download/debian/fetch_packages.sh
===================================================================
--- GNUnet-docs/WWW/download/debian/fetch_packages.sh  2007-10-01 06:08:27 UTC 
(rev 5704)
+++ GNUnet-docs/WWW/download/debian/fetch_packages.sh  2007-10-02 06:57:57 UTC 
(rev 5705)
@@ -3,9 +3,9 @@
 #remove old files 
 find ./ -name Release.gpg -type f -exec rm -f {} \;
 find ./ -name Release -type f -exec rm -f {} \;
-find ./ -name Packages -type f -exec rm -f {}.gpg \;
-find ./ -name Packages.gz -type f -exec rm -f {}.gpg \;
-find ./ -name Sources.gz -type f -exec rm -f {}.gpg \;
+find ./ -name Packages -type f -exec rm -f {} \;
+find ./ -name Packages.gz -type f -exec rm -f {} \;
+find ./ -name Sources.gz -type f -exec rm -f {} \;
 
 #Download packages
 wget -nc --cut-dirs=2 -nH -np -r http://ppa.launchpad.net/elmargol/ubuntu/ -X 
icons -A *.deb -A Packages -A Packages.gz -A Release -A Sources.gz -A *.dsc -A 
*.tar.gz -A *.diff.gz

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]