gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r5755 - in GNUnet: . src/applications/advertising src/appli


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r5755 - in GNUnet: . src/applications/advertising src/applications/bootstrap_http src/applications/chat src/applications/datastore src/applications/dht/module src/applications/dht/tools src/applications/dstore src/applications/fragmentation src/applications/fs src/applications/fs/collection src/applications/fs/ecrs src/applications/fs/fsui src/applications/fs/lib src/applications/fs/module src/applications/fs/namespace src/applications/fs/tools src/applications/fs/uritrack src/applications/gap src/applications/getoption src/applications/identity src/applications/kvstore_sqlite src/applications/pingpong src/applications/rpc src/applications/session src/applications/sqstore_mysql src/applications/sqstore_sqlite src/applications/state src/applications/stats src/applications/tbench src/applications/template src/applications/testbed src/applications/testing src/applications/topology_default src/applications/topology_f2f src/applications/tracekit src/applications/traffic src/applications/transport src/applications/vpn src/include src/server src/setup src/setup/gtk src/setup/lib src/setup/ncurses src/setup/text src/transports src/transports/upnp src/util/boot src/util/config src/util/config_impl src/util/containers src/util/cron src/util/crypto src/util/disk src/util/error src/util/getopt src/util/loggers src/util/network src/util/network_client src/util/os src/util/string src/util/threads src/util/win
Date: Sun, 25 Nov 2007 05:04:49 -0700 (MST)

Author: grothoff
Date: 2007-11-25 05:04:45 -0700 (Sun, 25 Nov 2007)
New Revision: 5755

Added:
  GNUnet/src/include/gnunet_rpc_lib.h
Modified:
  GNUnet/HACKING
  GNUnet/src/applications/advertising/advertising.c
  GNUnet/src/applications/advertising/advertising_test.c
  GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.c
  GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.h
  GNUnet/src/applications/bootstrap_http/http.c
  GNUnet/src/applications/bootstrap_http/httptest.c
  GNUnet/src/applications/chat/chat.c
  GNUnet/src/applications/chat/chat.h
  GNUnet/src/applications/chat/clientapi.c
  GNUnet/src/applications/chat/gnunet-chat.c
  GNUnet/src/applications/datastore/datastore.c
  GNUnet/src/applications/datastore/filter.c
  GNUnet/src/applications/datastore/filter.h
  GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.c
  GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.h
  GNUnet/src/applications/dht/module/cs.c
  GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.c
  GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.h
  GNUnet/src/applications/dht/module/routing.c
  GNUnet/src/applications/dht/module/routing.h
  GNUnet/src/applications/dht/module/service.c
  GNUnet/src/applications/dht/module/table.c
  GNUnet/src/applications/dht/module/table.h
  GNUnet/src/applications/dht/tools/dht-query.c
  GNUnet/src/applications/dht/tools/dht_api.c
  GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest.c
  GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest2.c
  GNUnet/src/applications/dstore/dstore.c
  GNUnet/src/applications/dstore/dstore_test.c
  GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentation.c
  GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentationtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/collection/collection.c
  GNUnet/src/applications/fs/collection/collectiontest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/bincoder.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directory.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directorytest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/download.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/downloadtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.h
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrstest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/helper.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/indexinfo.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/keyspace.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/meta.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest2.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespace.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespacetest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/parser.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/search.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/searchtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/tree.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/unindex.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/upload.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uri.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uritest.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core.c
  GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core_test.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/deserialize.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/download.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/downloadtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui-loader.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.h
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest2.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/search.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/searchtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/serialize.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest2.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest3.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest4.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/unindex.c
  GNUnet/src/applications/fs/fsui/upload.c
  GNUnet/src/applications/fs/lib/fslib.c
  GNUnet/src/applications/fs/lib/fslibtest.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.h
  GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.h
  GNUnet/src/applications/fs/module/fs.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/migration.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/migration.h
  GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.h
  GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.c
  GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.h
  GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_info.c
  GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_infotest.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-download.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-search.c
  GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c
  GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.c
  GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.h
  GNUnet/src/applications/fs/uritrack/file_info.c
  GNUnet/src/applications/fs/uritrack/tracktest.c
  GNUnet/src/applications/fs/uritrack/uri_info.c
  GNUnet/src/applications/gap/gap.c
  GNUnet/src/applications/gap/gaptest.c
  GNUnet/src/applications/gap/gaptest2.c
  GNUnet/src/applications/gap/gaptest3.c
  GNUnet/src/applications/gap/pid_table.c
  GNUnet/src/applications/gap/pid_table.h
  GNUnet/src/applications/getoption/clientapi.c
  GNUnet/src/applications/getoption/getoption.c
  GNUnet/src/applications/getoption/getoption.h
  GNUnet/src/applications/identity/clientapi.c
  GNUnet/src/applications/identity/hostkey.c
  GNUnet/src/applications/identity/hostkey.h
  GNUnet/src/applications/identity/identity.c
  GNUnet/src/applications/identity/identitytest.c
  GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlite.c
  GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlitetest.c
  GNUnet/src/applications/pingpong/pingpong.c
  GNUnet/src/applications/rpc/parameters.c
  GNUnet/src/applications/rpc/parameterstest.c
  GNUnet/src/applications/rpc/rpc.c
  GNUnet/src/applications/session/connect.c
  GNUnet/src/applications/session/sessiontest.c
  GNUnet/src/applications/session/sessiontest2.c
  GNUnet/src/applications/session/sessiontest_http.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysql.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest2.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest3.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlite.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlitetest.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlitetest2.c
  GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlitetest3.c
  GNUnet/src/applications/state/state.c
  GNUnet/src/applications/stats/clientapi.c
  GNUnet/src/applications/stats/gnunet-stats.c
  GNUnet/src/applications/stats/sqstats.c
  GNUnet/src/applications/stats/statistics.c
  GNUnet/src/applications/stats/statistics.h
  GNUnet/src/applications/tbench/gnunet-tbench.c
  GNUnet/src/applications/tbench/tbench.c
  GNUnet/src/applications/tbench/tbenchtest.c
  GNUnet/src/applications/template/gnunet-template.c
  GNUnet/src/applications/template/template.c
  GNUnet/src/applications/testbed/commands.c
  GNUnet/src/applications/testbed/gnunet-testbed.c
  GNUnet/src/applications/testbed/testbed.c
  GNUnet/src/applications/testbed/testbed.h
  GNUnet/src/applications/testing/testing.c
  GNUnet/src/applications/topology_default/topology.c
  GNUnet/src/applications/topology_f2f/topology.c
  GNUnet/src/applications/tracekit/gnunet-tracekit.c
  GNUnet/src/applications/tracekit/tracekit.c
  GNUnet/src/applications/tracekit/tracekit.h
  GNUnet/src/applications/traffic/clientapi.c
  GNUnet/src/applications/traffic/traffic.c
  GNUnet/src/applications/traffic/traffic.h
  GNUnet/src/applications/transport/check.c
  GNUnet/src/applications/transport/transport.c
  GNUnet/src/applications/vpn/gnunet-vpn.c
  GNUnet/src/applications/vpn/vpn.c
  GNUnet/src/include/Makefile.am
  GNUnet/src/include/core.h
  GNUnet/src/include/ecrs_core.h
  GNUnet/src/include/fs.h
  GNUnet/src/include/gnunet_blockstore.h
  GNUnet/src/include/gnunet_bootstrap_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_chat_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_collection_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_core.h
  GNUnet/src/include/gnunet_datastore_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_dht_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_dht_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_directories.h
  GNUnet/src/include/gnunet_dstore_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_ecrs_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_fragmentation_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_fs_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_fsui_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_gap_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_identity_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_kvstore_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_namespace_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_peerinfo_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_pingpong_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_protocols.h
  GNUnet/src/include/gnunet_rpc_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_session_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_setup_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_sqstore_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_state_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_stats_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_stats_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_topology_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_traffic_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_traffic_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_transport.h
  GNUnet/src/include/gnunet_transport_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_upnp_service.h
  GNUnet/src/include/gnunet_uritrack_lib.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_boot.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_config.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_containers.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_cron.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_crypto.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_disk.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_error.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_error_loggers.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_getopt.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_network.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_network_client.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_os.h
  GNUnet/src/include/gnunet_util_string.h
  GNUnet/src/include/plibc.h
  GNUnet/src/server/connection.c
  GNUnet/src/server/connection.h
  GNUnet/src/server/core.c
  GNUnet/src/server/gnunet-peer-info.c
  GNUnet/src/server/gnunet-transport-check.c
  GNUnet/src/server/gnunet-update.c
  GNUnet/src/server/gnunetd.c
  GNUnet/src/server/handler.c
  GNUnet/src/server/handler.h
  GNUnet/src/server/startup.c
  GNUnet/src/server/startup.h
  GNUnet/src/server/tcpserver.c
  GNUnet/src/server/tcpserver.h
  GNUnet/src/server/version.c
  GNUnet/src/server/version.h
  GNUnet/src/setup/gnunet-setup.c
  GNUnet/src/setup/gnunet-win-tool.c
  GNUnet/src/setup/gtk/gconf.c
  GNUnet/src/setup/gtk/gconf.h
  GNUnet/src/setup/gtk/glade_support.c
  GNUnet/src/setup/gtk/glade_support.h
  GNUnet/src/setup/gtk/ngconf.c
  GNUnet/src/setup/gtk/wizard_gtk.c
  GNUnet/src/setup/gtk/wizard_gtk.h
  GNUnet/src/setup/lib/gns.c
  GNUnet/src/setup/lib/tree.c
  GNUnet/src/setup/lib/tree.h
  GNUnet/src/setup/lib/wizard_util.c
  GNUnet/src/setup/lib/wizard_util.h
  GNUnet/src/setup/ncurses/mconf.c
  GNUnet/src/setup/ncurses/mconf.h
  GNUnet/src/setup/ncurses/wizard_curs.c
  GNUnet/src/setup/ncurses/wizard_curs.h
  GNUnet/src/setup/text/conf.c
  GNUnet/src/setup/text/conf.h
  GNUnet/src/transports/http.c
  GNUnet/src/transports/ip.c
  GNUnet/src/transports/ip.h
  GNUnet/src/transports/ip6.c
  GNUnet/src/transports/ip6.h
  GNUnet/src/transports/nat.c
  GNUnet/src/transports/smtp.c
  GNUnet/src/transports/tcp.c
  GNUnet/src/transports/tcp6.c
  GNUnet/src/transports/tcp_helper.c
  GNUnet/src/transports/test.c
  GNUnet/src/transports/test_repeat.c
  GNUnet/src/transports/udp.c
  GNUnet/src/transports/udp6.c
  GNUnet/src/transports/udp_helper.c
  GNUnet/src/transports/upnp/error.c
  GNUnet/src/transports/upnp/init.c
  GNUnet/src/transports/upnp/ip.c
  GNUnet/src/transports/upnp/ip.h
  GNUnet/src/transports/upnp/upnp.c
  GNUnet/src/transports/upnp/upnp.h
  GNUnet/src/transports/upnp/upnptest.c
  GNUnet/src/util/boot/startup.c
  GNUnet/src/util/config/config.c
  GNUnet/src/util/config/configtest.c
  GNUnet/src/util/config_impl/configtest.c
  GNUnet/src/util/containers/bloomfilter.c
  GNUnet/src/util/cron/cron.c
  GNUnet/src/util/crypto/crc32.c
  GNUnet/src/util/crypto/hashing.c
  GNUnet/src/util/crypto/hostkey_gcrypt.c
  GNUnet/src/util/crypto/kblockkey.c
  GNUnet/src/util/crypto/kblockkey_test.c
  GNUnet/src/util/crypto/random.c
  GNUnet/src/util/crypto/symcipher_gcrypt.c
  GNUnet/src/util/crypto/symciphertest.c
  GNUnet/src/util/crypto/weakkeytest.c
  GNUnet/src/util/disk/storage.c
  GNUnet/src/util/error/error.c
  GNUnet/src/util/getopt/getopt.c
  GNUnet/src/util/getopt/setoption.c
  GNUnet/src/util/loggers/file.c
  GNUnet/src/util/loggers/memory.c
  GNUnet/src/util/loggers/smtp.c
  GNUnet/src/util/network/io.c
  GNUnet/src/util/network/ip.c
  GNUnet/src/util/network/ipcheck.c
  GNUnet/src/util/network/network.h
  GNUnet/src/util/network/select.c
  GNUnet/src/util/network/selecttest.c
  GNUnet/src/util/network_client/daemon.c
  GNUnet/src/util/network_client/tcpio.c
  GNUnet/src/util/network_client/tcpiotest.c
  GNUnet/src/util/os/console.c
  GNUnet/src/util/os/cpustatus.c
  GNUnet/src/util/os/daemon.c
  GNUnet/src/util/os/daemontest.c
  GNUnet/src/util/os/dso.c
  GNUnet/src/util/os/init.c
  GNUnet/src/util/os/installpath.c
  GNUnet/src/util/os/osconfig.c
  GNUnet/src/util/os/priority.c
  GNUnet/src/util/os/semaphore.c
  GNUnet/src/util/os/semaphoretest.c
  GNUnet/src/util/os/statuscalls.c
  GNUnet/src/util/os/statuscallstest.c
  GNUnet/src/util/os/user.c
  GNUnet/src/util/string/string.c
  GNUnet/src/util/string/xmalloc.c
  GNUnet/src/util/threads/mutex.c
  GNUnet/src/util/threads/pthread.c
  GNUnet/src/util/threads/semaphore.c
  GNUnet/src/util/threads/shutdown.c
  GNUnet/src/util/threads/signal.c
  GNUnet/src/util/win/winproc.c
Log:
2nd round of renaming

Modified: GNUnet/HACKING
===================================================================
--- GNUnet/HACKING   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/HACKING   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -2,16 +2,6 @@
 
 1) All exported symbols (function names, macros and structures) should begin
  with the prefix "GNUNET_". No global variables should be exported. 
-  Accepted exceptions (for now, to be reconsidered):
-  a) This rule only applies to exported symbols in normal shared libraries. 
-   For all plugins, the exported symbols must end in "_libraryname" (and 
-   follow other conventions as established by the plugin API). Plugins
-   should avoid exporting symbols other than those used by the plugin API.
-  b) Error handling and logging functions have the prefix "GE_" (for now).
-  c) Configuration functions have the prefix "GC_" (for now).
-  d) Certain very specific libraries (ECRS, FSUI, DHT) have their own
-   prefix. This can be ok if the prefix alone is long enough and the
-   library is highly application specific. 
 2) All function names should use lower-caps names with underscores. Common
  abbreviations like "RSA" should be in all-caps in function names. Example:
  "GNUNET_semaphore_create".
@@ -26,15 +16,24 @@
  conventions (except for the "GNUNET_" prefix).
 6) Global symbols that are exported but should not usually be used directly
  (i.e., because a convenience macro is provided), should end with an 
underscore.
+7) For all plugins, the exported symbols must end in "_libraryname" (and 
+  follow other conventions as established by the plugin API). Plugins should 
+  avoid exporting symbols other than those used by the plugin API.
+8) Libraries (other than gnunetutil and plugins) should add a second prefix 
after 
+  the "GNUNET_" to indicate the specific GNUnet library that the functions
+  belong to, for example, "GNUNET_ECRS_foo_bar" for "libgnunetecrs". 
 
 NOTE:
 =====
 
 The existing codebase does not yet follow these conventions in many
-places (especially with respect to local symbols). libgnunetutil.so
-should be clean. Patches to fix things are welcome.
+places (especially with respect to local symbols and exported symbols
+from plugins). Patches to fix these are welcome.
 
-Also, we should have a naming convention for fields of a struct. 
+Also, the above does not specify a naming convention for fields of structs. 
 Using the simple no-caps with underscores notation that is also
-used for local functions would make sense.
+used for local functions would make sense. An open question is if
+we should distinguish function pointer in structs and normal value
+fields by using a different naming convention for one of these.
+Comments on this would be welcome.
 

Modified: GNUnet/src/applications/advertising/advertising.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/advertising/advertising.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/advertising/advertising.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -62,19 +62,19 @@
 
 #define DEBUG_ADVERTISING GNUNET_NO
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static Transport_ServiceAPI *transport;
+static GNUNET_Transport_ServiceAPI *transport;
 
-static Identity_ServiceAPI *identity;
+static GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
 
-static Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
+static GNUNET_Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
 
-static Topology_ServiceAPI *topology;
+static GNUNET_Topology_ServiceAPI *topology;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static int stat_hello_in;
 
@@ -151,7 +151,7 @@
 receivedhello (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
        const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
- TSession *tsession;
+ GNUNET_TSession *tsession;
  GNUNET_MessageHello *copy;
  GNUNET_PeerIdentity foreignId;
  const GNUNET_MessageHello *msg;
@@ -168,14 +168,14 @@
  if ((ntohs (msg->header.size) < sizeof (GNUNET_MessageHello)) ||
    (ntohs (msg->header.size) != GNUNET_sizeof_hello (msg)))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  identity->getPeerIdentity (&msg->publicKey, &foreignId);
  if (0 != memcmp (&msg->senderIdentity.hashPubKey,
          &foreignId.hashPubKey, sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* public key and host GNUNET_hash do not 
match */
   }
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_RSA_verify (&msg->senderIdentity,
@@ -186,34 +186,34 @@
                      &msg->signature, &msg->publicKey))
   {
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("HELLO message from `%s' has an invalid signature. 
Dropping.\n"),
        (char *) &enc);
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* message invalid */
   }
  if ((GNUNET_Int32Time) ntohl (msg->expirationTime) >
-   GNUNET_get_time_int32 (NULL) + MAX_HELLO_EXPIRES)
+   GNUNET_get_time_int32 (NULL) + GNUNET_MAX_HELLO_EXPIRES)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("HELLO message has expiration too far in the future. 
Dropping.\n"));
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (GNUNET_SYSERR == transport->verifyhello (msg))
   {
 #if DEBUG_ADVERTISING
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_BULK | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Transport verification of HELLO message from `%s' failed 
(%u).\n",
        &enc, ntohs (msg->protocol));
 #endif
@@ -223,14 +223,14 @@
   stats->change (stat_hello_in, 1);
 #if DEBUG_ADVERTISING
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "HELLO advertisement from `%s' for protocol %d received.\n",
      &enc, ntohs (msg->protocol));
 #endif
- if (ntohs (msg->protocol) == NAT_PROTOCOL_NUMBER)
+ if (ntohs (msg->protocol) == GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_NAT)
   {
    /* We *can* not verify NAT. Ever. So all we
     can do is just accept it. The best thing
@@ -247,10 +247,10 @@
     stats->change (stat_hello_nat_in, 1);
 #if DEBUG_ADVERTISING
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "HELLO advertisement from `%s' for NAT, no verification 
required.\n",
        &enc);
 #endif
@@ -280,25 +280,25 @@
      GNUNET_free (copy);
 #if DEBUG_ADVERTISING
      IF_GELOG (ectx,
-          GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+          GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
           GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey,
                     &enc));
-     GE_LOG (ectx, GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
          "HELLO advertisement from `%s' for protocol %d updates old 
advertisement, no verification required.\n",
          &enc, ntohs (msg->protocol));
 #endif
      return GNUNET_OK;
     }
 #if DEBUG_ADVERTISING
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "HELLO advertisement differs from prior knowledge,"
        " requireing ping-pong confirmation.\n");
 #endif
    GNUNET_free (copy);
   }
 
- if (GNUNET_YES == GC_get_configuration_value_yesno (coreAPI->cfg,
+ if (GNUNET_YES == GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (coreAPI->cfg,
                            "GNUNETD",
                            "PRIVATE-NETWORK",
                            GNUNET_NO))
@@ -318,8 +318,8 @@
     a couple of lines above would need some minor
     editing :-). */
 #if DEBUG_ADVERTISING
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Private network, discarding unknown advertisements\n");
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -347,8 +347,8 @@
     we don't want to follow that up with massive
     hello-ing by ourselves. */
 #if DEBUG_ADVERTISING
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Not enough resources to verify HELLO message at this time (%u * 
%u < %u * 10)\n",
        (unsigned int) ((now - lasthelloMsg) / GNUNET_CRON_SECONDS),
        (unsigned int) GNUNET_network_monitor_get_limit (coreAPI->
@@ -371,10 +371,10 @@
     stats->change (stat_hello_no_transport, 1);
 #if DEBUG_ADVERTISING
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Failed to connect to `%s'. Verification failed.\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;   /* could not connect */
@@ -389,8 +389,8 @@
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (ectx, mtu > P2P_MESSAGE_OVERHEAD);
-   mtu -= P2P_MESSAGE_OVERHEAD;
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mtu > GNUNET_P2P_MESSAGNUNET_GE_OVERHEAD);
+   mtu -= GNUNET_P2P_MESSAGNUNET_GE_OVERHEAD;
   }
  copy = GNUNET_malloc (GNUNET_sizeof_hello (msg));
  memcpy (copy, msg, GNUNET_sizeof_hello (msg));
@@ -399,8 +399,8 @@
  if (ping == NULL)
   {
    res = GNUNET_SYSERR;
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        _("Could not send HELLO+PING, ping buffer full.\n"));
    transport->disconnect (tsession, __FILE__);
    if (stats != NULL)
@@ -412,7 +412,7 @@
   {
    helloEnd = transport->getAdvertisedhellos (mtu - ntohs (ping->size),
                         buffer);
-   GE_ASSERT (ectx, mtu - ntohs (ping->size) >= helloEnd);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mtu - ntohs (ping->size) >= helloEnd);
   }
  else
   {
@@ -420,8 +420,8 @@
   }
  if (helloEnd <= 0)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("Failed to create an advertisement for this peer. Will not send 
PING.\n"));
    GNUNET_free (buffer);
@@ -430,10 +430,10 @@
    transport->disconnect (tsession, __FILE__);
 #if DEBUG_ADVERTISING
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Failed to connect advertisement for myself. Verification 
failed.\n",
        &enc);
 #endif
@@ -453,10 +453,10 @@
     stats->change (stat_hello_send_error, 1);
 #if DEBUG_ADVERTISING
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&msg->senderIdentity.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Failed to transmit advertisement for myself. Verification 
failed.\n",
        &enc);
 #endif
@@ -487,7 +487,7 @@
 {
  SendData *sd = cls;
  GNUNET_MessageHello *hello;
- TSession *tsession;
+ GNUNET_TSession *tsession;
  int prio;
 #if DEBUG_ADVERTISING
  GNUNET_EncName other;
@@ -495,7 +495,7 @@
 
  if (confirmed == GNUNET_NO)
   return GNUNET_OK;
- if (proto == NAT_PROTOCOL_NUMBER)
+ if (proto == GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_NAT)
   {
    sd->n--;
    return GNUNET_OK;     /* don't advertise NAT addresses via broadcast 
*/
@@ -505,17 +505,17 @@
   return GNUNET_OK;
 #if DEBUG_ADVERTISING
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&hi->hashPubKey, &other));
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Entering `%s' with target `%s'.\n", __FUNCTION__, &other);
 #endif
  if (0 == memcmp (hi, coreAPI->myIdentity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   return GNUNET_OK;      /* never advertise to myself... */
  prio = (int) getConnectPriority ();
- if (prio >= EXTREME_PRIORITY)
-  prio = EXTREME_PRIORITY / 4;
+ if (prio >= GNUNET_EXTREME_PRIORITY)
+  prio = GNUNET_EXTREME_PRIORITY / 4;
  if (GNUNET_OK == coreAPI->queryPeerStatus (hi, NULL, NULL))
   {
    coreAPI->unicast (hi, &sd->m->header, prio, HELLO_BROADCAST_FREQUENCY);
@@ -537,7 +537,7 @@
  if (NULL == hello)
   {
 #if DEBUG_ADVERTISING
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Exit from `%s' (error: `%s' failed).\n",
        __FUNCTION__, "identity2Hello");
 #endif
@@ -548,8 +548,8 @@
  if (tsession == NULL)
   {
 #if DEBUG_ADVERTISING
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Exit from `%s' (%s error).\n",
        __FUNCTION__, "transportConnect");
 #endif
@@ -562,8 +562,8 @@
              GNUNET_sizeof_hello (sd->m));
  transport->disconnect (tsession, __FILE__);
 #if DEBUG_ADVERTISING
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "Exit from %s.\n", __FUNCTION__);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "Exit from 
%s.\n", __FUNCTION__);
 #endif
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -591,8 +591,8 @@
  if (sd.m == NULL)
   return;
 #if DEBUG_ADVERTISING
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("Advertising my transport %d to selected peers.\n"),
      tapi->protocolNumber);
 #endif
@@ -600,8 +600,8 @@
  if (sd.n < 1)
   {
    if (identity->forEachHost (0, NULL, NULL) == 0)
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         _("Announcing ourselves pointless: "
          "no other peers are known to us so far.\n"));
    GNUNET_free (sd.m);
@@ -675,7 +675,7 @@
   return GNUNET_SYSERR;    /* network load too high... */
  if (confirmed == GNUNET_NO)
   return GNUNET_OK;
- if (protocol == NAT_PROTOCOL_NUMBER)
+ if (protocol == GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_NAT)
   return GNUNET_OK;      /* don't forward NAT addresses */
  hello = identity->identity2Hello (peer, protocol, GNUNET_NO);
  if (NULL == hello)
@@ -688,10 +688,10 @@
    GNUNET_EncName enc;
    /* remove hellos that expired */
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&peer->hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Removing HELLO from peer `%s' (expired %ds ago).\n",
        &enc, now - ntohl (hello->expirationTime));
 #endif
@@ -760,7 +760,7 @@
 */
 static int
 phelloHandler (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-        const GNUNET_MessageHeader * message, TSession * session)
+        const GNUNET_MessageHeader * message, GNUNET_TSession * session)
 {
  receivedhello (sender, message);
  return GNUNET_OK;
@@ -773,15 +773,15 @@
 */
 static int
 configurationUpdateCallback (void *ctx,
-               struct GC_Configuration *cfg,
-               struct GE_Context *ectx,
+               struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+               struct GNUNET_GE_Context *ectx,
               const char *section, const char *option)
 {
  if (0 != strcmp (section, "NETWORK"))
   return 0;
  if (ACJ_ANNOUNCE == (activeCronJobs & ACJ_ANNOUNCE))
   {
-   if (GNUNET_YES == GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
+   if (GNUNET_YES == GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
                              "NETWORK",
                              
"DISABLE-ADVERTISEMENTS",
                              GNUNET_NO))
@@ -792,7 +792,7 @@
   }
  else
   {
-   if (GNUNET_YES != GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
+   if (GNUNET_YES != GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
                              "NETWORK",
                              
"DISABLE-ADVERTISEMENTS",
                              GNUNET_NO))
@@ -804,7 +804,7 @@
   }
  if (ACJ_FORWARD == (activeCronJobs & ACJ_FORWARD))
   {
-   if (GNUNET_YES != GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
+   if (GNUNET_YES != GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
                              "NETWORK",
                              "HELLOEXCHANGE",
                              GNUNET_YES))
@@ -815,7 +815,7 @@
   }
  else
   {
-   if (GNUNET_YES == GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
+   if (GNUNET_YES == GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
                              "NETWORK",
                              "HELLOEXCHANGE",
                              GNUNET_YES))
@@ -834,20 +834,20 @@
 * Start advertising.
 */
 int
-initialize_module_advertising (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_advertising (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  coreAPI = capi;
  ectx = capi->ectx;
  identity = capi->requestService ("identity");
  if (identity == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  transport = capi->requestService ("transport");
  if (transport == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    capi->releaseService (identity);
    identity = NULL;
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -855,7 +855,7 @@
  pingpong = capi->requestService ("pingpong");
  if (pingpong == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    capi->releaseService (identity);
    identity = NULL;
    capi->releaseService (transport);
@@ -865,7 +865,7 @@
  topology = capi->requestService ("topology");
  if (topology == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    capi->releaseService (identity);
    identity = NULL;
    capi->releaseService (transport);
@@ -916,19 +916,19 @@
     stats->create (gettext_noop ("# plaintext PING messages sent"));
   }
 
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering handler %d (plaintext and ciphertext)\n"),
-     "advertising", p2p_PROTO_hello);
+     "advertising", GNUNET_P2P_PROTO_HELLO);
 
- capi->registerHandler (p2p_PROTO_hello, &ehelloHandler);
- capi->registerPlaintextHandler (p2p_PROTO_hello, &phelloHandler);
- if (0 != GC_attach_change_listener (capi->cfg,
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO, &ehelloHandler);
+ capi->registerPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO, &phelloHandler);
+ if (0 != GNUNET_GC_attach_change_listener (capi->cfg,
                    &configurationUpdateCallback, NULL))
-  GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+  GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
  startBootstrap (capi);
- GE_ASSERT (capi->ectx,
-       0 == GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx,
+       0 == GNUNET_GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
                           capi->ectx,
                           "ABOUT",
                           "advertising",
@@ -945,7 +945,7 @@
 done_module_advertising ()
 {
  stopBootstrap ();
- GC_detach_change_listener (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_detach_change_listener (coreAPI->cfg,
               &configurationUpdateCallback, NULL);
  if (ACJ_ANNOUNCE == (activeCronJobs & ACJ_ANNOUNCE))
   {
@@ -958,8 +958,8 @@
    GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron, &forwardhello, 
HELLO_FORWARD_FREQUENCY, NULL);    /* seven minutes: exchange */
    activeCronJobs -= ACJ_FORWARD;
   }
- coreAPI->unregisterHandler (p2p_PROTO_hello, &ehelloHandler);
- coreAPI->unregisterPlaintextHandler (p2p_PROTO_hello, &phelloHandler);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO, &ehelloHandler);
+ coreAPI->unregisterPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO, &phelloHandler);
  coreAPI->releaseService (transport);
  transport = NULL;
  coreAPI->releaseService (identity);

Modified: GNUnet/src/applications/advertising/advertising_test.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/advertising/advertising_test.c   2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/advertising/advertising_test.c   2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -63,8 +63,8 @@
 {
  struct GNUNET_TESTING_DaemonContext *peers;
  int ret = 0;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  int i;
  int k;
@@ -74,10 +74,10 @@
  int min;
 
  ectx = NULL;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  peers =
@@ -87,7 +87,7 @@
                  NUM_PEERS);
  if (peers == NULL)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  /* do circular connect */
@@ -102,7 +102,7 @@
      fprintf (stderr,
          "Failed to connect peers %d and %d!\n",
          i, (i + 1) % NUM_PEERS);
-     GC_free (cfg);
+     GNUNET_GC_free (cfg);
      return -1;
     }
   }
@@ -118,10 +118,10 @@
    for (i = 0; i < NUM_PEERS; i++)
     {
      GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2087 + i * 10);
-     GC_set_configuration_value_string (cfg,
+     GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                       ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
      sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
-     STATS_getStatistics (NULL, sock, &countConnections, &have);
+     GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, &countConnections, &have);
      GNUNET_client_connection_destroy (sock);
      found += have;
      if (have < min)
@@ -134,7 +134,7 @@
     GNUNET_thread_sleep (45 * GNUNET_CRON_SECONDS); /* one hello-forward 
round is 45s! */
   }
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -35,11 +35,11 @@
 
 #define hello_HELPER_TABLE_START_SIZE 64
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static Bootstrap_ServiceAPI *bootstrap;
+static GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI *bootstrap;
 
-static State_ServiceAPI *state;
+static GNUNET_State_ServiceAPI *state;
 
 static struct GNUNET_ThreadHandle *pt;
 
@@ -69,7 +69,7 @@
 
  if (NULL == hcq)
   {
-   GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
    return;
   }
  while ((!hcq->do_shutdown) && (hcq->hellosCount > 0))
@@ -78,8 +78,8 @@
    rndidx =
     GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, hcq->hellosCount);
 #if DEBUG_BOOTSTRAP
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "%s chose hello %d of %d\n",
        __FUNCTION__, rndidx, hcq->hellosCount);
 #endif
@@ -205,7 +205,7 @@
    if (GNUNET_YES == hlc.do_shutdown)
     break;
 #if DEBUG_BOOTSTRAP
-   GE_LOG (coreAPI->ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Starting bootstrap.\n");
 #endif
    hlc.hellosLen = 0;
@@ -223,16 +223,16 @@
 * advertisements if needed.
 */
 void
-startBootstrap (CoreAPIForApplication * capi)
+startBootstrap (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  coreAPI = capi;
  state = capi->requestService ("state");
- GE_ASSERT (capi->ectx, state != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx, state != NULL);
  bootstrap = capi->requestService ("bootstrap");
- GE_ASSERT (capi->ectx, bootstrap != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx, bootstrap != NULL);
  hlc.do_shutdown = GNUNET_NO;
  pt = GNUNET_thread_create (&processThread, NULL, 64 * 1024);
- GE_ASSERT (capi->ectx, pt != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx, pt != NULL);
 }
 
 /**

Modified: GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.h   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/advertising/bootstrap.h   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,7 +34,7 @@
 * Start using the bootstrap service to obtain
 * advertisements if needed.
 */
-void startBootstrap (CoreAPIForApplication * capi);
+void startBootstrap (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 /**
 * Stop the bootstap service.

Modified: GNUnet/src/applications/bootstrap_http/http.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/bootstrap_http/http.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/bootstrap_http/http.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,22 +36,22 @@
 /**
 * Stats service (maybe NULL!)
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static int stat_hellodownloaded;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 typedef struct
 {
 
- bootstrap_hello_callback callback;
+ GNUNET_BootstrapHelloCallback callback;
 
  void *arg;
 
- bootstrap_terminate_callback termTest;
+ GNUNET_BootstrapTerminateCallback termTest;
 
  void *targ;
 
@@ -100,12 +100,12 @@
    hs = ntohs (hello->header.size);
    if (bctx->bsize < hs)
     break;         /* incomplete */
-   if ((ntohs (hello->header.type) != p2p_PROTO_hello) ||
+   if ((ntohs (hello->header.type) != GNUNET_P2P_PROTO_HELLO) ||
      (ntohs (hello->header.size) != GNUNET_sizeof_hello (hello)) ||
      (GNUNET_sizeof_hello (hello) >= GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_WARNING | GE_USER | GE_IMMEDIATE,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_IMMEDIATE,
          _("Bootstrap data obtained from `%s' is invalid.\n"),
          bctx->url);
      return 0;       /* Error: invalid format! */
@@ -119,13 +119,13 @@
  return size * nmemb;
 }
 
-#define CURL_EASY_SETOPT(c, a, b) do { ret = curl_easy_setopt(c, a, b); if 
(ret != CURLE_OK) GE_LOG(ectx, GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK, _("%s failed at 
%s:%d: `%s'\n"), "curl_easy_setopt", __FILE__, __LINE__, 
curl_easy_strerror(ret)); } while (0);
+#define CURL_EASY_SETOPT(c, a, b) do { ret = curl_easy_setopt(c, a, b); if 
(ret != CURLE_OK) GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK, _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"), "curl_easy_setopt", __FILE__, 
__LINE__, curl_easy_strerror(ret)); } while (0);
 
 
 static void
-downloadHostlist (bootstrap_hello_callback callback,
+downloadHostlist (GNUNET_BootstrapHelloCallback callback,
          void *arg,
-         bootstrap_terminate_callback termTest, void *targ)
+         GNUNET_BootstrapTerminateCallback termTest, void *targ)
 {
  BootstrapContext bctx;
  char *url;
@@ -148,7 +148,7 @@
 
  if (0 != curl_global_init (CURL_GLOBAL_WIN32))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  bctx.callback = callback;
@@ -163,16 +163,16 @@
 #endif
  if (curl == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  url = NULL;
- if (0 != GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ if (0 != GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                        "GNUNETD",
                        "HOSTLISTURL", "", &url))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("No hostlist URL specified in configuration, will not 
bootstrap.\n"));
    GNUNET_free (url);
@@ -213,12 +213,12 @@
     }
    pos--;
   }
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_BULK | GE_USER, _("Bootstrapping using `%s'.\n"), url);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER, _("Bootstrapping 
using `%s'.\n"), url);
  bctx.url = url;
  bctx.total = 0;
  proxy = NULL;
- GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                   "GNUNETD", "HTTP-PROXY", "", &proxy);
  CURL_EASY_SETOPT (curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, &downloadHostlistHelper);
  CURL_EASY_SETOPT (curl, CURLOPT_WRITEDATA, &bctx);
@@ -226,8 +226,8 @@
   goto cleanup;
  CURL_EASY_SETOPT (curl, CURLOPT_FAILONERROR, 1);
  CURL_EASY_SETOPT (curl, CURLOPT_URL, &url[pos]);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
      _("Trying to download hostlist from `%s'\n"), &url[pos]);
  if (strlen (proxy) > 0)
   CURL_EASY_SETOPT (curl, CURLOPT_PROXY, proxy);
@@ -243,14 +243,14 @@
  multi = curl_multi_init ();
  if (multi == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    goto cleanup;
   }
  mret = curl_multi_add_handle (multi, curl);
  if (mret != CURLM_OK)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
        _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
        "curl_multi_add_handle",
        __FILE__, __LINE__, curl_multi_strerror (mret));
@@ -266,8 +266,8 @@
    mret = curl_multi_fdset (multi, &rs, &ws, &es, &max);
    if (mret != CURLM_OK)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
          _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
          "curl_multi_fdset",
          __FILE__, __LINE__, curl_multi_strerror (mret));
@@ -290,15 +290,15 @@
        do
         {
          msg = curl_multi_info_read (multi, &running);
-         GE_BREAK (ectx, msg != NULL);
+         GNUNET_GE_BREAK (ectx, msg != NULL);
          if (msg == NULL)
           break;
          switch (msg->msg)
           {
           case CURLMSG_DONE:
            if (msg->data.result != CURLE_OK)
-            GE_LOG (ectx,
-                GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+            GNUNET_GE_LOG (ectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
                 _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
                 "curl_multi_perform",
                 __FILE__,
@@ -317,8 +317,8 @@
       && (GNUNET_YES == termTest (targ)));
    if ((mret != CURLM_OK) && (mret != CURLM_CALL_MULTI_PERFORM))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
          _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
          "curl_multi_perform",
          __FILE__, __LINE__, curl_multi_strerror (mret));
@@ -330,8 +330,8 @@
  mret = curl_multi_remove_handle (multi, curl);
  if (mret != CURLM_OK)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_DEVELOPER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_DEVELOPER | 
GNUNET_GE_BULK,
        _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
        "curl_multi_remove_handle",
        __FILE__, __LINE__, curl_multi_strerror (mret));
@@ -340,8 +340,8 @@
 #else
  ret = curl_easy_perform (curl);
  if (ret != CURLE_OK)
-  GE_LOG (ectx,
-      GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_DEVELOPER | GE_BULK,
+  GNUNET_GE_LOG (ectx,
+      GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_DEVELOPER | 
GNUNET_GE_BULK,
       _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
       "curl_easy_perform",
       __FILE__, __LINE__, curl_easy_strerror (ret));
@@ -350,21 +350,21 @@
 #if USE_MULTI
  mret = curl_multi_cleanup (multi);
  if (mret != CURLM_OK)
-  GE_LOG (ectx,
-      GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_DEVELOPER | GE_BULK,
+  GNUNET_GE_LOG (ectx,
+      GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_DEVELOPER | 
GNUNET_GE_BULK,
       _("%s failed at %s:%d: `%s'\n"),
       "curl_multi_cleanup",
       __FILE__, __LINE__, curl_multi_strerror (mret));
 #endif
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_BULK | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
      _("Downloaded %llu bytes from `%s'.\n"), bctx.total, url);
  GNUNET_free (url);
  GNUNET_free (proxy);
  curl_global_cleanup ();
  return;
 cleanup:
- GE_BREAK (ectx, ret != CURLE_OK);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, ret != CURLE_OK);
 #if USE_MULTI
  if (multi != NULL)
   curl_multi_remove_handle (multi, curl);
@@ -380,10 +380,10 @@
 }
 
 
-Bootstrap_ServiceAPI *
-provide_module_bootstrap (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI *
+provide_module_bootstrap (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Bootstrap_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI api;
 
  coreAPI = capi;
  ectx = capi->ectx;

Modified: GNUnet/src/applications/bootstrap_http/httptest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/bootstrap_http/httptest.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/bootstrap_http/httptest.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 void release_module_bootstrap ();
 
-Bootstrap_ServiceAPI *provide_module_bootstrap (CoreAPIForApplication * capi);
+GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI *provide_module_bootstrap 
(GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 static void *
 rs (const char *name)
@@ -68,7 +68,7 @@
 static void *
 pt (void *b)
 {
- Bootstrap_ServiceAPI *boot = b;
+ GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI *boot = b;
 
  boot->bootstrap (&hello, NULL, &terminate, NULL);
  return NULL;
@@ -77,23 +77,23 @@
 int
 main (int argc, char **argv)
 {
- static CoreAPIForApplication capi;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ static GNUNET_CoreAPIForPlugins capi;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_PluginHandle *plugin;
- Bootstrap_ServiceAPI *boot;
+ GNUNET_Bootstrap_ServiceAPI *boot;
  struct GNUNET_ThreadHandle *p;
  void *unused;
- ServiceInitMethod init;
- ServiceDoneMethod done;
+ GNUNET_ServicePluginInitializationMethod init;
+ GNUNET_ServicePluginShutdownMethod done;
 
  count = 0;
- cfg = GC_create ();
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   NULL,
                   "GNUNETD",
                   "HOSTLISTURL",
                   "http://gnunet.org/hostlist";);
- memset (&capi, 0, sizeof (CoreAPIForApplication));
+ memset (&capi, 0, sizeof (GNUNET_CoreAPIForPlugins));
  capi.cfg = cfg;
  capi.requestService = &rs;
  capi.releaseService = &rsx;
@@ -107,7 +107,7 @@
   GNUNET_plugin_resolve_function (plugin, "release_module_", GNUNET_YES);
  done ();
  GNUNET_plugin_unload (plugin);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (count == 0)
   return 1;
  return 0;

Modified: GNUnet/src/applications/chat/chat.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/chat/chat.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/chat/chat.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -30,12 +30,12 @@
 #include "gnunet_protocols.h"
 #include "chat.h"
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI = NULL;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI = NULL;
 
 #define MAX_LAST_MESSAGES 12
 #define MAX_CLIENTS 4
 
-static ClientHandle clients[MAX_CLIENTS];
+static GNUNET_ClientHandle clients[MAX_CLIENTS];
 static int clientCount;
 static GNUNET_HashCode lastMsgs[MAX_LAST_MESSAGES];
 static int ringIndex;
@@ -70,7 +70,7 @@
  bcc.message = message;
  bcc.prio = prio;
  bcc.delay = delay;
- coreAPI->forAllConnectedNodes ((PerNodeCallback) bccHelper, &bcc);
+ coreAPI->forAllConnectedNodes ((GNUNET_NodeIteratorCallback) bccHelper, 
&bcc);
 }
 
 static int
@@ -85,7 +85,7 @@
 
  if (ntohs (message->size) != sizeof (P2P_chat_MESSAGE))
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Message received from peer is invalid.\n"));
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -105,13 +105,13 @@
     and broadcast to all peers */
    markSeen (&hc);
    broadcastToConnected (message, 5, 1);
-   cmsg->header.type = htons (CS_PROTO_chat_MSG);
+   cmsg->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_CHAT_MSG);
    for (j = 0; j < clientCount; j++)
     coreAPI->sendToClient (clients[j], &cmsg->header);
    pmsg->nick[CHAT_NICK_LENGTH - 1] = '\0';
    pmsg->message[CHAT_MSG_LENGTH - 1] = '\0';
    /*
-     GE_LOG(ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
     " CHAT: received new message from %s: %s\n",
     &pmsg->nick[0],
     &pmsg->message[0]);
@@ -122,7 +122,7 @@
 }
 
 static int
-csHandleChatRequest (ClientHandle client, const CS_MESSAGE_HEADER * message)
+csHandleChatRequest (GNUNET_ClientHandle client, const 
CS_MESSAGNUNET_GE_HEADER * message)
 {
  int i;
  int j;
@@ -132,7 +132,7 @@
 
  if (ntohs (message->size) != sizeof (CS_chat_MESSAGE))
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Message received from client is invalid\n"));
    return GNUNET_SYSERR;   /* invalid message */
   }
@@ -152,32 +152,32 @@
  if (j == -1)
   {
    if (clientCount == MAX_CLIENTS)
-    GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
         _("Maximum number of chat clients reached.\n"));
    else
     {
      clients[clientCount++] = client;
-     GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
          _("Now %d of %d chat clients at this node.\n"),
          clientCount, MAX_CLIENTS);
     }
   }
  /* forward to all other nodes in the network */
- pmsg->header.type = htons (P2P_PROTO_chat_MSG);
+ pmsg->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_CHAT_MSG);
  broadcastToConnected (&pmsg->header, 5, 1);
  GNUNET_mutex_unlock (&chatMutex);
  return GNUNET_OK;
 }
 
 static void
-chatClientExitHandler (ClientHandle client)
+chatClientExitHandler (GNUNET_ClientHandle client)
 {
  int i;
  GNUNET_mutex_lock (&chatMutex);
  for (i = 0; i < clientCount; i++)
   if (clients[i] == client)
    {
-    GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
         "Chat client exits.\n");
     clients[i] = clients[--clientCount];
     break;
@@ -191,30 +191,30 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on errors
 */
 int
-initialize_module_chat (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_chat (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  int ok = GNUNET_OK;
 
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_chat_MESSAGE) == sizeof (CS_chat_MESSAGE));
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_chat_MESSAGE) == sizeof 
(CS_chat_MESSAGE));
  GNUNET_mutex_create (&chatMutex);
  clientCount = 0;
  coreAPI = capi;
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering handlers %d and %d\n"),
-     "chat", P2P_PROTO_chat_MSG, CS_PROTO_chat_MSG);
+     "chat", GNUNET_P2P_PROTO_CHAT_MSG, GNUNET_CS_PROTO_CHAT_MSG);
 
  if (GNUNET_SYSERR ==
-   capi->registerHandler (P2P_PROTO_chat_MSG, &handleChatMSG))
+   capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_CHAT_MSG, &handleChatMSG))
   ok = GNUNET_SYSERR;
  if (GNUNET_SYSERR ==
    capi->registerClientExitHandler (&chatClientExitHandler))
   ok = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler (CS_PROTO_chat_MSG,
+ if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_CHAT_MSG,
                           &csHandleChatRequest))
   ok = GNUNET_SYSERR;
 
- GE_ASSERT (capi->ectx,
-       0 == GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx,
+       0 == GNUNET_GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
                           capi->ectx,
                           "ABOUT",
                           "chat",
@@ -226,9 +226,9 @@
 void
 done_module_chat ()
 {
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_chat_MSG, &handleChatMSG);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_CHAT_MSG, &handleChatMSG);
  coreAPI->unregisterClientExitHandler (&chatClientExitHandler);
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_chat_MSG, &csHandleChatRequest);
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_CHAT_MSG, 
&csHandleChatRequest);
  GNUNET_mutex_destroy (&chatMutex);
  coreAPI = NULL;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/chat/chat.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/chat/chat.h 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/chat/chat.h 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 typedef struct
 {
- CS_MESSAGE_HEADER header;
+ CS_MESSAGNUNET_GE_HEADER header;
  char nick[CHAT_NICK_LENGTH];
  char message[CHAT_MSG_LENGTH];
 } CS_chat_MESSAGE;

Modified: GNUnet/src/applications/chat/clientapi.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/chat/clientapi.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/chat/clientapi.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -39,9 +39,9 @@
 
  struct GNUNET_ThreadHandle *listen_thread;
 
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  char *nickname;
 
@@ -69,8 +69,8 @@
 * @return number of rooms on success, GNUNET_SYSERR if iterator aborted
 */
 int
-GNUNET_CHAT_list_rooms (struct GE_Context *ectx,
-            struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_CHAT_list_rooms (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
             GNUNET_CHAT_RoomIterator it, void *cls)
 {
  return GNUNET_SYSERR;
@@ -87,8 +87,8 @@
 * @return NULL on error
 */
 struct GNUNET_CHAT_Room *
-GNUNET_CHAT_join_room (struct GE_Context *ectx,
-            struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_CHAT_join_room (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
            const char *nickname,
            const GNUNET_RSA_PublicKey * me,
            const struct GNUNET_RSA_PrivateKey *key,

Modified: GNUnet/src/applications/chat/gnunet-chat.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/chat/gnunet-chat.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/chat/gnunet-chat.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -28,11 +28,11 @@
 #include "gnunet_protocols.h"
 #include "gnunet_chat_lib.h"
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 static char *nickname;
 
@@ -51,7 +51,7 @@
  {'r', "room", "NAME",
  gettext_noop ("set the chat room to join (requred)"),
  1, &GNUNET_getopt_configure_set_string, &roomname},
- COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+ COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };

Modified: GNUnet/src/applications/datastore/datastore.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/datastore/datastore.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/datastore/datastore.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -43,12 +43,12 @@
 /**
 * SQ-store handle
 */
-static SQstore_ServiceAPI *sq;
+static GNUNET_SQstore_ServiceAPI *sq;
 
 /**
 * Core API handle.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * Minimum priority in the DB.
@@ -67,7 +67,7 @@
 
 static struct GNUNET_CronManager *cron;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_filtered;
 
@@ -106,7 +106,7 @@
 
 static int
 get (const GNUNET_HashCode * query,
-   unsigned int type, Datum_Iterator iter, void *closure)
+   unsigned int type, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, void *closure)
 {
  int ret;
 
@@ -116,9 +116,9 @@
    GNUNET_EncName enc;
 
    IF_GELOG (coreAPI->ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, GNUNET_hash_to_enc (query,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
GNUNET_hash_to_enc (query,
                                   &enc));
-   GE_LOG (coreAPI->ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Datastore availability pre-test failed for `%s'.\n", &enc);
 #endif
    if (stats != NULL)
@@ -134,16 +134,16 @@
 
 static int
 deleteCB (const GNUNET_HashCode * key,
-     const Datastore_Value * value, void *closure,
+     const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
      unsigned long long uid)
 {
- const Datastore_Value *have = closure;
+ const GNUNET_DatastoreValue *have = closure;
  if (have == NULL)
   return GNUNET_NO;
  if ((value->size == have->size) &&
    (0 == memcmp (&have[1],
           &value[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   return GNUNET_NO;
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -152,7 +152,7 @@
 * Explicitly remove some content from the database.
 */
 static int
-del (const GNUNET_HashCode * query, const Datastore_Value * value)
+del (const GNUNET_HashCode * query, const GNUNET_DatastoreValue * value)
 {
  int ok;
  GNUNET_EncName enc;
@@ -160,9 +160,9 @@
  if (!testAvailable (query))
   {
    IF_GELOG (coreAPI->ectx,
-        GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER, GNUNET_hash_to_enc (query,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER, 
GNUNET_hash_to_enc (query,
                                   &enc));
-   GE_LOG (coreAPI->ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
        _("Availability test failed for `%s' at %s:%d.\n"), &enc,
        __FILE__, __LINE__);
    return 0;
@@ -186,24 +186,24 @@
 *  other serious error (i.e. IO permission denied)
 */
 static int
-put (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * value)
+put (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * value)
 {
  int ok;
- Datastore_Value *nvalue;
+ GNUNET_DatastoreValue *nvalue;
 
  /* check if we have enough space / priority */
  if (GNUNET_ntohll (value->expirationTime) < GNUNET_get_time ())
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Received content for put already expired!\n");
    return GNUNET_NO;
   }
  if ((available < ntohl (value->size)) &&
    (minPriority > ntohl (value->prio) + comp_priority ()))
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Datastore full (%llu/%llu) and content priority too low to kick 
out other content. Refusing put.\n",
        sq->getSize (), quota);
    return GNUNET_NO;     /* new content has such a low priority that
@@ -229,21 +229,21 @@
 typedef struct
 {
  int exists;
- const Datastore_Value *value;
+ const GNUNET_DatastoreValue *value;
  unsigned long long uid;
  unsigned long long expiration;
 } CE;
 
 static int
 checkExists (const GNUNET_HashCode * key,
-       const Datastore_Value * value, void *cls, unsigned long long uid)
+       const GNUNET_DatastoreValue * value, void *cls, unsigned long 
long uid)
 {
  CE *ce = cls;
 
  if ((value->size != ce->value->size) ||
    (0 != memcmp (&value[1],
           &ce->value[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   return GNUNET_OK;      /* found another value, but different content! 
*/
  ce->uid = uid;
  ce->expiration = GNUNET_ntohll (value->expirationTime);
@@ -262,19 +262,19 @@
 *  other serious error (i.e. IO permission denied)
 */
 static int
-putUpdate (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * value)
+putUpdate (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * value)
 {
  CE cls;
  int ok;
  int comp_prio;
- Datastore_Value *nvalue;
+ GNUNET_DatastoreValue *nvalue;
 
  /* check if it already exists... */
  cls.exists = GNUNET_NO;
  cls.value = value;
  sq->get (key, ntohl (value->type), &checkExists, &cls);
- if (ntohl (value->type) == D_BLOCK)
-  sq->get (key, ONDEMAND_BLOCK, &checkExists, &cls);
+ if (ntohl (value->type) == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA)
+  sq->get (key, GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND, &checkExists, &cls);
 
  if (cls.exists)
   {
@@ -290,8 +290,8 @@
   }
  comp_prio = comp_priority ();
 #if DEBUG_DATASTORE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Migration: available %llu (need %u), min priority %u have %u\n",
      available, ntohl (value->size), minPriority,
      ntohl (value->prio) + comp_prio);
@@ -325,7 +325,7 @@
 */
 static int
 freeSpaceExpired (const GNUNET_HashCode * key,
-         const Datastore_Value * value, void *closure,
+         const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
          unsigned long long uid)
 {
  if ((available > 0) && (available >= MIN_GNUNET_free))
@@ -338,7 +338,7 @@
 
 static int
 freeSpaceLow (const GNUNET_HashCode * key,
-       const Datastore_Value * value, void *closure,
+       const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
  if ((available > 0) && (available >= MIN_GNUNET_free))
@@ -360,9 +360,9 @@
  available = quota - sq->getSize ();
  if ((available < 0) || (available < MIN_GNUNET_free))
   {
-   sq->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK, &freeSpaceExpired, NULL);
+   sq->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, 
&freeSpaceExpired, NULL);
    if ((available < 0) || (available < MIN_GNUNET_free))
-    sq->iterateLowPriority (ANY_BLOCK, &freeSpaceLow, NULL);
+    sq->iterateLowPriority (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, 
&freeSpaceLow, NULL);
   }
  else
   {
@@ -373,24 +373,24 @@
 /**
 * Initialize the manager-module.
 */
-Datastore_ServiceAPI *
-provide_module_datastore (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Datastore_ServiceAPI *
+provide_module_datastore (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Datastore_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_Datastore_ServiceAPI api;
  unsigned long long lquota;
  unsigned long long sqot;
- State_ServiceAPI *state;
+ GNUNET_State_ServiceAPI *state;
  struct stat sbuf;
  char *fsdir;
 
- if (-1 == GC_get_configuration_value_number (capi->cfg,
+ if (-1 == GNUNET_GC_get_configuration_value_number (capi->cfg,
                        "FS",
                        "QUOTA",
                        0,
                        ((unsigned long long) -1) /
                        1024 / 1024, 1024, &lquota))
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return NULL;       /* OOPS */
   }
  quota = lquota * 1024 * 1024; /* MB to bytes */
@@ -416,8 +416,8 @@
   }
  else
   {
-   GE_LOG (capi->ectx,
-       GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (capi->ectx,
+       GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_ERROR | 
GNUNET_GE_BULK,
        _("Failed to load state service. Trying to do without.\n"));
   }
  sq = capi->requestService ("sqstore");
@@ -428,14 +428,14 @@
      capi->releaseService (stats);
      stats = NULL;
     }
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return NULL;
   }
  coreAPI = capi;
  initPrefetch (capi->ectx, capi->cfg, sq);
  if (GNUNET_OK != initFilters (capi->ectx, capi->cfg))
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    donePrefetch ();
    capi->releaseService (sq);
    if (stats != NULL)
@@ -446,10 +446,10 @@
    return NULL;
   }
  fsdir = NULL;
- GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
                    "FS",
                    "DIR",
-                    VAR_DAEMON_DIRECTORY "/data/fs/",
+                    GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY 
"/data/fs/",
                    &fsdir);
  /* just in case dir does not exist ... */
  GNUNET_disk_directory_create (NULL, fsdir);
@@ -503,7 +503,7 @@
 */
 static int
 filterAddAll (const GNUNET_HashCode * key,
-       const Datastore_Value * value, void *closure,
+       const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
  makeAvailable (key);
@@ -516,14 +516,14 @@
 * different sqstore's here, too.
 */
 void
-update_module_datastore (UpdateAPI * uapi)
+update_module_datastore (GNUNET_UpdateAPI * uapi)
 {
  unsigned long long quota;
  unsigned long long lastQuota;
  unsigned long long *lq;
- State_ServiceAPI *state;
+ GNUNET_State_ServiceAPI *state;
 
- if (-1 == GC_get_configuration_value_number (uapi->cfg,
+ if (-1 == GNUNET_GC_get_configuration_value_number (uapi->cfg,
                        "FS",
                        "QUOTA",
                        0,
@@ -554,8 +554,8 @@
   }
  else
   {
-   GE_LOG (uapi->ectx,
-       GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (uapi->ectx,
+       GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_ERROR | 
GNUNET_GE_BULK,
        _
        ("Failed to load sqstore service. Check your 
configuration!\n"));
   }

Modified: GNUnet/src/applications/datastore/filter.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/datastore/filter.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/datastore/filter.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -36,16 +36,16 @@
 static struct GNUNET_BloomFilter *filter;
 
 static char *
-getFilterName (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+getFilterName (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *fn;
  char *bf;
 
  fn = NULL;
- if (-1 == GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ if (-1 == GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                         "FS",
                         "DIR",
-                         VAR_DAEMON_DIRECTORY "/fs",
+                         
GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY "/fs",
                         &fn))
   return NULL;
  if (GNUNET_OK != GNUNET_disk_directory_create (ectx, fn))
@@ -61,13 +61,13 @@
 }
 
 int
-initFilters (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+initFilters (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *bf;
  unsigned long long quota;   /* in kb */
  unsigned int bf_size;
 
- if (-1 == GC_get_configuration_value_number (cfg,
+ if (-1 == GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg,
                        "FS",
                        "QUOTA",
                        0,
@@ -94,11 +94,11 @@
 }
 
 void
-deleteFilter (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+deleteFilter (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *fn;
 
- GE_ASSERT (ectx, filter == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, filter == NULL);
  fn = getFilterName (ectx, cfg);
  UNLINK (fn);
  GNUNET_free (fn);

Modified: GNUnet/src/applications/datastore/filter.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/datastore/filter.h 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/datastore/filter.h 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -28,11 +28,11 @@
 
 #include "gnunet_util.h"
 
-int initFilters (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg);
+int initFilters (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct 
GNUNET_GC_Configuration *cfg);
 
 void doneFilters (void);
 
-void deleteFilter (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg);
+void deleteFilter (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct 
GNUNET_GC_Configuration *cfg);
 
 void makeAvailable (const GNUNET_HashCode * key);
 

Modified: GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -33,12 +33,12 @@
 
 static GNUNET_HashCode rkey;
 
-static Datastore_Value *rvalue;
+static GNUNET_DatastoreValue *rvalue;
 
 /**
 * SQ-store handle
 */
-static SQstore_ServiceAPI *sq;
+static GNUNET_SQstore_ServiceAPI *sq;
 
 /**
 * Semaphore on which the RCB acquire thread waits
@@ -58,14 +58,14 @@
 
 static struct GNUNET_ThreadHandle *gather_thread;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 
 static int
 acquire (const GNUNET_HashCode * key,
-     const Datastore_Value * value, void *closure, unsigned long long uid)
+     const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure, unsigned long 
long uid)
 {
  if (doneSignal)
   return GNUNET_SYSERR;
@@ -73,7 +73,7 @@
  if (doneSignal)
   return GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_mutex_lock (lock);
- GE_ASSERT (NULL, rvalue == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, rvalue == NULL);
  rkey = *key;
  rvalue = GNUNET_malloc (ntohl (value->size));
  memcpy (rvalue, value, ntohl (value->size));
@@ -113,7 +113,7 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the RCB is empty
 */
 int
-getRandom (GNUNET_HashCode * key, Datastore_Value ** value)
+getRandom (GNUNET_HashCode * key, GNUNET_DatastoreValue ** value)
 {
  GNUNET_mutex_lock (lock);
  if (rvalue == NULL)
@@ -130,8 +130,8 @@
 }
 
 void
-initPrefetch (struct GE_Context *e,
-       struct GC_Configuration *c, SQstore_ServiceAPI * s)
+initPrefetch (struct GNUNET_GE_Context *e,
+       struct GNUNET_GC_Configuration *c, GNUNET_SQstore_ServiceAPI * s)
 {
  ectx = e;
  cfg = c;
@@ -141,8 +141,8 @@
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
  gather_thread = GNUNET_thread_create (&rcbAcquire, NULL, 64 * 1024);
  if (gather_thread == NULL)
-  GE_LOG_STRERROR (ectx,
-           GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_IMMEDIATE,
+  GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx,
+           GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
           "pthread_create");
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/datastore/prefetch.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -33,8 +33,8 @@
 /**
 * Initialize the migration module.
 */
-void initPrefetch (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, SQstore_ServiceAPI * sq);
+void initPrefetch (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, 
GNUNET_SQstore_ServiceAPI * sq);
 
 void donePrefetch (void);
 
@@ -47,7 +47,7 @@
 *    for any type.
 * @return GNUNET_OK if a value was found, GNUNET_SYSERR if not
 */
-int getRandom (GNUNET_HashCode * key, Datastore_Value ** value);
+int getRandom (GNUNET_HashCode * key, GNUNET_DatastoreValue ** value);
 
 
 /* end of prefetch.h */

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/cs.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/cs.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/cs.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -38,19 +38,19 @@
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * Reference to the DHT service API.
 */
-static DHT_ServiceAPI *dhtAPI;
+static GNUNET_DHT_ServiceAPI *dhtAPI;
 
 typedef struct
 {
 
- struct ClientHandle *client;
+ struct GNUNET_ClientHandle *client;
 
- struct DHT_GET_RECORD *get_record;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *get_record;
 
 } DHT_CLIENT_GET_RECORD;
 
@@ -67,22 +67,22 @@
 * CS handler for inserting <key,value>-pair into DHT-table.
 */
 static int
-csPut (struct ClientHandle *client, const GNUNET_MessageHeader * message)
+csPut (struct GNUNET_ClientHandle *client, const GNUNET_MessageHeader * 
message)
 {
  const CS_dht_request_put_MESSAGE *req;
  unsigned int size;
 
  if (ntohs (message->size) < sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  req = (const CS_dht_request_put_MESSAGE *) message;
  size = ntohs (req->header.size) - sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE);
- GE_ASSERT (NULL, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
 #if DEBUG_CS
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' at %s:%d processes put '%.*s'\n",
      __FUNCTION__, __FILE__, __LINE__, size, &req[1]);
 #endif
@@ -92,41 +92,41 @@
 }
 
 int
-get_result (const GNUNET_HashCode * key, const DataContainer * value,
+get_result (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DataContainer * value,
       void *cls)
 {
  DHT_CLIENT_GET_RECORD *record = cls;
  CS_dht_request_put_MESSAGE *msg;
  size_t n;
 
- GE_ASSERT (NULL, ntohl (value->size) >= sizeof (DataContainer));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ntohl (value->size) >= sizeof 
(GNUNET_DataContainer));
  n =
   sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE) + ntohl (value->size) -
-  sizeof (DataContainer);
+  sizeof (GNUNET_DataContainer);
  if (n > GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  msg = GNUNET_malloc (n);
  msg->header.size = htons (n);
- msg->header.type = htons (CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT);
+ msg->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT);
  msg->expire = 0;       /* unknown */
  msg->key = *key;
- memcpy (&msg[1], &value[1], ntohl (value->size) - sizeof (DataContainer));
+ memcpy (&msg[1], &value[1], ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DataContainer));
 #if DEBUG_CS
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' at %s:%d processes reply '%.*s'\n",
      __FUNCTION__,
      __FILE__,
-     __LINE__, ntohl (value->size) - sizeof (DataContainer), &value[1]);
+     __LINE__, ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DataContainer), 
&value[1]);
 #endif
  if (GNUNET_OK !=
    coreAPI->sendToClient (record->client, &msg->header, GNUNET_YES))
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_IMMEDIATE | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed. Terminating connection to client.\n"),
        "sendToClient");
    coreAPI->terminateClientConnection (record->client);
@@ -164,19 +164,19 @@
 * CS handler for inserting <key,value>-pair into DHT-table.
 */
 static int
-csGet (struct ClientHandle *client, const GNUNET_MessageHeader * message)
+csGet (struct GNUNET_ClientHandle *client, const GNUNET_MessageHeader * 
message)
 {
  const CS_dht_request_get_MESSAGE *get;
  DHT_CLIENT_GET_RECORD *cpc;
 
  if (ntohs (message->size) != sizeof (CS_dht_request_get_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_CS
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' at %s:%d processes get\n", __FUNCTION__, __FILE__, __LINE__);
 #endif
  get = (const CS_dht_request_get_MESSAGE *) message;
@@ -197,10 +197,10 @@
 * get_stop for all operations that rely on this client.
 */
 static void
-csClientExit (struct ClientHandle *client)
+csClientExit (struct GNUNET_ClientHandle *client)
 {
  int i;
- struct DHT_GET_RECORD *gr;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *gr;
  DHT_CLIENT_GET_RECORD *cgr;
  GNUNET_mutex_lock (lock);
  for (i = 0; i < getRecordsSize; i++)
@@ -222,7 +222,7 @@
 }
 
 int
-initialize_module_dht (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_dht (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  int status;
 
@@ -230,22 +230,22 @@
  if (dhtAPI == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
  coreAPI = capi;
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering client handlers: %d %d\n"),
-     "dht", CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT, CS_PROTO_dht_REQUEST_GET);
+     "dht", GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT, 
GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_GET);
  status = GNUNET_OK;
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
- if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler (CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT,
+ if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT,
                           &csPut))
   status = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler (CS_PROTO_dht_REQUEST_GET,
+ if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_GET,
                           &csGet))
   status = GNUNET_SYSERR;
  if (GNUNET_SYSERR == capi->registerClientExitHandler (&csClientExit))
   status = GNUNET_SYSERR;
- GE_ASSERT (capi->ectx,
-       0 == GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx,
+       0 == GNUNET_GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
                           capi->ectx,
                           "ABOUT",
                           "dht",
@@ -263,11 +263,11 @@
  int status;
 
  status = GNUNET_OK;
- GE_LOG (coreAPI->ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "DHT: shutdown\n");
- if (GNUNET_OK != coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER, "DHT: shutdown\n");
+ if (GNUNET_OK != coreAPI->unregisterClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT,
                           &csPut))
   status = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK != coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_dht_REQUEST_GET,
+ if (GNUNET_OK != coreAPI->unregisterClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_GET,
                           &csGet))
   status = GNUNET_SYSERR;
  if (GNUNET_OK != coreAPI->unregisterClientExitHandler (&csClientExit))

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -30,9 +30,9 @@
 
 #define DEBUG_DSTORE GNUNET_NO
 
-static Dstore_ServiceAPI *dstore;
+static GNUNET_Dstore_ServiceAPI *dstore;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * Lookup in the local datastore.
@@ -40,7 +40,7 @@
 */
 int
 dht_store_get (const GNUNET_HashCode * key,
-        unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls)
+        unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void *cls)
 {
  return dstore->get (key, type, handler, cls);
 }
@@ -57,8 +57,8 @@
  if (discard_time < GNUNET_get_time ())
   {
 #if DEBUG_DSTORE
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Content already expired (%llu < %llu), will not keep.\n",
        discard_time, GNUNET_get_time ());
 #endif
@@ -74,7 +74,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 int
-init_dht_store (size_t max_size, CoreAPIForApplication * capi)
+init_dht_store (size_t max_size, GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  coreAPI = capi;
  dstore = coreAPI->requestService ("dstore");

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.h 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/dstore.h 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -35,7 +35,7 @@
 * @return total number of results found
 */
 int dht_store_get (const GNUNET_HashCode * key,
-          unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls);
+          unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void 
*cls);
 
 /**
 * Store the given data in the local datastore.
@@ -51,7 +51,7 @@
 * @param capi the core API
 * @return GNUNET_OK on success
 */
-int init_dht_store (size_t max_size, CoreAPIForApplication * capi);
+int init_dht_store (size_t max_size, GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 /**
 * Shutdown dstore DHT component.

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/routing.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/routing.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/routing.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -60,7 +60,7 @@
  * If local peer is NOT interested in results, this callback
  * will be NULL.
  */
- ResultHandler receiver;
+ GNUNET_ResultProcessor receiver;
 
  void *receiver_closure;
 
@@ -198,11 +198,11 @@
 /**
 * Statistics service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static struct GNUNET_Mutex *lock;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static unsigned int stat_replies_routed;
 
@@ -241,7 +241,7 @@
   {
    result = GNUNET_malloc (sizeof (DHT_RESULT_MESSAGE) + size);
    result->header.size = htons (sizeof (DHT_RESULT_MESSAGE) + size);
-   result->header.type = htons (P2P_PROTO_DHT_RESULT);
+   result->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_RESULT);
    result->type = htonl (type);
    result->key = *key;
    memcpy (&result[1], data, size);
@@ -278,8 +278,8 @@
              coreAPI->myIdentity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
       {
 #if DEBUG_ROUTING
-       GE_LOG (coreAPI->ectx,
-           GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+       GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+           GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
            "Routing result to other peer\n");
 #endif
        coreAPI->unicast (&pos->source, &result->header, 0,    /* 
FIXME: priority */
@@ -290,8 +290,8 @@
      else if (pos->receiver != NULL)
       {
 #if DEBUG_ROUTING
-       GE_LOG (coreAPI->ectx,
-           GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+       GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+           GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
            "Routing result to local client\n");
 #endif
        pos->receiver (key, type, size, data, pos->receiver_closure);
@@ -303,8 +303,8 @@
   }
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
 #if DEBUG_ROUTING
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Routed result to %u out of %u pending requests\n",
      routed, tracked);
 #endif
@@ -317,7 +317,7 @@
 */
 static int
 addRoute (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-     ResultHandler handler, void *cls, const DHT_GET_MESSAGE * get)
+     GNUNET_ResultProcessor handler, void *cls, const DHT_GET_MESSAGE * 
get)
 {
  DHTQueryRecord *q;
  unsigned int i;
@@ -398,8 +398,8 @@
  pos->receiver = handler;
  pos->receiver_closure = cls;
 #if DEBUG_ROUTING
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Tracking request in slot %u\n", rt_pos);
 #endif
  rt_pos = (rt_pos + 1) % rt_size;
@@ -435,14 +435,14 @@
 
  if (ntohs (msg->size) != sizeof (DHT_GET_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  get = (const DHT_GET_MESSAGE *) msg;
 #if DEBUG_ROUTING
  GNUNET_hash_to_enc (&get->key, &enc);
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Received DHT GET for key `%s'.\n", &enc);
 #endif
  if (stats != NULL)
@@ -453,8 +453,8 @@
  if ((total > GET_TRIES) && (sender != NULL))
   {
 #if DEBUG_ROUTING
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Found %d results locally, will not route GET any further\n",
        total);
 #endif
@@ -512,7 +512,7 @@
 
  if (ntohs (msg->size) < sizeof (DHT_PUT_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (stats != NULL)
@@ -520,8 +520,8 @@
  put = (const DHT_PUT_MESSAGE *) msg;
 #if DEBUG_ROUTING
  GNUNET_hash_to_enc (&put->key, &enc);
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Received DHT PUT for key `%s'.\n", &enc);
 #endif
  store = 0;
@@ -544,8 +544,8 @@
   {
    now = GNUNET_get_time ();
 #if DEBUG_ROUTING
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Decided to cache data `%.*s' locally until %llu (for %llu 
ms)\n",
        ntohs (put->header.size) - sizeof (DHT_PUT_MESSAGE),
        &put[1], GNUNET_ntohll (put->timeout) + now,
@@ -560,8 +560,8 @@
  else
   {
 #if DEBUG_ROUTING
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Decided NOT to cache data `%.*s' locally\n",
        ntohs (put->header.size) - sizeof (DHT_PUT_MESSAGE), &put[1]);
 #endif
@@ -583,7 +583,7 @@
 
  if (ntohs (msg->size) < sizeof (DHT_RESULT_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (stats != NULL)
@@ -591,8 +591,8 @@
  result = (const DHT_RESULT_MESSAGE *) msg;
 #if DEBUG_ROUTING
  GNUNET_hash_to_enc (&result->key, &enc);
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Received DHT RESULT for key `%s'.\n", &enc);
 #endif
  routeResult (&result->key,
@@ -607,12 +607,12 @@
 */
 void
 dht_get_start (const GNUNET_HashCode * key,
-        unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls)
+        unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void *cls)
 {
  DHT_GET_MESSAGE get;
 
  get.header.size = htons (sizeof (DHT_GET_MESSAGE));
- get.header.type = htons (P2P_PROTO_DHT_GET);
+ get.header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_GET);
  get.type = htonl (type);
  get.prio = htonl (0);     /* FIXME */
  get.ttl = htonl (MAX_TTL);  /* FIXME? */
@@ -627,7 +627,7 @@
 */
 void
 dht_get_stop (const GNUNET_HashCode * key,
-       unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls)
+       unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void *cls)
 {
  int i;
  struct DHT_Source_Route *pos;
@@ -690,7 +690,7 @@
 
  put = GNUNET_malloc (sizeof (DHT_PUT_MESSAGE) + size);
  put->header.size = htons (sizeof (DHT_PUT_MESSAGE) + size);
- put->header.type = htons (P2P_PROTO_DHT_PUT);
+ put->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_PUT);
  put->key = *key;
  put->type = htonl (type);
  put->timeout = GNUNET_htonll (expirationTime - GNUNET_get_time ());  /* 
convert to relative time */
@@ -721,13 +721,13 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 int
-init_dht_routing (CoreAPIForApplication * capi)
+init_dht_routing (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  unsigned long long rts;
 
  coreAPI = capi;
  rts = 65536;
- GC_get_configuration_value_number (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (coreAPI->cfg,
                   "DHT",
                   "TABLESIZE",
                   128, 1024 * 1024, 1024, &rts);
@@ -747,13 +747,13 @@
    stat_results_received =
     stats->create (gettext_noop ("# dht results received"));
   }
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering p2p handlers: %d %d %d\n"),
-     "dht", P2P_PROTO_DHT_GET, P2P_PROTO_DHT_PUT, P2P_PROTO_DHT_RESULT);
- coreAPI->registerHandler (P2P_PROTO_DHT_GET, &handleGet);
- coreAPI->registerHandler (P2P_PROTO_DHT_PUT, &handlePut);
- coreAPI->registerHandler (P2P_PROTO_DHT_RESULT, &handleResult);
+     "dht", GNUNET_P2P_PROTO_DHT_GET, GNUNET_P2P_PROTO_DHT_PUT, 
GNUNET_P2P_PROTO_DHT_RESULT);
+ coreAPI->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_GET, &handleGet);
+ coreAPI->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_PUT, &handlePut);
+ coreAPI->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_RESULT, &handleResult);
  coreAPI->registerSendCallback (sizeof (DHT_GET_MESSAGE),
                 &extra_get_callback);
  return GNUNET_OK;
@@ -771,9 +771,9 @@
 
  coreAPI->unregisterSendCallback (sizeof (DHT_GET_MESSAGE),
                  &extra_get_callback);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_DHT_GET, &handleGet);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_DHT_PUT, &handlePut);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_DHT_RESULT, &handleResult);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_GET, &handleGet);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_PUT, &handlePut);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_RESULT, &handleResult);
  if (stats != NULL)
   {
    coreAPI->releaseService (stats);

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/routing.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/routing.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/routing.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,14 +36,14 @@
 * Start a DHT get operation.
 */
 void dht_get_start (const GNUNET_HashCode * key,
-          unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls);
+          unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void 
*cls);
 
 /**
 * Stop a DHT get operation (prevents calls to
 * the given iterator).
 */
 void dht_get_stop (const GNUNET_HashCode * key,
-          unsigned int type, ResultHandler handler, void *cls);
+          unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void 
*cls);
 
 /**
 * Perform a DHT put operation. Note that PUT operations always
@@ -65,7 +65,7 @@
 * @param capi the core API
 * @return GNUNET_OK on success
 */
-int init_dht_routing (CoreAPIForApplication * capi);
+int init_dht_routing (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 /**
 * Shutdown routing DHT component.

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/service.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/service.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/service.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,11 +34,11 @@
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static struct GNUNET_CronManager *cron;
 
-typedef struct DHT_GET_RECORD
+typedef struct GNUNET_DHT_GetHandle
 {
  /**
  * Key that we are looking for.
@@ -48,7 +48,7 @@
  /**
  * Function to call for each result.
  */
- DataProcessor callback;
+ GNUNET_DataProcessor callback;
 
  /**
  * Extra argument to callback.
@@ -58,7 +58,7 @@
  /**
  * Function to call once we are done
  */
- DHT_OP_Complete callbackComplete;
+ GNUNET_DHT_OperationCompleteCallback callbackComplete;
 
  /**
  * Extra argument to callbackComplete
@@ -77,11 +77,11 @@
             unsigned int type,
             unsigned int size, const char *data, void *cls)
 {
- struct DHT_GET_RECORD *get = cls;
- DataContainer *dc;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *get = cls;
+ GNUNET_DataContainer *dc;
 
- dc = GNUNET_malloc (sizeof (DataContainer) + size);
- dc->size = ntohl (sizeof (DataContainer) + size);
+ dc = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DataContainer) + size);
+ dc->size = ntohl (sizeof (GNUNET_DataContainer) + size);
  memcpy (&dc[1], data, size);
  get->callback (key, dc, get->cls);
  GNUNET_free (dc);
@@ -93,7 +93,7 @@
 static void
 timeout_callback (void *cls)
 {
- struct DHT_GET_RECORD *rec = cls;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *rec = cls;
 
  rec->callbackComplete (rec->closure);
 }
@@ -116,15 +116,15 @@
 *    (but not on explicit async_stop).
 * @return handle to stop the async get
 */
-static struct DHT_GET_RECORD *
+static struct GNUNET_DHT_GetHandle *
 dht_get_async_start (unsigned int type,
           const GNUNET_HashCode * key,
           GNUNET_CronTime timeout,
-           DataProcessor callback,
+           GNUNET_DataProcessor callback,
           void *cls,
-           DHT_OP_Complete callbackComplete, void *closure)
+           GNUNET_DHT_OperationCompleteCallback callbackComplete, 
void *closure)
 {
- struct DHT_GET_RECORD *ret;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *ret;
 
  ret = GNUNET_malloc (sizeof (DHT_GET_RECORD));
  ret->key = *key;
@@ -142,7 +142,7 @@
 * Stop async DHT-get. Frees associated resources.
 */
 static int
-dht_get_async_stop (struct DHT_GET_RECORD *record)
+dht_get_async_stop (struct GNUNET_DHT_GetHandle *record)
 {
  GNUNET_cron_suspend_jobs (cron, GNUNET_YES);
  GNUNET_cron_del_job (cron, &timeout_callback, 0, record);
@@ -159,27 +159,27 @@
 * @param capi the core API
 * @return NULL on errors, DHT_API otherwise
 */
-DHT_ServiceAPI *
-provide_module_dht (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_DHT_ServiceAPI *
+provide_module_dht (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static DHT_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_DHT_ServiceAPI api;
 
  cron = cron_create (capi->ectx);
  GNUNET_cron_start (cron);
  if (GNUNET_OK != init_dht_store (1024 * 1024, capi))
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return NULL;
   }
  if (GNUNET_OK != init_dht_table (capi))
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    done_dht_store ();
    return NULL;
   }
  if (GNUNET_OK != init_dht_routing (capi))
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    done_dht_table ();
    done_dht_store ();
    return NULL;

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/table.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/table.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/table.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -150,7 +150,7 @@
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * The buckets (Kademlia style routing table).
@@ -175,17 +175,17 @@
 /**
 * Identity service.
 */
-static Identity_ServiceAPI *identity;
+static GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
 
 /**
 * Statistics service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 /**
 * Pingpong service.
 */
-static Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
+static GNUNET_Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
 
 static int stat_dht_total_peers;
 
@@ -403,7 +403,7 @@
      selected -= distance;
     }
   }
- GE_BREAK (NULL, 0);
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
@@ -427,7 +427,7 @@
   {
    coreAPI->unicast (other,
             &disco->header,
-            EXTREME_PRIORITY / 4,
+            GNUNET_EXTREME_PRIORITY / 4,
             MAINTAIN_FREQUENCY * MAINTAIN_CHANCE / 2);
    return;
   }
@@ -439,7 +439,7 @@
  disco =
   GNUNET_malloc (pc * sizeof (GNUNET_PeerIdentity) +
          sizeof (P2P_DHT_Discovery));
- disco->header.type = htons (P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY);
+ disco->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY);
  disco->space_available = -1; /* FIXME */
  pos = (GNUNET_PeerIdentity *) & disco[1];
  i = 0;
@@ -483,7 +483,7 @@
  if (total_peers == 0)
   {
    disc.header.size = htons (sizeof (P2P_DHT_Discovery));
-   disc.header.type = htons (P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY);
+   disc.header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY);
    disc.space_available = -1;    /* FIXME */
    coreAPI->forAllConnectedNodes (&broadcast_dht_discovery_prob, &disc);
   }
@@ -599,12 +599,12 @@
  if (NULL != findPeerEntryInBucket (bucket, peer))
   return;           /* already have this peer in buckets */
  /* do we know how to contact this peer? */
- hello = identity->identity2Hello (peer, ANY_PROTOCOL_NUMBER, GNUNET_NO);
+ hello = identity->identity2Hello (peer, 
GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY, GNUNET_NO);
  if (hello == NULL)
   {
    /* if identity not known, ask sender for HELLO of other peer */
    ask.header.size = htons (sizeof (P2P_DHT_ASK_HELLO));
-   ask.header.type = htons (sizeof (P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO));
+   ask.header.type = htons (sizeof (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO));
    ask.reserved = 0;
    ask.peer = *peer;
    coreAPI->unicast (sender, &ask.header, 0, /* FIXME: priority */
@@ -649,13 +649,13 @@
   sizeof (P2P_DHT_Discovery)) / sizeof (GNUNET_PeerIdentity);
  if (pc > MAINTAIN_ADV_CAP * 8)
   {
-   GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* far too big */
   }
  if (ntohs (msg->size) !=
    sizeof (P2P_DHT_Discovery) + pc * sizeof (GNUNET_PeerIdentity))
   {
-   GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (coreAPI->ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* malformed */
   }
  disco = (const P2P_DHT_Discovery *) msg;
@@ -691,7 +691,7 @@
  if (NULL == findBucketFor (&ask->peer))
   return GNUNET_OK;
  hello =
-  identity->identity2Hello (&ask->peer, ANY_PROTOCOL_NUMBER, GNUNET_NO);
+  identity->identity2Hello (&ask->peer, 
GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY, GNUNET_NO);
  if (hello == NULL)
   return GNUNET_OK;
  coreAPI->unicast (sender, &hello->header, 0, 5 * GNUNET_CRON_SECONDS);
@@ -706,7 +706,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 int
-init_dht_table (CoreAPIForApplication * capi)
+init_dht_table (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  unsigned long long i;
 
@@ -736,11 +736,11 @@
     stats->create (gettext_noop ("# dht discovery messages sent"));
   }
  identity = coreAPI->requestService ("identity");
- GE_ASSERT (coreAPI->ectx, identity != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (coreAPI->ectx, identity != NULL);
  pingpong = coreAPI->requestService ("pingpong");
- GE_ASSERT (coreAPI->ectx, pingpong != NULL);
- capi->registerHandler (P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY, &handleDiscovery);
- capi->registerHandler (P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO, &handleAskHello);
+ GNUNET_GE_ASSERT (coreAPI->ectx, pingpong != NULL);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY, &handleDiscovery);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO, &handleAskHello);
  GNUNET_cron_add_job (coreAPI->cron,
            &maintain_dht_job,
            MAINTAIN_FREQUENCY, MAINTAIN_FREQUENCY, NULL);
@@ -758,8 +758,8 @@
  unsigned int i;
  unsigned int j;
 
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY, &handleDiscovery);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO, &handleAskHello);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_DISCOVERY, 
&handleDiscovery);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_DHT_ASK_HELLO, &handleAskHello);
  GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron, &maintain_dht_job, MAINTAIN_FREQUENCY,
            NULL);
  if (stats != NULL)

Modified: GNUnet/src/applications/dht/module/table.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/module/table.h 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/module/table.h 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -53,7 +53,7 @@
 * @param capi the core API
 * @return GNUNET_OK on success
 */
-int init_dht_table (CoreAPIForApplication * capi);
+int init_dht_table (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 /**
 * Shutdown table DHT component.

Modified: GNUnet/src/applications/dht/tools/dht-query.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/tools/dht-query.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/tools/dht-query.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -38,11 +38,11 @@
 */
 static GNUNET_CronTime timeout;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 /**
 * All gnunet-dht-query command line options
@@ -56,20 +56,20 @@
  gettext_noop
  ("allow TIME ms to process a GET command or expire PUT content after ms 
TIME"),
  1, &GNUNET_getopt_configure_set_ulong, &timeout},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
 
 static int
 printCallback (const GNUNET_HashCode * hash,
-        const DataContainer * data, void *cls)
+        const GNUNET_DataContainer * data, void *cls)
 {
  char *key = cls;
  printf ("%s(%s): '%.*s'\n",
      "get",
      key,
-     (int) (ntohl (data->size) - sizeof (DataContainer)),
+     (int) (ntohl (data->size) - sizeof (GNUNET_DataContainer)),
      (char *) &data[1]);
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -82,15 +82,15 @@
 
  GNUNET_hash (key, strlen (key), &hc);
 #if DEBUG_DHT_QUERY
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Issuing '%s(%s)' command.\n", "get", key);
 #endif
  if (timeout == 0)
   timeout = 30 * GNUNET_CRON_SECONDS;
- ret = DHT_LIB_get (cfg,
+ ret = GNUNET_DHT_get (cfg,
           ectx,
-           DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+           GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
           &hc, timeout, &printCallback, (void *) key);
  if (ret == 0)
   printf (_("%s(%s) operation returned no results.\n"), "get", key);
@@ -100,21 +100,21 @@
 do_put (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
     const char *key, const char *value)
 {
- DataContainer *dc;
+ GNUNET_DataContainer *dc;
  GNUNET_HashCode hc;
 
  GNUNET_hash (key, strlen (key), &hc);
- dc = GNUNET_malloc (sizeof (DataContainer) + strlen (value));
- dc->size = htonl (strlen (value) + sizeof (DataContainer));
+ dc = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DataContainer) + strlen (value));
+ dc->size = htonl (strlen (value) + sizeof (GNUNET_DataContainer));
  memcpy (&dc[1], value, strlen (value));
 #if DEBUG_DHT_QUERY
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("Issuing '%s(%s,%s)' command.\n"), "put", key, value);
 #endif
  if (timeout == 0)
   timeout = 30 * GNUNET_CRON_MINUTES;
- if (GNUNET_OK == DHT_LIB_put (cfg, ectx, &hc, DHT_STRING2STRING_BLOCK, 
timeout + GNUNET_get_time (), /* convert to absolute time */
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_DHT_put (cfg, ectx, &hc, 
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING, timeout + GNUNET_get_time (), 
/* convert to absolute time */
                 dc))
   {
    printf (_("'%s(%s,%s)' succeeded\n"), "put", key, value);
@@ -146,8 +146,8 @@
  if (handle == NULL)
   {
    fprintf (stderr, _("Failed to connect to gnunetd.\n"));
-   GC_free (cfg);
-   GE_free_context (ectx);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
+   GNUNET_GE_free_context (ectx);
    return 1;
   }
 

Modified: GNUnet/src/applications/dht/tools/dht_api.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/tools/dht_api.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/tools/dht_api.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -46,7 +46,7 @@
  /**
  * Callback to call for each result.
  */
- DataProcessor processor;
+ GNUNET_DataProcessor processor;
 
  /**
  * Extra argument for processor.
@@ -80,7 +80,7 @@
  GetInfo *info = cls;
  GNUNET_MessageHeader *reply;
  CS_dht_request_put_MESSAGE *put;
- DataContainer *cont;
+ GNUNET_DataContainer *cont;
  unsigned short size;
 
  while (info->aborted == GNUNET_NO)
@@ -91,20 +91,20 @@
    if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read (info->sock, &reply))
     break;
    if ((sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE) > ntohs (reply->size)) ||
-     (CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT != ntohs (reply->type)))
+     (GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT != ntohs (reply->type)))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      info->total = GNUNET_SYSERR;
      break;        /* invalid reply */
     }
 
    put = (CS_dht_request_put_MESSAGE *) reply;
    /* re-use "expire" field of the reply (which is 0 anyway)
-     for the header of DataContainer (which fits) to avoid
+     for the header of GNUNET_DataContainer (which fits) to avoid
     copying -- go C pointer arithmetic! */
-   cont = (DataContainer *) & ((char *) &put[1])[-sizeof (DataContainer)];
+   cont = (GNUNET_DataContainer *) & ((char *) &put[1])[-sizeof 
(GNUNET_DataContainer)];
    size = ntohs (reply->size) - sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE);
-   cont->size = htonl (size + sizeof (DataContainer));
+   cont->size = htonl (size + sizeof (GNUNET_DataContainer));
    if ((info->processor != NULL) &&
      (GNUNET_OK != info->processor (&put->key, cont, info->closure)))
     info->aborted = GNUNET_YES;
@@ -137,11 +137,11 @@
 * @return number of results on success, GNUNET_SYSERR on error (i.e. timeout)
 */
 int
-DHT_LIB_get (struct GC_Configuration *cfg,
-       struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_DHT_get (struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+       struct GNUNET_GE_Context *ectx,
       unsigned int type,
       const GNUNET_HashCode * key,
-       GNUNET_CronTime timeout, DataProcessor processor, void *closure)
+       GNUNET_CronTime timeout, GNUNET_DataProcessor processor, void 
*closure)
 {
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  CS_dht_request_get_MESSAGE req;
@@ -156,7 +156,7 @@
  if (sock == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
  req.header.size = htons (sizeof (CS_dht_request_get_MESSAGE));
- req.header.type = htons (CS_PROTO_dht_REQUEST_GET);
+ req.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_GET);
  req.type = htonl (type);
  req.timeout = GNUNET_htonll (timeout);
  req.key = *key;
@@ -202,11 +202,11 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-DHT_LIB_put (struct GC_Configuration *cfg,
-       struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_DHT_put (struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+       struct GNUNET_GE_Context *ectx,
       const GNUNET_HashCode * key,
       unsigned int type, GNUNET_CronTime expire,
-       const DataContainer * value)
+       const GNUNET_DataContainer * value)
 {
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  CS_dht_request_put_MESSAGE *req;
@@ -216,29 +216,29 @@
  now = GNUNET_get_time ();
  if (expire < now)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);    /* content already expired!? */
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);    /* content already expired!? */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_DHT_API
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "DHT_LIB_put called with value '%.*s'\n",
      ntohl (value->size), &value[1]);
 #endif
  sock = GNUNET_client_connection_create (ectx, cfg);
  if (sock == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
- GE_ASSERT (NULL, ntohl (value->size) >= sizeof (DataContainer));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ntohl (value->size) >= sizeof 
(GNUNET_DataContainer));
  req = GNUNET_malloc (sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE) +
-            ntohl (value->size) - sizeof (DataContainer));
+            ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DataContainer));
  req->header.size
   = htons (sizeof (CS_dht_request_put_MESSAGE) +
-       ntohl (value->size) - sizeof (DataContainer));
- req->header.type = htons (CS_PROTO_dht_REQUEST_PUT);
+       ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DataContainer));
+ req->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_DHT_REQUEST_PUT);
  req->key = *key;
  req->type = htonl (type);
  req->expire = GNUNET_htonll (expire - now);  /* convert to relative time */
- memcpy (&req[1], &value[1], ntohl (value->size) - sizeof (DataContainer));
+ memcpy (&req[1], &value[1], ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DataContainer));
  ret = GNUNET_client_connection_write (sock, &req->header);
  GNUNET_client_connection_destroy (sock);
  GNUNET_free (req);

Modified: GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -50,7 +50,7 @@
  return GNUNET_OK;
 }
 
-#define CHECK(a) do { if (!(a)) { ret = 1; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; } 
} while(0)
+#define CHECK(a) do { if (!(a)) { ret = 1; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; } } while(0)
 
 /**
 * Testcase to test DHT routing (many peers).
@@ -62,9 +62,9 @@
  struct GNUNET_TESTING_DaemonContext *peers;
  int ret = 0;
  GNUNET_HashCode key;
- DataContainer *value;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ GNUNET_DataContainer *value;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  int left;
  int i;
@@ -74,10 +74,10 @@
  char buf[128];
 
  ectx = NULL;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  peers = GNUNET_TESTING_start_daemons ("tcp",
@@ -86,7 +86,7 @@
                     2087, 10, NUM_PEERS);
  if (peers == NULL)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  for (i = 0; i < NUM_PEERS; i++)
@@ -98,7 +98,7 @@
       {
        GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
        fprintf (stderr, "Failed to connect the peers!\n");
-       GC_free (cfg);
+       GNUNET_GC_free (cfg);
        return -1;
       }
     }
@@ -107,7 +107,7 @@
  /* wait for some DHT's to find each other! */
  sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
  left = 30;          /* how many iterations should we wait? */
- while (GNUNET_OK == STATS_getStatistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
+ while (GNUNET_OK == GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, 
&waitForConnect, NULL))
   {
    printf ("Waiting for peers to DHT-connect (%u iterations left)...\n",
        left);
@@ -121,7 +121,7 @@
   {
    GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
    fprintf (stderr, "Peers' DHTs failed to DHT-connect!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 
@@ -129,15 +129,15 @@
  for (i = 0; i < NUM_PEERS; i++)
   {
    GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2087 + i * 10);
-   GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
+   GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", 
buf);
    GNUNET_hash (buf, 4, &key);
    value = GNUNET_malloc (8);
    value->size = ntohl (8);
    memset (&value[1], 'A' + i, 4);
-   CHECK (GNUNET_OK == DHT_LIB_put (cfg,
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_DHT_put (cfg,
                    ectx,
                    &key,
-                    DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+                    
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
                    GNUNET_get_time () +
                    15 * GNUNET_CRON_MINUTES * NUM_ROUNDS *
                    NUM_PEERS * NUM_PEERS, value));
@@ -150,16 +150,16 @@
    for (i = 0; i < NUM_PEERS; i++)
     {
      GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2087 + i * 10);
-     GC_set_configuration_value_string (cfg,
+     GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                       ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
      for (j = 0; j < NUM_PEERS; j++)
       {
        GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2087 + j * 10);
        GNUNET_hash (buf, 4, &key);
        fprintf (stderr, "Peer %d gets key %d", i, j);
-       if (0 < DHT_LIB_get (cfg,
+       if (0 < GNUNET_DHT_get (cfg,
                  ectx,
-                  DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+                  
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
                  &key,
                  (NUM_ROUNDS - k) * GNUNET_CRON_SECONDS,
                  NULL, NULL))
@@ -178,7 +178,7 @@
   }
 FAILURE:
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest2.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dht/tools/dhttest2.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -50,7 +50,7 @@
  return GNUNET_OK;
 }
 
-#define CHECK(a) do { if (!(a)) { ret = 1; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; } 
} while(0)
+#define CHECK(a) do { if (!(a)) { ret = 1; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; } } while(0)
 
 /**
 * Testcase to test DHT routing (2 peers only).
@@ -64,17 +64,17 @@
 #endif
  int ret = 0;
  GNUNET_HashCode key;
- DataContainer *value;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ GNUNET_DataContainer *value;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  int left;
 
  ectx = NULL;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
@@ -84,7 +84,7 @@
                     2087, 10000, 2);
  if (peers == NULL)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -92,14 +92,14 @@
   {
    GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
    fprintf (stderr, "Failed to connect the peers!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 
  /* wait for DHT's to find each other! */
  sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
  left = 30;          /* how many iterations should we wait? */
- while (GNUNET_OK == STATS_getStatistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
+ while (GNUNET_OK == GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, 
&waitForConnect, NULL))
   {
    printf ("Waiting for peers to DHT-connect (%u iterations left)...\n",
        left);
@@ -113,19 +113,19 @@
   {
    GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
    fprintf (stderr, "Peers' DHTs failed to DHT-connect!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 
  /* switch to peer2 */
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:12087");
  /* verify that peer2 also sees the other DHT! */
  ok = 0;
  sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
  left = 30;          /* how many iterations should we wait? */
- while (GNUNET_OK == STATS_getStatistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
+ while (GNUNET_OK == GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, 
&waitForConnect, NULL))
   {
    printf ("Waiting for peers to DHT-connect (%u iterations left)...\n",
        left);
@@ -139,13 +139,13 @@
   {
    GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
    fprintf (stderr, "Peers' DHTs failed to DHT-connect!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 
 
  /* switch to peer1 */
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:2087");
 
@@ -155,19 +155,19 @@
  value->size = ntohl (8);
  memset (&value[1], 'A', 4);
  printf ("Peer1 stores key2\n");
- CHECK (GNUNET_OK == DHT_LIB_put (cfg,
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_DHT_put (cfg,
                  ectx,
                  &key,
-                  DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+                  
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
                  GNUNET_get_time () +
                  5 * GNUNET_CRON_MINUTES, value));
  printf ("Peer1 gets key2\n");
- CHECK (1 == DHT_LIB_get (cfg,
+ CHECK (1 == GNUNET_DHT_get (cfg,
              ectx,
-              DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
              &key, 2 * GNUNET_CRON_SECONDS, NULL, NULL));
  /* switch to peer2 */
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:12087");
  GNUNET_hash ("key", 3, &key);
@@ -175,32 +175,32 @@
  value->size = ntohl (8);
  memset (&value[1], 'B', 4);
  printf ("Peer2 stores key.\n");
- CHECK (GNUNET_OK == DHT_LIB_put (cfg,
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_DHT_put (cfg,
                  ectx,
                  &key,
-                  DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+                  
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
                  GNUNET_get_time () +
                  5 * GNUNET_CRON_MINUTES, value));
  printf ("Peer2 gets key.\n");
- CHECK (1 == DHT_LIB_get (cfg,
+ CHECK (1 == GNUNET_DHT_get (cfg,
              ectx,
-              DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
              &key, 2 * GNUNET_CRON_SECONDS, NULL, NULL));
 
  GNUNET_hash ("key2", 4, &key);
  printf ("Peer2 gets key2.\n");
- CHECK (1 == DHT_LIB_get (cfg,
+ CHECK (1 == GNUNET_DHT_get (cfg,
              ectx,
-              DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
              &key, 30 * GNUNET_CRON_SECONDS, NULL, NULL));
  /* switch to peer1 */
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:2087");
  printf ("Peer1 gets key\n");
- CHECK (1 == DHT_LIB_get (cfg,
+ CHECK (1 == GNUNET_DHT_get (cfg,
              ectx,
-              DHT_STRING2STRING_BLOCK,
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DHT_STRING2STRING,
              &key, 30 * GNUNET_CRON_SECONDS, NULL, NULL));
  /* end of actual test code */
 
@@ -208,7 +208,7 @@
 #if START_PEERS
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/dstore/dstore.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dstore/dstore.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/dstore/dstore.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -56,14 +56,14 @@
 */
 static char *fn;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static struct GNUNET_Mutex *lock;
 
 /**
 * Statistics service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static unsigned int stat_dstore_size;
 
@@ -89,14 +89,14 @@
              strlen (zSql), ppStmt, (const char **) &dummy);
 }
 
-#define SQLITE3_EXEC(db, cmd) do { if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(db, cmd, 
NULL, NULL, &emsg)) { GE_LOG(coreAPI->ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, 
_("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), "sqlite3_exec", __FILE__, __LINE__, 
emsg); sqlite3_free(emsg); } } while(0)
+#define SQLITE3_EXEC(db, cmd) do { if (SQLITE_OK != sqlite3_exec(db, cmd, 
NULL, NULL, &emsg)) { GNUNET_GE_LOG(coreAPI->ectx, GNUNET_GE_ERROR | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), 
"sqlite3_exec", __FILE__, __LINE__, emsg); sqlite3_free(emsg); } } while(0)
 
 /**
 * Log an error message at log-level 'level' that indicates
 * a failure of the command 'cmd' on file 'filename'
 * with the message given by strerror(errno).
 */
-#define LOG_SQLITE(db, level, cmd) do { GE_LOG(coreAPI->ectx, level, _("`%s' 
failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
sqlite3_errmsg(db)); } while(0)
+#define LOG_SQLITE(db, level, cmd) do { GNUNET_GE_LOG(coreAPI->ectx, level, 
_("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
sqlite3_errmsg(db)); } while(0)
 
 static void
 db_init (sqlite3 * dbh)
@@ -142,7 +142,7 @@
  fd = mkstemp (fn);
  if (fd == -1)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    GNUNET_free (fn);
    fn = NULL;
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -175,8 +175,8 @@
  if (payload * 10 <= quota * 9)
   return GNUNET_OK;      /* we seem to be about 10% off */
 #if DEBUG_DSTORE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "DStore above qutoa (have %llu, allowed %llu), will delete some 
data.\n",
      payload, quota);
 #endif
@@ -190,11 +190,11 @@
          "WHERE size = ? AND type = ? AND puttime = ? AND expire = ? 
AND key = ? AND value = ?",
          &dstmt) != SQLITE_OK))
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sq_prepare", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    if (dstmt != NULL)
     sqlite3_finalize (dstmt);
    if (stmt != NULL)
@@ -210,13 +210,13 @@
    dtype = sqlite3_column_int (stmt, 1);
    dputtime = sqlite3_column_int64 (stmt, 2);
    dexpire = sqlite3_column_int64 (stmt, 3);
-   GE_BREAK (NULL,
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL,
         sqlite3_column_bytes (stmt, 4) == sizeof (GNUNET_HashCode));
-   GE_BREAK (NULL, dsize == sqlite3_column_bytes (stmt, 5));
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, dsize == sqlite3_column_bytes (stmt, 5));
    memcpy (&dkey, sqlite3_column_blob (stmt, 4), sizeof (GNUNET_HashCode));
    if (dsize >= MAX_CONTENT_SIZE)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      dsize = MAX_CONTENT_SIZE;
     }
    memcpy (dcontent, sqlite3_column_blob (stmt, 5), dsize);
@@ -231,18 +231,18 @@
    sqlite3_bind_blob (dstmt, 6, dcontent, dsize, SQLITE_TRANSIENT);
    if ((err = sqlite3_step (dstmt)) != SQLITE_DONE)
     {
-     GE_LOG (coreAPI->ectx,
-         GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "sqlite3_step", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
      sqlite3_reset (dstmt);
-     GE_BREAK (NULL, 0);  /* should delete but cannot!? */
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);  /* should delete but cannot!? */
      break;
     }
    payload -= (dsize + OVERHEAD);
 #if DEBUG_DSTORE
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Deleting %u bytes decreases DStore payload to %llu out of 
%llu\n",
        dsize, payload, quota);
 #endif
@@ -250,8 +250,8 @@
   }
  if (err != SQLITE_DONE)
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sqlite3_step", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
   }
@@ -261,8 +261,8 @@
  if (payload * 10 > quota * 9)
   {
    /* we seem to be about 10% off */
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "Failed to delete content to drop below quota (bug?).\n",
        payload, quota);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -294,8 +294,8 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_DSTORE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "dstore processes put `%.*s\n", size, data);
 #endif
 
@@ -305,8 +305,8 @@
          "WHERE key=? AND type=? AND size=? AND value=?",
          &stmt) != SQLITE_OK)
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sq_prepare", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
    sqlite3_close (dbh);
@@ -323,8 +323,8 @@
    || (SQLITE_OK !=
      sqlite3_bind_blob (stmt, 6, data, size, SQLITE_TRANSIENT)))
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sqlite3_bind_xxx", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
    sqlite3_finalize (stmt);
@@ -334,8 +334,8 @@
   }
  if (SQLITE_DONE != sqlite3_step (stmt))
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sqlite3_step", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
    sqlite3_finalize (stmt);
@@ -365,8 +365,8 @@
          "(size, type, puttime, expire, key, value) "
          "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", &stmt) != SQLITE_OK)
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sq_prepare", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
    sqlite3_close (dbh);
@@ -385,24 +385,24 @@
   {
    if (SQLITE_DONE != sqlite3_step (stmt))
     LOG_SQLITE (dbh,
-          GE_ERROR | GE_DEVELOPER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+          GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
           "sqlite3_step");
    else
     payload += size + OVERHEAD;
    if (SQLITE_OK != sqlite3_finalize (stmt))
     LOG_SQLITE (dbh,
-          GE_ERROR | GE_DEVELOPER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+          GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
           "sqlite3_finalize");
   }
  else
   {
    LOG_SQLITE (dbh,
-         GE_ERROR | GE_DEVELOPER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
          "sqlite3_bind_xxx");
   }
 #if DEBUG_DSTORE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Storing %u bytes increases DStore payload to %llu out of %llu\n",
      size, payload, quota);
 #endif
@@ -426,7 +426,7 @@
 */
 static int
 d_get (const GNUNET_HashCode * key,
-    unsigned int type, ResultHandler handler, void *closure)
+    unsigned int type, GNUNET_ResultProcessor handler, void *closure)
 {
  sqlite3 *dbh;
  sqlite3_stmt *stmt;
@@ -448,16 +448,16 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_DSTORE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER, "dstore processes get\n");
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER, "dstore 
processes get\n");
 #endif
  now = GNUNET_get_time ();
  if (sq_prepare (dbh,
          "SELECT size, value FROM ds071 WHERE key=? AND type=? AND 
expire >= ?",
          &stmt) != SQLITE_OK)
   {
-   GE_LOG (coreAPI->ectx,
-       GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "sq_prepare", __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg (dbh));
    sqlite3_close (dbh);
@@ -474,7 +474,7 @@
    size = sqlite3_column_int (stmt, 0);
    if (size != sqlite3_column_bytes (stmt, 1))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      continue;
     }
    dat = sqlite3_column_blob (stmt, 1);
@@ -487,20 +487,20 @@
  return cnt;
 }
 
-Dstore_ServiceAPI *
-provide_module_dstore (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Dstore_ServiceAPI *
+provide_module_dstore (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Dstore_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_Dstore_ServiceAPI api;
  int fd;
 
 #if DEBUG_SQLITE
- GE_LOG (capi->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (capi->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "SQLite Dstore: initializing database\n");
 #endif
  if (GNUNET_OK != db_reset ())
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return NULL;
   }
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
@@ -509,7 +509,7 @@
  coreAPI = capi;
  api.get = &d_get;
  api.put = &d_put;
- GC_get_configuration_value_number (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (coreAPI->cfg,
                   "DSTORE", "QUOTA", 1, 1024, 1, &quota);
  if (quota == 0)        /* error */
   quota = 1;
@@ -552,8 +552,8 @@
    stats = NULL;
   }
 #if DEBUG_SQLITE
- GE_LOG (coreAPI->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "SQLite Dstore: database shutdown\n");
 #endif
  GNUNET_mutex_destroy (lock);

Modified: GNUnet/src/applications/dstore/dstore_test.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/dstore/dstore_test.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/dstore/dstore_test.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -55,7 +55,7 @@
 * Add testcode here!
 */
 static int
-test (Dstore_ServiceAPI * api)
+test (GNUNET_Dstore_ServiceAPI * api)
 {
  GNUNET_HashCode k;
  GNUNET_HashCode n;
@@ -90,15 +90,15 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- Dstore_ServiceAPI *api;
+ GNUNET_Dstore_ServiceAPI *api;
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_CronManager *cron;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);

Modified: GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentation.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentation.c    2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentation.c    2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -98,9 +98,9 @@
 
 #define FRAGSIZE(fl) 
((ntohs(fl->frag->header.size)-sizeof(P2P_fragmentation_MESSAGE)))
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_defragmented;
 
@@ -195,7 +195,7 @@
  unsigned short len;
  char *msg;
 
- GE_ASSERT (NULL, pep != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, pep != NULL);
  pos = pep->head;
  if (pos == NULL)
   return;
@@ -269,7 +269,7 @@
  FL *tmp;
  unsigned short end;
 
- GE_ASSERT (NULL, entry != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, entry != NULL);
  if (0 != memcmp (sender, &entry->sender, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   return GNUNET_SYSERR;    /* wrong fragment list, try another! */
  if (ntohl (packet->id) != entry->id)
@@ -299,8 +299,8 @@
   sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE);
  if (end <= ntohs (packet->off))
   {
-   GE_LOG (NULL,
-       GE_DEVELOPER | GE_DEBUG | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (NULL,
+       GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_BULK,
        "Received invalid fragment at %s:%d\n", __FILE__, __LINE__);
    return GNUNET_SYSERR;   /* yuck! integer overflow! */
   }
@@ -454,7 +454,7 @@
 * Send a message that had to be fragmented (right now!). First grabs
 * the first part of the message (obtained from ctx->se) and stores
 * that in a P2P_fragmentation_MESSAGE envelope. The remaining fragments are
- * added to the send queue with EXTREME_PRIORITY (to ensure that they
+ * added to the send queue with GNUNET_EXTREME_PRIORITY (to ensure that they
 * will be transmitted next). The logic here is that if the priority
 * for the first fragment was sufficiently high, the priority should
 * also have been sufficiently high for all of the other fragments (at
@@ -484,7 +484,7 @@
  /* write first fragment to buf */
  frag = (P2P_fragmentation_MESSAGE *) buf;
  frag->header.size = htons (len);
- frag->header.type = htons (P2P_PROTO_fragment);
+ frag->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_MESSAGNUNET_GE_FRAGMENT);
  frag->id = id;
  frag->off = htons (0);
  frag->len = htons (ctx->len);
@@ -498,9 +498,9 @@
    mlen = sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE) + ctx->len - pos;
    if (mlen > ctx->mtu)
     mlen = ctx->mtu;
-   GE_ASSERT (NULL, mlen > sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE));
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, mlen > sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE));
    frag->header.size = htons (mlen);
-   frag->header.type = htons (P2P_PROTO_fragment);
+   frag->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_MESSAGNUNET_GE_FRAGMENT);
    frag->id = id;
    frag->off = htons (pos);
    frag->len = htons (ctx->len);
@@ -509,11 +509,11 @@
        mlen - sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE));
    coreAPI->unicast (&ctx->sender,
             &frag->header,
-            EXTREME_PRIORITY,
+            GNUNET_EXTREME_PRIORITY,
             ctx->transmissionTime - GNUNET_get_time ());
    pos += mlen - sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE);
   }
- GE_ASSERT (NULL, pos == ctx->len);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, pos == ctx->len);
  GNUNET_free (frag);
  GNUNET_free (ctx);
  return GNUNET_OK;
@@ -530,13 +530,13 @@
      unsigned int mtu,
      unsigned int prio,
      unsigned int targetTime,
-     unsigned int len, BuildMessageCallback bmc, void *bmcClosure)
+     unsigned int len, GNUNET_BuildMessageCallback bmc, void *bmcClosure)
 {
  FragmentBMC *fbmc;
  int xlen;
 
- GE_ASSERT (NULL, len > mtu);
- GE_ASSERT (NULL, mtu > sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len > mtu);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, mtu > sizeof (P2P_fragmentation_MESSAGE));
  fbmc = GNUNET_malloc (sizeof (FragmentBMC) + len);
  fbmc->mtu = mtu;
  fbmc->sender = *peer;
@@ -563,10 +563,10 @@
 /**
 * Initialize Fragmentation module.
 */
-Fragmentation_ServiceAPI *
-provide_module_fragmentation (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Fragmentation_ServiceAPI *
+provide_module_fragmentation (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Fragmentation_ServiceAPI ret;
+ static GNUNET_Fragmentation_ServiceAPI ret;
  int i;
 
  coreAPI = capi;
@@ -586,10 +586,10 @@
            &defragmentationPurgeCron,
            60 * GNUNET_CRON_SECONDS, 60 * GNUNET_CRON_SECONDS,
            NULL);
- GE_LOG (capi->ectx, GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (capi->ectx, GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_REQUEST,
      _("`%s' registering handler %d\n"), "fragmentation",
-     P2P_PROTO_fragment);
- capi->registerHandler (P2P_PROTO_fragment, &processFragment);
+     GNUNET_P2P_PROTO_MESSAGNUNET_GE_FRAGMENT);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_MESSAGNUNET_GE_FRAGMENT, 
&processFragment);
 
  ret.fragment = &fragment;
  return &ret;
@@ -603,7 +603,7 @@
 {
  int i;
 
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_fragment, &processFragment);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_MESSAGNUNET_GE_FRAGMENT, 
&processFragment);
  GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron,
            &defragmentationPurgeCron, 60 * GNUNET_CRON_SECONDS,
            NULL);

Modified: GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentationtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentationtest.c  2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fragmentation/fragmentationtest.c  2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -57,9 +57,9 @@
 static void
 handleHelper (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
        const char *msg,
-       const unsigned int len, int wasEncrypted, TSession * ts)
+       const unsigned int len, int wasEncrypted, GNUNET_TSession * ts)
 {
- GE_ASSERT (NULL,
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL,
       0 == memcmp (sender, &mySender, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)));
  myMsg = resultBuffer;
  memcpy (resultBuffer, msg, len);
@@ -115,10 +115,10 @@
 {
  int i;
 
- GE_ASSERT (NULL, myMsg != NULL);
- GE_ASSERT (NULL, myMsgLen == len);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsgLen == len);
  for (i = 0; i < len; i++)
-  GE_ASSERT (NULL, myMsg[i] == (char) (i + id));
+  GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg[i] == (char) (i + id));
  myMsgLen = 0;
  myMsg = NULL;
 }
@@ -133,7 +133,7 @@
 
  pep = makeFragment (0, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
- GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
  pep = makeFragment (16, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
  checkPacket (42, 32);
@@ -146,11 +146,11 @@
 
  pep = makeFragment (0, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
- GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
  makeTimeout ();
  pep = makeFragment (16, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
- GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
  pep = makeFragment (0, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
  checkPacket (42, 32);
@@ -163,7 +163,7 @@
 
  pep = makeFragment (16, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
- GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
  pep = makeFragment (0, 16, 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
  checkPacket (42, 32);
@@ -179,7 +179,7 @@
   {
    pep = makeFragment (i * 16, 16, 51 * 16, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (50 * 16, 16, 51 * 16, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -196,7 +196,7 @@
   {
    pep = makeFragment (i * 16, 16, 4001 * 16, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (4000 * 16, 16, 4001 * 16, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -213,7 +213,7 @@
   {
    pep = makeFragment (i * 16, 8, 6 * 16 + 8, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (5 * 16, 24, 6 * 16 + 8, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -235,13 +235,13 @@
   {
    pep = makeFragment (i * 16, 8, 51 * 16 + 8, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  for (i = 0; i < 50; i++)
   {
    pep = makeFragment (i * 16 + 8, 8, 51 * 16 + 8, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (50 * 16, 24, 51 * 16 + 8, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -258,13 +258,13 @@
   {
    pep = makeFragment (i * 32, 16, 51 * 32, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  for (i = 0; i < 50; i++)
   {
    pep = makeFragment (i * 32 + 8, 24, 51 * 32, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (50 * 32, 32, 51 * 32, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -281,7 +281,7 @@
   {
    pep = makeFragment (0, i * 16 + 16, 51 * 16, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  pep = makeFragment (50 * 16, 16, 51 * 16, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
@@ -298,12 +298,12 @@
   {
    pep = makeFragment (0, i * 16 + 16, 51 * 16 + 8, 42);
    processFragment (&mySender, pep);
-   GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
   }
  makeTimeout ();
  pep = makeFragment (50 * 16, 24, 51 * 16 + 8, 42);
  processFragment (&mySender, pep);
- GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
  for (i = 0; i < 50; i++)
   {
    pep = makeFragment (0, i * 16 + 16, 51 * 16 + 8, 42);
@@ -326,7 +326,7 @@
      pep = makeFragment (i * 16, 16, 51 * 16, id + 5);
      mySender.hashPubKey.bits[0] = id;
      processFragment (&mySender, pep);
-     GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+     GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
     }
   }
  for (id = 0; id < DEFRAG_BUCKET_COUNT; id++)
@@ -352,7 +352,7 @@
      pep = makeFragment (i * 16, 16, 6 * 16, id + 5);
      mySender.hashPubKey.bits[0] = id;
      processFragment (&mySender, pep);
-     GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
+     GNUNET_GE_ASSERT (NULL, myMsg == NULL);
     }
   }
  for (id = 0; id < DEFRAG_BUCKET_COUNT * 4; id++)
@@ -367,13 +367,13 @@
 /* ************* driver ****************** */
 
 static int
-registerp2pHandler (const unsigned short type, MessagePartHandler callback)
+registerp2pHandler (const unsigned short type, GNUNET_P2PRequestHandler 
callback)
 {
  return GNUNET_OK;
 }
 
 static int
-unregisterp2pHandler (const unsigned short type, MessagePartHandler callback)
+unregisterp2pHandler (const unsigned short type, GNUNET_P2PRequestHandler 
callback)
 {
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -388,9 +388,9 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- CoreAPIForApplication capi;
+ GNUNET_CoreAPIForPlugins capi;
 
- memset (&capi, 0, sizeof (CoreAPIForApplication));
+ memset (&capi, 0, sizeof (GNUNET_CoreAPIForPlugins));
  capi.cron = cron_create (NULL);
  capi.injectMessage = &handleHelper;
  capi.requestService = &requestService;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/collection/collection.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/collection/collection.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/collection/collection.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -103,12 +103,12 @@
  /**
  * Metadata describing the collection
  */
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
  /**
  * Files in the collection.
  */
- ECRS_FileInfo *files;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo *files;
 
  /**
  * How many files are in files?
@@ -126,9 +126,9 @@
 
 static struct GNUNET_Mutex *lock;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static char *
 getCollectionFileName ()
@@ -136,10 +136,10 @@
  char *fn;
  char *fnBase;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (fnBase) + strlen (COLLECTION) + 4);
  strcpy (fn, fnBase);
  GNUNET_disk_directory_create (ectx, fn);
@@ -153,7 +153,7 @@
 * Initialize collection module.
 */
 void
-CO_init (struct GE_Context *e, struct GC_Configuration *c)
+GNUNET_CO_init (struct GNUNET_GE_Context *e, struct GNUNET_GC_Configuration *c)
 {
  char *fn;
  int len;
@@ -184,7 +184,7 @@
  if ((size > 0x7FFFFFFF) ||
    (size < sizeof (CollectionData) + 4 * sizeof (int)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (fn);
    return;
@@ -192,7 +192,7 @@
  fd = OPEN (fn, O_RDONLY | O_LARGEFILE);
  if (fd == -1)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (fn);
    return;
@@ -201,8 +201,8 @@
  buf = MMAP (NULL, rsize, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
  if (buf == MAP_FAILED)
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_BULK,
               "mmap", fn);
    CLOSE (fd);
    GNUNET_free (fn);
@@ -215,7 +215,7 @@
  len = ntohl (*(int *) pos);
  if (len > 1024 * 1024 * 4)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    len = 1024 * 1024 * 4;
   }
  GNUNET_array_grow (collectionData->files, collectionData->file_count, len);
@@ -227,7 +227,7 @@
  len = ntohl (*(int *) pos);
  if (len > 1024)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    len = 1024;
   }
  collectionData->name = GNUNET_malloc (len + 1);
@@ -235,7 +235,7 @@
  rsize -= 4 * sizeof (int);
  if (len > rsize)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    len = rsize;
   }
  memcpy (collectionData->name, pos, len);
@@ -243,18 +243,18 @@
  pos += len;
  if (mlen > rsize)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    mlen = rsize;
   }
- collectionData->meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, pos, mlen);
+ collectionData->meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, pos, mlen);
  rsize -= mlen;
  pos += mlen;
- GE_BREAK (ectx, collectionData->meta != NULL);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, collectionData->meta != NULL);
  for (i = 0; i < collectionData->file_count; i++)
   {
    if (rsize < 2 * sizeof (int))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      break;
     }
    len = ntohl (*(int *) pos);
@@ -264,12 +264,12 @@
    rsize -= 2 * sizeof (int);
    if (rsize < mlen + len)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      break;
     }
    if (len > 1024 * 16)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      len = 1024 * 16;
     }
    tmp = GNUNET_malloc (len + 1);
@@ -277,16 +277,16 @@
    memcpy (tmp, pos, len);
    pos += len;
    rsize -= len;
-   collectionData->files[i].uri = ECRS_stringToUri (ectx, tmp);
-   GE_ASSERT (ectx, collectionData->files[i].uri != NULL);
+   collectionData->files[i].uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, tmp);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, collectionData->files[i].uri != NULL);
    GNUNET_free (tmp);
    collectionData->files[i].meta
-    = ECRS_deserializeMetaData (ectx, pos, mlen);
-   GE_ASSERT (ectx, collectionData->files[i].meta != NULL);
+    = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, pos, mlen);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, collectionData->files[i].meta != NULL);
    pos += mlen;
    rsize -= mlen;
   }
- GE_ASSERT (ectx, rsize == 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, rsize == 0);
  MUNMAP (buf, (size_t) size);
  CLOSE (fd);
  GNUNET_free (fn);
@@ -297,9 +297,9 @@
      (collectionData->files[i].meta != NULL))
     continue;
    if (collectionData->files[i].uri != NULL)
-    ECRS_freeUri (collectionData->files[i].uri);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (collectionData->files[i].uri);
    if (collectionData->files[i].meta != NULL)
-    ECRS_freeMetaData (collectionData->files[i].meta);
+    GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (collectionData->files[i].meta);
    collectionData->files[i]
     = collectionData->files[collectionData->file_count - 1];
    GNUNET_array_grow (collectionData->files,
@@ -331,13 +331,13 @@
   return;
 
  /* write collection data */
- mlen = ECRS_sizeofMetaData (collectionData->meta, GNUNET_NO);
+ mlen = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (collectionData->meta, 
GNUNET_NO);
  buf = GNUNET_malloc (mlen);
- if (mlen != ECRS_serializeMetaData (ectx,
+ if (mlen != GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                    collectionData->meta, buf, mlen,
                    GNUNET_NO))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    GNUNET_free (buf);
    return;
   }
@@ -347,39 +347,39 @@
       O_CREAT | O_LARGEFILE | O_WRONLY | O_TRUNC, S_IRUSR | S_IWUSR);
  if (fd == -1)
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_ERROR 
| GNUNET_GE_BULK,
               "open", fn);
    GNUNET_free (fn);
    GNUNET_free (buf);
    return;
   }
- GE_BREAK (ectx, collectionData->file_count <= 1024 * 1024 * 4);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, collectionData->file_count <= 1024 * 1024 * 4);
  WRITE (fd, collectionData, sizeof (CollectionData));
  WRITEINT (fd, collectionData->file_count);
  WRITEINT (fd, collectionData->changed);
  WRITEINT (fd, mlen);
- GE_BREAK (ectx, strlen (collectionData->name) < 1024);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, strlen (collectionData->name) < 1024);
  WRITEINT (fd, strlen (collectionData->name));
  WRITE (fd, collectionData->name, strlen (collectionData->name));
  WRITE (fd, buf, mlen);
  GNUNET_free (buf);
  for (i = 0; i < collectionData->file_count; i++)
   {
-   mlen = ECRS_sizeofMetaData (collectionData->files[i].meta, GNUNET_NO);
+   mlen = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size 
(collectionData->files[i].meta, GNUNET_NO);
    buf = GNUNET_malloc (mlen);
-   if (mlen != ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   if (mlen != GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                      collectionData->files[i].meta,
                      buf, mlen, GNUNET_NO))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_free (buf);
      break;
     }
-   tmp = ECRS_uriToString (collectionData->files[i].uri);
+   tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (collectionData->files[i].uri);
    WRITEINT (fd, strlen (tmp));
    WRITEINT (fd, mlen);
-   GE_BREAK (ectx, strlen (tmp) < 16 * 1024);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, strlen (tmp) < 16 * 1024);
    WRITE (fd, tmp, strlen (tmp));
    GNUNET_free (tmp);
    WRITE (fd, buf, mlen);
@@ -393,10 +393,10 @@
 * Shutdown collection module.
 */
 void
-CO_done ()
+GNUNET_CO_done ()
 {
  writeCO ();
- CO_stopCollection ();
+ GNUNET_CO_collection_stop ();
  GNUNET_mutex_destroy (lock);
  lock = NULL;
  ectx = NULL;
@@ -407,31 +407,31 @@
 /**
 * Start collection.
 *
- * @param updateInterval of ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE
+ * @param updateInterval of GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE
 *    means to update _immediately_ on any change,
- *    wherease ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC means
+ *    wherease GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC means
 *    to publish updates when the CO_Context
 *    is destroyed (i.e. on exit from the UI).
 */
 int
-CO_startCollection (unsigned int anonymityLevel,
+GNUNET_CO_collection_start (unsigned int anonymityLevel,
           unsigned int prio,
           GNUNET_Int32Time updateInterval,
-          const char *name, const struct ECRS_MetaData *meta)
+          const char *name, const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
- struct ECRS_URI *advertisement;
- struct ECRS_URI *rootURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *advertisement;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *rootURI;
  GNUNET_HashCode nextId;
  GNUNET_Int32Time now;
 
  GNUNET_mutex_lock (lock);
- CO_stopCollection ();     /* cancel old collection */
- GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
- advertisement = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, COLLECTION);
- GE_ASSERT (ectx, advertisement != NULL);
+ GNUNET_CO_collection_stop ();     /* cancel old collection */
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
+ advertisement = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, COLLECTION);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, advertisement != NULL);
  GNUNET_get_time_int32 (&now);
  GNUNET_create_random_hash (&nextId);
- rootURI = ECRS_createNamespace (ectx,
+ rootURI = GNUNET_ECRS_namespace_create (ectx,
                  cfg,
                  name,
                  meta,
@@ -442,12 +442,12 @@
                  &nextId);
  if (rootURI == NULL)
   {
-   ECRS_freeUri (advertisement);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (advertisement);
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- ECRS_freeUri (advertisement);
- ECRS_freeUri (rootURI);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (advertisement);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (rootURI);
  collectionData = GNUNET_malloc (sizeof (CollectionInfo));
  memset (collectionData, 0, sizeof (CollectionInfo));
  GNUNET_create_random_hash (&collectionData->data.lastId);
@@ -455,7 +455,7 @@
  collectionData->data.updateInterval = htonl (updateInterval);
  collectionData->data.anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  collectionData->data.priority = htonl (prio);
- collectionData->meta = ECRS_dupMetaData (meta);
+ collectionData->meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (meta);
  collectionData->name = GNUNET_strdup (name);
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
  return GNUNET_OK;
@@ -467,7 +467,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if no collection is active
 */
 int
-CO_stopCollection ()
+GNUNET_CO_collection_stop ()
 {
  unsigned int i;
 
@@ -477,12 +477,12 @@
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, collectionData->name);
- ECRS_freeMetaData (collectionData->meta);
+ GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, collectionData->name);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (collectionData->meta);
  for (i = 0; i < collectionData->file_count; i++)
   {
-   ECRS_freeMetaData (collectionData->files[i].meta);
-   ECRS_freeUri (collectionData->files[i].uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (collectionData->files[i].meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (collectionData->files[i].uri);
   }
  GNUNET_array_grow (collectionData->files, collectionData->file_count, 0);
  GNUNET_free (collectionData->name);
@@ -498,7 +498,7 @@
 * @return NULL if there is no collection, otherwise its name
 */
 char *
-CO_getCollection ()
+GNUNET_CO_collection_get_name ()
 {
  char *name;
 
@@ -531,12 +531,12 @@
 * time is desired.
 */
 void
-CO_publishCollectionNow ()
+GNUNET_CO_collection_publish_now ()
 {
  GNUNET_HashCode delta;
  GNUNET_Int32Time now;
- struct ECRS_URI *uri;
- struct ECRS_URI *directoryURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *directoryURI;
  unsigned long long dirLen;
  char *tmpName;
  int fd;
@@ -549,18 +549,18 @@
    return;
   }
  GNUNET_get_time_int32 (&now);
- if ((ntohl (collectionData->data.updateInterval) != ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
+ if ((ntohl (collectionData->data.updateInterval) != 
GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
    && (ntohl (collectionData->data.updateInterval) !=
-     ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
+     GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
    && (ntohl (collectionData->data.lastPublication) +
      ntohl (collectionData->data.updateInterval) < now))
   {
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return;
   }
- if ((ntohl (collectionData->data.updateInterval) != ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
+ if ((ntohl (collectionData->data.updateInterval) != 
GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
    && (ntohl (collectionData->data.updateInterval) !=
-     ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC))
+     GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC))
   {
    GNUNET_hash_difference (&collectionData->data.nextId,
                &collectionData->data.lastId, &delta);
@@ -577,14 +577,14 @@
  fd = mkstemp (tmpName);
  if (fd == -1)
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mkstemp");
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "mkstemp");
    GNUNET_free (tmpName);
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return;
   }
  dirData = NULL;
- GE_ASSERT (ectx,
-       GNUNET_OK == ECRS_createDirectory (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_directory_create (ectx,
                         &dirData,
                         &dirLen,
                         collectionData->file_count,
@@ -592,7 +592,7 @@
                         collectionData->meta));
  if (-1 == WRITE (fd, dirData, dirLen))
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "write");
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "write");
    GNUNET_free (tmpName);
    GNUNET_free (dirData);
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
@@ -600,7 +600,7 @@
   }
  GNUNET_free (dirData);
  CLOSE (fd);
- if (GNUNET_OK != ECRS_uploadFile (ectx, cfg, tmpName, GNUNET_NO,   /* 
indexing */
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_file_upload (ectx, cfg, tmpName, GNUNET_NO,   
 /* indexing */
                   ntohl (collectionData->data.
                      anonymityLevel),
                   ntohl (collectionData->data.priority),
@@ -615,7 +615,7 @@
   }
  UNLINK (tmpName);
  GNUNET_free (tmpName);
- uri = ECRS_addToNamespace (ectx,
+ uri = GNUNET_ECRS_namespace_add_content (ectx,
               cfg,
               collectionData->name,
               ntohl (collectionData->data.anonymityLevel),
@@ -630,7 +630,7 @@
   {
    collectionData->data.lastPublication = htonl (now);
    collectionData->changed = GNUNET_NO;
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
   }
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
 }
@@ -649,19 +649,19 @@
 * ways to explicitly extend a collection.
 */
 void
-CO_publishToCollection (const ECRS_FileInfo * fi)
+GNUNET_CO_collection_add_item (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi)
 {
  unsigned int i;
- ECRS_FileInfo fc;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fc;
 
- if ((ECRS_isKeywordUri (fi->uri)))
+ if ((GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (fi->uri)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  if (lock == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  GNUNET_mutex_lock (lock);
@@ -672,18 +672,18 @@
   }
  for (i = 0; i < collectionData->file_count; i++)
   {
-   if (ECRS_equalsUri (fi->uri, collectionData->files[i].uri))
+   if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (fi->uri, collectionData->files[i].uri))
     {
      GNUNET_mutex_unlock (lock);
      return;
     }
   }
- fc.uri = ECRS_dupUri (fi->uri);
- fc.meta = ECRS_dupMetaData (fi->meta);
+ fc.uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
+ fc.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (fi->meta);
  GNUNET_array_append (collectionData->files, collectionData->file_count, fc);
  collectionData->changed = GNUNET_YES;
- if (ntohl (collectionData->data.updateInterval) == ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
-  CO_publishCollectionNow ();
+ if (ntohl (collectionData->data.updateInterval) == 
GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
+  GNUNET_CO_collection_publish_now ();
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/collection/collectiontest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/collection/collectiontest.c   2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/collection/collectiontest.c   2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -30,86 +30,86 @@
 #include "gnunet_util_config_impl.h"
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 #define START_DAEMON 1
 
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 #if START_DAEMON
  pid_t daemon;
 #endif
  int ok;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- ECRS_FileInfo fi;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  char *have;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  sock = NULL;
  meta = NULL;
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     300 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
 #endif
  ok = GNUNET_YES;
- meta = ECRS_createMetaData ();
- ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "test/foo");
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "test/foo");
  sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
  CHECK (sock != NULL);
- CO_init (NULL, cfg);
+ GNUNET_CO_init (NULL, cfg);
 
  /* ACTUAL TEST CODE */
- CO_stopCollection ();
- ECRS_deleteNamespace (NULL, cfg, "test-collection");
- CHECK (NULL == CO_getCollection ());
- CHECK (GNUNET_OK == CO_startCollection (1, 100, 60,  /* 60s */
+ GNUNET_CO_collection_stop ();
+ GNUNET_ECRS_namespace_delete (NULL, cfg, "test-collection");
+ CHECK (NULL == GNUNET_CO_collection_get_name ());
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_CO_collection_start (1, 100, 60,  /* 60s */
                      "test-collection", meta));
- have = CO_getCollection ();
+ have = GNUNET_CO_collection_get_name ();
  CHECK (NULL != have);
  CHECK (0 == strcmp (have, "test-collection"));
  GNUNET_free (have);
  fi.meta = meta;
  fi.uri =
-  ECRS_stringToUri (NULL,
+  GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
            
"gnunet://ecrs/chk/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0");
- CO_publishToCollection (&fi);
- ECRS_freeUri (fi.uri);
- CO_done ();
- CO_init (NULL, cfg);
- have = CO_getCollection ();
+ GNUNET_CO_collection_add_item (&fi);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+ GNUNET_CO_done ();
+ GNUNET_CO_init (NULL, cfg);
+ have = GNUNET_CO_collection_get_name ();
  CHECK (NULL != have);
  CHECK (0 == strcmp (have, "test-collection"));
  GNUNET_free (have);
- CO_publishCollectionNow ();
- CO_stopCollection ();
- ECRS_deleteNamespace (NULL, cfg, "test-collection");
- CHECK (NULL == CO_getCollection ());
+ GNUNET_CO_collection_publish_now ();
+ GNUNET_CO_collection_stop ();
+ GNUNET_ECRS_namespace_delete (NULL, cfg, "test-collection");
+ CHECK (NULL == GNUNET_CO_collection_get_name ());
 
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (sock != NULL)
   {
-   CO_done ();
+   GNUNET_CO_done ();
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
   }
  if (meta != NULL)
-  ECRS_freeMetaData (meta);
+  GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/bincoder.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/bincoder.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/bincoder.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -62,7 +62,7 @@
  unsigned int hbits;
  char *ret;
 
- GE_ASSERT (NULL, strlen (encTable__) == 64);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, strlen (encTable__) == 64);
  len = size * 8 / 6;
  if (((size * 8) % 6) != 0)
   len++;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directory.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directory.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directory.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -33,7 +33,7 @@
 * are structured such that it is possible to iterate over the
 * individual blocks as well as over the entire directory. Thus
 * a client can call this function on the lastBlock in the
- * ECRS_DownloadProgressCallback. Note that if a directory entry
+ * GNUNET_ECRS_DownloadProgressCallback. Note that if a directory entry
 * spans multiple blocks, listDirectory may signal an error when
 * run on individual blocks even if the final directory is intact.
 * <p>
@@ -50,17 +50,17 @@
 *     directory is malformed
 */
 int
-ECRS_listDirectory (struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_ECRS_directory_list_contents (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
           const char *data,
           unsigned long long len,
-          struct ECRS_MetaData **md,
-          ECRS_SearchProgressCallback spcb, void *spcbClosure)
+          struct GNUNET_ECRS_MetaData **md,
+          GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor spcb, void *spcbClosure)
 {
  unsigned long long pos;
  unsigned long long align;
  unsigned int mdSize;
  unsigned long long epos;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  int count;
 
  count = 0;
@@ -73,12 +73,12 @@
    mdSize = ntohl (mdSize);
    if (mdSize > len - 8 - sizeof (unsigned int))
     return GNUNET_SYSERR;  /* invalid size */
-   *md = ECRS_deserializeMetaData (ectx,
+   *md = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx,
                    &data[8 + sizeof (unsigned int)],
                    mdSize);
    if (*md == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR; /* malformed ! */
     }
    pos = 8 + sizeof (unsigned int) + mdSize;
@@ -109,17 +109,17 @@
    if (epos >= len)
     return GNUNET_SYSERR;  /* malformed - or partial download */
 
-   fi.uri = ECRS_stringToUri (ectx, &data[pos]);
+   fi.uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, &data[pos]);
    pos = epos + 1;
    if (fi.uri == NULL)
     {
      pos--;        /* go back to '\0' to force going to next 
alignment */
      continue;
     }
-   if (ECRS_isKeywordUri (fi.uri))
+   if (GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (fi.uri))
     {
-     ECRS_freeUri (fi.uri);
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR; /* illegal in directory! */
     }
 
@@ -129,23 +129,23 @@
    pos += sizeof (unsigned int);
    if (pos + mdSize > len)
     {
-     ECRS_freeUri (fi.uri);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
      return GNUNET_SYSERR; /* malformed - or partial download */
     }
 
-   fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, &data[pos], mdSize);
+   fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, &data[pos], mdSize);
    if (fi.meta == NULL)
     {
-     ECRS_freeUri (fi.uri);
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR; /* malformed ! */
     }
    pos += mdSize;
    count++;
    if (spcb != NULL)
     spcb (&fi, NULL, GNUNET_NO, spcbClosure);
-   ECRS_freeMetaData (fi.meta);
-   ECRS_freeUri (fi.uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
   }
  return count;
 }
@@ -259,11 +259,11 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-ECRS_createDirectory (struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_ECRS_directory_create (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
            char **data,
            unsigned long long *len,
            unsigned int count,
-           const ECRS_FileInfo * fis, struct ECRS_MetaData *meta)
+           const GNUNET_ECRS_FileInfo * fis, struct 
GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
  int i;
  int j;
@@ -277,26 +277,26 @@
 
  for (i = 0; i < count; i++)
   {
-   if (ECRS_isKeywordUri (fis[i].uri))
+   if (GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (fis[i].uri))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR; /* illegal in directory! */
     }
   }
  ucs = GNUNET_malloc (sizeof (char *) * count);
  size = 8 + sizeof (unsigned int);
- size += ECRS_sizeofMetaData (meta, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ size += GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  sizes = GNUNET_malloc (count * sizeof (unsigned long long));
  perm = GNUNET_malloc (count * sizeof (int));
  for (i = 0; i < count; i++)
   {
    perm[i] = i;
-   ucs[i] = ECRS_uriToString (fis[i].uri);
-   GE_ASSERT (ectx, ucs[i] != NULL);
-   psize = ECRS_sizeofMetaData (fis[i].meta, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+   ucs[i] = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fis[i].uri);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ucs[i] != NULL);
+   psize = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (fis[i].meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
    if (psize == -1)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_free (sizes);
      GNUNET_free (perm);
      while (i >= 0)
@@ -323,12 +323,12 @@
  pos = 8;
  memcpy (*data, GNUNET_DIRECTORY_MAGIC, 8);
 
- ret = ECRS_serializeMetaData (ectx,
+ ret = GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                 meta,
                 &(*data)[pos + sizeof (unsigned int)],
                 size - pos - sizeof (unsigned int),
-                ECRS_SERIALIZE_FULL);
- GE_ASSERT (ectx, ret != GNUNET_SYSERR);
+                GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ret != GNUNET_SYSERR);
  ret = htonl (ret);
  memcpy (&(*data)[pos], &ret, sizeof (unsigned int));
  pos += ntohl (ret) + sizeof (unsigned int);
@@ -343,12 +343,12 @@
    memcpy (&(*data)[pos], ucs[i], strlen (ucs[i]) + 1);
    pos += strlen (ucs[i]) + 1;
    GNUNET_free (ucs[i]);
-   ret = ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   ret = GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                   fis[i].meta,
                   &(*data)[pos + sizeof (unsigned int)],
                   size - pos - sizeof (unsigned int),
-                  ECRS_SERIALIZE_FULL);
-   GE_ASSERT (ectx, ret != GNUNET_SYSERR);
+                  GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ret != GNUNET_SYSERR);
    ret = htonl (ret);
    memcpy (&(*data)[pos], &ret, sizeof (unsigned int));
    pos += ntohl (ret) + sizeof (unsigned int);
@@ -356,7 +356,7 @@
  GNUNET_free (sizes);
  GNUNET_free (perm);
  GNUNET_free (ucs);
- GE_ASSERT (ectx, pos == size);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, pos == size);
 
  return GNUNET_OK;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directorytest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directorytest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/directorytest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,13 +34,13 @@
 
 struct PCLS
 {
- ECRS_FileInfo *fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo *fi;
  unsigned int pos;
  unsigned int max;
 };
 
 static int
-processor (const ECRS_FileInfo * fi,
+processor (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *cls)
 {
  struct PCLS *p = cls;
@@ -48,9 +48,9 @@
 
  for (i = 0; i < p->max; i++)
   {
-   if (ECRS_equalsMetaData (p->fi[i].meta,
+   if (GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (p->fi[i].meta,
                fi->meta) &&
-     ECRS_equalsUri (p->fi[i].uri, fi->uri))
+     GNUNET_ECRS_uri_test_equal (p->fi[i].uri, fi->uri))
     {
      p->pos++;
      return GNUNET_OK;
@@ -65,9 +65,9 @@
 {
  char *data;
  unsigned long long dlen;
- ECRS_FileInfo *fis;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_MetaData *meta2;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo *fis;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta2;
  struct PCLS cls;
  int p;
  int q;
@@ -76,14 +76,14 @@
  int ret = 0;
 
  cls.max = i;
- fis = GNUNET_malloc (sizeof (ECRS_FileInfo) * i);
+ fis = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_ECRS_FileInfo) * i);
  for (p = 0; p < i; p++)
   {
-   fis[p].meta = ECRS_createMetaData ();
+   fis[p].meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
    for (q = 0; q <= p; q++)
     {
      GNUNET_snprintf (txt, 128, "%u -- %u\n", p, q);
-     ECRS_addToMetaData (fis[p].meta,
+     GNUNET_ECRS_meta_data_inser (fis[p].meta,
                q % EXTRACTOR_getHighestKeywordTypeNumber (),
                txt);
     }
@@ -91,54 +91,54 @@
            512,
            
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000.%u",
            p);
-   fis[p].uri = ECRS_stringToUri (NULL, uri);
+   fis[p].uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, uri);
    if (fis[p].uri == NULL)
     {
-     ECRS_freeMetaData (fis[p].meta);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fis[p].meta);
      while (--p > 0)
       {
-       ECRS_freeMetaData (fis[p].meta);
-       ECRS_freeUri (fis[p].uri);
+       GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fis[p].meta);
+       GNUNET_ECRS_uri_destroy (fis[p].uri);
       }
      GNUNET_free (fis);
      ABORT ();       /* error in testcase */
     }
   }
- meta = ECRS_createMetaData ();
- ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_TITLE, "A title");
- ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_AUTHOR, "An author");
- if (GNUNET_OK != ECRS_createDirectory (NULL, &data, &dlen, i, fis, meta))
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_TITLE, "A title");
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_AUTHOR, "An author");
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_directory_create (NULL, &data, &dlen, i, fis, 
meta))
   {
-   ECRS_freeMetaData (meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
    for (p = 0; p < i; p++)
     {
-     ECRS_freeMetaData (fis[p].meta);
-     ECRS_freeUri (fis[p].uri);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fis[p].meta);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fis[p].uri);
     }
    GNUNET_free (fis);
    ABORT ();
   }
  cls.pos = 0;
  cls.fi = fis;
- if (i != ECRS_listDirectory (NULL, data, dlen, &meta2, &processor, &cls))
+ if (i != GNUNET_ECRS_directory_list_contents (NULL, data, dlen, &meta2, 
&processor, &cls))
   {
    printf ("expected %u\n", i);
    ret = 1;
    goto END;
   }
- if (!ECRS_equalsMetaData (meta, meta2))
+ if (!GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (meta, meta2))
   {
    ret = 1;
    goto END;
   }
 END:
  GNUNET_free (data);
- ECRS_freeMetaData (meta);
- ECRS_freeMetaData (meta2);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta2);
  for (p = 0; p < i; p++)
   {
-   ECRS_freeMetaData (fis[p].meta);
-   ECRS_freeUri (fis[p].uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fis[p].meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fis[p].uri);
   }
  GNUNET_free (fis);
  return ret;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/download.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/download.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/download.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -67,7 +67,7 @@
 typedef struct IOContext
 {
 
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
  /**
  * A lock for synchronizing access.
@@ -126,8 +126,8 @@
      strcat (fn, ".A");
      fn[strlen (fn) - 1] += i;
      if (0 != UNLINK (fn))
-      GE_LOG (this->ectx,
-          GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+      GNUNET_GE_LOG (this->ectx,
+          GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
           _("Could not unlink temporary file `%s': %s\n"),
           fn, STRERROR (errno));
      GNUNET_free (fn);
@@ -147,7 +147,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on failure
 */
 static int
-createIOContext (struct GE_Context *ectx,
+createIOContext (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
         IOContext * this,
         int no_temporaries,
         unsigned long long filesize, const char *filename)
@@ -157,7 +157,7 @@
  struct stat st;
 
  this->ectx = ectx;
- GE_ASSERT (ectx, filename != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, filename != NULL);
  this->treedepth = computeDepth (filesize);
  this->lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
  this->handles = GNUNET_malloc (sizeof (int) * (this->treedepth + 1));
@@ -168,8 +168,8 @@
    /* if exists and oversized, truncate */
    if (truncate (filename, filesize) != 0)
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
                 "truncate", filename);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -231,8 +231,8 @@
  ret = READ (this->handles[level], buf, len);
  GNUNET_mutex_unlock (this->lock);
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (this->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (this->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "IOC read at level %u offset %llu wanted %u got %d\n",
      level, pos, len, ret);
 #endif
@@ -266,15 +266,15 @@
  ret = WRITE (this->handles[level], buf, len);
  if (ret != len)
   {
-   GE_LOG (this->ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (this->ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Write(%d, %p, %d) failed: %s\n"),
        this->handles[level], buf, len, STRERROR (errno));
   }
  GNUNET_mutex_unlock (this->lock);
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (this->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (this->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "IOC write at level %u offset %llu writes %u\n", level, pos, len);
 #endif
  return ret;
@@ -336,7 +336,7 @@
  * Search handle of the last request (NULL if never
  * requested).
  */
- struct FS_SEARCH_HANDLE *searchHandle;
+ struct GNUNET_FS_SearchHandle *searchHandle;
 
  /**
  * Last time the query was send.
@@ -383,13 +383,13 @@
  */
  RequestEntry **requestList;
 
- struct FS_SEARCH_CONTEXT *sctx;
+ struct GNUNET_FS_SearchContext *sctx;
 
  struct GNUNET_ThreadHandle *requestThread;
 
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  GNUNET_PeerIdentity target;
 
@@ -452,14 +452,14 @@
 * @return NULL on error
 */
 static RequestManager *
-createRequestManager (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+createRequestManager (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct 
GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  RequestManager *rm;
 
  rm = GNUNET_malloc (sizeof (RequestManager));
  rm->shutdown = GNUNET_NO;
  rm->lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_YES);
- rm->sctx = FS_SEARCH_makeContext (ectx, cfg, rm->lock);
+ rm->sctx = GNUNET_FS_create_search_context (ectx, cfg, rm->lock);
  if (rm->sctx == NULL)
   {
    GNUNET_mutex_destroy (rm->lock);
@@ -486,8 +486,8 @@
  rm->congestionWindow = 1;   /* RSS is 1 */
  rm->ssthresh = 65535;
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "created request manager %p\n", rm);
 #endif
  return rm;
@@ -506,8 +506,8 @@
  int i;
 
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (rm->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (rm->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "destroying request manager %p\n", rm);
 #endif
  GNUNET_mutex_lock (rm->lock);
@@ -520,12 +520,12 @@
  for (i = 0; i < rm->requestListIndex; i++)
   {
    if (rm->requestList[i]->searchHandle != NULL)
-    FS_stop_search (rm->sctx, rm->requestList[i]->searchHandle);
+    GNUNET_FS_stop_search (rm->sctx, rm->requestList[i]->searchHandle);
    GNUNET_free (rm->requestList[i]->node);
    GNUNET_free (rm->requestList[i]);
   }
  GNUNET_array_grow (rm->requestList, rm->requestListSize, 0);
- FS_SEARCH_destroyContext (rm->sctx);
+ GNUNET_FS_destroy_search_context (rm->sctx);
  rm->sctx = NULL;
  GNUNET_mutex_destroy (rm->lock);
  GNUNET_thread_release_self (rm->requestThread);
@@ -568,14 +568,14 @@
  GNUNET_EncName enc;
 
  IF_GELOG (rm->ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&node->chk.query, &enc));
- GE_LOG (rm->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (rm->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Queuing request (query: %s)\n", &enc);
 #endif
 
- GE_ASSERT (rm->ectx, node != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (rm->ectx, node != NULL);
  entry = GNUNET_malloc (sizeof (RequestEntry));
  entry->node = node;
  entry->lasttime = 0;     /* never sent */
@@ -586,7 +586,7 @@
  GNUNET_mutex_lock (rm->lock);
  if (rm->shutdown == GNUNET_NO)
   {
-   GE_ASSERT (rm->ectx, rm->requestListSize > 0);
+   GNUNET_GE_ASSERT (rm->ectx, rm->requestListSize > 0);
    if (rm->requestListSize == rm->requestListIndex)
     GNUNET_array_grow (rm->requestList, rm->requestListSize,
              rm->requestListSize * 2);
@@ -594,7 +594,7 @@
   }
  else
   {
-   GE_BREAK (rm->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (rm->ectx, 0);
    GNUNET_free (entry);
   }
  GNUNET_mutex_unlock (rm->lock);
@@ -625,14 +625,14 @@
        rm->requestList[rm->requestListIndex] = NULL;
        GNUNET_mutex_unlock (rm->lock);
        if (NULL != re->searchHandle)
-        FS_stop_search (rm->sctx, re->searchHandle);
+        GNUNET_FS_stop_search (rm->sctx, re->searchHandle);
        GNUNET_free (re);
        return;
       }
     }
   }
  GNUNET_mutex_unlock (rm->lock);
- GE_BREAK (rm->ectx, 0);    /* uh uh - at least a memory leak... */
+ GNUNET_GE_BREAK (rm->ectx, 0);    /* uh uh - at least a memory leak... */
 }
 
 
@@ -652,7 +652,7 @@
  GNUNET_CronTime TTL_DECREMENT;
  RequestManager *rm;
  IOContext *ioc;
- ECRS_DownloadProgressCallback dpcb;
+ GNUNET_ECRS_DownloadProgressCallback dpcb;
  void *dpcbClosure;
  unsigned int anonymityLevel;
 } CommonCtx;
@@ -670,15 +670,15 @@
  unsigned long long spos;
  unsigned long long epos;
 
- GE_ASSERT (node->ctx->rm->ectx, node->offset < node->ctx->total);
+ GNUNET_GE_ASSERT (node->ctx->rm->ectx, node->offset < node->ctx->total);
  if (node->level == 0)
   {
    ret = DBLOCK_SIZE;
    if (node->offset + (unsigned long long) ret > node->ctx->total)
     ret = (unsigned int) (node->ctx->total - node->offset);
 #if DEBUG_DOWNLOAD
-   GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Node at offset %llu and level %d has size %u\n",
        node->offset, node->level, ret);
 #endif
@@ -695,8 +695,8 @@
  if (ret * rsize < epos - spos)
   ret++;           /* need to round up! */
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Node at offset %llu and level %d has size %u\n",
      node->offset, node->level, ret * sizeof (CHK));
 #endif
@@ -754,7 +754,7 @@
    pos = i;
  if (pos == -1)
   {
-   /* GE_BREAK(ectx, 0); *//* should never happen */
+   /* GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); *//* should never happen */
    GNUNET_mutex_unlock (rm->lock);
    return;
   }
@@ -864,8 +864,8 @@
   ret = GNUNET_NO;
  GNUNET_free (data);
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (node->ctx->rm->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Checked presence of block at %llu level %u. Result: %s\n",
      node->offset, node->level, ret == GNUNET_YES ? "YES" : "NO");
 #endif
@@ -881,7 +881,7 @@
 static void
 iblock_download_children (NodeClosure * node, char *data, unsigned int size)
 {
- struct GE_Context *ectx = node->ctx->rm->ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx = node->ctx->rm->ectx;
  int i;
  NodeClosure *child;
  unsigned int childcount;
@@ -889,11 +889,11 @@
  unsigned int levelSize;
  unsigned long long baseOffset;
 
- GE_ASSERT (ectx, node->level > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, node->level > 0);
  childcount = size / sizeof (CHK);
  if (size != childcount * sizeof (CHK))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  if (node->level == 1)
@@ -913,9 +913,9 @@
    child->ctx = node->ctx;
    child->chk = chks[i];
    child->offset = baseOffset + i * levelSize;
-   GE_ASSERT (ectx, child->offset < node->ctx->total);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, child->offset < node->ctx->total);
    child->level = node->level - 1;
-   GE_ASSERT (ectx, (child->level != 0) ||
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, (child->level != 0) ||
         ((child->offset % DBLOCK_SIZE) == 0));
    if (GNUNET_NO == checkPresent (child))
     addRequest (node->ctx->rm, child);
@@ -942,7 +942,7 @@
  GNUNET_AES_InitializationVector iv;
  GNUNET_AES_SessionKey skey;
 
- GE_ASSERT (NULL, (data != NULL) && (hashcode != NULL) && (result != NULL));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, (data != NULL) && (hashcode != NULL) && (result != 
NULL));
  /* get key and init value from the GNUNET_hash code */
  GNUNET_hash_to_AES_key (hashcode, &skey, &iv);
  return GNUNET_AES_decrypt (&skey, data, size, &iv, result);
@@ -964,10 +964,10 @@
 */
 static int
 nodeReceive (const GNUNET_HashCode * query,
-       const Datastore_Value * reply, void *cls, unsigned long long uid)
+       const GNUNET_DatastoreValue * reply, void *cls, unsigned long 
long uid)
 {
  NodeClosure *node = cls;
- struct GE_Context *ectx = node->ctx->rm->ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx = node->ctx->rm->ectx;
  GNUNET_HashCode hc;
  unsigned int size;
  int i;
@@ -975,32 +975,32 @@
 #if DEBUG_DOWNLOAD
  GNUNET_EncName enc;
 
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Receiving reply to query `%s'\n", &enc);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       0 == memcmp (query, &node->chk.query, sizeof (GNUNET_HashCode)));
- size = ntohl (reply->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (reply->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  if ((size <= sizeof (DBlock)) ||
    (size - sizeof (DBlock) != getNodeSize (node)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* invalid size! */
   }
  size -= sizeof (DBlock);
  data = GNUNET_malloc (size);
  if (GNUNET_SYSERR == decryptContent ((char *) &((DBlock *) & reply[1])[1],
                    size, &node->chk.key, data))
-  GE_ASSERT (ectx, 0);
+  GNUNET_GE_ASSERT (ectx, 0);
  GNUNET_hash (data, size, &hc);
  if (0 != memcmp (&hc, &node->chk.key, sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
    delRequest (node->ctx->rm, node);
    GNUNET_free (data);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Decrypted content does not match key. "
         "This is either a bug or a maliciously inserted "
         "file. Download aborted.\n"));
@@ -1010,8 +1010,8 @@
  if (size != writeToIOC (node->ctx->ioc,
              node->level, node->offset, data, size))
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ectx,
-            GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK, "WRITE");
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx,
+            GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK, "WRITE");
    node->ctx->rm->abortFlag = GNUNET_YES;
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -1032,7 +1032,7 @@
      requestManagerEndgame (node->ctx->rm);
     }
   }
- GE_ASSERT (node->ctx->rm->ectx, node->ctx->rm->requestThread != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (node->ctx->rm->ectx, node->ctx->rm->requestThread != NULL);
  GNUNET_thread_stop_sleep (node->ctx->rm->requestThread);
  GNUNET_free (data);
  GNUNET_free (node);
@@ -1074,7 +1074,7 @@
    struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
 
    sock = GNUNET_client_connection_create (rm->ectx, rm->cfg);
-   lastmpriority = FS_getAveragePriority (sock);
+   lastmpriority = GNUNET_FS_get_current_average_priority (sock);
    lastmpritime = now;
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
   }
@@ -1101,7 +1101,7 @@
  TTL_DECREMENT = entry->node->ctx->TTL_DECREMENT;
 
  if (entry->lastTimeout + TTL_DECREMENT > now)
-  GE_BREAK (rm->ectx, 0);
+  GNUNET_GE_BREAK (rm->ectx, 0);
  if (entry->lasttime == 0)
   {
    timeout = now + rm->initialTTL;
@@ -1145,21 +1145,21 @@
 
 #if DEBUG_DOWNLOAD
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&entry->node->chk.query, &enc));
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting FS search for %s:%llu:%u `%s'\n",
      entry->node->ctx->ioc->filename,
      entry->node->offset, entry->node->level, &enc);
 #endif
 
  if (entry->searchHandle != NULL)
-  FS_stop_search (rm->sctx, entry->searchHandle);
+  GNUNET_FS_stop_search (rm->sctx, entry->searchHandle);
  entry->searchHandle
-  = FS_start_search (rm->sctx,
+  = GNUNET_FS_start_search (rm->sctx,
            rm->have_target == GNUNET_NO ? NULL : &rm->target,
-            D_BLOCK,
+            GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA,
            1,
            &entry->node->chk.query,
            entry->node->ctx->anonymityLevel,
@@ -1189,10 +1189,10 @@
   {
    GNUNET_EncName enc;
    IF_GELOG (rm->ectx,
-        GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&entry->node->chk.key, &enc));
-   GE_LOG (rm->ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (rm->ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("Content `%s' seems to be not available on the network (tried 
%u times).\n"),
        &enc, entry->tries);
@@ -1235,7 +1235,7 @@
     }
    else if (rm->requestList[i]->searchHandle != NULL)
     {
-     FS_stop_search (rm->sctx, rm->requestList[i]->searchHandle);
+     GNUNET_FS_stop_search (rm->sctx, rm->requestList[i]->searchHandle);
      rm->requestList[i]->searchHandle = NULL;
     }
   }
@@ -1293,20 +1293,20 @@
 * @param filename where to store the file
 */
 int
-ECRS_downloadFile (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
-          const struct ECRS_URI *uri,
+GNUNET_ECRS_file_download (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
          const char *filename,
          unsigned int anonymityLevel,
-          ECRS_DownloadProgressCallback dpcb,
-          void *dpcbClosure, ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
+          GNUNET_ECRS_DownloadProgressCallback dpcb,
+          void *dpcbClosure, GNUNET_ECRS_TestTerminate tt, void 
*ttClosure)
 {
- return ECRS_downloadPartialFile (ectx,
+ return GNUNET_ECRS_file_download_partial (ectx,
                  cfg,
                  uri,
                  filename,
                  0,
-                  ECRS_fileSize (uri),
+                  GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (uri),
                  anonymityLevel,
                  GNUNET_NO, dpcb, dpcbClosure, tt,
                  ttClosure);
@@ -1333,17 +1333,17 @@
 * @param length length of the download (starting at offset)
 */
 int
-ECRS_downloadPartialFile (struct GE_Context *ectx,
-             struct GC_Configuration *cfg,
-             const struct ECRS_URI *uri,
+GNUNET_ECRS_file_download_partial (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+             struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+             const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
              const char *filename,
              unsigned long long offset,
              unsigned long long length,
              unsigned int anonymityLevel,
              int no_temporaries,
-             ECRS_DownloadProgressCallback dpcb,
+             GNUNET_ECRS_DownloadProgressCallback dpcb,
              void *dpcbClosure,
-             ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
+             GNUNET_ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
 {
  IOContext ioc;
  RequestManager *rm;
@@ -1358,11 +1358,11 @@
  struct stat buf;
 
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' running for file `%s'\n", __FUNCTION__, filename);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx, filename != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, filename != NULL);
  if ((filename[strlen (filename) - 1] == '/') ||
    (filename[strlen (filename) - 1] == '\\'))
   {
@@ -1408,7 +1408,7 @@
    GNUNET_free (realFN);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- if (0 == ECRS_fileSize (uri))
+ if (0 == GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (uri))
   {
    ret = GNUNET_disk_file_open (ectx,
                  realFN,
@@ -1423,9 +1423,9 @@
   }
  fid = uri->data.fi;
 
- if ((!ECRS_isFileUri (uri)) && (!ECRS_isLocationUri (uri)))
+ if ((!GNUNET_ECRS_uri_test_chk (uri)) && (!GNUNET_ECRS_uri_test_loc (uri)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    GNUNET_free (realFN);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -1436,8 +1436,8 @@
                   GNUNET_ntohll (fid.file_length), realFN))
   {
 #if DEBUG_DOWNLOAD
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "`%s' aborted for file `%s'\n", __FUNCTION__, realFN);
 #endif
    GNUNET_free (realFN);
@@ -1450,7 +1450,7 @@
    GNUNET_free (realFN);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- if (ECRS_isLocationUri (uri))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_loc (uri))
   {
    GNUNET_hash (&uri->data.loc.peer, sizeof (GNUNET_RSA_PublicKey),
          &rm->target.hashPubKey);
@@ -1496,8 +1496,8 @@
  else
   {
 #if 0
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Download ends prematurely: %d %llu == %llu %d TT: %d\n",
        rm->requestListIndex,
        ctx.completed, ctx.total, rm->abortFlag, tt (ttClosure));
@@ -1514,8 +1514,8 @@
    freeIOC (&ioc, GNUNET_YES);
    if (0 != UNLINK (realFN))
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
                 "unlink", realFN);
     }
    else
@@ -1540,8 +1540,8 @@
    freeIOC (&ioc, GNUNET_NO);    /* aborted */
   }
 #if DEBUG_DOWNLOAD
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' terminating for file `%s' with result %s\n",
      __FUNCTION__, filename,
      ret == GNUNET_OK ? "SUCCESS" : "INCOMPLETE");

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/downloadtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/downloadtest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/downloadtest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -31,7 +31,7 @@
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 #include "tree.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 /**
 * Must be a multiple of 16k.
@@ -58,7 +58,7 @@
 }
 
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -73,14 +73,14 @@
  return fn;
 }
 
-static struct ECRS_URI *
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
 uploadFile (unsigned int size)
 {
  int ret;
  char *name;
  int fd;
  char *buf;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
  name = makeName (size);
@@ -95,7 +95,7 @@
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  CLOSE (fd);
- ret = ECRS_uploadFile (NULL, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
+ ret = GNUNET_ECRS_file_upload (NULL, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
             0,   /* anon */
             0,   /* prio */
             GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* 
expire */
@@ -106,7 +106,7 @@
 }
 
 static int
-downloadFile (unsigned int size, const struct ECRS_URI *uri)
+downloadFile (unsigned int size, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int ret;
  char *tmpName;
@@ -117,16 +117,16 @@
  int j;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (uri);
- GE_LOG (NULL,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
+ GNUNET_GE_LOG (NULL,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting download of `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
  tmpName = makeName (0);
  ret = GNUNET_SYSERR;
  for (j = SIZE - 16 * 1024; j >= 0; j -= 16 * 1024)
   {
-   if (GNUNET_OK == ECRS_downloadPartialFile (NULL,
+   if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_file_download_partial (NULL,
                         cfg,
                         uri,
                         tmpName,
@@ -168,7 +168,7 @@
  char *name;
 
  name = makeName (size);
- ret = ECRS_unindexFile (NULL, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, NULL);
+ ret = GNUNET_ECRS_file_uninde (NULL, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, 
NULL);
  if (0 != UNLINK (name))
   ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_free (name);
@@ -181,16 +181,16 @@
  pid_t daemon;
  int ok;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  sock = NULL;
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
@@ -204,7 +204,7 @@
  uri = uploadFile (SIZE);
  CHECK (NULL != uri);
  CHECK (GNUNET_OK == downloadFile (SIZE, uri));
- ECRS_freeUri (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  CHECK (GNUNET_OK == unindexFile (SIZE));
  fprintf (stderr, " Ok.\n");
 
@@ -213,8 +213,8 @@
 FAILURE:
  if (sock != NULL)
   GNUNET_client_connection_destroy (sock);
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -30,7 +30,7 @@
 #include "ecrs.h"
 
 void
-ECRS_encryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc, void *data, unsigned int len)
+GNUNET_ECRS_encryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc, void *data, unsigned 
int len)
 {
  char *tmp;
  GNUNET_AES_SessionKey skey;
@@ -38,13 +38,13 @@
 
  GNUNET_hash_to_AES_key (hc, &skey, &iv);
  tmp = GNUNET_malloc (len);
- GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_encrypt (data, len, &skey, &iv, tmp));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_encrypt (data, len, &skey, &iv, 
tmp));
  memcpy (data, tmp, len);
  GNUNET_free (tmp);
 }
 
 void
-ECRS_decryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc, void *data, unsigned int len)
+GNUNET_ECRS_decryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc, void *data, unsigned 
int len)
 {
  char *tmp;
  GNUNET_AES_SessionKey skey;
@@ -52,7 +52,7 @@
 
  GNUNET_hash_to_AES_key (hc, &skey, &iv);
  tmp = GNUNET_malloc (len);
- GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_decrypt (&skey, data, len, &iv, tmp));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_decrypt (&skey, data, len, &iv, 
tmp));
  memcpy (data, tmp, len);
  GNUNET_free (tmp);
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.h   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrs.h   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -24,8 +24,8 @@
 * @author Igor Wronsky, Christian Grothoff
 */
 
-#ifndef ECRS_H
-#define ECRS_H
+#ifndef GNUNET_ECRS_H
+#define GNUNET_ECRS_H
 
 #include "ecrs_core.h"
 #include "tree.h"
@@ -39,8 +39,8 @@
 * are interpreted as durations (in seconds) for periodical
 * updates.
 */
-#define SBLOCK_UPDATE_SPORADIC ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC
-#define SBLOCK_UPDATE_NONE   ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE
+#define SBLOCK_UPDATE_SPORADIC GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC
+#define SBLOCK_UPDATE_NONE   GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE
 
 
 #define BLOCK_ALIGN_SIZE (DBLOCK_SIZE)
@@ -75,7 +75,7 @@
 enum uri_types
 { chk, sks, ksk, loc };
 
-typedef struct ECRS_URI
+typedef struct GNUNET_ECRS_URI
 {
  enum uri_types type;
  union
@@ -104,17 +104,17 @@
 /**
 * Meta data to associate with a file, directory or namespace.
 */
-typedef struct ECRS_MetaData
+typedef struct GNUNET_ECRS_MetaData
 {
  unsigned int itemCount;
  Item *items;
 } MetaData;
 
 
-void ECRS_encryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc,
+void GNUNET_ECRS_encryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc,
              void *data, unsigned int len);
 
-void ECRS_decryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc,
+void GNUNET_ECRS_decryptInPlace (const GNUNET_HashCode * hc,
              void *data, unsigned int len);
 
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrstest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrstest.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/ecrstest.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -31,7 +31,7 @@
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 #include "tree.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static int
 testTerminate (void *unused)
@@ -39,7 +39,7 @@
  return GNUNET_OK;
 }
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -54,14 +54,14 @@
  return fn;
 }
 
-static struct ECRS_URI *
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
 uploadFile (unsigned int size)
 {
  int ret;
  char *name;
  int fd;
  char *buf;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
  name = makeName (size);
@@ -76,7 +76,7 @@
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  CLOSE (fd);
- ret = ECRS_uploadFile (NULL, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
+ ret = GNUNET_ECRS_file_upload (NULL, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
             0,   /* anon */
             0,   /* prio */
             GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* 
expire */
@@ -84,19 +84,19 @@
             NULL, &testTerminate, NULL, &uri);
  if (ret != GNUNET_SYSERR)
   {
-   struct ECRS_MetaData *meta;
-   struct ECRS_URI *key;
+   struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+   struct GNUNET_ECRS_URI *key;
    const char *keywords[2];
 
    keywords[0] = name;
    keywords[1] = NULL;
 
-   meta = ECRS_createMetaData ();
-   key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
-   ret = ECRS_addToKeyspace (NULL, cfg, key, 0, 0, GNUNET_get_time () + 10 
* GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+   key = GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (keywords);
+   ret = GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (NULL, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
                 uri, meta);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    GNUNET_free (name);
    if (ret == GNUNET_OK)
     {
@@ -104,7 +104,7 @@
     }
    else
     {
-     ECRS_freeUri (key);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
      return NULL;
     }
   }
@@ -116,18 +116,18 @@
 }
 
 static int
-searchCB (const ECRS_FileInfo * fi,
+searchCB (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
- struct ECRS_URI **my = closure;
+ struct GNUNET_ECRS_URI **my = closure;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (fi->uri);
- GE_LOG (NULL,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "Search found URI `%s'\n", tmp);
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
+ GNUNET_GE_LOG (NULL,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "Search found 
URI `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
- GE_ASSERT (NULL, NULL == *my);
- *my = ECRS_dupUri (fi->uri);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, NULL == *my);
+ *my = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
  return GNUNET_SYSERR;     /* abort search */
 }
 
@@ -136,19 +136,19 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 static int
-searchFile (struct ECRS_URI **uri)
+searchFile (struct GNUNET_ECRS_URI **uri)
 {
  int ret;
- struct ECRS_URI *myURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *myURI;
 
  myURI = NULL;
- ret = ECRS_search (NULL,
+ ret = GNUNET_ECRS_search (NULL,
           cfg,
           *uri,
           0,
           15 * GNUNET_CRON_SECONDS,
           &searchCB, &myURI, &testTerminate, NULL);
- ECRS_freeUri (*uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (*uri);
  *uri = myURI;
  if ((ret != GNUNET_SYSERR) && (myURI != NULL))
   return GNUNET_OK;
@@ -157,7 +157,7 @@
 }
 
 static int
-downloadFile (unsigned int size, const struct ECRS_URI *uri)
+downloadFile (unsigned int size, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int ret;
  char *tmpName;
@@ -167,14 +167,14 @@
  int i;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (uri);
- GE_LOG (NULL,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
+ GNUNET_GE_LOG (NULL,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting download of `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
  tmpName = makeName (0);
  ret = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK == ECRS_downloadFile (NULL,
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_file_download (NULL,
                    cfg,
                    uri,
                    tmpName, 0, NULL, NULL, &testTerminate,
@@ -210,7 +210,7 @@
  char *name;
 
  name = makeName (size);
- ret = ECRS_unindexFile (NULL, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, NULL);
+ ret = GNUNET_ECRS_file_uninde (NULL, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, 
NULL);
  if (0 != UNLINK (name))
   ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_free (name);
@@ -238,17 +238,17 @@
  pid_t daemon;
  int ok;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  sock = NULL;
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
@@ -267,7 +267,7 @@
    CHECK (NULL != uri);
    CHECK (GNUNET_OK == searchFile (&uri));
    CHECK (GNUNET_OK == downloadFile (filesizes[i], uri));
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    CHECK (GNUNET_OK == unindexFile (filesizes[i]));
    fprintf (stderr, " Ok.\n");
    i++;
@@ -277,8 +277,8 @@
 FAILURE:
  if (sock != NULL)
   GNUNET_client_connection_destroy (sock);
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/helper.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/helper.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/helper.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -36,19 +36,19 @@
 * @return an ECRS URI for the given keywords, NULL
 * if keywords is not legal (i.e. empty).
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_parseCharKeywordURI (struct GE_Context *ectx, const char *input)
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (struct GNUNET_GE_Context *ectx, const char 
*input)
 {
  char **keywords;
  unsigned int num_Words;
  int inWord;
  char *c;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  char *searchString;
 
  if (input == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  searchString = GNUNET_strdup (input);
@@ -69,8 +69,8 @@
  if (num_Words == 0)
   {
    GNUNET_free_non_null (searchString);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_IMMEDIATE | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_USER,
        _("No keywords specified!\n"));
    return NULL;
   }
@@ -90,7 +90,7 @@
      ++num_Words;
     }
   }
- uri = ECRS_parseArgvKeywordURI (ectx, num_Words, (const char **) keywords);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_command_line_to_uri (ectx, num_Words, (const char 
**) keywords);
  GNUNET_free (keywords);
  GNUNET_free (searchString);
  return uri;
@@ -104,22 +104,22 @@
 * @return an ECRS URI for the given keywords, NULL
 * if keywords is not legal (i.e. empty).
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_parseArgvKeywordURI (struct GE_Context *ectx,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_keyword_command_line_to_uri (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
              unsigned int num_keywords, const char **keywords)
 {
  unsigned int i;
  unsigned int uriLen;
  char *uriString;
  unsigned int uriSize;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  uriString = NULL;
  uriSize = 0;
  GNUNET_array_grow (uriString, uriSize, 4096);
- strcpy (uriString, ECRS_URI_PREFIX);
- strcat (uriString, ECRS_SEARCH_INFIX);
- uriLen = 1 + strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_SEARCH_INFIX);
+ strcpy (uriString, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
+ strcat (uriString, GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
+ uriLen = 1 + strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
 
 
  for (i = 0; i < num_keywords; i++)
@@ -145,7 +145,7 @@
      uriLen += strlen (keywords[i]);
     }
   }
- uri = ECRS_stringToUri (ectx, uriString);
+ uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, uriString);
  GNUNET_array_grow (uriString, uriSize, 0);
  return uri;
 }
@@ -158,22 +158,22 @@
 * @return an ECRS URI for the given keywords, NULL
 * if keywords is not legal (i.e. empty).
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_parseListKeywordURI (struct GE_Context *ectx,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
              unsigned int num_keywords, const char **keywords)
 {
  unsigned int i;
  unsigned int uriLen;
  char *uriString;
  unsigned int uriSize;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  uriString = NULL;
  uriSize = 0;
  GNUNET_array_grow (uriString, uriSize, 4096);
- strcpy (uriString, ECRS_URI_PREFIX);
- strcat (uriString, ECRS_SEARCH_INFIX);
- uriLen = 1 + strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_SEARCH_INFIX);
+ strcpy (uriString, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
+ strcat (uriString, GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
+ uriLen = 1 + strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
 
 
  for (i = 0; i < num_keywords; i++)
@@ -189,7 +189,7 @@
    strcat (uriString, keywords[i]);
    uriLen += strlen (keywords[i]);
   }
- uri = ECRS_stringToUri (ectx, uriString);
+ uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, uriString);
  GNUNET_array_grow (uriString, uriSize, 0);
  return uri;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/indexinfo.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/indexinfo.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/indexinfo.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -39,8 +39,8 @@
 * be notified that 'something is wrong')
 */
 int
-ECRS_isFileIndexed (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, const char *filename)
+GNUNET_ECRS_file_test_indexed (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const char *filename)
 {
  GNUNET_HashCode hc;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
@@ -51,15 +51,15 @@
  sock = GNUNET_client_connection_create (ectx, cfg);
  if (sock == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
- ret = FS_testIndexed (sock, &hc);
+ ret = GNUNET_FS_test_indexed (sock, &hc);
  GNUNET_client_connection_destroy (sock);
  return ret;
 }
 
 struct iiC
 {
- struct GE_Context *ectx;
- ECRS_FileIterator iterator;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ GNUNET_ECRS_FileProcessor iterator;
  void *closure;
  int cnt;
 };
@@ -97,8 +97,8 @@
       }
      if (errno != EINVAL)
       {
-       GE_LOG_STRERROR_FILE (cls->ectx,
-                  GE_WARNING | GE_BULK | GE_ADMIN | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (cls->ectx,
+                  GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER,
                   "readlink", fullName);
       }
      GNUNET_free (lnkName);
@@ -137,9 +137,9 @@
 * @return number of files indexed, GNUNET_SYSERR if iterator aborted
 */
 int
-ECRS_iterateIndexedFiles (struct GE_Context *ectx,
-             struct GC_Configuration *cfg,
-             ECRS_FileIterator iterator, void *closure)
+GNUNET_ECRS_get_indexed_files (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+             struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+             GNUNET_ECRS_FileProcessor iterator, void *closure)
 {
  char *tmp;
  char *indexDirectory;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/keyspace.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/keyspace.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/keyspace.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -52,11 +52,11 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the entry is malformed
 */
 static int
-verifyKBlock (struct GE_Context *ectx,
-       const GNUNET_HashCode * key, Datastore_Value * value)
+verifyKBlock (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+       const GNUNET_HashCode * key, GNUNET_DatastoreValue * value)
 {
  unsigned int type;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  unsigned int size;
  GNUNET_HashCode query;
  KBlock *kb;
@@ -64,42 +64,42 @@
  int j;
 
  type = ntohl (value->type);
- size = ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  if (GNUNET_OK !=
    getQueryFor (size, (DBlock *) & value[1], GNUNET_YES, &query))
   return GNUNET_SYSERR;
- GE_ASSERT (ectx, type == K_BLOCK);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
 
  if (size < sizeof (KBlock))
   return GNUNET_SYSERR;
  kb = (KBlock *) & value[1];
- ECRS_decryptInPlace (key, &kb[1], size - sizeof (KBlock));
+ GNUNET_ECRS_decryptInPlace (key, &kb[1], size - sizeof (KBlock));
  j = sizeof (KBlock);
  while ((j < size) && (((const char *) kb)[j] != '\0'))
   j++;
  if (j == size)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);    /* kblock malformed */
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);    /* kblock malformed */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  dstURI = (const char *) &kb[1];
  j++;
- fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx,
+ fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx,
                    &((const char *) kb)[j], size - j);
  if (fi.meta == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);    /* kblock malformed */
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);    /* kblock malformed */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- fi.uri = ECRS_stringToUri (ectx, dstURI);
+ fi.uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, dstURI);
  if (fi.uri == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);    /* kblock malformed */
-   ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);    /* kblock malformed */
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- ECRS_freeUri (fi.uri);
- ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -116,17 +116,17 @@
 *    entry?
 */
 int
-ECRS_addToKeyspace (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
-          const struct ECRS_URI *uri,
+GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
           unsigned int anonymityLevel,
           unsigned int priority,
           GNUNET_CronTime expirationTime,
-          const struct ECRS_URI *dst,
-          const struct ECRS_MetaData *md)
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *dst,
+          const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md)
 {
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  int ret;
  unsigned int size;
  unsigned int mdsize;
@@ -144,32 +144,32 @@
 #endif
  GNUNET_HashCode key;
  char *cpy;          /* copy of the encrypted portion */
- struct ECRS_URI *xuri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *xuri;
 
- if (!ECRS_isKeywordUri (uri))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (uri))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- mdsize = ECRS_sizeofMetaData (md, ECRS_SERIALIZE_PART);
- dstURI = ECRS_uriToString (dst);
+ mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (md, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
+ dstURI = GNUNET_ECRS_uri_to_string (dst);
  size = mdsize + sizeof (KBlock) + strlen (dstURI) + 1;
  if (size > MAX_KBLOCK_SIZE)
   {
    size = MAX_KBLOCK_SIZE;
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    kb = (KBlock *) & value[1];
-   kb->type = htonl (K_BLOCK);
+   kb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
    memcpy (&kb[1], dstURI, strlen (dstURI) + 1);
    mdsize = size - sizeof (KBlock) - strlen (dstURI) - 1;
-   mdsize = ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                    md,
                    &((char *) &kb[1])[strlen (dstURI) +
                              1], mdsize,
-                    ECRS_SERIALIZE_PART);
+                    GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
    if (mdsize == -1)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_free (dstURI);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -177,33 +177,33 @@
   }
  else
   {
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    kb = (KBlock *) & value[1];
-   kb->type = htonl (K_BLOCK);
+   kb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
    memcpy (&kb[1], dstURI, strlen (dstURI) + 1);
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         mdsize ==
-         ECRS_serializeMetaData (ectx,
+         GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                     md,
                     &((char *) &kb[1])[strlen (dstURI) +
                               1], mdsize,
-                     ECRS_SERIALIZE_FULL));
+                     GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL));
   }
- value->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + size);
- value->type = htonl (K_BLOCK);
+ value->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
+ value->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
  value->prio = htonl (priority);
  value->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  value->expirationTime = GNUNET_htonll (expirationTime);
  sock = GNUNET_client_connection_create (ectx, cfg);
  ret = GNUNET_OK;
 
- if (GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
+ if (GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (cfg,
                     "FS",
                     "DISABLE-CREATION-TIME",
                     GNUNET_NO) == GNUNET_YES)
-  xuri = ECRS_dupUri (uri);
+  xuri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (uri);
  else
-  xuri = ECRS_dateExpandKeywordUri (uri);
+  xuri = GNUNET_ECRS_uri_expand_keywords_with_date (uri);
  keywords = xuri->data.ksk.keywords;
  keywordCount = xuri->data.ksk.keywordCount;
  cpy = GNUNET_malloc (mdsize + strlen (dstURI) + 1);
@@ -213,32 +213,32 @@
    memcpy (&kb[1], cpy, mdsize + strlen (dstURI) + 1);
    GNUNET_hash (keywords[i], strlen (keywords[i]), &key);
 #if DEBUG_KEYSPACE
-   IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&key, &enc));
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Encrypting KBlock with key %s.\n", &enc);
 #endif
-   ECRS_encryptInPlace (&key, &kb[1], mdsize + strlen (dstURI) + 1);
+   GNUNET_ECRS_encryptInPlace (&key, &kb[1], mdsize + strlen (dstURI) + 1);
    pk = GNUNET_RSA_create_key_from_hash (&key);
    GNUNET_RSA_get_public_key (pk, &kb->keyspace);
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         GNUNET_OK == GNUNET_RSA_sign (pk,
                        mdsize + strlen (dstURI) + 1,
                        &kb[1], &kb->signature));
 #if EXTRA_CHECKS
    /* extra check: verify sig */
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         GNUNET_OK == getQueryFor (size, (DBlock *) kb, GNUNET_YES,
                      &hc));
 #endif
    GNUNET_RSA_free_key (pk);
-   if (GNUNET_OK != FS_insert (sock, value))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_insert (sock, value))
     ret = GNUNET_SYSERR;
 #if EXTRA_CHECKS
-   GE_ASSERT (ectx, GNUNET_OK == verifyKBlock (ectx, &key, value))
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, GNUNET_OK == verifyKBlock (ectx, &key, value))
 #endif
   }
- ECRS_freeUri (xuri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (xuri);
  GNUNET_free (cpy);
  GNUNET_free (dstURI);
  GNUNET_client_connection_destroy (sock);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/meta.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/meta.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/meta.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -35,7 +35,7 @@
 * Create a fresh MetaData token.
 */
 MetaData *
-ECRS_createMetaData ()
+GNUNET_ECRS_meta_data_create ()
 {
  MetaData *ret;
  ret = GNUNET_malloc (sizeof (MetaData));
@@ -48,7 +48,7 @@
 * Free meta data.
 */
 void
-ECRS_freeMetaData (MetaData * md)
+GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (MetaData * md)
 {
  int i;
  for (i = 0; i < md->itemCount; i++)
@@ -62,15 +62,15 @@
 * to the meta-data.
 */
 void
-ECRS_addPublicationDateToMetaData (MetaData * md)
+GNUNET_ECRS_meta_data_add_publication_date (MetaData * md)
 {
  char *dat;
  GNUNET_Int32Time t;
 
  GNUNET_get_time_int32 (&t);
- ECRS_delFromMetaData (md, EXTRACTOR_PUBLICATION_DATE, NULL);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_delete (md, EXTRACTOR_PUBLICATION_DATE, NULL);
  dat = GNUNET_int32_time_to_string (&t);
- ECRS_addToMetaData (md, EXTRACTOR_PUBLICATION_DATE, dat);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (md, EXTRACTOR_PUBLICATION_DATE, dat);
  GNUNET_free (dat);
 }
 
@@ -79,12 +79,12 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if this entry already exists
 */
 int
-ECRS_addToMetaData (MetaData * md,
+GNUNET_ECRS_meta_data_inser (MetaData * md,
           EXTRACTOR_KeywordType type, const char *data)
 {
  int idx;
 
- GE_ASSERT (NULL, data != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, data != NULL);
  for (idx = 0; idx < md->itemCount; idx++)
   {
    if ((md->items[idx].type == type) &&
@@ -103,7 +103,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if the item does not exist in md
 */
 int
-ECRS_delFromMetaData (MetaData * md,
+GNUNET_ECRS_meta_data_delete (MetaData * md,
            EXTRACTOR_KeywordType type, const char *data)
 {
  int idx;
@@ -133,8 +133,8 @@
 * @return number of entries
 */
 int
-ECRS_getMetaData (const MetaData * md,
-         ECRS_MetaDataIterator iterator, void *closure)
+GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (const MetaData * md,
+         GNUNET_ECRS_MetaDataProcessor iterator, void *closure)
 {
  int i;
  int sub;
@@ -161,7 +161,7 @@
 * @return number of entries
 */
 char *
-ECRS_getFromMetaData (const MetaData * md, EXTRACTOR_KeywordType type)
+GNUNET_ECRS_meta_data_get_by_type (const MetaData * md, EXTRACTOR_KeywordType 
type)
 {
  int i;
 
@@ -177,7 +177,7 @@
 * @return number of entries
 */
 char *
-ECRS_getFirstFromMetaData (const MetaData * md, ...)
+GNUNET_ECRS_meta_data_get_first_by_types (const MetaData * md, ...)
 {
  char *ret;
  va_list args;
@@ -190,7 +190,7 @@
    type = va_arg (args, EXTRACTOR_KeywordType);
    if (type == -1)
     break;
-   ret = ECRS_getFromMetaData (md, type);
+   ret = GNUNET_ECRS_meta_data_get_by_type (md, type);
    if (ret != NULL)
     break;
   }
@@ -252,14 +252,14 @@
 * @return number of bytes in thumbnail, 0 if not available
 */
 size_t
-ECRS_getThumbnailFromMetaData (const struct ECRS_MetaData * md,
+GNUNET_ECRS_meta_data_get_thumbnail (const struct GNUNET_ECRS_MetaData * md,
                unsigned char **thumb)
 {
  char *encoded;
  int ret;
  size_t size;
 
- encoded = ECRS_getFromMetaData (md, EXTRACTOR_THUMBNAIL_DATA);
+ encoded = GNUNET_ECRS_meta_data_get_by_type (md, EXTRACTOR_THUMBNAIL_DATA);
  if (encoded == NULL)
   return 0;
  if (strlen (encoded) == 0)
@@ -280,16 +280,16 @@
 * Duplicate MetaData.
 */
 MetaData *
-ECRS_dupMetaData (const MetaData * md)
+GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (const MetaData * md)
 {
  int i;
  MetaData *ret;
 
  if (md == NULL)
   return NULL;
- ret = ECRS_createMetaData ();
+ ret = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  for (i = md->itemCount - 1; i >= 0; i--)
-  ECRS_addToMetaData (ret, md->items[i].type, md->items[i].data);
+  GNUNET_ECRS_meta_data_inser (ret, md->items[i].type, md->items[i].data);
  return ret;
 }
 
@@ -300,7 +300,7 @@
 *  of meta-data items obtained
 */
 int
-ECRS_extractMetaData (struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_ECRS_meta_data_extract_from_file (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
            MetaData * md,
            const char *filename,
            EXTRACTOR_ExtractorList * extractors)
@@ -321,7 +321,7 @@
  while (pos != NULL)
   {
    if (GNUNET_OK ==
-     ECRS_addToMetaData (md, pos->keywordType, pos->keyword))
+     GNUNET_ECRS_meta_data_inser (md, pos->keywordType, pos->keyword))
     ret++;
    pos = pos->next;
   }
@@ -435,7 +435,7 @@
 *     space)
 */
 int
-ECRS_serializeMetaData (struct GE_Context *ectx,
+GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
             const MetaData * md,
             char *target, unsigned int max, int part)
 {
@@ -474,7 +474,7 @@
     }
 
    hdr->size = htonl (size);
-   if ((part & ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS) == 0)
+   if ((part & GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS) == 0)
     {
      pos = tryCompression ((char *) &hdr[1],
                 size - sizeof (MetaDataHeader));
@@ -493,7 +493,7 @@
    GNUNET_free (hdr);
    hdr = NULL;
 
-   if ((part & ECRS_SERIALIZE_PART) == 0)
+   if ((part & GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART) == 0)
     {
      return GNUNET_SYSERR; /* does not fit! */
     }
@@ -503,16 +503,16 @@
    else
     ic--;          /* small steps, we're close */
   }
- GE_ASSERT (ectx, size <= max);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, size <= max);
  memcpy (target, hdr, size);
  GNUNET_free (hdr);
  /* extra check: deserialize! */
 #if EXTRA_CHECKS
  {
   MetaData *mdx;
-  mdx = ECRS_deserializeMetaData (ectx, target, size);
-  GE_ASSERT (ectx, NULL != mdx);
-  ECRS_freeMetaData (mdx);
+  mdx = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, target, size);
+  GNUNET_GE_ASSERT (ectx, NULL != mdx);
+  GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (mdx);
  }
 #endif
  return size;
@@ -524,7 +524,7 @@
 * than what is strictly needed.
 */
 unsigned int
-ECRS_sizeofMetaData (const MetaData * md, int part)
+GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (const MetaData * md, int part)
 {
  MetaDataHeader *hdr;
  size_t size;
@@ -553,7 +553,7 @@
    memcpy (&((char *) hdr)[pos], md->items[i].data, len);
    pos += len;
   }
- if ((part & ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS) == 0)
+ if ((part & GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS) == 0)
   {
    pos = tryCompression ((char *) &hdr[1], size - sizeof (MetaDataHeader));
   }
@@ -575,8 +575,8 @@
 * @return MD on success, NULL on error (i.e.
 *     bad format)
 */
-struct ECRS_MetaData *
-ECRS_deserializeMetaData (struct GE_Context *ectx,
+struct GNUNET_ECRS_MetaData *
+GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
              const char *input, unsigned int size)
 {
  MetaData *md;
@@ -602,7 +602,7 @@
    dataSize = ntohl (MAKE_UNALIGNED (hdr->size)) - sizeof (MetaDataHeader);
    if (dataSize > 2 * 1042 * 1024)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return NULL;     /* only 2 MB allowed [to make sure we don't 
blow
                  our memory limit because of a mal-formed
                  message... ] */
@@ -611,7 +611,7 @@
             size - sizeof (MetaDataHeader), dataSize);
    if (data == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return NULL;
     }
   }
@@ -621,23 +621,23 @@
    dataSize = size - sizeof (MetaDataHeader);
    if (size != ntohl (MAKE_UNALIGNED (hdr->size)))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return NULL;
     }
   }
 
  if ((sizeof (unsigned int) * ic + ic) > dataSize)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    goto FAILURE;
   }
  if ((ic > 0) && (data[dataSize - 1] != '\0'))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    goto FAILURE;
   }
 
- md = ECRS_createMetaData ();
+ md = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  GNUNET_array_grow (md->items, md->itemCount, ic);
  i = 0;
  pos = sizeof (unsigned int) * ic;
@@ -652,7 +652,7 @@
   }
  if (i < ic)
   {              /* oops */
-   ECRS_freeMetaData (md);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
    goto FAILURE;
   }
  if (compressed)
@@ -669,7 +669,7 @@
 * Checks if the mime-type is that of a GNUnet directory.
 */
 int
-ECRS_isDirectory (const MetaData * md)
+GNUNET_ECRS_meta_data_test_for_directory (const MetaData * md)
 {
  int i;
 
@@ -758,7 +758,7 @@
 * @return the new filename
 */
 char *
-ECRS_suggestFilename (struct GE_Context *ectx, const char *filename)
+GNUNET_ECRS_suggest_better_filename (struct GNUNET_GE_Context *ectx, const 
char *filename)
 {
  EXTRACTOR_ExtractorList *l;
  EXTRACTOR_KeywordList *list;
@@ -797,7 +797,7 @@
    while ((mimeMap[i][0] != NULL) && (0 != strcmp (mime, mimeMap[i][0])))
     i++;
    if (mimeMap[i][1] == NULL)
-    GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
         "Did not find mime type `%s' in extension list.\n", mime);
    mime = mimeMap[i][1];
   }
@@ -873,7 +873,7 @@
    if (0 != STAT (renameTo, &filestat))
     {
      if (0 != RENAME (filename, renameTo))
-      GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+      GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
           _("Renaming of file `%s' to `%s' failed: %s\n"),
           filename, renameTo, STRERROR (errno));
      else
@@ -881,7 +881,7 @@
     }
    else
     {
-     GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
          _("Could not rename file `%s' to `%s': file exists\n"),
          filename, renameTo);
     }
@@ -897,8 +897,8 @@
 * Test if two MDs are equal.
 */
 int
-ECRS_equalsMetaData (const struct ECRS_MetaData *md1,
-           const struct ECRS_MetaData *md2)
+GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md1,
+           const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md2)
 {
  int i;
  int j;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -30,64 +30,64 @@
 #include "gnunet_ecrs_lib.h"
 #include "ecrs.h"
 
-#define ABORT(m) { fprintf(stderr, "Error at %s:%d\n", __FILE__, __LINE__); if 
(m != NULL) ECRS_freeMetaData(m); return 1; }
+#define ABORT(m) { fprintf(stderr, "Error at %s:%d\n", __FILE__, __LINE__); if 
(m != NULL) GNUNET_ECRS_meta_data_destroy(m); return 1; }
 
 static int
 testMeta (int i)
 {
- struct ECRS_MetaData *m;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *m;
  char *val;
  int j;
  unsigned int size;
 
- m = ECRS_createMetaData ();
- if (GNUNET_OK != ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_TITLE, "TestTitle"))
+ m = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_TITLE, 
"TestTitle"))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK != ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_AUTHOR, "TestTitle"))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_AUTHOR, 
"TestTitle"))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK == ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_TITLE, "TestTitle"))    
 /* dup! */
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_TITLE, 
"TestTitle"))    /* dup! */
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK == ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_AUTHOR, "TestTitle"))   
 /* dup! */
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_AUTHOR, 
"TestTitle"))    /* dup! */
   ABORT (m);
- if (2 != ECRS_getMetaData (m, NULL, NULL))
+ if (2 != GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, NULL, NULL))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK != ECRS_delFromMetaData (m, EXTRACTOR_AUTHOR, "TestTitle"))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_delete (m, EXTRACTOR_AUTHOR, 
"TestTitle"))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK == ECRS_delFromMetaData (m, EXTRACTOR_AUTHOR, "TestTitle"))  
 /* already gone */
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_meta_data_delete (m, EXTRACTOR_AUTHOR, 
"TestTitle"))   /* already gone */
   ABORT (m);
- if (1 != ECRS_getMetaData (m, NULL, NULL))
+ if (1 != GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, NULL, NULL))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK != ECRS_delFromMetaData (m, EXTRACTOR_TITLE, "TestTitle"))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_delete (m, EXTRACTOR_TITLE, 
"TestTitle"))
   ABORT (m);
- if (GNUNET_OK == ECRS_delFromMetaData (m, EXTRACTOR_TITLE, "TestTitle"))   
 /* already gone */
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_meta_data_delete (m, EXTRACTOR_TITLE, 
"TestTitle"))   /* already gone */
   ABORT (m);
- if (0 != ECRS_getMetaData (m, NULL, NULL))
+ if (0 != GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, NULL, NULL))
   ABORT (m);
  val = GNUNET_malloc (256);
  for (j = 0; j < i; j++)
   {
    GNUNET_snprintf (val, 256, "%s.%d",
            "A teststring that should compress well.", j);
-   if (GNUNET_OK != ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, val))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, val))
     {
      GNUNET_free (val);
      ABORT (m);
     }
   }
  GNUNET_free (val);
- if (i != ECRS_getMetaData (m, NULL, NULL))
+ if (i != GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, NULL, NULL))
   ABORT (m);
 
- size = ECRS_sizeofMetaData (m, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (m, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  val = GNUNET_malloc (size);
- if (size != ECRS_serializeMetaData (NULL,
-                   m, val, size, ECRS_SERIALIZE_FULL))
+ if (size != GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (NULL,
+                   m, val, size, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL))
   {
    GNUNET_free (val);
    ABORT (m);
   }
- ECRS_freeMetaData (m);
- m = ECRS_deserializeMetaData (NULL, val, size);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
+ m = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (NULL, val, size);
  GNUNET_free (val);
  if (m == NULL)
   ABORT (m);
@@ -96,47 +96,47 @@
   {
    GNUNET_snprintf (val, 256, "%s.%d",
            "A teststring that should compress well.", j);
-   if (GNUNET_OK != ECRS_delFromMetaData (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, val))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_delete (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, 
val))
     {
      GNUNET_free (val);
      ABORT (m);
     }
   }
  GNUNET_free (val);
- if (0 != ECRS_getMetaData (m, NULL, NULL))
+ if (0 != GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, NULL, NULL))
   {
    ABORT (m);
   }
- ECRS_freeMetaData (m);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
  return 0;
 }
 
 int
 testMetaMore (int i)
 {
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  int q;
  char txt[128];
  char *data;
  unsigned long long size;
 
- meta = ECRS_createMetaData ();
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  for (q = 0; q <= i; q++)
   {
    GNUNET_snprintf (txt, 128, "%u -- %u\n", i, q);
-   ECRS_addToMetaData (meta,
+   GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta,
              q % EXTRACTOR_getHighestKeywordTypeNumber (), txt);
   }
- size = ECRS_sizeofMetaData (meta, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  data = GNUNET_malloc (size * 4);
- if (size != ECRS_serializeMetaData (NULL,
+ if (size != GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (NULL,
                    meta,
-                   data, size * 4, ECRS_SERIALIZE_FULL))
+                   data, size * 4, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL))
   {
    GNUNET_free (data);
    ABORT (meta);
   }
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  GNUNET_free (data);
  return 0;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest2.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/metatest2.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -35,36 +35,36 @@
 static int
 testMeta ()
 {
- struct ECRS_MetaData *m;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *m;
  char *val;
  unsigned int size;
 
- m = ECRS_createMetaData ();
- if (GNUNET_OK != ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, "link"))
+ m = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_UNKNOWN, "link"))
   {
-   ECRS_freeMetaData (m);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
    ABORT ();
   }
- if (GNUNET_OK != ECRS_addToMetaData (m, EXTRACTOR_FILENAME, "lib-link.m4"))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_meta_data_inser (m, EXTRACTOR_FILENAME, 
"lib-link.m4"))
   {
-   ECRS_freeMetaData (m);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
    ABORT ();
   }
- size = ECRS_sizeofMetaData (m, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (m, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  val = GNUNET_malloc (size);
- if (size != ECRS_serializeMetaData (NULL,
-                   m, val, size, ECRS_SERIALIZE_FULL))
+ if (size != GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (NULL,
+                   m, val, size, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL))
   {
-   ECRS_freeMetaData (m);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
    GNUNET_free (val);
    ABORT ();
   }
- ECRS_freeMetaData (m);
- m = ECRS_deserializeMetaData (NULL, val, size);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
+ m = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (NULL, val, size);
  GNUNET_free (val);
  if (m == NULL)
   ABORT ();
- ECRS_freeMetaData (m);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (m);
  return 0;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespace.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespace.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespace.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -38,16 +38,16 @@
 #define MAX_SBLOCK_SIZE 32000
 
 static char *
-getPseudonymFileName (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg, const char *name)
+getPseudonymFileName (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const char *name)
 {
  char *gnHome;
  char *fileName;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fileName);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, 
&fileName);
  gnHome = GNUNET_expand_file_name (ectx, fileName);
  GNUNET_free (fileName);
  fileName =
@@ -67,8 +67,8 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-ECRS_deleteNamespace (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg, const char *name)
+GNUNET_ECRS_namespace_delete (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const char *name)
 {
  char *fileName;
 
@@ -80,8 +80,8 @@
   }
  if (0 != UNLINK (fileName))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
               "unlink", fileName);
    GNUNET_free (fileName);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -110,18 +110,18 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error (namespace already 
exists)
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_createNamespace (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_namespace_create (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
            const char *name,
-           const struct ECRS_MetaData *meta,
+           const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta,
            unsigned int anonymityLevel,
            unsigned int priority,
            GNUNET_CronTime expiration,
-           const struct ECRS_URI *advertisementURI,
+           const struct GNUNET_ECRS_URI *advertisementURI,
            const GNUNET_HashCode * rootEntry)
 {
- struct ECRS_URI *rootURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *rootURI;
  char *fileName;
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *hk;
  GNUNET_RSA_PrivateKeyEncoded *hke;
@@ -129,8 +129,8 @@
  unsigned short len;
  GNUNET_HashCode hc;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- Datastore_Value *value;
- Datastore_Value *knvalue;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *knvalue;
  unsigned int size;
  unsigned int mdsize;
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *pk;
@@ -141,16 +141,16 @@
  int i;
  char *cpy;
 
- if ((advertisementURI != NULL) && (!ECRS_isKeywordUri (advertisementURI)))
+ if ((advertisementURI != NULL) && (!GNUNET_ECRS_uri_test_ksk 
(advertisementURI)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  fileName = getPseudonymFileName (ectx, cfg, name);
  if (GNUNET_YES == GNUNET_disk_file_test (ectx, fileName))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Cannot create pseudonym `%s', file `%s' exists.\n"),
        name, fileName);
    GNUNET_free (fileName);
@@ -166,23 +166,23 @@
 
  /* create advertisements */
 
- mdsize = ECRS_sizeofMetaData (meta, ECRS_SERIALIZE_PART);
+ mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
  size = mdsize + sizeof (NBlock);
  if (size > MAX_NBLOCK_SIZE)
   {
    size = MAX_NBLOCK_SIZE;
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    nb = (NBlock *) & value[1];
-   nb->type = htonl (N_BLOCK);
+   nb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE);
    mdsize = size - sizeof (NBlock);
-   mdsize = ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                    meta,
                    (char *) &nb[1],
-                    mdsize, ECRS_SERIALIZE_PART);
+                    mdsize, GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
    if (mdsize == -1)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
-     ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, name);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, name);
      GNUNET_RSA_free_key (hk);
      return NULL;
     }
@@ -190,15 +190,15 @@
   }
  else
   {
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    nb = (NBlock *) & value[1];
-   nb->type = htonl (N_BLOCK);
-   ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   nb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                meta,
-               (char *) &nb[1], mdsize, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+               (char *) &nb[1], mdsize, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
   }
- value->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + size);
- value->type = htonl (N_BLOCK);
+ value->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
+ value->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE);
  value->prio = htonl (priority);
  value->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  value->expirationTime = GNUNET_htonll (expiration);
@@ -215,31 +215,31 @@
 
  nb->rootEntry = *rootEntry;
 
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_OK == GNUNET_RSA_sign (hk,
                      mdsize +
                      3 * sizeof (GNUNET_HashCode),
                      &nb->identifier, &nb->signature));
- if (GNUNET_OK != FS_insert (sock, value))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_insert (sock, value))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    GNUNET_free (rootURI);
    GNUNET_free (value);
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
    GNUNET_RSA_free_key (hk);
-   ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, name);
+   GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, name);
    return NULL;
   }
 
 
  /* publish KNBlocks */
  size += sizeof (KNBlock) - sizeof (NBlock);
- knvalue = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+ knvalue = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
  *knvalue = *value;
- knvalue->type = htonl (KN_BLOCK);
- knvalue->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + size);
+ knvalue->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE);
+ knvalue->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
  knb = (KNBlock *) & knvalue[1];
- knb->type = htonl (KN_BLOCK);
+ knb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE);
  memcpy (&knb->nblock, nb, sizeof (NBlock) + mdsize);
 
  if (advertisementURI != NULL)
@@ -254,25 +254,25 @@
      GNUNET_hash (keywords[i], strlen (keywords[i]), &hc);
      pk = GNUNET_RSA_create_key_from_hash (&hc);
      GNUNET_RSA_get_public_key (pk, &knb->kblock.keyspace);
-     GE_ASSERT (ectx, size - sizeof (KBlock) - sizeof (unsigned int)
+     GNUNET_GE_ASSERT (ectx, size - sizeof (KBlock) - sizeof (unsigned 
int)
           == sizeof (NBlock) + mdsize);
-     ECRS_encryptInPlace (&hc,
+     GNUNET_ECRS_encryptInPlace (&hc,
                &knb->nblock,
                size - sizeof (KBlock) -
                sizeof (unsigned int));
 
-     GE_ASSERT (ectx,
+     GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
           GNUNET_OK == GNUNET_RSA_sign (pk,
                          sizeof (NBlock) + mdsize,
                          &knb->nblock,
                          &knb->kblock.signature));
      /* extra check: verify sig */
      GNUNET_RSA_free_key (pk);
-     if (GNUNET_OK != FS_insert (sock, knvalue))
+     if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_insert (sock, knvalue))
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        GNUNET_free (rootURI);
-       ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, name);
+       GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, name);
        GNUNET_free (cpy);
        GNUNET_free (knvalue);
        GNUNET_free (value);
@@ -302,8 +302,8 @@
 * @return GNUNET_OK if the namespace exists, GNUNET_SYSERR if not
 */
 int
-ECRS_testNamespaceExists (struct GE_Context *ectx,
-             struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_ECRS_namespace_test_exists (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+             struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
              const char *name, const GNUNET_HashCode * hc)
 {
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *hk;
@@ -323,7 +323,7 @@
   }
  if (len < 2)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("File `%s' does not contain a pseudonym.\n"), fileName);
    GNUNET_free (fileName);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -334,8 +334,8 @@
  hke = (GNUNET_RSA_PrivateKeyEncoded *) dst;
  if (ntohs (hke->len) != len)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Format of pseudonym `%s' is invalid.\n"), name);
    GNUNET_free (hke);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -363,9 +363,9 @@
 * @param md what meta-data should be associated with the
 *    entry?
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_addToNamespace (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_namespace_add_content (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
           const char *name,
           unsigned int anonymityLevel,
           unsigned int priority,
@@ -374,12 +374,12 @@
           GNUNET_Int32Time updateInterval,
           const GNUNET_HashCode * thisId,
           const GNUNET_HashCode * nextId,
-           const struct ECRS_URI *dstU,
-           const struct ECRS_MetaData *md)
+           const struct GNUNET_ECRS_URI *dstU,
+           const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md)
 {
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  unsigned int size;
  unsigned int mdsize;
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *hk;
@@ -403,7 +403,7 @@
   }
  if (len < 2)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("File `%s' does not contain a pseudonym.\n"), fileName);
    GNUNET_free (fileName);
    return NULL;
@@ -414,7 +414,7 @@
  hke = (GNUNET_RSA_PrivateKeyEncoded *) dst;
  if (ntohs (hke->len) != len)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Format of pseudonym `%s' is invalid.\n"), name);
    GNUNET_free (hke);
    return NULL;
@@ -425,25 +425,25 @@
   return NULL;
 
  /* THEN: construct SBlock */
- dstURI = ECRS_uriToString (dstU);
- mdsize = ECRS_sizeofMetaData (md, ECRS_SERIALIZE_PART);
+ dstURI = GNUNET_ECRS_uri_to_string (dstU);
+ mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (md, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
  size = mdsize + sizeof (SBlock) + strlen (dstURI) + 1;
  if (size > MAX_SBLOCK_SIZE)
   {
    size = MAX_SBLOCK_SIZE;
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    sb = (SBlock *) & value[1];
-   sb->type = htonl (S_BLOCK);
+   sb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED);
    destPos = (char *) &sb[1];
    memcpy (destPos, dstURI, strlen (dstURI) + 1);
    mdsize = size - sizeof (SBlock) - strlen (dstURI) - 1;
-   mdsize = ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   mdsize = GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                    md,
                    &destPos[strlen (dstURI) + 1],
-                    mdsize, ECRS_SERIALIZE_PART);
+                    mdsize, GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART);
    if (mdsize == -1)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_free (dstURI);
      GNUNET_RSA_free_key (hk);
      return NULL;
@@ -452,18 +452,18 @@
   }
  else
   {
-   value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
+   value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
    sb = (SBlock *) & value[1];
-   sb->type = htonl (S_BLOCK);
+   sb->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED);
    destPos = (char *) &sb[1];
    memcpy (destPos, dstURI, strlen (dstURI) + 1);
-   ECRS_serializeMetaData (ectx,
+   GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                md,
                &destPos[strlen (dstURI) + 1],
-               mdsize, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+               mdsize, GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
   }
- value->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + size);
- value->type = htonl (S_BLOCK);
+ value->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size);
+ value->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED);
  value->prio = htonl (priority);
  value->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  value->expirationTime = GNUNET_htonll (expiration);
@@ -484,7 +484,7 @@
  uri->data.sks.namespace = namespace;
  uri->data.sks.identifier = *thisId;
 
- ECRS_encryptInPlace (thisId,
+ GNUNET_ECRS_encryptInPlace (thisId,
            &sb->creationTime,
            size
            - sizeof (unsigned int)
@@ -492,7 +492,7 @@
            - sizeof (GNUNET_RSA_PublicKey) -
            sizeof (GNUNET_HashCode));
  /* FINALLY: GNUNET_RSA_sign & publish SBlock */
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_OK == GNUNET_RSA_sign (hk,
                      size
                      - sizeof (GNUNET_RSA_Signature)
@@ -502,7 +502,7 @@
  GNUNET_RSA_free_key (hk);
 
  sock = GNUNET_client_connection_create (ectx, cfg);
- ret = FS_insert (sock, value);
+ ret = GNUNET_FS_insert (sock, value);
  if (ret != GNUNET_OK)
   {
    GNUNET_free (uri);
@@ -517,9 +517,9 @@
 
 struct lNCLS
 {
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
- ECRS_NamespaceInfoCallback cb;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ GNUNET_ECRS_NamespaceInfoProcessor cb;
  void *cls;
  int cnt;
 };
@@ -545,8 +545,8 @@
   }
  if (len < 2)
   {
-   GE_LOG (c->ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (c->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("File `%s' does not contain a pseudonym.\n"), fileName);
    GNUNET_free (fileName);
    return GNUNET_OK;
@@ -556,8 +556,8 @@
  hke = (GNUNET_RSA_PrivateKeyEncoded *) dst;
  if (ntohs (hke->len) != len)
   {
-   GE_LOG (c->ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (c->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Format of file `%s' is invalid.\n"), fileName);
    GNUNET_free (hke);
    GNUNET_free (fileName);
@@ -567,11 +567,11 @@
  GNUNET_free (hke);
  if (hk == NULL)
   {
-   GE_LOG (c->ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (c->ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Format of file `%s' is invalid.\n"), fileName);
    GNUNET_free (fileName);
-   GE_BREAK (c->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (c->ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  GNUNET_free (fileName);
@@ -597,9 +597,9 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error, otherwise the number of pseudonyms in list
 */
 int
-ECRS_listNamespaces (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg,
-           ECRS_NamespaceInfoCallback cb, void *cls)
+GNUNET_ECRS_get_namespaces (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+           GNUNET_ECRS_NamespaceInfoProcessor cb, void *cls)
 {
  char *dirName;
  struct lNCLS myCLS;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespacetest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespacetest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/namespacetest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,22 +36,22 @@
 
 #define CHECKNAME "gnunet-namespace-test"
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int match;
 
 static int
-spcb (const ECRS_FileInfo * fi,
+spcb (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
    const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
- struct ECRS_URI *want = closure;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *want = closure;
 
- if (ECRS_equalsUri (want, fi->uri))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (want, fi->uri))
   match = 1;
  else
   fprintf (stderr,
       "Namespace search returned unexpected result: \nHAVE: %s\nWANT: 
%s...\n",
-       ECRS_uriToString (fi->uri), ECRS_uriToString (want));
+       GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri), GNUNET_ECRS_uri_to_string 
(want));
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -61,23 +61,23 @@
  GNUNET_HashCode root;
  GNUNET_HashCode thisId;
  GNUNET_HashCode nextId;
- struct ECRS_URI *adv;
- struct ECRS_URI *uri;
- struct ECRS_URI *advURI;
- struct ECRS_URI *rootURI;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *adv;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *advURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *rootURI;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  const char *keys[] = {
   "testNamespace",
   NULL,
  };
 
 
- ECRS_deleteNamespace (NULL, cfg, CHECKNAME); /* make sure old one is 
deleted */
- meta = ECRS_createMetaData ();
- adv = ECRS_keywordsToUri (keys);
+ GNUNET_ECRS_namespace_delete (NULL, cfg, CHECKNAME); /* make sure old one 
is deleted */
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ adv = GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (keys);
  GNUNET_hash ("root", 4, &root);
  rootURI =
-  ECRS_createNamespace (NULL,
+  GNUNET_ECRS_namespace_create (NULL,
              cfg,
              CHECKNAME,
              meta,
@@ -87,24 +87,24 @@
  GNUNET_hash ("this", 4, &thisId);
  GNUNET_hash ("next", 4, &nextId);
  uri = rootURI;        /* just for fun: NS::this advertises NS::root 
*/
- advURI = ECRS_addToNamespace (NULL, cfg, CHECKNAME, 1,    /* anonymity */
+ advURI = GNUNET_ECRS_namespace_add_content (NULL, cfg, CHECKNAME, 1,    
/* anonymity */
                 1000,  /* priority */
                 5 * GNUNET_CRON_MINUTES + GNUNET_get_time (),
                 GNUNET_get_time_int32 (NULL) + 300,
                 0, &thisId, &nextId, uri, meta);
  CHECK (NULL != advURI);
  fprintf (stderr, "Starting namespace search...\n");
- CHECK (GNUNET_OK == ECRS_search (NULL,
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_search (NULL,
                  cfg,
                  advURI,
                  1, 60 * GNUNET_CRON_SECONDS, &spcb, uri,
                  NULL, NULL));
  fprintf (stderr, "Completed namespace search...\n");
- CHECK (GNUNET_OK == ECRS_deleteNamespace (NULL, cfg, CHECKNAME));
- CHECK (GNUNET_SYSERR == ECRS_deleteNamespace (NULL, cfg, CHECKNAME));
- ECRS_freeMetaData (meta);
- ECRS_freeUri (rootURI);
- ECRS_freeUri (advURI);
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_namespace_delete (NULL, cfg, CHECKNAME));
+ CHECK (GNUNET_SYSERR == GNUNET_ECRS_namespace_delete (NULL, cfg, CHECKNAME));
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (rootURI);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (advURI);
  CHECK (match == 1);
  return 0;
 }
@@ -115,14 +115,14 @@
  pid_t daemon;
  int failureCount = 0;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  if (GNUNET_OK !=
    GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg, 60 * GNUNET_CRON_SECONDS))
   {
@@ -133,7 +133,7 @@
    GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);
    failureCount += testNamespace ();
   }
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 
  return (failureCount == 0) ? 0 : 1;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/parser.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/parser.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/parser.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -29,19 +29,19 @@
 #include "gnunet_ecrs_lib.h"
 
 /**
- * @param scls must be of type "struct ECRS_URI **"
+ * @param scls must be of type "struct GNUNET_ECRS_URI **"
 */
 int
-gnunet_getopt_configure_set_keywords (GNUNET_CommandLineProcessorContext *
+GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_keywords (GNUNET_CommandLineProcessorContext *
                    ctx, void *scls, const char *option,
                    const char *value)
 {
- struct ECRS_URI **uri = scls;
- struct ECRS_URI *u = *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI **uri = scls;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *u = *uri;
 
  if (u == NULL)
   {
-   u = GNUNET_malloc (sizeof (struct ECRS_URI));
+   u = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_ECRS_URI));
    *uri = u;
    u->type = ksk;
    u->data.ksk.keywordCount = 0;
@@ -49,7 +49,7 @@
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (NULL, u->type == ksk);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, u->type == ksk);
   }
  GNUNET_array_grow (u->data.ksk.keywords,
           u->data.ksk.keywordCount, u->data.ksk.keywordCount + 1);
@@ -59,24 +59,24 @@
 
 
 /**
- * @param scls must be of type "struct ECRS_MetaData **"
+ * @param scls must be of type "struct GNUNET_ECRS_MetaData **"
 */
 int
-gnunet_getopt_configure_set_metadata (GNUNET_CommandLineProcessorContext *
+GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_metadata (GNUNET_CommandLineProcessorContext *
                    ctx, void *scls, const char *option,
                    const char *value)
 {
- struct ECRS_MetaData **mm = scls;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData **mm = scls;
  EXTRACTOR_KeywordType type;
  const char *typename;
  const char *typename_i18n;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  char *tmp;
 
  meta = *mm;
  if (meta == NULL)
   {
-   meta = ECRS_createMetaData ();
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
    *mm = meta;
   }
 
@@ -97,7 +97,7 @@
      (tmp[strlen (typename)] == ':') &&
      (0 == strncmp (typename, tmp, strlen (typename))))
     {
-     ECRS_addToMetaData (meta, type, &tmp[strlen (typename) + 1]);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, type, &tmp[strlen (typename) + 
1]);
      GNUNET_free (tmp);
      tmp = NULL;
      break;
@@ -106,7 +106,7 @@
      (tmp[strlen (typename_i18n)] == ':') &&
      (0 == strncmp (typename_i18n, tmp, strlen (typename_i18n))))
     {
-     ECRS_addToMetaData (meta, type, &tmp[strlen (typename_i18n) + 1]);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, type, &tmp[strlen (typename_i18n) 
+ 1]);
      GNUNET_free (tmp);
      tmp = NULL;
      break;
@@ -114,7 +114,7 @@
   }
  if (tmp != NULL)
   {
-   ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_UNKNOWN, tmp);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_UNKNOWN, tmp);
    GNUNET_free (tmp);
    printf (_
        ("Unknown metadata type in metadata option `%s'. Using metadata 
type `unknown' instead.\n"),

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/search.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/search.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/search.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -39,7 +39,7 @@
  /**
  * The handle for the query.
  */
- struct FS_SEARCH_HANDLE *handle;
+ struct GNUNET_FS_SearchHandle *handle;
 
  /**
  * The keys (for the search).
@@ -98,22 +98,22 @@
  /**
  * Search context
  */
- struct FS_SEARCH_CONTEXT *sctx;
+ struct GNUNET_FS_SearchContext *sctx;
 
  /**
  * queryCount pending searches.
  */
  PendingSearch **queries;
 
- ECRS_SearchProgressCallback spcb;
+ GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor spcb;
 
  void *spcbClosure;
 
  struct GNUNET_Mutex *lock;
 
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  int aborted;
 
@@ -156,15 +156,15 @@
 * to the SQC.
 */
 static void
-addQueryForURI (const struct ECRS_URI *uri, SendQueriesContext * sqc)
+addQueryForURI (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, SendQueriesContext * sqc)
 {
- struct GE_Context *ectx = sqc->ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx = sqc->ectx;
 
  switch (uri->type)
   {
   case chk:
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("CHK URI not allowed for search.\n"));
    break;
   case sks:
@@ -176,7 +176,7 @@
           &hk);
     GNUNET_hash_xor (&hk, &uri->data.sks.namespace, &keys[0]);   /* 
compute routing key r = H(identifier) ^ namespace */
     keys[1] = uri->data.sks.namespace;
-    addPS (S_BLOCK, 2, &keys[0], &uri->data.sks.identifier, /* identifier 
= decryption key */
+    addPS (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED, 2, &keys[0], 
&uri->data.sks.identifier, /* identifier = decryption key */
        sqc);
     break;
    }
@@ -189,8 +189,8 @@
     int i;
 
 #if DEBUG_SEARCH
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         "Computing queries (this may take a while).\n");
 #endif
     for (i = 0; i < uri->data.ksk.keywordCount; i++)
@@ -200,22 +200,22 @@
       pk = GNUNET_RSA_create_key_from_hash (&hc);
       GNUNET_RSA_get_public_key (pk, &pub);
       GNUNET_hash (&pub, sizeof (GNUNET_RSA_PublicKey), &query);
-      addPS (ANY_BLOCK,  /* K_BLOCK, N_BLOCK or KN_BLOCK ok */
+      addPS (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,  /* 
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD, GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE or 
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE ok */
          1, &query, &hc, sqc);
       GNUNET_RSA_free_key (pk);
      }
 #if DEBUG_SEARCH
-    GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "Queries ready.\n");
+    GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER, "Queries ready.\n");
 #endif
     break;
    }
   case loc:
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("LOC URI not allowed for search.\n"));
    break;
   default:
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    /* unknown URI type */
    break;
   }
@@ -250,7 +250,7 @@
                c);
    return GNUNET_OK;
   }
- GE_ASSERT (NULL, ntohl (sb->updateInterval) != 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ntohl (sb->updateInterval) != 0);
  pos = ntohl (sb->creationTime);
  GNUNET_hash_difference (&sb->identifierIncrement, &sb->nextIdentifier, c);
 
@@ -278,17 +278,17 @@
        const GNUNET_HashCode * key,
        unsigned int size, SendQueriesContext * sqc)
 {
- struct GE_Context *ectx = sqc->ectx;
- ECRS_FileInfo fi;
- struct ECRS_URI uri;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx = sqc->ectx;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
+ struct GNUNET_ECRS_URI uri;
  int ret;
 
- fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx,
+ fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx,
                    (const char *) &nb[1],
                    size - sizeof (NBlock));
  if (fi.meta == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);    /* nblock malformed */
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);    /* nblock malformed */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  fi.uri = &uri;
@@ -303,7 +303,7 @@
   }
  else
   ret = GNUNET_OK;
- ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
  return ret;
 }
 
@@ -316,11 +316,11 @@
 */
 static int
 receiveReplies (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, SendQueriesContext * sqc)
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, SendQueriesContext * sqc)
 {
- struct GE_Context *ectx = sqc->ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx = sqc->ectx;
  unsigned int type;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  int i;
  unsigned int size;
  PendingSearch *ps;
@@ -328,10 +328,10 @@
  GNUNET_HashCode query;
 
  type = ntohl (value->type);
- size = ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
 #if DEBUG_SEARCH
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Search received reply of type %u and size %u.\n", type, size);
 #endif
  if (GNUNET_OK !=
@@ -343,7 +343,7 @@
    if ((0 == memcmp (&query,
             &ps->keys[0], sizeof (GNUNET_HashCode))) &&
      ((ps->type == type) ||
-      (ps->type == ANY_BLOCK)) &&
+      (ps->type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY)) &&
      (GNUNET_YES == isDatumApplicable (type,
                       size,
                       (const DBlock *) &value[1],
@@ -351,7 +351,7 @@
     {
      switch (type)
       {
-      case K_BLOCK:
+      case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD:
        {
         KBlock *kb;
         const char *dstURI;
@@ -365,39 +365,39 @@
         kb = GNUNET_malloc (size);
         memcpy (kb, &value[1], size);
 #if DEBUG_SEARCH
-        IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
              GNUNET_hash_to_enc (&ps->decryptKey, &enc));
-        GE_LOG (ectx,
-            GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_LOG (ectx,
+            GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
             "Decrypting KBlock with key %s.\n", &enc);
 #endif
-        ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
+        GNUNET_ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
                   &kb[1], size - sizeof (KBlock));
         j = sizeof (KBlock);
         while ((j < size) && (((const char *) kb)[j] != '\0'))
          j++;
         if (j == size)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
           GNUNET_free (kb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
         dstURI = (const char *) &kb[1];
         j++;
-        fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx,
+        fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx,
                           &((const char *) kb)[j],
                           size - j);
         if (fi.meta == NULL)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
           GNUNET_free (kb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
-        fi.uri = ECRS_stringToUri (ectx, dstURI);
+        fi.uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, dstURI);
         if (fi.uri == NULL)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
-          ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* kblock malformed */
+          GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
           GNUNET_free (kb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
@@ -411,12 +411,12 @@
          }
         else
          ret = GNUNET_OK;
-        ECRS_freeUri (fi.uri);
-        ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+        GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
         GNUNET_free (kb);
         return ret;
        }
-      case N_BLOCK:
+      case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE:
        {
         const NBlock *nb;
 
@@ -425,7 +425,7 @@
         nb = (const NBlock *) &value[1];
         return processNBlock (nb, NULL, size, sqc);
        }
-      case KN_BLOCK:
+      case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE:
        {
         KNBlock *kb;
         int ret;
@@ -434,7 +434,7 @@
          return GNUNET_SYSERR;
         kb = GNUNET_malloc (size);
         memcpy (kb, &value[1], size);
-        ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
+        GNUNET_ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
                   &kb->nblock,
                   size - sizeof (KBlock) -
                   sizeof (unsigned int));
@@ -445,7 +445,7 @@
         GNUNET_free (kb);
         return ret;
        }
-      case S_BLOCK:
+      case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED:
        {
         SBlock *sb;
         const char *dstURI;
@@ -458,7 +458,7 @@
          return GNUNET_SYSERR;
         sb = GNUNET_malloc (size);
         memcpy (sb, &value[1], size);
-        ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
+        GNUNET_ECRS_decryptInPlace (&ps->decryptKey,
                   &sb->creationTime,
                   size
                   - sizeof (unsigned int)
@@ -471,27 +471,27 @@
          j++;
         if (j == size - sizeof (SBlock))
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
           GNUNET_free (sb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
         j++;
         /* j == strlen(dstURI) + 1 */
-        fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx,
+        fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx,
                           &dstURI[j],
                           size - j -
                           sizeof (SBlock));
         if (fi.meta == NULL)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
           GNUNET_free (sb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
-        fi.uri = ECRS_stringToUri (ectx, dstURI);
+        fi.uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, dstURI);
         if (fi.uri == NULL)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
-          ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0); /* sblock malformed */
+          GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
           GNUNET_free (sb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
@@ -503,8 +503,8 @@
          }
         else
          ret = GNUNET_OK;
-        ECRS_freeUri (fi.uri);
-        ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+        GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
 
         /* compute current/NEXT URI (if updateable SBlock) and issue
          respective query automatically! */
@@ -523,7 +523,7 @@
          }
         if (ps->keyCount != 2)
          {
-          GE_BREAK (ectx, 0);
+          GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
           GNUNET_free (sb);
           return GNUNET_SYSERR;
          }
@@ -536,7 +536,7 @@
         return ret;
        }
       default:
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        break;
       }          /* end switch */
     }            /* for all matches */
@@ -553,13 +553,13 @@
 * @param uri set to the URI of the uploaded file
 */
 int
-ECRS_search (struct GE_Context *ectx,
-       struct GC_Configuration *cfg,
-       const struct ECRS_URI *uri,
+GNUNET_ECRS_search (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+       struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+       const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
       unsigned int anonymityLevel,
       GNUNET_CronTime timeout,
-       ECRS_SearchProgressCallback spcb,
-       void *spcbClosure, ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
+       GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor spcb,
+       void *spcbClosure, GNUNET_ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
 {
  SendQueriesContext ctx;
  PendingSearch *ps;
@@ -581,7 +581,7 @@
  ctx.spcbClosure = spcbClosure;
  ctx.aborted = GNUNET_NO;
  ctx.lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_YES);
- ctx.sctx = FS_SEARCH_makeContext (ectx, cfg, ctx.lock);
+ ctx.sctx = GNUNET_FS_create_search_context (ectx, cfg, ctx.lock);
  addQueryForURI (uri, &ctx);
  while (((NULL == tt) ||
      (GNUNET_OK == tt (ttClosure))) &&
@@ -597,7 +597,7 @@
      if ((now < ps->timeout) && (ps->timeout != 0))
       continue;
      if (ps->handle != NULL)
-      FS_stop_search (ctx.sctx, ps->handle);
+      GNUNET_FS_stop_search (ctx.sctx, ps->handle);
      /* increase ttl/priority */
      new_ttl = ps->timeout - ps->lastTransmission;
      if (new_ttl < 4 * 5 * GNUNET_CRON_SECONDS)
@@ -623,13 +623,13 @@
      ps->priority = new_priority;
      ps->lastTransmission = now;
 #if DEBUG_SEARCH
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "ECRS initiating FS search with timeout %llus and priority 
%u.\n",
          (ps->timeout - now) / GNUNET_CRON_SECONDS, ps->priority);
 #endif
      ps->handle
-      = FS_start_search (ctx.sctx,
+      = GNUNET_FS_start_search (ctx.sctx,
                NULL,
                ps->type,
                ps->keyCount,
@@ -637,7 +637,7 @@
                anonymityLevel,
                ps->priority,
                ps->timeout,
-                (Datum_Iterator) & receiveReplies, &ctx);
+                (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
receiveReplies, &ctx);
     }
    GNUNET_mutex_unlock (ctx.lock);
    if (((NULL != tt) &&
@@ -650,12 +650,12 @@
  for (i = 0; i < ctx.queryCount; i++)
   {
    if (ctx.queries[i]->handle != NULL)
-    FS_stop_search (ctx.sctx, ctx.queries[i]->handle);
+    GNUNET_FS_stop_search (ctx.sctx, ctx.queries[i]->handle);
    GNUNET_free (ctx.queries[i]->keys);
    GNUNET_free (ctx.queries[i]);
   }
  GNUNET_array_grow (ctx.queries, ctx.queryCount, 0);
- FS_SEARCH_destroyContext (ctx.sctx);
+ GNUNET_FS_destroy_search_context (ctx.sctx);
  GNUNET_mutex_destroy (ctx.lock);
  return GNUNET_OK;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/searchtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/searchtest.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/searchtest.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -31,7 +31,7 @@
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 #include "tree.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static int
 testTerminate (void *unused)
@@ -39,17 +39,17 @@
  return GNUNET_OK;
 }
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int
-searchCB (const ECRS_FileInfo * fi,
+searchCB (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
  int *cnt = closure;
 #if 1
  char *st;
 
- st = ECRS_uriToString (fi->uri);
+ st = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
  printf ("Got result `%s'\n", st);
  GNUNET_free (st);
 #endif
@@ -64,9 +64,9 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 static int
-searchFile (const struct ECRS_URI *uri, int resultCount)
+searchFile (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, int resultCount)
 {
- ECRS_search (NULL,
+ GNUNET_ECRS_search (NULL,
        cfg,
        uri,
        0,
@@ -83,21 +83,21 @@
  pid_t daemon;
  int ok;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- struct ECRS_URI *uri;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *key;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *key;
  const char *keywords[6];
 
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  sock = NULL;
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
@@ -110,50 +110,50 @@
 #if 1
  printf ("Testing search for 'XXtest' with one result.\n");
 #endif
- uri = ECRS_stringToUri (NULL,
+ uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
              
"gnunet://ecrs/sks/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820/test");
- meta = ECRS_createMetaData ();
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  keywords[0] = "XXtest";
  keywords[1] = NULL;
 
- key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
- CHECK (GNUNET_OK == ECRS_addToKeyspace (NULL, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* expire */
+ key = GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (keywords);
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (NULL, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* expire */
                      uri, meta));
  CHECK (GNUNET_OK == searchFile (key, 1));
- ECRS_freeUri (key);
- ECRS_freeUri (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
 
  /* inserting another URI under the 'XXtest' keyword and under 'binary'
   should give both URIs since ECRS knows nothing about 'AND'ing: */
 #if 1
  printf ("Testing search for 'XXtest AND binary' with two results.\n");
 #endif
- uri = ECRS_stringToUri (NULL,
+ uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
              
"gnunet://ecrs/sks/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820/test-different");
  keywords[1] = "binary";
  keywords[2] = NULL;
- key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
- CHECK (GNUNET_OK == ECRS_addToKeyspace (NULL, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* expire */
+ key = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (keywords);
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (NULL, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* expire */
                      uri, meta));
  CHECK (GNUNET_OK == searchFile (key, 2));
- ECRS_freeUri (key);
- ECRS_freeUri (uri);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
 
  /* now searching just for 'XXtest' should again give 2 results! */
 #if 0
  printf ("Testing search for 'XXtest' with two results.\n");
 #endif
  keywords[1] = NULL;
- key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
+ key = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (keywords);
  CHECK (GNUNET_OK == searchFile (key, 2));
- ECRS_freeUri (key);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
 
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (sock != NULL)
   GNUNET_client_connection_destroy (sock);
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/tree.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/tree.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/tree.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -33,8 +33,8 @@
  unsigned int treeDepth;
  unsigned long long fl;
 
- GE_ASSERT (NULL, DBLOCK_SIZE < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
- GE_ASSERT (NULL, IBLOCK_SIZE < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, DBLOCK_SIZE < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, IBLOCK_SIZE < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
  treeDepth = 0;
  fl = DBLOCK_SIZE;
  while (fl < flen)

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/unindex.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/unindex.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/unindex.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -48,21 +48,21 @@
 * be big enough.
 *
 * This function matches exactly upload.c::pushBlock,
- * except in the call to 'FS_delete'. TODO: refactor
+ * except in the call to 'GNUNET_FS_delete'. TODO: refactor
 * to avoid code duplication (move to block.c, pass
- * FS_delete as argument!).
+ * GNUNET_FS_delete as argument!).
 */
 static int
 pushBlock (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
-      const CHK * chk, unsigned int level, Datastore_Value ** iblocks)
+      const CHK * chk, unsigned int level, GNUNET_DatastoreValue ** 
iblocks)
 {
  unsigned int size;
  unsigned int present;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  DBlock *db;
  CHK ichk;
 
- size = ntohl (iblocks[level]->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (iblocks[level]->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  present = (size - sizeof (DBlock)) / sizeof (CHK);
  db = (DBlock *) & iblocks[level][1];
  if (present == CHK_PER_INODE)
@@ -71,19 +71,19 @@
    fileBlockGetQuery (db, size, &ichk.query);
    if (GNUNET_OK != pushBlock (sock, &ichk, level + 1, iblocks))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    fileBlockEncode (db, size, &ichk.query, &value);
 #if STRICT_CHECKS
-   if (GNUNET_SYSERR == FS_delete (sock, value))
+   if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_FS_delete (sock, value))
     {
      GNUNET_free (value);
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
 #else
-   FS_delete (sock, value);
+   GNUNET_FS_delete (sock, value);
 #endif
    GNUNET_free (value);
    size = sizeof (DBlock);
@@ -91,7 +91,7 @@
  /* append CHK */
  memcpy (&((char *) db)[size], chk, sizeof (CHK));
  iblocks[level]->size = htonl (size +
-                sizeof (CHK) + sizeof (Datastore_Value));
+                sizeof (CHK) + sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -103,7 +103,7 @@
 * b) delete symbolic link
 */
 static int
-undoSymlinking (struct GE_Context *ectx,
+undoSymlinking (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
         const char *fn,
         const GNUNET_HashCode * fileId,
         struct GNUNET_ClientServerConnection *sock)
@@ -119,8 +119,8 @@
 #endif
  if (0 != LSTAT (fn, &buf))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_ADMIN,
               "stat", fn);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -141,8 +141,8 @@
 
  if (0 != UNLINK (serverFN))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_ADMIN,
               "unlink", serverFN);
    GNUNET_free (serverFN);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -159,11 +159,11 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the unindexing failed (i.e. not indexed)
 */
 int
-ECRS_unindexFile (struct GE_Context *ectx,
-         struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_ECRS_file_uninde (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
          const char *filename,
-         ECRS_UploadProgressCallback upcb,
-         void *upcbClosure, ECRS_TestTerminate tt, void *ttClosure)
+         GNUNET_ECRS_UploadProgressCallback upcb,
+         void *upcbClosure, GNUNET_ECRS_TestTerminate tt, void 
*ttClosure)
 {
  unsigned long long filesize;
  unsigned long long pos;
@@ -171,10 +171,10 @@
  int fd;
  int i;
  unsigned int size;
- Datastore_Value **iblocks;
- Datastore_Value *dblock;
+ GNUNET_DatastoreValue **iblocks;
+ GNUNET_DatastoreValue *dblock;
  DBlock *db;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  GNUNET_HashCode fileId;
  CHK chk;
@@ -186,7 +186,7 @@
  start = GNUNET_get_time ();
  if (GNUNET_YES != GNUNET_disk_file_test (ectx, filename))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (GNUNET_OK !=
@@ -201,7 +201,7 @@
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_hash_file (ectx, filename, &fileId))
   {
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  now = GNUNET_get_time ();
@@ -216,33 +216,33 @@
  treedepth = computeDepth (filesize);
 
  /* Test if file is indexed! */
- wasIndexed = FS_testIndexed (sock, &fileId);
+ wasIndexed = GNUNET_FS_test_indexed (sock, &fileId);
 
  fd = GNUNET_disk_file_open (ectx, filename, O_RDONLY | O_LARGEFILE);
  if (fd == -1)
   return GNUNET_SYSERR;
  dblock =
-  GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
+  GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + DBLOCK_SIZE + sizeof 
(DBlock));
  dblock->size =
-  htonl (sizeof (Datastore_Value) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
+  htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
  dblock->anonymityLevel = htonl (0);
  dblock->prio = htonl (0);
- dblock->type = htonl (D_BLOCK);
+ dblock->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  dblock->expirationTime = GNUNET_htonll (0);
  db = (DBlock *) & dblock[1];
- db->type = htonl (D_BLOCK);
- iblocks = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value *) * (treedepth + 1));
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
+ iblocks = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue *) * (treedepth + 1));
  for (i = 0; i <= treedepth; i++)
   {
    iblocks[i] =
-    GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + IBLOCK_SIZE +
+    GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + IBLOCK_SIZE +
            sizeof (DBlock));
-   iblocks[i]->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (DBlock));
+   iblocks[i]->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof 
(DBlock));
    iblocks[i]->anonymityLevel = htonl (0);
    iblocks[i]->prio = htonl (0);
-   iblocks[i]->type = htonl (D_BLOCK);
+   iblocks[i]->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
    iblocks[i]->expirationTime = GNUNET_htonll (0);
-   ((DBlock *) & iblocks[i][1])->type = htonl (D_BLOCK);
+   ((DBlock *) & iblocks[i][1])->type = htonl 
(GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
   }
 
  pos = 0;
@@ -260,11 +260,11 @@
      memset (&db[1], 0, DBLOCK_SIZE);
     }
    dblock->size =
-    htonl (sizeof (Datastore_Value) + size + sizeof (DBlock));
+    htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size + sizeof (DBlock));
    if (size != READ (fd, &db[1], size))
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                GE_ERROR | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
                 "READ", filename);
      goto FAILURE;
     }
@@ -276,7 +276,7 @@
    if (GNUNET_OK != pushBlock (sock, &chk, 0,    /* dblocks are on 
level 0 */
                  iblocks))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
    if (!wasIndexed)
@@ -285,14 +285,14 @@
       {
        *value = *dblock; /* copy options! */
 #if STRICT_CHECKS
-       if (GNUNET_OK != FS_delete (sock, value))
+       if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_delete (sock, value))
         {
          GNUNET_free (value);
-         GE_BREAK (ectx, 0);
+         GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
          goto FAILURE;
         }
 #else
-       FS_delete (sock, value);
+       GNUNET_FS_delete (sock, value);
 #endif
        GNUNET_free (value);
       }
@@ -312,25 +312,25 @@
    goto FAILURE;
  for (i = 0; i < treedepth; i++)
   {
-   size = ntohl (iblocks[i]->size) - sizeof (Datastore_Value);
+   size = ntohl (iblocks[i]->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
    db = (DBlock *) & iblocks[i][1];
    fileBlockGetKey (db, size, &chk.key);
    fileBlockGetQuery (db, size, &chk.query);
    if (GNUNET_OK != pushBlock (sock, &chk, i + 1, iblocks))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
    fileBlockEncode (db, size, &chk.query, &value);
 #if STRICT_CHECKS
-   if (GNUNET_OK != FS_delete (sock, value))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_delete (sock, value))
     {
      GNUNET_free (value);
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
 #else
-   FS_delete (sock, value);
+   GNUNET_FS_delete (sock, value);
 #endif
    GNUNET_free (value);
    GNUNET_free (iblocks[i]);
@@ -341,15 +341,15 @@
   {
    if (GNUNET_OK == undoSymlinking (ectx, filename, &fileId, sock))
     {
-     if (GNUNET_OK != FS_unindex (sock, DBLOCK_SIZE, &fileId))
+     if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_unindex (sock, DBLOCK_SIZE, &fileId))
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        goto FAILURE;
       }
     }
    else
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
   }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/upload.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/upload.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/upload.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -50,12 +50,12 @@
 pushBlock (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
      const CHK * chk,
      unsigned int level,
-      Datastore_Value ** iblocks,
+      GNUNET_DatastoreValue ** iblocks,
      unsigned int prio, GNUNET_CronTime expirationTime)
 {
  unsigned int size;
  unsigned int present;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  DBlock *db;
  CHK ichk;
 #if DEBUG_UPLOAD
@@ -63,9 +63,9 @@
 #endif
 
  size = ntohl (iblocks[level]->size);
- GE_ASSERT (NULL, size > sizeof (Datastore_Value));
- size -= sizeof (Datastore_Value);
- GE_ASSERT (NULL, size - sizeof (DBlock) <= IBLOCK_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, size > sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
+ size -= sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, size - sizeof (DBlock) <= IBLOCK_SIZE);
  present = (size - sizeof (DBlock)) / sizeof (CHK);
  db = (DBlock *) & iblocks[level][1];
  if (present == CHK_PER_INODE)
@@ -79,12 +79,12 @@
    fileBlockEncode (db, size, &ichk.query, &value);
    if (value == NULL)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    value->prio = htonl (prio);
    value->expirationTime = GNUNET_htonll (expirationTime);
-   if (GNUNET_OK != FS_insert (sock, value))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_FS_insert (sock, value))
     {
      GNUNET_free (value);
      return GNUNET_SYSERR;
@@ -94,8 +94,8 @@
   }
  /* append CHK */
  memcpy (&((char *) db)[size], chk, sizeof (CHK));
- size += sizeof (CHK) + sizeof (Datastore_Value);
- GE_ASSERT (NULL, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ size += sizeof (CHK) + sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
  iblocks[level]->size = htonl (size);
 
  return GNUNET_OK;
@@ -113,17 +113,17 @@
 * or gnunetd not running)
 */
 int
-ECRS_uploadFile (struct GE_Context *ectx,
-         struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_ECRS_file_upload (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
         const char *filename,
         int doIndex,
         unsigned int anonymityLevel,
         unsigned int priority,
         GNUNET_CronTime expirationTime,
-         ECRS_UploadProgressCallback upcb,
+         GNUNET_ECRS_UploadProgressCallback upcb,
         void *upcbClosure,
-         ECRS_TestTerminate tt,
-         void *ttClosure, struct ECRS_URI **uri)
+         GNUNET_ECRS_TestTerminate tt,
+         void *ttClosure, struct GNUNET_ECRS_URI **uri)
 {
  unsigned long long filesize;
  unsigned long long pos;
@@ -131,10 +131,10 @@
  int fd;
  int i;
  unsigned int size;
- Datastore_Value **iblocks;
- Datastore_Value *dblock;
+ GNUNET_DatastoreValue **iblocks;
+ GNUNET_DatastoreValue *dblock;
  DBlock *db;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  GNUNET_HashCode fileId;
  CHK mchk;
@@ -146,21 +146,21 @@
  GNUNET_EncName enc;
 #endif
 
- GE_ASSERT (ectx, cfg != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, cfg != NULL);
  start = GNUNET_get_time ();
  memset (&mchk, 0, sizeof (CHK));
  if (GNUNET_YES != GNUNET_disk_file_test (ectx, filename))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' is not a file.\n"), filename);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (GNUNET_OK !=
    GNUNET_disk_file_size (ectx, filename, &filesize, GNUNET_YES))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Cannot get size of file `%s'"), filename);
 
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -168,8 +168,8 @@
  sock = GNUNET_client_connection_create (ectx, cfg);
  if (sock == NULL)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Failed to connect to gnunetd."));
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -180,8 +180,8 @@
   {
    if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_hash_file (ectx, filename, &fileId))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("Cannot hash `%s'.\n"), filename);
      GNUNET_client_connection_destroy (sock);
      return GNUNET_SYSERR;
@@ -196,18 +196,18 @@
    /* reset the counter since the formula later does not
     take the time for GNUNET_hash_file into account */
 
-   switch (FS_initIndex (sock, &fileId, filename))
+   switch (GNUNET_FS_prepare_to_inde (sock, &fileId, filename))
     {
     case GNUNET_SYSERR:
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("Initialization for indexing file `%s' failed.\n"),
          filename);
      GNUNET_client_connection_destroy (sock);
      return GNUNET_SYSERR;
     case GNUNET_NO:
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("Indexing file `%s' failed. Trying to insert file...\n"),
          filename);
      doIndex = GNUNET_YES;
@@ -220,8 +220,8 @@
  fd = GNUNET_disk_file_open (ectx, filename, O_RDONLY | O_LARGEFILE);
  if (fd == -1)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Cannot open file `%s': `%s'"), filename, STRERROR (errno));
 
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
@@ -229,27 +229,27 @@
   }
 
  dblock =
-  GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
+  GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + DBLOCK_SIZE + sizeof 
(DBlock));
  dblock->size =
-  htonl (sizeof (Datastore_Value) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
+  htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + DBLOCK_SIZE + sizeof (DBlock));
  dblock->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  dblock->prio = htonl (priority);
- dblock->type = htonl (D_BLOCK);
+ dblock->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  dblock->expirationTime = GNUNET_htonll (expirationTime);
  db = (DBlock *) & dblock[1];
- db->type = htonl (D_BLOCK);
- iblocks = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value *) * (treedepth + 1));
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
+ iblocks = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue *) * (treedepth + 1));
  for (i = 0; i <= treedepth; i++)
   {
    iblocks[i] =
-    GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + IBLOCK_SIZE +
+    GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + IBLOCK_SIZE +
            sizeof (DBlock));
-   iblocks[i]->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (DBlock));
+   iblocks[i]->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof 
(DBlock));
    iblocks[i]->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
    iblocks[i]->prio = htonl (priority);
-   iblocks[i]->type = htonl (D_BLOCK);
+   iblocks[i]->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
    iblocks[i]->expirationTime = GNUNET_htonll (expirationTime);
-   ((DBlock *) & iblocks[i][1])->type = htonl (D_BLOCK);
+   ((DBlock *) & iblocks[i][1])->type = htonl 
(GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
   }
 
  pos = 0;
@@ -266,15 +266,15 @@
      size = filesize - pos;
      memset (&db[1], 0, DBLOCK_SIZE);
     }
-   GE_ASSERT (ectx,
-         sizeof (Datastore_Value) + size + sizeof (DBlock) <
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+         sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size + sizeof (DBlock) <
         GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
    dblock->size =
-    htonl (sizeof (Datastore_Value) + size + sizeof (DBlock));
+    htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + size + sizeof (DBlock));
    if (size != READ (fd, &db[1], size))
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                GE_ERROR | GE_BULK | GE_ADMIN | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER,
                 "READ", filename);
      goto FAILURE;
     }
@@ -285,18 +285,18 @@
    fileBlockGetQuery (db, size + sizeof (DBlock), &mchk.query);
 #if DEBUG_UPLOAD
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&mchk.query, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Query for current block of size %u is %s\n", size, &enc);
 #endif
    if (doIndex)
     {
-     if (GNUNET_SYSERR == FS_index (sock, &fileId, dblock, pos))
+     if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_FS_index (sock, &fileId, dblock, pos))
       {
-       GE_LOG (ectx,
-           GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx,
+           GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
            _("Indexing data failed at position %i.\n"), pos);
        goto FAILURE;
       }
@@ -308,15 +308,15 @@
        fileBlockEncode (db,
                size + sizeof (DBlock), &mchk.query, &value))
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        goto FAILURE;
       }
-     GE_ASSERT (ectx, value != NULL);
+     GNUNET_GE_ASSERT (ectx, value != NULL);
      *value = *dblock;   /* copy options! */
 
-     if (GNUNET_SYSERR == FS_insert (sock, value))
+     if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_FS_insert (sock, value))
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        GNUNET_free (value);
        goto FAILURE;
       }
@@ -338,56 +338,56 @@
   if (GNUNET_OK != tt (ttClosure))
    goto FAILURE;
 #if DEBUG_UPLOAD
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Tree depth is %u, walking up tree.\n", treedepth);
 #endif
  for (i = 0; i < treedepth; i++)
   {
-   size = ntohl (iblocks[i]->size) - sizeof (Datastore_Value);
-   GE_ASSERT (ectx, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+   size = ntohl (iblocks[i]->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, size < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
    if (size == sizeof (DBlock))
     {
 #if DEBUG_UPLOAD
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "Level %u is empty\n", i);
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "Level 
%u is empty\n", i);
 #endif
      continue;
     }
    db = (DBlock *) & iblocks[i][1];
    fileBlockGetKey (db, size, &mchk.key);
 #if DEBUG_UPLOAD
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Computing query for %u bytes content.\n", size);
 #endif
    fileBlockGetQuery (db, size, &mchk.query);
 #if DEBUG_UPLOAD
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&mchk.query, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Query for current block at level %u is `%s'.\n", i, &enc);
 #endif
    if (GNUNET_OK != pushBlock (sock,
                  &mchk, i + 1, iblocks, priority,
                  expirationTime))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
    fileBlockEncode (db, size, &mchk.query, &value);
    if (value == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FAILURE;
     }
    value->expirationTime = GNUNET_htonll (expirationTime);
    value->prio = htonl (priority);
-   if (GNUNET_SYSERR == FS_insert (sock, value))
+   if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_FS_insert (sock, value))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_free (value);
      goto FAILURE;
     }
@@ -397,9 +397,9 @@
   }
 #if DEBUG_UPLOAD
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, GNUNET_hash_to_enc (&mchk.query,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
GNUNET_hash_to_enc (&mchk.query,
                                 &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Query for top block is %s\n", &enc);
 #endif
  /* build URI */

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uri.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uri.c    2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uri.c    2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -97,12 +97,12 @@
  unsigned int i;
 
  n =
-  keywordCount + strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_SEARCH_INFIX) + 1;
+  keywordCount + strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX) + 1;
  for (i = 0; i < keywordCount; i++)
   n += strlen (keywords[i]);
  ret = GNUNET_malloc (n);
- strcpy (ret, ECRS_URI_PREFIX);
- strcat (ret, ECRS_SEARCH_INFIX);
+ strcpy (ret, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
+ strcat (ret, GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
  for (i = 0; i < keywordCount; i++)
   {
    strcat (ret, keywords[i]);
@@ -125,14 +125,14 @@
  GNUNET_EncName id;
 
  n =
-  sizeof (GNUNET_EncName) * 2 + strlen (ECRS_URI_PREFIX) +
-  strlen (ECRS_SUBSPACE_INFIX) + 1;
+  sizeof (GNUNET_EncName) * 2 + strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) +
+  strlen (GNUNET_ECRS_SUBSPACE_INFIX) + 1;
  ret = GNUNET_malloc (n);
  GNUNET_hash_to_enc (namespace, &ns);
  GNUNET_hash_to_enc (identifier, &id);
  GNUNET_snprintf (ret, n,
          "%s%s%s/%s",
-          ECRS_URI_PREFIX, ECRS_SUBSPACE_INFIX, (char *) &ns,
+          GNUNET_ECRS_URI_PREFIX, GNUNET_ECRS_SUBSPACE_INFIX, (char 
*) &ns,
          (char *) &id);
  return ret;
 }
@@ -152,14 +152,14 @@
  GNUNET_hash_to_enc (&fi->chk.query, &queryhash);
 
  n =
-  strlen (ECRS_URI_PREFIX) + 2 * sizeof (GNUNET_EncName) + 8 + 16 + 32 +
-  strlen (ECRS_FILE_INFIX);
+  strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + 2 * sizeof (GNUNET_EncName) + 8 + 16 + 
32 +
+  strlen (GNUNET_ECRS_FILE_INFIX);
  ret = GNUNET_malloc (n);
  GNUNET_snprintf (ret,
          n,
          "%s%s%s.%s.%llu",
-          ECRS_URI_PREFIX,
-          ECRS_FILE_INFIX,
+          GNUNET_ECRS_URI_PREFIX,
+          GNUNET_ECRS_FILE_INFIX,
          (char *) &keyhash, (char *) &queryhash,
          GNUNET_ntohll (fi->file_length));
  return ret;
@@ -189,8 +189,8 @@
  GNUNET_snprintf (ret,
          n,
          "%s%s%s.%s.%llu.%s.%s.%u",
-          ECRS_URI_PREFIX,
-          ECRS_LOCATION_INFIX,
+          GNUNET_ECRS_URI_PREFIX,
+          GNUNET_ECRS_LOCATION_INFIX,
          (char *) &keyhash,
          (char *) &queryhash,
          GNUNET_ntohll (loc->fi.file_length),
@@ -204,11 +204,11 @@
 * Convert a URI to a UTF-8 String.
 */
 char *
-ECRS_uriToString (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_to_string (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  if (uri == NULL)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return NULL;
   }
  switch (uri->type)
@@ -224,7 +224,7 @@
   case loc:
    return createLocURI (&uri->data.loc);
   default:
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return NULL;
   }
 }
@@ -238,7 +238,7 @@
 * the number of keywords placed in the array
 */
 static int
-parseKeywordURI (struct GE_Context *ectx, const char *uri, char ***keywords)
+parseKeywordURI (struct GNUNET_GE_Context *ectx, const char *uri, char 
***keywords)
 {
  unsigned int pos;
  int ret;
@@ -247,16 +247,16 @@
  size_t slen;
  char *dup;
 
- GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
 
  slen = strlen (uri);
- pos = strlen (ECRS_URI_PREFIX);
+ pos = strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
 
- if (0 != strncmp (uri, ECRS_URI_PREFIX, pos))
+ if (0 != strncmp (uri, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX, pos))
   return GNUNET_SYSERR;
- if (0 != strncmp (&uri[pos], ECRS_SEARCH_INFIX, strlen (ECRS_SEARCH_INFIX)))
+ if (0 != strncmp (&uri[pos], GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX, strlen 
(GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX)))
   return GNUNET_SYSERR;
- pos += strlen (ECRS_SEARCH_INFIX);
+ pos += strlen (GNUNET_ECRS_SEARCH_INFIX);
  if (slen == pos)
   {
    /* no keywords */
@@ -288,7 +288,7 @@
     }
   }
  (*keywords)[--ret] = GNUNET_strdup (&dup[pos]);
- GE_ASSERT (ectx, ret == 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ret == 0);
  GNUNET_free (dup);
  return iret;
 }
@@ -302,7 +302,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if this is not a namespace URI
 */
 static int
-parseSubspaceURI (struct GE_Context *ectx,
+parseSubspaceURI (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
          const char *uri,
          GNUNET_HashCode * namespace, GNUNET_HashCode * identifier)
 {
@@ -310,17 +310,17 @@
  size_t slen;
  char *up;
 
- GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
 
  slen = strlen (uri);
- pos = strlen (ECRS_URI_PREFIX);
+ pos = strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
 
- if (0 != strncmp (uri, ECRS_URI_PREFIX, pos))
+ if (0 != strncmp (uri, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX, pos))
   return GNUNET_SYSERR;
  if (0 != strncmp (&uri[pos],
-          ECRS_SUBSPACE_INFIX, strlen (ECRS_SUBSPACE_INFIX)))
+          GNUNET_ECRS_SUBSPACE_INFIX, strlen 
(GNUNET_ECRS_SUBSPACE_INFIX)))
   return GNUNET_SYSERR;
- pos += strlen (ECRS_SUBSPACE_INFIX);
+ pos += strlen (GNUNET_ECRS_SUBSPACE_INFIX);
  if ((slen < pos + sizeof (GNUNET_EncName) + 1) ||
    (!((uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) - 1] == '/') ||
     (uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) - 1] == '\\'))))
@@ -354,22 +354,22 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if this is not a file URI
 */
 static int
-parseFileURI (struct GE_Context *ectx, const char *uri, FileIdentifier * fi)
+parseFileURI (struct GNUNET_GE_Context *ectx, const char *uri, FileIdentifier 
* fi)
 {
  unsigned int pos;
  size_t slen;
  char *dup;
 
- GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
 
  slen = strlen (uri);
- pos = strlen (ECRS_URI_PREFIX);
+ pos = strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
 
- if (0 != strncmp (uri, ECRS_URI_PREFIX, pos))
+ if (0 != strncmp (uri, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX, pos))
   return GNUNET_SYSERR;
- if (0 != strncmp (&uri[pos], ECRS_FILE_INFIX, strlen (ECRS_FILE_INFIX)))
+ if (0 != strncmp (&uri[pos], GNUNET_ECRS_FILE_INFIX, strlen 
(GNUNET_ECRS_FILE_INFIX)))
   return GNUNET_SYSERR;
- pos += strlen (ECRS_FILE_INFIX);
+ pos += strlen (GNUNET_ECRS_FILE_INFIX);
  if ((slen < pos + 2 * sizeof (GNUNET_EncName) + 1) ||
    (uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) - 1] != '.') ||
    (uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) * 2 - 1] != '.'))
@@ -402,7 +402,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if this is not a file URI
 */
 static int
-parseLocationURI (struct GE_Context *ectx, const char *uri, Location * loc)
+parseLocationURI (struct GNUNET_GE_Context *ectx, const char *uri, Location * 
loc)
 {
  unsigned int pos;
  unsigned int npos;
@@ -412,17 +412,17 @@
  char *addr;
 
 
- GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, uri != NULL);
  addr = NULL;
  slen = strlen (uri);
- pos = strlen (ECRS_URI_PREFIX);
+ pos = strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX);
 
- if (0 != strncmp (uri, ECRS_URI_PREFIX, pos))
+ if (0 != strncmp (uri, GNUNET_ECRS_URI_PREFIX, pos))
   return GNUNET_SYSERR;
  if (0 != strncmp (&uri[pos],
-          ECRS_LOCATION_INFIX, strlen (ECRS_LOCATION_INFIX)))
+          GNUNET_ECRS_LOCATION_INFIX, strlen 
(GNUNET_ECRS_LOCATION_INFIX)))
   return GNUNET_SYSERR;
- pos += strlen (ECRS_LOCATION_INFIX);
+ pos += strlen (GNUNET_ECRS_LOCATION_INFIX);
  if ((slen < pos + 2 * sizeof (GNUNET_EncName) + 1) ||
    (uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) - 1] != '.') ||
    (uri[pos + sizeof (GNUNET_EncName) * 2 - 1] != '.'))
@@ -480,7 +480,7 @@
 * Convert a UTF-8 String to a URI.
 */
 URI *
-ECRS_stringToUri (struct GE_Context * ectx, const char *uri)
+GNUNET_ECRS_string_to_uri (struct GNUNET_GE_Context * ectx, const char *uri)
 {
  URI *ret;
  int len;
@@ -519,11 +519,11 @@
 * Free URI.
 */
 void
-ECRS_freeUri (struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_destroy (struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int i;
 
- GE_ASSERT (NULL, uri != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, uri != NULL);
  switch (uri->type)
   {
   case ksk:
@@ -545,7 +545,7 @@
 * Is this a namespace URI?
 */
 int
-ECRS_isNamespaceUri (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_test_sks (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  return uri->type == sks;
 }
@@ -557,7 +557,7 @@
 * must free it.
 */
 char *
-ECRS_getNamespaceName (const GNUNET_HashCode * id)
+GNUNET_ECRS_get_namespace_name (const GNUNET_HashCode * id)
 {
  char *ret;
 
@@ -573,11 +573,11 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 int
-ECRS_getNamespaceId (const struct ECRS_URI *uri, GNUNET_HashCode * id)
+GNUNET_ECRS_uri_get_namespace_from_sks (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, 
GNUNET_HashCode * id)
 {
- if (!ECRS_isNamespaceUri (uri))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_sks (uri))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  *id = uri->data.sks.namespace;
@@ -590,11 +590,11 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 int
-ECRS_getSKSContentHash (const struct ECRS_URI *uri, GNUNET_HashCode * id)
+GNUNET_ECRS_uri_get_content_hash_from_sks (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, 
GNUNET_HashCode * id)
 {
- if (!ECRS_isNamespaceUri (uri))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_sks (uri))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  *id = uri->data.sks.identifier;
@@ -605,7 +605,7 @@
 * Is this a keyword URI?
 */
 int
-ECRS_isKeywordUri (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
 #if EXTRA_CHECKS
  int i;
@@ -613,7 +613,7 @@
  if (uri->type == ksk)
   {
    for (i = uri->data.ksk.keywordCount - 1; i >= 0; i--)
-    GE_ASSERT (NULL, uri->data.ksk.keywords[i] != NULL);
+    GNUNET_GE_ASSERT (NULL, uri->data.ksk.keywords[i] != NULL);
   }
 #endif
  return uri->type == ksk;
@@ -625,7 +625,7 @@
 * @return 0 if this is not a keyword URI
 */
 unsigned int
-ECRS_countKeywordsOfUri (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_get_keyword_count_from_ksk (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  if (uri->type != ksk)
   return 0;
@@ -638,8 +638,8 @@
 *  keywords iterated over until iterator aborted
 */
 int
-ECRS_getKeywordsFromUri (const struct ECRS_URI *uri,
-             ECRS_KeywordIterator iterator, void *cls)
+GNUNET_ECRS_uri_get_keywords_from_ksk (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
+             GNUNET_ECRS_KeywordIterator iterator, void *cls)
 {
  int i;
  if (uri->type != ksk)
@@ -661,7 +661,7 @@
 * Is this a file (or directory) URI?
 */
 int
-ECRS_isFileUri (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_test_chk (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  return uri->type == chk;
 }
@@ -670,7 +670,7 @@
 * Is this a location URI? (DHT specific!)
 */
 int
-ECRS_isLocationUri (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_test_loc (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  return uri->type == loc;
 }
@@ -681,7 +681,7 @@
 * refers to?
 */
 unsigned long long
-ECRS_fileSize (const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  switch (uri->type)
   {
@@ -690,7 +690,7 @@
   case loc:
    return GNUNET_ntohll (uri->data.loc.fi.file_length);
   default:
-   GE_ASSERT (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, 0);
   }
  return 0;           /* unreachable */
 }
@@ -700,9 +700,9 @@
 * Duplicate URI.
 */
 URI *
-ECRS_dupUri (const URI * uri)
+GNUNET_ECRS_uri_duplicate (const URI * uri)
 {
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
  int i;
 
  ret = GNUNET_malloc (sizeof (URI));
@@ -733,7 +733,7 @@
 * keyword.
 */
 URI *
-ECRS_dateExpandKeywordUri (const URI * uri)
+GNUNET_ECRS_uri_expand_keywords_with_date (const URI * uri)
 {
  URI *ret;
  int i;
@@ -743,7 +743,7 @@
  time_t now;
  unsigned int keywordCount;
 
- GE_ASSERT (NULL, uri->type == ksk);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, uri->type == ksk);
  time (&now);
 #ifdef HAVE_GMTIME_R
  gmtime_r (&now, &t);
@@ -762,7 +762,7 @@
    for (i = 0; i < keywordCount; i++)
     {
      key = uri->data.ksk.keywords[i];
-     GE_ASSERT (NULL, key != NULL);
+     GNUNET_GE_ASSERT (NULL, key != NULL);
      ret->data.ksk.keywords[2 * i] = GNUNET_strdup (key);
      kd = GNUNET_malloc (strlen (key) + 13);
      memset (kd, 0, strlen (key) + 13);
@@ -784,7 +784,7 @@
 * that lists all keywords that can be found in the meta-data).
 */
 URI *
-ECRS_metaDataToUri (const MetaData * md)
+GNUNET_ECRS_meta_data_to_uri (const MetaData * md)
 {
  URI *ret;
  int i;
@@ -839,7 +839,7 @@
       }
      if (add == 1)
       {
-       GE_ASSERT (NULL, md->items[i].data != NULL);
+       GNUNET_GE_ASSERT (NULL, md->items[i].data != NULL);
        ret->data.ksk.keywords[i - havePreview]
         = GNUNET_strdup (md->items[i].data);
       }
@@ -852,8 +852,8 @@
 * Convert a NULL-terminated array of keywords
 * to an ECRS URI.
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_keywordsToUri (const char *keyword[])
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (const char *keyword[])
 {
  unsigned int count;
  URI *ret;
@@ -880,14 +880,14 @@
 * Are these two URIs equal?
 */
 int
-ECRS_equalsUri (const struct ECRS_URI *uri1, const struct ECRS_URI *uri2)
+GNUNET_ECRS_uri_test_equal (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri1, const struct 
GNUNET_ECRS_URI *uri2)
 {
  int ret;
  int i;
  int j;
 
- GE_ASSERT (NULL, uri1 != NULL);
- GE_ASSERT (NULL, uri2 != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, uri1 != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, uri2 != NULL);
  if (uri1->type != uri2->type)
   return GNUNET_NO;
  switch (uri1->type)
@@ -945,7 +945,7 @@
 * @return -1 if this is not a location URI, otherwise GNUNET_OK
 */
 int
-ECRS_getPeerFromUri (const struct ECRS_URI *uri, GNUNET_PeerIdentity * peer)
+GNUNET_ECRS_uri_get_peer_identity_from_loc (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, 
GNUNET_PeerIdentity * peer)
 {
  if (uri->type != loc)
   return -1;
@@ -959,14 +959,14 @@
 *
 * @return NULL if argument is not a location URI
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_getContentUri (const struct ECRS_URI *uri)
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_uri_get_content_uri_from_loc (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
 
  if (uri->type != loc)
   return NULL;
- ret = GNUNET_malloc (sizeof (struct ECRS_URI));
+ ret = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_ECRS_URI));
  ret->type = chk;
  ret->data.fi = uri->data.loc.fi;
  return ret;
@@ -985,18 +985,18 @@
 *    RSA signatures for "sender".
 * @return the location URI
 */
-struct ECRS_URI *
-ECRS_uriFromLocation (const struct ECRS_URI *baseUri,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_ECRS_location_to_uri (const struct GNUNET_ECRS_URI *baseUri,
            const GNUNET_RSA_PublicKey * sender,
            GNUNET_Int32Time expirationTime,
-           ECRS_SignFunction signer, void *signer_cls)
+           GNUNET_ECRS_SignFunction signer, void *signer_cls)
 {
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  if (baseUri->type != chk)
   return NULL;
 
- uri = GNUNET_malloc (sizeof (struct ECRS_URI));
+ uri = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_ECRS_URI));
  uri->type = loc;
  uri->data.loc.fi = baseUri->data.fi;
  uri->data.loc.peer = *sender;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uritest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uritest.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs/uritest.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -36,103 +36,103 @@
 testKeyword ()
 {
  char *uri;
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
 
- if (NULL != ECRS_stringToUri (NULL, "gnunet://ecrs/ksk/++"))
+ if (NULL != GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, "gnunet://ecrs/ksk/++"))
   ABORT ();
- ret = ECRS_stringToUri (NULL, "gnunet://ecrs/ksk/foo+bar");
+ ret = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, "gnunet://ecrs/ksk/foo+bar");
  if (ret == NULL)
   ABORT ();
- if (!ECRS_isKeywordUri (ret))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (ret))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
  if ((2 != ret->data.ksk.keywordCount) ||
    (0 != strcmp ("foo", ret->data.ksk.keywords[0])) ||
    (0 != strcmp ("bar", ret->data.ksk.keywords[1])))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
 
- uri = ECRS_uriToString (ret);
+ uri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (ret);
  if (0 != strcmp (uri, "gnunet://ecrs/ksk/foo+bar"))
   {
    GNUNET_free (uri);
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
  GNUNET_free (uri);
- ECRS_freeUri (ret);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
  return 0;
 }
 
 static int
 testLocation ()
 {
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  char *uric;
- struct ECRS_URI *uri2;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri2;
  GNUNET_RSA_PublicKey pk;
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *hk;
- struct ECRS_URI *baseURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *baseURI;
 
  baseURI =
-  ECRS_stringToUri (NULL,
+  GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
            
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000.42");
  hk = GNUNET_RSA_create_key ();
  GNUNET_RSA_get_public_key (hk, &pk);
- uri = ECRS_uriFromLocation (baseURI,
-               &pk, 43, (ECRS_SignFunction) & GNUNET_RSA_sign,
+ uri = GNUNET_ECRS_location_to_uri (baseURI,
+               &pk, 43, (GNUNET_ECRS_SignFunction) & 
GNUNET_RSA_sign,
                hk);
  GNUNET_RSA_free_key (hk);
  if (uri == NULL)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   ECRS_freeUri (baseURI);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (baseURI);
    return 1;
   }
- if (!ECRS_isLocationUri (uri))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_loc (uri))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   ECRS_freeUri (uri);
-   ECRS_freeUri (baseURI);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (baseURI);
    return 1;
   }
- uri2 = ECRS_getContentUri (uri);
- if (!ECRS_equalsUri (baseURI, uri2))
+ uri2 = GNUNET_ECRS_uri_get_content_uri_from_loc (uri);
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_equal (baseURI, uri2))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   ECRS_freeUri (uri);
-   ECRS_freeUri (uri2);
-   ECRS_freeUri (baseURI);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri2);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (baseURI);
    return 1;
   }
- ECRS_freeUri (uri2);
- ECRS_freeUri (baseURI);
- uric = ECRS_uriToString (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri2);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (baseURI);
+ uric = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
 #if 0
  /* not for the faint of heart: */
  printf ("URI: `%s'\n", uric);
 #endif
- uri2 = ECRS_stringToUri (NULL, uric);
+ uri2 = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, uric);
  GNUNET_free (uric);
  if (uri2 == NULL)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    return 1;
   }
- if (GNUNET_YES != ECRS_equalsUri (uri, uri2))
+ if (GNUNET_YES != GNUNET_ECRS_uri_test_equal (uri, uri2))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   ECRS_freeUri (uri);
-   ECRS_freeUri (uri2);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri2);
    return 1;
   }
- ECRS_freeUri (uri2);
- ECRS_freeUri (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri2);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  return 0;
 }
 
@@ -140,44 +140,44 @@
 testNamespace (int i)
 {
  char *uri;
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
 
  if (NULL !=
-   ECRS_stringToUri (NULL,
+   GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
             "gnunet://ecrs/sks/D1KJS9H2A82Q65VKQ0ML3RFU6U1D3VUK"))
   ABORT ();
  if (NULL !=
-   ECRS_stringToUri (NULL,
+   GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
             
"gnunet://ecrs/sks/D1KJS9H2A82Q65VKQ0ML3RFU6U1D3V/test"))
   ABORT ();
- if (NULL != ECRS_stringToUri (NULL, "gnunet://ecrs/sks/test"))
+ if (NULL != GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, "gnunet://ecrs/sks/test"))
   ABORT ();
  ret =
-  ECRS_stringToUri (NULL,
+  GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
            
"gnunet://ecrs/sks/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820/test");
  if (ret == NULL)
   ABORT ();
- if (ECRS_isKeywordUri (ret))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (ret))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
- if (!ECRS_isNamespaceUri (ret))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_sks (ret))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
 
- uri = ECRS_uriToString (ret);
+ uri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (ret);
  if (0 != strcmp (uri,
          
"gnunet://ecrs/sks/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820/TOJB1NAAUVJKJAGQHRHS22N9I8VM32C0ESN4EFS836IT950E1MP7LGC5V2GE3LFO9U4BP23VQPTH8DPIOC2CONT9LM76ULVL00KAHVO"))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    GNUNET_free (uri);
    ABORT ();
   }
  GNUNET_free (uri);
- ECRS_freeUri (ret);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
  return 0;
 }
 
@@ -185,51 +185,51 @@
 testFile (int i)
 {
  char *uri;
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
 
  if (NULL !=
-   ECRS_stringToUri (NULL,
+   GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
             
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H00000440000.42"))
   ABORT ();
  if (NULL !=
-   ECRS_stringToUri (NULL,
+   GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
             
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000"))
   ABORT ();
  if (NULL !=
-   ECRS_stringToUri (NULL,
+   GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
             
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000.FGH"))
   ABORT ();
  ret =
-  ECRS_stringToUri (NULL,
+  GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL,
            
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000.42");
  if (ret == NULL)
   ABORT ();
- if (ECRS_isKeywordUri (ret))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (ret))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
- if (ECRS_isNamespaceUri (ret))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_sks (ret))
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
  if (GNUNET_ntohll (ret->data.fi.file_length) != 42)
   {
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
 
- uri = ECRS_uriToString (ret);
+ uri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (ret);
  if (0 != strcmp (uri,
          
"gnunet://ecrs/chk/C282GG70GKK41O4551011DO413KFBVTVMQG1OG30I0K4045N0G41HAPB82G680A02JRVVFO8URVRU2F159011DO41000000022RG820.RNVVVVOOLCLK065B5D04HTNVNSIB2AI022RG8200HSLK1CO1000ATQ98824DMA2032LIMG50CG0K057NVUVG200000H000004400000.42"))
   {
    GNUNET_free (uri);
-   ECRS_freeUri (ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
    ABORT ();
   }
  GNUNET_free (uri);
- ECRS_freeUri (ret);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret);
  return 0;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -46,28 +46,28 @@
 int
 fileBlockEncode (const DBlock * data,
         unsigned int len,
-         const GNUNET_HashCode * query, Datastore_Value ** value)
+         const GNUNET_HashCode * query, GNUNET_DatastoreValue ** value)
 {
  GNUNET_HashCode hc;
  GNUNET_AES_SessionKey skey;
  GNUNET_AES_InitializationVector iv;  /* initial value */
- Datastore_Value *val;
+ GNUNET_DatastoreValue *val;
  DBlock *db;
 
- GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
- GE_ASSERT (NULL, (data != NULL) && (query != NULL));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, (data != NULL) && (query != NULL));
  GNUNET_hash (&data[1], len - sizeof (DBlock), &hc);
  GNUNET_hash_to_AES_key (&hc, &skey, &iv);
- val = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + len);
- val->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + len);
- val->type = htonl (D_BLOCK);
+ val = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + len);
+ val->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + len);
+ val->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  val->prio = htonl (0);
  val->anonymityLevel = htonl (0);
  val->expirationTime = GNUNET_htonll (0);
  db = (DBlock *) & val[1];
- db->type = htonl (D_BLOCK);
- GE_ASSERT (NULL, len - sizeof (DBlock) < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
- GE_ASSERT (NULL,
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len - sizeof (DBlock) < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL,
       len - sizeof (DBlock)
       == GNUNET_AES_encrypt (&data[1],
                   len - sizeof (DBlock), &skey, &iv,
@@ -90,7 +90,7 @@
 void
 fileBlockGetKey (const DBlock * data, unsigned int len, GNUNET_HashCode * key)
 {
- GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
  GNUNET_hash (&data[1], len - sizeof (DBlock), key);
 }
 
@@ -110,14 +110,14 @@
  GNUNET_AES_SessionKey skey;
  GNUNET_AES_InitializationVector iv;
 
- GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len >= sizeof (DBlock));
  data = (const char *) &db[1];
  len -= sizeof (DBlock);
- GE_ASSERT (NULL, len < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len < GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
  GNUNET_hash (data, len, &hc);
  GNUNET_hash_to_AES_key (&hc, &skey, &iv);
  tmp = GNUNET_malloc (len);
- GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_encrypt (data, len, &skey, &iv, tmp));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, len == GNUNET_AES_encrypt (data, len, &skey, &iv, 
tmp));
  GNUNET_hash (tmp, len, query);
  GNUNET_free (tmp);
 }
@@ -127,8 +127,8 @@
 {
  if (size <= 4)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
-   return ANY_BLOCK;     /* signal error */
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
+   return GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY;     /* signal error */
   }
  return ntohl (*((const unsigned int *) data));
 }
@@ -149,23 +149,23 @@
  unsigned int type;
 
  type = getTypeOfBlock (size, data);
- if (type == ANY_BLOCK)
+ if (type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  switch (type)
   {
-  case D_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA:
    /* CHK: GNUNET_hash of content == query */
    GNUNET_hash (&data[1], size - sizeof (DBlock), query);
    return GNUNET_OK;
-  case S_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED:
    {
     const SBlock *sb;
     if (size < sizeof (SBlock))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     sb = (const SBlock *) data;
@@ -177,18 +177,18 @@
                       - sizeof (unsigned int),
                       &sb->signature, &sb->subspace)))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     *query = sb->identifier;
     return GNUNET_OK;
    }
-  case K_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD:
    {
     const KBlock *kb;
     if (size < sizeof (KBlock))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     kb = (const KBlock *) data;
@@ -198,18 +198,18 @@
                        &kb->signature,
                        &kb->keyspace))))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     GNUNET_hash (&kb->keyspace, sizeof (GNUNET_RSA_PublicKey), query);
     return GNUNET_OK;
    }
-  case N_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE:
    {
     const NBlock *nb;
     if (size < sizeof (NBlock))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     nb = (const NBlock *) data;
@@ -221,18 +221,18 @@
                       - sizeof (unsigned int),
                       &nb->signature, &nb->subspace)))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     *query = nb->namespace; /* XOR with all zeros makes no difference... */
     return GNUNET_OK;
    }
-  case KN_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE:
    {
     const KNBlock *kb;
     if (size < sizeof (KNBlock))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     kb = (const KNBlock *) data;
@@ -244,21 +244,21 @@
                        &kb->kblock.signature,
                        &kb->kblock.keyspace))))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       return GNUNET_SYSERR;
      }
     GNUNET_hash (&kb->kblock.keyspace, sizeof (GNUNET_RSA_PublicKey),
           query);
     return GNUNET_OK;
    }
-  case ONDEMAND_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND:
    {
-    GE_BREAK (NULL, 0);   /* should never be used here! */
+    GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);   /* should never be used here! */
     return GNUNET_SYSERR;
    }
   default:
    {
-    GE_BREAK (NULL, 0);   /* unknown block type */
+    GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);   /* unknown block type */
     return GNUNET_SYSERR;
    }
   }              /* end switch */
@@ -291,12 +291,12 @@
 
  if (type != getTypeOfBlock (size, data))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* type mismatch */
   }
  if (0 != memcmp (hc, &keys[0], sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);    /* mismatch between primary queries,
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);    /* mismatch between primary queries,
                  we should not even see those here. */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -304,7 +304,7 @@
   return GNUNET_YES;     /* request was to match only primary key */
  switch (type)
   {
-  case S_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_SIGNED:
    if (keyCount != 2)
     return GNUNET_SYSERR;  /* no match */
    GNUNET_hash (&((const SBlock *) data)->subspace,
@@ -312,7 +312,7 @@
    if (0 == memcmp (&keys[1], &h, sizeof (GNUNET_HashCode)))
     return GNUNET_OK;
    return GNUNET_SYSERR;
-  case N_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_NAMESPACE:
    if (keyCount != 2)
     return GNUNET_SYSERR;  /* no match */
    GNUNET_hash (&((const NBlock *) data)->subspace,
@@ -320,17 +320,17 @@
    if (0 != memcmp (&keys[1], &h, sizeof (GNUNET_HashCode)))
     return GNUNET_SYSERR;
    return GNUNET_OK;
-  case D_BLOCK:
-  case K_BLOCK:
-  case KN_BLOCK:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD:
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD_FOR_NAMESPACE:
    if (keyCount != 1)
-    GE_BREAK (NULL, 0);   /* keyCount should be 1 */
+    GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);   /* keyCount should be 1 */
    return GNUNET_OK;     /* if query matches, everything matches! */
-  case ANY_BLOCK:
-   GE_BREAK (NULL, 0);    /* block type should be known */
+  case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY:
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);    /* block type should be known */
    return GNUNET_SYSERR;
   default:
-   GE_BREAK (NULL, 0);    /* unknown block type */
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);    /* unknown block type */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core_test.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core_test.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/ecrs_core_test.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -34,7 +34,7 @@
 testEC ()
 {
  DBlock *data;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  GNUNET_HashCode query;
  GNUNET_HashCode key;
  unsigned int len;
@@ -42,14 +42,14 @@
  len = sizeof (DBlock) + 42;
  data = GNUNET_malloc (len);
  memset (&data[1], rand (), len - sizeof (DBlock));
- data->type = htonl (D_BLOCK);
- CHECK (D_BLOCK == getTypeOfBlock (len, data), data);
+ data->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
+ CHECK (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA == getTypeOfBlock (len, data), 
data);
  fileBlockGetKey (data, len, &key);
  fileBlockGetQuery (data, len, &query);
  CHECK (GNUNET_OK == fileBlockEncode (data, len, &query, &value), data);
  memcpy (data, &value[1], len);
  GNUNET_free (value);
- CHECK (GNUNET_YES == isDatumApplicable (D_BLOCK,
+ CHECK (GNUNET_YES == isDatumApplicable (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA,
                      len, data, &query, 1, &query),
     data);
  GNUNET_free (data);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/deserialize.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/deserialize.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/deserialize.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -58,11 +58,11 @@
 
 #define READLONG(a) if (GNUNET_OK != read_long(fd, (long long*) &a)) return 
GNUNET_SYSERR;
 
-static struct ECRS_URI *
-read_uri (struct GE_Context *ectx, int fd)
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
+read_uri (struct GNUNET_GE_Context *ectx, int fd)
 {
  char *buf;
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
  unsigned int size;
 
  if (GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &size))
@@ -74,8 +74,8 @@
    GNUNET_free (buf);
    return NULL;
   }
- ret = ECRS_stringToUri (ectx, buf);
- GE_BREAK (ectx, ret != NULL);
+ ret = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, buf);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, ret != NULL);
  GNUNET_free (buf);
  return ret;
 }
@@ -105,29 +105,29 @@
 #define READSTRING(c, max) if (NULL == (c = read_string(fd, max))) return 
GNUNET_SYSERR;
 
 static void
-fixState (FSUI_State * state)
+fixState (GNUNET_FSUI_State * state)
 {
  switch (*state)
   {              /* try to correct errors */
-  case FSUI_ACTIVE:
-   *state = FSUI_PENDING;
+  case GNUNET_FSUI_ACTIVE:
+   *state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    break;
-  case FSUI_PENDING:
-  case FSUI_COMPLETED_JOINED:
-  case FSUI_ABORTED_JOINED:
-  case FSUI_ERROR_JOINED:
+  case GNUNET_FSUI_PENDING:
+  case GNUNET_FSUI_COMPLETED_JOINED:
+  case GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED:
+  case GNUNET_FSUI_ERROR_JOINED:
    break;
-  case FSUI_ERROR:
-   *state = FSUI_ERROR_JOINED;
+  case GNUNET_FSUI_ERROR:
+   *state = GNUNET_FSUI_ERROR_JOINED;
    break;
-  case FSUI_ABORTED:
-   *state = FSUI_ABORTED_JOINED;
+  case GNUNET_FSUI_ABORTED:
+   *state = GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED;
    break;
-  case FSUI_COMPLETED:
-   *state = FSUI_COMPLETED_JOINED;
+  case GNUNET_FSUI_COMPLETED:
+   *state = GNUNET_FSUI_COMPLETED_JOINED;
    break;
   default:
-   *state = FSUI_ERROR_JOINED;
+   *state = GNUNET_FSUI_ERROR_JOINED;
    break;
   }
 }
@@ -138,35 +138,35 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
-static struct ECRS_MetaData *
-read_meta (struct GE_Context *ectx, int fd)
+static struct GNUNET_ECRS_MetaData *
+read_meta (struct GNUNET_GE_Context *ectx, int fd)
 {
  unsigned int size;
  char *buf;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
  if (read_int (fd, (int *) &size) != GNUNET_OK)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  if (size > 1024 * 1024)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  buf = GNUNET_malloc (size);
  if (size != READ (fd, buf, size))
   {
    GNUNET_free (buf);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
- meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, buf, size);
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, buf, size);
  if (meta == NULL)
   {
    GNUNET_free (buf);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  GNUNET_free (buf);
@@ -179,12 +179,12 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 static int
-readFileInfo (struct GE_Context *ectx, int fd, ECRS_FileInfo * fi)
+readFileInfo (struct GNUNET_GE_Context *ectx, int fd, GNUNET_ECRS_FileInfo * 
fi)
 {
  fi->meta = read_meta (ectx, fd);
  if (fi->meta == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  fi->uri = NULL;
@@ -192,9 +192,9 @@
  fi->uri = read_uri (ectx, fd);
  if (fi->uri == NULL)
   {
-   ECRS_freeMetaData (fi->meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi->meta);
    fi->meta = NULL;
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  return GNUNET_OK;
@@ -209,22 +209,22 @@
 * @return NULL on error AND on read of empty
 * list (these two cannot be distinguished)
 */
-static FSUI_DownloadList *
-readDownloadList (struct GE_Context *ectx,
-         int fd, FSUI_Context * ctx, FSUI_DownloadList * parent)
+static GNUNET_FSUI_DownloadList *
+readDownloadList (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         int fd, GNUNET_FSUI_Context * ctx, GNUNET_FSUI_DownloadList 
* parent)
 {
- FSUI_DownloadList *ret;
- FSUI_SearchList *pos;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *ret;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos;
  unsigned int big;
  int i;
  int ok;
  int soff;
 
- GE_ASSERT (ectx, ctx != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ctx != NULL);
  if ((GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &big)) || (big == 0))
   return NULL;
- ret = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_DownloadList));
- memset (ret, 0, sizeof (FSUI_DownloadList));
+ ret = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_DownloadList));
+ memset (ret, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_DownloadList));
  ret->ctx = ctx;
  if ((GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &soff)) ||
    (GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &ret->state)) ||
@@ -237,7 +237,7 @@
    (GNUNET_OK != read_long (fd, (long long *) &ret->runTime)) ||
    (GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &big)) || (big > 1024 * 1024))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    GNUNET_free (ret);
    return NULL;
   }
@@ -246,14 +246,14 @@
  ret->filename[big] = '\0';
  if (big != READ (fd, ret->filename, big))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    GNUNET_free (ret->filename);
    GNUNET_free (ret);
    return NULL;
   }
  if (GNUNET_OK != readFileInfo (ectx, fd, &ret->fi))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    GNUNET_free (ret->filename);
    GNUNET_free (ret);
    return NULL;
@@ -261,7 +261,7 @@
  if (ret->completedDownloadsCount > 0)
   ret->completedDownloads
    =
-   GNUNET_malloc (sizeof (struct ECRS_URI *) *
+   GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_ECRS_URI *) *
           ret->completedDownloadsCount);
  ok = GNUNET_YES;
  for (i = 0; i < ret->completedDownloadsCount; i++)
@@ -269,23 +269,23 @@
    ret->completedDownloads[i] = read_uri (ectx, fd);
    if (ret->completedDownloads[i] == NULL)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      ok = GNUNET_NO;
     }
   }
  if (GNUNET_NO == ok)
   {
    GNUNET_free (ret->filename);
-   ECRS_freeUri (ret->fi.uri);
-   ECRS_freeMetaData (ret->fi.meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret->fi.uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (ret->fi.meta);
    for (i = 0; i < ret->completedDownloadsCount; i++)
     {
      if (ret->completedDownloads[i] != NULL)
-      ECRS_freeUri (ret->completedDownloads[i]);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (ret->completedDownloads[i]);
     }
    GNUNET_free (ret->completedDownloads);
    GNUNET_free (ret);
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return NULL;
   }
  ret->parent = parent;
@@ -300,7 +300,7 @@
     {
      if (pos == NULL)
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        break;
       }
      pos = pos->next;
@@ -317,8 +317,8 @@
  ret->next = readDownloadList (ectx, fd, ctx, parent);
  ret->child = readDownloadList (ectx, fd, ctx, ret);
 #if DEBUG_PERSISTENCE
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FSUI persistence: restoring download `%s': (%llu, %llu)\n",
      ret->filename, ret->completed, ret->total);
 #endif
@@ -332,19 +332,19 @@
 
  if (8 != READ (fd, magic, 8))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (0 != memcmp (magic, "FSUI01\n\0", 8))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  return GNUNET_OK;
 }
 
 static int
-readCollection (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+readCollection (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int big;
 
@@ -357,7 +357,7 @@
   }
  if ((big > 16 * 1024 * 1024) || (big < sizeof (unsigned int)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ctx->collectionData = GNUNET_malloc (big);
@@ -366,18 +366,18 @@
   {
    GNUNET_free (ctx->collectionData);
    ctx->collectionData = NULL;
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  return GNUNET_OK;
 }
 
 static int
-readSearches (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+readSearches (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int big;
- FSUI_SearchList *list;
- FSUI_SearchList *last;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *list;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *last;
  int i;
  ResultPending *rp;
  char *buf;
@@ -388,8 +388,8 @@
    READINT (big);
    if (big == 0)
     return GNUNET_OK;
-   list = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_SearchList));
-   memset (list, 0, sizeof (FSUI_SearchList));
+   list = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_SearchList));
+   memset (list, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_SearchList));
    if ((GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &list->state)) ||
      (GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &list->maxResults)) ||
      (GNUNET_OK != read_long (fd, (long long *) &list->timeout)) ||
@@ -402,7 +402,7 @@
      || (list->sizeResultsReceived > 1024 * 1024)
      || (list->sizeUnmatchedResultsReceived > 1024 * 1024))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
    fixState (&list->state);
@@ -412,30 +412,30 @@
    buf = read_string (fd, 1024 * 1024);
    if (buf == NULL)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
-   list->uri = ECRS_stringToUri (NULL, buf);
+   list->uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (NULL, buf);
    GNUNET_free (buf);
    if (list->uri == NULL)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
-   if (!(ECRS_isKeywordUri (list->uri) || ECRS_isNamespaceUri (list->uri)))
+   if (!(GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (list->uri) || GNUNET_ECRS_uri_test_sks 
(list->uri)))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
-   list->numberOfURIKeys = ECRS_countKeywordsOfUri (list->uri);
+   list->numberOfURIKeys = GNUNET_ECRS_uri_get_keyword_count_from_ksk 
(list->uri);
    if (list->sizeResultsReceived > 0)
     {
      list->resultsReceived
       =
       GNUNET_malloc (list->sizeResultsReceived *
-              sizeof (ECRS_FileInfo));
+              sizeof (GNUNET_ECRS_FileInfo));
      memset (list->resultsReceived, 0,
-         list->sizeResultsReceived * sizeof (ECRS_FileInfo));
+         list->sizeResultsReceived * sizeof (GNUNET_ECRS_FileInfo));
     }
    if (list->sizeUnmatchedResultsReceived > 0)
     {
@@ -451,7 +451,7 @@
     if (GNUNET_OK !=
       readFileInfo (ctx->ectx, fd, &list->resultsReceived[i]))
      {
-      GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
       goto ERR;
      }
    for (i = 0; i < list->sizeUnmatchedResultsReceived; i++)
@@ -459,18 +459,18 @@
      rp = &list->unmatchedResultsReceived[i];
      if (GNUNET_OK != readFileInfo (ctx->ectx, fd, &rp->fi))
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        goto ERR;
       }
      if (GNUNET_OK != read_int (fd, (int *) &rp->matchingKeyCount))
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        goto ERR;
       }
      if ((rp->matchingKeyCount > 1024) ||
        (rp->matchingKeyCount >= list->numberOfURIKeys))
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        goto ERR;
       }
      if (rp->matchingKeyCount > 0)
@@ -483,7 +483,7 @@
          READ (fd, rp->matchingKeys,
             sizeof (GNUNET_HashCode) * rp->matchingKeyCount))
         {
-         GE_BREAK (NULL, 0);
+         GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
          goto ERR;
         }
       }
@@ -511,9 +511,9 @@
    for (i = 0; i < list->sizeResultsReceived; i++)
     {
      if (list->resultsReceived[i].uri != NULL)
-      ECRS_freeUri (list->resultsReceived[i].uri);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->resultsReceived[i].uri);
      if (list->resultsReceived[i].meta != NULL)
-      ECRS_freeMetaData (list->resultsReceived[i].meta);
+      GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (list->resultsReceived[i].meta);
     }
    GNUNET_array_grow (list->resultsReceived, list->sizeResultsReceived, 0);
   }
@@ -524,42 +524,42 @@
      rp = &list->unmatchedResultsReceived[i];
 
      if (rp->fi.uri != NULL)
-      ECRS_freeUri (rp->fi.uri);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (rp->fi.uri);
      if (rp->fi.meta != NULL)
-      ECRS_freeMetaData (rp->fi.meta);
+      GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (rp->fi.meta);
      GNUNET_free_non_null (rp->matchingKeys);
     }
    GNUNET_array_grow (list->resultsReceived, list->sizeResultsReceived, 0);
   }
  if (list->uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (list->uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->uri);
  GNUNET_free (list);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 
 static int
-readDownloads (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+readDownloads (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
- memset (&ctx->activeDownloads, 0, sizeof (FSUI_DownloadList));
+ memset (&ctx->activeDownloads, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_DownloadList));
  ctx->activeDownloads.child
   = readDownloadList (ctx->ectx, fd, ctx, &ctx->activeDownloads);
  return GNUNET_OK;
 }
 
 static int
-readUploadList (struct FSUI_Context *ctx,
-        struct FSUI_UploadList *parent,
-        int fd, struct FSUI_UploadShared *shared, int top)
+readUploadList (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
+        struct GNUNET_FSUI_UploadList *parent,
+        int fd, struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared, int top)
 {
- struct FSUI_UploadList *list;
- struct FSUI_UploadList l;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *list;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList l;
  unsigned long long stime;
  int big;
  int bag;
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
  ectx = ctx->ectx;
- GE_ASSERT (ectx, shared != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, shared != NULL);
  while (1)
   {
    READINT (big);
@@ -567,20 +567,20 @@
     return GNUNET_OK;
    if ((big < 1) || (big > 15))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    READINT (bag);
    if (bag != 0x34D1F023)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
-   memset (&l, 0, sizeof (FSUI_UploadList));
+   memset (&l, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_UploadList));
    READINT (l.state);
    fixState (&l.state);
-   if (l.state == FSUI_PENDING)
-    l.state = FSUI_ACTIVE;
+   if (l.state == GNUNET_FSUI_PENDING)
+    l.state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
    READLONG (l.completed);
    READLONG (l.total);
    READLONG (stime);
@@ -598,8 +598,8 @@
      if (l.keywords == NULL)
       {
        if (l.uri != NULL)
-        ECRS_freeUri (l.uri);
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.uri);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        break;
       }
     }
@@ -609,10 +609,10 @@
      if (l.meta == NULL)
       {
        if (l.uri != NULL)
-        ECRS_freeUri (l.uri);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.uri);
        if (l.keywords != NULL)
-        ECRS_freeUri (l.keywords);
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.keywords);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        break;
       }
     }
@@ -620,25 +620,25 @@
    if (l.filename == NULL)
     {
      if (l.uri != NULL)
-      ECRS_freeUri (l.uri);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.uri);
      if (l.meta != NULL)
-      ECRS_freeMetaData (l.meta);
+      GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (l.meta);
      if (l.keywords != NULL)
-      ECRS_freeUri (l.keywords);
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.keywords);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
-   list = GNUNET_malloc (sizeof (struct FSUI_UploadList));
-   memcpy (list, &l, sizeof (struct FSUI_UploadList));
+   list = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_FSUI_UploadList));
+   memcpy (list, &l, sizeof (struct GNUNET_FSUI_UploadList));
    list->shared = shared;
    list->parent = parent;
    if (GNUNET_OK != readUploadList (ctx, list, fd, shared, GNUNET_NO))
     {
      if (l.uri != NULL)
-      ECRS_freeUri (l.uri);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (l.uri);
      GNUNET_free (l.filename);
      GNUNET_free (list);
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
    list->next = parent->child;
@@ -651,14 +651,14 @@
 
 
 static int
-readUploads (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+readUploads (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int big;
  int bag;
- struct FSUI_UploadShared *shared;
- struct FSUI_UploadShared sshared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared sshared;
 
- memset (&ctx->activeUploads, 0, sizeof (FSUI_UploadList));
+ memset (&ctx->activeUploads, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_UploadList));
  while (1)
   {
    READINT (big);
@@ -666,16 +666,16 @@
     return GNUNET_OK;
    if ((big < 1) && (big > 7))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
    READINT (bag);
    if (bag != 0x44D1F024)
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
-   memset (&sshared, 0, sizeof (FSUI_UploadShared));
+   memset (&sshared, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_UploadShared));
    READINT (sshared.doIndex);
    READINT (sshared.anonymityLevel);
    READINT (sshared.priority);
@@ -689,17 +689,17 @@
      if (sshared.global_keywords == NULL)
       {
        GNUNET_free_non_null (sshared.extractor_config);
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        return GNUNET_SYSERR;
       }
     }
-   shared = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_UploadShared));
-   memcpy (shared, &sshared, sizeof (FSUI_UploadShared));
+   shared = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_UploadShared));
+   memcpy (shared, &sshared, sizeof (GNUNET_FSUI_UploadShared));
    shared->ctx = ctx;
    if (GNUNET_OK !=
      readUploadList (ctx, &ctx->activeUploads, fd, shared, GNUNET_YES))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
 #if 0
      /* cannot do this, readUploadList
       may have added *some* uploads that
@@ -717,11 +717,11 @@
 }
 
 static int
-readUnindex (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+readUnindex (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int big;
  char *name;
- struct FSUI_UnindexList *ul;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *ul;
 
  while (1)
   {
@@ -730,7 +730,7 @@
     return GNUNET_OK;
    READINT (big);      /* state */
    READSTRING (name, 1024 * 1024);
-   ul = GNUNET_malloc (sizeof (struct FSUI_UnindexList));
+   ul = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_FSUI_UnindexList));
    ul->state = big;
    ul->filename = name;
    ul->next = ctx->unindexOperations;
@@ -742,7 +742,7 @@
 
 
 void
-FSUI_deserialize (struct FSUI_Context *ctx)
+GNUNET_FSUI_deserialize (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int fd;
 
@@ -760,9 +760,9 @@
    (GNUNET_OK != readUnindex (fd, ctx))
    || (GNUNET_OK != readUploads (fd, ctx)))
   {
-   GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
-   GE_LOG (ctx->ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("FSUI state file `%s' had syntax error at offset %u.\n"),
        ctx->name, LSEEK (fd, 0, SEEK_CUR));
   }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/download.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/download.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/download.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -39,15 +39,15 @@
 * in URITRACK.
 */
 static int
-listURIfoundDirectory (const ECRS_FileInfo * fi,
+listURIfoundDirectory (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
            const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *prnt)
 {
- FSUI_DownloadList *dl = prnt;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dl = prnt;
 
  if (isRoot == GNUNET_YES)
   return GNUNET_OK;      /* namespace ad, ignore */
- URITRACK_addState (dl->ctx->ectx,
-           dl->ctx->cfg, fi->uri, URITRACK_DIRECTORY_FOUND);
+ GNUNET_URITRACK_add_state (dl->ctx->ectx,
+           dl->ctx->cfg, fi->uri, GNUNET_URITRACK_DIRECTORY_FOUND);
 
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -57,27 +57,27 @@
 /**
 * Start to download a file.
 */
-static FSUI_DownloadList *startDownload (struct FSUI_Context *ctx,
+static GNUNET_FSUI_DownloadList *startDownload (struct GNUNET_FSUI_Context 
*ctx,
                     unsigned int anonymityLevel,
                     int is_recursive,
-                     const struct ECRS_URI *uri,
-                     const struct ECRS_MetaData *meta,
+                     const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
+                     const struct GNUNET_ECRS_MetaData 
*meta,
                     const char *filename,
-                     struct FSUI_SearchList *psearch,
-                     FSUI_DownloadList * parent);
+                     struct GNUNET_FSUI_SearchList 
*psearch,
+                     GNUNET_FSUI_DownloadList * parent);
 
 /**
 * Initiate a (recursive) download of the given
 * directory entry.
 */
 static int
-triggerRecursiveDownload (const ECRS_FileInfo * fi,
+triggerRecursiveDownload (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
              const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *prnt)
 {
- FSUI_DownloadList *parent = prnt;
- struct GE_Context *ectx;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *parent = prnt;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
  int i;
- FSUI_DownloadList *pos;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *pos;
  char *filename;
  char *fullName;
  char *dotdot;
@@ -86,27 +86,27 @@
  if (isRoot == GNUNET_YES)
   return GNUNET_OK;      /* namespace ad, ignore */
 
- URITRACK_trackURI (ectx, parent->ctx->cfg, fi);
+ GNUNET_URITRACK_track (ectx, parent->ctx->cfg, fi);
  for (i = 0; i < parent->completedDownloadsCount; i++)
-  if (ECRS_equalsUri (parent->completedDownloads[i], fi->uri))
+  if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (parent->completedDownloads[i], fi->uri))
    return GNUNET_OK;     /* already complete! */
  pos = parent->child;
  while (pos != NULL)
   {
-   if (ECRS_equalsUri (pos->fi.uri, fi->uri))
+   if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (pos->fi.uri, fi->uri))
     return GNUNET_OK;    /* already downloading */
    pos = pos->next;
   }
- filename = ECRS_getFromMetaData (fi->meta, EXTRACTOR_FILENAME);
+ filename = GNUNET_ECRS_meta_data_get_by_type (fi->meta, EXTRACTOR_FILENAME);
  if (filename == NULL)
   {
-   char *tmp = ECRS_uriToString (fi->uri);
-   GE_ASSERT (ectx,
+   char *tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         strlen (tmp) >=
-         strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_FILE_INFIX));
+         strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_FILE_INFIX));
    filename =
     GNUNET_strdup (&tmp
-            [strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_FILE_INFIX)]);
+            [strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_FILE_INFIX)]);
    GNUNET_free (tmp);
   }
  fullName =
@@ -117,8 +117,8 @@
   dotdot[0] = dotdot[1] = '_';
  GNUNET_free (filename);
 #if DEBUG_DTM
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting recursive download of `%s'\n", fullName);
 #endif
  startDownload (parent->ctx,
@@ -140,15 +140,15 @@
              const char *lastBlock,
              unsigned int lastBlockSize, void *cls)
 {
- FSUI_DownloadList *dl = cls;
- FSUI_Event event;
- struct ECRS_MetaData *md;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dl = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *md;
  GNUNET_CronTime now;
  GNUNET_CronTime run_time;
 
- GE_ASSERT (dl->ctx->ectx, dl->total == totalBytes);
+ GNUNET_GE_ASSERT (dl->ctx->ectx, dl->total == totalBytes);
  dl->completed = completedBytes;
- event.type = FSUI_download_progress;
+ event.type = GNUNET_FSUI_download_progress;
  event.data.DownloadProgress.dc.pos = dl;
  event.data.DownloadProgress.dc.cctx = dl->cctx;
  event.data.DownloadProgress.dc.ppos =
@@ -194,22 +194,22 @@
  if (dl->is_directory == GNUNET_YES)
   {
    md = NULL;
-   ECRS_listDirectory (dl->ctx->ectx,
+   GNUNET_ECRS_directory_list_contents (dl->ctx->ectx,
              lastBlock,
              lastBlockSize, &md, &listURIfoundDirectory, dl);
    if (md != NULL)
-    ECRS_freeMetaData (md);
+    GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
   }
  if ((dl->is_recursive == GNUNET_YES) && (dl->is_directory == GNUNET_YES))
   {
    md = NULL;
    GNUNET_mutex_lock (dl->ctx->lock);
-   ECRS_listDirectory (dl->ctx->ectx,
+   GNUNET_ECRS_directory_list_contents (dl->ctx->ectx,
              lastBlock,
              lastBlockSize, &md, &triggerRecursiveDownload, dl);
    GNUNET_mutex_unlock (dl->ctx->lock);
    if (md != NULL)
-    ECRS_freeMetaData (md);
+    GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
   }
 }
 
@@ -219,11 +219,11 @@
 static int
 testTerminate (void *cls)
 {
- FSUI_DownloadList *dl = cls;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dl = cls;
 
- if ((dl->state == FSUI_ERROR) || (dl->state == FSUI_ABORTED))
+ if ((dl->state == GNUNET_FSUI_ERROR) || (dl->state == GNUNET_FSUI_ABORTED))
   return GNUNET_SYSERR;    /* aborted - delete! */
- if (dl->state != FSUI_ACTIVE)
+ if (dl->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   return GNUNET_NO;      /* suspended */
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -234,34 +234,34 @@
 void *
 downloadThread (void *cls)
 {
- FSUI_DownloadList *dl = cls;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dl = cls;
  int ret;
- FSUI_Event event;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GE_Memory *mem;
- struct GE_Context *ee;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Memory *mem;
+ struct GNUNET_GE_Context *ee;
 
  dl->startTime = GNUNET_get_time () - dl->runTime;
  ectx = dl->ctx->ectx;
 #if DEBUG_DTM
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Download thread for `%s' started...\n", dl->filename);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx, dl->ctx != NULL);
- GE_ASSERT (ectx, dl->filename != NULL);
- mem = GE_memory_create (2);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, dl->ctx != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, dl->filename != NULL);
+ mem = GNUNET_GE_memory_create (2);
  ee =
-  GE_create_context_memory (GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_WARNING |
-               GE_FATAL | GE_BULK | GE_IMMEDIATE, mem);
+  GNUNET_GE_create_context_memory (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_WARNING |
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, mem);
  ret =
-  ECRS_downloadFile (ee, dl->ctx->cfg, dl->fi.uri, dl->filename,
+  GNUNET_ECRS_file_download (ee, dl->ctx->cfg, dl->fi.uri, dl->filename,
            dl->anonymityLevel, &downloadProgressCallback, dl,
            &testTerminate, dl);
  if (ret == GNUNET_OK)
   {
-   dl->state = FSUI_COMPLETED;
-   event.type = FSUI_download_completed;
+   dl->state = GNUNET_FSUI_COMPLETED;
+   event.type = GNUNET_FSUI_download_completed;
    event.data.DownloadCompleted.dc.pos = dl;
    event.data.DownloadCompleted.dc.cctx = dl->cctx;
    event.data.DownloadCompleted.dc.ppos =
@@ -273,18 +273,18 @@
    event.data.DownloadCompleted.total = dl->total;
    event.data.DownloadCompleted.filename = dl->filename;
    event.data.DownloadCompleted.uri = dl->fi.uri;
-   URITRACK_addState (dl->ctx->ectx,
+   GNUNET_URITRACK_add_state (dl->ctx->ectx,
             dl->ctx->cfg,
-             dl->fi.uri, URITRACK_DOWNLOAD_COMPLETED);
+             dl->fi.uri, GNUNET_URITRACK_DOWNLOAD_COMPLETED);
    dl->ctx->ecb (dl->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (dl->state == FSUI_ACTIVE)
+ else if (dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
    const char *error;
 
    /* ECRS error */
-   dl->state = FSUI_ERROR;
-   event.type = FSUI_download_error;
+   dl->state = GNUNET_FSUI_ERROR;
+   event.type = GNUNET_FSUI_download_error;
    event.data.DownloadError.dc.pos = dl;
    event.data.DownloadError.dc.cctx = dl->cctx;
    event.data.DownloadError.dc.ppos =
@@ -293,17 +293,17 @@
    event.data.DownloadError.dc.spos = dl->search;
    event.data.DownloadError.dc.sctx =
     dl->search == NULL ? NULL : dl->search->cctx;
-   error = GE_memory_get (mem, 0);
+   error = GNUNET_GE_memory_get (mem, 0);
    if (error == NULL)
     error = _("Download failed (no reason given)");
    event.data.DownloadError.message = error;
-   URITRACK_addState (dl->ctx->ectx,
-             dl->ctx->cfg, dl->fi.uri, URITRACK_DOWNLOAD_ABORTED);
+   GNUNET_URITRACK_add_state (dl->ctx->ectx,
+             dl->ctx->cfg, dl->fi.uri, 
GNUNET_URITRACK_DOWNLOAD_ABORTED);
    dl->ctx->ecb (dl->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (dl->state == FSUI_ABORTED)
+ else if (dl->state == GNUNET_FSUI_ABORTED)
   {              /* aborted */
-   event.type = FSUI_download_aborted;
+   event.type = GNUNET_FSUI_download_aborted;
    event.data.DownloadAborted.dc.pos = dl;
    event.data.DownloadAborted.dc.cctx = dl->cctx;
    event.data.DownloadAborted.dc.ppos =
@@ -312,27 +312,27 @@
    event.data.DownloadAborted.dc.spos = dl->search;
    event.data.DownloadAborted.dc.sctx =
     dl->search == NULL ? NULL : dl->search->cctx;
-   URITRACK_addState (dl->ctx->ectx, dl->ctx->cfg, dl->fi.uri,
-             URITRACK_DOWNLOAD_ABORTED);
+   GNUNET_URITRACK_add_state (dl->ctx->ectx, dl->ctx->cfg, dl->fi.uri,
+             GNUNET_URITRACK_DOWNLOAD_ABORTED);
    dl->ctx->ecb (dl->ctx->ecbClosure, &event);
   }
  else
   {
    /* else: suspended */
-   GE_BREAK (NULL, dl->state == FSUI_SUSPENDING);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, dl->state == GNUNET_FSUI_SUSPENDING);
   }
 
 
  if ((ret == GNUNET_OK) &&
-   (dl->is_directory == GNUNET_YES) && (ECRS_fileSize (dl->fi.uri) > 0))
+   (dl->is_directory == GNUNET_YES) && (GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz 
(dl->fi.uri) > 0))
   {
    char *dirBlock;
    int fd;
    char *fn;
    size_t totalBytes;
-   struct ECRS_MetaData *md;
+   struct GNUNET_ECRS_MetaData *md;
 
-   totalBytes = ECRS_fileSize (dl->fi.uri);
+   totalBytes = GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (dl->fi.uri);
    fn =
     GNUNET_malloc (strlen (dl->filename) + strlen (GNUNET_DIRECTORY_EXT) +
            1);
@@ -349,31 +349,31 @@
      dirBlock = MMAP (NULL, totalBytes, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
      if (MAP_FAILED == dirBlock)
       {
-       GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                  GE_ERROR | GE_BULK | GE_ADMIN | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                  GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER,
                   "mmap", fn);
       }
      else
       {
        md = NULL;
-       ECRS_listDirectory (dl->ctx->ectx,
+       GNUNET_ECRS_directory_list_contents (dl->ctx->ectx,
                  dirBlock,
                  totalBytes,
                  &md, &listURIfoundDirectory, dl);
        if (md != NULL)
-        ECRS_freeMetaData (md);
+        GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
 
        if (dl->is_recursive)
         {
          /* load directory, start downloads */
          md = NULL;
          GNUNET_mutex_lock (dl->ctx->lock);
-         ECRS_listDirectory (dl->ctx->ectx,
+         GNUNET_ECRS_directory_list_contents (dl->ctx->ectx,
                    dirBlock,
                    totalBytes,
                    &md, &triggerRecursiveDownload, dl);
          GNUNET_mutex_unlock (dl->ctx->lock);
-         ECRS_freeMetaData (md);
+         GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
          MUNMAP (dirBlock, totalBytes);
         }
       }
@@ -382,44 +382,44 @@
    GNUNET_free (fn);
   }
 #if DEBUG_DTM
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Download thread for `%s' terminated (%s)...\n",
      dl->filename, ret == GNUNET_OK ? "COMPLETED" : "ABORTED");
 #endif
  dl->runTime = GNUNET_get_time () - dl->startTime;
- GE_free_context (ee);
- GE_memory_free (mem);
+ GNUNET_GE_free_context (ee);
+ GNUNET_GE_memory_free (mem);
  return NULL;
 }
 
 /**
 * Start to download a file.
 */
-static FSUI_DownloadList *
-startDownload (struct FSUI_Context *ctx,
+static GNUNET_FSUI_DownloadList *
+startDownload (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
        unsigned int anonymityLevel,
        int is_recursive,
-        const struct ECRS_URI *uri,
-        const struct ECRS_MetaData *meta,
+        const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
+        const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta,
        const char *filename,
-        struct FSUI_SearchList *psearch, FSUI_DownloadList * parent)
+        struct GNUNET_FSUI_SearchList *psearch, 
GNUNET_FSUI_DownloadList * parent)
 {
- FSUI_DownloadList *dl;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dl;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
- GE_ASSERT (NULL, ctx != NULL);
- GE_ASSERT (NULL, parent != NULL);
- if (!(ECRS_isFileUri (uri) || ECRS_isLocationUri (uri)))
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ctx != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, parent != NULL);
+ if (!(GNUNET_ECRS_uri_test_chk (uri) || GNUNET_ECRS_uri_test_loc (uri)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);    /* wrong type of URI! */
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);    /* wrong type of URI! */
    return NULL;
   }
- dl = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_DownloadList));
- memset (dl, 0, sizeof (FSUI_DownloadList));
+ dl = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_DownloadList));
+ memset (dl, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_DownloadList));
  dl->startTime = 0;      /* not run at all so far! */
  dl->runTime = 0;       /* not run at all so far! */
- dl->state = FSUI_PENDING;
+ dl->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
  dl->is_recursive = is_recursive;
  dl->parent = parent;
  dl->search = psearch;
@@ -427,13 +427,13 @@
  dl->anonymityLevel = anonymityLevel;
  dl->ctx = ctx;
  dl->filename = GNUNET_strdup (filename);
- dl->fi.uri = ECRS_dupUri (uri);
- dl->fi.meta = ECRS_dupMetaData (meta);
- dl->total = ECRS_fileSize (uri);
+ dl->fi.uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (uri);
+ dl->fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (meta);
+ dl->total = GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (uri);
  dl->child = NULL;
  dl->cctx = NULL;
  /* signal start! */
- event.type = FSUI_download_started;
+ event.type = GNUNET_FSUI_download_started;
  event.data.DownloadStarted.dc.pos = dl;
  event.data.DownloadStarted.dc.cctx = NULL;
  event.data.DownloadStarted.dc.ppos =
@@ -442,12 +442,12 @@
  event.data.DownloadStarted.dc.spos = dl->search;
  event.data.DownloadStarted.dc.sctx =
   dl->search == NULL ? NULL : dl->search->cctx;
- event.data.DownloadStarted.total = ECRS_fileSize (dl->fi.uri);
+ event.data.DownloadStarted.total = GNUNET_ECRS_uri_get_file_siz (dl->fi.uri);
  event.data.DownloadStarted.filename = dl->filename;
  event.data.DownloadStarted.fi.uri = dl->fi.uri;
  event.data.DownloadStarted.fi.meta = dl->fi.meta;
  event.data.DownloadStarted.anonymityLevel = dl->anonymityLevel;
- URITRACK_addState (ctx->ectx, ctx->cfg, uri, URITRACK_DOWNLOAD_STARTED);
+ GNUNET_URITRACK_add_state (ctx->ectx, ctx->cfg, uri, 
GNUNET_URITRACK_DOWNLOAD_STARTED);
  dl->cctx = dl->ctx->ecb (dl->ctx->ecbClosure, &event);
  dl->next = parent->child;
  parent->child = dl;
@@ -468,17 +468,17 @@
 * already used for another download at the moment (or
 * if the disk does not have enough space).
 */
-struct FSUI_DownloadList *
-FSUI_startDownload (struct FSUI_Context *ctx,
+struct GNUNET_FSUI_DownloadList *
+GNUNET_FSUI_download_start (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
           unsigned int anonymityLevel,
           int doRecursive,
-          const struct ECRS_URI *uri,
-          const struct ECRS_MetaData *meta,
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
+          const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta,
           const char *filename,
-          struct FSUI_SearchList *psearch,
-          struct FSUI_DownloadList *pdownload)
+          struct GNUNET_FSUI_SearchList *psearch,
+          struct GNUNET_FSUI_DownloadList *pdownload)
 {
- struct FSUI_DownloadList *ret;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *ret;
 
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
  if (pdownload == NULL)
@@ -498,10 +498,10 @@
 * @return GNUNET_YES if change done that may require re-trying
 */
 int
-FSUI_updateDownloadThread (FSUI_DownloadList * list)
+GNUNET_FSUI_updateDownloadThread (GNUNET_FSUI_DownloadList * list)
 {
- struct GE_Context *ectx;
- FSUI_DownloadList *dpos;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dpos;
  void *unused;
  int ret;
 
@@ -510,8 +510,8 @@
  ectx = list->ctx->ectx;
 
 #if DEBUG_DTM
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Download thread manager investigates pending download of file `%s' 
(%u/%u downloads)\n",
      list->filename,
      list->ctx->activeDownloadThreads, list->ctx->threadPoolSize);
@@ -520,16 +520,16 @@
  /* should this one be started? */
  if ((list->ctx->threadPoolSize
    > list->ctx->activeDownloadThreads) &&
-   (list->state == FSUI_PENDING) &&
+   (list->state == GNUNET_FSUI_PENDING) &&
    ((list->total > list->completed) || (list->total == 0)))
   {
 #if DEBUG_DTM
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Download thread manager starts download of file `%s'\n",
        list->filename);
 #endif
-   list->state = FSUI_ACTIVE;
+   list->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
    list->handle = GNUNET_thread_create (&downloadThread, list, 128 * 1024);
    if (list->handle != NULL)
     {
@@ -537,41 +537,41 @@
     }
    else
     {
-     GE_LOG_STRERROR (ectx,
-              GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK | GE_ERROR,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx,
+              GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_ERROR,
              "pthread_create");
-     list->state = FSUI_ERROR_JOINED;
+     list->state = GNUNET_FSUI_ERROR_JOINED;
     }
   }
 
  /* should this one be stopped? */
  if ((list->ctx->threadPoolSize
-    < list->ctx->activeDownloadThreads) && (list->state == FSUI_ACTIVE))
+    < list->ctx->activeDownloadThreads) && (list->state == 
GNUNET_FSUI_ACTIVE))
   {
 #if DEBUG_DTM
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Download thread manager aborts active download of file `%s' 
(%u/%u downloads)\n",
        list->filename,
        list->ctx->activeDownloadThreads, list->ctx->threadPoolSize);
 #endif
-   list->state = FSUI_SUSPENDING;
-   GE_ASSERT (ectx, list->handle != NULL);
+   list->state = GNUNET_FSUI_SUSPENDING;
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, list->handle != NULL);
    GNUNET_thread_stop_sleep (list->handle);
    GNUNET_thread_join (list->handle, &unused);
    list->handle = NULL;
    list->ctx->activeDownloadThreads--;
-   list->state = FSUI_PENDING;
+   list->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    ret = GNUNET_YES;
   }
 
  /* has this one "died naturally"? */
- if ((list->state == FSUI_COMPLETED) ||
-   (list->state == FSUI_ABORTED) || (list->state == FSUI_ERROR))
+ if ((list->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED) ||
+   (list->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) || (list->state == 
GNUNET_FSUI_ERROR))
   {
 #if DEBUG_DTM
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Download thread manager collects inactive download of file 
`%s'\n",
        list->filename);
 #endif
@@ -586,7 +586,7 @@
  dpos = list->child;
  while (dpos != NULL)
   {
-   if (GNUNET_YES == FSUI_updateDownloadThread (dpos))
+   if (GNUNET_YES == GNUNET_FSUI_updateDownloadThread (dpos))
     ret = GNUNET_YES;
    dpos = dpos->next;
   }
@@ -601,27 +601,27 @@
 *     GNUNET_NO if the download has already finished
 */
 int
-FSUI_abortDownload (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_DownloadList *dl)
+GNUNET_FSUI_download_abort (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_DownloadList *dl)
 {
- struct FSUI_DownloadList *c;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *c;
 
- GE_ASSERT (ctx->ectx, dl != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl != NULL);
  c = dl->child;
  while (c != NULL)
   {
-   FSUI_abortDownload (ctx, c);
+   GNUNET_FSUI_download_abort (ctx, c);
    c = c->next;
   }
- if ((dl->state != FSUI_ACTIVE) && (dl->state != FSUI_PENDING))
+ if ((dl->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE) && (dl->state != GNUNET_FSUI_PENDING))
   return GNUNET_NO;
- if (dl->state == FSUI_ACTIVE)
+ if (dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
-   dl->state = FSUI_ABORTED;
+   dl->state = GNUNET_FSUI_ABORTED;
    GNUNET_thread_stop_sleep (dl->handle);
   }
  else
   {
-   dl->state = FSUI_ABORTED_JOINED;
+   dl->state = GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED;
   }
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -633,16 +633,16 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if no such download is pending
 */
 int
-FSUI_stopDownload (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_DownloadList *dl)
+GNUNET_FSUI_download_stop (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_DownloadList *dl)
 {
  void *unused;
- struct FSUI_DownloadList *prev;
- FSUI_Event event;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *prev;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  int i;
 
- GE_ASSERT (ctx->ectx, dl != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl != NULL);
  while (dl->child != NULL)
-  FSUI_stopDownload (ctx, dl->child);
+  GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, dl->child);
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
  prev =
   (dl->parent != NULL) ? dl->parent->child : ctx->activeDownloads.child;
@@ -651,9 +651,9 @@
  if (prev == NULL)
   {
    GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
-   GE_LOG (ctx->ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
-       "FSUI_stopDownload failed to locate download.\n");
+   GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
+       "GNUNET_FSUI_stopDownload failed to locate download.\n");
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (prev == dl)
@@ -661,27 +661,27 @@
  else
   prev->next = dl->next;   /* not first child */
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
- if ((dl->state == FSUI_ACTIVE) ||
-   (dl->state == FSUI_COMPLETED) ||
-   (dl->state == FSUI_ABORTED) || (dl->state == FSUI_ERROR))
+ if ((dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+   (dl->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED) ||
+   (dl->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) || (dl->state == GNUNET_FSUI_ERROR))
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle != NULL);
    GNUNET_thread_stop_sleep (dl->handle);
    GNUNET_thread_join (dl->handle, &unused);
    GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
    dl->ctx->activeDownloadThreads--;
    GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
    dl->handle = NULL;
-   if (dl->state == FSUI_ACTIVE)
-    dl->state = FSUI_PENDING;
+   if (dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+    dl->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    else
     dl->state++;      /* add _JOINED */
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle == NULL);
   }
- event.type = FSUI_download_stopped;
+ event.type = GNUNET_FSUI_download_stopped;
  event.data.DownloadStopped.dc.pos = dl;
  event.data.DownloadStopped.dc.cctx = dl->cctx;
  event.data.DownloadStopped.dc.ppos =
@@ -706,10 +706,10 @@
     }
   }
  for (i = dl->completedDownloadsCount - 1; i >= 0; i--)
-  ECRS_freeUri (dl->completedDownloads[i]);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (dl->completedDownloads[i]);
  GNUNET_array_grow (dl->completedDownloads, dl->completedDownloadsCount, 0);
- ECRS_freeUri (dl->fi.uri);
- ECRS_freeMetaData (dl->fi.meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (dl->fi.uri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (dl->fi.meta);
  GNUNET_free (dl->filename);
  GNUNET_free (dl);
  return GNUNET_OK;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/downloadtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/downloadtest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/downloadtest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -33,11 +33,11 @@
 
 #define DEBUG_VERBOSE GNUNET_NO
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static volatile int suspendRestart = 0;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -52,39 +52,39 @@
  return fn;
 }
 
-static volatile enum FSUI_EventType lastEvent;
-static volatile enum FSUI_EventType waitForEvent;
-static struct FSUI_Context *ctx;
-static struct ECRS_URI *upURI;
-static struct FSUI_SearchList *search;
-static struct FSUI_DownloadList *download;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType lastEvent;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType waitForEvent;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *upURI;
+static struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList *download;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  char *fn;
 
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_search_suspended:
    search = NULL;
    break;
-  case FSUI_download_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_download_suspended:
    download = NULL;
    break;
-  case FSUI_search_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_search_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Search resuming\n");
 #endif
    search = event->data.SearchResumed.sc.pos;
    break;
-  case FSUI_download_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_download_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Download resuming\n");
 #endif
    download = event->data.DownloadResumed.dc.pos;
    break;
-  case FSUI_search_completed:
+  case GNUNET_FSUI_search_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Search completed\n");
 #endif
@@ -94,7 +94,7 @@
          "ERROR: Search completed but download not started!\n");
     }
    break;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received search result\n");
 #endif
@@ -102,7 +102,7 @@
     {
      char *u;
 
-     if (!ECRS_equalsUri (upURI, event->data.SearchResult.fi.uri))
+     if (!GNUNET_ECRS_uri_test_equal (upURI, 
event->data.SearchResult.fi.uri))
       {
 #if DEBUG_VERBOSE
        printf
@@ -111,12 +111,12 @@
        return NULL;   /* ignore */
       }
      fn = makeName (43);
-     u = ECRS_uriToString (event->data.SearchResult.fi.uri);
+     u = GNUNET_ECRS_uri_to_string (event->data.SearchResult.fi.uri);
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Download started: %s.\n", u);
 #endif
      GNUNET_free (u);
-     download = FSUI_startDownload (ctx,
+     download = GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
                     0,
                     GNUNET_NO,
                     event->data.SearchResult.fi.uri,
@@ -124,80 +124,80 @@
                     fn, NULL, NULL);
      if (download == NULL)
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        return NULL;
       }
      GNUNET_free (fn);
      suspendRestart = 4;
     }
    break;
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UploadProgress.completed,
        event->data.UploadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
-   upURI = ECRS_dupUri (event->data.UploadCompleted.uri);
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
+   upURI = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (event->data.UploadCompleted.uri);
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Download complete.\n");
 #endif
-   FSUI_abortSearch (ctx, search);
-   FSUI_stopSearch (ctx, search);
+   GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, search);
+   GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, search);
    search = NULL;
    break;
-  case FSUI_download_progress:
+  case GNUNET_FSUI_download_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Download is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.DownloadProgress.completed,
        event->data.DownloadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UnindexProgress.completed,
        event->data.UnindexProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
-  case FSUI_upload_error:
-  case FSUI_download_error:
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    fprintf (stderr, "Received ERROR: %d\n", event->type);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received download aborted event.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_suspended:
-  case FSUI_upload_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_upload_suspended:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
-  case FSUI_download_started:
-  case FSUI_download_stopped:
-  case FSUI_search_started:
-  case FSUI_search_aborted:
-  case FSUI_search_stopped:
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_download_started:
+  case GNUNET_FSUI_download_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_started:
+  case GNUNET_FSUI_search_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_search_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
    printf ("Unexpected event: %d\n", event->type);
@@ -221,7 +221,7 @@
 #endif
  int ok;
  int i;
- struct ECRS_URI *uri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri = NULL;
  char *fn = NULL;
  char *keywords[] = {
   "down_foo",
@@ -231,29 +231,29 @@
  char keyword[40];
  int prog;
  char *buf;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri = NULL;
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
- struct FSUI_UploadList *upload = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri = NULL;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload = NULL;
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "fsuidownloadtest", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
@@ -263,22 +263,22 @@
   buf[i] = GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 256);
  GNUNET_disk_file_write (ectx, fn, buf, FILESIZE, "600");
  GNUNET_free (buf);
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (ectx, 2, (const char **) keywords);
- waitForEvent = FSUI_upload_completed;
- upload = FSUI_startUpload (ctx,
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (ectx, 2, (const char **) keywords);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_upload_completed;
+ upload = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
               fn,
-               (DirectoryScanCallback) &
+               (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) &
               GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0, 0,
               GNUNET_YES, GNUNET_NO, GNUNET_NO,
               GNUNET_get_time () + 5 * GNUNET_CRON_HOURS, meta,
               kuri, kuri);
  CHECK (upload != NULL);
- ECRS_freeUri (kuri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  kuri = NULL;
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_upload_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_upload_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 5000);
@@ -286,12 +286,12 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopUpload (ctx, upload);
+ GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, upload);
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- uri = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, keyword);
- waitForEvent = FSUI_download_completed;
- search = FSUI_startSearch (ctx, 0, 10000, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, uri);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, keyword);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_download_completed;
+ search = GNUNET_FSUI_search_start (ctx, 0, 10000, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, 
uri);
  CHECK (search != NULL);
  prog = 0;
  while (search != NULL)
@@ -306,11 +306,11 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
      CHECK (search == NULL);
      CHECK (download == NULL);
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "fsuidownloadtest",
               32, GNUNET_YES, &eventCallback, NULL);
@@ -325,29 +325,29 @@
   }
  CHECK (search == NULL);
  CHECK (download != NULL);
- waitForEvent = FSUI_unindex_completed;
- unindex = FSUI_startUnindex (ctx, fn);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_unindex_completed;
+ unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, fn);
  CHECK (unindex != NULL);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_unindex_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 5000);
    GNUNET_thread_sleep (50 * GNUNET_CRON_MILLISECONDS);
-   CHECK (lastEvent != FSUI_unindex_error);
+   CHECK (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_error);
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- CHECK (lastEvent == FSUI_unindex_completed);
+ CHECK (lastEvent == GNUNET_FSUI_unindex_completed);
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
   {
    if (unindex != NULL)
-    FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
+    GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
    if (download != NULL)
-    FSUI_stopDownload (ctx, download);
-   FSUI_stop (ctx);
+    GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, download);
+   GNUNET_FSUI_stop (ctx);
   }
  if (fn != NULL)
   {
@@ -355,20 +355,20 @@
    GNUNET_free (fn);
   }
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  if (kuri != NULL)
-  ECRS_freeUri (kuri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  fn = makeName (43);
  /* TODO: verify file 'fn(42)' == file 'fn(43)' */
  UNLINK (fn);
  GNUNET_free (fn);
  if (upURI != NULL)
-  ECRS_freeUri (upURI);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
 
 #if START_DAEMON
- GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui-loader.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui-loader.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui-loader.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -29,21 +29,21 @@
 #include "gnunet_util.h"
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
 #if 0
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
    printf ("Received search result\n");
    break;
-  case FSUI_upload_complete:
+  case GNUNET_FSUI_upload_complete:
    printf ("Upload complete.\n");
    break;
-  case FSUI_download_complete:
+  case GNUNET_FSUI_download_complete:
    printf ("Download complete.\n");
    break;
-  case FSUI_unindex_complete:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_complete:
    printf ("Unindex complete.\n");
    break;
   default:
@@ -57,21 +57,21 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- struct FSUI_Context *ctx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  GNUNET_os_init (NULL);
- cfg = GC_create ();
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
  if (argc != 2)
   {
    fprintf (stderr, "Call with name of FSUI resource file!\n");
    return -1;
   }
- ctx = FSUI_start (NULL, cfg, argv[1], 16, GNUNET_YES, &eventCallback, NULL);
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL, cfg, argv[1], 16, GNUNET_YES, &eventCallback, 
NULL);
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  else
-  fprintf (stderr, "FSUI_start failed!\n");
- GC_free (cfg);
+  fprintf (stderr, "GNUNET_FSUI_start failed!\n");
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ctx == NULL);
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 /* ***************** CRON code ***************** */
 
-#define FSUI_UDT_FREQUENCY (2 * GNUNET_CRON_SECONDS)
+#define GNUNET_FSUI_UDT_FREQUENCY (2 * GNUNET_CRON_SECONDS)
 
 /**
 * Cron job for download load management.
@@ -41,20 +41,20 @@
 static void
 updateDownloadThreads (void *c)
 {
- FSUI_Context *ctx = c;
- FSUI_DownloadList *dpos;
+ GNUNET_FSUI_Context *ctx = c;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dpos;
 
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
  dpos = ctx->activeDownloads.child;
 #if DEBUG_PERSISTENCE
  if (dpos != NULL)
-  GE_LOG (ctx->ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+  GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       "Download thread manager schedules pending downloads...\n");
 #endif
  while (dpos != NULL)
   {
-   FSUI_updateDownloadThread (dpos);
+   GNUNET_FSUI_updateDownloadThread (dpos);
    dpos = dpos->next;
   }
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
@@ -63,15 +63,15 @@
 /* ******************* START code *********************** */
 
 static void
-signalDownloadResume (struct FSUI_DownloadList *ret, FSUI_Context * ctx)
+signalDownloadResume (struct GNUNET_FSUI_DownloadList *ret, 
GNUNET_FSUI_Context * ctx)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  GNUNET_CronTime now;
  GNUNET_CronTime eta;
 
  while (ret != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_download_resumed;
+   event.type = GNUNET_FSUI_download_resumed;
    event.data.DownloadResumed.dc.pos = ret;
    event.data.DownloadResumed.dc.cctx = ret->cctx;
    event.data.DownloadResumed.dc.ppos =
@@ -110,15 +110,15 @@
 }
 
 static void
-signalUploadResume (struct FSUI_UploadList *ret, FSUI_Context * ctx)
+signalUploadResume (struct GNUNET_FSUI_UploadList *ret, GNUNET_FSUI_Context * 
ctx)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  GNUNET_CronTime now;
  GNUNET_CronTime eta;
 
  while (ret != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_upload_resumed;
+   event.type = GNUNET_FSUI_upload_resumed;
    event.data.UploadResumed.uc.pos = ret;
    event.data.UploadResumed.uc.cctx = NULL;
    event.data.UploadResumed.uc.ppos = ret->parent;
@@ -157,17 +157,17 @@
 * threads below are controlled by the parent.
 */
 static void
-doResumeUploads (struct FSUI_UploadList *ret, FSUI_Context * ctx)
+doResumeUploads (struct GNUNET_FSUI_UploadList *ret, GNUNET_FSUI_Context * ctx)
 {
  while (ret != NULL)
   {
-   if (ret->state == FSUI_ACTIVE)
+   if (ret->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
     {
-     ret->shared->handle = GNUNET_thread_create (&FSUI_uploadThread,
+     ret->shared->handle = GNUNET_thread_create 
(&GNUNET_FSUI_uploadThread,
                            ret, 128 * 1024);
      if (ret->shared->handle == NULL)
-      GE_DIE_STRERROR (ctx->ectx,
-               GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_IMMEDIATE,
+      GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ctx->ectx,
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
               "pthread_create");
     }
    ret = ret->next;
@@ -177,30 +177,30 @@
 /**
 * Start FSUI manager. Use the given progress callback to notify the
 * UI about events. Start processing pending activities that were
- * running when FSUI_stop was called previously.
+ * running when GNUNET_FSUI_stop was called previously.
 *
 * @param name name of the context, must not be NULL
 * @return NULL on error
 */
-struct FSUI_Context *
-FSUI_start (struct GE_Context *ectx,
-      struct GC_Configuration *cfg,
+struct GNUNET_FSUI_Context *
+GNUNET_FSUI_start (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+      struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
       const char *name,
       unsigned int threadPoolSize,
-      int doResume, FSUI_EventCallback cb, void *closure)
+      int doResume, GNUNET_FSUI_EventProcessor cb, void *closure)
 {
- FSUI_Event event;
- FSUI_Context *ret;
- FSUI_SearchList *list;
- FSUI_UnindexList *xlist;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Context *ret;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *list;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *xlist;
  char *fn;
  char *gh;
  unsigned long long size;
 
- GE_ASSERT (ectx, cfg != NULL);
- ret = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_Context));
- memset (ret, 0, sizeof (FSUI_Context));
- ret->activeDownloads.state = FSUI_PENDING;  /* !? */
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, cfg != NULL);
+ ret = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_Context));
+ memset (ret, 0, sizeof (GNUNET_FSUI_Context));
+ ret->activeDownloads.state = GNUNET_FSUI_PENDING;  /* !? */
  ret->activeDownloads.ctx = ret;
  ret->cfg = cfg;
  ret->ecb = cb;
@@ -210,10 +210,10 @@
   ret->threadPoolSize = 32;
  ret->activeDownloadThreads = 0;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &gh);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &gh);
  GNUNET_disk_directory_create (ectx, gh);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (gh) + strlen (name) + 2 + 5);
  strcpy (fn, gh);
@@ -227,16 +227,16 @@
   {
    ret->ipc = GNUNET_IPC_semaphore_create (ectx, fn, 1);
 #if DEBUG_PERSISTENCE
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Getting IPC lock for FSUI (%s).\n", fn);
 #endif
    GNUNET_IPC_semaphore_down (ret->ipc, GNUNET_YES);
 #if DEBUG_PERSISTENCE
-   GE_LOG (ectx, GE_INFO | GE_REQUEST | GE_USER, "Aquired IPC lock.\n");
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER, "Aquired IPC lock.\n");
 #endif
    strcat (fn, ".res");
-   FSUI_deserialize (ret);
+   GNUNET_FSUI_deserialize (ret);
   }
  else
   {
@@ -251,7 +251,7 @@
  list = ret->activeSearches;
  while (list != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_search_resumed;
+   event.type = GNUNET_FSUI_search_resumed;
    event.data.SearchResumed.sc.pos = list;
    event.data.SearchResumed.sc.cctx = NULL;
    event.data.SearchResumed.fis = list->resultsReceived;
@@ -271,11 +271,11 @@
    if (GNUNET_OK !=
      GNUNET_disk_file_size (ectx, xlist->filename, &size, GNUNET_YES))
     size = 0;
-   event.type = FSUI_unindex_resumed;
+   event.type = GNUNET_FSUI_unindex_resumed;
    event.data.UnindexResumed.uc.pos = xlist;
    event.data.UnindexResumed.uc.cctx = NULL;
    event.data.UnindexResumed.completed =
-    (xlist->state == FSUI_COMPLETED_JOINED) ? size : 0;
+    (xlist->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED_JOINED) ? size : 0;
    event.data.UnindexResumed.total = size;
    event.data.UnindexResumed.eta = GNUNET_get_time ();
    event.data.UnindexResumed.filename = xlist->filename;
@@ -288,7 +288,7 @@
  ret->cron = cron_create (ectx);
  /* 3a) resume downloads */
  GNUNET_cron_add_job (ret->cron,
-            &updateDownloadThreads, 0, FSUI_UDT_FREQUENCY, ret);
+            &updateDownloadThreads, 0, GNUNET_FSUI_UDT_FREQUENCY, 
ret);
  GNUNET_cron_start (ret->cron);
  /* 3b) resume uploads */
  doResumeUploads (ret->activeUploads.child, ret);
@@ -296,14 +296,14 @@
  xlist = ret->unindexOperations;
  while (xlist != NULL)
   {
-   if (xlist->state == FSUI_PENDING)
+   if (xlist->state == GNUNET_FSUI_PENDING)
     {
-     xlist->state = FSUI_ACTIVE;
-     xlist->handle = GNUNET_thread_create (&FSUI_unindexThread,
+     xlist->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
+     xlist->handle = GNUNET_thread_create (&GNUNET_FSUI_unindexThread,
                         xlist, 32 * 1024);
      if (xlist->handle == NULL)
-      GE_DIE_STRERROR (ectx,
-               GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_IMMEDIATE,
+      GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx,
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
               "pthread_create");
     }
    xlist = xlist->next;
@@ -312,14 +312,14 @@
  list = ret->activeSearches;
  while (list != NULL)
   {
-   if (list->state == FSUI_PENDING)
+   if (list->state == GNUNET_FSUI_PENDING)
     {
-     list->state = FSUI_ACTIVE;
+     list->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
      list->handle =
-      GNUNET_thread_create (&FSUI_searchThread, list, 32 * 1024);
+      GNUNET_thread_create (&GNUNET_FSUI_searchThread, list, 32 * 1024);
      if (list->handle == NULL)
-      GE_DIE_STRERROR (ectx,
-               GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_IMMEDIATE,
+      GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx,
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
               "pthread_create");
     }
    list = list->next;
@@ -334,14 +334,14 @@
 * (recursively) signal download suspension.
 */
 static void
-signalDownloadSuspend (struct GE_Context *ectx,
-            FSUI_Context * ctx, FSUI_DownloadList * list)
+signalDownloadSuspend (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            GNUNET_FSUI_Context * ctx, GNUNET_FSUI_DownloadList * 
list)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  while (list != NULL)
   {
    signalDownloadSuspend (ectx, ctx, list->child);
-   event.type = FSUI_download_suspended;
+   event.type = GNUNET_FSUI_download_suspended;
    event.data.DownloadSuspended.dc.pos = list;
    event.data.DownloadSuspended.dc.cctx = list->cctx;
    event.data.DownloadSuspended.dc.ppos =
@@ -359,14 +359,14 @@
 * (recursively) signal upload suspension.
 */
 static void
-signalUploadSuspend (struct GE_Context *ectx,
-           FSUI_Context * ctx, FSUI_UploadList * upos)
+signalUploadSuspend (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           GNUNET_FSUI_Context * ctx, GNUNET_FSUI_UploadList * upos)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  while (upos != NULL)
   {
    signalUploadSuspend (ectx, ctx, upos->child);
-   event.type = FSUI_upload_suspended;
+   event.type = GNUNET_FSUI_upload_suspended;
    event.data.UploadSuspended.uc.pos = upos;
    event.data.UploadSuspended.uc.cctx = upos->cctx;
    event.data.UploadSuspended.uc.ppos = upos->parent;
@@ -380,19 +380,19 @@
 * (recursively) free download list
 */
 static void
-freeDownloadList (FSUI_DownloadList * list)
+freeDownloadList (GNUNET_FSUI_DownloadList * list)
 {
- FSUI_DownloadList *next;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *next;
  int i;
 
  while (list != NULL)
   {
    freeDownloadList (list->child);
-   ECRS_freeUri (list->fi.uri);
-   ECRS_freeMetaData (list->fi.meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->fi.uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (list->fi.meta);
    GNUNET_free (list->filename);
    for (i = 0; i < list->completedDownloadsCount; i++)
-    ECRS_freeUri (list->completedDownloads[i]);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->completedDownloads[i]);
    GNUNET_array_grow (list->completedDownloads,
             list->completedDownloadsCount, 0);
    next = list->next;
@@ -405,10 +405,10 @@
 * (recursively) free upload list
 */
 static void
-freeUploadList (struct FSUI_Context *ctx, FSUI_UploadList * list)
+freeUploadList (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, GNUNET_FSUI_UploadList * list)
 {
- FSUI_UploadList *next;
- FSUI_UploadShared *shared;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *next;
+ GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
 
  while (list != NULL)
   {
@@ -416,17 +416,17 @@
    next = list->next;
    GNUNET_free (list->filename);
    if (list->meta != NULL)
-    ECRS_freeMetaData (list->meta);
+    GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (list->meta);
    if (list->keywords != NULL)
-    ECRS_freeUri (list->keywords);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->keywords);
    if (list->uri != NULL)
-    ECRS_freeUri (list->uri);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (list->uri);
    if (list->parent == &ctx->activeUploads)
     {
      shared = list->shared;
      EXTRACTOR_removeAll (shared->extractors);
      if (shared->global_keywords != NULL)
-      ECRS_freeUri (shared->global_keywords);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (shared->global_keywords);
      GNUNET_free_non_null (shared->extractor_config);
      GNUNET_free (shared);
     }
@@ -440,26 +440,26 @@
 * later if possible).
 */
 void
-FSUI_stop (struct FSUI_Context *ctx)
+GNUNET_FSUI_stop (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
- struct GE_Context *ectx;
- FSUI_SearchList *spos;
- FSUI_DownloadList *dpos;
- FSUI_UnindexList *xpos;
- FSUI_UploadList *upos;
- FSUI_Event event;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *spos;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList *dpos;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *xpos;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *upos;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  void *unused;
  int i;
 
  ectx = ctx->ectx;
  if (ctx->ipc != NULL)
-  GE_LOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+  GNUNET_GE_LOG (ectx,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       "FSUI shutdown. This may take a while.\n");
 
  /* 1) stop everything */
  GNUNET_cron_stop (ctx->cron);
- GNUNET_cron_del_job (ctx->cron, &updateDownloadThreads, FSUI_UDT_FREQUENCY,
+ GNUNET_cron_del_job (ctx->cron, &updateDownloadThreads, 
GNUNET_FSUI_UDT_FREQUENCY,
            ctx);
  GNUNET_cron_destroy (ctx->cron);
 
@@ -468,22 +468,22 @@
  dpos = ctx->activeDownloads.child;
  while (dpos != NULL)
   {
-   FSUI_updateDownloadThread (dpos);
+   GNUNET_FSUI_updateDownloadThread (dpos);
    dpos = dpos->next;
   }
  /* 1b) stop searching */
  spos = ctx->activeSearches;
  while (spos != NULL)
   {
-   if ((spos->state == FSUI_ACTIVE) ||
-     (spos->state == FSUI_ABORTED) ||
-     (spos->state == FSUI_ERROR) || (spos->state == FSUI_COMPLETED))
+   if ((spos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+     (spos->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) ||
+     (spos->state == GNUNET_FSUI_ERROR) || (spos->state == 
GNUNET_FSUI_COMPLETED))
     {
-     if (spos->state == FSUI_ACTIVE)
-      spos->state = FSUI_PENDING;
+     if (spos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+      spos->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
      GNUNET_thread_stop_sleep (spos->handle);
      GNUNET_thread_join (spos->handle, &unused);
-     if (spos->state != FSUI_PENDING)
+     if (spos->state != GNUNET_FSUI_PENDING)
       spos->state++;   /* _JOINED */
     }
    spos = spos->next;
@@ -492,15 +492,15 @@
  xpos = ctx->unindexOperations;
  while (xpos != NULL)
   {
-   if ((xpos->state == FSUI_ACTIVE) ||
-     (xpos->state == FSUI_ABORTED) ||
-     (xpos->state == FSUI_ERROR) || (xpos->state == FSUI_COMPLETED))
+   if ((xpos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+     (xpos->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) ||
+     (xpos->state == GNUNET_FSUI_ERROR) || (xpos->state == 
GNUNET_FSUI_COMPLETED))
     {
-     if (xpos->state == FSUI_ACTIVE)
-      xpos->state = FSUI_PENDING;
+     if (xpos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+      xpos->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
      GNUNET_thread_stop_sleep (xpos->handle);
      GNUNET_thread_join (xpos->handle, &unused);
-     if (xpos->state != FSUI_PENDING)
+     if (xpos->state != GNUNET_FSUI_PENDING)
       xpos->state++;   /* _JOINED */
     }
    xpos = xpos->next;
@@ -509,17 +509,17 @@
  upos = ctx->activeUploads.child;
  while (upos != NULL)
   {
-   if ((upos->state == FSUI_ACTIVE) ||
-     (upos->state == FSUI_ABORTED) ||
-     (upos->state == FSUI_ERROR) || (upos->state == FSUI_COMPLETED))
+   if ((upos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+     (upos->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) ||
+     (upos->state == GNUNET_FSUI_ERROR) || (upos->state == 
GNUNET_FSUI_COMPLETED))
     {
      /* NOTE: will force transitive termination
       of rest of tree! */
-     if (upos->state == FSUI_ACTIVE)
-      upos->state = FSUI_PENDING;
+     if (upos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+      upos->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
      GNUNET_thread_stop_sleep (upos->shared->handle);
      GNUNET_thread_join (upos->shared->handle, &unused);
-     if (upos->state != FSUI_PENDING)
+     if (upos->state != GNUNET_FSUI_PENDING)
       upos->state++;   /* _JOINED */
     }
    upos = upos->next;
@@ -530,7 +530,7 @@
  spos = ctx->activeSearches;
  while (spos != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_search_suspended;
+   event.type = GNUNET_FSUI_search_suspended;
    event.data.SearchSuspended.sc.pos = spos;
    event.data.SearchSuspended.sc.cctx = spos->cctx;
    ctx->ecb (ctx->ecbClosure, &event);
@@ -544,7 +544,7 @@
  xpos = ctx->unindexOperations;
  while (xpos != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_unindex_suspended;
+   event.type = GNUNET_FSUI_unindex_suspended;
    event.data.UnindexSuspended.uc.pos = xpos;
    event.data.UnindexSuspended.uc.cctx = xpos->cctx;
    ctx->ecb (ctx->ecbClosure, &event);
@@ -553,7 +553,7 @@
 
  /* 3) serialize all of the FSUI state */
  if (ctx->ipc != NULL)
-  FSUI_serialize (ctx);
+  GNUNET_FSUI_serialize (ctx);
 
  /* 4) finally, free memory */
  /* 4a) free search memory */
@@ -561,13 +561,13 @@
   {
    spos = ctx->activeSearches;
    ctx->activeSearches = spos->next;
-   ECRS_freeUri (spos->uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (spos->uri);
    for (i = spos->sizeResultsReceived - 1; i >= 0; i--)
     {
-     ECRS_FileInfo *fi;
+     GNUNET_ECRS_FileInfo *fi;
      fi = &spos->resultsReceived[i];
-     ECRS_freeMetaData (fi->meta);
-     ECRS_freeUri (fi->uri);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi->meta);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi->uri);
     }
    GNUNET_array_grow (spos->resultsReceived, spos->sizeResultsReceived, 0);
    for (i = spos->sizeUnmatchedResultsReceived - 1; i >= 0; i--)
@@ -576,8 +576,8 @@
 
      rp = &spos->unmatchedResultsReceived[i];
      GNUNET_array_grow (rp->matchingKeys, rp->matchingKeyCount, 0);
-     ECRS_freeMetaData (rp->fi.meta);
-     ECRS_freeUri (rp->fi.uri);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (rp->fi.meta);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (rp->fi.uri);
     }
    GNUNET_array_grow (spos->unmatchedResultsReceived,
             spos->sizeUnmatchedResultsReceived, 0);
@@ -605,8 +605,8 @@
  GNUNET_mutex_destroy (ctx->lock);
  GNUNET_free (ctx->name);
  if (ctx->ipc != NULL)
-  GE_LOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "FSUI shutdown complete.\n");
+  GNUNET_GE_LOG (ectx,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "FSUI 
shutdown complete.\n");
  GNUNET_free (ctx);
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.h   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsui.h   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -23,8 +23,8 @@
 * @brief internal definitions for libfsui
 * @author Christian Grothoff
 */
-#ifndef FSUI_H
-#define FSUI_H
+#ifndef GNUNET_FSUI_H
+#define GNUNET_FSUI_H
 
 #include "gnunet_util.h"
 #include "gnunet_util_cron.h"
@@ -45,7 +45,7 @@
  /**
  * What info do we have about this result?
  */
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
 
  /**
  * For how many keys (GNUNET_hash of keyword) did we
@@ -58,7 +58,7 @@
 /**
 * @brief list of active searches
 */
-typedef struct FSUI_SearchList
+typedef struct GNUNET_FSUI_SearchList
 {
 
  /**
@@ -74,12 +74,12 @@
  /**
  * Searches are kept in a simple linked list.
  */
- struct FSUI_SearchList *next;
+ struct GNUNET_FSUI_SearchList *next;
 
  /**
  * Context for this search
  */
- struct FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
  /**
  * Handle to the thread which performs the search.
@@ -89,17 +89,17 @@
  /**
  * Which URI are we searching?
  */
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  /**
  * What downloads belong to this search?
  */
- struct FSUI_DownloadList **my_downloads;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList **my_downloads;
 
  /**
  * List of all results found so far.
  */
- ECRS_FileInfo *resultsReceived;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo *resultsReceived;
 
  ResultPending *unmatchedResultsReceived;
 
@@ -138,14 +138,14 @@
  */
  unsigned int sizeUnmatchedResultsReceived;
 
- FSUI_State state;
+ GNUNET_FSUI_State state;
 
-} FSUI_SearchList;
+} GNUNET_FSUI_SearchList;
 
 /**
 * @brief list of active downloads
 */
-typedef struct FSUI_DownloadList
+typedef struct GNUNET_FSUI_DownloadList
 {
 
  /**
@@ -162,7 +162,7 @@
  /**
  * URI for this download.
  */
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
 
  /**
  * Filename for this download.
@@ -173,30 +173,30 @@
  * Next in the linked list of all downloads
  * kept in FSUI context.
  */
- struct FSUI_DownloadList *next;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *next;
 
  /**
  * For recursive downloads, download entry for
  * the parent.
  */
- struct FSUI_DownloadList *parent;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *parent;
 
  /**
  * If this is a recursive download, this is the
  * list of sub-downloads that are currently
  * going on in parallel.
  */
- struct FSUI_DownloadList *child;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *child;
 
  /**
  * Search that this download belongs to (maybe NULL)
  */
- struct FSUI_SearchList *search;
+ struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
 
  /**
  * FSUI context for this download.
  */
- struct FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
  /**
  * Client context for the downloadx
@@ -211,7 +211,7 @@
  /**
  * FIs of completed sub-downloads.
  */
- struct ECRS_URI **completedDownloads;
+ struct GNUNET_ECRS_URI **completedDownloads;
 
  /**
  * When did the download start? Note that if a download is resumed,
@@ -265,55 +265,55 @@
  /**
  * State of the download.
  */
- FSUI_State state;
+ GNUNET_FSUI_State state;
 
-} FSUI_DownloadList;
+} GNUNET_FSUI_DownloadList;
 
 /**
 * Context for the unindex thread.
 */
-typedef struct FSUI_UnindexList
+typedef struct GNUNET_FSUI_UnindexList
 {
 
  GNUNET_CronTime start_time;
 
- struct FSUI_UnindexList *next;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *next;
 
  struct GNUNET_ThreadHandle *handle;
 
  char *filename;
 
- struct FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
  void *cctx;
 
- FSUI_State state;
+ GNUNET_FSUI_State state;
 
-} FSUI_UnindexList;
+} GNUNET_FSUI_UnindexList;
 
 
 /**
 * Shared context for upload of entire structure.
 */
-typedef struct FSUI_UploadShared
+typedef struct GNUNET_FSUI_UploadShared
 {
 
  GNUNET_CronTime expiration;
 
- DirectoryScanCallback dsc;
+ GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback dsc;
 
  void *dscClosure;
 
  EXTRACTOR_ExtractorList *extractors;
 
- struct FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
  struct GNUNET_ThreadHandle *handle;
 
  /**
  * Keywords to be used for all uploads.
  */
- struct ECRS_URI *global_keywords;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *global_keywords;
 
  char *extractor_config;
 
@@ -325,12 +325,12 @@
 
  int individualKeywords;
 
-} FSUI_UploadShared;
+} GNUNET_FSUI_UploadShared;
 
 /**
 * Context for each file upload.
 */
-typedef struct FSUI_UploadList
+typedef struct GNUNET_FSUI_UploadList
 {
 
  unsigned long long completed;
@@ -339,28 +339,28 @@
 
  GNUNET_CronTime start_time;
 
- struct FSUI_UploadShared *shared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
 
- struct FSUI_UploadList *next;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *next;
 
- struct FSUI_UploadList *child;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *child;
 
- struct FSUI_UploadList *parent;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *parent;
 
  /**
  * Metadata for this file.
  */
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
  /**
  * Keywords to be used for this upload.
  */
- struct ECRS_URI *keywords;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *keywords;
 
  /**
  * URI for this file (set upon completion).
  */
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  char *filename;
 
@@ -372,19 +372,19 @@
  /**
  * State of this sub-process.
  */
- FSUI_State state;
+ GNUNET_FSUI_State state;
 
-} FSUI_UploadList;
+} GNUNET_FSUI_UploadList;
 
 /**
 * @brief global state of the FSUI library
 */
-typedef struct FSUI_Context
+typedef struct GNUNET_FSUI_Context
 {
 
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  /**
  * IPC semaphore used to ensure mutual exclusion
@@ -408,7 +408,7 @@
  /**
  * Callback for notifying the client about events.
  */
- FSUI_EventCallback ecb;
+ GNUNET_FSUI_EventProcessor ecb;
 
  /**
  * Extra argument to ecb.
@@ -418,25 +418,25 @@
  /**
  * Collection related data.
  */
- DataContainer *collectionData;
+ GNUNET_DataContainer *collectionData;
 
  /**
  * List of active searches.
  */
- FSUI_SearchList *activeSearches;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *activeSearches;
 
  /**
  * List of active unindex operations.
  */
- FSUI_UnindexList *unindexOperations;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *unindexOperations;
 
- FSUI_UploadList activeUploads;
+ GNUNET_FSUI_UploadList activeUploads;
 
  /**
  * Root of the tree of downloads. On shutdown,
  * FSUI must abort each of these downloads.
  */
- FSUI_DownloadList activeDownloads;
+ GNUNET_FSUI_DownloadList activeDownloads;
 
  /**
  * Target size of the thread pool for parallel
@@ -450,7 +450,7 @@
  */
  unsigned int activeDownloadThreads;
 
-} FSUI_Context;
+} GNUNET_FSUI_Context;
 
 /* ************ cross-file prototypes ************ */
 
@@ -461,16 +461,16 @@
 *
 * @return GNUNET_YES if change done that may require re-trying
 */
-int FSUI_updateDownloadThread (FSUI_DownloadList * list);
+int GNUNET_FSUI_updateDownloadThread (GNUNET_FSUI_DownloadList * list);
 
-void *FSUI_uploadThread (void *dl);
+void *GNUNET_FSUI_uploadThread (void *dl);
 
-void *FSUI_searchThread (void *pos);
+void *GNUNET_FSUI_searchThread (void *pos);
 
-void *FSUI_unindexThread (void *cls);
+void *GNUNET_FSUI_unindexThread (void *cls);
 
-void FSUI_serialize (struct FSUI_Context *ctx);
+void GNUNET_FSUI_serialize (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx);
 
-void FSUI_deserialize (struct FSUI_Context *ctx);
+void GNUNET_FSUI_deserialize (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx);
 
 #endif

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 #define DEBUG_VERBOSE GNUNET_NO
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -47,31 +47,31 @@
  return fn;
 }
 
-static volatile enum FSUI_EventType lastEvent;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType lastEvent;
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
-static struct FSUI_DownloadList *download;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList *download;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  static char unused;
  char *fn;
 
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_resumed:
-  case FSUI_download_resumed:
-  case FSUI_upload_resumed:
-  case FSUI_unindex_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_search_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_download_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_resumed:
    return &unused;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received search result\n");
 #endif
    fn = makeName (43);
-   download = FSUI_startDownload (ctx,
+   download = GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
                   0,
                   GNUNET_NO,
                   event->data.SearchResult.fi.uri,
@@ -79,17 +79,17 @@
                   fn, NULL, NULL);
    GNUNET_free (fn);
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Download complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
@@ -110,7 +110,7 @@
  pid_t daemon;
 #endif
  int ok;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  char *filename = NULL;
  char *keywords[] = {
   "fsui_foo",
@@ -119,22 +119,22 @@
  };
  char keyword[40];
  int prog;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri;
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct FSUI_UploadList *upload;
- struct FSUI_SearchList *search;
- struct FSUI_UnindexList *unindex;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload;
+ struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     60 * GNUNET_CRON_SECONDS));
@@ -143,7 +143,7 @@
  ok = GNUNET_YES;
 
  /* ACTUAL TEST CODE */
- ctx = FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest", 32, /* thread pool size */
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest", 32, /* thread pool size */
           GNUNET_NO, /* no resume */
           &eventCallback, NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
@@ -151,9 +151,9 @@
  GNUNET_disk_file_write (NULL,
              filename,
              "foo bar test!", strlen ("foo bar test!"), "600");
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (NULL, 2, (const char **) keywords);
- upload = FSUI_startUpload (ctx, filename, (DirectoryScanCallback) & 
GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0,   /* anonymity */
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (NULL, 2, (const char **) keywords);
+ upload = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx, filename, 
(GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) & GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0,   
/* anonymity */
               0, /* priority */
               GNUNET_YES,
               GNUNET_NO,
@@ -161,10 +161,10 @@
               GNUNET_get_time () + 5 * GNUNET_CRON_HOURS, meta,
               kuri, kuri);
  CHECK (upload != NULL);
- ECRS_freeUri (kuri);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_upload_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_upload_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog <
@@ -174,12 +174,12 @@
   }
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- uri = ECRS_parseCharKeywordURI (NULL, keyword);
- search = FSUI_startSearch (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, uri);
- ECRS_freeUri (uri);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (NULL, keyword);
+ search = GNUNET_FSUI_search_start (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, 
uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  CHECK (search != NULL);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_download_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_download_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 10000);
@@ -187,11 +187,11 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_abortSearch (ctx, search);
- FSUI_stopSearch (ctx, search);
- unindex = FSUI_startUnindex (ctx, filename);
+ GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, search);
+ GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, search);
+ unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, filename);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_unindex_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 10000);
@@ -199,15 +199,15 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- if (lastEvent != FSUI_unindex_completed)
-  FSUI_abortUnindex (ctx, unindex);
- FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
+ if (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_completed)
+  GNUNET_FSUI_unindex_abort (ctx, unindex);
+ GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
 
 
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  if (filename != NULL)
   {
    UNLINK (filename);
@@ -219,9 +219,9 @@
  GNUNET_free (filename);
 
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
 
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest2.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/fsuitest2.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -30,13 +30,13 @@
 #include "gnunet_util_config_impl.h"
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  return NULL;
 }
@@ -50,17 +50,17 @@
  pid_t daemon;
 #endif
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     60 * GNUNET_CRON_SECONDS));
@@ -69,20 +69,20 @@
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
 
  /* ACTUAL TEST CODE */
- ctx = FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest2", 32, GNUNET_YES,   /* do resume! 
*/
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest2", 32, GNUNET_YES,   /* do 
resume! */
           &eventCallback, NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
- FSUI_stop (ctx);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  ctx =
-  FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest2", 32, GNUNET_YES, &eventCallback, NULL);
+  GNUNET_FSUI_start (NULL, cfg, "fsuitest2", 32, GNUNET_YES, &eventCallback, 
NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
 
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/search.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/search.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/search.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -41,25 +41,25 @@
 * Pass the result to the client and note it as shown.
 */
 static void
-processResult (const ECRS_FileInfo * fi, FSUI_SearchList * pos)
+processResult (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi, GNUNET_FSUI_SearchList * pos)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
  GNUNET_array_grow (pos->resultsReceived,
           pos->sizeResultsReceived, pos->sizeResultsReceived + 1);
  pos->resultsReceived[pos->sizeResultsReceived - 1].uri
-  = ECRS_dupUri (fi->uri);
+  = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
  pos->resultsReceived[pos->sizeResultsReceived - 1].meta
-  = ECRS_dupMetaData (fi->meta);
+  = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (fi->meta);
 
- event.type = FSUI_search_result;
+ event.type = GNUNET_FSUI_search_result;
  event.data.SearchResult.sc.pos = pos;
  event.data.SearchResult.sc.cctx = pos->cctx;
  event.data.SearchResult.fi = *fi;
  event.data.SearchResult.searchURI = pos->uri;
  pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
- URITRACK_addState (pos->ctx->ectx,
-           pos->ctx->cfg, pos->uri, URITRACK_SEARCH_RESULT);
+ GNUNET_URITRACK_add_state (pos->ctx->ectx,
+           pos->ctx->cfg, pos->uri, GNUNET_URITRACK_SEARCH_RESULT);
 }
 
 
@@ -67,30 +67,30 @@
 * Process results found by ECRS.
 */
 static int
-spcb (const ECRS_FileInfo * fi,
+spcb (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
    const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *cls)
 {
- FSUI_SearchList *pos = cls;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos = cls;
  unsigned int i;
  unsigned int j;
  ResultPending *rp;
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
  ectx = pos->ctx->ectx;
 
- URITRACK_trackURI (ectx, pos->ctx->cfg, fi);
+ GNUNET_URITRACK_track (ectx, pos->ctx->cfg, fi);
  if (isRoot)
   {
-   NS_setNamespaceRoot (ectx, pos->ctx->cfg, fi->uri);
-   NS_addNamespaceInfo (ectx, pos->ctx->cfg, fi->uri, fi->meta);
+   GNUNET_NS_namespace_set_root (ectx, pos->ctx->cfg, fi->uri);
+   GNUNET_NS_namespace_add_information (ectx, pos->ctx->cfg, fi->uri, 
fi->meta);
    return GNUNET_OK;
   }
  for (i = 0; i < pos->sizeResultsReceived; i++)
-  if (ECRS_equalsUri (fi->uri, pos->resultsReceived[i].uri))
+  if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (fi->uri, pos->resultsReceived[i].uri))
    {
 #if DEBUG_SEARCH
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         "Received search result that I have seen before.\n");
 #endif
     return GNUNET_OK;    /* seen before */
@@ -99,10 +99,10 @@
   {
    if (key == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
 #if DEBUG_SEARCH
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Received search result without key to decrypt.\n");
 #endif
      return GNUNET_SYSERR;
@@ -110,7 +110,7 @@
    for (i = 0; i < pos->sizeUnmatchedResultsReceived; i++)
     {
      rp = &pos->unmatchedResultsReceived[i];
-     if (ECRS_equalsUri (fi->uri, rp->fi.uri))
+     if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (fi->uri, rp->fi.uri))
       {
        for (j = 0; j < rp->matchingKeyCount; j++)
         if (0 == memcmp (key,
@@ -118,8 +118,8 @@
                 sizeof (GNUNET_HashCode)))
          {
 #if DEBUG_SEARCH
-          GE_LOG (ectx,
-              GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+          GNUNET_GE_LOG (ectx,
+              GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
               "Received search result that I have seen before 
(missing keyword to show client).\n");
 #endif
           return GNUNET_OK;
@@ -127,15 +127,15 @@
        if (rp->matchingKeyCount + 1 == pos->numberOfURIKeys)
         {
 #if DEBUG_SEARCH
-         GE_LOG (ectx,
-             GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+         GNUNET_GE_LOG (ectx,
+             GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
              "Received search result (showing client)!\n");
 #endif
          GNUNET_array_grow (rp->matchingKeys, rp->matchingKeyCount,
                   0);
          processResult (&rp->fi, pos);
-         ECRS_freeUri (rp->fi.uri);
-         ECRS_freeMetaData (rp->fi.meta);
+         GNUNET_ECRS_uri_destroy (rp->fi.uri);
+         GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (rp->fi.meta);
          pos->unmatchedResultsReceived[i]
           =
           pos->unmatchedResultsReceived[pos->
@@ -153,8 +153,8 @@
                   rp->matchingKeyCount + 1);
          rp->matchingKeys[rp->matchingKeyCount - 1] = *key;
 #if DEBUG_SEARCH
-         GE_LOG (ectx,
-             GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+         GNUNET_GE_LOG (ectx,
+             GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
              "Received search result (waiting for more %u keys 
before showing client).\n",
              pos->numberOfURIKeys - rp->matchingKeyCount);
 #endif
@@ -167,15 +167,15 @@
             pos->sizeUnmatchedResultsReceived + 1);
    rp =
     &pos->unmatchedResultsReceived[pos->sizeUnmatchedResultsReceived - 1];
-   rp->fi.meta = ECRS_dupMetaData (fi->meta);
-   rp->fi.uri = ECRS_dupUri (fi->uri);
+   rp->fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (fi->meta);
+   rp->fi.uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
    rp->matchingKeys = NULL;
    rp->matchingKeyCount = 0;
    GNUNET_array_grow (rp->matchingKeys, rp->matchingKeyCount, 1);
    rp->matchingKeys[0] = *key;
 #if DEBUG_SEARCH
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Received search result (waiting for %u more keys before showing 
client).\n",
        pos->numberOfURIKeys - rp->matchingKeyCount);
 #endif
@@ -184,8 +184,8 @@
  else
   {
 #if DEBUG_SEARCH
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Received search result (showing client)!\n");
 #endif
    processResult (fi, pos);
@@ -196,8 +196,8 @@
 static int
 testTerminate (void *cls)
 {
- FSUI_SearchList *pos = cls;
- if ((pos->state == FSUI_ACTIVE) &&
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos = cls;
+ if ((pos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) &&
    (pos->maxResults > pos->sizeResultsReceived))
   return GNUNET_OK;
  return GNUNET_SYSERR;
@@ -207,19 +207,19 @@
 * Thread that searches for data.
 */
 void *
-FSUI_searchThread (void *cls)
+GNUNET_FSUI_searchThread (void *cls)
 {
- FSUI_SearchList *pos = cls;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  int ret;
- struct GE_Memory *mem;
- struct GE_Context *ee;
+ struct GNUNET_GE_Memory *mem;
+ struct GNUNET_GE_Context *ee;
 
- mem = GE_memory_create (2);
- ee = GE_create_context_memory (GE_USER | GE_ADMIN |
-                 GE_ERROR | GE_WARNING | GE_FATAL |
-                 GE_BULK | GE_IMMEDIATE, mem);
- ret = ECRS_search (ee,
+ mem = GNUNET_GE_memory_create (2);
+ ee = GNUNET_GE_create_context_memory (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN |
+                 GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_WARNING | 
GNUNET_GE_FATAL |
+                 GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_IMMEDIATE, mem);
+ ret = GNUNET_ECRS_search (ee,
           pos->ctx->cfg,
           pos->uri,
           pos->anonymityLevel,
@@ -228,38 +228,38 @@
   {
    const char *error;
 
-   pos->state = FSUI_ERROR;
-   event.type = FSUI_search_error;
+   pos->state = GNUNET_FSUI_ERROR;
+   event.type = GNUNET_FSUI_search_error;
    event.data.SearchError.sc.pos = pos;
    event.data.SearchError.sc.cctx = pos->cctx;
-   error = GE_memory_get (mem, 0);
+   error = GNUNET_GE_memory_get (mem, 0);
    if (error == NULL)
     error = _("Error running search (no reason given).");
    event.data.SearchError.message = error;
    pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (pos->state == FSUI_ABORTED)
+ else if (pos->state == GNUNET_FSUI_ABORTED)
   {
-   event.type = FSUI_search_aborted;
+   event.type = GNUNET_FSUI_search_aborted;
    event.data.SearchAborted.sc.pos = pos;
    event.data.SearchAborted.sc.cctx = pos->cctx;
    pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (pos->state == FSUI_ACTIVE)
+ else if (pos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
-   pos->state = FSUI_COMPLETED;
-   event.type = FSUI_search_completed;
+   pos->state = GNUNET_FSUI_COMPLETED;
+   event.type = GNUNET_FSUI_search_completed;
    event.data.SearchCompleted.sc.pos = pos;
    event.data.SearchCompleted.sc.cctx = pos->cctx;
    pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (NULL, pos->state == FSUI_PENDING);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, pos->state == GNUNET_FSUI_PENDING);
    /* must be suspending */
   }
- GE_free_context (ee);
- GE_memory_free (mem);
+ GNUNET_GE_free_context (ee);
+ GNUNET_GE_memory_free (mem);
 
  return NULL;
 }
@@ -268,39 +268,39 @@
 * Thread that searches for data (and signals startup).
 */
 void *
-FSUI_searchThreadSignal (void *cls)
+GNUNET_FSUI_searchThreadSignal (void *cls)
 {
- FSUI_SearchList *pos = cls;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
- event.type = FSUI_search_started;
+ event.type = GNUNET_FSUI_search_started;
  event.data.SearchStarted.sc.pos = pos;
  event.data.SearchStarted.sc.cctx = NULL;
  event.data.SearchStarted.searchURI = pos->uri;
  event.data.SearchStarted.anonymityLevel = pos->anonymityLevel;
  pos->cctx = pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
- return FSUI_searchThread (pos);
+ return GNUNET_FSUI_searchThread (pos);
 }
 
 /**
 * Start a search.
 */
-struct FSUI_SearchList *
-FSUI_startSearch (struct FSUI_Context *ctx,
+struct GNUNET_FSUI_SearchList *
+GNUNET_FSUI_search_start (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
          unsigned int anonymityLevel,
          unsigned int maxResults,
-         GNUNET_CronTime timeout, const struct ECRS_URI *uri)
+         GNUNET_CronTime timeout, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
- FSUI_SearchList *pos;
- struct GE_Context *ectx;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
  ectx = ctx->ectx;
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
- pos = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_SearchList));
+ pos = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_SearchList));
  pos->maxResults = maxResults;
- pos->state = FSUI_ACTIVE;
- pos->uri = ECRS_dupUri (uri);
- pos->numberOfURIKeys = ECRS_countKeywordsOfUri (uri);
+ pos->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
+ pos->uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (uri);
+ pos->numberOfURIKeys = GNUNET_ECRS_uri_get_keyword_count_from_ksk (uri);
  pos->sizeResultsReceived = 0;
  pos->resultsReceived = NULL;
  pos->sizeUnmatchedResultsReceived = 0;
@@ -310,13 +310,13 @@
  pos->start_time = GNUNET_get_time ();
  pos->timeout = timeout;
  pos->handle =
-  GNUNET_thread_create (&FSUI_searchThreadSignal, pos, 32 * 1024);
+  GNUNET_thread_create (&GNUNET_FSUI_searchThreadSignal, pos, 32 * 1024);
  if (pos->handle == NULL)
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ectx,
-            GE_ERROR | GE_IMMEDIATE | GE_USER | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx,
+            GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_ADMIN,
            "PTHREAD_CREATE");
-   ECRS_freeUri (pos->uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (pos->uri);
    GNUNET_free (pos);
    GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
    return NULL;
@@ -331,16 +331,16 @@
 * Abort a search.
 */
 int
-FSUI_abortSearch (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_SearchList *sl)
+GNUNET_FSUI_search_abort (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_SearchList *sl)
 {
- if (sl->state == FSUI_PENDING)
+ if (sl->state == GNUNET_FSUI_PENDING)
   {
-   sl->state = FSUI_ABORTED_JOINED;
+   sl->state = GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED;
    return GNUNET_OK;
   }
- if (sl->state != FSUI_ACTIVE)
+ if (sl->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   return GNUNET_SYSERR;
- sl->state = FSUI_ABORTED;
+ sl->state = GNUNET_FSUI_ABORTED;
  GNUNET_thread_stop_sleep (sl->handle);
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -349,11 +349,11 @@
 * Stop a search.
 */
 int
-FSUI_stopSearch (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_SearchList *sl)
+GNUNET_FSUI_search_stop (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_SearchList *sl)
 {
- FSUI_Event event;
- FSUI_SearchList *pos;
- FSUI_SearchList *prev;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *prev;
  void *unused;
  int i;
 
@@ -379,39 +379,39 @@
  GNUNET_array_grow (sl->my_downloads, sl->my_downloads_size, 0);
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
  pos->next = NULL;
- if ((pos->state == FSUI_ACTIVE) ||
-   (pos->state == FSUI_COMPLETED) ||
-   (pos->state == FSUI_ABORTED) || (pos->state == FSUI_ERROR))
+ if ((pos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+   (pos->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED) ||
+   (pos->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) || (pos->state == GNUNET_FSUI_ERROR))
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, pos->handle != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, pos->handle != NULL);
    GNUNET_thread_join (pos->handle, &unused);
    pos->handle = NULL;
-   if (pos->state == FSUI_ACTIVE)
-    pos->state = FSUI_PENDING;
+   if (pos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+    pos->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    else
     pos->state++;      /* add _JOINED */
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, pos->handle == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, pos->handle == NULL);
   }
- event.type = FSUI_search_stopped;
+ event.type = GNUNET_FSUI_search_stopped;
  event.data.SearchStopped.sc.pos = pos;
  event.data.SearchStopped.sc.cctx = pos->cctx;
  pos->ctx->ecb (pos->ctx->ecbClosure, &event);
 
 
- ECRS_freeUri (pos->uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (pos->uri);
  for (i = 0; i < pos->sizeResultsReceived; i++)
   {
-   ECRS_freeUri (pos->resultsReceived[i].uri);
-   ECRS_freeMetaData (pos->resultsReceived[i].meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (pos->resultsReceived[i].uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (pos->resultsReceived[i].meta);
   }
  GNUNET_array_grow (pos->resultsReceived, pos->sizeResultsReceived, 0);
  for (i = 0; i < pos->sizeUnmatchedResultsReceived; i++)
   {
-   ECRS_freeUri (pos->unmatchedResultsReceived[i].fi.uri);
-   ECRS_freeMetaData (pos->unmatchedResultsReceived[i].fi.meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (pos->unmatchedResultsReceived[i].fi.uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (pos->unmatchedResultsReceived[i].fi.meta);
    GNUNET_array_grow (pos->unmatchedResultsReceived[i].matchingKeys,
             pos->unmatchedResultsReceived[i].matchingKeyCount,
             0);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/searchtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/searchtest.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/searchtest.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -30,7 +30,7 @@
 #include "gnunet_util_config_impl.h"
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -45,57 +45,57 @@
  return fn;
 }
 
-static volatile enum FSUI_EventType lastEvent;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType lastEvent;
 
-static struct FSUI_SearchList *search;
+static struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
 
-static struct ECRS_URI *uri;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
 static struct GNUNET_Mutex *lock;
 
-static volatile enum FSUI_EventType waitForEvent;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType waitForEvent;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  static char unused;
 
  GNUNET_mutex_lock (lock);
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_search_resumed:
    search = event->data.SearchResumed.sc.pos;
    break;
-  case FSUI_search_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_search_suspended:
    search = NULL;
    break;
-  case FSUI_download_resumed:
-  case FSUI_upload_resumed:
-  case FSUI_unindex_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_download_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_resumed:
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return &unused;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
    printf ("Received search result\n");
-   uri = ECRS_dupUri (event->data.SearchResult.fi.uri);
+   uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (event->data.SearchResult.fi.uri);
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
    printf ("Upload complete.\n");
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
    printf ("Download complete.\n");
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
    printf ("Unindex complete.\n");
    break;
-  case FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
    printf ("Upload error.\n");
    break;
-  case FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
    printf ("Download error.\n");
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
    printf ("Unindex error.\n");
    break;
   default:
@@ -124,24 +124,24 @@
  };
  char keyword[40];
  int prog;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri;
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct FSUI_UploadList *upload;
- struct FSUI_UnindexList *unindex;
- struct FSUI_DownloadList *download;
- struct ECRS_URI *luri;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex;
+ struct GNUNET_FSUI_DownloadList *download;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *luri;
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
@@ -149,33 +149,33 @@
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "fsuisearchtest", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- luri = ECRS_parseCharKeywordURI (NULL, keyword);
- search = FSUI_startSearch (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, luri);
- ECRS_freeUri (luri);
+ luri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (NULL, keyword);
+ search = GNUNET_FSUI_search_start (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, 
luri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (luri);
  uri = NULL;
  CHECK (NULL != search);
- FSUI_stop (ctx);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  /* resume search! */
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "fsuisearchtest", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  fn = makeName (42);
  GNUNET_disk_file_write (NULL,
              fn, "foo bar test!", strlen ("foo bar test!"),
              "600");
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (NULL, 2, (const char **) keywords);
- waitForEvent = FSUI_upload_completed;
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (NULL, 2, (const char **) keywords);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_upload_completed;
  upload =
-  FSUI_startUpload (ctx,
+  GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
            fn,
-           (DirectoryScanCallback) & GNUNET_disk_directory_scan,
+           (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) & 
GNUNET_disk_directory_scan,
            NULL,
            0,
            0,
@@ -186,10 +186,10 @@
  CHECK (NULL != upload);
  GNUNET_free (fn);
  fn = NULL;
- ECRS_freeUri (kuri);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_upload_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_upload_completed)
   {
    prog++;
    if (prog == 10000)
@@ -203,7 +203,7 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopUpload (ctx, upload);
+ GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, upload);
 
  while (uri == NULL)
   {
@@ -211,21 +211,21 @@
    CHECK (prog <
       10000) GNUNET_thread_sleep (50 * GNUNET_CRON_MILLISECONDS);
   }
- FSUI_abortSearch (ctx, search);
- FSUI_stopSearch (ctx, search);
+ GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, search);
+ GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, search);
  CHECK (uri != NULL);
  fn = makeName (43);
- meta = ECRS_createMetaData ();
- waitForEvent = FSUI_download_completed;
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_download_completed;
  download =
-  FSUI_startDownload (ctx, 0, GNUNET_NO, uri, meta, fn, NULL, NULL);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+  GNUNET_FSUI_download_start (ctx, 0, GNUNET_NO, uri, meta, fn, NULL, NULL);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  GNUNET_free (fn);
  fn = NULL;
- ECRS_freeUri (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
 
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_download_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_download_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 10000);
@@ -233,15 +233,15 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopDownload (ctx, download);
+ GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, download);
  fn = makeName (42);
- waitForEvent = FSUI_unindex_completed;
- unindex = FSUI_startUnindex (ctx, fn);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_unindex_completed;
+ unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, fn);
  GNUNET_free (fn);
  fn = NULL;
  CHECK (NULL != unindex);
  prog = 0;
- while (lastEvent != FSUI_unindex_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_completed)
   {
    prog++;
    CHECK (prog < 10000);
@@ -249,12 +249,12 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
+ GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
 
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  if (lock != NULL)
   GNUNET_mutex_destroy (lock);
  GNUNET_free_non_null (fn);
@@ -267,9 +267,9 @@
  GNUNET_free (fn);
 
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/serialize.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/serialize.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/serialize.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -48,12 +48,12 @@
 }
 
 static void
-writeURI (int fd, const struct ECRS_URI *uri)
+writeURI (int fd, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  char *buf;
  unsigned int size;
 
- buf = ECRS_uriToString (uri);
+ buf = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
  size = strlen (buf);
  WRITEINT (fd, size);
  WRITE (fd, buf, size);
@@ -63,29 +63,29 @@
 static void
 WRITESTRING (int fd, const char *name)
 {
- GE_BREAK (NULL, name != NULL);
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, name != NULL);
  WRITEINT (fd, strlen (name));
  WRITE (fd, name, strlen (name));
 }
 
 static void
-writeMetaData (struct GE_Context *ectx,
-        int fd, const struct ECRS_MetaData *meta)
+writeMetaData (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+        int fd, const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
  unsigned int size;
  char *buf;
 
- size = ECRS_sizeofMetaData (meta,
-               ECRS_SERIALIZE_FULL |
-               ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (meta,
+               GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL |
+               GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
  if (size > 1024 * 1024)
   size = 1024 * 1024;
  buf = GNUNET_malloc (size);
- ECRS_serializeMetaData (ectx,
+ GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
              meta,
              buf,
              size,
-             ECRS_SERIALIZE_PART | ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
+             GNUNET_ECRS_SERIALIZE_PART | 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
  WRITEINT (fd, size);
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
@@ -93,7 +93,7 @@
 
 
 static void
-writeFileInfo (struct GE_Context *ectx, int fd, const ECRS_FileInfo * fi)
+writeFileInfo (struct GNUNET_GE_Context *ectx, int fd, const 
GNUNET_ECRS_FileInfo * fi)
 {
  writeMetaData (ectx, fd, fi->meta);
  writeURI (fd, fi->uri);
@@ -104,11 +104,11 @@
 * (recursively) write a download list.
 */
 static void
-writeDownloadList (struct GE_Context *ectx,
-          int fd, FSUI_Context * ctx, FSUI_DownloadList * list)
+writeDownloadList (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          int fd, GNUNET_FSUI_Context * ctx, GNUNET_FSUI_DownloadList 
* list)
 {
  int i;
- FSUI_SearchList *pos;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *pos;
 
  if (list == NULL)
   {
@@ -116,8 +116,8 @@
    return;
   }
 #if DEBUG_PERSISTENCE
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Serializing download state of download `%s': (%llu, %llu)\n",
      list->filename, list->completed, list->total);
 #endif
@@ -138,7 +138,7 @@
      pos = pos->next;
      if (pos == NULL)
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
        i = 0;
        break;
       }
@@ -167,7 +167,7 @@
 }
 
 static void
-writeCollection (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+writeCollection (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  if ((ctx->collectionData == NULL) ||
    (ctx->collectionData->size > 16 * 1024 * 1024))
@@ -180,9 +180,9 @@
 }
 
 static void
-writeSearches (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+writeSearches (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
- FSUI_SearchList *spos;
+ GNUNET_FSUI_SearchList *spos;
  int i;
 
  spos = ctx->activeSearches;
@@ -195,9 +195,9 @@
      spos = spos->next;
      continue;
     }
-   GE_ASSERT (ctx->ectx,
-         ECRS_isKeywordUri (spos->uri) ||
-         ECRS_isNamespaceUri (spos->uri));
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx,
+         GNUNET_ECRS_uri_test_ksk (spos->uri) ||
+         GNUNET_ECRS_uri_test_sks (spos->uri));
    WRITEINT (fd, 1);
    WRITEINT (fd, spos->state);
    WRITEINT (fd, spos->maxResults);
@@ -216,7 +216,7 @@
 
      rp = &spos->unmatchedResultsReceived[i];
      writeFileInfo (ctx->ectx, fd, &rp->fi);
-     GE_ASSERT (ctx->ectx, rp->matchingKeyCount < spos->numberOfURIKeys);
+     GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, rp->matchingKeyCount < 
spos->numberOfURIKeys);
      if (rp->matchingKeyCount > 1024)
       {
        WRITEINT (fd, 0); /* too large to serialize */
@@ -233,9 +233,9 @@
 }
 
 static void
-writeUnindexing (int fd, struct FSUI_Context *ctx)
+writeUnindexing (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
- FSUI_UnindexList *xpos;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *xpos;
 
 
  xpos = ctx->unindexOperations;
@@ -252,8 +252,8 @@
 
 static void
 writeUploadList (int fd,
-         struct FSUI_Context *ctx,
-         struct FSUI_UploadList *upos, int top)
+         struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
+         struct GNUNET_FSUI_UploadList *upos, int top)
 {
  int bits;
 
@@ -289,9 +289,9 @@
 }
 
 static void
-writeUploads (int fd, struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_UploadList *upos)
+writeUploads (int fd, struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_UploadList *upos)
 {
- struct FSUI_UploadShared *shared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
  int bits;
 
  while (upos != NULL)
@@ -320,7 +320,7 @@
 }
 
 void
-FSUI_serialize (struct FSUI_Context *ctx)
+GNUNET_FSUI_serialize (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx)
 {
  int fd;
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -33,11 +33,11 @@
 
 #define DEBUG_VERBOSE GNUNET_NO
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static volatile int suspendRestart = 0;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -53,85 +53,85 @@
  return fn;
 }
 
-static volatile enum FSUI_EventType lastEvent;
-static volatile enum FSUI_EventType waitForEvent;
-static struct FSUI_Context *ctx;
-static struct ECRS_URI *upURI;
-static struct FSUI_UnindexList *unindex;
-static struct FSUI_UploadList *upload;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType lastEvent;
+static volatile enum GNUNET_FSUI_EventType waitForEvent;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *upURI;
+static struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex;
+static struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload;
 
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UploadProgress.completed,
        event->data.UploadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
-   upURI = ECRS_dupUri (event->data.UploadCompleted.uri);
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
+   upURI = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (event->data.UploadCompleted.uri);
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UnindexProgress.completed,
        event->data.UnindexProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
-  case FSUI_upload_error:
-  case FSUI_download_error:
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    fprintf (stderr, "Received ERROR: %d\n", event->type);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received download aborted event.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received RESUMING: %d\n", event->type);
 #endif
    unindex = event->data.UnindexResumed.uc.pos;
    break;
-  case FSUI_upload_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received RESUMING: %d\n", event->type);
 #endif
    upload = event->data.UploadResumed.uc.pos;
    break;
    break;
-  case FSUI_unindex_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_suspended:
    unindex = NULL;
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_upload_suspended:
    upload = NULL;
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
    printf ("Unexpected event: %d\n", event->type);
@@ -163,27 +163,27 @@
  };
  int prog;
  char *buf;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri = NULL;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri = NULL;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "fsuiserializetest", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
@@ -193,23 +193,23 @@
   buf[i] = GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 256);
  GNUNET_disk_file_write (ectx, fn, buf, FILESIZE, "600");
  GNUNET_free (buf);
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (ectx, 2, (const char **) keywords);
- waitForEvent = FSUI_upload_completed;
- upload = FSUI_startUpload (ctx,
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (ectx, 2, (const char **) keywords);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_upload_completed;
+ upload = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
               fn,
-               (DirectoryScanCallback) &
+               (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) &
               GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0, 0,
               GNUNET_YES, GNUNET_NO, GNUNET_NO,
               GNUNET_get_time () + 5 * GNUNET_CRON_HOURS, meta,
               kuri, kuri);
  CHECK (upload != NULL);
- ECRS_freeUri (kuri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  kuri = NULL;
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
  suspendRestart = 4;
- while (lastEvent != FSUI_upload_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_upload_completed)
   {
    if ((suspendRestart > 0)
      && (GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 4) == 0))
@@ -218,9 +218,9 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "fsuiserializetest",
               32, GNUNET_YES, &eventCallback, NULL);
@@ -236,13 +236,13 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopUpload (ctx, upload);
- waitForEvent = FSUI_unindex_completed;
- unindex = FSUI_startUnindex (ctx, fn);
+ GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, upload);
+ waitForEvent = GNUNET_FSUI_unindex_completed;
+ unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, fn);
  CHECK (unindex != NULL);
  prog = 0;
  suspendRestart = 4;
- while (lastEvent != FSUI_unindex_completed)
+ while (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_completed)
   {
    if ((suspendRestart > 0)
      && (GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 4) == 0))
@@ -251,9 +251,9 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "fsuiserializetest",
               32, GNUNET_YES, &eventCallback, NULL);
@@ -266,18 +266,18 @@
    prog++;
    CHECK (prog < 5000);
    GNUNET_thread_sleep (50 * GNUNET_CRON_MILLISECONDS);
-   CHECK (lastEvent != FSUI_unindex_error);
+   CHECK (lastEvent != GNUNET_FSUI_unindex_error);
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- CHECK (lastEvent == FSUI_unindex_completed);
+ CHECK (lastEvent == GNUNET_FSUI_unindex_completed);
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
   {
    if (unindex != NULL)
-    FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
-   FSUI_stop (ctx);
+    GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
+   GNUNET_FSUI_stop (ctx);
   }
  if (fn != NULL)
   {
@@ -285,18 +285,18 @@
    GNUNET_free (fn);
   }
  if (kuri != NULL)
-  ECRS_freeUri (kuri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  fn = makeName (43);
  /* TODO: verify file 'fn(42)' == file 'fn(43)' */
  UNLINK (fn);
  GNUNET_free (fn);
  if (upURI != NULL)
-  ECRS_freeUri (upURI);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
 
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest2.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest2.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,9 +36,9 @@
 
 #define UPLOAD_PREFIX "/tmp/gnunet-fsui-searializetest2"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -53,10 +53,10 @@
  return fn;
 }
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
-static struct ECRS_URI *upURI;
-static struct FSUI_SearchList *search;
-static struct FSUI_DownloadList *download;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *upURI;
+static struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList *download;
 static int have_error;
 
 /**
@@ -67,16 +67,16 @@
 static int no_check;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  if (no_check)
   return NULL;
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_search_suspended:
    search = NULL;
    break;
-  case FSUI_download_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_download_suspended:
    if (event->data.DownloadSuspended.dc.spos != search)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -101,13 +101,13 @@
    if (event->data.DownloadSuspended.dc.pos == download)
     download = NULL;
    break;
-  case FSUI_search_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_search_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Search resuming\n");
 #endif
    search = event->data.SearchResumed.sc.pos;
    break;
-  case FSUI_download_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_download_resumed:
    if (download == NULL)
     download = event->data.DownloadResumed.dc.pos;
    if (event->data.DownloadResumed.dc.spos != search)
@@ -134,27 +134,27 @@
    printf ("Download resuming\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received search result\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UploadProgress.completed,
        event->data.UploadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
    if (upURI != NULL)
-    ECRS_freeUri (upURI);
-   upURI = ECRS_dupUri (event->data.UploadCompleted.uri);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
+   upURI = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (event->data.UploadCompleted.uri);
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
    if (event->data.DownloadCompleted.dc.spos != search)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -179,7 +179,7 @@
    printf ("Download complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_progress:
+  case GNUNET_FSUI_download_progress:
    if (event->data.DownloadResumed.dc.spos != search)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -206,54 +206,54 @@
        event->data.DownloadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UnindexProgress.completed,
        event->data.UnindexProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
    fprintf (stderr,
        "Received ERROR: %d %s\n",
        event->type, event->data.UnindexError.message);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
    fprintf (stderr,
        "Received ERROR: %d %s\n",
        event->type, event->data.UploadError.message);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
    fprintf (stderr,
        "Received ERROR: %d %s\n",
        event->type, event->data.DownloadError.message);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    fprintf (stderr,
        "Received ERROR: %d %s\n",
        event->type, event->data.SearchError.message);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received download aborted event.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_suspended:
-  case FSUI_upload_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_upload_suspended:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_started:
+  case GNUNET_FSUI_download_started:
    if (download == NULL)
     download = event->data.DownloadStarted.dc.pos;
    if (event->data.DownloadStarted.dc.spos != search)
@@ -277,7 +277,7 @@
      have_error = 1;
     }
    break;
-  case FSUI_download_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_download_stopped:
    if (event->data.DownloadStopped.dc.spos != search)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -299,13 +299,13 @@
      have_error = 1;
     }
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
-  case FSUI_search_started:
-  case FSUI_search_aborted:
-  case FSUI_search_stopped:
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_started:
+  case GNUNET_FSUI_search_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_search_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
    printf ("Unexpected event: %d\n", event->type);
@@ -327,7 +327,7 @@
  int ok;
  int i;
  int j;
- struct ECRS_URI *uri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri = NULL;
  char *fn = NULL;
  char *keywords[] = {
   "down_foo",
@@ -337,31 +337,31 @@
  char keyword[40];
  int prog;
  char *buf;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri = NULL;
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
- struct FSUI_UploadList *upload = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri = NULL;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload = NULL;
  int suspendRestart = 0;
 
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "serializetest2", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
@@ -375,33 +375,33 @@
    GNUNET_free (buf);
    GNUNET_free (fn);
   }
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (ectx, 2, (const char **) keywords);
- ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, GNUNET_DIRECTORY_MIME);
- upload = FSUI_startUpload (ctx,
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (ectx, 2, (const char **) keywords);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, 
GNUNET_DIRECTORY_MIME);
+ upload = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
               UPLOAD_PREFIX,
-               (DirectoryScanCallback) &
+               (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) &
               GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0, 0,
               GNUNET_YES, GNUNET_NO, GNUNET_NO,
               GNUNET_get_time () + 5 * GNUNET_CRON_HOURS, meta,
               kuri, kuri);
  CHECK (upload != NULL);
- ECRS_freeUri (kuri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  kuri = NULL;
- FSUI_stopUpload (ctx, upload);
+ GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, upload);
  CHECK (upURI != NULL);
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- uri = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, keyword);
- search = FSUI_startSearch (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, uri);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, keyword);
+ search = GNUNET_FSUI_search_start (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, 
uri);
  CHECK (search != NULL);
- download = FSUI_startDownload (ctx,
+ download = GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
                 0,
                 GNUNET_YES,
                 upURI,
                 meta,
                 UPLOAD_PREFIX "-download", search, NULL);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
  suspendRestart = 10;
  while (prog < 1000)
@@ -415,11 +415,11 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
      CHECK (search == NULL);
      CHECK (download == NULL);
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "serializetest2", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
               NULL);
@@ -433,38 +433,38 @@
     {
      no_check = 1;
      GNUNET_thread_sleep (50 * GNUNET_CRON_MILLISECONDS);
-     FSUI_abortSearch (ctx, search);
-     FSUI_stopSearch (ctx, search);
+     GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, search);
+     GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, search);
      search = NULL;
      no_check = 0;
     }
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopDownload (ctx, download);
+ GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, download);
  for (j = 4; j < 256; j += 4)
   {
    fn = makeName (j);
-   unindex = FSUI_startUnindex (ctx, fn);
-   FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
+   unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, fn);
+   GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (fn);
   }
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  if (kuri != NULL)
-  ECRS_freeUri (kuri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  if (upURI != NULL)
-  ECRS_freeUri (upURI);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
 
 #if START_DAEMON
- GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (have_error)
   ok = GNUNET_NO;
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest3.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest3.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest3.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -35,83 +35,83 @@
 
 #define UPLOAD_PREFIX "/tmp/gnunet-fsui-searializetest3"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
-static struct FSUI_SearchList *search;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_FSUI_SearchList *search;
 static int have_error;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_search_suspended:
    search = NULL;
    break;
-  case FSUI_search_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_search_resumed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Search resuming\n");
 #endif
    search = event->data.SearchResumed.sc.pos;
    break;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received search result\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UploadProgress.completed,
        event->data.UploadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UnindexProgress.completed,
        event->data.UnindexProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
-  case FSUI_upload_error:
-  case FSUI_download_error:
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    fprintf (stderr, "Received ERROR: %d\n", event->type);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received download aborted event.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_suspended:
-  case FSUI_upload_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_upload_suspended:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
-  case FSUI_search_started:
-  case FSUI_search_aborted:
-  case FSUI_search_stopped:
-  case FSUI_search_completed:
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_started:
+  case GNUNET_FSUI_search_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_search_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
    printf ("Unexpected event: %d\n", event->type);
@@ -131,7 +131,7 @@
  pid_t daemon;
 #endif
  int ok;
- struct ECRS_URI *uri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri = NULL;
  char *keywords[] = {
   "down_foo",
   "down_bar",
@@ -139,34 +139,34 @@
  };
  char keyword[40];
  int prog;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  int suspendRestart = 0;
 
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "serializetest3", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- uri = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, keyword);
- search = FSUI_startSearch (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, uri);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, keyword);
+ search = GNUNET_FSUI_search_start (ctx, 0, 100, 240 * GNUNET_CRON_SECONDS, 
uri);
  CHECK (search != NULL);
  prog = 0;
  suspendRestart = 10;
@@ -181,10 +181,10 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
      CHECK (search == NULL);
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "serializetest3", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
               NULL);
@@ -197,20 +197,20 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_abortSearch (ctx, search);
- FSUI_stopSearch (ctx, search);
+ GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, search);
+ GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, search);
  search = NULL;
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
 
 #if START_DAEMON
- GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (have_error)
   ok = GNUNET_NO;
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest4.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest4.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/serializetest4.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,9 +36,9 @@
 
 #define UPLOAD_PREFIX "/tmp/gnunet-fsui-searializetest4"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static char *
 makeName (unsigned int i)
@@ -53,9 +53,9 @@
  return fn;
 }
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
-static struct ECRS_URI *upURI;
-static struct FSUI_DownloadList *download;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *upURI;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList *download;
 static int have_error;
 
 /**
@@ -66,13 +66,13 @@
 static int no_check;
 
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  if (no_check)
   return NULL;
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_download_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_download_suspended:
    if (event->data.DownloadSuspended.dc.spos != NULL)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -97,7 +97,7 @@
    if (event->data.DownloadSuspended.dc.pos == download)
     download = NULL;
    break;
-  case FSUI_download_resumed:
+  case GNUNET_FSUI_download_resumed:
    if (download == NULL)
     download = event->data.DownloadResumed.dc.pos;
    if (event->data.DownloadResumed.dc.spos != NULL)
@@ -124,22 +124,22 @@
    printf ("Download resuming\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UploadProgress.completed,
        event->data.UploadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
    if (upURI != NULL)
-    ECRS_freeUri (upURI);
-   upURI = ECRS_dupUri (event->data.UploadCompleted.uri);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
+   upURI = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (event->data.UploadCompleted.uri);
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Upload complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
    if (event->data.DownloadCompleted.dc.spos != NULL)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -164,7 +164,7 @@
    printf ("Download complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_progress:
+  case GNUNET_FSUI_download_progress:
    if (event->data.DownloadResumed.dc.spos != NULL)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -191,37 +191,37 @@
        event->data.DownloadProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex is progressing (%llu/%llu)...\n",
        event->data.UnindexProgress.completed,
        event->data.UnindexProgress.total);
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Unindex complete.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
-  case FSUI_upload_error:
-  case FSUI_download_error:
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    fprintf (stderr, "Received ERROR: %d\n", event->type);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
 #if DEBUG_VERBOSE
    printf ("Received download aborted event.\n");
 #endif
    break;
-  case FSUI_unindex_suspended:
-  case FSUI_upload_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_suspended:
+  case GNUNET_FSUI_upload_suspended:
 #if DEBUG_VERBOSE
    fprintf (stderr, "Received SUSPENDING: %d\n", event->type);
 #endif
    break;
-  case FSUI_download_started:
+  case GNUNET_FSUI_download_started:
    if (download == NULL)
     download = event->data.DownloadStarted.dc.pos;
    if (event->data.DownloadStarted.dc.spos != NULL)
@@ -245,7 +245,7 @@
      have_error = 1;
     }
    break;
-  case FSUI_download_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_download_stopped:
    if (event->data.DownloadStopped.dc.spos != NULL)
     {
      fprintf (stderr,
@@ -267,13 +267,13 @@
      have_error = 1;
     }
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
-  case FSUI_search_started:
-  case FSUI_search_aborted:
-  case FSUI_search_stopped:
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_started:
+  case GNUNET_FSUI_search_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_search_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
    printf ("Unexpected event: %d\n", event->type);
@@ -295,7 +295,7 @@
  int ok;
  int i;
  int j;
- struct ECRS_URI *uri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri = NULL;
  char *fn = NULL;
  char *keywords[] = {
   "down_foo",
@@ -305,31 +305,31 @@
  char keyword[40];
  int prog;
  char *buf;
- struct ECRS_MetaData *meta;
- struct ECRS_URI *kuri = NULL;
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
- struct FSUI_UploadList *upload = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *kuri = NULL;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *unindex = NULL;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *upload = NULL;
  int suspendRestart = 0;
 
 
  ok = GNUNET_YES;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  /* ACTUAL TEST CODE */
 #endif
- ctx = FSUI_start (NULL,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
           cfg, "serializetest4", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
           NULL);
  CHECK (ctx != NULL);
@@ -343,29 +343,29 @@
    GNUNET_free (buf);
    GNUNET_free (fn);
   }
- meta = ECRS_createMetaData ();
- kuri = ECRS_parseListKeywordURI (ectx, 2, (const char **) keywords);
- ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, GNUNET_DIRECTORY_MIME);
- upload = FSUI_startUpload (ctx,
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ kuri = GNUNET_ECRS_keyword_list_to_uri (ectx, 2, (const char **) keywords);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, 
GNUNET_DIRECTORY_MIME);
+ upload = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
               UPLOAD_PREFIX,
-               (DirectoryScanCallback) &
+               (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) &
               GNUNET_disk_directory_scan, NULL, 0, 0,
               GNUNET_YES, GNUNET_NO, GNUNET_NO,
               GNUNET_get_time () + 5 * GNUNET_CRON_HOURS, meta,
               kuri, kuri);
  CHECK (upload != NULL);
- ECRS_freeUri (kuri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  kuri = NULL;
- FSUI_stopUpload (ctx, upload);
+ GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, upload);
  GNUNET_snprintf (keyword, 40, "%s %s %s", keywords[0], _("AND"),
          keywords[1]);
- uri = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, keyword);
- download = FSUI_startDownload (ctx,
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, keyword);
+ download = GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
                 0,
                 GNUNET_YES,
                 upURI,
                 meta, UPLOAD_PREFIX "-download", NULL, NULL);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  prog = 0;
  suspendRestart = 10;
  while (prog < 1000)
@@ -379,10 +379,10 @@
 #if DEBUG_VERBOSE
      printf ("Testing FSUI suspend-resume\n");
 #endif
-     FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);   /* download possibly incomplete
                  at this point, thus testing resume */
      CHECK (download == NULL);
-     ctx = FSUI_start (NULL,
+     ctx = GNUNET_FSUI_start (NULL,
               cfg,
               "serializetest4", 32, GNUNET_YES, &eventCallback,
               NULL);
@@ -395,30 +395,30 @@
    if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
     break;
   }
- FSUI_stopDownload (ctx, download);
+ GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, download);
  for (j = 4; j < 16; j += 4)
   {
    fn = makeName (j);
-   unindex = FSUI_startUnindex (ctx, fn);
-   FSUI_stopUnindex (ctx, unindex);
+   unindex = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, fn);
+   GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, unindex);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (fn);
   }
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (ctx != NULL)
-  FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  if (kuri != NULL)
-  ECRS_freeUri (kuri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (kuri);
  if (upURI != NULL)
-  ECRS_freeUri (upURI);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (upURI);
 
 #if START_DAEMON
- GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (have_error)
   ok = GNUNET_NO;
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/unindex.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/unindex.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/unindex.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -40,10 +40,10 @@
          unsigned long long completedBytes, GNUNET_CronTime eta,
          void *cls)
 {
- FSUI_UnindexList *utc = cls;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *utc = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
- event.type = FSUI_unindex_progress;
+ event.type = GNUNET_FSUI_unindex_progress;
  event.data.UnindexProgress.uc.pos = utc;
  event.data.UnindexProgress.uc.cctx = utc->cctx;
  event.data.UnindexProgress.total = totalBytes;
@@ -56,8 +56,8 @@
 static int
 tt (void *cls)
 {
- FSUI_UnindexList *utc = cls;
- if (utc->state != FSUI_ACTIVE)
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *utc = cls;
+ if (utc->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   return GNUNET_SYSERR;
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -66,56 +66,56 @@
 * Thread that does the unindex.
 */
 void *
-FSUI_unindexThread (void *cls)
+GNUNET_FSUI_unindexThread (void *cls)
 {
- FSUI_UnindexList *utc = cls;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *utc = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  int ret;
  unsigned long long size;
- struct GE_Memory *mem;
- struct GE_Context *ee;
+ struct GNUNET_GE_Memory *mem;
+ struct GNUNET_GE_Context *ee;
 
  if (GNUNET_OK !=
    GNUNET_disk_file_size (utc->ctx->ectx, utc->filename, &size,
               GNUNET_YES))
   {
-   GE_BREAK (utc->ctx->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (utc->ctx->ectx, 0);
    size = 0;
   }
- mem = GE_memory_create (2);
+ mem = GNUNET_GE_memory_create (2);
  ee =
-  GE_create_context_memory (GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_WARNING |
-               GE_FATAL | GE_BULK | GE_IMMEDIATE, mem);
+  GNUNET_GE_create_context_memory (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_WARNING |
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, mem);
  ret =
-  ECRS_unindexFile (ee, utc->ctx->cfg, utc->filename, &progressCallback,
+  GNUNET_ECRS_file_uninde (ee, utc->ctx->cfg, utc->filename, 
&progressCallback,
            utc, &tt, utc);
  if (ret == GNUNET_OK)
   {
-   utc->state = FSUI_COMPLETED;
-   event.type = FSUI_unindex_completed;
+   utc->state = GNUNET_FSUI_COMPLETED;
+   event.type = GNUNET_FSUI_unindex_completed;
    event.data.UnindexCompleted.uc.pos = utc;
    event.data.UnindexCompleted.uc.cctx = utc->cctx;
    event.data.UnindexCompleted.total = size;
    event.data.UnindexCompleted.filename = utc->filename;
    utc->ctx->ecb (utc->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (utc->state == FSUI_ACTIVE)
+ else if (utc->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
    const char *error;
 
-   utc->state = FSUI_ERROR;
-   event.type = FSUI_unindex_error;
+   utc->state = GNUNET_FSUI_ERROR;
+   event.type = GNUNET_FSUI_unindex_error;
    event.data.UnindexError.uc.pos = utc;
    event.data.UnindexError.uc.cctx = utc->cctx;
-   error = GE_memory_get (mem, 0);
+   error = GNUNET_GE_memory_get (mem, 0);
    if (error == NULL)
     error = _("Unindexing failed (no reason given)");
    event.data.UnindexError.message = error;
    utc->ctx->ecb (utc->ctx->ecbClosure, &event);
   }
- else if (utc->state == FSUI_ABORTED)
+ else if (utc->state == GNUNET_FSUI_ABORTED)
   {
-   event.type = FSUI_unindex_aborted;
+   event.type = GNUNET_FSUI_unindex_aborted;
    event.data.UnindexAborted.uc.pos = utc;
    event.data.UnindexAborted.uc.cctx = utc->cctx;
    utc->ctx->ecb (utc->ctx->ecbClosure, &event);
@@ -123,15 +123,15 @@
  else
   {
    /* must be suspending */
-   GE_BREAK (NULL, utc->state == FSUI_PENDING);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, utc->state == GNUNET_FSUI_PENDING);
   }
 #if 0
- GE_LOG (utc->ctx->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (utc->ctx->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FSUI unindexThread exits in state %u.\n", utc->state);
 #endif
- GE_free_context (ee);
- GE_memory_free (mem);
+ GNUNET_GE_free_context (ee);
+ GNUNET_GE_memory_free (mem);
  return NULL;
 }
 
@@ -139,26 +139,26 @@
 * Thread that does the unindex.
 */
 static void *
-FSUI_unindexThreadEvent (void *cls)
+GNUNET_FSUI_unindexThreadEvent (void *cls)
 {
- FSUI_UnindexList *utc = cls;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *utc = cls;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  unsigned long long size;
 
  if (GNUNET_OK !=
    GNUNET_disk_file_size (utc->ctx->ectx, utc->filename, &size,
               GNUNET_YES))
   {
-   GE_BREAK (utc->ctx->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (utc->ctx->ectx, 0);
    size = 0;
   }
- event.type = FSUI_unindex_started;
+ event.type = GNUNET_FSUI_unindex_started;
  event.data.UnindexStarted.uc.pos = utc;
  event.data.UnindexStarted.uc.cctx = NULL;
  event.data.UnindexStarted.total = size;
  event.data.UnindexStarted.filename = utc->filename;
  utc->cctx = utc->ctx->ecb (utc->ctx->ecbClosure, &event);
- return FSUI_unindexThread (utc);
+ return GNUNET_FSUI_unindexThread (utc);
 }
 
 /**
@@ -171,32 +171,32 @@
 * GNUNET_SYSERR if the file does not exist or gnunetd is not
 * running
 */
-struct FSUI_UnindexList *
-FSUI_startUnindex (struct FSUI_Context *ctx, const char *filename)
+struct GNUNET_FSUI_UnindexList *
+GNUNET_FSUI_unindex_start (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, const char 
*filename)
 {
- FSUI_UnindexList *utc;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *utc;
 
  if (GNUNET_YES == GNUNET_disk_directory_test (ctx->ectx, filename))
   {
-   GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
    return NULL;
   }
  if (GNUNET_YES != GNUNET_disk_file_test (ctx->ectx, filename))
   {
-   GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
    return NULL;
   }
- utc = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_UnindexList));
+ utc = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_UnindexList));
  utc->ctx = ctx;
  utc->filename = GNUNET_strdup (filename);
  utc->start_time = GNUNET_get_time ();
- utc->state = FSUI_ACTIVE;
+ utc->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
  utc->handle =
-  GNUNET_thread_create (&FSUI_unindexThreadEvent, utc, 32 * 1024);
+  GNUNET_thread_create (&GNUNET_FSUI_unindexThreadEvent, utc, 32 * 1024);
  if (utc->handle == NULL)
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ctx->ectx,
-            GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_IMMEDIATE,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ctx->ectx,
+            GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
            "PTHREAD_CREATE");
    GNUNET_free (utc->filename);
    GNUNET_free (utc);
@@ -216,18 +216,18 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if no such unindex is pending
 */
 int
-FSUI_abortUnindex (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_UnindexList *ul)
+GNUNET_FSUI_unindex_abort (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_UnindexList *ul)
 {
- if ((ul->state != FSUI_ACTIVE) && (ul->state != FSUI_PENDING))
+ if ((ul->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE) && (ul->state != GNUNET_FSUI_PENDING))
   return GNUNET_NO;
- if (ul->state == FSUI_ACTIVE)
+ if (ul->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
-   ul->state = FSUI_ABORTED;
+   ul->state = GNUNET_FSUI_ABORTED;
    GNUNET_thread_stop_sleep (ul->handle);
   }
  else
   {
-   ul->state = FSUI_ABORTED_JOINED;
+   ul->state = GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED;
   }
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -239,22 +239,22 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if no such unindex is pending
 */
 int
-FSUI_stopUnindex (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_UnindexList *dl)
+GNUNET_FSUI_unindex_stop (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_UnindexList *dl)
 {
- FSUI_UnindexList *prev;
- struct GE_Context *ectx;
+ GNUNET_FSUI_UnindexList *prev;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
  void *unused;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
  ectx = ctx->ectx;
  if (dl == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if 0
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "FSUI_stopUnindex called.\n");
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
"GNUNET_FSUI_stopUnindex called.\n");
 #endif
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
  prev = ctx->unindexOperations;
@@ -263,9 +263,9 @@
  if (prev == NULL)
   {
    GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
-       "FSUI_stopUnindex failed to locate deletion operation.\n");
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
+       "GNUNET_FSUI_stopUnindex failed to locate deletion 
operation.\n");
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (prev == dl)
@@ -277,23 +277,23 @@
    prev->next = dl->next;
   }
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
- if ((dl->state == FSUI_ACTIVE) ||
-   (dl->state == FSUI_COMPLETED) ||
-   (dl->state == FSUI_ABORTED) || (dl->state == FSUI_ERROR))
+ if ((dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+   (dl->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED) ||
+   (dl->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) || (dl->state == GNUNET_FSUI_ERROR))
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle != NULL);
    GNUNET_thread_join (dl->handle, &unused);
    dl->handle = NULL;
-   if (dl->state == FSUI_ACTIVE)
-    dl->state = FSUI_PENDING;
+   if (dl->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+    dl->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    else
     dl->state++;      /* add _JOINED */
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, dl->handle == NULL);
   }
- event.type = FSUI_unindex_stopped;
+ event.type = GNUNET_FSUI_unindex_stopped;
  event.data.UnindexStopped.uc.pos = dl;
  event.data.UnindexStopped.uc.cctx = dl->cctx;
  dl->ctx->ecb (dl->ctx->ecbClosure, &event);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/fsui/upload.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/fsui/upload.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/fsui/upload.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -48,19 +48,19 @@
          unsigned long long completedBytes, GNUNET_CronTime eta,
          void *ptr, int direct, int add, int unaccounted)
 {
- FSUI_UploadList *utc = ptr;
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *utc = ptr;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
  unsigned long long subtotal;
- FSUI_UploadList *pos;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *pos;
  GNUNET_CronTime xeta;
  GNUNET_CronTime now;
 
- event.type = FSUI_upload_progress;
+ event.type = GNUNET_FSUI_upload_progress;
  event.data.UploadProgress.uc.pos = utc;
  event.data.UploadProgress.uc.cctx = utc->cctx;
  event.data.UploadProgress.uc.ppos = utc->parent;
  event.data.UploadProgress.uc.pcctx = utc->parent->cctx;
- if (GNUNET_YES == ECRS_isDirectory (utc->meta))
+ if (GNUNET_YES == GNUNET_ECRS_meta_data_test_for_directory (utc->meta))
   {
    if (direct == GNUNET_YES)
     unaccounted = GNUNET_YES;
@@ -77,7 +77,7 @@
     }
    else
     {
-     GE_ASSERT (NULL, totalBytes == completedBytes);
+     GNUNET_GE_ASSERT (NULL, totalBytes == completedBytes);
      event.data.UploadProgress.completed =
       completedBytes + utc->completed;
      event.data.UploadProgress.total = totalBytes + utc->total;
@@ -133,8 +133,8 @@
 static int
 testTerminate (void *cls)
 {
- FSUI_UploadList *utc = cls;
- if (utc->state != FSUI_ACTIVE)
+ GNUNET_FSUI_UploadList *utc = cls;
+ if (utc->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   return GNUNET_SYSERR;
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -144,22 +144,22 @@
 * a directory, upload it and store the uri in *uri.
 */
 static char *
-createDirectoryHelper (struct GE_Context *ectx,
-            struct GC_Configuration *cfg,
-            struct FSUI_UploadList *children,
-            struct ECRS_MetaData *meta, char **error)
+createDirectoryHelper (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+            struct GNUNET_FSUI_UploadList *children,
+            struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta, char **error)
 {
- ECRS_FileInfo *fis;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo *fis;
  unsigned int count;
  unsigned int size;
  char *data;
  unsigned long long len;
  int ret;
  char *tempName;
- struct FSUI_UploadList *pos;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *pos;
  int handle;
- struct GE_Memory *mem;
- struct GE_Context *ee;
+ struct GNUNET_GE_Memory *mem;
+ struct GNUNET_GE_Context *ee;
 
  fis = NULL;
  size = 0;
@@ -184,54 +184,54 @@
     }
    pos = pos->next;
   }
- GE_BREAK (ectx, count == size);
- mem = GE_memory_create (2);
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, count == size);
+ mem = GNUNET_GE_memory_create (2);
  ee =
-  GE_create_context_memory (GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_WARNING |
-               GE_FATAL | GE_BULK | GE_IMMEDIATE, mem);
- ret = ECRS_createDirectory (ee, &data, &len, size, fis, meta);
+  GNUNET_GE_create_context_memory (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_WARNING |
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, mem);
+ ret = GNUNET_ECRS_directory_create (ee, &data, &len, size, fis, meta);
  GNUNET_array_grow (fis, size, 0);
  if (ret != GNUNET_OK)
   {
-   *error = GNUNET_strdup (GE_memory_get (mem, 0));
-   GE_free_context (ee);
-   GE_memory_free (mem);
+   *error = GNUNET_strdup (GNUNET_GE_memory_get (mem, 0));
+   GNUNET_GE_free_context (ee);
+   GNUNET_GE_memory_free (mem);
    return NULL;
   }
  pos = children;
  while (pos != NULL)
   {
    if (pos->uri != NULL)
-    URITRACK_addState (ectx, cfg, pos->uri, URITRACK_DIRECTORY_ADDED);
+    GNUNET_URITRACK_add_state (ectx, cfg, pos->uri, 
GNUNET_URITRACK_DIRECTORY_ADDED);
    pos = pos->next;
   }
- GE_memory_reset (mem);
+ GNUNET_GE_memory_reset (mem);
  tempName = GNUNET_strdup ("/tmp/gnunet-upload-dir.XXXXXX");
  handle = mkstemp (tempName);
  if (handle == -1)
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ee,
-              GE_ERROR | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ee,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
               "mkstemp", tempName);
    GNUNET_free (tempName);
    GNUNET_free (data);
-   *error = GNUNET_strdup (GE_memory_get (mem, 0));
-   GE_free_context (ee);
-   GE_memory_free (mem);
+   *error = GNUNET_strdup (GNUNET_GE_memory_get (mem, 0));
+   GNUNET_GE_free_context (ee);
+   GNUNET_GE_memory_free (mem);
    return NULL;
   }
  if (len != WRITE (handle, data, len))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ee,
-              GE_ERROR | GE_USER | GE_BULK, "write", tempName);
-   *error = GNUNET_strdup (GE_memory_get (mem, 0));
-   GE_free_context (ee);
-   GE_memory_free (mem);
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ee,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK, 
"write", tempName);
+   *error = GNUNET_strdup (GNUNET_GE_memory_get (mem, 0));
+   GNUNET_GE_free_context (ee);
+   GNUNET_GE_memory_free (mem);
    GNUNET_free (data);
    return NULL;
   }
- GE_free_context (ee);
- GE_memory_free (mem);
+ GNUNET_GE_free_context (ee);
+ GNUNET_GE_memory_free (mem);
  CLOSE (handle);
  GNUNET_free (data);
  return tempName;
@@ -241,12 +241,12 @@
 * Signal upload error to client.
 */
 static void
-signalError (FSUI_UploadList * utc, const char *message)
+signalError (GNUNET_FSUI_UploadList * utc, const char *message)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
- utc->state = FSUI_ERROR;
- event.type = FSUI_upload_error;
+ utc->state = GNUNET_FSUI_ERROR;
+ event.type = GNUNET_FSUI_upload_error;
  event.data.UploadError.uc.pos = utc;
  event.data.UploadError.uc.cctx = utc->cctx;
  event.data.UploadError.uc.ppos = utc->parent;
@@ -256,13 +256,13 @@
 }
 
 static void
-signalUploadStarted (struct FSUI_UploadList *utc, int first_only)
+signalUploadStarted (struct GNUNET_FSUI_UploadList *utc, int first_only)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
  while (utc != NULL)
   {
-   event.type = FSUI_upload_started;
+   event.type = GNUNET_FSUI_upload_started;
    event.data.UploadStarted.uc.pos = utc;
    event.data.UploadStarted.uc.cctx = utc->cctx;
    event.data.UploadStarted.uc.ppos = utc->parent;
@@ -283,34 +283,34 @@
 * Thread that does the upload.
 */
 void *
-FSUI_uploadThread (void *cls)
+GNUNET_FSUI_uploadThread (void *cls)
 {
- FSUI_UploadList *utc = cls;
- FSUI_UploadList *cpos;
- FSUI_Event event;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *utc = cls;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *cpos;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  int ret;
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
  char *filename;
  char *pfn;
- struct ECRS_URI *uri;
- struct ECRS_URI *loc;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *loc;
  size_t tpos;
  char *error;
- struct GE_Memory *mem;
- struct GE_Context *ee;
+ struct GNUNET_GE_Memory *mem;
+ struct GNUNET_GE_Context *ee;
 
 
  ectx = utc->shared->ctx->ectx;
- GE_ASSERT (ectx, utc->filename != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, utc->filename != NULL);
  cpos = utc->child;
  while (cpos != NULL)
   {
-   if (cpos->state == FSUI_ACTIVE)
-    FSUI_uploadThread (cpos);
+   if (cpos->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+    GNUNET_FSUI_uploadThread (cpos);
    cpos = cpos->next;
   }
- if (utc->state != FSUI_ACTIVE)
+ if (utc->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   return NULL;        /* aborted or suspended */
  if (GNUNET_YES == GNUNET_disk_directory_test (ectx, utc->filename))
   {
@@ -333,12 +333,12 @@
    filename = GNUNET_strdup (utc->filename);
   }
  utc->start_time = GNUNET_get_time ();
- mem = GE_memory_create (2);
+ mem = GNUNET_GE_memory_create (2);
  ee =
-  GE_create_context_memory (GE_USER | GE_ADMIN | GE_ERROR | GE_WARNING |
-               GE_FATAL | GE_BULK | GE_IMMEDIATE, mem);
+  GNUNET_GE_create_context_memory (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_WARNING |
+               GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, mem);
  ret =
-  ECRS_uploadFile (ee, utc->shared->ctx->cfg, filename,
+  GNUNET_ECRS_file_upload (ee, utc->shared->ctx->cfg, filename,
           utc->shared->doIndex == GNUNET_YES ? (utc->child ==
                              NULL ? GNUNET_YES :
                              GNUNET_NO) :
@@ -347,16 +347,16 @@
           &progressCallback, utc, &testTerminate, utc, &utc->uri);
  if (ret != GNUNET_OK)
   {
-   if (utc->state == FSUI_ACTIVE)
+   if (utc->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
     {
      const char *err;
 
-     err = GE_memory_get (mem, 0);
+     err = GNUNET_GE_memory_get (mem, 0);
      signalError (utc, err ? err : "");
     }
-   else if (utc->state == FSUI_ABORTED)
+   else if (utc->state == GNUNET_FSUI_ABORTED)
     {
-     event.type = FSUI_upload_aborted;
+     event.type = GNUNET_FSUI_upload_aborted;
      event.data.UploadAborted.uc.pos = utc;
      event.data.UploadAborted.uc.cctx = utc->cctx;
      event.data.UploadAborted.uc.ppos = utc->parent;
@@ -366,21 +366,21 @@
    else
     {
      /* must be suspended */
-     GE_BREAK (NULL, utc->state == FSUI_PENDING);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, utc->state == GNUNET_FSUI_PENDING);
     }
    if (utc->child != NULL)
     UNLINK (filename);
    GNUNET_free (filename);
-   GE_free_context (ee);
-   GE_memory_free (mem);
+   GNUNET_GE_free_context (ee);
+   GNUNET_GE_memory_free (mem);
    return NULL;
   }
- utc->state = FSUI_COMPLETED;
+ utc->state = GNUNET_FSUI_COMPLETED;
  if (utc->child == NULL)
-  ECRS_extractMetaData (utc->shared->ctx->ectx,
+  GNUNET_ECRS_meta_data_extract_from_file (utc->shared->ctx->ectx,
              utc->meta, utc->filename, utc->shared->extractors);
  while (GNUNET_OK ==
-     ECRS_delFromMetaData (utc->meta, EXTRACTOR_FILENAME, NULL));
+     GNUNET_ECRS_meta_data_delete (utc->meta, EXTRACTOR_FILENAME, NULL));
  /* only publish the last part of the path
   -- we do not want to publish $HOME or similar
   trivially deanonymizing information */
@@ -394,7 +394,7 @@
  if ((utc->child != NULL) &&
    ((strlen (pfn) == 0) || (pfn[strlen (pfn) - 1] != DIR_SEPARATOR)))
   strcat (pfn, DIR_SEPARATOR_STR);
- ECRS_addToMetaData (utc->meta, EXTRACTOR_FILENAME, pfn);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (utc->meta, EXTRACTOR_FILENAME, pfn);
  GNUNET_free (pfn);
  if ((utc->shared->anonymityLevel == 0)
    && (utc->shared->doIndex == GNUNET_YES))
@@ -408,10 +408,10 @@
 
    if (GNUNET_OK == GNUNET_IDENTITY_get_self (sock, &hello))
     {
-     loc = ECRS_uriFromLocation (utc->uri,
+     loc = GNUNET_ECRS_location_to_uri (utc->uri,
                    &hello->publicKey,
                    ntohl (hello->expirationTime),
-                   (ECRS_SignFunction) &
+                   (GNUNET_ECRS_SignFunction) &
                    GNUNET_IDENTITY_sign_function, sock);
 
      GNUNET_free (hello);
@@ -419,7 +419,7 @@
    else
     {
      /* may happen if no transports are available... */
-     loc = ECRS_dupUri (utc->uri);
+     loc = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (utc->uri);
     }
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
   }
@@ -427,17 +427,17 @@
   {
    /* no location URI, use standard URI
     (copied here to allow free later) */
-   loc = ECRS_dupUri (utc->uri);
+   loc = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (utc->uri);
   }
  if (utc->shared->global_keywords != NULL)
-  ECRS_addToKeyspace (ectx,
+  GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (ectx,
             utc->shared->ctx->cfg,
             utc->shared->global_keywords,
             utc->shared->anonymityLevel,
             utc->shared->priority,
             utc->shared->expiration, loc, utc->meta);
  if (utc->keywords != NULL)
-  ECRS_addToKeyspace (ectx,
+  GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (ectx,
             utc->shared->ctx->cfg,
             utc->keywords,
             utc->shared->anonymityLevel,
@@ -445,28 +445,28 @@
             utc->shared->expiration, loc, utc->meta);
  if (utc->shared->individualKeywords == GNUNET_YES)
   {
-   uri = ECRS_metaDataToUri (utc->meta);
-   ECRS_addToKeyspace (ectx,
+   uri = GNUNET_ECRS_meta_data_to_uri (utc->meta);
+   GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (ectx,
              utc->shared->ctx->cfg,
              uri,
              utc->shared->anonymityLevel,
              utc->shared->priority,
              utc->shared->expiration, loc, utc->meta);
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
   }
- ECRS_freeUri (loc);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (loc);
  loc = NULL;
  while (GNUNET_OK ==
-     ECRS_delFromMetaData (utc->meta, EXTRACTOR_SPLIT, NULL));
+     GNUNET_ECRS_meta_data_delete (utc->meta, EXTRACTOR_SPLIT, NULL));
  fi.meta = utc->meta;
  fi.uri = utc->uri;
- URITRACK_trackURI (ectx, utc->shared->ctx->cfg, &fi);
- URITRACK_addState (ectx,
+ GNUNET_URITRACK_track (ectx, utc->shared->ctx->cfg, &fi);
+ GNUNET_URITRACK_add_state (ectx,
           utc->shared->ctx->cfg,
           utc->uri,
           utc->shared->doIndex ==
-           GNUNET_YES ? URITRACK_INDEXED : URITRACK_INSERTED);
- event.type = FSUI_upload_completed;
+           GNUNET_YES ? GNUNET_URITRACK_INDEXED : 
GNUNET_URITRACK_INSERTED);
+ event.type = GNUNET_FSUI_upload_completed;
  event.data.UploadCompleted.uc.pos = utc;
  event.data.UploadCompleted.uc.cctx = utc->cctx;
  event.data.UploadCompleted.uc.ppos = utc->parent;
@@ -478,8 +478,8 @@
  if (utc->child != NULL)
   UNLINK (filename);
  GNUNET_free (filename);
- GE_free_context (ee);
- GE_memory_free (mem);
+ GNUNET_GE_free_context (ee);
+ GNUNET_GE_memory_free (mem);
  return NULL;
 }
 
@@ -487,24 +487,24 @@
 * Thread that does the upload.
 */
 static void *
-FSUI_uploadThreadEvent (void *cls)
+GNUNET_FSUI_uploadThreadEvent (void *cls)
 {
- FSUI_UploadList *utc = cls;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *utc = cls;
 
  if (utc->parent == &utc->shared->ctx->activeUploads)
   {
    /* top-level call: signal client! */
    signalUploadStarted (utc, 1);
   }
- return FSUI_uploadThread (utc);
+ return GNUNET_FSUI_uploadThread (utc);
 }
 
 
 static void
-freeUploadList (struct FSUI_UploadList *ul)
+freeUploadList (struct GNUNET_FSUI_UploadList *ul)
 {
- struct FSUI_UploadList *next;
- struct FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *next;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
  ctx = ul->shared->ctx;
  while (ul->child != NULL)
@@ -512,16 +512,16 @@
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
  GNUNET_free (ul->filename);
  if (ul->keywords != NULL)
-  ECRS_freeUri (ul->keywords);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (ul->keywords);
  if (ul->uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (ul->uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (ul->uri);
  if (ul->meta != NULL)
-  ECRS_freeMetaData (ul->meta);
+  GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (ul->meta);
  /* unlink from parent */
  next = ul->parent->child;
  if (next == NULL)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
    return;
   }
@@ -536,7 +536,7 @@
      next = next->next;
      if (next == NULL)
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
        return;
       }
@@ -547,43 +547,43 @@
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
 }
 
-static struct FSUI_UploadList *addUploads (struct FSUI_UploadShared *shared,
+static struct GNUNET_FSUI_UploadList *addUploads (struct 
GNUNET_FSUI_UploadShared *shared,
                      const char *filename,
-                      const struct ECRS_URI *keywords,
-                      const struct ECRS_MetaData *md,
-                      struct FSUI_UploadList *parent);
+                      const struct GNUNET_ECRS_URI 
*keywords,
+                      const struct GNUNET_ECRS_MetaData 
*md,
+                      struct GNUNET_FSUI_UploadList 
*parent);
 
 static int
 addChildUpload (const char *name, const char *dirName, void *data)
 {
- struct FSUI_UploadList *parent = data;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *parent = data;
  char *filename;
- struct FSUI_UploadList *child;
- struct ECRS_MetaData *md;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *child;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *md;
 
  filename = GNUNET_malloc (strlen (dirName) + strlen (name) + 2);
  strcpy (filename, dirName);
  strcat (filename, DIR_SEPARATOR_STR);
  strcat (filename, name);
- md = ECRS_createMetaData ();
+ md = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  child = addUploads (parent->shared, filename, NULL, md, parent);
  GNUNET_free (filename);
- ECRS_freeMetaData (md);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
  if (child == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
  parent->total += child->total;
  return GNUNET_OK;
 }
 
-static struct FSUI_UploadList *
-addUploads (struct FSUI_UploadShared *shared,
+static struct GNUNET_FSUI_UploadList *
+addUploads (struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared,
       const char *filename,
-      const struct ECRS_URI *keywords,
-      const struct ECRS_MetaData *md, struct FSUI_UploadList *parent)
+      const struct GNUNET_ECRS_URI *keywords,
+      const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md, struct 
GNUNET_FSUI_UploadList *parent)
 {
- FSUI_UploadList *utc;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *utc;
 
- utc = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_UploadList));
+ utc = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_UploadList));
  utc->completed = 0;
  utc->total = 0;        /* to be set later */
  utc->start_time = GNUNET_get_time ();
@@ -593,7 +593,7 @@
  utc->parent = parent;
  utc->uri = NULL;
  utc->cctx = NULL;       /* to be set later */
- utc->state = FSUI_ACTIVE;
+ utc->state = GNUNET_FSUI_ACTIVE;
  if (GNUNET_YES == GNUNET_disk_file_test (shared->ctx->ectx, filename))
   {
    /* add this file */
@@ -604,7 +604,7 @@
      GNUNET_free (utc);
      return NULL;
     }
-   utc->meta = ECRS_dupMetaData (md);
+   utc->meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (md);
   }
  else
   {
@@ -617,12 +617,12 @@
      GNUNET_free (utc);
      return NULL;
     }
-   utc->meta = ECRS_dupMetaData (md);
-   ECRS_addToMetaData (utc->meta,
+   utc->meta = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (md);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_inser (utc->meta,
              EXTRACTOR_MIMETYPE, GNUNET_DIRECTORY_MIME);
   }
  if (keywords != NULL)
-  utc->keywords = ECRS_dupUri (keywords);
+  utc->keywords = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (keywords);
  else
   utc->keywords = NULL;
  utc->filename = GNUNET_strdup (filename);
@@ -636,14 +636,14 @@
 }
 
 static void
-signalUploadStopped (struct FSUI_UploadList *ul, int first_only)
+signalUploadStopped (struct GNUNET_FSUI_UploadList *ul, int first_only)
 {
- FSUI_Event event;
+ GNUNET_FSUI_Event event;
 
  while (ul != NULL)
   {
    signalUploadStopped (ul->child, 0);
-   event.type = FSUI_upload_stopped;
+   event.type = GNUNET_FSUI_upload_stopped;
    event.data.UploadStopped.uc.pos = ul;
    event.data.UploadStopped.uc.cctx = ul->cctx;
    event.data.UploadStopped.uc.ppos = ul->parent;
@@ -656,10 +656,10 @@
 }
 
 static void
-freeShared (struct FSUI_UploadShared *shared)
+freeShared (struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared)
 {
  if (shared->global_keywords != NULL)
-  ECRS_freeUri (shared->global_keywords);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (shared->global_keywords);
  EXTRACTOR_removeAll (shared->extractors);
  GNUNET_free_non_null (shared->extractor_config);
  GNUNET_free (shared);
@@ -675,10 +675,10 @@
 * GNUNET_SYSERR if the file does not exist or gnunetd is not
 * running
 */
-struct FSUI_UploadList *
-FSUI_startUpload (struct FSUI_Context *ctx,
+struct GNUNET_FSUI_UploadList *
+GNUNET_FSUI_upload_star (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx,
          const char *filename,
-         DirectoryScanCallback dsc,
+         GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback dsc,
          void *dscClosure,
          unsigned int anonymityLevel,
          unsigned int priority,
@@ -686,23 +686,23 @@
          int doExtract,
          int individualKeywords,
          GNUNET_CronTime expiration,
-         const struct ECRS_MetaData *md,
-         const struct ECRS_URI *globalURI,
-         const struct ECRS_URI *keyUri)
+         const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md,
+         const struct GNUNET_ECRS_URI *globalURI,
+         const struct GNUNET_ECRS_URI *keyUri)
 {
  char *config;
  EXTRACTOR_ExtractorList *extractors;
- struct FSUI_UploadShared *shared;
- struct FSUI_UploadList *ul;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadList *ul;
 
  config = NULL;
  extractors = NULL;
  if (doExtract)
   {
    extractors = EXTRACTOR_loadDefaultLibraries ();
-   if (GC_have_configuration_value (ctx->cfg, "FS", "EXTRACTORS"))
+   if (GNUNET_GC_have_configuration_value (ctx->cfg, "FS", "EXTRACTORS"))
     {
-     GC_get_configuration_value_string (ctx->cfg,
+     GNUNET_GC_get_configuration_value_string (ctx->cfg,
                       "FS",
                       "EXTRACTORS", NULL, &config);
      if (config != NULL)
@@ -711,7 +711,7 @@
       }
     }
   }
- shared = GNUNET_malloc (sizeof (FSUI_UploadShared));
+ shared = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_FSUI_UploadShared));
  shared->dsc = dsc;
  shared->dscClosure = dscClosure;
  shared->extractors = extractors;
@@ -719,7 +719,7 @@
  shared->ctx = ctx;
  shared->handle = NULL;
  shared->global_keywords =
-  globalURI != NULL ? ECRS_dupUri (globalURI) : NULL;
+  globalURI != NULL ? GNUNET_ECRS_uri_duplicate (globalURI) : NULL;
  shared->extractor_config = config;
  shared->doIndex = doIndex;
  shared->anonymityLevel = anonymityLevel;
@@ -733,16 +733,16 @@
    return NULL;
   }
  shared->handle =
-  GNUNET_thread_create (&FSUI_uploadThreadEvent, ul, 128 * 1024);
+  GNUNET_thread_create (&GNUNET_FSUI_uploadThreadEvent, ul, 128 * 1024);
  if (shared->handle == NULL)
   {
-   GE_LOG_STRERROR (ctx->ectx,
-            GE_ERROR | GE_USER | GE_BULK, "PTHREAD_CREATE");
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ctx->ectx,
+            GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK, 
"PTHREAD_CREATE");
    freeUploadList (ul);
    freeShared (shared);
    return NULL;
   }
- GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared == shared);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared == shared);
  return ul;
 }
 
@@ -756,31 +756,31 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FSUI_abortUpload (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_UploadList *ul)
+GNUNET_FSUI_upload_abort (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_UploadList *ul)
 {
- FSUI_UploadList *c;
+ GNUNET_FSUI_UploadList *c;
 
- GE_ASSERT (ctx->ectx, ul != NULL);
- if ((ul->state != FSUI_ACTIVE) && (ul->state != FSUI_PENDING))
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul != NULL);
+ if ((ul->state != GNUNET_FSUI_ACTIVE) && (ul->state != GNUNET_FSUI_PENDING))
   return GNUNET_NO;
- if (ul->state == FSUI_ACTIVE)
+ if (ul->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
   {
-   ul->state = FSUI_ABORTED;
+   ul->state = GNUNET_FSUI_ABORTED;
    c = ul->child;
    while (c != NULL)
     {
-     FSUI_abortUpload (ctx, c);
+     GNUNET_FSUI_upload_abort (ctx, c);
      c = c->next;
     }
    GNUNET_thread_stop_sleep (ul->shared->handle);
   }
  else
   {
-   ul->state = FSUI_ABORTED_JOINED;
+   ul->state = GNUNET_FSUI_ABORTED_JOINED;
    c = ul->child;
    while (c != NULL)
     {
-     FSUI_abortUpload (ctx, c);
+     GNUNET_FSUI_upload_abort (ctx, c);
      c = c->next;
     }
   }
@@ -794,28 +794,28 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FSUI_stopUpload (struct FSUI_Context *ctx, struct FSUI_UploadList *ul)
+GNUNET_FSUI_upload_stop (struct GNUNET_FSUI_Context *ctx, struct 
GNUNET_FSUI_UploadList *ul)
 {
  void *unused;
- struct FSUI_UploadShared *shared;
+ struct GNUNET_FSUI_UploadShared *shared;
 
- GE_ASSERT (ctx->ectx, ul != NULL);
- GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->parent == &ctx->activeUploads);
- if ((ul->state == FSUI_ACTIVE) ||
-   (ul->state == FSUI_COMPLETED) ||
-   (ul->state == FSUI_ABORTED) || (ul->state == FSUI_ERROR))
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->parent == &ctx->activeUploads);
+ if ((ul->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE) ||
+   (ul->state == GNUNET_FSUI_COMPLETED) ||
+   (ul->state == GNUNET_FSUI_ABORTED) || (ul->state == GNUNET_FSUI_ERROR))
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared->handle != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared->handle != NULL);
    GNUNET_thread_join (ul->shared->handle, &unused);
    ul->shared->handle = NULL;
-   if (ul->state == FSUI_ACTIVE)
-    ul->state = FSUI_PENDING;
+   if (ul->state == GNUNET_FSUI_ACTIVE)
+    ul->state = GNUNET_FSUI_PENDING;
    else
     ul->state++;      /* add _JOINED */
   }
  else
   {
-   GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared->handle == NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ul->shared->handle == NULL);
   }
  signalUploadStopped (ul, 1);
  shared = ul->shared;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/lib/fslib.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/lib/fslib.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/lib/fslib.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -32,17 +32,17 @@
 
 #define DEBUG_FSLIB GNUNET_NO
 
-typedef struct FS_SEARCH_HANDLE
+typedef struct GNUNET_FS_SearchHandle
 {
  CS_fs_request_search_MESSAGE *req;
- Datum_Iterator callback;
+ GNUNET_DatastoreValueIterator callback;
  void *closure;
 } SEARCH_HANDLE;
 
-typedef struct FS_SEARCH_CONTEXT
+typedef struct GNUNET_FS_SearchContext
 {
- struct GC_Configuration *cfg;
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  struct GNUNET_ThreadHandle *thread;
  struct GNUNET_Mutex *lock;
@@ -81,8 +81,8 @@
    if (GNUNET_OK == GNUNET_client_connection_read (ctx->sock, &hdr))
     {
 #if DEBUG_FSLIB
-     GE_LOG (ctx->ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "FSLIB: received message from gnunetd\n");
 #endif
      delay = 100 * GNUNET_CRON_MILLISECONDS;
@@ -90,9 +90,9 @@
       signal protocol problem; if ok, find
       matching callback, call on value */
      if ((ntohs (hdr->size) < sizeof (CS_fs_reply_content_MESSAGE)) ||
-       (ntohs (hdr->type) != CS_PROTO_gap_RESULT))
+       (ntohs (hdr->type) != GNUNET_CS_PROTO_GAP_RESULT))
       {
-       GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
        GNUNET_free (hdr);
        continue;
       }
@@ -101,7 +101,7 @@
      if (GNUNET_OK != getQueryFor (size, (DBlock *) & rep[1], GNUNET_NO, 
 /* gnunetd will have checked already */
                     &query))
       {
-       GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (ctx->ectx, 0);
        GNUNET_free (hdr);
        continue;
       }
@@ -113,13 +113,13 @@
          memcmp (&query, &ctx->handles[i]->req->query[0],
              sizeof (GNUNET_HashCode)))
         {
-         Datastore_Value *value;
+         GNUNET_DatastoreValue *value;
 
          matched++;
          if (ctx->handles[i]->callback != NULL)
           {
-           value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + size);
-           value->size = htonl (size + sizeof (Datastore_Value));
+           value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + 
size);
+           value->size = htonl (size + sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue));
            value->type = htonl (getTypeOfBlock (size,
                              (DBlock *) &
                              rep[1]));
@@ -144,16 +144,16 @@
      GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
 #if DEBUG_FSLIB
      if (matched == 0)
-      GE_LOG (ctx->ectx,
-          GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+          GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
           "FSLIB: received content but have no pending request\n");
 #endif
     }
    else
     {
 #if DEBUG_FSLIB
-     GE_LOG (ctx->ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "FSLIB: error communicating with gnunetd; sleeping for 
%ums\n",
          delay);
 #endif
@@ -169,13 +169,13 @@
 }
 
 SEARCH_CONTEXT *
-FS_SEARCH_makeContext (struct GE_Context * ectx,
-            struct GC_Configuration * cfg,
+GNUNET_FS_create_search_context (struct GNUNET_GE_Context * ectx,
+            struct GNUNET_GC_Configuration * cfg,
            struct GNUNET_Mutex * lock)
 {
  SEARCH_CONTEXT *ret;
 
- GE_ASSERT (ectx, lock != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, lock != NULL);
  ret = GNUNET_malloc (sizeof (SEARCH_CONTEXT));
  ret->ectx = ectx;
  ret->cfg = cfg;
@@ -192,17 +192,17 @@
  ret->abort = GNUNET_NO;
  ret->thread = GNUNET_thread_create (&processReplies, ret, 128 * 1024);
  if (ret->thread == NULL)
-  GE_DIE_STRERROR (ectx, GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_BULK, "PTHREAD_CREATE");
+  GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "PTHREAD_CREATE");
  return ret;
 }
 
 void
-FS_SEARCH_destroyContext (struct FS_SEARCH_CONTEXT *ctx)
+GNUNET_FS_destroy_search_context (struct GNUNET_FS_SearchContext *ctx)
 {
  void *unused;
 
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
- GE_ASSERT (ctx->ectx, ctx->handleCount == 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ctx->ectx, ctx->handleCount == 0);
  ctx->abort = GNUNET_YES;
  GNUNET_client_connection_close_forever (ctx->sock);
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
@@ -225,14 +225,14 @@
 * @param prio priority to use for the search
 */
 SEARCH_HANDLE *
-FS_start_search (SEARCH_CONTEXT * ctx,
+GNUNET_FS_start_search (SEARCH_CONTEXT * ctx,
         const GNUNET_PeerIdentity * target,
         unsigned int type,
         unsigned int keyCount,
         const GNUNET_HashCode * keys,
         unsigned int anonymityLevel,
         unsigned int prio,
-         GNUNET_CronTime timeout, Datum_Iterator callback,
+         GNUNET_CronTime timeout, GNUNET_DatastoreValueIterator 
callback,
         void *closure)
 {
  SEARCH_HANDLE *ret;
@@ -243,8 +243,8 @@
 
  ret = GNUNET_malloc (sizeof (SEARCH_HANDLE));
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ctx->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "FSLIB: start search (%p)\n", ret);
+ GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "FSLIB: start 
search (%p)\n", ret);
 #endif
  req =
   GNUNET_malloc (sizeof (CS_fs_request_search_MESSAGE) +
@@ -252,7 +252,7 @@
  req->header.size =
   htons (sizeof (CS_fs_request_search_MESSAGE) +
      (keyCount - 1) * sizeof (GNUNET_HashCode));
- req->header.type = htons (CS_PROTO_gap_QUERY_START);
+ req->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_START);
  req->prio = htonl (prio);
  req->anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  req->expiration = GNUNET_htonll (timeout);
@@ -275,20 +275,20 @@
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
 #if DEBUG_FSLIB
  IF_GELOG (ctx->ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&req->query[0], &enc));
- GE_LOG (ctx->ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
      "FSLIB: initiating search for `%s' of type %u\n", &enc, type);
 #endif
- GE_ASSERT (NULL, ctx->sock != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ctx->sock != NULL);
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (ctx->sock, &req->header))
   {
-   FS_stop_search (ctx, ret);
+   GNUNET_FS_stop_search (ctx, ret);
    return NULL;
   }
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ctx->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FSLIB: search started (%p)\n", ret);
 #endif
  return ret;
@@ -298,22 +298,22 @@
 * Stop searching.
 */
 void
-FS_stop_search (SEARCH_CONTEXT * ctx, SEARCH_HANDLE * handle)
+GNUNET_FS_stop_search (SEARCH_CONTEXT * ctx, SEARCH_HANDLE * handle)
 {
  int i;
 
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ctx->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FSLIB: stop search (%p)\n", handle);
 #endif
- handle->req->header.type = htons (CS_PROTO_gap_QUERY_STOP);
- GE_ASSERT (NULL, ctx->sock != NULL);
+ handle->req->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_STOP);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ctx->sock != NULL);
  if (GNUNET_OK !=
    GNUNET_client_connection_write (ctx->sock, &handle->req->header))
   {
-   GE_LOG (ctx->ectx,
-       GE_WARNING | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
        "FSLIB: failed to request stop search with gnunetd\n");
   }
  GNUNET_mutex_lock (ctx->lock);
@@ -326,8 +326,8 @@
  GNUNET_mutex_unlock (ctx->lock);
  GNUNET_free (handle->req);
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ctx->ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ctx->ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FSLIB: search stopped (%p)\n", handle);
 #endif
  GNUNET_free (handle);
@@ -338,13 +338,13 @@
 * in the routing table like? Returns -1 on error.
 */
 int
-FS_getAveragePriority (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock)
+GNUNET_FS_get_current_average_priority (struct GNUNET_ClientServerConnection 
*sock)
 {
  GNUNET_MessageHeader req;
  int ret;
 
  req.size = htons (sizeof (GNUNET_MessageHeader));
- req.type = htons (CS_PROTO_gap_GET_AVG_PRIORITY);
+ req.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_GET_AVG_PRIORITY);
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (sock, &req))
   return -1;
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read_result (sock, &ret))
@@ -359,23 +359,23 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error, GNUNET_NO on 
transient error
 */
 int
-FS_insert (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
-      const Datastore_Value * block)
+GNUNET_FS_insert (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+      const GNUNET_DatastoreValue * block)
 {
  int ret;
  CS_fs_request_insert_MESSAGE *ri;
  unsigned int size;
  int retry;
 
- if (ntohl (block->size) <= sizeof (Datastore_Value))
+ if (ntohl (block->size) <= sizeof (GNUNET_DatastoreValue))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- size = ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  ri = GNUNET_malloc (sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE) + size);
  ri->header.size = htons (sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE) + size);
- ri->header.type = htons (CS_PROTO_gap_INSERT);
+ ri->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INSERT);
  ri->prio = block->prio;
  ri->expiration = block->expirationTime;
  ri->anonymityLevel = block->anonymityLevel;
@@ -390,7 +390,7 @@
     }
    if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read_result (sock, &ret))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      GNUNET_free (ri);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -404,7 +404,7 @@
 * Initialize to index a file
 */
 int
-FS_initIndex (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+GNUNET_FS_prepare_to_inde (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
        const GNUNET_HashCode * fileHc, const char *fn)
 {
  int ret;
@@ -415,18 +415,18 @@
  fnSize = strlen (fn);
  fnSize = (fnSize + 7) & (~7); /* align */
  size = sizeof (CS_fs_request_init_index_MESSAGE) + fnSize;
- GE_ASSERT (NULL, size < 65536);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, size < 65536);
  ri = GNUNET_malloc (size);
  memset (ri, 0, size);
  ri->header.size = htons (size);
- ri->header.type = htons (CS_PROTO_gap_INIT_INDEX);
+ ri->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INIT_INDEX);
  ri->reserved = htonl (0);
  ri->fileId = *fileHc;
  memcpy (&ri[1], fn, strlen (fn));
 
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Sending index initialization request to gnunetd\n");
 #endif
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (sock, &ri->header))
@@ -436,8 +436,8 @@
   }
  GNUNET_free (ri);
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Waiting for confirmation of index initialization request by 
gnunetd\n");
 #endif
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read_result (sock, &ret))
@@ -454,19 +454,19 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FS_index (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+GNUNET_FS_index (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
      const GNUNET_HashCode * fileHc,
-     const Datastore_Value * block, unsigned long long offset)
+     const GNUNET_DatastoreValue * block, unsigned long long offset)
 {
  int ret;
  CS_fs_request_index_MESSAGE *ri;
  unsigned int size;
  int retry;
 
- size = ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  ri = GNUNET_malloc (sizeof (CS_fs_request_index_MESSAGE) + size);
  ri->header.size = htons (sizeof (CS_fs_request_index_MESSAGE) + size);
- ri->header.type = htons (CS_PROTO_gap_INDEX);
+ ri->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INDEX);
  ri->prio = block->prio;
  ri->expiration = block->expirationTime;
  ri->anonymityLevel = block->anonymityLevel;
@@ -474,8 +474,8 @@
  ri->fileOffset = GNUNET_htonll (offset);
  memcpy (&ri[1], &block[1], size);
 #if DEBUG_FSLIB
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Sending index request to gnunetd\n");
 #endif
  retry = AUTO_RETRY;
@@ -487,8 +487,8 @@
      return GNUNET_SYSERR;
     }
 #if DEBUG_FSLIB
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Waiting for confirmation of index request by gnunetd\n");
 #endif
    if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read_result (sock, &ret))
@@ -504,25 +504,25 @@
 
 /**
 * Delete a block. The arguments are the same as the ones for
- * FS_insert.
+ * GNUNET_FS_insert.
 *
 * @param block the block (properly encoded and all)
 * @return number of items deleted on success,
 *  GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FS_delete (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
-      const Datastore_Value * block)
+GNUNET_FS_delete (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+      const GNUNET_DatastoreValue * block)
 {
  int ret;
  CS_fs_request_delete_MESSAGE *rd;
  unsigned int size;
  int retry;
 
- size = ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  rd = GNUNET_malloc (sizeof (CS_fs_request_delete_MESSAGE) + size);
  rd->header.size = htons (sizeof (CS_fs_request_delete_MESSAGE) + size);
- rd->header.type = htons (CS_PROTO_gap_DELETE);
+ rd->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_DELETE);
  memcpy (&rd[1], &block[1], size);
  retry = AUTO_RETRY;
  do
@@ -530,12 +530,12 @@
    if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (sock, &rd->header))
     {
      GNUNET_free (rd);
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_read_result (sock, &ret))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      GNUNET_free (rd);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -552,14 +552,14 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FS_unindex (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+GNUNET_FS_unindex (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
       unsigned int blocksize, const GNUNET_HashCode * hc)
 {
  int ret;
  CS_fs_request_unindex_MESSAGE ru;
 
  ru.header.size = htons (sizeof (CS_fs_request_unindex_MESSAGE));
- ru.header.type = htons (CS_PROTO_gap_UNINDEX);
+ ru.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_UNINDEX);
  ru.blocksize = htonl (blocksize);
  ru.fileId = *hc;
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (sock, &ru.header))
@@ -576,14 +576,14 @@
 * @return GNUNET_YES if so, GNUNET_NO if not, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-FS_testIndexed (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
+GNUNET_FS_test_indexed (struct GNUNET_ClientServerConnection *sock,
         const GNUNET_HashCode * hc)
 {
  RequestTestindex ri;
  int ret;
 
  ri.header.size = htons (sizeof (RequestTestindex));
- ri.header.type = htons (CS_PROTO_gap_TESTINDEX);
+ ri.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_TESTINDEX);
  ri.reserved = htonl (0);
  ri.fileId = *hc;
  if (GNUNET_OK != GNUNET_client_connection_write (sock, &ri.header))

Modified: GNUnet/src/applications/fs/lib/fslibtest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/lib/fslibtest.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/lib/fslibtest.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -32,7 +32,7 @@
 #include "gnunet_protocols.h"
 #include "ecrs_core.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(NULL, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(NULL, 0); goto 
FAILURE; }
 
 static struct GNUNET_CronManager *cron;
 
@@ -40,40 +40,40 @@
 
 static struct GNUNET_ThreadHandle *mainThread;
 
-static Datastore_Value *
+static GNUNET_DatastoreValue *
 makeBlock (int i)
 {
- Datastore_Value *block;
+ GNUNET_DatastoreValue *block;
  DBlock *db;
 
- block = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (DBlock) + i);
- block->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (DBlock) + i);
- block->type = htonl (D_BLOCK);
+ block = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof (DBlock) + i);
+ block->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof (DBlock) + i);
+ block->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  block->prio = htonl (0);
  block->anonymityLevel = htonl (0);
  block->expirationTime = GNUNET_htonll (now + 1 * GNUNET_CRON_HOURS);
  db = (DBlock *) & block[1];
- db->type = htonl (D_BLOCK);
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  memset (&db[1], i + (i / 253), i);
  return block;
 }
 
-static Datastore_Value *
+static GNUNET_DatastoreValue *
 makeKBlock (unsigned int i, const GNUNET_HashCode * key,
       GNUNET_HashCode * query)
 {
- Datastore_Value *block;
+ GNUNET_DatastoreValue *block;
  KBlock *db;
  struct GNUNET_RSA_PrivateKey *kkey;
 
- block = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (KBlock) + i);
- block->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + sizeof (KBlock) + i);
- block->type = htonl (K_BLOCK);
+ block = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof (KBlock) + i);
+ block->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + sizeof (KBlock) + i);
+ block->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
  block->prio = htonl (0);
  block->anonymityLevel = htonl (0);
  block->expirationTime = GNUNET_htonll (now + 1 * GNUNET_CRON_HOURS);
  db = (KBlock *) & block[1];
- db->type = htonl (K_BLOCK);
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_KEYWORD);
  memset (&db[1], i + (i / 253), i);
  kkey = GNUNET_RSA_create_key_from_hash (key);
  GNUNET_RSA_sign (kkey, i, &db[1], &db->signature);
@@ -104,7 +104,7 @@
 */
 static int
 countCallback (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, void *cls)
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, void *cls)
 {
  int *cnt = cls;
  (*cnt)--;
@@ -117,26 +117,26 @@
 
 static int
 searchResultCB (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, TSC * cls)
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, TSC * cls)
 {
  GNUNET_HashCode ekey;
- Datastore_Value *blk;
- Datastore_Value *eblk;
+ GNUNET_DatastoreValue *blk;
+ GNUNET_DatastoreValue *eblk;
  int ret;
 
  blk = makeBlock (cls->i);
  fileBlockGetQuery ((DBlock *) & blk[1],
-           ntohl (blk->size) - sizeof (Datastore_Value), &ekey);
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK ==
+           ntohl (blk->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue), 
&ekey);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK ==
       fileBlockEncode ((DBlock *) & blk[1],
-               ntohl (blk->size) - sizeof (Datastore_Value),
+               ntohl (blk->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue),
                &ekey, &eblk));
  if ((0 == memcmp (&ekey,
           key, sizeof (GNUNET_HashCode))) &&
    (value->size == blk->size) &&
    (0 == memcmp (&value[1],
           &eblk[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   {
    cls->found = GNUNET_YES;
    GNUNET_semaphore_up (cls->sem);
@@ -144,7 +144,7 @@
   }
  else
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    printf ("Received unexpected result.\n");
    ret = GNUNET_OK;
   }
@@ -154,36 +154,36 @@
 }
 
 static int
-trySearch (struct FS_SEARCH_CONTEXT *ctx, int i)
+trySearch (struct GNUNET_FS_SearchContext *ctx, int i)
 {
- struct FS_SEARCH_HANDLE *handle;
+ struct GNUNET_FS_SearchHandle *handle;
  GNUNET_CronTime now;
  GNUNET_HashCode query;
  TSC closure;
- Datastore_Value *dv;
+ GNUNET_DatastoreValue *dv;
  DBlock *db;
 
  dv = makeBlock (i);
  db = (DBlock *) & dv[1];
- fileBlockGetQuery (db, ntohl (dv->size) - sizeof (Datastore_Value), &query);
+ fileBlockGetQuery (db, ntohl (dv->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue), 
&query);
  GNUNET_free (dv);
  closure.found = GNUNET_NO;
  closure.i = i;
  closure.sem = GNUNET_semaphore_create (0);
  now = GNUNET_get_time ();
- handle = FS_start_search (ctx,
+ handle = GNUNET_FS_start_search (ctx,
               NULL,
-              D_BLOCK,
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA,
               1,
               &query,
               0,
               0,
               now + 30 * GNUNET_CRON_SECONDS,
-              (Datum_Iterator) & searchResultCB, &closure);
+              (GNUNET_DatastoreValueIterator) & searchResultCB, 
&closure);
  GNUNET_cron_add_job (cron, &abortSem, 30 * GNUNET_CRON_SECONDS, 0,
            closure.sem);
  GNUNET_semaphore_down (closure.sem, GNUNET_YES);
- FS_stop_search (ctx, handle);
+ GNUNET_FS_stop_search (ctx, handle);
  GNUNET_cron_suspend_jobs (cron, GNUNET_NO);
  GNUNET_cron_del_job (cron, &abortSem, 0, closure.sem);
  GNUNET_cron_resume_jobs (cron, GNUNET_NO);
@@ -200,42 +200,42 @@
  pid_t daemon;
 #endif
  int ok;
- struct FS_SEARCH_CONTEXT *ctx = NULL;
- struct FS_SEARCH_HANDLE *hnd;
+ struct GNUNET_FS_SearchContext *ctx = NULL;
+ struct GNUNET_FS_SearchHandle *hnd;
  struct GNUNET_Mutex *lock;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
- Datastore_Value *block;
- Datastore_Value *eblock;
+ GNUNET_DatastoreValue *block;
+ GNUNET_DatastoreValue *eblock;
  GNUNET_HashCode hc;
  GNUNET_HashCode query;
  int i;
  char *tmpName;
  int fd;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  now = GNUNET_get_time ();
  cron = cron_create (NULL);
 #if START_DAEMON
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
 #endif
  ok = GNUNET_YES;
  GNUNET_cron_start (cron);
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL,
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL,
       GNUNET_OK == GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                              60 *
                              
GNUNET_CRON_SECONDS));
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
  sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
  CHECK (sock != NULL);
- ctx = FS_SEARCH_makeContext (NULL, cfg, lock);
+ ctx = GNUNET_FS_create_search_context (NULL, cfg, lock);
  CHECK (ctx != NULL);
 
  /* ACTUAL TEST CODE */
@@ -244,37 +244,37 @@
    fprintf (stderr, ".");
    block = makeBlock (i);
    fileBlockGetQuery ((DBlock *) & block[1],
-             ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value),
+             ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
             &query);
    CHECK (GNUNET_OK == fileBlockEncode ((DBlock *) & block[1],
                      ntohl (block->size) -
-                      sizeof (Datastore_Value), &query,
+                      sizeof (GNUNET_DatastoreValue), 
&query,
                      &eblock));
    eblock->expirationTime = block->expirationTime;
    eblock->prio = block->prio;
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_insert (sock, eblock));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_insert (sock, eblock));
    CHECK (GNUNET_OK == trySearch (ctx, i));
-   CHECK (GNUNET_SYSERR != FS_delete (sock, eblock));
+   CHECK (GNUNET_SYSERR != GNUNET_FS_delete (sock, eblock));
    GNUNET_free (eblock);
    GNUNET_hash (&((DBlock *) & block[1])[1],
-          ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value) -
+          ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue) -
          sizeof (DBlock), &hc);
    /* indexing without symlink */
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_index (sock, &hc, block, 0));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_index (sock, &hc, block, 0));
    CHECK (GNUNET_OK == trySearch (ctx, i));
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, &hc));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, 
&hc));
    /* indexing with symlink */
    tmpName = GNUNET_strdup ("/tmp/symlinkTestXXXXXX");
    CHECK (-1 != (fd = mkstemp (tmpName)));
    CHECK (-1 != WRITE (fd,
              &((DBlock *) & block[1])[1],
-             ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value) -
+             ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue) 
-
              sizeof (DBlock)));
    CLOSE (fd);
-   CHECK (FS_initIndex (sock, &hc, tmpName) == GNUNET_YES);
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_index (sock, &hc, block, 0));
+   CHECK (GNUNET_FS_prepare_to_inde (sock, &hc, tmpName) == GNUNET_YES);
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_index (sock, &hc, block, 0));
    CHECK (GNUNET_OK == trySearch (ctx, i));
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, &hc));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, 
&hc));
    UNLINK (tmpName);
    GNUNET_free (tmpName);
    GNUNET_free (block);
@@ -285,24 +285,24 @@
    fprintf (stderr, ".");
    block = makeBlock (i);
    fileBlockGetQuery ((DBlock *) & block[1],
-             ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value),
+             ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
             &query);
    CHECK (GNUNET_OK == fileBlockEncode ((DBlock *) & block[1],
                      ntohl (block->size) -
-                      sizeof (Datastore_Value), &query,
+                      sizeof (GNUNET_DatastoreValue), 
&query,
                      &eblock));
    eblock->expirationTime = block->expirationTime;
    eblock->prio = block->prio;
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_insert (sock, eblock));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_insert (sock, eblock));
    CHECK (GNUNET_OK == trySearch (ctx, i));
-   CHECK (1 == FS_delete (sock, eblock));
+   CHECK (1 == GNUNET_FS_delete (sock, eblock));
    GNUNET_free (eblock);
    GNUNET_hash (&((DBlock *) & block[1])[1],
-          ntohl (block->size) - sizeof (Datastore_Value) -
+          ntohl (block->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue) -
          sizeof (DBlock), &hc);
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_index (sock, &hc, block, 0));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_index (sock, &hc, block, 0));
    CHECK (GNUNET_OK == trySearch (ctx, i));
-   CHECK (GNUNET_OK == FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, &hc));
+   CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_unindex (sock, GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE, 
&hc));
    GNUNET_free (block);
   }
  fprintf (stderr, "\n");
@@ -310,43 +310,43 @@
  /* multiple search results test */
  GNUNET_create_random_hash (&hc);
  block = makeKBlock (40, &hc, &query);
- CHECK (GNUNET_OK == FS_insert (sock, block));
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_insert (sock, block));
  GNUNET_free (block);
  block = makeKBlock (60, &hc, &query);
- CHECK (GNUNET_OK == FS_insert (sock, block));
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_FS_insert (sock, block));
  GNUNET_free (block);
  i = 2;
  mainThread = GNUNET_thread_get_self ();
- hnd = FS_start_search (ctx,
+ hnd = GNUNET_FS_start_search (ctx,
             NULL,
-             ANY_BLOCK,
+             GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
             1,
             &query, 0, 0, 10 * GNUNET_CRON_SECONDS,
             &countCallback, &i);
  CHECK (hnd != NULL);
  GNUNET_thread_sleep (10 * GNUNET_CRON_SECONDS);
- FS_stop_search (ctx, hnd);
+ GNUNET_FS_stop_search (ctx, hnd);
  GNUNET_thread_release_self (mainThread);
  CHECK (i <= 0);
 
 
  /* just to check if it crashes... */
- FS_getAveragePriority (sock);
+ GNUNET_FS_get_current_average_priority (sock);
  /* END OF TEST CODE */
 
 FAILURE:
  fprintf (stderr, "\n");
  if (ctx != NULL)
-  FS_SEARCH_destroyContext (ctx);
+  GNUNET_FS_destroy_search_context (ctx);
  if (sock != NULL)
   GNUNET_client_connection_destroy (sock);
  GNUNET_mutex_destroy (lock);
  GNUNET_cron_stop (cron);
  GNUNET_cron_destroy (cron);
 #if START_DAEMON
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -35,7 +35,7 @@
 * with anonymity and GAP messages). So we should
 * probably move it below the callback by passing
 * the anonymity level along. But that would
- * require changing the DataProcessor somewhat,
+ * require changing the GNUNET_DataProcessor somewhat,
 * which would also be ugly. So to keep things
 * simple, we do the anonymity-level check for
 * outgoing content right here.
@@ -43,8 +43,8 @@
 * @return GNUNET_OK if cover traffic is sufficient
 */
 int
-checkCoverTraffic (struct GE_Context *ectx,
-          Traffic_ServiceAPI * traffic, unsigned int level)
+checkCoverTraffic (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          GNUNET_Traffic_ServiceAPI * traffic, unsigned int level)
 {
  unsigned int count;
  unsigned int peers;
@@ -56,13 +56,13 @@
  level--;
  if (traffic == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK != traffic->get (5 * GNUNET_CRON_SECONDS / TRAFFIC_TIME_UNIT, 
 /* TTL_DECREMENT/TTU */
-                 P2P_PROTO_gap_RESULT,
-                 TC_RECEIVED, &count, &peers, &sizes,
+ if (GNUNET_OK != traffic->get (5 * GNUNET_CRON_SECONDS / 
GNUNET_TRAFFIC_TIME_UNIT,  /* TTL_DECREMENT/TTU */
+                 GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT,
+                 GNUNET_TRAFFIC_TYPE_RECEIVED, &count, &peers, 
&sizes,
                 &timevect))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Failed to get traffic stats.\n"));
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -70,16 +70,16 @@
   {
    if (peers < level / 1000)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Not enough cover traffic to satisfy anonymity requirements 
(%u, %u peers). "
          "Result dropped.\n", level, peers);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    if (count < level % 1000)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Not enough cover traffic to satisfy anonymity requirements 
(%u, %u messages). "
          "Result dropped.\n", level, count);
      return GNUNET_SYSERR;
@@ -89,8 +89,8 @@
   {
    if (count < level)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Not enough cover traffic to satisfy anonymity requirements 
(%u, %u messages). "
          "Result dropped.\n", level, count);
      return GNUNET_SYSERR;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/anonymity.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -36,14 +36,14 @@
 * with anonymity and GAP messages). So we should
 * probably move it below the callback by passing
 * the anonymity level along. But that would
- * require changing the DataProcessor somewhat,
+ * require changing the GNUNET_DataProcessor somewhat,
 * which would also be ugly. So to keep things
 * simple, we do the anonymity-level check for
 * outgoing content right here.
 *
 * @return GNUNET_OK if cover traffic is sufficient
 */
-int checkCoverTraffic (struct GE_Context *ectx,
-            Traffic_ServiceAPI * traffic, unsigned int level);
+int checkCoverTraffic (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            GNUNET_Traffic_ServiceAPI * traffic, unsigned int 
level);
 
 #endif

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -43,17 +43,17 @@
 /**
 * DHT service. Set to NULL to terminate
 */
-static DHT_ServiceAPI *dht;
+static GNUNET_DHT_ServiceAPI *dht;
 
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * SQStore service.
 */
-static SQstore_ServiceAPI *sqstore;
+static GNUNET_SQstore_ServiceAPI *sqstore;
 
 
 /**
@@ -68,14 +68,14 @@
 */
 static int total;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_push_count;
 
 
 static int
 push_callback (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, void *closure,
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
  GNUNET_CronTime delay;
@@ -94,7 +94,7 @@
   return GNUNET_SYSERR;
  dht->put (key,
       ntohl (value->type),
-      ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value),
+      ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
       GNUNET_ntohll (value->expirationTime), (const char *) &value[1]);
  if (stats != NULL)
   stats->change (stat_push_count, 1);
@@ -122,14 +122,14 @@
 * Initialize the migration module.
 */
 void
-init_dht_push (CoreAPIForApplication * capi, DHT_ServiceAPI * d)
+init_dht_push (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi, GNUNET_DHT_ServiceAPI * d)
 {
  coreAPI = capi;
  dht = d;
  sqstore = capi->requestService ("sqstore");
  if (sqstore == NULL)
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return;
   }
  stats = capi->requestService ("stats");

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/dht_push.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,7 +34,7 @@
 /**
 * Initialize the migration module.
 */
-void init_dht_push (CoreAPIForApplication * capi, DHT_ServiceAPI * s);
+void init_dht_push (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi, GNUNET_DHT_ServiceAPI * 
s);
 
 void done_dht_push (void);
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/fs.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/fs.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/fs.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 typedef struct
 {
- struct DHT_GET_RECORD *rec;
+ struct GNUNET_DHT_GetHandle *rec;
  unsigned int prio;
 } DHT_GET_CLS;
 
@@ -62,32 +62,32 @@
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * GAP service.
 */
-static GAP_ServiceAPI *gap;
+static GNUNET_GAP_ServiceAPI *gap;
 
 /**
 * DHT service. Maybe NULL!
 */
-static DHT_ServiceAPI *dht;
+static GNUNET_DHT_ServiceAPI *dht;
 
 /**
 * Datastore service.
 */
-static Datastore_ServiceAPI *datastore;
+static GNUNET_Datastore_ServiceAPI *datastore;
 
 /**
 * Traffic service.
 */
-static Traffic_ServiceAPI *traffic;
+static GNUNET_Traffic_ServiceAPI *traffic;
 
 /**
 * Stats service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_expired_replies_dropped;
 
@@ -103,12 +103,12 @@
 
 static LG_Job *lg_jobs;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static Datastore_Value *
-gapWrapperToDatastoreValue (const DataContainer * value, int prio)
+static GNUNET_DatastoreValue *
+gapWrapperToDatastoreValue (const GNUNET_DataContainer * value, int prio)
 {
- Datastore_Value *dv;
+ GNUNET_DatastoreValue *dv;
  const GapWrapper *gw;
  unsigned int size;
  GNUNET_CronTime et;
@@ -116,14 +116,14 @@
 
  if (ntohl (value->size) < sizeof (GapWrapper))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  gw = (const GapWrapper *) value;
- size = ntohl (gw->dc.size) - sizeof (GapWrapper) + sizeof (Datastore_Value);
+ size = ntohl (gw->dc.size) - sizeof (GapWrapper) + sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue);
  dv = GNUNET_malloc (size);
  dv->size = htonl (size);
- dv->type = htonl (getTypeOfBlock (size - sizeof (Datastore_Value),
+ dv->type = htonl (getTypeOfBlock (size - sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
                   (DBlock *) & gw[1]));
  dv->prio = htonl (prio);
  dv->anonymityLevel = htonl (0);
@@ -137,7 +137,7 @@
    et += now;
   }
  dv->expirationTime = GNUNET_htonll (et);
- memcpy (&dv[1], &gw[1], size - sizeof (Datastore_Value));
+ memcpy (&dv[1], &gw[1], size - sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
  return dv;
 }
 
@@ -155,9 +155,9 @@
 static int
 gapPut (void *closure,
     const GNUNET_HashCode * query,
-    const DataContainer * value, unsigned int prio)
+    const GNUNET_DataContainer * value, unsigned int prio)
 {
- Datastore_Value *dv;
+ GNUNET_DatastoreValue *dv;
  const GapWrapper *gw;
  unsigned int size;
  int ret;
@@ -173,22 +173,22 @@
                 GNUNET_YES, &hc))
    || (0 != memcmp (&hc, query, sizeof (GNUNET_HashCode))))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);  /* value failed verification! */
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);  /* value failed verification! */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  dv = gapWrapperToDatastoreValue (value, prio);
  if (dv == NULL)
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (GNUNET_YES != isDatumApplicable (ntohl (dv->type),
                    ntohl (dv->size) -
-                    sizeof (Datastore_Value),
+                    sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
                    (const DBlock *) &dv[1], &hc, 0,
                    query))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    GNUNET_free (dv);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -200,7 +200,7 @@
     _except_ if it is pure content that one
     of our clients has requested -- then we
     should ignore expiration */
-   if (ntohl (dv->type) == D_BLOCK)
+   if (ntohl (dv->type) == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA)
     processResponse (query, dv);
    else if (stats != NULL)
     stats->change (stat_expired_replies_dropped, 1);
@@ -212,9 +212,9 @@
 
 
 #if DEBUG_FS
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received GAP-PUT request (query: `%s')\n", &enc);
 #endif
  if (migration)
@@ -229,7 +229,7 @@
 
 static int
 get_result_callback (const GNUNET_HashCode * query,
-           const DataContainer * value, void *ctx)
+           const GNUNET_DataContainer * value, void *ctx)
 {
  DHT_GET_CLS *cls = ctx;
  const GapWrapper *gw;
@@ -238,9 +238,9 @@
 #if DEBUG_FS
  GNUNET_EncName enc;
 
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Found reply to query `%s'.\n", &enc);
 #endif
  gw = (const GapWrapper *) value;
@@ -250,7 +250,7 @@
                 GNUNET_YES, &hc))
    || (0 != memcmp (&hc, query, sizeof (GNUNET_HashCode))))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_OK;
   }
 
@@ -272,7 +272,7 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the TCP connection should be closed, otherwise 
GNUNET_OK
 */
 static int
-csHandleRequestQueryStop (struct ClientHandle *sock,
+csHandleRequestQueryStop (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
              const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  const CS_fs_request_search_MESSAGE *rs;
@@ -282,15 +282,15 @@
 
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_search_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  rs = (const CS_fs_request_search_MESSAGE *) req;
 #if DEBUG_FS
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&rs->query[0], &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received QUERY STOP (query: `%s')\n", &enc);
 #endif
  gap->get_stop (ntohl (rs->type),
@@ -307,12 +307,12 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the TCP connection should be closed, otherwise 
GNUNET_OK
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_insert_MESSAGE (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_insert_MESSAGE (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                    const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  const CS_fs_request_insert_MESSAGE *ri;
- Datastore_Value *datum;
- struct GE_Context *cectx;
+ GNUNET_DatastoreValue *datum;
+ struct GNUNET_GE_Context *cectx;
  GNUNET_HashCode query;
  int ret;
  unsigned int type;
@@ -321,21 +321,21 @@
 #endif
 
  cectx =
-  coreAPI->createClientLogContext (GE_USER | GE_EVENTKIND | GE_ROUTEKIND,
+  coreAPI->createClientLogContext (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_EVENTKIND | 
GNUNET_GE_ROUTEKIND,
                   sock);
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ri = (const CS_fs_request_insert_MESSAGE *) req;
- datum = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) +
+ datum = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) +
             ntohs (req->size) -
             sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE));
  datum->size =
-  htonl (sizeof (Datastore_Value) + ntohs (req->size) -
+  htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + ntohs (req->size) -
      sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE));
  datum->expirationTime = ri->expiration;
  datum->prio = ri->prio;
@@ -345,10 +345,10 @@
          sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE),
          (const DBlock *) &ri[1], GNUNET_YES, &query))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
    GNUNET_free (datum);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  type =
@@ -356,9 +356,9 @@
           sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE),
           (const DBlock *) &ri[1]);
 #if DEBUG_FS
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received REQUEST INSERT (query: `%s', type: %u, priority %u)\n",
      &enc, type, ntohl (ri->prio));
 #endif
@@ -366,7 +366,7 @@
  memcpy (&datum[1],
      &ri[1], ntohs (req->size) - sizeof (CS_fs_request_insert_MESSAGE));
  GNUNET_mutex_lock (lock);
- if ((type != D_BLOCK) || (0 == datastore->get (&query, type, NULL, NULL)))
+ if ((type != GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA) || (0 == datastore->get 
(&query, type, NULL, NULL)))
   ret = datastore->put (&query, datum);
  else
   ret = GNUNET_OK;
@@ -404,7 +404,7 @@
                   &hc))
      || (0 != memcmp (&hc, &query, sizeof (GNUNET_HashCode))))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
     }
    else
     {
@@ -413,7 +413,7 @@
    GNUNET_free (gw);
   }
  GNUNET_free (datum);
- GE_free_context (cectx);
+ GNUNET_GE_free_context (cectx);
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, ret);
 }
 
@@ -421,23 +421,23 @@
 * Process a request to symlink a file
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_init_index_MESSAGE (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_init_index_MESSAGE (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                      const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  int ret;
  char *fn;
  CS_fs_request_init_index_MESSAGE *ri;
  int fnLen;
- struct GE_Context *cectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *cectx;
 
  cectx =
-  coreAPI->createClientLogContext (GE_USER | GE_EVENTKIND | GE_ROUTEKIND,
+  coreAPI->createClientLogContext (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_EVENTKIND | 
GNUNET_GE_ROUTEKIND,
                   sock);
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_init_index_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 
@@ -447,8 +447,8 @@
 #if WINDOWS
  if (fnLen > _MAX_PATH)
   {
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #endif
@@ -459,12 +459,12 @@
 
  GNUNET_free (fn);
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Sending confirmation (%s) of index initialization request to 
client\n",
      ret == GNUNET_OK ? "success" : "failure");
 #endif
- GE_free_context (cectx);
+ GNUNET_GE_free_context (cectx);
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, ret);
 }
 
@@ -474,21 +474,21 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the TCP connection should be closed, otherwise 
GNUNET_OK
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_index_MESSAGE (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_index_MESSAGE (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                   const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  int ret;
  const CS_fs_request_index_MESSAGE *ri;
- struct GE_Context *cectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *cectx;
 
  cectx =
-  coreAPI->createClientLogContext (GE_USER | GE_EVENTKIND | GE_ROUTEKIND,
+  coreAPI->createClientLogContext (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_EVENTKIND | 
GNUNET_GE_ROUTEKIND,
                   sock);
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_index_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ri = (const CS_fs_request_index_MESSAGE *) req;
@@ -503,12 +503,12 @@
             sizeof (CS_fs_request_index_MESSAGE),
             (const DBlock *) &ri[1]);
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Sending confirmation (%s) of index request to client\n",
      ret == GNUNET_OK ? "success" : "failure");
 #endif
- GE_free_context (cectx);
+ GNUNET_GE_free_context (cectx);
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, ret);
 }
 
@@ -520,19 +520,19 @@
 */
 static int
 completeValue (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, void *closure,
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
- Datastore_Value *comp = closure;
+ GNUNET_DatastoreValue *comp = closure;
 
  if ((comp->size != value->size) ||
    (0 != memcmp (&value[1],
           &comp[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   {
 #if DEBUG_FS
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "`%s' found value that does not match (%u, %u).\n",
        __FUNCTION__, ntohl (comp->size), ntohl (value->size));
 #endif
@@ -540,8 +540,8 @@
   }
  *comp = *value;        /* make copy! */
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' found value that matches.\n", __FUNCTION__);
 #endif
  return GNUNET_SYSERR;
@@ -553,35 +553,35 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the TCP connection should be closed, otherwise 
GNUNET_OK
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_delete_MESSAGE (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_delete_MESSAGE (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                    const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  int ret;
  const CS_fs_request_delete_MESSAGE *rd;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  GNUNET_HashCode query;
  unsigned int type;
 #if DEBUG_FS
  GNUNET_EncName enc;
 #endif
- struct GE_Context *cectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *cectx;
 
  cectx =
-  coreAPI->createClientLogContext (GE_USER | GE_EVENTKIND | GE_ROUTEKIND,
+  coreAPI->createClientLogContext (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_EVENTKIND | 
GNUNET_GE_ROUTEKIND,
                   sock);
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_delete_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  rd = (const CS_fs_request_delete_MESSAGE *) req;
- value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) +
+ value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) +
             ntohs (req->size) -
             sizeof (CS_fs_request_delete_MESSAGE));
  value->size =
-  ntohl (sizeof (Datastore_Value) + ntohs (req->size) -
+  ntohl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + ntohs (req->size) -
      sizeof (CS_fs_request_delete_MESSAGE));
  type =
   getTypeOfBlock (ntohs (rd->header.size) -
@@ -596,15 +596,15 @@
          (const DBlock *) &rd[1], GNUNET_NO, &query))
   {
    GNUNET_free (value);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_FS
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received REQUEST DELETE (query: `%s', type: %u)\n", &enc, type);
 #endif
  GNUNET_mutex_lock (lock);
@@ -615,12 +615,12 @@
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
  GNUNET_free (value);
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Sending confirmation (%s) of delete request to client\n",
      ret != GNUNET_SYSERR ? "success" : "failure");
 #endif
- GE_free_context (cectx);
+ GNUNET_GE_free_context (cectx);
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, ret);
 }
 
@@ -628,31 +628,31 @@
 * Process a client request unindex content.
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_unindex_MESSAGE (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_unindex_MESSAGE (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                    const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  int ret;
  const CS_fs_request_unindex_MESSAGE *ru;
- struct GE_Context *cectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *cectx;
 
  cectx =
-  coreAPI->createClientLogContext (GE_USER | GE_EVENTKIND | GE_ROUTEKIND,
+  coreAPI->createClientLogContext (GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_EVENTKIND | 
GNUNET_GE_ROUTEKIND,
                   sock);
  if (ntohs (req->size) != sizeof (CS_fs_request_unindex_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_free_context (cectx);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_free_context (cectx);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ru = (const CS_fs_request_unindex_MESSAGE *) req;
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "FS received REQUEST UNINDEX\n");
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "FS received 
REQUEST UNINDEX\n");
 #endif
  ret = ONDEMAND_unindex (cectx,
              datastore, ntohl (ru->blocksize), &ru->fileId);
- GE_free_context (cectx);
+ GNUNET_GE_free_context (cectx);
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, ret);
 }
 
@@ -661,7 +661,7 @@
 * data is indexed.
 */
 static int
-csHandleCS_fs_request_test_index_MESSAGEed (struct ClientHandle *sock,
+csHandleCS_fs_request_test_index_MESSAGEed (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                       const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  int ret;
@@ -669,13 +669,13 @@
 
  if (ntohs (req->size) != sizeof (RequestTestindex))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ru = (const RequestTestindex *) req;
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received REQUEST TESTINDEXED\n");
 #endif
  ret = ONDEMAND_testindexed (datastore, &ru->fileId);
@@ -687,12 +687,12 @@
 * averge priority.
 */
 static int
-csHandleRequestGetAvgPriority (struct ClientHandle *sock,
+csHandleRequestGetAvgPriority (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
 #if DEBUG_FS
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received REQUEST GETAVGPRIORITY\n");
 #endif
  return coreAPI->sendValueToClient (sock, gap->getAvgPriority ());
@@ -703,7 +703,7 @@
 */
 typedef struct
 {
- DataProcessor resultCallback;
+ GNUNET_DataProcessor resultCallback;
  void *resCallbackClosure;
  unsigned int keyCount;
  const GNUNET_HashCode *keys;
@@ -711,13 +711,13 @@
 } GGC;
 
 /**
- * Callback that converts the Datastore_Value values
- * from the datastore to Blockstore values for the
+ * Callback that converts the GNUNET_DatastoreValue values
+ * from the datastore to GNUNET_Blockstore values for the
 * gap routing protocol.
 */
 static int
 gapGetConverter (const GNUNET_HashCode * key,
-         const Datastore_Value * invalue, void *cls,
+         const GNUNET_DatastoreValue * invalue, void *cls,
         unsigned long long uid)
 {
  GGC *ggc = (GGC *) cls;
@@ -726,8 +726,8 @@
  unsigned int size;
  GNUNET_CronTime et;
  GNUNET_CronTime now;
- const Datastore_Value *value;
- Datastore_Value *xvalue;
+ const GNUNET_DatastoreValue *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *xvalue;
  unsigned int level;
  GNUNET_EncName enc;
 #if EXTRA_CHECKS
@@ -735,20 +735,20 @@
 #endif
 
 #if DEBUG_FS
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Converting reply for query `%s' for gap.\n", &enc);
 #endif
  et = GNUNET_ntohll (invalue->expirationTime);
  now = GNUNET_get_time ();
- if ((et <= now) && (ntohl (invalue->type) != D_BLOCK))
+ if ((et <= now) && (ntohl (invalue->type) != 
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA))
   {
    /* content expired and not just data -- drop! */
    return GNUNET_OK;
   }
 
- if (ntohl (invalue->type) == ONDEMAND_BLOCK)
+ if (ntohl (invalue->type) == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND)
   {
    if (GNUNET_OK != ONDEMAND_getIndexed (datastore, invalue, key, &xvalue))
     return GNUNET_SYSERR;
@@ -761,23 +761,23 @@
   }
 #if EXTRA_CHECKS
  if ((GNUNET_OK !=
-    getQueryFor (ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value),
+    getQueryFor (ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue),
           (const DBlock *) &value[1], GNUNET_YES, &hc))
    || (!equalsGNUNET_HashCode (&hc, key)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);    /* value failed verification! */
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);    /* value failed verification! */
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #endif
  ret = isDatumApplicable (ntohl (value->type),
-              ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value),
+              ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue),
              (const DBlock *) &value[1],
              key, ggc->keyCount, ggc->keys);
  if (ret == GNUNET_SYSERR)
   {
-   IF_GELOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Converting reply for query `%s' for gap failed (datum not 
applicable).\n",
        &enc);
    GNUNET_free_non_null (xvalue);
@@ -785,9 +785,9 @@
   }
  if (ret == GNUNET_NO)
   {
-   IF_GELOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Converting reply for query `%s' for gap failed (type not 
applicable).\n",
        &enc);
    GNUNET_free_non_null (xvalue);
@@ -795,7 +795,7 @@
                  i.e., namespace request and namespace
                  in reply does not match namespace in query 
*/
   }
- size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue);
 
  level = ntohl (value->anonymityLevel);
  if (GNUNET_OK != checkCoverTraffic (ectx, traffic, level))
@@ -804,9 +804,9 @@
     refuse to hand out data that requires
     anonymity! */
    GNUNET_free_non_null (xvalue);
-   IF_GELOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        "Converting reply for query `%s' for gap failed (insufficient 
cover traffic).\n",
        &enc);
    return GNUNET_OK;
@@ -849,16 +849,16 @@
     unsigned int prio,
     unsigned int keyCount,
     const GNUNET_HashCode * keys,
-    DataProcessor resultCallback, void *resCallbackClosure)
+    GNUNET_DataProcessor resultCallback, void *resCallbackClosure)
 {
  int ret;
  GGC myClosure;
 #if DEBUG_FS
  GNUNET_EncName enc;
 
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&keys[0], &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "GAP requests content for `%s' of type %u\n", &enc, type);
 #endif
  myClosure.count = 0;
@@ -867,10 +867,10 @@
  myClosure.resultCallback = resultCallback;
  myClosure.resCallbackClosure = resCallbackClosure;
  ret = GNUNET_OK;
- if (type == D_BLOCK)
+ if (type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA)
   {
    ret = datastore->get (&keys[0],
-              ONDEMAND_BLOCK, &gapGetConverter, &myClosure);
+              GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND, 
&gapGetConverter, &myClosure);
   }
  if (ret != GNUNET_SYSERR)
   ret = datastore->get (&keys[0], type, &gapGetConverter, &myClosure);
@@ -890,9 +890,9 @@
 */
 static int
 gapDel (void *closure, const GNUNET_HashCode * key,
-    const DataContainer * value)
+    const GNUNET_DataContainer * value)
 {
- GE_BREAK (ectx, 0);      /* gap does not use 'del'! */
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);      /* gap does not use 'del'! */
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 
@@ -904,14 +904,14 @@
 * @return number of results, GNUNET_SYSERR on error
 */
 static int
-gapIterate (void *closure, DataProcessor processor, void *cls)
+gapIterate (void *closure, GNUNET_DataProcessor processor, void *cls)
 {
- GE_BREAK (ectx, 0);      /* gap does not use 'iterate' */
+ GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);      /* gap does not use 'iterate' */
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 
 static int
-replyHashFunction (const DataContainer * content, GNUNET_HashCode * id)
+replyHashFunction (const GNUNET_DataContainer * content, GNUNET_HashCode * id)
 {
  const GapWrapper *gw;
  unsigned int size;
@@ -919,7 +919,7 @@
  size = ntohl (content->size);
  if (size < sizeof (GapWrapper))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    memset (id, 0, sizeof (GNUNET_HashCode));
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -929,7 +929,7 @@
 }
 
 static int
-uniqueReplyIdentifier (const DataContainer * content,
+uniqueReplyIdentifier (const GNUNET_DataContainer * content,
            unsigned int type,
            int verify, const GNUNET_HashCode * primaryKey)
 {
@@ -941,7 +941,7 @@
  size = ntohl (content->size);
  if (size < sizeof (GapWrapper))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_NO;
   }
  gw = (const GapWrapper *) content;
@@ -951,13 +951,13 @@
                 &q)) &&
    (0 == memcmp (&q,
           primaryKey, sizeof (GNUNET_HashCode))) &&
-   ((type == ANY_BLOCK) ||
+   ((type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY) ||
    (type == (t = getTypeOfBlock (size - sizeof (GapWrapper),
                   (const DBlock *) &gw[1])))))
   {
    switch (type)
     {
-    case D_BLOCK:
+    case GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA:
      return GNUNET_YES;
     default:
      return GNUNET_NO;
@@ -969,9 +969,9 @@
 
 static int
 fastPathProcessor (const GNUNET_HashCode * query,
-          const DataContainer * value, void *cls)
+          const GNUNET_DataContainer * value, void *cls)
 {
- Datastore_Value *dv;
+ GNUNET_DatastoreValue *dv;
 
  dv = gapWrapperToDatastoreValue (value, 0);
  if (dv == NULL)
@@ -988,10 +988,10 @@
 */
 static int
 fastPathProcessorFirst (const GNUNET_HashCode * query,
-            const DataContainer * value, void *cls)
+            const GNUNET_DataContainer * value, void *cls)
 {
  int *done = cls;
- Datastore_Value *dv;
+ GNUNET_DatastoreValue *dv;
 
  dv = gapWrapperToDatastoreValue (value, 0);
  if (dv == NULL)
@@ -1026,7 +1026,7 @@
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    gapGet (NULL,
        job->type,
-       EXTREME_PRIORITY,
+       GNUNET_EXTREME_PRIORITY,
        job->keyCount, job->queries, &fastPathProcessor, NULL);
    GNUNET_free (job->queries);
    GNUNET_free (job);
@@ -1057,7 +1057,7 @@
 * @return GNUNET_SYSERR if the TCP connection should be closed, otherwise 
GNUNET_OK
 */
 static int
-csHandleRequestQueryStart (struct ClientHandle *sock,
+csHandleRequestQueryStart (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
              const GNUNET_MessageHeader * req)
 {
  static GNUNET_PeerIdentity all_zeros;
@@ -1072,7 +1072,7 @@
 
  if (ntohs (req->size) < sizeof (CS_fs_request_search_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  rs = (const CS_fs_request_search_MESSAGE *) req;
@@ -1082,9 +1082,9 @@
   have_target = GNUNET_YES;
 #if DEBUG_FS
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&rs->query[0], &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "FS received QUERY START (query: `%s', ttl %llu, priority %u, 
anonymity %u)\n",
      &enc, GNUNET_ntohll (rs->expiration) - GNUNET_get_time (),
      ntohl (rs->prio), ntohl (rs->anonymityLevel));
@@ -1099,13 +1099,13 @@
  done = GNUNET_NO;
  gapGet (NULL,
      type,
-     EXTREME_PRIORITY,
+     GNUNET_EXTREME_PRIORITY,
      keyCount, &rs->query[0], &fastPathProcessorFirst, &done);
  if (done == GNUNET_YES)
   {
 #if DEBUG_FS
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "FS successfully took GAP shortcut for `%s'.\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_OK;
@@ -1150,33 +1150,33 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on errors
 */
 int
-initialize_module_fs (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_fs (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Blockstore dsGap;
+ static GNUNET_Blockstore dsGap;
  unsigned long long quota;
 
  ectx = capi->ectx;
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (CHK) == 128);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (DBlock) == 4);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (IBlock) == 132);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (KBlock) == 524);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (SBlock) == 724);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (NBlock) == 716);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (KNBlock) == 1244);
- migration = GC_get_configuration_value_yesno (capi->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (CHK) == 128);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (DBlock) == 4);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (IBlock) == 132);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (KBlock) == 524);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (SBlock) == 724);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (NBlock) == 716);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (KNBlock) == 1244);
+ migration = GNUNET_GC_get_configuration_value_yesno (capi->cfg,
                         "FS", "ACTIVEMIGRATION",
                         GNUNET_YES);
  if (migration == GNUNET_SYSERR)
   return GNUNET_SYSERR;
- if (GC_get_configuration_value_number (capi->cfg,
+ if (GNUNET_GC_get_configuration_value_number (capi->cfg,
                     "FS",
                     "QUOTA",
                     1,
                     ((unsigned long long) -1) / 1024,
                     1024, &quota) == -1)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("You must specify a postive number for `%s' in the 
configuration in section `%s'.\n"),
        "QUOTA", "FS");
@@ -1185,7 +1185,7 @@
  datastore = capi->requestService ("datastore");
  if (datastore == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  traffic = capi->requestService ("traffic");
@@ -1200,7 +1200,7 @@
  gap = capi->requestService ("gap");
  if (gap == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    capi->releaseService (datastore);
    if (stats != NULL)
     capi->releaseService (stats);
@@ -1213,7 +1213,7 @@
  ltgSignal = GNUNET_semaphore_create (0);
  localGetProcessor = GNUNET_thread_create (&localGetter, NULL, 128 * 1024);
  if (localGetProcessor == NULL)
-  GE_DIE_STRERROR (ectx, GE_ADMIN | GE_FATAL | GE_BULK, "pthread_create");
+  GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_FATAL | 
GNUNET_GE_BULK, "pthread_create");
  coreAPI = capi;
  ONDEMAND_init (capi);
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
@@ -1225,58 +1225,58 @@
  dsGap.fast_get = &fastGet;
  initQueryManager (capi);
  gap->init (&dsGap,
-       &uniqueReplyIdentifier, (ReplyHashFunction) & replyHashFunction);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+       &uniqueReplyIdentifier, (GNUNET_ReplyHashingCallback) & 
replyHashFunction);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering client handlers %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n"),
      "fs",
-     CS_PROTO_gap_QUERY_START,
-     CS_PROTO_gap_QUERY_STOP,
-     CS_PROTO_gap_INSERT,
-     CS_PROTO_gap_INDEX,
-     CS_PROTO_gap_DELETE,
-     CS_PROTO_gap_UNINDEX,
-     CS_PROTO_gap_TESTINDEX,
-     CS_PROTO_gap_GET_AVG_PRIORITY, CS_PROTO_gap_INIT_INDEX);
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_START,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_STOP,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_INSERT,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_INDEX,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_DELETE,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_UNINDEX,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_TESTINDEX,
+     GNUNET_CS_PROTO_GAP_GET_AVG_PRIORITY, 
GNUNET_CS_PROTO_GAP_INIT_INDEX);
 
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_QUERY_START,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_START,
                      &csHandleRequestQueryStart));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_QUERY_STOP,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_STOP,
                      &csHandleRequestQueryStop));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_INSERT,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INSERT,
                      
&csHandleCS_fs_request_insert_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
-       GNUNET_SYSERR != capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_INDEX,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       GNUNET_SYSERR != capi->registerClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_GAP_INDEX,
                              
&csHandleCS_fs_request_index_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_INIT_INDEX,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INIT_INDEX,
                      
&csHandleCS_fs_request_init_index_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_DELETE,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_DELETE,
                      
&csHandleCS_fs_request_delete_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_UNINDEX,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_UNINDEX,
                      
&csHandleCS_fs_request_unindex_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_TESTINDEX,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_TESTINDEX,
                      
&csHandleCS_fs_request_test_index_MESSAGEed));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       capi->registerClientHandler (CS_PROTO_gap_GET_AVG_PRIORITY,
+       capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_GET_AVG_PRIORITY,
                      &csHandleRequestGetAvgPriority));
  initMigration (capi, datastore, gap, dht, traffic);
- GE_ASSERT (capi->ectx,
-       0 == GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx,
+       0 == GNUNET_GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
                           capi->ectx,
                           "ABOUT",
                           "fs",
@@ -1291,43 +1291,43 @@
  LG_Job *job;
  void *unused;
 
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "fs shutdown\n");
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
"fs shutdown\n");
  doneMigration ();
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_QUERY_START,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_START,
                        &csHandleRequestQueryStart));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_QUERY_STOP,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_QUERY_STOP,
                        &csHandleRequestQueryStop));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_INSERT,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INSERT,
                        
&csHandleCS_fs_request_insert_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_INDEX,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INDEX,
                        
&csHandleCS_fs_request_index_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_INIT_INDEX,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_INIT_INDEX,
                        
&csHandleCS_fs_request_init_index_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_DELETE,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_DELETE,
                        
&csHandleCS_fs_request_delete_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_UNINDEX,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_UNINDEX,
                        
&csHandleCS_fs_request_unindex_MESSAGE));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_TESTINDEX,
+       coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GAP_TESTINDEX,
                        
&csHandleCS_fs_request_test_index_MESSAGEed));
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
-       coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_gap_GET_AVG_PRIORITY,
+       coreAPI->unregisterClientHandler 
(GNUNET_CS_PROTO_GAP_GET_AVG_PRIORITY,
                        
&csHandleRequestGetAvgPriority));
  doneQueryManager ();
  while (lg_jobs != NULL)
@@ -1371,7 +1371,7 @@
 * Update FS module.
 */
 void
-update_module_fs (UpdateAPI * uapi)
+update_module_fs (GNUNET_UpdateAPI * uapi)
 {
  /* general sub-module updates */
  uapi->updateModule ("datastore");

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/migration.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/migration.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/migration.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -61,29 +61,29 @@
 /**
 * Datastore service.
 */
-static Datastore_ServiceAPI *datastore;
+static GNUNET_Datastore_ServiceAPI *datastore;
 
 /**
 * Global core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * GAP service.
 */
-static GAP_ServiceAPI *gap;
+static GNUNET_GAP_ServiceAPI *gap;
 
 /**
 * DHT service. Maybe NULL!
 */
-static DHT_ServiceAPI *dht;
+static GNUNET_DHT_ServiceAPI *dht;
 
 /**
 * Traffic service.
 */
-static Traffic_ServiceAPI *traffic;
+static GNUNET_Traffic_ServiceAPI *traffic;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_migration_count;
 
@@ -98,7 +98,7 @@
 
 struct MigrationRecord
 {
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  GNUNET_HashCode key;
  unsigned int receiverIndices[MAX_RECEIVERS];
  unsigned int sentCount;
@@ -106,7 +106,7 @@
 
 static struct MigrationRecord content[MAX_RECORDS];
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 /**
 * Callback method for pushing content into the network.
@@ -134,8 +134,8 @@
  GNUNET_CronTime et;
  GNUNET_CronTime now;
  unsigned int anonymity;
- Datastore_Value *enc;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *enc;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  unsigned int index;
  int entry;
  int discard_entry;
@@ -174,7 +174,7 @@
     }
    match = 1;
    if (ntohl (content[i].value->size) + sizeof (GapWrapper) -
-     sizeof (Datastore_Value) <= padding)
+     sizeof (GNUNET_DatastoreValue) <= padding)
     {
      match = 0;
      for (j = 0; j < content[i].sentCount; j++)
@@ -232,8 +232,8 @@
  if (entry == -1)
   {
 #if DEBUG_MIGRATION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Migration: no content available for migration.\n");
 #endif
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
@@ -242,16 +242,16 @@
  value = content[entry].value;
  if (value == NULL)
   {
-   GE_ASSERT (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL, 0);
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return 0;
   }
- size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue);
  if (size > padding)
   {
 #if DEBUG_MIGRATION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Migration: available content too big (%u > %u) for 
migration.\n",
        size, padding);
 #endif
@@ -259,12 +259,12 @@
    return 0;
   }
 #if DEBUG_MIGRATION
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_BULK | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
      "Migration: random lookup in datastore returned type %d.\n",
      ntohl (value->type));
 #endif
- if (ntohl (value->type) == ONDEMAND_BLOCK)
+ if (ntohl (value->type) == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND)
   {
    if (ONDEMAND_getIndexed (datastore,
                value, &content[entry].key, &enc) != GNUNET_OK)
@@ -273,8 +273,8 @@
      content[entry].value = NULL;
      GNUNET_mutex_unlock (lock);
 #if DEBUG_MIGRATION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Migration: failed to locate indexed content for 
migration.\n");
 #endif
      return 0;
@@ -286,13 +286,13 @@
    value = enc;
   }
 
- size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ size = sizeof (GapWrapper) + ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue);
  if (size > padding)
   {
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
 #if DEBUG_MIGRATION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Migration: available content too big (%u > %u) for 
migration.\n",
        size, padding);
 #endif
@@ -321,8 +321,8 @@
    ret = gap->tryMigrate (&gw->dc, &content[entry].key, position, padding);
    GNUNET_free (gw);
 #if DEBUG_MIGRATION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "gap's tryMigrate returned %u\n", ret);
 #endif
    if (ret != 0)
@@ -342,8 +342,8 @@
    else
     {
 #if DEBUG_MIGRATION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Migration: not enough cover traffic\n");
 #endif
     }
@@ -351,14 +351,14 @@
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
  if ((ret > 0) && (stats != NULL))
   stats->change (stat_migration_count, 1);
- GE_BREAK (NULL, ret <= padding);
+ GNUNET_GE_BREAK (NULL, ret <= padding);
  return ret;
 }
 
 void
-initMigration (CoreAPIForApplication * capi,
-        Datastore_ServiceAPI * ds,
-        GAP_ServiceAPI * g, DHT_ServiceAPI * d, Traffic_ServiceAPI * t)
+initMigration (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi,
+        GNUNET_Datastore_ServiceAPI * ds,
+        GNUNET_GAP_ServiceAPI * g, GNUNET_DHT_ServiceAPI * d, 
GNUNET_Traffic_ServiceAPI * t)
 {
  ectx = capi->ectx;
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
@@ -367,7 +367,7 @@
  gap = g;
  dht = d;
  traffic = t;
- coreAPI->registerSendCallback (GAP_ESTIMATED_DATA_SIZE,
+ coreAPI->registerSendCallback (GNUNET_GAP_ESTIMATED_DATA_SIZE,
                 &activeMigrationCallback);
  stats = capi->requestService ("stats");
  if (stats != NULL)
@@ -387,7 +387,7 @@
 doneMigration ()
 {
  int i;
- coreAPI->unregisterSendCallback (GAP_ESTIMATED_DATA_SIZE,
+ coreAPI->unregisterSendCallback (GNUNET_GAP_ESTIMATED_DATA_SIZE,
                  &activeMigrationCallback);
  if (stats != NULL)
   {

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/migration.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/migration.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/migration.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -81,10 +81,10 @@
 /**
 * Initialize the migration module.
 */
-void initMigration (CoreAPIForApplication * capi,
-          Datastore_ServiceAPI * s,
-          GAP_ServiceAPI * g,
-          DHT_ServiceAPI * d, Traffic_ServiceAPI * t);
+void initMigration (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi,
+          GNUNET_Datastore_ServiceAPI * s,
+          GNUNET_GAP_ServiceAPI * g,
+          GNUNET_DHT_ServiceAPI * d, GNUNET_Traffic_ServiceAPI * t);
 
 void doneMigration (void);
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -42,7 +42,7 @@
 */
 typedef struct
 {
- Datastore_Value header;
+ GNUNET_DatastoreValue header;
 
  unsigned int type;
 
@@ -69,11 +69,11 @@
 
 static char *index_directory;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static State_ServiceAPI *state;
+static GNUNET_State_ServiceAPI *state;
 
 static char *
 getOnDemandFile (const GNUNET_HashCode * fileId)
@@ -97,15 +97,15 @@
 */
 static int
 checkPresent (const GNUNET_HashCode * key,
-       const Datastore_Value * value, void *closure,
+       const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
- Datastore_Value *comp = closure;
+ GNUNET_DatastoreValue *comp = closure;
 
  if ((comp->size != value->size) ||
    (0 != memcmp (&value[1],
           &comp[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   return GNUNET_OK;
  return GNUNET_SYSERR;
 }
@@ -119,7 +119,7 @@
 *     GNUNET_YES on success
 */
 int
-ONDEMAND_initIndex (struct GE_Context *cectx,
+ONDEMAND_initIndex (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
           const GNUNET_HashCode * fileId, const char *fn)
 {
  GNUNET_EncName enc;
@@ -145,11 +145,11 @@
  GNUNET_disk_directory_create_for_file (cectx, serverFN);
  if (0 != SYMLINK (fn, serverFN))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
-              GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_BULK,
               "symlink", fn);
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
-              GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_BULK,
               "symlink", serverFN);
    GNUNET_free (serverFN);
    return GNUNET_NO;
@@ -168,8 +168,8 @@
 * GNUNET_SYSERR on other error (i.e. datastore full)
 */
 int
-ONDEMAND_index (struct GE_Context *cectx,
-        Datastore_ServiceAPI * datastore,
+ONDEMAND_index (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
+        GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
         unsigned int prio,
         GNUNET_CronTime expiration,
         unsigned long long fileOffset,
@@ -189,8 +189,8 @@
 
  if (size <= sizeof (DBlock))
   {
-   GE_BREAK (cectx, 0);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 
@@ -205,8 +205,8 @@
 
    /* not sym-linked, write content to offset! */
 #if DEBUG_ONDEMAND
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Storing on-demand encoded data in `%s'.\n", fn);
 #endif
    fd = GNUNET_disk_file_open (cectx, fn, O_LARGEFILE | O_CREAT | O_WRONLY, 
S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH); /* 644 */
@@ -223,8 +223,8 @@
     }
    else
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
-                GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
                 "write", fn);
      ret = GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -238,11 +238,11 @@
  GNUNET_free (fn);
 
  odb.header.size = htonl (sizeof (OnDemandBlock));
- odb.header.type = htonl (ONDEMAND_BLOCK);
+ odb.header.type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND);
  odb.header.prio = htonl (prio);
  odb.header.anonymityLevel = htonl (anonymityLevel);
  odb.header.expirationTime = GNUNET_htonll (expiration);
- odb.type = htonl (ONDEMAND_BLOCK);
+ odb.type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND);
  odb.fileOffset = GNUNET_htonll (fileOffset);
  odb.blockSize = htonl (size - sizeof (DBlock));
  odb.fileId = *fileId;
@@ -250,11 +250,11 @@
  fileBlockGetQuery (content, size, &key);
 #if EXTRA_CHECKS
  {
-  Datastore_Value *dsvalue;
+  GNUNET_DatastoreValue *dsvalue;
   if (GNUNET_OK != fileBlockEncode (content, size, &key, &dsvalue))
    {
-    GE_BREAK (cectx, 0);
-    GE_BREAK (ectx, 0);
+    GNUNET_GE_BREAK (cectx, 0);
+    GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    }
   else
    {
@@ -264,13 +264,13 @@
 #endif
 
 #if DEBUG_ONDEMAND
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&key, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Storing on-demand content for query `%s'\n", &enc);
 #endif
 
- ret = datastore->get (&key, ONDEMAND_BLOCK, &checkPresent, &odb.header);
+ ret = datastore->get (&key, GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND, 
&checkPresent, &odb.header);
  if (ret >= 0)
   {
    ret = datastore->put (&key, &odb.header);
@@ -284,8 +284,8 @@
 
 struct adJ
 {
- Datastore_ServiceAPI *datastore;
- Datastore_Value *dbv;
+ GNUNET_Datastore_ServiceAPI *datastore;
+ GNUNET_DatastoreValue *dbv;
  GNUNET_HashCode query;
 };
 
@@ -304,8 +304,8 @@
 * a del operation during "get" would deadlock!
 */
 static void
-asyncDelete (Datastore_ServiceAPI * datastore,
-       const Datastore_Value * dbv, const GNUNET_HashCode * query)
+asyncDelete (GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
+       const GNUNET_DatastoreValue * dbv, const GNUNET_HashCode * query)
 {
  struct adJ *job;
 #if DEBUG_ONDEMAND
@@ -319,8 +319,8 @@
  memcpy (job->dbv, dbv, ntohl (dbv->size));
 #if DEBUG_ONDEMAND
  GNUNET_hash_to_enc (query, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("Indexed file disappeared, deleting block for query `%s'\n"),
      &enc);
 #endif
@@ -338,9 +338,9 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if there was an error
 */
 int
-ONDEMAND_getIndexed (Datastore_ServiceAPI * datastore,
-           const Datastore_Value * dbv,
-           const GNUNET_HashCode * query, Datastore_Value ** enc)
+ONDEMAND_getIndexed (GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
+           const GNUNET_DatastoreValue * dbv,
+           const GNUNET_HashCode * query, GNUNET_DatastoreValue ** 
enc)
 {
  char *fn;
  char *iobuf;
@@ -352,7 +352,7 @@
 
  if (ntohl (dbv->size) != sizeof (OnDemandBlock))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  odb = (OnDemandBlock *) dbv;
@@ -368,8 +368,8 @@
    unsigned long long *first_unavail;
    struct stat linkStat;
 
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
               "open", fn);
 
    /* Is the symlink there? */
@@ -407,7 +407,7 @@
             (errno == ENAMETOOLONG) && (len < 4 * 1024 * 1024))
           if (len * 2 < len)
            {
-            GE_BREAK (ectx, 0);
+            GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
             GNUNET_array_grow (ofn, len, 0);
             GNUNET_free (fn);
             return GNUNET_SYSERR;
@@ -416,8 +416,8 @@
 
          if (ret != -1)
           {
-           GE_LOG (ectx,
-               GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+           GNUNET_GE_LOG (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
                _
                ("Because the file `%s' has been unavailable for 
3 days"
                " it got removed from your share. Please 
unindex files before"
@@ -466,8 +466,8 @@
                                fileOffset),
                         SEEK_SET))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
               "lseek", fn);
    GNUNET_free (fn);
    CLOSE (fileHandle);
@@ -475,13 +475,13 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  db = GNUNET_malloc (sizeof (DBlock) + ntohl (odb->blockSize));
- db->type = htonl (D_BLOCK);
+ db->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  iobuf = (char *) &db[1];
  blen = READ (fileHandle, iobuf, ntohl (odb->blockSize));
  if (blen != ntohl (odb->blockSize))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
               "read", fn);
    GNUNET_free (fn);
    GNUNET_free (db);
@@ -497,8 +497,8 @@
  GNUNET_free (fn);
  if (ret == GNUNET_SYSERR)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Indexed content changed (does not match its hash).\n"));
    asyncDelete (datastore, dbv, query);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -516,7 +516,7 @@
 * @return GNUNET_YES if so, GNUNET_NO if not.
 */
 int
-ONDEMAND_testindexed (Datastore_ServiceAPI * datastore,
+ONDEMAND_testindexed (GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
            const GNUNET_HashCode * fileId)
 {
  char *fn;
@@ -540,19 +540,19 @@
 */
 static int
 completeValue (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * value, void *closure,
+        const GNUNET_DatastoreValue * value, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
- Datastore_Value *comp = closure;
+ GNUNET_DatastoreValue *comp = closure;
 
  if ((comp->size != value->size) ||
    (0 != memcmp (&value[1],
           &comp[1],
-          ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value))))
+          ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue))))
   {
 #if DEBUG_ONDEMAND
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "`%s' found value that does not match (%u, %u).\n",
        __FUNCTION__, ntohl (comp->size), ntohl (value->size));
 #endif
@@ -560,8 +560,8 @@
   }
  *comp = *value;        /* make copy! */
 #if DEBUG_ONDEMAND
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "`%s' found value that matches.\n", __FUNCTION__);
 #endif
  return GNUNET_SYSERR;
@@ -578,8 +578,8 @@
 *    the keys of the odb blocks).
 */
 int
-ONDEMAND_unindex (struct GE_Context *cectx,
-         Datastore_ServiceAPI * datastore,
+ONDEMAND_unindex (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
+         GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
          unsigned int blocksize, const GNUNET_HashCode * fileId)
 {
  char *fn;
@@ -596,8 +596,8 @@
 
  fn = getOnDemandFile (fileId);
 #if DEBUG_ONDEMAND
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Removing on-demand encoded data stored in `%s'.\n", fn);
 #endif
  fd = GNUNET_disk_file_open (cectx, fn, O_RDONLY | O_LARGEFILE, S_IRUSR | 
S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);    /* 644 */
@@ -613,7 +613,7 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  block = GNUNET_malloc (sizeof (DBlock) + blocksize);
- block->type = htonl (D_BLOCK);
+ block->type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA);
  while (pos < size)
   {
    delta = size - pos;
@@ -621,8 +621,8 @@
     delta = blocksize;
    if (delta != READ (fd, &block[1], delta))
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
-                GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (cectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
                 "read", fn);
      CLOSE (fd);
      GNUNET_free (fn);
@@ -630,26 +630,26 @@
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    odb.header.size = htonl (sizeof (OnDemandBlock));
-   odb.header.type = htonl (ONDEMAND_BLOCK);
+   odb.header.type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND);
    odb.header.prio = 0;
    odb.header.anonymityLevel = 0;
    odb.header.expirationTime = 0;
-   odb.type = htonl (ONDEMAND_BLOCK);
+   odb.type = htonl (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND);
    odb.fileOffset = GNUNET_htonll (pos);
    odb.blockSize = htonl (delta);
    odb.fileId = *fileId;
    /* compute the primary key */
    fileBlockGetQuery (block, delta + sizeof (DBlock), &key);
-   if (GNUNET_SYSERR == datastore->get (&key, ONDEMAND_BLOCK, 
&completeValue, &odb.header)) /* aborted == found! */
+   if (GNUNET_SYSERR == datastore->get (&key, 
GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ONDEMAND, &completeValue, &odb.header)) /* 
aborted == found! */
     ret = datastore->del (&key, &odb.header);
    else           /* not found */
     ret = GNUNET_SYSERR;
    if (ret == GNUNET_SYSERR)
     {
      IF_GELOG (cectx,
-          GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER, GNUNET_hash_to_enc (&key,
+          GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER, 
GNUNET_hash_to_enc (&key,
                                     &enc));
-     GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
          _
          ("Unindexed ODB block `%s' from offset %llu already missing 
from datastore.\n"),
          &enc, pos);
@@ -668,7 +668,7 @@
 }
 
 int
-ONDEMAND_init (CoreAPIForApplication * capi)
+ONDEMAND_init (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  char *tmp;
 
@@ -676,18 +676,18 @@
  state = capi->requestService ("state");
  if (state == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ectx = capi->ectx;
- GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
                    "GNUNETD",
                    "GNUNETD_HOME",
-                    VAR_DAEMON_DIRECTORY, &tmp);
- GE_ASSERT (ectx, NULL != tmp);
+                    GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY, 
&tmp);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, NULL != tmp);
  tmp = GNUNET_realloc (tmp, strlen (tmp) + strlen ("/data/shared/") + 1);
  strcat (tmp, "/data/shared/");
- GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
                    "FS",
                    "INDEX-DIRECTORY",
                    tmp, &index_directory);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/ondemand.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -38,15 +38,15 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error, GNUNET_NO if symlinking failed,
 *     GNUNET_YES on success
 */
-int ONDEMAND_initIndex (struct GE_Context *cectx,
+int ONDEMAND_initIndex (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
             const GNUNET_HashCode * fileId, const char *fn);
 
 /**
 * @return GNUNET_NO if already present, GNUNET_YES on success,
 * GNUNET_SYSERR on other error (i.e. datastore full)
 */
-int ONDEMAND_index (struct GE_Context *cectx,
-          Datastore_ServiceAPI * datastore,
+int ONDEMAND_index (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
+          GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
           unsigned int prio,
           GNUNET_CronTime expiration,
           unsigned long long fileOffset,
@@ -62,10 +62,10 @@
 * this function also removes the OD-Entry
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR if there was an error
 */
-int ONDEMAND_getIndexed (Datastore_ServiceAPI * datastore,
-             const Datastore_Value * odb,
+int ONDEMAND_getIndexed (GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
+             const GNUNET_DatastoreValue * odb,
             const GNUNET_HashCode * query,
-             Datastore_Value ** enc);
+             GNUNET_DatastoreValue ** enc);
 
 /**
 * Unindex the file with the given ID. Removes the file from the
@@ -77,8 +77,8 @@
 *    up the file properly when computing
 *    the keys of the odb blocks).
 */
-int ONDEMAND_unindex (struct GE_Context *cectx,
-           Datastore_ServiceAPI * datastore,
+int ONDEMAND_unindex (struct GNUNET_GE_Context *cectx,
+           GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
            unsigned int blocksize, const GNUNET_HashCode * fileId);
 
 /**
@@ -86,10 +86,10 @@
 * indexed.
 * @return GNUNET_YES if so, GNUNET_NO if not.
 */
-int ONDEMAND_testindexed (Datastore_ServiceAPI * datastore,
+int ONDEMAND_testindexed (GNUNET_Datastore_ServiceAPI * datastore,
              const GNUNET_HashCode * fileId);
 
-int ONDEMAND_init (CoreAPIForApplication * capi);
+int ONDEMAND_init (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 int ONDEMAND_done (void);
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -38,14 +38,14 @@
 {
  GNUNET_HashCode query;
  unsigned int type;
- struct ClientHandle *client;
+ struct GNUNET_ClientHandle *client;
 } TrackRecord;
 
 
 /**
 * Stats service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_queries_tracked;
 
@@ -65,14 +65,14 @@
 */
 static struct GNUNET_Mutex *queryManagerLock;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static void
 removeEntry (unsigned int off)
 {
- GE_ASSERT (ectx, off < trackerCount);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, off < trackerCount);
  GNUNET_free (trackers[off]);
  if (stats != NULL)
   stats->change (stat_queries_tracked, -1);
@@ -83,7 +83,7 @@
 }
 
 static void
-ceh (struct ClientHandle *client)
+ceh (struct GNUNET_ClientHandle *client)
 {
  int i;
  GNUNET_mutex_lock (queryManagerLock);
@@ -102,9 +102,9 @@
 */
 void
 trackQuery (const GNUNET_HashCode * query,
-      unsigned int type, struct ClientHandle *client)
+      unsigned int type, struct GNUNET_ClientHandle *client)
 {
- GE_ASSERT (ectx, client != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, client != NULL);
  GNUNET_mutex_lock (queryManagerLock);
  if (trackerSize == trackerCount)
   GNUNET_array_grow (trackers, trackerSize, trackerSize * 2);
@@ -125,7 +125,7 @@
 * @param client where did the query come from?
 */
 void
-untrackQuery (const GNUNET_HashCode * query, struct ClientHandle *client)
+untrackQuery (const GNUNET_HashCode * query, struct GNUNET_ClientHandle 
*client)
 {
  int i;
 
@@ -148,7 +148,7 @@
 * @param value the response
 */
 void
-processResponse (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * value)
+processResponse (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * 
value)
 {
  int i;
  CS_fs_reply_content_MESSAGE *rc;
@@ -157,14 +157,14 @@
  GNUNET_EncName enc;
 #endif
 
- GE_ASSERT (ectx, ntohl (value->size) > sizeof (Datastore_Value));
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ntohl (value->size) > sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue));
  if ((GNUNET_ntohll (value->expirationTime) < GNUNET_get_time ()) &&
-   (ntohl (value->type) != D_BLOCK))
+   (ntohl (value->type) != GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_DATA))
   return;           /* ignore expired, non-data responses! */
 
  matchCount = 0;
 #if DEBUG_QUERYMANAGER
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
 #endif
  GNUNET_mutex_lock (queryManagerLock);
@@ -172,23 +172,23 @@
   {
    if ((0 == memcmp (&trackers[i]->query,
             key, sizeof (GNUNET_HashCode))) &&
-     ((trackers[i]->type == ANY_BLOCK) ||
+     ((trackers[i]->type == GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY) ||
      (trackers[i]->type == ntohl (value->type))))
     {
      matchCount++;
      rc = GNUNET_malloc (sizeof (CS_fs_reply_content_MESSAGE) +
-               ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value));
+               ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue));
      rc->header.size = htons (sizeof (CS_fs_reply_content_MESSAGE) +
                  ntohl (value->size) -
-                  sizeof (Datastore_Value));
-     rc->header.type = htons (CS_PROTO_gap_RESULT);
+                  sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
+     rc->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GAP_RESULT);
      rc->anonymityLevel = value->anonymityLevel;
      rc->expirationTime = value->expirationTime;
      memcpy (&rc[1],
-         &value[1], ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value));
+         &value[1], ntohl (value->size) - sizeof 
(GNUNET_DatastoreValue));
 #if DEBUG_QUERYMANAGER
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
          "Sending reply for `%s' to client waiting in slot %u.\n",
          &enc, i);
 #endif
@@ -201,8 +201,8 @@
 #if DEBUG_QUERYMANAGER && 0
  if (matchCount == 0)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Reply `%s' did not match any request.\n", &enc);
   }
 #endif
@@ -213,7 +213,7 @@
 * Initialize the query management.
 */
 int
-initQueryManager (CoreAPIForApplication * capi)
+initQueryManager (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  coreAPI = capi;
  ectx = capi->ectx;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.h  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/module/querymanager.h  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -31,7 +31,7 @@
 /**
 * Initialize the query management.
 */
-int initQueryManager (CoreAPIForApplication * capi);
+int initQueryManager (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi);
 
 /**
 * Shutdown query management.
@@ -46,7 +46,7 @@
 * @param client where did the query come from?
 */
 void trackQuery (const GNUNET_HashCode * query,
-         unsigned int type, struct ClientHandle *client);
+         unsigned int type, struct GNUNET_ClientHandle *client);
 
 /**
 * Stop keeping track of a query.
@@ -55,7 +55,7 @@
 * @param client where did the query come from?
 */
 void untrackQuery (const GNUNET_HashCode * query,
-          struct ClientHandle *client);
+          struct GNUNET_ClientHandle *client);
 
 /**
 * We received a reply from 'responder'.
@@ -64,6 +64,6 @@
 * @param value the response
 */
 void processResponse (const GNUNET_HashCode * key,
-           const Datastore_Value * value);
+           const GNUNET_DatastoreValue * value);
 
 #endif

Modified: GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_info.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_info.c    2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_info.c    2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -39,7 +39,7 @@
 struct DiscoveryCallback
 {
  struct DiscoveryCallback *next;
- NS_NamespaceIterator callback;
+ GNUNET_NS_NamespaceIterator callback;
  void *closure;
 };
 
@@ -53,7 +53,7 @@
 static void
 internal_notify (const char *name,
         const GNUNET_HashCode * id,
-         const struct ECRS_MetaData *md, int rating)
+         const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md, int rating)
 {
  struct DiscoveryCallback *pos;
 
@@ -68,10 +68,10 @@
 }
 
 static void
-writeNamespaceInfo (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
+writeNamespaceInfo (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
           const char *namespaceName,
-          const struct ECRS_MetaData *meta, int ranking)
+          const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta, int ranking)
 {
  unsigned int size;
  unsigned int tag;
@@ -80,10 +80,10 @@
  char *fnBase;
 
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (fnBase) +
            strlen (NS_DIR) + strlen (namespaceName) + 6);
  strcpy (fn, fnBase);
@@ -94,25 +94,25 @@
  strcat (fn, namespaceName);
  GNUNET_free (fnBase);
 
- size = ECRS_sizeofMetaData (meta, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  tag = size + sizeof (int);
  buf = GNUNET_malloc (tag);
  ((int *) buf)[0] = htonl (ranking);  /* ranking */
- GE_ASSERT (ectx,
-       size == ECRS_serializeMetaData (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       size == GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                       meta,
                       &buf[sizeof (int)],
-                       size, ECRS_SERIALIZE_FULL));
+                       size, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL));
  GNUNET_disk_file_write (ectx, fn, buf, tag, "660");
  GNUNET_free (fn);
  GNUNET_free (buf);
 }
 
 static int
-readNamespaceInfo (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
+readNamespaceInfo (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
          const char *namespaceName,
-          struct ECRS_MetaData **meta, int *ranking)
+          struct GNUNET_ECRS_MetaData **meta, int *ranking)
 {
  unsigned long long len;
  unsigned int size;
@@ -121,10 +121,10 @@
  char *fnBase;
 
  *meta = NULL;
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (fnBase) +
            strlen (NS_DIR) + strlen (namespaceName) + 6);
  strcpy (fn, fnBase);
@@ -150,7 +150,7 @@
  if (len > 16 * 1024 * 1024)
   {
    /* too big, must be invalid! remove! */
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (fn);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -165,11 +165,11 @@
 
  size = len - sizeof (int);
  *ranking = ntohl (((int *) buf)[0]);
- *meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, &buf[sizeof (int)], size);
+ *meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, &buf[sizeof (int)], size);
  if ((*meta) == NULL)
   {
    /* invalid data! remove! */
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    UNLINK (fn);
    GNUNET_free (buf);
    GNUNET_free (fn);
@@ -189,20 +189,20 @@
 * @param meta meta-data about the namespace (maybe NULL)
 * @return namespace root URI on success, NULL on error (namespace already 
exists)
 */
-struct ECRS_URI *
-NS_createNamespace (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_NS_namespace_create (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
           unsigned int anonymityLevel,
           unsigned int insertPriority,
           GNUNET_CronTime insertExpiration,
           const char *namespaceName,
-          const struct ECRS_MetaData *meta,
-          const struct ECRS_URI *advertisementURI,
+          const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta,
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *advertisementURI,
           const GNUNET_HashCode * rootEntry)
 {
- struct ECRS_URI *ret;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *ret;
 
- ret = ECRS_createNamespace (ectx,
+ ret = GNUNET_ECRS_namespace_create (ectx,
                cfg,
                namespaceName,
                meta,
@@ -215,9 +215,9 @@
    GNUNET_HashCode id;
    char *name;
 
-   NS_setNamespaceRoot (ectx, cfg, ret);
-   ECRS_getNamespaceId (ret, &id);
-   name = ECRS_getNamespaceName (&id);
+   GNUNET_NS_namespace_set_root (ectx, cfg, ret);
+   GNUNET_ECRS_uri_get_namespace_from_sks (ret, &id);
+   name = GNUNET_ECRS_get_namespace_name (&id);
    writeNamespaceInfo (ectx, cfg, name, meta, 0);
    internal_notify (namespaceName, &id, meta, 0);
    GNUNET_free (name);
@@ -232,18 +232,18 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-NS_deleteNamespace (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, const char *namespaceName)
+GNUNET_NS_namespace_delete (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const char 
*namespaceName)
 {
  int ret;
  char *tmp;
  char *fn;
 
- ret = ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, namespaceName);
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ ret = GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, namespaceName);
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &tmp);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &tmp);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (tmp) + strlen (NS_UPDATE_DIR) +
            strlen (namespaceName) + 20);
  strcpy (fn, tmp);
@@ -263,16 +263,16 @@
 * Change the ranking of a (non-local) namespace.
 *
 * @param ns the name of the namespace, as obtained
- * from ECRS_getNamespaceName
+ * from GNUNET_ECRS_get_namespace_name
 * @param delta by how much should the rating be
 * changed?
 * @return new rating of the namespace
 */
 int
-NS_rankNamespace (struct GE_Context *ectx,
-         struct GC_Configuration *cfg, const char *ns, int delta)
+GNUNET_NS_namespace_rank (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const char *ns, int 
delta)
 {
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  int ret;
  int ranking;
 
@@ -280,20 +280,20 @@
  if (ret == GNUNET_SYSERR)
   {
    ranking = 0;
-   meta = ECRS_createMetaData ();
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
   }
  ranking += delta;
  writeNamespaceInfo (ectx, cfg, ns, meta, ranking);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  return ranking;
 }
 
 typedef struct
 {
- NS_NamespaceIterator iterator;
+ GNUNET_NS_NamespaceIterator iterator;
  void *closure;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 } LNClosure;
 
 static int
@@ -302,21 +302,21 @@
 {
  LNClosure *c = cls;
  int ret;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  int rating;
 
  meta = NULL;
  rating = 0;
  readNamespaceInfo (c->ectx, c->cfg, name, &meta, &rating);
  if (meta == NULL)
-  meta = ECRS_createMetaData ();
+  meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  if (c->iterator != NULL)
   {
    ret = c->iterator (c->closure, name, nsid, meta, rating);
   }
  else
   ret = GNUNET_OK;
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  return ret;
 }
 
@@ -325,7 +325,7 @@
 {
  LNClosure *c = cls;
  int ret;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  int rating;
  GNUNET_HashCode id;
 
@@ -339,7 +339,7 @@
   }
  else
   ret = GNUNET_OK;
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -348,9 +348,9 @@
 *
 */
 int
-NS_listNamespaces (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
-          NS_NamespaceIterator iterator, void *closure)
+GNUNET_NS_namespace_list_all (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+          GNUNET_NS_NamespaceIterator iterator, void *closure)
 {
  LNClosure cls;
  char *fn;
@@ -362,13 +362,13 @@
  cls.closure = closure;
  cls.ectx = ectx;
  cls.cfg = cfg;
- ret1 = ECRS_listNamespaces (ectx, cfg, &localListNamespaceHelper, &cls);
+ ret1 = GNUNET_ECRS_get_namespaces (ectx, cfg, &localListNamespaceHelper, 
&cls);
  if (ret1 == -1)
   return ret1;
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (fnBase) + strlen (NS_DIR) + 4);
  strcpy (fn, fnBase);
  GNUNET_free (fnBase);
@@ -388,17 +388,17 @@
 * @param lastId maybe NULL
 */
 static char *
-getUpdateDataFilename (struct GE_Context *ectx,
-            struct GC_Configuration *cfg,
+getUpdateDataFilename (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+            struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
            const char *nsname, const GNUNET_HashCode * lastId)
 {
  char *tmp;
  char *ret;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &tmp);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &tmp);
  ret = GNUNET_malloc (strlen (tmp) + strlen (NS_UPDATE_DIR) +
            strlen (nsname) + sizeof (GNUNET_EncName) + 20);
  strcpy (ret, tmp);
@@ -434,12 +434,12 @@
 * @return GNUNET_OK if update data was found, GNUNET_SYSERR if not.
 */
 static int
-readUpdateData (struct GE_Context *ectx,
-        struct GC_Configuration *cfg,
+readUpdateData (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+        struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
         const char *nsname,
         const GNUNET_HashCode * lastId,
         GNUNET_HashCode * nextId,
-        ECRS_FileInfo * fi,
+        GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
         GNUNET_Int32Time * updateInterval,
         GNUNET_Int32Time * lastPubTime)
 {
@@ -485,25 +485,25 @@
  if (size == 0)
   {
    GNUNET_free (buf);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if (fi != NULL)
   {
-   fi->meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, &uri[pos], size);
+   fi->meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, &uri[pos], size);
    if (fi->meta == NULL)
     {
      GNUNET_free (buf);
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
-   fi->uri = ECRS_stringToUri (ectx, uri);
+   fi->uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, uri);
    if (fi->uri == NULL)
     {
-     ECRS_freeMetaData (fi->meta);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi->meta);
      fi->meta = NULL;
      GNUNET_free (buf);
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
   }
@@ -521,12 +521,12 @@
 * Write content update information.
 */
 static int
-writeUpdateData (struct GE_Context *ectx,
-         struct GC_Configuration *cfg,
+writeUpdateData (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
         const char *nsname,
         const GNUNET_HashCode * thisId,
         const GNUNET_HashCode * nextId,
-         const ECRS_FileInfo * fi,
+         const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
         const GNUNET_Int32Time updateInterval,
         const GNUNET_Int32Time lastPubTime)
 {
@@ -536,8 +536,8 @@
  size_t size;
  struct UpdateData *buf;
 
- uri = ECRS_uriToString (fi->uri);
- metaSize = ECRS_sizeofMetaData (fi->meta, ECRS_SERIALIZE_FULL);
+ uri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
+ metaSize = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (fi->meta, 
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL);
  size = sizeof (struct UpdateData) + metaSize + strlen (uri) + 1;
  buf = GNUNET_malloc (size);
  buf->nextId = *nextId;
@@ -545,12 +545,12 @@
  buf->updateInterval = htonl (updateInterval);
  buf->lastPubTime = htonl (lastPubTime);
  memcpy (&buf[1], uri, strlen (uri) + 1);
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       metaSize ==
-       ECRS_serializeMetaData (ectx,
+       GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                   fi->meta,
                   &((char *) &buf[1])[strlen (uri) + 1],
-                   metaSize, ECRS_SERIALIZE_FULL));
+                   metaSize, GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL));
  GNUNET_free (uri);
  fn = getUpdateDataFilename (ectx, cfg, nsname, thisId);
  GNUNET_disk_file_write (ectx, fn, buf, size, "400"); /* no editing, just 
deletion */
@@ -567,8 +567,8 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-NS_computeNextId (struct GE_Context *ectx,
-         struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_NS_compute_next_identifier (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+         struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
          const char *name,
          const GNUNET_HashCode * lastId,
          const GNUNET_HashCode * thisId,
@@ -580,8 +580,8 @@
  GNUNET_Int32Time lastTime;
  GNUNET_Int32Time ui;
 
- if ((updateInterval == ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC) ||
-   (updateInterval == ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE))
+ if ((updateInterval == GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC) ||
+   (updateInterval == GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE))
   return GNUNET_SYSERR;
 
  if (GNUNET_OK != readUpdateData (ectx,
@@ -615,9 +615,9 @@
 *    entry?
 * @param uri set to the resulting URI
 */
-struct ECRS_URI *
-NS_addToNamespace (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
+struct GNUNET_ECRS_URI *
+GNUNET_NS_add_to_namespace (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
          unsigned int anonymityLevel,
          unsigned int insertPriority,
          GNUNET_CronTime insertExpiration,
@@ -626,7 +626,7 @@
          const GNUNET_HashCode * lastId,
          const GNUNET_HashCode * thisId,
          const GNUNET_HashCode * nextId,
-          const struct ECRS_URI *dst, const struct ECRS_MetaData *md)
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *dst, const struct 
GNUNET_ECRS_MetaData *md)
 {
  GNUNET_Int32Time creationTime;
  GNUNET_HashCode nid;
@@ -634,15 +634,15 @@
  GNUNET_Int32Time now;
  GNUNET_Int32Time lastTime;
  GNUNET_Int32Time lastInterval;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  char *old;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  /* computation of IDs of update(s). Not as terrible as
   it looks, just enumerating all of the possible cases
   of periodic/sporadic updates and how IDs are computed. */
  creationTime = GNUNET_get_time_int32 (&now);
- if (updateInterval != ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
+ if (updateInterval != GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_NONE)
   {
    if ((lastId != NULL) &&
      (GNUNET_OK == readUpdateData (ectx,
@@ -654,14 +654,14 @@
     {
      if (lastInterval != updateInterval)
       {
-       GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
            _
            ("Publication interval for periodic publication 
changed."));
       }
      /* try to compute tid and/or
       nid based on information read from lastId */
 
-     if (updateInterval != ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
+     if (updateInterval != GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
       {
        GNUNET_HashCode delta;
 
@@ -675,7 +675,7 @@
         }
        if (creationTime > GNUNET_get_time () + 7 * GNUNET_CRON_DAYS)
         {
-         GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+         GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
              _("Publishing update for periodically updated "
               "content more than a week ahead of schedule.\n"));
         }
@@ -736,7 +736,7 @@
      nid = tid;
     }
   }
- uri = ECRS_addToNamespace (ectx,
+ uri = GNUNET_ECRS_namespace_add_content (ectx,
               cfg,
               name,
               anonymityLevel,
@@ -746,12 +746,12 @@
               updateInterval, &tid, &nid, dst, md);
  if ((uri != NULL) && (dst != NULL))
   {
-   fi.uri = ECRS_dupUri (dst);
-   fi.meta = (struct ECRS_MetaData *) md;
+   fi.uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (dst);
+   fi.meta = (struct GNUNET_ECRS_MetaData *) md;
    writeUpdateData (ectx,
            cfg,
            name, &tid, &nid, &fi, updateInterval, creationTime);
-   ECRS_freeUri (fi.uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
    if (lastId != NULL)
     {
      old = getUpdateDataFilename (ectx, cfg, name, lastId);
@@ -765,18 +765,18 @@
 struct lNCC
 {
  const char *name;
- NS_UpdateIterator it;
+ GNUNET_NS_UpdateIterator it;
  void *closure;
  int cnt;
- struct GE_Context *ectx;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 };
 
 static int
 lNCHelper (const char *fil, const char *dir, void *ptr)
 {
  struct lNCC *cls = ptr;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  GNUNET_HashCode lastId;
  GNUNET_HashCode nextId;
  GNUNET_Int32Time pubFreq;
@@ -786,7 +786,7 @@
 
  if (GNUNET_OK != GNUNET_enc_to_hash (fil, &lastId))
   {
-   GE_BREAK (cls->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cls->ectx, 0);
    return GNUNET_OK;
   }
  fi.uri = NULL;
@@ -797,11 +797,11 @@
                  &lastId, &nextId, &fi, &pubFreq,
                  &lastTime))
   {
-   GE_BREAK (cls->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (cls->ectx, 0);
    return GNUNET_OK;
   }
  cls->cnt++;
- if (pubFreq == ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
+ if (pubFreq == GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC)
   {
    nextTime = 0;
   }
@@ -817,13 +817,13 @@
    if (GNUNET_OK != cls->it (cls->closure,
                 &fi, &lastId, &nextId, pubFreq, nextTime))
     {
-     ECRS_freeUri (fi.uri);
-     ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
   }
- ECRS_freeUri (fi.uri);
- ECRS_freeMetaData (fi.meta);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -831,10 +831,10 @@
 * List all updateable content in a given namespace.
 */
 int
-NS_listNamespaceContent (struct GE_Context *ectx,
-             struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_NS_namespace_list_contents (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+             struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
             const char *name,
-             NS_UpdateIterator iterator, void *closure)
+             GNUNET_NS_UpdateIterator iterator, void *closure)
 {
  struct lNCC cls;
  char *dirName;
@@ -860,8 +860,8 @@
 static int
 mergeMeta (EXTRACTOR_KeywordType type, const char *data, void *cls)
 {
- struct ECRS_MetaData *meta = cls;
- ECRS_addToMetaData (meta, type, data);
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta = cls;
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, type, data);
  return GNUNET_OK;
 }
 
@@ -873,34 +873,34 @@
 * @param ns the namespace identifier
 */
 void
-NS_addNamespaceInfo (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg,
-           const struct ECRS_URI *uri,
-           const struct ECRS_MetaData *meta)
+GNUNET_NS_namespace_add_information (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+           const struct GNUNET_ECRS_URI *uri,
+           const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
  char *name;
  int ranking;
- struct ECRS_MetaData *old;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *old;
  GNUNET_HashCode id;
 
- if (!ECRS_isNamespaceUri (uri))
+ if (!GNUNET_ECRS_uri_test_sks (uri))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
- ECRS_getNamespaceId (uri, &id);
- name = ECRS_getNamespaceName (&id);
+ GNUNET_ECRS_uri_get_namespace_from_sks (uri, &id);
+ name = GNUNET_ECRS_get_namespace_name (&id);
  if (name == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  ranking = 0;
  if (GNUNET_OK == readNamespaceInfo (ectx, cfg, name, &old, &ranking))
   {
-   ECRS_getMetaData (meta, &mergeMeta, old);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (meta, &mergeMeta, old);
    writeNamespaceInfo (ectx, cfg, name, old, ranking);
-   ECRS_freeMetaData (old);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (old);
   }
  else
   {
@@ -916,18 +916,18 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error, GNUNET_OK on success
 */
 int
-NS_getNamespaceRoot (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_NS_namespace_get_root (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
           const char *ns, GNUNET_HashCode * root)
 {
  char *fn;
  char *fnBase;
  int ret;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn = GNUNET_malloc (strlen (fnBase) + strlen (NS_ROOTS) + strlen (ns) + 6);
  strcpy (fn, fnBase);
  strcat (fn, DIR_SEPARATOR_STR);
@@ -946,24 +946,24 @@
 }
 
 void
-NS_setNamespaceRoot (struct GE_Context *ectx,
-           struct GC_Configuration *cfg, const struct ECRS_URI *uri)
+GNUNET_NS_namespace_set_root (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+           struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const struct 
GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  char *fn;
  char *fnBase;
  GNUNET_HashCode ns;
  char *name;
 
- if (GNUNET_OK != ECRS_getNamespaceId (uri, &ns))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_uri_get_namespace_from_sks (uri, &ns))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
- name = ECRS_getNamespaceName (&ns);
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ name = GNUNET_ECRS_get_namespace_name (&ns);
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &fnBase);
  fn =
   GNUNET_malloc (strlen (fnBase) + strlen (NS_ROOTS) + strlen (name) + 6);
  strcpy (fn, fnBase);
@@ -974,7 +974,7 @@
  strcat (fn, name);
  GNUNET_free (name);
  GNUNET_free (fnBase);
- if (GNUNET_OK == ECRS_getSKSContentHash (uri, &ns))
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_uri_get_content_hash_from_sks (uri, &ns))
   {
    GNUNET_disk_file_write (ectx, fn, &ns, sizeof (GNUNET_HashCode), "644");
   }
@@ -986,9 +986,9 @@
 * a new namespace.
 */
 int
-NS_registerDiscoveryCallback (struct GE_Context *ectx,
-               struct GC_Configuration *cfg,
-               NS_NamespaceIterator iterator, void *closure)
+GNUNET_NS_register_discovery_callback (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+               struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+               GNUNET_NS_NamespaceIterator iterator, void 
*closure)
 {
  struct DiscoveryCallback *list;
 
@@ -998,7 +998,7 @@
  GNUNET_mutex_lock (lock);
  list->next = head;
  head = list;
- NS_listNamespaces (ectx, cfg, iterator, closure);
+ GNUNET_NS_namespace_list_all (ectx, cfg, iterator, closure);
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -1007,7 +1007,7 @@
 * Unregister namespace discovery callback.
 */
 int
-NS_unregisterDiscoveryCallback (NS_NamespaceIterator iterator, void *closure)
+GNUNET_NS_unregister_discovery_callback (GNUNET_NS_NamespaceIterator iterator, 
void *closure)
 {
  struct DiscoveryCallback *prev;
  struct DiscoveryCallback *pos;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_infotest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_infotest.c  2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/namespace/namespace_infotest.c  2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -33,76 +33,76 @@
 #include "gnunet_util_crypto.h"
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ok = GNUNET_NO; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto 
FAILURE; }
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
  pid_t daemon;
  int ok;
- struct ECRS_URI *uri = NULL;
- struct ECRS_URI *euri = NULL;
- struct ECRS_MetaData *meta = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *euri = NULL;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta = NULL;
  GNUNET_HashCode root;
  int old;
  int newVal;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  daemon = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "peer.conf", GNUNET_NO);
- GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, daemon > 0);
  CHECK (GNUNET_OK ==
     GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg,
                     30 * GNUNET_CRON_SECONDS));
  ok = GNUNET_YES;
- NS_deleteNamespace (ectx, cfg, "test");
+ GNUNET_NS_namespace_delete (ectx, cfg, "test");
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);    /* give apps time to 
start */
 
  /* ACTUAL TEST CODE */
- old = NS_listNamespaces (ectx, cfg, NULL, NULL);
+ old = GNUNET_NS_namespace_list_all (ectx, cfg, NULL, NULL);
 
- meta = ECRS_createMetaData ();
- ECRS_addToMetaData (meta, 0, "test");
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, 0, "test");
  GNUNET_create_random_hash (&root);
- uri = NS_createNamespace (ectx,
+ uri = GNUNET_NS_namespace_create (ectx,
               cfg,
               1,
               1,
               GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES,
               "test", meta, NULL, &root);
  CHECK (uri != NULL);
- newVal = NS_listNamespaces (ectx, cfg, NULL, NULL);
+ newVal = GNUNET_NS_namespace_list_all (ectx, cfg, NULL, NULL);
  CHECK (old < newVal);
- old = NS_listNamespaceContent (ectx, cfg, "test", NULL, NULL);
- euri = NS_addToNamespace (ectx,
+ old = GNUNET_NS_namespace_list_contents (ectx, cfg, "test", NULL, NULL);
+ euri = GNUNET_NS_add_to_namespace (ectx,
               cfg,
               1,
               1,
               GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES,
               "test", 42, NULL, &root, NULL, uri, meta);
  CHECK (euri != NULL);
- newVal = NS_listNamespaceContent (ectx, cfg, "test", NULL, NULL);
+ newVal = GNUNET_NS_namespace_list_contents (ectx, cfg, "test", NULL, NULL);
  CHECK (old < newVal);
- CHECK (GNUNET_OK == NS_deleteNamespace (ectx, cfg, "test"));
+ CHECK (GNUNET_OK == GNUNET_NS_namespace_delete (ectx, cfg, "test"));
  /* END OF TEST CODE */
 FAILURE:
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  if (euri != NULL)
-  ECRS_freeUri (euri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (euri);
  if (meta != NULL)
-  ECRS_freeMetaData (meta);
- ECRS_deleteNamespace (ectx, cfg, "test");
+  GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+ GNUNET_ECRS_namespace_delete (ectx, cfg, "test");
 
- GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, GNUNET_OK == GNUNET_daemon_stop (NULL, daemon));
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == GNUNET_YES) ? 0 : 1;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -32,7 +32,7 @@
 #include "gnunet_uritrack_lib.h"
 #include "gnunet_util.h"
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 static int do_list;
 
@@ -40,7 +40,7 @@
 
 static int do_track;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static int
 itemPrinter (EXTRACTOR_KeywordType type, const char *data, void *closure)
@@ -52,18 +52,18 @@
 }
 
 static void
-printMeta (const struct ECRS_MetaData *meta)
+printMeta (const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
- ECRS_getMetaData (meta, &itemPrinter, NULL);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (meta, &itemPrinter, NULL);
 }
 
 static int
-printNode (const ECRS_FileInfo * fi,
+printNode (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *unused)
 {
  char *string;
 
- string = ECRS_uriToString (fi->uri);
+ string = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
  printf ("%s:\n", string);
  GNUNET_free (string);
  printMeta (fi->meta);
@@ -74,7 +74,7 @@
 printDirectory (const char *filename)
 {
  unsigned long long len;
- struct ECRS_MetaData *md;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *md;
  char *data;
  int ret;
  char *name;
@@ -100,13 +100,13 @@
    data = MMAP (NULL, len, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
    if (data == MAP_FAILED)
     {
-     GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mmap", name);
+     GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "mmap", name);
      ret = -1;
     }
    else
     {
-     ret = ECRS_listDirectory (ectx, data, len, &md, &printNode, NULL);
+     ret = GNUNET_ECRS_directory_list_contents (ectx, data, len, &md, 
&printNode, NULL);
      MUNMAP (data, len);
     }
    CLOSE (fd);
@@ -118,7 +118,7 @@
  if (md != NULL)
   {
    printMeta (md);
-   ECRS_freeMetaData (md);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (md);
   }
  printf ("\n");
  GNUNET_free (name);
@@ -141,7 +141,7 @@
  {'t', "track", NULL,
  gettext_noop ("start tracking entries for the directory database"),
  0, &GNUNET_getopt_configure_set_one, &do_track},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -150,7 +150,7 @@
 main (int argc, char *const *argv)
 {
  int i;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
  i = GNUNET_init (argc,
          argv,
@@ -163,14 +163,14 @@
   }
  if (do_list)
   printf (_("Listed %d matching entries.\n"),
-      URITRACK_listURIs (ectx, cfg, GNUNET_YES, &printNode, NULL));
+      GNUNET_URITRACK_list (ectx, cfg, GNUNET_YES, &printNode, NULL));
  if (do_kill)
   {
-   URITRACK_trackURIS (ectx, cfg, GNUNET_NO);
-   URITRACK_clearTrackedURIS (ectx, cfg);
+   GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (ectx, cfg, GNUNET_NO);
+   GNUNET_URITRACK_clear (ectx, cfg);
   }
  if (do_track)
-  URITRACK_trackURIS (ectx, cfg, GNUNET_YES);
+  GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (ectx, cfg, GNUNET_YES);
 
  while (i < argc)
   printDirectory (argv[i++]);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-download.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-download.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-download.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -29,9 +29,9 @@
 #include "gnunet_fsui_lib.h"
 #include "gnunet_util.h"
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static unsigned long long verbose;
 
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 static int do_directory;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 static char *filename;
 
@@ -49,13 +49,13 @@
 
 static GNUNET_CronTime start_time;
 
-static struct FSUI_DownloadList *dl;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList *dl;
 
 static int errorCode;
 
 static unsigned int downloads_running;
 
-static struct FSUI_DownloadList **downloads;
+static struct GNUNET_FSUI_DownloadList **downloads;
 
 static unsigned int downloads_size;
 
@@ -86,7 +86,7 @@
  {'R', "recursive", NULL,
  gettext_noop ("download a GNUnet directory recursively"),
  0, &GNUNET_getopt_configure_set_one, &do_recursive},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -97,12 +97,12 @@
 * method exits once the download is complete.
 */
 static void *
-progressModel (void *unused, const FSUI_Event * event)
+progressModel (void *unused, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  GNUNET_mutex_lock (lock);
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_download_progress:
+  case GNUNET_FSUI_download_progress:
    if (verbose)
     {
      PRINTF (_("Download of file `%s' at "
@@ -115,7 +115,7 @@
          / (double) GNUNET_CRON_SECONDS));
     }
    break;
-  case FSUI_download_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_download_aborted:
    if (dl == event->data.DownloadError.dc.pos)
     {
      /* top-download aborted */
@@ -124,13 +124,13 @@
      GNUNET_shutdown_initiate ();
     }
    break;
-  case FSUI_download_error:
+  case GNUNET_FSUI_download_error:
    printf (_("Error downloading: %s\n"),
        event->data.DownloadError.message);
    errorCode = 3;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_download_completed:
+  case GNUNET_FSUI_download_completed:
    PRINTF (_("Download of file `%s' complete. "
         "Speed was %8.3f KiB per second.\n"),
        event->data.DownloadCompleted.filename,
@@ -144,14 +144,14 @@
      GNUNET_shutdown_initiate ();
     }
    break;
-  case FSUI_download_started:
+  case GNUNET_FSUI_download_started:
    downloads_running++;
    GNUNET_array_append (downloads, downloads_size,
              event->data.DownloadStarted.dc.pos);
-  case FSUI_download_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_download_stopped:
    break;
   default:
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
   }
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
@@ -159,15 +159,15 @@
 }
 
 static int
-directoryIterator (const ECRS_FileInfo * fi,
+directoryIterator (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
          const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *cls)
 {
- struct FSUI_Context *ctx = cls;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx = cls;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  char *fn;
  char *f;
 
- f = ECRS_getFirstFromMetaData (fi->meta,
+ f = GNUNET_ECRS_meta_data_get_first_by_types (fi->meta,
                 EXTRACTOR_FILENAME,
                 EXTRACTOR_TITLE,
                 EXTRACTOR_ARTIST,
@@ -184,10 +184,10 @@
  if (verbose > 1)
   printf (_("Starting download `%s'\n"), f);
  GNUNET_free (f);
- meta = ECRS_createMetaData ();
- FSUI_startDownload (ctx,
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
            anonymity, do_recursive, fi->uri, meta, fn, NULL, NULL);
- ECRS_freeMetaData (meta);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
  GNUNET_free (fn);
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -205,9 +205,9 @@
 {
  int ok;
  int try_rename;
- struct FSUI_Context *ctx;
- struct ECRS_URI *uri;
- struct ECRS_MetaData *meta;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
  int i;
 
  i = GNUNET_init (argc,
@@ -221,25 +221,25 @@
   }
  if (i == argc)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Not enough arguments. "
         "You must specify a GNUnet file URI\n"));
    errorCode = -1;
    goto quit;
   }
- GC_get_configuration_value_number (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg,
                   "GNUNET",
                   "VERBOSE", 0, 9999, 0, &verbose);
  uri = NULL;
  if (!do_directory)
   {
-   uri = ECRS_stringToUri (ectx, argv[i]);
+   uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, argv[i]);
    if ((NULL == uri) ||
-     (!(ECRS_isLocationUri (uri) || ECRS_isFileUri (uri))))
+     (!(GNUNET_ECRS_uri_test_loc (uri) || GNUNET_ECRS_uri_test_chk 
(uri))))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("URI `%s' invalid for gnunet-download.\n"), argv[i]);
      errorCode = -1;
      goto quit;
@@ -269,15 +269,15 @@
     }
    else
     {
-     GE_ASSERT (ectx,
+     GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
           strlen (argv[i]) >
-           strlen (ECRS_URI_PREFIX) + strlen (ECRS_FILE_INFIX));
+           strlen (GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) + strlen 
(GNUNET_ECRS_FILE_INFIX));
      filename = GNUNET_expand_file_name (ectx,
                        &argv[i][strlen
-                            (ECRS_URI_PREFIX) +
+                            
(GNUNET_ECRS_URI_PREFIX) +
                            strlen
-                            (ECRS_FILE_INFIX)]);
-     GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+                            
(GNUNET_ECRS_FILE_INFIX)]);
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
          _("No filename specified, using `%s' instead (for now).\n"),
          filename);
      try_rename = GNUNET_YES;
@@ -285,7 +285,7 @@
   }
  ok = GNUNET_NO;
  lock = GNUNET_mutex_create (GNUNET_NO);
- ctx = FSUI_start (ectx,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (ectx,
           cfg,
           "gnunet-download",
           parallelism == 0 ? 1 : parallelism,
@@ -317,20 +317,20 @@
     {
      if (fd != -1)
       CLOSE (fd);
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_IMMEDIATE | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_USER,
          _("Could not access gnunet-directory file `%s'\n"), efn);
-     FSUI_stop (ctx);
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);
      GNUNET_mutex_destroy (lock);
      GNUNET_free (efn);
      goto quit;
     }
-   meta = ECRS_createMetaData ();
-   count = ECRS_listDirectory (ectx,
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+   count = GNUNET_ECRS_directory_list_contents (ectx,
                  data,
                  sbuf.st_size,
                  &meta, &directoryIterator, ctx);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
    MUNMAP (data, sbuf.st_size);
    CLOSE (fd);
    GNUNET_free (efn);
@@ -345,14 +345,14 @@
   }
  else
   {
-   meta = ECRS_createMetaData ();
-   dl = FSUI_startDownload (ctx,
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+   dl = GNUNET_FSUI_download_start (ctx,
                anonymity,
                do_recursive, uri, meta, filename, NULL, NULL);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
    if (dl == NULL)
     {
-     FSUI_stop (ctx);
+     GNUNET_FSUI_stop (ctx);
      GNUNET_mutex_destroy (lock);
      goto quit;
     }
@@ -361,17 +361,17 @@
  if (errorCode == 1)
   {
    for (i = 0; i < downloads_size; i++)
-    FSUI_abortDownload (ctx, downloads[i]);
+    GNUNET_FSUI_download_abort (ctx, downloads[i]);
   }
  for (i = 0; i < downloads_size; i++)
-  FSUI_stopDownload (ctx, downloads[i]);
+  GNUNET_FSUI_download_stop (ctx, downloads[i]);
  GNUNET_array_grow (downloads, downloads_size, 0);
- FSUI_stop (ctx);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  GNUNET_mutex_destroy (lock);
 
  if ((errorCode == 0) && (dl != NULL) && (try_rename == GNUNET_YES))
   {
-   char *newname = ECRS_suggestFilename (ectx,
+   char *newname = GNUNET_ECRS_suggest_better_filename (ectx,
                       filename);
 
    if (newname != NULL)
@@ -382,7 +382,7 @@
   }
  GNUNET_free (filename);
  if (uri != NULL)
-  ECRS_freeUri (uri);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
 quit:
  GNUNET_fini (ectx, cfg);
  return errorCode;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -39,27 +39,27 @@
 
 static int errorCode;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct FSUI_Context *ctx;
+static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
 
-static struct FSUI_UploadList *ul;
+static struct GNUNET_FSUI_UploadList *ul;
 
 static GNUNET_CronTime start_time;
 
 /* ************ config options ******** */
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
-static struct ECRS_MetaData *meta;
+static struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
-static struct ECRS_URI *topKeywords;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *topKeywords;
 
-static struct ECRS_URI *gloKeywords;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *gloKeywords;
 
-static struct ECRS_MetaData *meta;
+static struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
 static unsigned int anonymity = 1;
 
@@ -101,12 +101,12 @@
 * post-processing.
 */
 static void
-postProcess (const struct ECRS_URI *uri)
+postProcess (const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  GNUNET_HashCode prevId;
  GNUNET_HashCode thisId;
  GNUNET_HashCode nextId;
- struct ECRS_URI *nsuri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *nsuri;
  char *us;
 
  if (pseudonym == NULL)
@@ -114,7 +114,7 @@
  convertId (next_id, &nextId);
  convertId (this_id, &thisId);
  convertId (prev_id, &prevId);
- nsuri = NS_addToNamespace (ectx,
+ nsuri = GNUNET_NS_add_to_namespace (ectx,
               cfg,
               anonymity,
               priority,
@@ -126,8 +126,8 @@
               next_id == NULL ? NULL : &nextId, uri, meta);
  if (nsuri != NULL)
   {
-   us = ECRS_uriToString (nsuri);
-   ECRS_freeUri (nsuri);
+   us = GNUNET_ECRS_uri_to_string (nsuri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (nsuri);
    printf (_("Created entry `%s' in namespace `%s'\n"), us, pseudonym);
    GNUNET_free (us);
   }
@@ -185,7 +185,7 @@
 * Print progess message.
 */
 static void *
-printstatus (void *ctx, const FSUI_Event * event)
+printstatus (void *ctx, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  unsigned long long *verboselevel = ctx;
  unsigned long long delta;
@@ -193,7 +193,7 @@
 
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_upload_progress:
+  case GNUNET_FSUI_upload_progress:
    if (*verboselevel)
     {
      char *ret;
@@ -212,7 +212,7 @@
      GNUNET_free (ret);
     }
    break;
-  case FSUI_upload_completed:
+  case GNUNET_FSUI_upload_completed:
    if (*verboselevel)
     {
      delta = GNUNET_get_time () - start_time;
@@ -226,7 +226,7 @@
          : (double) (event->data.UploadCompleted.total
                / 1024.0 * GNUNET_CRON_SECONDS / delta));
     }
-   fstring = ECRS_uriToString (event->data.UploadCompleted.uri);
+   fstring = GNUNET_ECRS_uri_to_string (event->data.UploadCompleted.uri);
    printf (_("File `%s' has URI: %s\n"),
        event->data.UploadCompleted.filename, fstring);
    GNUNET_free (fstring);
@@ -237,23 +237,23 @@
      GNUNET_shutdown_initiate ();
     }
    break;
-  case FSUI_upload_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_upload_aborted:
    printf (_("\nUpload aborted.\n"));
    errorCode = 2;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_upload_error:
+  case GNUNET_FSUI_upload_error:
    printf (_("\nError uploading file: %s"),
        event->data.UploadError.message);
    errorCode = 3;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_upload_started:
-  case FSUI_upload_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_upload_started:
+  case GNUNET_FSUI_upload_stopped:
    break;
   default:
    printf (_("\nUnexpected event: %d\n"), event->type);
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
   }
  return NULL;
@@ -293,15 +293,15 @@
  gettext_noop
  ("add an additional keyword for the top-level file or directory"
   " (this option can be specified multiple times)"),
-  1, &gnunet_getopt_configure_set_keywords, &topKeywords},
+  1, &GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_keywords, &topKeywords},
  {'K', "global-key", "KEYWORD",
  gettext_noop ("add an additional keyword for all files and directories"
         " (this option can be specified multiple times)"),
-  1, &gnunet_getopt_configure_set_keywords, &gloKeywords},
+  1, &GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_keywords, &gloKeywords},
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_LOGGING,  /* -L */
  {'m', "meta", "TYPE:VALUE",
  gettext_noop ("set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"),
-  1, &gnunet_getopt_configure_set_metadata, &meta},
+  1, &GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_metadata, &meta},
  {'n', "noindex", NULL,
  gettext_noop ("do not index, perform full insertion (stores entire "
         "file in encrypted form in GNUnet database)"),
@@ -334,7 +334,7 @@
  gettext_noop ("ID of the previous version of the content"
         " (for namespace update only)"),
  1, &GNUNET_getopt_configure_set_string, &prev_id},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -354,7 +354,7 @@
  char *tmp;
  unsigned long long verbose;
 
- meta = ECRS_createMetaData ();
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  i = GNUNET_init (argc,
          argv,
          "gnunet-insert [OPTIONS] FILENAME",
@@ -382,37 +382,37 @@
 
    l = EXTRACTOR_loadDefaultLibraries ();
    ex = NULL;
-   GC_get_configuration_value_string (cfg, "FS", "EXTRACTORS", "", &ex);
+   GNUNET_GC_get_configuration_value_string (cfg, "FS", "EXTRACTORS", "", 
&ex);
    if (strlen (ex) > 0)
     l = EXTRACTOR_loadConfigLibraries (l, ex);
    GNUNET_free (ex);
    dirname = GNUNET_expand_file_name (ectx, filename);
-   GE_ASSERT (ectx, dirname != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, dirname != NULL);
    while ((strlen (dirname) > 0) &&
       (dirname[strlen (dirname) - 1] == DIR_SEPARATOR))
     dirname[strlen (dirname) - 1] = '\0';
    fname = dirname;
    while (strstr (fname, DIR_SEPARATOR_STR) != NULL)
     fname = strstr (fname, DIR_SEPARATOR_STR) + 1;
-   GE_ASSERT (ectx, fname != dirname);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, fname != dirname);
    fname[-1] = '\0';
    listKeywords (fname, dirname, l);
    GNUNET_free (dirname);
    EXTRACTOR_removeAll (l);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
 
    errorCode = 0;
    goto quit;
   }
 
 
- GC_get_configuration_value_number (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg,
                   "GNUNET",
                   "VERBOSE", 0, 9999, 0, &verbose);
  /* check arguments */
  if (pseudonym != NULL)
   {
-   if (GNUNET_OK != ECRS_testNamespaceExists (ectx, cfg, pseudonym, NULL))
+   if (GNUNET_OK != GNUNET_ECRS_namespace_test_exists (ectx, cfg, 
pseudonym, NULL))
     {
      printf (_("Could not access namespace `%s' (does not exist?).\n"),
          pseudonym);
@@ -431,8 +431,8 @@
 #endif
      if ((NULL == strptime (creation_time, fmt, &t)))
       {
-       GE_LOG_STRERROR (ectx,
-                GE_FATAL | GE_USER | GE_IMMEDIATE, "strptime");
+       GNUNET_GE_LOG_STRERROR (ectx,
+                GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, "strptime");
        printf (_("Parsing time failed. Use `%s' format.\n"), fmt);
        errorCode = -1;
        goto quit;
@@ -484,18 +484,18 @@
   }
 
  /* fundamental init */
- ctx = FSUI_start (ectx, cfg, "gnunet-insert", GNUNET_NO, 32, /* make 
configurable */
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (ectx, cfg, "gnunet-insert", GNUNET_NO, 32, /* make 
configurable */
           &printstatus, &verbose);
 
  /* first insert all of the top-level files or directories */
  tmp = GNUNET_expand_file_name (ectx, filename);
  if (!do_disable_creation_time)
-  ECRS_addPublicationDateToMetaData (meta);
+  GNUNET_ECRS_meta_data_add_publication_date (meta);
  start_time = GNUNET_get_time ();
  errorCode = 1;
- ul = FSUI_startUpload (ctx,
+ ul = GNUNET_FSUI_upload_star (ctx,
             tmp,
-             (DirectoryScanCallback) & GNUNET_disk_directory_scan,
+             (GNUNET_FSUI_DirectoryScanCallback) & 
GNUNET_disk_directory_scan,
             ectx,
             anonymity,
             priority,
@@ -505,19 +505,19 @@
             start_time + 2 * GNUNET_CRON_YEARS,
             meta, gloKeywords, topKeywords);
  if (gloKeywords != NULL)
-  ECRS_freeUri (gloKeywords);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (gloKeywords);
  if (topKeywords != NULL)
-  ECRS_freeUri (topKeywords);
+  GNUNET_ECRS_uri_destroy (topKeywords);
  GNUNET_free (tmp);
  if (ul != NULL)
   {
    GNUNET_shutdown_wait_for ();
    if (errorCode == 1)
-    FSUI_abortUpload (ctx, ul);
-   FSUI_stopUpload (ctx, ul);
+    GNUNET_FSUI_upload_abort (ctx, ul);
+   GNUNET_FSUI_upload_stop (ctx, ul);
   }
- ECRS_freeMetaData (meta);
- FSUI_stop (ctx);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
 
 quit:
  GNUNET_fini (ectx, cfg);

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -30,9 +30,9 @@
 #include "gnunet_namespace_lib.h"
 #include "gnunet_util.h"
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int start_collection;
 
@@ -56,11 +56,11 @@
 
 static GNUNET_CronTime expiration = 2 * GNUNET_CRON_YEARS;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
-static struct ECRS_MetaData *meta;
+static struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
-static struct ECRS_URI *advertisement;
+static struct GNUNET_ECRS_URI *advertisement;
 
 /**
 * All gnunet-pseudonym command line options
@@ -87,10 +87,10 @@
  {'k', "keyword", "KEYWORD",
  gettext_noop
  ("use the given keyword to advertise the namespace (use when creating a new 
pseudonym)"),
-  1, &gnunet_getopt_configure_set_keywords, &advertisement},
+  1, &GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_keywords, &advertisement},
  {'m', "meta", "TYPE=VALUE",
  gettext_noop ("specify metadata describing the namespace or collection"),
-  1, &gnunet_getopt_configure_set_metadata, &meta},
+  1, &GNUNET_ECRS_getopt_configure_set_metadata, &meta},
  {'n', "no-advertisement", NULL,
  gettext_noop
  ("do not generate an advertisement for this namespace (use when creating a 
new pseudonym)"),
@@ -105,7 +105,7 @@
  {'s', "set-rating", "ID:VALUE",
  gettext_noop ("set the rating of a namespace"),
  0, &GNUNET_getopt_configure_set_string, &set_rating},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -120,16 +120,16 @@
 }
 
 static void
-printMeta (const struct ECRS_MetaData *m)
+printMeta (const struct GNUNET_ECRS_MetaData *m)
 {
- ECRS_getMetaData (m, &itemPrinter, NULL);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (m, &itemPrinter, NULL);
 }
 
 static int
 namespacePrinter (void *unused,
          const char *namespaceName,
          const GNUNET_HashCode * id,
-         const struct ECRS_MetaData *md, int rating)
+         const struct GNUNET_ECRS_MetaData *md, int rating)
 {
  GNUNET_EncName enc;
  int cpos;
@@ -166,7 +166,7 @@
 
    if (delta != 0)
     {
-     rating = NS_rankNamespace (ectx, cfg, namespaceName, delta);
+     rating = GNUNET_NS_namespace_rank (ectx, cfg, namespaceName, delta);
      printf (_("\tRating (after update): %d\n"), rating);
     }
   }
@@ -182,24 +182,24 @@
  int i;
  GNUNET_HashCode hc;
 
- meta = ECRS_createMetaData ();
+ meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
  i = GNUNET_init (argc,
          argv,
          "gnunet-pseudonym [OPTIONS]",
          &cfgFilename, gnunetpseudonymOptions, &ectx, &cfg);
  if (i == -1)
   {
-   ECRS_freeMetaData (meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
    GNUNET_fini (ectx, cfg);
    return -1;
   }
  success = 0;         /* no errors */
- CO_init (ectx, cfg);
+ GNUNET_CO_init (ectx, cfg);
 
  /* stop collections */
  if (stop_collection && (!start_collection))
   {
-   if (GNUNET_OK == CO_stopCollection ())
+   if (GNUNET_OK == GNUNET_CO_collection_stop ())
     printf (_("Collection stopped.\n"));
    else
     printf (_("Failed to stop collection (not active?).\n"));
@@ -208,7 +208,7 @@
  /* delete pseudonyms */
  if (delete_name != NULL)
   {
-   if (GNUNET_OK == NS_deleteNamespace (ectx, cfg, delete_name))
+   if (GNUNET_OK == GNUNET_NS_namespace_delete (ectx, cfg, delete_name))
     {
      printf (_("Pseudonym `%s' deleted.\n"), delete_name);
     }
@@ -226,8 +226,8 @@
   {
    if (start_collection)
     {
-     ECRS_addToMetaData (meta, EXTRACTOR_OWNER, create_name);
-     if (GNUNET_OK == CO_startCollection (anonymity, priority, 
ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC,    /* FIXME: allow other update policies */
+     GNUNET_ECRS_meta_data_inser (meta, EXTRACTOR_OWNER, create_name);
+     if (GNUNET_OK == GNUNET_CO_collection_start (anonymity, priority, 
GNUNET_ECRS_SBLOCK_UPDATE_SPORADIC,    /* FIXME: allow other update 
policies */
                        create_name, meta))
       {
        printf (_("Started collection `%s'.\n"), create_name);
@@ -238,12 +238,12 @@
        success++;
       }
 
-     ECRS_delFromMetaData (meta, EXTRACTOR_OWNER, create_name);
+     GNUNET_ECRS_meta_data_delete (meta, EXTRACTOR_OWNER, create_name);
     }
    else
     {            /* no collection */
      GNUNET_HashCode rootEntry;
-     struct ECRS_URI *rootURI;
+     struct GNUNET_ECRS_URI *rootURI;
      char *root;
 
      if (root_name == NULL)
@@ -258,15 +258,15 @@
      if (no_advertisement)
       {
        if (advertisement != NULL)
-        ECRS_freeUri (advertisement);
+        GNUNET_ECRS_uri_destroy (advertisement);
        advertisement = NULL;
       }
      else
       {
        if (advertisement == NULL)
-        advertisement = ECRS_parseCharKeywordURI (ectx, "namespace");
+        advertisement = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (ectx, 
"namespace");
       }
-     rootURI = NS_createNamespace (ectx,
+     rootURI = GNUNET_NS_namespace_create (ectx,
                     cfg,
                     anonymity,
                     priority,
@@ -281,14 +281,14 @@
       }
      else
       {
-       root = ECRS_uriToString (rootURI);
+       root = GNUNET_ECRS_uri_to_string (rootURI);
        printf (_("Namespace `%s' created (root: %s).\n"),
            create_name, root);
        GNUNET_free (root);
-       ECRS_freeUri (rootURI);
+       GNUNET_ECRS_uri_destroy (rootURI);
       }
      if (NULL != advertisement)
-      ECRS_freeUri (advertisement);
+      GNUNET_ECRS_uri_destroy (advertisement);
     }
    GNUNET_free (create_name);
    create_name = NULL;
@@ -303,12 +303,12 @@
  if (0 == be_quiet)
   {
    /* print information about pseudonyms */
-   cnt = NS_listNamespaces (ectx, cfg, &namespacePrinter, NULL);
+   cnt = GNUNET_NS_namespace_list_all (ectx, cfg, &namespacePrinter, NULL);
    if (cnt == -1)
     printf (_("Could not access namespace information.\n"));
   }
- ECRS_freeMetaData (meta);
- CO_done ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+ GNUNET_CO_done ();
  GNUNET_fini (ectx, cfg);
  return success;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-search.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-search.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-search.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -30,9 +30,9 @@
 #include "gnunet_util.h"
 
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static unsigned int anonymity = 1;
 
@@ -40,13 +40,13 @@
 
 static unsigned int max_results;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 static char *output_filename;
 
 static int errorCode;
 
-static ECRS_FileInfo *fis;
+static GNUNET_ECRS_FileInfo *fis;
 
 static unsigned int fiCount;
 
@@ -61,44 +61,44 @@
 }
 
 static void
-printMeta (const struct ECRS_MetaData *meta)
+printMeta (const struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta)
 {
- ECRS_getMetaData (meta, &itemPrinter, NULL);
+ GNUNET_ECRS_meta_data_get_contents (meta, &itemPrinter, NULL);
 }
 
 /**
 * Handle the search result.
 */
 static void *
-eventCallback (void *cls, const FSUI_Event * event)
+eventCallback (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  char *uri;
  char *filename;
 
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_search_error:
+  case GNUNET_FSUI_search_error:
    errorCode = 3;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_search_aborted:
+  case GNUNET_FSUI_search_aborted:
    errorCode = 4;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_search_completed:
+  case GNUNET_FSUI_search_completed:
    errorCode = 0;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_search_result:
+  case GNUNET_FSUI_search_result:
    /* retain URIs for possible directory dump later */
    GNUNET_array_grow (fis, fiCount, fiCount + 1);
-   fis[fiCount - 1].uri = ECRS_dupUri (event->data.SearchResult.fi.uri);
+   fis[fiCount - 1].uri = GNUNET_ECRS_uri_duplicate 
(event->data.SearchResult.fi.uri);
    fis[fiCount - 1].meta
-    = ECRS_dupMetaData (event->data.SearchResult.fi.meta);
+    = GNUNET_ECRS_meta_data_duplicate (event->data.SearchResult.fi.meta);
 
-   uri = ECRS_uriToString (event->data.SearchResult.fi.uri);
+   uri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (event->data.SearchResult.fi.uri);
    printf ("%s:\n", uri);
-   filename = ECRS_getFromMetaData (event->data.SearchResult.fi.meta,
+   filename = GNUNET_ECRS_meta_data_get_by_type 
(event->data.SearchResult.fi.meta,
                    EXTRACTOR_FILENAME);
    if (filename != NULL)
     {
@@ -116,11 +116,11 @@
    GNUNET_free_non_null (filename);
    GNUNET_free (uri);
    break;
-  case FSUI_search_started:
-  case FSUI_search_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_search_started:
+  case GNUNET_FSUI_search_stopped:
    break;
   default:
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    break;
   }
  return NULL;
@@ -146,7 +146,7 @@
  {'t', "timeout", "DELAY",
  gettext_noop ("wait DELAY seconds for search results before aborting"),
  1, &GNUNET_getopt_configure_set_uint, &delay},
-  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -161,10 +161,10 @@
 int
 main (int argc, char *const *argv)
 {
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
- struct FSUI_Context *ctx;
- struct FSUI_SearchList *s;
+ struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
+ struct GNUNET_FSUI_SearchList *s;
 
  i = GNUNET_init (argc,
          argv,
@@ -176,7 +176,7 @@
    return -1;
   }
  /* convert args to URI */
- uri = ECRS_parseArgvKeywordURI (ectx, argc - i, (const char **) &argv[i]);
+ uri = GNUNET_ECRS_keyword_command_line_to_uri (ectx, argc - i, (const char 
**) &argv[i]);
  if (uri == NULL)
   {
    printf (_("Error converting arguments to URI!\n"));
@@ -186,42 +186,42 @@
  if (max_results == 0)
   max_results = (unsigned int) -1;  /* infty */
  ctx =
-  FSUI_start (ectx, cfg, "gnunet-search", 4, GNUNET_NO, &eventCallback,
+  GNUNET_FSUI_start (ectx, cfg, "gnunet-search", 4, GNUNET_NO, 
&eventCallback,
         NULL);
  if (ctx == NULL)
   {
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    GNUNET_fini (ectx, cfg);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  errorCode = 1;
- s = FSUI_startSearch (ctx,
+ s = GNUNET_FSUI_search_start (ctx,
             anonymity, max_results, delay * GNUNET_CRON_SECONDS,
             uri);
- ECRS_freeUri (uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
  if (s == NULL)
   {
    errorCode = 2;
-   FSUI_stop (ctx);
+   GNUNET_FSUI_stop (ctx);
    goto quit;
   }
  GNUNET_shutdown_wait_for ();
  if (errorCode == 1)
-  FSUI_abortSearch (ctx, s);
- FSUI_stopSearch (ctx, s);
- FSUI_stop (ctx);
+  GNUNET_FSUI_search_abort (ctx, s);
+ GNUNET_FSUI_search_stop (ctx, s);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
 
  if (output_filename != NULL)
   {
    char *outfile;
    unsigned long long n;
    char *data;
-   struct ECRS_MetaData *meta;
+   struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
 
-   meta = ECRS_createMetaData ();
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
    /* ?: anything here to put into meta? */
    if (GNUNET_OK ==
-     ECRS_createDirectory (ectx, &data, &n, fiCount, fis, meta))
+     GNUNET_ECRS_directory_create (ectx, &data, &n, fiCount, fis, meta))
     {
      outfile = GNUNET_expand_file_name (ectx, output_filename);
      GNUNET_disk_file_write (ectx, outfile, data, n, "600");
@@ -232,8 +232,8 @@
   }
  for (i = 0; i < fiCount; i++)
   {
-   ECRS_freeUri (fis[i].uri);
-   ECRS_freeMetaData (fis[i].meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fis[i].uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fis[i].meta);
   }
  GNUNET_array_grow (fis, fiCount, 0);
 quit:

Modified: GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -32,28 +32,28 @@
 #include "gnunet_fsui_lib.h"
 #include "gnunet_util.h"
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static GNUNET_CronTime start_time;
 
 static int errorCode;
 
-static char *cfgFilename = DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
+static char *cfgFilename = GNUNET_DEFAULT_CLIENT_CONFIG_FILE;
 
 /**
 * Print progess message.
 */
 static void *
-printstatus (void *cls, const FSUI_Event * event)
+printstatus (void *cls, const GNUNET_FSUI_Event * event)
 {
  unsigned long long *verboselevel = cls;
  unsigned long long delta;
 
  switch (event->type)
   {
-  case FSUI_unindex_progress:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_progress:
    if (*verboselevel)
     {
      delta = event->data.UnindexProgress.eta - GNUNET_get_time ();
@@ -65,7 +65,7 @@
      printf ("\r");
     }
    break;
-  case FSUI_unindex_completed:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_completed:
    if (*verboselevel)
     {
      delta = GNUNET_get_time () - start_time;
@@ -84,17 +84,17 @@
    errorCode = 0;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_unindex_error:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_error:
    printf (_("\nError unindexing file: %s\n"),
        event->data.UnindexError.message);
    errorCode = 3;
    GNUNET_shutdown_initiate ();
    break;
-  case FSUI_unindex_started:
-  case FSUI_unindex_stopped:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_started:
+  case GNUNET_FSUI_unindex_stopped:
    break;
   default:
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    break;
   }
  return NULL;
@@ -108,7 +108,7 @@
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_HELP (gettext_noop ("Unindex files.")),  /* -h */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_HOSTNAME, /* -H */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_LOGGING,  /* -L */
- GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGE_VERSION),    /* -v */
+ GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERSION (PACKAGNUNET_GE_VERSION),    /* -v */
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_VERBOSE,
  GNUNET_COMMAND_LINE_OPTION_END,
 };
@@ -123,11 +123,11 @@
 int
 main (int argc, char *const *argv)
 {
- static struct FSUI_Context *ctx;
+ static struct GNUNET_FSUI_Context *ctx;
  char *filename;
  int i;
  unsigned long long verbose;
- struct FSUI_UnindexList *ul;
+ struct GNUNET_FSUI_UnindexList *ul;
 
  i = GNUNET_init (argc,
          argv,
@@ -140,37 +140,37 @@
   }
  if (i == argc)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Not enough arguments. " "You must specify a filename.\n"));
    GNUNET_fini (ectx, cfg);
    return -1;
   }
- GC_get_configuration_value_number (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg,
                   "GNUNET",
                   "VERBOSE", 0, 9999, 0, &verbose);
  /* fundamental init */
- ctx = FSUI_start (ectx,
+ ctx = GNUNET_FSUI_start (ectx,
           cfg, "gnunet-unindex", 2, GNUNET_NO, &printstatus,
           &verbose);
  errorCode = 1;
  start_time = GNUNET_get_time ();
  filename = GNUNET_expand_file_name (ectx, argv[i]);
- ul = FSUI_startUnindex (ctx, filename);
+ ul = GNUNET_FSUI_unindex_start (ctx, filename);
  if (ul == NULL)
   {
-   printf (_("`%s' failed. Is `%s' a file?\n"), "FSUI_unindex", filename);
+   printf (_("`%s' failed. Is `%s' a file?\n"), "GNUNET_FSUI_unindex", 
filename);
    errorCode = 2;
   }
  else
   {
    GNUNET_shutdown_wait_for ();
    if (errorCode == 1)
-    FSUI_abortUnindex (ctx, ul);
-   FSUI_stopUnindex (ctx, ul);
+    GNUNET_FSUI_unindex_abort (ctx, ul);
+   GNUNET_FSUI_unindex_stop (ctx, ul);
   }
  GNUNET_free (filename);
- FSUI_stop (ctx);
+ GNUNET_FSUI_stop (ctx);
  GNUNET_fini (ectx, cfg);
  return errorCode;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,11 +34,11 @@
 */
 typedef struct
 {
- struct GE_Context *ectx;
+ struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- ECRS_SearchProgressCallback iterator;
+ GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor iterator;
 
  void *closure;
 
@@ -54,7 +54,7 @@
 static unsigned int callbacks_size;
 
 static int
-init_iterator (const ECRS_FileInfo * fi,
+init_iterator (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
        const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
  Callback *c = closure;
@@ -69,7 +69,7 @@
 init_thread (void *arg)
 {
  Callback *c = arg;
- URITRACK_listURIs (c->ectx, c->cfg, GNUNET_YES, &init_iterator, arg);
+ GNUNET_URITRACK_list (c->ectx, c->cfg, GNUNET_YES, &init_iterator, arg);
  return NULL;
 }
 
@@ -80,9 +80,9 @@
 * for all existing URIs as well.
 */
 int
-URITRACK_registerTrackCallback (struct GE_Context *ectx,
-                struct GC_Configuration *cfg,
-                ECRS_SearchProgressCallback iterator,
+GNUNET_URITRACK_register_track_callback (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+                struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+                GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor iterator,
                 void *closure)
 {
  Callback *c;
@@ -105,7 +105,7 @@
 * Unregister a URI callback.
 */
 int
-URITRACK_unregisterTrackCallback (ECRS_SearchProgressCallback iterator,
+GNUNET_URITRACK_unregister_track_callback (GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor 
iterator,
                  void *closure)
 {
  int i;
@@ -135,7 +135,7 @@
 * Internal notification about new tracked URI.
 */
 void
-URITRACK_internal_notify (const ECRS_FileInfo * fi)
+URITRACK_internal_notify (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi)
 {
  int i;
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.h   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/uritrack/callbacks.h   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -30,6 +30,6 @@
 /**
 * Internal notification about new tracked URI.
 */
-void URITRACK_internal_notify (const ECRS_FileInfo * fi);
+void URITRACK_internal_notify (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi);
 
 #endif

Modified: GNUnet/src/applications/fs/uritrack/file_info.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/uritrack/file_info.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/uritrack/file_info.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -39,17 +39,17 @@
 #define TRACK_OPTION "fs_uridb_status"
 
 static struct GNUNET_IPC_Semaphore *
-createIPC (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+createIPC (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  char *basename;
  char *ipcName;
  struct GNUNET_IPC_Semaphore *sem;
  size_t n;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &basename);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, 
&basename);
  n = strlen (basename) + 512;
  ipcName = GNUNET_malloc (n);
  GNUNET_snprintf (ipcName, n, "%s/directory_ipc_lock", basename);
@@ -60,15 +60,15 @@
 }
 
 static char *
-getUriDbName (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+getUriDbName (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *nw;
  char *pfx;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &pfx);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &pfx);
  nw = GNUNET_malloc (strlen (pfx) + strlen (STATE_NAME) + 2);
  strcpy (nw, pfx);
  strcat (nw, DIR_SEPARATOR_STR);
@@ -79,15 +79,15 @@
 }
 
 static char *
-getToggleName (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+getToggleName (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *nw;
  char *pfx;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &pfx);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, &pfx);
  nw = GNUNET_malloc (strlen (pfx) + strlen (TRACK_OPTION) + 2);
  strcpy (nw, pfx);
  strcat (nw, DIR_SEPARATOR_STR);
@@ -103,7 +103,7 @@
 * @return GNUNET_YES of tracking is enabled, GNUNET_NO if not
 */
 int
-URITRACK_trackStatus (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+GNUNET_URITRACK_get_tracking_status (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct 
GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  int status;
  char *tn;
@@ -122,8 +122,8 @@
   {
    GNUNET_free (tn);
 #if DEBUG_FILE_INFO
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        _("Collecting file identifiers disabled.\n"));
 #endif
    return GNUNET_NO;
@@ -137,16 +137,16 @@
 
 struct CheckPresentClosure
 {
- const ECRS_FileInfo *fi;
+ const GNUNET_ECRS_FileInfo *fi;
  int present;
 };
 
 static int
-checkPresent (const ECRS_FileInfo * fi,
+checkPresent (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
        const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
  struct CheckPresentClosure *cpc = closure;
- if (ECRS_equalsUri (fi->uri, cpc->fi->uri))
+ if (GNUNET_ECRS_uri_test_equal (fi->uri, cpc->fi->uri))
   {
    cpc->present = 1;
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -158,8 +158,8 @@
 * Makes a URI available for directory building.
 */
 void
-URITRACK_trackURI (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, const ECRS_FileInfo * fi)
+GNUNET_URITRACK_track (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const 
GNUNET_ECRS_FileInfo * fi)
 {
  struct GNUNET_IPC_Semaphore *sem;
  char *data;
@@ -169,26 +169,26 @@
  char *fn;
  struct CheckPresentClosure cpc;
 
- if (GNUNET_NO == URITRACK_trackStatus (ectx, cfg))
+ if (GNUNET_NO == GNUNET_URITRACK_get_tracking_status (ectx, cfg))
   return;
  cpc.present = 0;
  cpc.fi = fi;
- URITRACK_listURIs (ectx, cfg, GNUNET_NO, &checkPresent, &cpc);
+ GNUNET_URITRACK_list (ectx, cfg, GNUNET_NO, &checkPresent, &cpc);
  if (cpc.present == 1)
   return;
- size = ECRS_sizeofMetaData (fi->meta,
-               ECRS_SERIALIZE_FULL |
-               ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
+ size = GNUNET_ECRS_meta_data_get_serialized_size (fi->meta,
+               GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL |
+               GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS);
  data = GNUNET_malloc (size);
- GE_ASSERT (ectx,
-       size == ECRS_serializeMetaData (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       size == GNUNET_ECRS_meta_data_serialize (ectx,
                       fi->meta,
                       data,
                       size,
-                       ECRS_SERIALIZE_FULL |
-                       ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS));
+                       GNUNET_ECRS_SERIALIZE_FULL |
+                       
GNUNET_ECRS_SERIALIZE_NO_COMPRESS));
  size = htonl (size);
- suri = ECRS_uriToString (fi->uri);
+ suri = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
  sem = createIPC (ectx, cfg);
  GNUNET_IPC_semaphore_down (sem, GNUNET_YES);
  fn = getUriDbName (ectx, cfg);
@@ -216,8 +216,8 @@
 * from the tracking database.
 */
 void
-URITRACK_clearTrackedURIS (struct GE_Context *ectx,
-              struct GC_Configuration *cfg)
+GNUNET_URITRACK_clear (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+              struct GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  struct GNUNET_IPC_Semaphore *sem;
  char *fn;
@@ -228,8 +228,8 @@
  if (GNUNET_YES == GNUNET_disk_file_test (ectx, fn))
   {
    if (0 != UNLINK (fn))
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_ERROR | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
                "unlink", fn);
   }
  GNUNET_free (fn);
@@ -244,8 +244,8 @@
 * disabling tracking
 */
 void
-URITRACK_trackURIS (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, int onOff)
+GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, int onOff)
 {
  int o = htonl (onOff);
  char *tn;
@@ -266,10 +266,10 @@
 * @return number of entries found
 */
 int
-URITRACK_listURIs (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
+GNUNET_URITRACK_list (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
          int need_metadata,
-          ECRS_SearchProgressCallback iterator, void *closure)
+          GNUNET_ECRS_SearchResultProcessor iterator, void *closure)
 {
  struct GNUNET_IPC_Semaphore *sem;
  int rval;
@@ -278,7 +278,7 @@
  off_t pos;
  off_t spos;
  unsigned int msize;
- ECRS_FileInfo fi;
+ GNUNET_ECRS_FileInfo fi;
  int fd;
  char *fn;
  struct stat buf;
@@ -298,8 +298,8 @@
   {
    GNUNET_IPC_semaphore_up (sem);
    GNUNET_IPC_semaphore_destroy (sem);
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN 
| GNUNET_GE_BULK,
               "open", fn);
    GNUNET_free (fn);
    return GNUNET_SYSERR;   /* error opening URI db */
@@ -308,8 +308,8 @@
  if (result == MAP_FAILED)
   {
    CLOSE (fd);
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN 
| GNUNET_GE_BULK,
               "mmap", fn);
    GNUNET_free (fn);
    GNUNET_IPC_semaphore_up (sem);
@@ -327,13 +327,13 @@
    spos++;          /* skip '\0' */
    if ((spos + sizeof (int) >= ret) || (spos + sizeof (int) < spos))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FORMATERROR;
     }
-   fi.uri = ECRS_stringToUri (ectx, &result[pos]);
+   fi.uri = GNUNET_ECRS_string_to_uri (ectx, &result[pos]);
    if (fi.uri == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      goto FORMATERROR;
     }
    memcpy (&msize, &result[spos], sizeof (int));
@@ -341,17 +341,17 @@
    spos += sizeof (int);
    if ((spos + msize > ret) || (spos + msize < spos))
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
-     ECRS_freeUri (fi.uri);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
      goto FORMATERROR;
     }
    if (need_metadata == GNUNET_YES)
     {
-     fi.meta = ECRS_deserializeMetaData (ectx, &result[spos], msize);
+     fi.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_deserialize (ectx, &result[spos], 
msize);
      if (fi.meta == NULL)
       {
-       GE_BREAK (ectx, 0);
-       ECRS_freeUri (fi.uri);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
+       GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
        goto FORMATERROR;
       }
     }
@@ -365,11 +365,11 @@
      if (GNUNET_OK != iterator (&fi, NULL, GNUNET_NO, closure))
       {
        if (fi.meta != NULL)
-        ECRS_freeMetaData (fi.meta);
-       ECRS_freeUri (fi.uri);
+        GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
+       GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
        if (0 != MUNMAP (result, buf.st_size))
-        GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                   GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK,
+        GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                   GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
                    "munmap", fn);
        CLOSE (fd);
        GNUNET_free (fn);
@@ -380,27 +380,27 @@
     }
    rval++;
    if (fi.meta != NULL)
-    ECRS_freeMetaData (fi.meta);
-   ECRS_freeUri (fi.uri);
+    GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi.meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi.uri);
   }
  if (0 != MUNMAP (result, buf.st_size))
-  GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "munmap", fn);
+  GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "munmap", fn);
  CLOSE (fd);
  GNUNET_free (fn);
  GNUNET_IPC_semaphore_up (sem);
  GNUNET_IPC_semaphore_destroy (sem);
  return rval;
 FORMATERROR:
- GE_LOG (ectx,
-     GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
      _("Deleted corrupt URI database in `%s'."), STATE_NAME);
  if (0 != MUNMAP (result, buf.st_size))
-  GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "munmap", fn);
+  GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "munmap", fn);
  CLOSE (fd);
  GNUNET_free (fn);
  GNUNET_IPC_semaphore_up (sem);
  GNUNET_IPC_semaphore_destroy (sem);
- URITRACK_clearTrackedURIS (ectx, cfg);
+ GNUNET_URITRACK_clear (ectx, cfg);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/fs/uritrack/tracktest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/uritrack/tracktest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/uritrack/tracktest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -32,30 +32,30 @@
 
 #define CHECK(a) { if (! (a)) { fprintf(stderr, "Error at %s:%d\n", __FILE__, 
__LINE__); return 1; } }
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
-static ECRS_FileInfo fi1;
+static GNUNET_ECRS_FileInfo fi1;
 
-static ECRS_FileInfo fi2;
+static GNUNET_ECRS_FileInfo fi2;
 
 static unsigned int notifications;
 
 static int
-notified (const ECRS_FileInfo * fi,
+notified (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *cls)
 {
  if ((fi1.meta != NULL) &&
    (fi1.uri != NULL) &&
-   (ECRS_equalsMetaData (fi->meta,
-              fi1.meta)) && (ECRS_equalsUri (fi->uri, fi1.uri)))
+   (GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (fi->meta,
+              fi1.meta)) && (GNUNET_ECRS_uri_test_equal 
(fi->uri, fi1.uri)))
   {
    notifications++;
    return GNUNET_OK;
   }
  if ((fi2.meta != NULL) &&
    (fi2.uri != NULL) &&
-   (ECRS_equalsMetaData (fi->meta,
-              fi2.meta)) && (ECRS_equalsUri (fi->uri, fi2.uri)))
+   (GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (fi->meta,
+              fi2.meta)) && (GNUNET_ECRS_uri_test_equal 
(fi->uri, fi2.uri)))
   {
    notifications++;
    return GNUNET_OK;
@@ -64,28 +64,28 @@
 }
 
 static int
-processor (const ECRS_FileInfo * fi,
+processor (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *cls)
 {
  if ((fi1.meta != NULL) &&
    (fi1.uri != NULL) &&
-   (ECRS_equalsMetaData (fi->meta,
-              fi1.meta)) && (ECRS_equalsUri (fi->uri, fi1.uri)))
+   (GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (fi->meta,
+              fi1.meta)) && (GNUNET_ECRS_uri_test_equal 
(fi->uri, fi1.uri)))
   {
-   ECRS_freeUri (fi1.uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi1.uri);
    fi1.uri = NULL;
-   ECRS_freeMetaData (fi1.meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi1.meta);
    fi1.meta = NULL;
    return GNUNET_OK;
   }
  if ((fi2.meta != NULL) &&
    (fi2.uri != NULL) &&
-   (ECRS_equalsMetaData (fi->meta,
-              fi2.meta)) && (ECRS_equalsUri (fi->uri, fi2.uri)))
+   (GNUNET_ECRS_meta_data_test_equal (fi->meta,
+              fi2.meta)) && (GNUNET_ECRS_uri_test_equal 
(fi->uri, fi2.uri)))
   {
-   ECRS_freeUri (fi2.uri);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (fi2.uri);
    fi2.uri = NULL;
-   ECRS_freeMetaData (fi2.meta);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (fi2.meta);
    fi2.meta = NULL;
    return GNUNET_OK;
   }
@@ -103,35 +103,35 @@
   "foot",
   NULL,
  };
- fi1.uri = ECRS_keywordsToUri (k1);
- fi1.meta = ECRS_createMetaData ();
- ECRS_addToMetaData (fi1.meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "foo/bar");
- fi2.uri = ECRS_keywordsToUri (k2);
- fi2.meta = ECRS_createMetaData ();
- ECRS_addToMetaData (fi2.meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "foo/bar");
+ fi1.uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (k1);
+ fi1.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (fi1.meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "foo/bar");
+ fi2.uri = GNUNET_ECRS_keyword_string_to_uri (k2);
+ fi2.meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+ GNUNET_ECRS_meta_data_inser (fi2.meta, EXTRACTOR_MIMETYPE, "foo/bar");
 
- URITRACK_clearTrackedURIS (NULL, cfg);
- URITRACK_registerTrackCallback (NULL, cfg, &notified, NULL);
- URITRACK_trackURIS (NULL, cfg, GNUNET_NO);
- URITRACK_clearTrackedURIS (NULL, cfg);
+ GNUNET_URITRACK_clear (NULL, cfg);
+ GNUNET_URITRACK_register_track_callback (NULL, cfg, &notified, NULL);
+ GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (NULL, cfg, GNUNET_NO);
+ GNUNET_URITRACK_clear (NULL, cfg);
  /* test non-tracking */
- URITRACK_trackURI (NULL, cfg, &fi1);
- CHECK (0 == URITRACK_listURIs (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
- CHECK (GNUNET_NO == URITRACK_trackStatus (NULL, cfg));
- URITRACK_clearTrackedURIS (NULL, cfg);
- URITRACK_trackURIS (NULL, cfg, GNUNET_YES);
- URITRACK_clearTrackedURIS (NULL, cfg);
- CHECK (0 == URITRACK_listURIs (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
- CHECK (GNUNET_YES == URITRACK_trackStatus (NULL, cfg));
- URITRACK_trackURI (NULL, cfg, &fi1);
- CHECK (1 == URITRACK_listURIs (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
- URITRACK_trackURI (NULL, cfg, &fi2);
- CHECK (2 == URITRACK_listURIs (NULL, cfg, GNUNET_YES, &processor, NULL));
- URITRACK_trackURIS (NULL, cfg, GNUNET_NO);
- CHECK (GNUNET_NO == URITRACK_trackStatus (NULL, cfg));
- URITRACK_clearTrackedURIS (NULL, cfg);
+ GNUNET_URITRACK_track (NULL, cfg, &fi1);
+ CHECK (0 == GNUNET_URITRACK_list (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
+ CHECK (GNUNET_NO == GNUNET_URITRACK_get_tracking_status (NULL, cfg));
+ GNUNET_URITRACK_clear (NULL, cfg);
+ GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (NULL, cfg, GNUNET_YES);
+ GNUNET_URITRACK_clear (NULL, cfg);
+ CHECK (0 == GNUNET_URITRACK_list (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
+ CHECK (GNUNET_YES == GNUNET_URITRACK_get_tracking_status (NULL, cfg));
+ GNUNET_URITRACK_track (NULL, cfg, &fi1);
+ CHECK (1 == GNUNET_URITRACK_list (NULL, cfg, GNUNET_NO, NULL, NULL));
+ GNUNET_URITRACK_track (NULL, cfg, &fi2);
+ CHECK (2 == GNUNET_URITRACK_list (NULL, cfg, GNUNET_YES, &processor, NULL));
+ GNUNET_URITRACK_toggle_tracking (NULL, cfg, GNUNET_NO);
+ CHECK (GNUNET_NO == GNUNET_URITRACK_get_tracking_status (NULL, cfg));
+ GNUNET_URITRACK_clear (NULL, cfg);
  CHECK (notifications == 2);
- URITRACK_unregisterTrackCallback (&notified, NULL);
+ GNUNET_URITRACK_unregister_track_callback (&notified, NULL);
  return 0;
 }
 
@@ -140,14 +140,14 @@
 {
  int failureCount = 0;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  failureCount += testTracking ();
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (failureCount != 0)
   return 1;
  return 0;

Modified: GNUnet/src/applications/fs/uritrack/uri_info.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/fs/uritrack/uri_info.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/fs/uritrack/uri_info.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -34,16 +34,16 @@
 #include "platform.h"
 
 static char *
-getDBName (struct GC_Configuration *cfg)
+getDBName (struct GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  char *basename;
  char *ipcName;
  size_t n;
 
- GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                    "GNUNET",
                    "GNUNET_HOME",
-                    GNUNET_HOME_DIRECTORY, &basename);
+                    GNUNET_DEFAULT_HOME_DIRECTORY, 
&basename);
  n = strlen (basename) + 512;
  ipcName = GNUNET_malloc (n);
  GNUNET_snprintf (ipcName, n, "%s/uri_info.db", basename);
@@ -52,12 +52,12 @@
 }
 
 static unsigned long long
-getDBSize (struct GC_Configuration *cfg)
+getDBSize (struct GNUNET_GC_Configuration *cfg)
 {
  unsigned long long value;
 
  value = 1024 * 1024;
- GC_get_configuration_value_number (cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg,
                   "FS",
                   "URI_DB_SIZE",
                   1,
@@ -69,14 +69,14 @@
 * Find out what we know about a given URI's past. Note that we only
 * track the states for a (finite) number of URIs and that the
 * information that we give back maybe inaccurate (returning
- * URITRACK_FRESH if the URI did not fit into our bounded-size map,
+ * GNUNET_URITRACK_FRESH if the URI did not fit into our bounded-size map,
 * even if the URI is not fresh anymore; also, if the URI has a
 * GNUNET_hash-collision in the map, there is a 1:256 chance that we will
 * return information from the wrong URI without detecting it).
 */
-enum URITRACK_STATE
-URITRACK_getState (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg, const struct ECRS_URI *uri)
+enum GNUNET_URITRACK_STATE
+GNUNET_URITRACK_get_state (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg, const struct 
GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  char *s;
  int crc;
@@ -85,44 +85,44 @@
  unsigned char io[2];
  off_t o;
 
- s = ECRS_uriToString (uri);
+ s = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
  crc = GNUNET_crc32_n (s, strlen (s));
  GNUNET_free (s);
  s = getDBName (cfg);
  if (GNUNET_NO == GNUNET_disk_file_test (ectx, s))
-  return URITRACK_FRESH;
+  return GNUNET_URITRACK_FRESH;
  size = getDBSize (cfg);
  fd = GNUNET_disk_file_open (ectx, s, O_RDONLY);
  GNUNET_free (s);
  if (fd == -1)
-  return URITRACK_FRESH;
+  return GNUNET_URITRACK_FRESH;
  o = 2 * (crc % size);
  if (o != LSEEK (fd, o, SEEK_SET))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
               "lseek", s);
    CLOSE (fd);
-   return URITRACK_FRESH;
+   return GNUNET_URITRACK_FRESH;
   }
  if (2 != read (fd, io, 2))
   {
    CLOSE (fd);
-   return URITRACK_FRESH;
+   return GNUNET_URITRACK_FRESH;
   }
  CLOSE (fd);
  if (io[0] == (unsigned char) crc)
-  return (enum URITRACK_STATE) io[1];
- return URITRACK_FRESH;
+  return (enum GNUNET_URITRACK_STATE) io[1];
+ return GNUNET_URITRACK_FRESH;
 }
 
 /**
 * Add additional information about a given URI's past.
 */
 void
-URITRACK_addState (struct GE_Context *ectx,
-          struct GC_Configuration *cfg,
-          const struct ECRS_URI *uri, enum URITRACK_STATE state)
+GNUNET_URITRACK_add_state (struct GNUNET_GE_Context *ectx,
+          struct GNUNET_GC_Configuration *cfg,
+          const struct GNUNET_ECRS_URI *uri, enum 
GNUNET_URITRACK_STATE state)
 {
  char *s;
  int crc;
@@ -131,7 +131,7 @@
  unsigned char io[2];
  off_t o;
 
- s = ECRS_uriToString (uri);
+ s = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
  crc = GNUNET_crc32_n (s, strlen (s));
  GNUNET_free (s);
  s = getDBName (cfg);
@@ -145,8 +145,8 @@
  o = 2 * (crc % size);
  if (o != LSEEK (fd, o, SEEK_SET))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
               "lseek", s);
    CLOSE (fd);
    GNUNET_free (s);
@@ -155,26 +155,26 @@
  if (2 != read (fd, io, 2))
   {
    io[0] = crc;
-   io[1] = URITRACK_FRESH;
+   io[1] = GNUNET_URITRACK_FRESH;
   }
  else if (io[0] != (unsigned char) crc)
   {
    io[0] = (unsigned char) crc;
-   io[1] = URITRACK_FRESH;
+   io[1] = GNUNET_URITRACK_FRESH;
   }
  io[1] |= state;
  if (o != LSEEK (fd, o, SEEK_SET))
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK,
               "lseek", s);
    CLOSE (fd);
    GNUNET_free (s);
    return;
   }
  if (2 != write (fd, io, 2))
-  GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-             GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+  GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+             GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN 
| GNUNET_GE_BULK,
              "write", s);
  GNUNET_disk_file_close (ectx, s, fd);
  GNUNET_free (s);

Modified: GNUnet/src/applications/gap/gap.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/gap.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/gap.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -53,17 +53,17 @@
 /**
 * GNUnet core.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * Identity service.
 */
-static Identity_ServiceAPI *identity;
+static GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
 
 /**
 * Statistics service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_routing_collisions;
 
@@ -106,26 +106,26 @@
 /**
 * Topology service.
 */
-static Topology_ServiceAPI *topology;
+static GNUNET_Topology_ServiceAPI *topology;
 
 /**
 * Traffic service.
 */
-static Traffic_ServiceAPI *traffic;
+static GNUNET_Traffic_ServiceAPI *traffic;
 
 /**
 * For migration / local stores, local lookup and
 * content verification.
 */
-static Blockstore *bs;
+static GNUNET_Blockstore *bs;
 
 /**
 * Function that can be used to identify unique
 * replies.
 */
-static UniqueReplyIdentifier uri;
+static GNUNET_UniqueReplyIdentifierCallback uri;
 
-static ReplyHashFunction rhf;
+static GNUNET_ReplyHashingCallback rhf;
 
 /**
 * The routing table. This table has entries for all
@@ -184,9 +184,9 @@
 static int hist_total;
 #endif
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 /* ****************** helper functions ***************** */
 
@@ -528,8 +528,8 @@
  ((char *) &enc)[6] = '\0';
  GNUNET_hash_to_enc (&peer->hashPubKey, &enc2);
  ((char *) &enc2)[6] = '\0';
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Q %s peer %2u (%s) ranks (responses: %2u, distance %4d): %u%s\n",
      &enc,
      idx,
@@ -557,7 +557,7 @@
 }
 
 /**
- * A "PerNodeCallback" method that forwards the query to the selected
+ * A "GNUNET_NodeIteratorCallback" method that forwards the query to the 
selected
 * nodes.
 */
 static void
@@ -590,11 +590,11 @@
   {
 #if DEBUG_GAP
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&peer->hashPubKey, &encp);
         GNUNET_hash_to_enc (&qr->msg->queries[0], &encq));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Sending query `%s' to `%s'\n", &encq, &encp);
 #endif
    if (stats != NULL)
@@ -735,7 +735,7 @@
        if (pos > sel)
         {
          setBit (qr, j);
-         GE_ASSERT (ectx, rankingSum >= qr->rankings[j]);
+         GNUNET_GE_ASSERT (ectx, rankingSum >= qr->rankings[j]);
          rankingSum -= qr->rankings[j];
          qr->rankings[j] = 0;
          break;
@@ -804,7 +804,7 @@
   = (((unsigned int *) query)[0] ^
    ((unsigned int *) query)[1] / (1 + random_qsel))
   % indirectionTableSize;
- GE_ASSERT (ectx, res < indirectionTableSize);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, res < indirectionTableSize);
 #if DO_HISTOGRAM
  histogram[res % 65536]++;
  if (++hist_total % 10000 == 0)
@@ -846,7 +846,7 @@
 *
 * @param sender the next hop
 * @param result the content that was found
- * @param data is a DataContainer which
+ * @param data is a GNUNET_DataContainer which
 * wraps the content in the format that
 * can be passed to the FS module (GapWrapper),
 * which in turn wraps the DBlock (including
@@ -854,7 +854,7 @@
 */
 static int
 queueReply (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-      const GNUNET_HashCode * primaryKey, const DataContainer * data)
+      const GNUNET_HashCode * primaryKey, const GNUNET_DataContainer * 
data)
 {
  P2P_gap_reply_MESSAGE *pmsg;
  IndirectionTableEntry *ite;
@@ -863,23 +863,23 @@
  GNUNET_EncName enc;
 
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, GNUNET_hash_to_enc (primaryKey,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
GNUNET_hash_to_enc (primaryKey,
                                 &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Gap queues reply to query `%s' for later use.\n", &enc);
 #endif
 
 #if EXTRA_CHECKS
  /* verify data is valid */
- uri (data, ANY_BLOCK, GNUNET_YES, primaryKey);
+ uri (data, GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, GNUNET_YES, primaryKey);
 #endif
 
  ite = &ROUTING_indTable_[computeRoutingIndex (primaryKey)];
  if (0 != memcmp (&ite->primaryKey, primaryKey, sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
 #if DEBUG_GAP
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "GAP: Dropping reply, routing table has no query associated with 
it (anymore)\n");
 #endif
    return GNUNET_NO;     /* we don't care for the reply (anymore) */
@@ -887,8 +887,8 @@
  if (GNUNET_YES == ite->successful_local_lookup_in_delay_loop)
   {
 #if DEBUG_GAP
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "GAP: Dropping reply, found reply locally during delay\n");
 #endif
    return GNUNET_NO;     /* wow, really bad concurrent DB lookup and 
processing for
@@ -897,16 +897,16 @@
   }
  size =
   sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE) + ntohl (data->size) -
-  sizeof (DataContainer);
+  sizeof (GNUNET_DataContainer);
  if (size >= GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ite->successful_local_lookup_in_delay_loop = GNUNET_YES;
  pmsg = GNUNET_malloc (size);
  pmsg->header.size = htons (size);
- pmsg->header.type = htons (P2P_PROTO_gap_RESULT);
+ pmsg->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT);
  pmsg->primaryKey = *primaryKey;
  memcpy (&pmsg[1], &data[1], size - sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE));
  /* delay reply, delay longer if we are busy (makes it harder
@@ -997,12 +997,12 @@
 #if DEBUG__GAP
  GNUNET_EncName enc;
 
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "GAP: Queueing query '%s' in slot %p\n", &enc, ite);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx, sender != 0);    /* do NOT add to RT for local clients! 
*/
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sender != 0);    /* do NOT add to RT for local 
clients! */
  now = GNUNET_get_time ();
  if ((stats != NULL) && (ite->ttl == 0))
   stats->change (stat_routing_slots_used, 1);
@@ -1034,7 +1034,7 @@
   }
  else
   {              /* GNUNET_array_grow mode */
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         0 == memcmp (query, &ite->primaryKey,
                sizeof (GNUNET_HashCode)));
    /* extend lifetime */
@@ -1425,10 +1425,10 @@
    resolve_pid (ite->destination[j], &recv);
 #if DEBUG_GAP
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+        GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
         GNUNET_hash_to_enc (&recv.hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "GAP sending reply to `%s'\n", &enc);
 #endif
    coreAPI->unicast (&recv, msg, BASE_REPLY_PRIORITY * (ite->priority + 5),
@@ -1439,7 +1439,7 @@
 
 struct qLRC
 {
- DataContainer **values;
+ GNUNET_DataContainer **values;
  unsigned int valueCount;
  GNUNET_HashCode query;
 };
@@ -1450,7 +1450,7 @@
 *
 * @param primaryKey is the key needed to decrypt
 * the block
- * @param value is a DataContainer which
+ * @param value is a GNUNET_DataContainer which
 * wraps the content in the format that
 * can be passed to the FS module (GapWrapper),
 * which in turn wraps the DBlock (including
@@ -1458,14 +1458,14 @@
 */
 static int
 queryLocalResultCallback (const GNUNET_HashCode * primaryKey,
-             const DataContainer * value, void *closure)
+             const GNUNET_DataContainer * value, void *closure)
 {
  struct qLRC *cls = closure;
  int i;
 
 #if EXTRA_CHECKS
  /* verify data is valid */
- uri (value, ANY_BLOCK, GNUNET_YES, primaryKey);
+ uri (value, GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, GNUNET_YES, primaryKey);
 #endif
  /* check seen */
  if ((cls->valueCount > MAX_SEEN_VALUES) &&
@@ -1522,7 +1522,7 @@
   return GNUNET_SYSERR;    /* not fully initialized */
 
  senderID = intern_pid (sender);
- GE_ASSERT (ectx, (senderID != 0) || (sender == NULL));
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, (senderID != 0) || (sender == NULL));
  ite = &ROUTING_indTable_[computeRoutingIndex (&query->queries[0])];
  GNUNET_mutex_lock (lookup_exclusion);
  i = -1;
@@ -1559,11 +1559,11 @@
 
 #if DEBUG_GAP
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&query->queries[0], &enc));
  ((char *) &enc)[6] = '\0';
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_IMMEDIATE | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_USER,
      "GAP is executing request for `%s':%s%s (%d)\n",
      &enc,
      doForward ? " forwarding" : "", isRouted ? " routing" : "", i);
@@ -1609,7 +1609,7 @@
                     &query->queries[0],
                     cls.values[perm[i]], ite->priority)))
       {
-       GE_BREAK (NULL, 0);
+       GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
        GNUNET_free (cls.values[perm[i]]);
        continue;
       }
@@ -1665,7 +1665,7 @@
  unsigned int size;
  int ret;
  unsigned int prio;
- DataContainer *value;
+ GNUNET_DataContainer *value;
  double preference;
  PID_INDEX hostId;
 #if DEBUG_GAP
@@ -1675,18 +1675,18 @@
 
  if (ntohs (pmsg->size) < sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* invalid! */
   }
  msg = (const P2P_gap_reply_MESSAGE *) pmsg;
 #if DEBUG_GAP
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       if (host != NULL) GNUNET_hash_to_enc (&host->hashPubKey, &enc));
  GNUNET_hash_to_enc (&msg->primaryKey, &enc2);
  ((char *) &enc2)[6] = '\0';
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "GAP received content `%s' from `%s'\n",
      &enc2, (host != NULL) ? (const char *) &enc : "myself");
 #endif
@@ -1702,8 +1702,8 @@
     stats->change (stat_routing_reply_drops, 1);
    return GNUNET_OK;     /* not fully initialized! */
   }
- value = GNUNET_malloc (size + sizeof (DataContainer));
- value->size = htonl (size + sizeof (DataContainer));
+ value = GNUNET_malloc (size + sizeof (GNUNET_DataContainer));
+ value->size = htonl (size + sizeof (GNUNET_DataContainer));
  memcpy (&value[1], &msg[1], size);
  rhf (value, &contentHC);
 
@@ -1714,13 +1714,13 @@
    GNUNET_EncName enc;
 
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+        GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
         if (host != NULL) GNUNET_hash_to_enc (&host->hashPubKey,
                            &enc));
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("GAP received invalid content from `%s'\n"),
        (host != NULL) ? (const char *) &enc : _("myself"));
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    GNUNET_free (value);
    return GNUNET_SYSERR;   /* invalid */
   }
@@ -1844,11 +1844,11 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error, GNUNET_OK on success
 */
 static int
-init (Blockstore * datastore, UniqueReplyIdentifier uid, ReplyHashFunction rh)
+init (GNUNET_Blockstore * datastore, GNUNET_UniqueReplyIdentifierCallback uid, 
GNUNET_ReplyHashingCallback rh)
 {
  if (bs != NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  bs = datastore;
@@ -1891,7 +1891,7 @@
                    1) * sizeof (GNUNET_HashCode);
  if (size >= GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* too many keys! */
   }
 
@@ -1907,19 +1907,19 @@
    anonymityLevel--;
    if (traffic == NULL)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _
          ("Cover traffic requested but traffic service not loaded. 
Rejecting request.\n"));
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    if (GNUNET_OK !=
-     traffic->get ((TTL_DECREMENT + timeout) / TRAFFIC_TIME_UNIT,
-            P2P_PROTO_gap_QUERY, TC_RECEIVED, &count, &peers,
+     traffic->get ((TTL_DECREMENT + timeout) / GNUNET_TRAFFIC_TIME_UNIT,
+            GNUNET_P2P_PROTO_GAP_QUERY, 
GNUNET_TRAFFIC_TYPE_RECEIVED, &count, &peers,
             &sizes, &timevect))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("Failed to get traffic stats.\n"));
      return GNUNET_SYSERR;
     }
@@ -1927,16 +1927,16 @@
     {
      if (peers < anonymityLevel / 1000)
       {
-       GE_LOG (ectx,
-           GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx,
+           GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
            _
            ("Cannot satisfy desired level of anonymity, ignoring 
request.\n"));
        return GNUNET_SYSERR;
       }
      if (count < anonymityLevel % 1000)
       {
-       GE_LOG (ectx,
-           GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx,
+           GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
            _
            ("Cannot satisfy desired level of anonymity, ignoring 
request.\n"));
        return GNUNET_SYSERR;
@@ -1946,8 +1946,8 @@
     {
      if (count < anonymityLevel)
       {
-       GE_LOG (ectx,
-           GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx,
+           GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
            _
            ("Cannot satisfy desired level of anonymity, ignoring 
request.\n"));
        return GNUNET_SYSERR;
@@ -1958,7 +1958,7 @@
 
  msg = GNUNET_malloc (size);
  msg->header.size = htons (size);
- msg->header.type = htons (P2P_PROTO_gap_QUERY);
+ msg->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_QUERY);
  msg->type = htonl (type);
  msg->priority = htonl (prio);
  msg->ttl = htonl (adjustTTL ((int) timeout - GNUNET_get_time (), prio));
@@ -1997,7 +1997,7 @@
 *  that buffer (must be a positive number).
 */
 static unsigned int
-tryMigrate (const DataContainer * data,
+tryMigrate (const GNUNET_DataContainer * data,
       const GNUNET_HashCode * primaryKey,
       char *position, unsigned int padding)
 {
@@ -2006,11 +2006,11 @@
 
  size =
   sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE) + ntohl (data->size) -
-  sizeof (DataContainer);
+  sizeof (GNUNET_DataContainer);
  if ((size > padding) || (size >= GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE))
   return 0;
  reply = (P2P_gap_reply_MESSAGE *) position;
- reply->header.type = htons (P2P_PROTO_gap_RESULT);
+ reply->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT);
  reply->header.size = htons (size);
  reply->primaryKey = *primaryKey;
  memcpy (&reply[1], &data[1], size - sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE));
@@ -2037,7 +2037,7 @@
 
  if (bs == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return 0;
   }
  /* Load above hard limit? */
@@ -2047,11 +2047,11 @@
    if (sender != NULL)
     {
      IF_GELOG (ectx,
-          GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+          GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
           GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc));
     }
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Dropping query from %s, this peer is too busy.\n",
        sender == NULL ? "localhost" : (char *) &enc);
 #endif
@@ -2064,7 +2064,7 @@
    (ntohs (msg->size) != sizeof (P2P_gap_query_MESSAGE) +
    (queries - 1) * sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* malformed query */
   }
 
@@ -2079,7 +2079,7 @@
     (or B directly back to A; also should not happen)
     in this case, A must just drop; however, this
     should not happen (peers should check). */
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    GNUNET_free (qmsg);
    return GNUNET_OK;
   }
@@ -2111,10 +2111,10 @@
  policy = evaluateQuery (sender, &prio);
 #if DEBUG_GAP
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (&qmsg->queries[0], &enc));
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received GAP query `%s'.\n", &enc);
 #endif
  if ((policy & QUERY_DROPMASK) == 0)
@@ -2125,11 +2125,11 @@
 #if DEBUG_GAP
    if (sender != NULL)
     {
-     IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
           GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc));
     }
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
        "Dropping query from %s, policy decided that this peer is too 
busy.\n",
        sender == NULL ? "localhost" : (const char *) &enc);
 #endif
@@ -2190,29 +2190,29 @@
 }
 
 
-GAP_ServiceAPI *
-provide_module_gap (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_GAP_ServiceAPI *
+provide_module_gap (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static GAP_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_GAP_ServiceAPI api;
  unsigned int i;
 
  ectx = capi->ectx;
  cfg = capi->cfg;
  coreAPI = capi;
- if ((-1 == GC_get_configuration_value_number (cfg, "LOAD", "HARDCPULIMIT", 
0, 100000, /* 1000 CPUs!? */
+ if ((-1 == GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg, "LOAD", 
"HARDCPULIMIT", 0, 100000, /* 1000 CPUs!? */
                         0,   /* 0 == no limit */
-                        &hardCPULimit)) || (-1 == 
GC_get_configuration_value_number (cfg, "LOAD", "HARDUPLIMIT", 0, 999999999, 0, 
   /* 0 == no limit */
+                        &hardCPULimit)) || (-1 == 
GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg, "LOAD", "HARDUPLIMIT", 0, 
999999999, 0,    /* 0 == no limit */
                                        
               &hardUpLimit))
    || (-1 ==
-     GC_get_configuration_value_number (cfg, "GAP", "TABLESIZE",
+     GNUNET_GC_get_configuration_value_number (cfg, "GAP", "TABLESIZE",
                       MIN_INDIRECTION_TABLE_SIZE,
                       GNUNET_MAX_GNUNET_malloc_CHECKED
                       / sizeof (IndirectionTableEntry),
                       MIN_INDIRECTION_TABLE_SIZE,
                       &indirectionTableSize)))
   return NULL;
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE) == 68);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_gap_query_MESSAGE) == 144);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_gap_reply_MESSAGE) == 68);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_gap_query_MESSAGE) == 144);
 
  stats = capi->requestService ("stats");
  if (stats != NULL)
@@ -2273,13 +2273,13 @@
 
 
  identity = coreAPI->requestService ("identity");
- GE_ASSERT (ectx, identity != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, identity != NULL);
  topology = coreAPI->requestService ("topology");
- GE_ASSERT (ectx, topology != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, topology != NULL);
  traffic = coreAPI->requestService ("traffic");
  if (traffic == NULL)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("Traffic service failed to load; gap cannot ensure 
cover-traffic availability.\n"));
   }
@@ -2303,12 +2303,12 @@
  GNUNET_cron_add_job (capi->cron, &ageRTD, 2 * GNUNET_CRON_MINUTES,
            2 * GNUNET_CRON_MINUTES, NULL);
 
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering handlers %d %d\n"),
-     "gap", P2P_PROTO_gap_QUERY, P2P_PROTO_gap_RESULT);
- capi->registerHandler (P2P_PROTO_gap_QUERY, &handleQuery);
- capi->registerHandler (P2P_PROTO_gap_RESULT, &useContent);
+     "gap", GNUNET_P2P_PROTO_GAP_QUERY, GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_QUERY, &handleQuery);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT, &useContent);
  coreAPI->registerSendCallback (sizeof (P2P_gap_query_MESSAGE),
                 &fillInQuery);
 
@@ -2328,8 +2328,8 @@
  ReplyTrackData *pos;
  IndirectionTableEntry *ite;
 
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_gap_QUERY, &handleQuery);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_gap_RESULT, &useContent);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_QUERY, &handleQuery);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_GAP_RESULT, &useContent);
  coreAPI->unregisterSendCallback (sizeof (P2P_gap_query_MESSAGE),
                  &fillInQuery);
 

Modified: GNUnet/src/applications/gap/gaptest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/gaptest.c    2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/gaptest.c    2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -34,9 +34,9 @@
 #include "gnunet_util_network_client.h"
 #include "gnunet_stats_lib.h"
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int
 testTerminate (void *unused)
@@ -77,14 +77,14 @@
  return fn;
 }
 
-static struct ECRS_URI *
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
 uploadFile (unsigned int size)
 {
  int ret;
  char *name;
  int fd;
  char *buf;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
  name = makeName (size);
@@ -99,26 +99,26 @@
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  GNUNET_disk_file_close (ectx, name, fd);
- ret = ECRS_uploadFile (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
+ ret = GNUNET_ECRS_file_upload (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
             0,   /* anon */
             0,   /* prio */
             GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES, /* 
expire */
             &uprogress, NULL, &testTerminate, NULL, &uri);
  if (ret != GNUNET_SYSERR)
   {
-   struct ECRS_MetaData *meta;
-   struct ECRS_URI *key;
+   struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+   struct GNUNET_ECRS_URI *key;
    const char *keywords[2];
 
    keywords[0] = name;
    keywords[1] = NULL;
 
-   meta = ECRS_createMetaData ();
-   key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
-   ret = ECRS_addToKeyspace (ectx, cfg, key, 0, 0, GNUNET_get_time () + 10 
* GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+   key = GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (keywords);
+   ret = GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (ectx, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 10 * GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
                 uri, meta);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    GNUNET_free (name);
    if (ret == GNUNET_OK)
     {
@@ -126,7 +126,7 @@
     }
    else
     {
-     ECRS_freeUri (key);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
      return NULL;
     }
   }
@@ -138,18 +138,18 @@
 }
 
 static int
-searchCB (const ECRS_FileInfo * fi,
+searchCB (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
- struct ECRS_URI **my = closure;
+ struct GNUNET_ECRS_URI **my = closure;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (fi->uri);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "Search found URI `%s'\n", tmp);
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "Search found 
URI `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
- GE_ASSERT (ectx, NULL == *my);
- *my = ECRS_dupUri (fi->uri);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, NULL == *my);
+ *my = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
  return GNUNET_SYSERR;     /* abort search */
 }
 
@@ -158,19 +158,19 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 static int
-searchFile (struct ECRS_URI **uri)
+searchFile (struct GNUNET_ECRS_URI **uri)
 {
  int ret;
- struct ECRS_URI *myURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *myURI;
 
  myURI = NULL;
- ret = ECRS_search (ectx,
+ ret = GNUNET_ECRS_search (ectx,
           cfg,
           *uri,
           0,
           15 * GNUNET_CRON_SECONDS,
           &searchCB, &myURI, &testTerminate, NULL);
- ECRS_freeUri (*uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (*uri);
  *uri = myURI;
  if ((ret != GNUNET_SYSERR) && (myURI != NULL))
   return GNUNET_OK;
@@ -179,7 +179,7 @@
 }
 
 static int
-downloadFile (unsigned int size, const struct ECRS_URI *uri)
+downloadFile (unsigned int size, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int ret;
  char *tmpName;
@@ -189,14 +189,14 @@
  int i;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (uri);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting download of `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
  tmpName = makeName (0);
  ret = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK == ECRS_downloadFile (ectx,
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_file_download (ectx,
                    cfg,
                    uri,
                    tmpName,
@@ -232,14 +232,14 @@
  char *name;
 
  name = makeName (size);
- ret = ECRS_unindexFile (ectx, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, NULL);
+ ret = GNUNET_ECRS_file_uninde (ectx, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, 
NULL);
  if (0 != UNLINK (name))
   ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_free (name);
  return ret;
 }
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
 
 #define START_PEERS 1
 
@@ -252,13 +252,13 @@
 {
  struct GNUNET_TESTING_DaemonContext *peers;
  int ret;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
 
  ret = 0;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
@@ -269,7 +269,7 @@
  if (peers == NULL)
   {
    fprintf (stderr, "Failed to start the gnunetd daemons!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -277,19 +277,19 @@
   {
    GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
    fprintf (stderr, "Failed to connect the peers!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 
  uri = uploadFile (12345);
  CHECK (NULL != uri);
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:12087");
  CHECK (GNUNET_OK == searchFile (&uri));
  CHECK (GNUNET_OK == downloadFile (12345, uri));
- ECRS_freeUri (uri);
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:2087");
  CHECK (GNUNET_OK == unindexFile (12345));
@@ -299,7 +299,7 @@
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
 #endif
 
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/gap/gaptest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/gaptest2.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/gaptest2.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -41,9 +41,9 @@
 
 #define SIZE 1024 * 1024 * 2
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int
 testTerminate (void *unused)
@@ -82,14 +82,14 @@
  return fn;
 }
 
-static struct ECRS_URI *
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
 uploadFile (unsigned int size)
 {
  int ret;
  char *name;
  int fd;
  char *buf;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
  name = makeName (size);
@@ -104,7 +104,7 @@
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  GNUNET_disk_file_close (ectx, name, fd);
- ret = ECRS_uploadFile (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
+ ret = GNUNET_ECRS_file_upload (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
             1,   /* anon */
             0,   /* prio */
             GNUNET_get_time () + 100 * GNUNET_CRON_MINUTES,    
 /* expire */
@@ -112,19 +112,19 @@
             NULL, &testTerminate, NULL, &uri);
  if (ret != GNUNET_SYSERR)
   {
-   struct ECRS_MetaData *meta;
-   struct ECRS_URI *key;
+   struct GNUNET_ECRS_MetaData *meta;
+   struct GNUNET_ECRS_URI *key;
    const char *keywords[2];
 
    keywords[0] = name;
    keywords[1] = NULL;
 
-   meta = ECRS_createMetaData ();
-   key = ECRS_keywordsToUri (keywords);
-   ret = ECRS_addToKeyspace (ectx, cfg, key, 0, 0, GNUNET_get_time () + 100 
* GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
+   meta = GNUNET_ECRS_meta_data_create ();
+   key = GNUNET_ECRS_keyword_strings_to_uri (keywords);
+   ret = GNUNET_ECRS_publish_under_keyword (ectx, cfg, key, 0, 0, 
GNUNET_get_time () + 100 * GNUNET_CRON_MINUTES,  /* expire */
                 uri, meta);
-   ECRS_freeMetaData (meta);
-   ECRS_freeUri (uri);
+   GNUNET_ECRS_meta_data_destroy (meta);
+   GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    GNUNET_free (name);
    if (ret == GNUNET_OK)
     {
@@ -132,7 +132,7 @@
     }
    else
     {
-     ECRS_freeUri (key);
+     GNUNET_ECRS_uri_destroy (key);
      return NULL;
     }
   }
@@ -144,18 +144,18 @@
 }
 
 static int
-searchCB (const ECRS_FileInfo * fi,
+searchCB (const GNUNET_ECRS_FileInfo * fi,
      const GNUNET_HashCode * key, int isRoot, void *closure)
 {
- struct ECRS_URI **my = closure;
+ struct GNUNET_ECRS_URI **my = closure;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (fi->uri);
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (fi->uri);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Search found URI `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
- GE_ASSERT (ectx, NULL == *my);
- *my = ECRS_dupUri (fi->uri);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, NULL == *my);
+ *my = GNUNET_ECRS_uri_duplicate (fi->uri);
  return GNUNET_SYSERR;     /* abort search */
 }
 
@@ -164,19 +164,19 @@
 * @return GNUNET_OK on success
 */
 static int
-searchFile (struct ECRS_URI **uri)
+searchFile (struct GNUNET_ECRS_URI **uri)
 {
  int ret;
- struct ECRS_URI *myURI;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *myURI;
 
  myURI = NULL;
- ret = ECRS_search (ectx,
+ ret = GNUNET_ECRS_search (ectx,
           cfg,
           *uri,
           1,
           1450 * GNUNET_CRON_SECONDS,
           &searchCB, &myURI, &testTerminate, NULL);
- ECRS_freeUri (*uri);
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (*uri);
  *uri = myURI;
  if ((ret != GNUNET_SYSERR) && (myURI != NULL))
   return GNUNET_OK;
@@ -185,7 +185,7 @@
 }
 
 static int
-downloadFile (unsigned int size, const struct ECRS_URI *uri)
+downloadFile (unsigned int size, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int ret;
  char *tmpName;
@@ -195,14 +195,14 @@
  int i;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (uri);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting download of `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
  tmpName = makeName (0);
  ret = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK == ECRS_downloadFile (ectx,
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_file_download (ectx,
                    cfg,
                    uri,
                    tmpName,
@@ -238,14 +238,14 @@
  char *name;
 
  name = makeName (size);
- ret = ECRS_unindexFile (ectx, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, NULL);
+ ret = GNUNET_ECRS_file_uninde (ectx, cfg, name, NULL, NULL, &testTerminate, 
NULL);
  if (0 != UNLINK (name))
   ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_free (name);
  return ret;
 }
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
 
 /**
 * Testcase to test gap routing (2 peers only).
@@ -256,16 +256,16 @@
 {
  struct GNUNET_TESTING_DaemonContext *peers;
  int ret;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
  char buf[128];
  GNUNET_CronTime start;
 
  ret = 0;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
@@ -276,7 +276,7 @@
  if (peers == NULL)
   {
    fprintf (stderr, "Failed to start the gnunetd daemons!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -287,7 +287,7 @@
     {
      GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
      fprintf (stderr, "Failed to connect the peers!\n");
-     GC_free (cfg);
+     GNUNET_GC_free (cfg);
      return -1;
     }
   }
@@ -296,7 +296,7 @@
  uri = uploadFile (SIZE);
  CHECK (NULL != uri);
  GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2077 + PEER_COUNT * 10);
- GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
  CHECK (GNUNET_OK == searchFile (&uri));
  printf ("Search successful!\n");
  start = GNUNET_get_time ();
@@ -305,8 +305,8 @@
  printf ("Download successful at %llu kbps!\n",
      (SIZE / 1024) / ((GNUNET_get_time () - start) /
              GNUNET_CRON_SECONDS));
- ECRS_freeUri (uri);
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:2087");
  CHECK (GNUNET_OK == unindexFile (SIZE));
@@ -316,7 +316,7 @@
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
 #endif
 
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/gap/gaptest3.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/gaptest3.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/gaptest3.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -41,9 +41,9 @@
 
 #define SIZE 1024*1024*2
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 static int
 testTerminate (void *unused)
@@ -82,14 +82,14 @@
  return fn;
 }
 
-static struct ECRS_URI *
+static struct GNUNET_ECRS_URI *
 uploadFile (unsigned int size)
 {
  int ret;
  char *name;
  int fd;
  char *buf;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
 
  name = makeName (size);
@@ -104,7 +104,7 @@
  WRITE (fd, buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  GNUNET_disk_file_close (ectx, name, fd);
- ret = ECRS_uploadFile (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
+ ret = GNUNET_ECRS_file_upload (ectx, cfg, name, GNUNET_YES,  /* index */
             1,   /* anon */
             0,   /* prio */
             GNUNET_get_time () + 100 * GNUNET_CRON_MINUTES,    
 /* expire */
@@ -116,7 +116,7 @@
 }
 
 static int
-downloadFile (unsigned int size, const struct ECRS_URI *uri)
+downloadFile (unsigned int size, const struct GNUNET_ECRS_URI *uri)
 {
  int ret;
  char *tmpName;
@@ -126,14 +126,14 @@
  int i;
  char *tmp;
 
- tmp = ECRS_uriToString (uri);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ tmp = GNUNET_ECRS_uri_to_string (uri);
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Starting download of `%s'\n", tmp);
  GNUNET_free (tmp);
  tmpName = makeName (0);
  ret = GNUNET_SYSERR;
- if (GNUNET_OK == ECRS_downloadFile (ectx,
+ if (GNUNET_OK == GNUNET_ECRS_file_download (ectx,
                    cfg,
                    uri,
                    tmpName,
@@ -162,7 +162,7 @@
  return ret;
 }
 
-#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
+#define CHECK(a) if (!(a)) { ret = 1; GNUNET_GE_BREAK(ectx, 0); goto FAILURE; }
 
 static GNUNET_PeerIdentity goodPeers[PEER_COUNT];
 static unsigned int goodPeerPos;
@@ -202,7 +202,7 @@
 {
  struct GNUNET_TESTING_DaemonContext *peers;
  int ret;
- struct ECRS_URI *uri;
+ struct GNUNET_ECRS_URI *uri;
  int i;
  char buf[128];
  GNUNET_MessageHello *hello;
@@ -211,10 +211,10 @@
  GNUNET_EncName enc;
 
  ret = 0;
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
@@ -225,7 +225,7 @@
  if (peers == NULL)
   {
    fprintf (stderr, "Failed to start the gnunetd daemons!\n");
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -236,7 +236,7 @@
     {
      GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
      fprintf (stderr, "Failed to connect the peers!\n");
-     GC_free (cfg);
+     GNUNET_GC_free (cfg);
      return -1;
     }
   }
@@ -246,17 +246,17 @@
  for (i = 1; i < PEER_COUNT; i += 2)
   {
    GNUNET_snprintf (buf, 128, "localhost:%u", 2087 + i * 10);
-   GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", buf);
+   GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg, ectx, "NETWORK", "HOST", 
buf);
    sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
    if (GNUNET_OK != GNUNET_IDENTITY_get_self (sock, &hello))
     {
      GNUNET_client_connection_destroy (sock);
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      break;
     }
    GNUNET_client_connection_destroy (sock);
    if (uri != NULL)
-    ECRS_freeUri (uri);
+    GNUNET_ECRS_uri_destroy (uri);
    GNUNET_hash_to_enc (&hello->senderIdentity.hashPubKey, &enc);
    printf ("Uploading to peer `%8s'\n", (const char *) &enc);
    uri = uploadFile (SIZE);
@@ -266,7 +266,7 @@
    GNUNET_free (hello);
 
   }
- GC_set_configuration_value_string (cfg,
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                   ectx,
                   "NETWORK", "HOST", "localhost:2087");
  printf ("Downloading...\n");
@@ -285,7 +285,7 @@
 #if START_PEERS
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return ret;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/gap/pid_table.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/pid_table.c   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/pid_table.c   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -30,13 +30,13 @@
 /**
 * Statistics service.
 */
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
 static int stat_pid_entries;
 
 static int stat_pid_rc;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 typedef struct
 {
@@ -95,7 +95,7 @@
   }
  if (ret == 0)
   ret = 1;
- GE_ASSERT (ectx, ret < size);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, ret < size);
  table[ret].id = pid->hashPubKey;
  table[ret].rc = 1;
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
@@ -118,8 +118,8 @@
  for (i = count - 1; i >= 0; i--)
   {
    id = ids[i];
-   GE_ASSERT (ectx, id < size);
-   GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, id < size);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
    table[id].rc--;
    if ((table[id].rc == 0) && (stats != NULL))
     stats->change (stat_pid_entries, -1);
@@ -135,8 +135,8 @@
  if (id == 0)
   return;
  GNUNET_mutex_lock (lock);
- GE_ASSERT (ectx, id < size);
- GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, id < size);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
  table[id].rc += delta;
  if (stats != NULL)
   {
@@ -153,19 +153,19 @@
  if (id == 0)
   {
    memset (pid, 0, sizeof (GNUNET_PeerIdentity));
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return;
   }
  GNUNET_mutex_lock (lock);
- GE_ASSERT (ectx, id < size);
- GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, id < size);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, table[id].rc > 0);
  pid->hashPubKey = table[id].id;
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
 }
 
 
 void
-init_pid_table (struct GE_Context *e, Stats_ServiceAPI * s)
+init_pid_table (struct GNUNET_GE_Context *e, GNUNET_Stats_ServiceAPI * s)
 {
  ectx = e;
  stats = s;

Modified: GNUnet/src/applications/gap/pid_table.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/gap/pid_table.h   2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/gap/pid_table.h   2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -27,7 +27,7 @@
 #include "gnunet_util.h"
 #include "gnunet_stats_service.h"
 
-void init_pid_table (struct GE_Context *ectx, Stats_ServiceAPI * s);
+void init_pid_table (struct GNUNET_GE_Context *ectx, GNUNET_Stats_ServiceAPI * 
s);
 
 void done_pid_table (void);
 

Modified: GNUnet/src/applications/getoption/clientapi.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/getoption/clientapi.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/getoption/clientapi.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -47,10 +47,10 @@
  char *ret;
 
  memset (&req, 0, sizeof (CS_getoption_request_MESSAGE));
- req.header.type = htons (CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST);
+ req.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST);
  req.header.size = htons (sizeof (CS_getoption_request_MESSAGE));
- if ((strlen (section) >= CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN) ||
-   (strlen (option) >= CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN))
+ if ((strlen (section) >= CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN) ||
+   (strlen (option) >= CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN))
   return NULL;
  strcpy (&req.section[0], section);
  strcpy (&req.option[0], option);

Modified: GNUnet/src/applications/getoption/getoption.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/getoption/getoption.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/getoption/getoption.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -31,10 +31,10 @@
 * @author Christian Grothoff
 */
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static int
-handleGetOption (struct ClientHandle *sock,
+handleGetOption (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
         const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  CS_getoption_request_MESSAGE *req;
@@ -45,13 +45,13 @@
  if (ntohs (message->size) != sizeof (CS_getoption_request_MESSAGE))
   return GNUNET_SYSERR;
  req = (CS_getoption_request_MESSAGE *) message;
- req->section[CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN - 1] = '\0';
- req->option[CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN - 1] = '\0';
+ req->section[CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN - 1] = '\0';
+ req->option[CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN - 1] = '\0';
  val = NULL;
- if (GNUNET_NO == GC_have_configuration_value (coreAPI->cfg,
+ if (GNUNET_NO == GNUNET_GC_have_configuration_value (coreAPI->cfg,
                         req->section, req->option))
   return GNUNET_SYSERR;    /* signal error: option not set */
- if ((0 != GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ if ((0 != GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                        req->section,
                        req->option,
                        NULL, &val)) || (val == NULL))
@@ -60,7 +60,7 @@
  rep = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_MessageHeader) + strlen (val) + 1);
  rep->header.size = htons (sizeof (GNUNET_MessageHeader) + strlen (val) + 1);
  memcpy (rep->value, val, strlen (val) + 1);
- rep->header.type = htons (CS_PROTO_GET_OPTION_REPLY);
+ rep->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_GET_OPTION_REPLY);
  ret = coreAPI->sendToClient (sock, &rep->header, GNUNET_YES);
  GNUNET_free (rep);
  GNUNET_free (val);
@@ -68,16 +68,16 @@
 }
 
 int
-initialize_module_getoption (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_getoption (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
  coreAPI = capi;
- GE_LOG (capi->ectx,
-     GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (capi->ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      _("`%s' registering client handler %d\n"),
-     "getoption", CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST);
- capi->registerClientHandler (CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST, &handleGetOption);
- GE_ASSERT (capi->ectx,
-       0 == GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
+     "getoption", GNUNET_CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST);
+ capi->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST, 
&handleGetOption);
+ GNUNET_GE_ASSERT (capi->ectx,
+       0 == GNUNET_GC_set_configuration_value_string (capi->cfg,
                           capi->ectx,
                           "ABOUT",
                           "getoption",
@@ -90,7 +90,7 @@
 void
 done_module_getoption ()
 {
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_GET_OPTION_REQUEST,
                   &handleGetOption);
  coreAPI = NULL;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/getoption/getoption.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/getoption/getoption.h    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/getoption/getoption.h    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -21,7 +21,7 @@
 #ifndef GETOPTION_H
 #define GETOPTION_H
 
-#define CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN 32
+#define CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN 32
 
 /**
 * Request for option value.
@@ -29,8 +29,8 @@
 typedef struct
 {
  GNUNET_MessageHeader header;
- char section[CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN];
- char option[CS_getoption_request_MESSAGE_OPT_LEN];
+ char section[CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN];
+ char option[CS_getoption_request_MESSAGNUNET_GE_OPT_LEN];
 } CS_getoption_request_MESSAGE;
 
 /**

Modified: GNUnet/src/applications/identity/clientapi.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/identity/clientapi.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/identity/clientapi.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -43,7 +43,7 @@
 
  msg = GNUNET_malloc (GNUNET_sizeof_hello (hello));
  memcpy (msg, hello, GNUNET_sizeof_hello (hello));
- msg->header.type = htons (CS_PROTO_identity_HELLO);
+ msg->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_HELLO);
  /* check that signature is valid -- internal
   sanity check... */
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_RSA_verify (&msg->senderIdentity,
@@ -53,7 +53,7 @@
                      - sizeof (GNUNET_MessageHeader),
                      &msg->signature, &msg->publicKey))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    GNUNET_free (msg);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -82,7 +82,7 @@
 
  req = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_MessageHeader) + size);
  req->size = htons (sizeof (GNUNET_MessageHeader) + size);
- req->type = htons (CS_PROTO_identity_request_SIGN);
+ req->type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_SIGNATURE);
  memcpy (&req[1], data, size);
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_client_connection_write (sock, req))
   {
@@ -97,7 +97,7 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if ((ntohs (reply->header.size) != sizeof (CS_identity_signature_MESSAGE))
-   || (ntohs (reply->header.type) != CS_PROTO_identity_SIGNATURE))
+   || (ntohs (reply->header.type) != GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_SIGNATURE))
   {
    GNUNET_free (reply);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -122,7 +122,7 @@
  GNUNET_MessageHello *reply;
 
  req.size = htons (sizeof (GNUNET_MessageHeader));
- req.type = htons (CS_PROTO_identity_request_HELLO);
+ req.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_HELLO);
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_client_connection_write (sock, &req))
   return GNUNET_SYSERR;
  if (GNUNET_OK !=
@@ -132,13 +132,13 @@
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  if ((ntohs (reply->header.size) < sizeof (GNUNET_MessageHello)) ||
-   (ntohs (reply->header.type) != CS_PROTO_identity_HELLO) ||
+   (ntohs (reply->header.type) != GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_HELLO) ||
    (ntohs (reply->header.size) != GNUNET_sizeof_hello (reply)))
   {
    GNUNET_free (reply);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- reply->header.type = htons (p2p_PROTO_hello);
+ reply->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO);
  *msg = reply;
  return GNUNET_OK;
 }
@@ -157,7 +157,7 @@
  CS_identity_connect_MESSAGE msg;
  int result;
 
- msg.header.type = htons (CS_PROTO_identity_CONNECT);
+ msg.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_CONNECT);
  msg.header.size = htons (sizeof (CS_identity_connect_MESSAGE));
  msg.other = *peer;
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_client_connection_write (sock, &msg.header))
@@ -185,7 +185,7 @@
  unsigned int count;
 
  req.size = htons (sizeof (GNUNET_MessageHeader));
- req.type = htons (CS_PROTO_identity_request_INFO);
+ req.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_INFO);
  if (GNUNET_SYSERR == GNUNET_client_connection_write (sock, &req))
   return GNUNET_SYSERR;
  count = 0;
@@ -193,20 +193,20 @@
   {
    if (ntohs (reply->size) < sizeof (GNUNET_MessageHeader))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      GNUNET_free (reply);
      return GNUNET_SYSERR;
     }
-   if (ntohs (reply->type) == CS_PROTO_RETURN_VALUE)
+   if (ntohs (reply->type) == GNUNET_CS_PROTO_RETURN_VALUE)
     {
      GNUNET_free (reply);
      return count;
     }
    count++;
-   if ((ntohs (reply->type) != CS_PROTO_identity_INFO) ||
+   if ((ntohs (reply->type) != GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_INFO) ||
      (ntohs (reply->size) < sizeof (CS_identity_peer_info_MESSAGE)))
     {
-     GE_BREAK (NULL, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
      GNUNET_free (reply);
      return GNUNET_SYSERR;
     }

Modified: GNUnet/src/applications/identity/hostkey.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/identity/hostkey.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/identity/hostkey.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -73,7 +73,7 @@
 #if EXTRA_CHECKS
  if (ret == GNUNET_OK)
   {
-   GE_ASSERT (NULL,
+   GNUNET_GE_ASSERT (NULL,
         GNUNET_OK == GNUNET_RSA_verify (data, size, result,
                         &publicKey));
   }
@@ -98,7 +98,7 @@
 }
 
 void
-initPrivateKey (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg)
+initPrivateKey (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct GNUNET_GC_Configuration 
*cfg)
 {
  char *gnHome;
  char *hostkeyfile;
@@ -106,17 +106,17 @@
  unsigned short len;
  int res;
 
- GE_ASSERT (ectx,
-       -1 != GC_get_configuration_value_filename (cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       -1 != GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (cfg,
                             "GNUNETD",
                             "GNUNETD_HOME",
-                            VAR_DAEMON_DIRECTORY,
+                            
GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY,
                             &gnHome));
  GNUNET_disk_directory_create (ectx, gnHome);
  if (GNUNET_YES != GNUNET_disk_directory_test (ectx, gnHome))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_USER | GE_IMMEDIATE,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE,
        _("Failed to access GNUnet home directory `%s'\n"), gnHome);
    abort ();
   }
@@ -145,8 +145,8 @@
                 encPrivateKey))
     {
      GNUNET_free (encPrivateKey);
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_WARNING | GE_USER | GE_IMMEDIATE | GE_ADMIN,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_IMMEDIATE | 
GNUNET_GE_ADMIN,
          _
          ("Existing hostkey in file `%s' failed format check, 
creating new hostkey.\n"),
          hostkeyfile);
@@ -155,20 +155,20 @@
   }
  if (encPrivateKey == NULL)
   {              /* make new hostkey */
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
        _("Creating new hostkey (this may take a while).\n"));
    hostkey = GNUNET_RSA_create_key ();
-   GE_ASSERT (ectx, hostkey != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, hostkey != NULL);
    encPrivateKey = GNUNET_RSA_encode_key (hostkey);
-   GE_ASSERT (ectx, encPrivateKey != NULL);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, encPrivateKey != NULL);
    GNUNET_disk_file_write (ectx,
                hostkeyfile,
                encPrivateKey, ntohs (encPrivateKey->len),
                "600");
    GNUNET_free (encPrivateKey);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_BULK, _("Done creating hostkey.\n"));
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK, _("Done 
creating hostkey.\n"));
   }
  else
   {
@@ -176,7 +176,7 @@
    GNUNET_free (encPrivateKey);
   }
  GNUNET_free (hostkeyfile);
- GE_ASSERT (ectx, hostkey != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, hostkey != NULL);
  GNUNET_RSA_get_public_key (hostkey, &publicKey);
 }
 
@@ -184,7 +184,7 @@
 void
 donePrivateKey ()
 {
- GE_ASSERT (NULL, hostkey != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, hostkey != NULL);
  GNUNET_RSA_free_key (hostkey);
  hostkey = NULL;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/identity/hostkey.h
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/identity/hostkey.h 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/identity/hostkey.h 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -59,7 +59,7 @@
 
 
 
-void initPrivateKey (struct GE_Context *ectx, struct GC_Configuration *cfg);
+void initPrivateKey (struct GNUNET_GE_Context *ectx, struct 
GNUNET_GC_Configuration *cfg);
 
 void donePrivateKey (void);
 

Modified: GNUnet/src/applications/identity/identity.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/identity/identity.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/identity/identity.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -143,9 +143,9 @@
 
 static GNUNET_PeerIdentity myIdentity;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 /**
 * Get the filename under which we would store the GNUNET_MessageHello
@@ -177,7 +177,7 @@
 {
  int i;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  for (i = 0; i < numberOfHosts_; i++)
   if ((0 ==
     memcmp (id, &hosts_[i]->identity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
@@ -200,7 +200,7 @@
  char *fn;
  unsigned int trust;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  entry = findHost (identity);
  if (entry == NULL)
@@ -271,11 +271,11 @@
  host = findHost (hostId);
  if (host == NULL)
   {
-   addHostToKnown (hostId, NAT_PROTOCOL_NUMBER);
+   addHostToKnown (hostId, GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_NAT);
    host = findHost (hostId);
    if (host == NULL)
     {
-     GE_BREAK (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
      GNUNET_mutex_unlock (lock_);
      return 0;
     }
@@ -325,8 +325,8 @@
  unsigned int protoNumber;
  char *fullname;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (GNUNET_EncName) == 104);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (GNUNET_EncName) == 104);
  if (2 == sscanf (filename, "%103c.%u", (char *) &id, &protoNumber))
   {
    id.encoding[sizeof (GNUNET_EncName) - 1] = '\0';
@@ -345,27 +345,27 @@
  if (GNUNET_disk_file_test (ectx, fullname) == GNUNET_YES)
   {
    if (0 == UNLINK (fullname))
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
         _
         ("File `%s' in directory `%s' does not match naming 
convention. "
         "Removed.\n"), filename, networkIdDirectory);
    else
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_ERROR | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
                "unlink", fullname);
   }
  else if (GNUNET_disk_directory_test (ectx, fullname) == GNUNET_YES)
   {
    if (0 == RMDIR (fullname))
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_USER | GE_ADMIN | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK,
         _
         ("Directory `%s' in directory `%s' does not match naming 
convention. "
         "Removed.\n"), filename, networkIdDirectory);
    else
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_ERROR | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
                "rmdir", fullname);
   }
  GNUNET_free (fullname);
@@ -395,12 +395,12 @@
    retries++;
    if ((retries & 32) > 0)
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
          _("Still no peers found in `%s'!\n"), networkIdDirectory);
     }
   }
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
 }
 
 
@@ -440,7 +440,7 @@
  getPeerIdentity (&tmp->publicKey, &have);
  if (0 != memcmp (&have, &tmp->senderIdentity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return;
   }
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
@@ -490,8 +490,8 @@
  int i;
  int j;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
- GE_ASSERT (ectx, protocol != ANY_PROTOCOL_NUMBER);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, protocol != GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  for (i = 0; i < numberOfHosts_; i++)
   {
@@ -524,8 +524,8 @@
      /* also remove hello file itself */
      fn = getHostFileName (identity, protocol);
      if (0 != UNLINK (fn))
-      GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-                 GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+      GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+                 GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
                  "unlink", fn);
      GNUNET_free (fn);
 
@@ -541,7 +541,7 @@
        GNUNET_free (entry);
       }
      GNUNET_mutex_unlock (lock_);
-     GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+     GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
      return;        /* deleted */
     }
   }
@@ -566,11 +566,11 @@
  getPeerIdentity (&msg->publicKey, &have);
  if (0 != memcmp (&have, &msg->senderIdentity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return;
   }
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
- GE_ASSERT (ectx, msg != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, msg != NULL);
  fn = getHostFileName (&msg->senderIdentity, ntohs (msg->protocol));
  buffer = GNUNET_malloc (GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE);
  if (GNUNET_disk_file_test (ectx, fn) == GNUNET_YES)
@@ -598,7 +598,7 @@
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  addHostToKnown (&msg->senderIdentity, ntohs (msg->protocol));
  host = findHost (&msg->senderIdentity);
- GE_ASSERT (ectx, host != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, host != NULL);
 
  for (i = 0; i < host->helloCount; i++)
   {
@@ -614,17 +614,17 @@
  host->hellos[i] = GNUNET_malloc (GNUNET_sizeof_hello (msg));
  memcpy (host->hellos[i], msg, GNUNET_sizeof_hello (msg));
  GNUNET_mutex_unlock (lock_);
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
 }
 
 /**
 * Obtain the public key and address of a known host. If no specific
- * protocol is specified (ANY_PROTOCOL_NUMBER), hellos for cheaper
+ * protocol is specified (GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY), hellos for 
cheaper
 * protocols are returned with preference (randomness!).
 *
 * @param hostId the host id
 * @param protocol the protocol that we need,
- *    ANY_PROTOCOL_NUMBER if we do not care which protocol
+ *    GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY if we do not care which protocol
 * @param tryTemporaryList is it ok to check the unverified hellos?
 * @param result where to store the result
 * @returns GNUNET_SYSERR on failure, GNUNET_OK on success
@@ -642,7 +642,7 @@
  int i;
  int j;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  if (GNUNET_YES == tryTemporaryList)
   {
@@ -656,7 +656,7 @@
        memcmp (hostId, &host->identity,
            sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
       {
-       if (protocol == ANY_PROTOCOL_NUMBER)
+       if (protocol == GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY)
         {
          j =
           GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK,
@@ -691,7 +691,7 @@
    return NULL;
   }
 
- if (protocol == ANY_PROTOCOL_NUMBER)
+ if (protocol == GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY)
   protocol =
    host->
    protocols[GNUNET_random_u32
@@ -722,12 +722,12 @@
  if (size != sizeof (GNUNET_MessageHello))
   {
    if (0 == UNLINK (fn))
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
         _("Removed file `%s' containing invalid HELLO data.\n"), fn);
    else
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
                "unlink", fn);
    GNUNET_free (fn);
    GNUNET_mutex_unlock (lock_);
@@ -745,12 +745,12 @@
    memcmp (&have, &result->senderIdentity, sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
   {
    if (0 == UNLINK (fn))
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
         _("Removed file `%s' containing invalid HELLO data.\n"), fn);
    else
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_USER | GE_BULK,
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
                "unlink", fn);
    GNUNET_free (fn);
    GNUNET_free (result);
@@ -784,17 +784,17 @@
  GNUNET_MessageHello *hello;
  int res;
 
- hello = identity2Hello (signer, ANY_PROTOCOL_NUMBER, GNUNET_YES);
+ hello = identity2Hello (signer, GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY, 
GNUNET_YES);
  if (hello == NULL)
   {
 #if DEBUG_IDENTITY
    GNUNET_EncName enc;
 
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
         GNUNET_hash_to_enc (&signer->hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
        _("Signature failed verification: peer `%s' not known.\n"),
        &enc);
 #endif
@@ -802,8 +802,8 @@
   }
  res = GNUNET_RSA_verify (message, size, sig, &hello->publicKey);
  if (res == GNUNET_SYSERR)
-  GE_LOG (ectx,
-      GE_ERROR | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER | GE_USER,
+  GNUNET_GE_LOG (ectx,
+      GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER | 
GNUNET_GE_USER,
       _("Signature failed verification: signature invalid.\n"));
  GNUNET_free (hello);
  return res;
@@ -827,7 +827,7 @@
  int i;
  GNUNET_CronTime now;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  entry = findHost (identity);
  if (entry == NULL)
@@ -876,8 +876,8 @@
  entry->strict = strict;
  GNUNET_hash_to_enc (&identity->hashPubKey, &hn);
 #if DEBUG_IDENTITY
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_DEVELOPER,
      "Blacklisting host `%s' for %llu seconds"
      " until %llu (strict=%d).\n",
      &hn, entry->delta / GNUNET_CRON_SECONDS, entry->until, strict);
@@ -898,7 +898,7 @@
  GNUNET_CronTime now;
  HostEntry *entry;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  entry = findHost (identity);
  if (entry == NULL)
@@ -914,10 +914,10 @@
    GNUNET_EncName enc;
 
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
         GNUNET_hash_to_enc (&identity->hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
        _
        ("Peer `%s' is currently strictly blacklisted (for another 
%llums).\n"),
        &enc, entry->until - now);
@@ -944,7 +944,7 @@
  HostEntry *entry;
  int i;
 
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  entry = findHost (identity);
  if (entry == NULL)
@@ -983,7 +983,7 @@
 * @return the number of hosts matching
 */
 static int
-forEachHost (GNUNET_CronTime now, HostIterator callback, void *data)
+forEachHost (GNUNET_CronTime now, GNUNET_HostProcessor callback, void *data)
 {
  int i;
  int j;
@@ -994,7 +994,7 @@
  int ret;
 
  ret = GNUNET_OK;
- GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, numberOfHosts_ <= sizeOfHosts_);
  count = 0;
  GNUNET_mutex_lock (lock_);
  for (i = 0; i < numberOfHosts_; i++)
@@ -1036,10 +1036,10 @@
      GNUNET_EncName enc;
 
      IF_GELOG (ectx,
-          GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+          GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
           GNUNET_hash_to_enc (&entry->identity.hashPubKey, &enc));
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_INFO | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_BULK,
          entry->strict ?
          _
          ("Peer `%s' is currently strictly blacklisted (for another 
%llums).\n")
@@ -1099,8 +1099,8 @@
  if (host->trust == 0)
   {
    if ((0 != UNLINK (fn)) && (errno != ENOENT))
-    GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-               GE_WARNING | GE_USER | GE_BULK, "unlink", fn);
+    GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+               GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK, "unlink", fn);
   }
  else
   {
@@ -1169,7 +1169,7 @@
 
 
 static int
-identityRequestConnectHandler (struct ClientHandle *sock,
+identityRequestConnectHandler (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  const CS_identity_connect_MESSAGE *msg;
@@ -1186,7 +1186,7 @@
 }
 
 static int
-identityHelloHandler (struct ClientHandle *sock,
+identityHelloHandler (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
            const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  const GNUNET_MessageHello *msg;
@@ -1194,18 +1194,18 @@
 
  if (sizeof (GNUNET_MessageHello) > ntohs (message->size))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  msg = (const GNUNET_MessageHello *) message;
  if (GNUNET_sizeof_hello (msg) != ntohs (message->size))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  hello = GNUNET_malloc (ntohs (msg->header.size));
  memcpy (hello, msg, ntohs (msg->header.size));
- hello->header.type = htons (p2p_PROTO_hello);
+ hello->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_HELLO);
  coreAPI->injectMessage (NULL,
              (const char *) hello,
              ntohs (msg->header.size), GNUNET_NO, NULL);
@@ -1214,23 +1214,23 @@
 }
 
 static int
-identityRequestHelloHandler (struct ClientHandle *sock,
+identityRequestHelloHandler (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
               const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  /* transport types in order of preference
   for location URIs (by best guess at what
   people are most likely to actually run) */
  static unsigned short types[] = {
-  TCP_PROTOCOL_NUMBER,
-  UDP_PROTOCOL_NUMBER,
-  HTTP_PROTOCOL_NUMBER,
-  TCP6_PROTOCOL_NUMBER,
-  UDP6_PROTOCOL_NUMBER,
-  SMTP_PROTOCOL_NUMBER,
-  NAT_PROTOCOL_NUMBER,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_TCP,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_UDP,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_HTTP,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_TCP6,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_UDP6,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_SMTP,
+  GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_NAT,
   0,
  };
- Transport_ServiceAPI *tapi;
+ GNUNET_Transport_ServiceAPI *tapi;
  GNUNET_MessageHello *hello;
  int pos;
  int ret;
@@ -1248,14 +1248,14 @@
  coreAPI->releaseService (tapi);
  if (hello == NULL)
   return GNUNET_SYSERR;
- hello->header.type = htons (CS_PROTO_identity_HELLO);
+ hello->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_HELLO);
  ret = coreAPI->sendToClient (sock, &hello->header, GNUNET_YES);
  GNUNET_free (hello);
  return ret;
 }
 
 static int
-identityRequestSignatureHandler (struct ClientHandle *sock,
+identityRequestSignatureHandler (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
                 const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  CS_identity_signature_MESSAGE reply;
@@ -1263,7 +1263,7 @@
  if (ntohs (message->size) <= sizeof (GNUNET_MessageHeader))
   return GNUNET_SYSERR;
  reply.header.size = htons (sizeof (CS_identity_signature_MESSAGE));
- reply.header.type = htons (CS_PROTO_identity_SIGNATURE);
+ reply.header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_SIGNATURE);
  if (GNUNET_OK != signData (&message[1],
               ntohs (message->size) -
               sizeof (GNUNET_MessageHeader), &reply.sig))
@@ -1275,8 +1275,8 @@
 hostInfoIterator (const GNUNET_PeerIdentity * identity,
          unsigned short protocol, int confirmed, void *data)
 {
- struct ClientHandle *sock = data;
- Transport_ServiceAPI *transport;
+ struct GNUNET_ClientHandle *sock = data;
+ GNUNET_Transport_ServiceAPI *transport;
  CS_identity_peer_info_MESSAGE *reply;
  GNUNET_MessageHello *hello;
  void *address;
@@ -1315,7 +1315,7 @@
   }
  reply = GNUNET_malloc (sizeof (CS_identity_peer_info_MESSAGE) + len);
  reply->header.size = htons (sizeof (CS_identity_peer_info_MESSAGE) + len);
- reply->header.type = htons (CS_PROTO_identity_INFO);
+ reply->header.type = htons (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_INFO);
  reply->peer = *identity;
  reply->last_message = GNUNET_htonll (last);
  reply->trust = htonl (getHostTrust (identity));
@@ -1328,7 +1328,7 @@
 }
 
 static int
-identityRequestInfoHandler (struct ClientHandle *sock,
+identityRequestInfoHandler (struct GNUNET_ClientHandle *sock,
               const GNUNET_MessageHeader * message)
 {
  forEachHost (0, &hostInfoIterator, sock);
@@ -1342,10 +1342,10 @@
 * @param capi the core API
 * @return NULL on errors, ID_API otherwise
 */
-Identity_ServiceAPI *
-provide_module_identity (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Identity_ServiceAPI *
+provide_module_identity (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Identity_ServiceAPI id;
+ static GNUNET_Identity_ServiceAPI id;
  char *gnHome;
  char *tmp;
  int i;
@@ -1373,11 +1373,11 @@
  numberOfHosts_ = 0;
 
  gnHome = NULL;
- GE_ASSERT (ectx,
-       -1 != GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       -1 != GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
                             "GNUNETD",
                             "GNUNETD_HOME",
-                            VAR_DAEMON_DIRECTORY,
+                            
GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY,
                             &gnHome));
  if (gnHome == NULL)
   return NULL;
@@ -1387,8 +1387,8 @@
  strcat (tmp, DIR_SEPARATOR_STR);
  strcat (tmp, HOST_DIR);
  networkIdDirectory = NULL;
- GE_ASSERT (ectx,
-       -1 != GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
+       -1 != GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
                             "GNUNETD",
                             "HOSTS",
                             tmp,
@@ -1415,15 +1415,15 @@
  GNUNET_cron_add_job (coreAPI->cron,
            &cronDiscardHosts, 0, CRON_DISCARD_HOSTS_INTERVAL,
            NULL);
- coreAPI->registerClientHandler (CS_PROTO_identity_CONNECT,
+ coreAPI->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_CONNECT,
                  &identityRequestConnectHandler);
- coreAPI->registerClientHandler (CS_PROTO_identity_HELLO,
+ coreAPI->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_HELLO,
                  &identityHelloHandler);
- coreAPI->registerClientHandler (CS_PROTO_identity_request_HELLO,
+ coreAPI->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_HELLO,
                  &identityRequestHelloHandler);
- coreAPI->registerClientHandler (CS_PROTO_identity_request_SIGN,
+ coreAPI->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_SIGNATURE,
                  &identityRequestSignatureHandler);
- coreAPI->registerClientHandler (CS_PROTO_identity_request_INFO,
+ coreAPI->registerClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_INFO,
                  &identityRequestInfoHandler);
  return &id;
 }
@@ -1438,15 +1438,15 @@
  int j;
  HostEntry *entry;
 
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_identity_CONNECT,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_CONNECT,
                   &identityRequestConnectHandler);
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_identity_HELLO,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_HELLO,
                   &identityHelloHandler);
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_identity_request_HELLO,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_HELLO,
                   &identityRequestHelloHandler);
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_identity_request_SIGN,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_SIGNATURE,
                   &identityRequestSignatureHandler);
- coreAPI->unregisterClientHandler (CS_PROTO_identity_request_INFO,
+ coreAPI->unregisterClientHandler (GNUNET_CS_PROTO_IDENTITY_REQUEST_INFO,
                   &identityRequestInfoHandler);
  for (i = 0; i < MAX_TEMP_HOSTS; i++)
   {

Modified: GNUnet/src/applications/identity/identitytest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/identity/identitytest.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/identity/identitytest.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -37,7 +37,7 @@
 
 static struct GNUNET_CronManager *cron;
 
-static struct GC_Configuration *cfg;
+static struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
 
 #define ASSERT(cond) do { \
@@ -54,8 +54,8 @@
 static int
 runTest ()
 {
- Identity_ServiceAPI *identity;
- Transport_ServiceAPI *transport;
+ GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
+ GNUNET_Transport_ServiceAPI *transport;
  GNUNET_PeerIdentity pid;
  const GNUNET_RSA_PublicKey *pkey;
  GNUNET_RSA_Signature sig;
@@ -66,7 +66,7 @@
  GNUNET_cron_start (cron);
  /* give cron job chance to run */
  GNUNET_thread_sleep (5 * GNUNET_CRON_SECONDS);
- hello = transport->createhello (ANY_PROTOCOL_NUMBER);
+ hello = transport->createhello (GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY);
  if (NULL == hello)
   {
    printf ("Cannot run test, failed to create any hello.\n");
@@ -136,10 +136,10 @@
 {
  int err;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);
@@ -151,7 +151,7 @@
   err = 1;
  doneCore ();
  GNUNET_cron_destroy (cron);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return err;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlite.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlite.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlite.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -41,14 +41,14 @@
 * a failure of the command 'cmd' with the message given
 * by strerror(errno).
 */
-#define DIE_SQLITE(dbh, cmd) do { GE_LOG(ectx, GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_BULK, 
_("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
sqlite3_errmsg(dbh)); abort(); } while(0);
+#define DIE_SQLITE(dbh, cmd) do { GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_FATAL | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), 
cmd, __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg(dbh)); abort(); } while(0);
 
 /**
 * Log an error message at log-level 'level' that indicates
 * a failure of the command 'cmd' on file 'filename'
 * with the message given by strerror(errno).
 */
-#define LOG_SQLITE(dbh, level, cmd) do { GE_LOG(ectx, GE_ERROR | GE_ADMIN | 
GE_BULK, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
sqlite3_errmsg(dbh)); } while(0);
+#define LOG_SQLITE(dbh, level, cmd) do { GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_ERROR | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), 
cmd, __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg(dbh)); } while(0);
 
 /**
 * @brief Wrapper for SQLite
@@ -103,9 +103,9 @@
 
 } sqliteDatabase;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static unsigned int databases;
 
@@ -200,10 +200,10 @@
  char *fn;
  size_t mem;
 
- GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (coreAPI->cfg,
                    "KEYVALUE_DATABASE",
                    "DIR",
-                    VAR_DAEMON_DIRECTORY "/kvstore/",
+                    GNUNET_DEFAULT_DAEMON_VAR_DIRECTORY 
"/kvstore/",
                    &dir);
  GNUNET_disk_directory_create (ectx, dir);
  mem = strlen (dir) + strlen (name) + 6;
@@ -263,7 +263,7 @@
  if (sqlite3_open (db->fn, &dbh->dbh) != SQLITE_OK)
   {
    printf ("FN: %s\n", db->fn);
-   LOG_SQLITE (dbh->dbh, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER, "sqlite3_open");
+   LOG_SQLITE (dbh->dbh, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER, 
"sqlite3_open");
    sqlite3_close (dbh->dbh);
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    GNUNET_thread_release_self (dbh->tid);
@@ -331,12 +331,12 @@
 * @param table the name of the Key/Value-Table
 * @return a handle
 */
-static KVHandle *
+static GNUNET_KeyValueRecord *
 getTable (const char *database, const char *table)
 {
  sqlite3_stmt *stmt;
  unsigned int len;
- KVHandle *ret;
+ GNUNET_KeyValueRecord *ret;
  sqliteHandle *dbh;
  char *idx;
 
@@ -371,7 +371,7 @@
  sprintf (idx, "CREATE INDEX idx_key ON %s (gn_key)", table);
  sqlite3_exec (dbh->dbh, idx, NULL, NULL, NULL);
  GNUNET_free (idx);
- ret = GNUNET_malloc (sizeof (KVHandle));
+ ret = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_KeyValueRecord));
  ret->table = GNUNET_strdup (table);
  ret->db = GNUNET_strdup (database);
 
@@ -389,10 +389,10 @@
 * @param closure optional parameter for handler
 */
 static void *
-get (KVHandle * kv,
+get (GNUNET_KeyValueRecord * kv,
   void *key,
   int keylen,
-   unsigned int sort, unsigned int limit, KVCallback handler, void *closure)
+   unsigned int sort, unsigned int limit, GNUNET_KeyValueProcessor handler, 
void *closure)
 {
  unsigned int len, enclen, retlen;
  char *sel, *order, *where, limit_spec[30];
@@ -489,7 +489,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR otherwise
 */
 static int
-put (KVHandle * kv, void *key, int keylen, void *val, int vallen,
+put (GNUNET_KeyValueRecord * kv, void *key, int keylen, void *val, int vallen,
   unsigned long long age)
 {
  unsigned int len;
@@ -544,7 +544,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR otherwise
 */
 static int
-del (KVHandle * kv, void *key, int keylen, unsigned long long age)
+del (GNUNET_KeyValueRecord * kv, void *key, int keylen, unsigned long long age)
 {
  unsigned int len;
  char *del, *key_where, *age_where;
@@ -613,7 +613,7 @@
 * @param kv the handle to close
 */
 static void
-closeTable (KVHandle * kv)
+closeTable (GNUNET_KeyValueRecord * kv)
 {
  GNUNET_free (kv->table);
  GNUNET_free (kv->db);
@@ -625,7 +625,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR otherwise
 */
 static int
-dropTable (KVHandle * kv)
+dropTable (GNUNET_KeyValueRecord * kv)
 {
  sqlite3_stmt *stmt;
  sqliteHandle *dbh;
@@ -650,15 +650,15 @@
  return GNUNET_OK;
 }
 
-KVstore_ServiceAPI *
-provide_module_kvstore_sqlite (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_KVstore_ServiceAPI *
+provide_module_kvstore_sqlite (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static KVstore_ServiceAPI api;
+ static GNUNET_KVstore_ServiceAPI api;
 
  ectx = capi->ectx;
 #if DEBUG_SQLITE
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "KV-SQLite: initializing database\n");
 #endif
 
@@ -687,8 +687,8 @@
  GNUNET_array_grow (dbs, databases, 0);
 
 #if DEBUG_SQLITE
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "SQLite KVStore: database shutdown\n");
 #endif
 

Modified: GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlitetest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlitetest.c   2007-11-25 
03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/kvstore_sqlite/kv_sqlitetest.c   2007-11-25 
12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -38,9 +38,9 @@
 * Add testcode here!
 */
 static int
-test (KVstore_ServiceAPI * api)
+test (GNUNET_KVstore_ServiceAPI * api)
 {
- KVHandle *kv;
+ GNUNET_KeyValueRecord *kv;
  GNUNET_HashCode k, v;
  GNUNET_HashCode *r;
 
@@ -78,15 +78,15 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- KVstore_ServiceAPI *api;
+ GNUNET_KVstore_ServiceAPI *api;
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_CronManager *cron;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);

Modified: GNUnet/src/applications/pingpong/pingpong.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/pingpong/pingpong.c 2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/pingpong/pingpong.c 2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -88,15 +88,15 @@
 
 static struct GNUNET_Mutex *pingPongLock;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static Transport_ServiceAPI *transport;
+static GNUNET_Transport_ServiceAPI *transport;
 
-static Identity_ServiceAPI *identity;
+static GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static int stat_encryptedPongReceived;
 
@@ -128,8 +128,8 @@
 
  if (ntohs (msg->size) != sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
        _("Received malformed `%s' message. Dropping.\n"), "ping");
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -139,8 +139,8 @@
  if (0 != memcmp (coreAPI->myIdentity,
          &pmsg->receiver, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Received ping for another peer. Dropping.\n"));
    return GNUNET_SYSERR;   /* not for us */
   }
@@ -149,15 +149,15 @@
  GNUNET_EncName enc;
 
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received ping from peer %s.\n", &enc);
 #endif
  pong = *pmsg;
- pong.header.type = htons (p2p_PROTO_PONG);
+ pong.header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_PONG);
  if (stats != NULL)
   stats->change (stat_pingReceived, 1);
- coreAPI->unicast (sender, &pong.header, EXTREME_PRIORITY, 0); /* send now! */
+ coreAPI->unicast (sender, &pong.header, GNUNET_EXTREME_PRIORITY, 0); /* send 
now! */
  if (stats != NULL)
   stats->change (stat_pongSent, 1);
  return GNUNET_OK;
@@ -167,7 +167,7 @@
 sendPlaintext (const GNUNET_PeerIdentity * peer,
        const P2P_pingpong_MESSAGE * msg)
 {
- TSession *mytsession;
+ GNUNET_TSession *mytsession;
  int ret;
 
  mytsession = transport->connectFreely (peer, GNUNET_YES, __FILE__);
@@ -185,7 +185,7 @@
 */
 static int
 plaintextPingReceived (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-            const GNUNET_MessageHeader * hmsg, TSession * tsession)
+            const GNUNET_MessageHeader * hmsg, GNUNET_TSession * 
tsession)
 {
 #if DEBUG_PINGPONG
  GNUNET_EncName enc;
@@ -196,31 +196,31 @@
 
  if (ntohs (hmsg->size) != sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
        _("Received malformed `%s' message. Dropping.\n"), "ping");
-   GE_BREAK_OP (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  pmsg = (const P2P_pingpong_MESSAGE *) hmsg;
  if (0 != memcmp (coreAPI->myIdentity,
          &pmsg->receiver, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_REQUEST | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Received PING not destined for us!\n"));
-   GE_BREAK_OP (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;   /* not for us */
   }
 
 #if DEBUG_PINGPONG
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received plaintext ping from peer %s.\n", &enc);
 #endif
  pong = *pmsg;
- pong.header.type = htons (p2p_PROTO_PONG);
+ pong.header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_PONG);
  /* allow using a different transport for sending the reply, the
   transport may have been uni-directional! */
  ret = GNUNET_SYSERR;
@@ -262,15 +262,15 @@
  if ((ntohs (msg->size) != sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE)) ||
    (0 != memcmp (sender, &pmsg->receiver, sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
        _("Received malformed `%s' message. Dropping.\n"), "pong");
    return GNUNET_SYSERR;   /* bad pong */
   }
 #if DEBUG_PINGPONG
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received PONG from `%s'.\n", &enc);
 #endif
  matched = 0;
@@ -295,15 +295,15 @@
  GNUNET_mutex_unlock (pingPongLock);
 #if DEBUG_PINGPONG
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received PONG from `%s' matched %u peers.\n", &enc, matched);
 #endif
  if (matched == 0)
   {
 #if DEBUG_PINGPONG
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Could not match PONG against any PING. "
         "Try increasing MAX_PING_PONG constant.\n"));
 #endif
@@ -316,7 +316,7 @@
 */
 static int
 plaintextPongReceived (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-            const GNUNET_MessageHeader * msg, TSession * session)
+            const GNUNET_MessageHeader * msg, GNUNET_TSession * 
session)
 {
  int i;
  const P2P_pingpong_MESSAGE *pmsg;
@@ -330,8 +330,8 @@
  if ((ntohs (msg->size) != sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE)) ||
    (0 != memcmp (sender, &pmsg->receiver, sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER | GE_DEVELOPER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
        _("Received malformed `%s' message. Dropping.\n"), "pong");
    return GNUNET_SYSERR;   /* bad pong */
   }
@@ -357,16 +357,16 @@
  GNUNET_mutex_unlock (pingPongLock);
 #if DEBUG_PINGPONG
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received plaintext PONG from `%s' matched %u peers.\n",
      &enc, matched);
 #endif
  if (matched == 0)
   {
 #if DEBUG_PINGPONG
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Could not match PONG against any PING. "
         "Try increasing MAX_PING_PONG constant.\n"));
 #endif
@@ -409,8 +409,8 @@
    }
  if (j == -1)
   {              /* all send this second!? */
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_BULK | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Cannot create PING, table full. "
         "Try increasing MAX_PING_PONG.\n"));
    GNUNET_mutex_unlock (pingPongLock);
@@ -425,7 +425,7 @@
  entry->receiverIdentity = *receiver;
  pmsg = GNUNET_malloc (sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE));
  pmsg->header.size = htons (sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE));
- pmsg->header.type = htons (p2p_PROTO_PING);
+ pmsg->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_PING);
  pmsg->receiver = *receiver;
  entry->challenge = challenge;
  pmsg->challenge = htonl (challenge);
@@ -467,7 +467,7 @@
   }
  else
   {
-   coreAPI->unicast (receiver, pmsg, EXTREME_PRIORITY, 0);
+   coreAPI->unicast (receiver, pmsg, GNUNET_EXTREME_PRIORITY, 0);
    if (stats != NULL)
     stats->change (stat_ciphertextPingSent, 1);
   }
@@ -478,24 +478,24 @@
 /**
 * Initialize the pingpong module.
 */
-Pingpong_ServiceAPI *
-provide_module_pingpong (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Pingpong_ServiceAPI *
+provide_module_pingpong (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Pingpong_ServiceAPI ret;
+ static GNUNET_Pingpong_ServiceAPI ret;
 
  ectx = capi->ectx;
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE) == 72);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE) == 72);
  coreAPI = capi;
  identity = capi->requestService ("identity");
  if (identity == NULL)
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    return NULL;
   }
  transport = capi->requestService ("transport");
  if (transport == NULL)
   {
-   GE_BREAK (capi->ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (capi->ectx, 0);
    capi->releaseService (identity);
    return NULL;
   }
@@ -528,14 +528,14 @@
  pingPongs =
   (PingPongEntry *) GNUNET_malloc (sizeof (PingPongEntry) * MAX_PING_PONG);
  memset (pingPongs, 0, sizeof (PingPongEntry) * MAX_PING_PONG);
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      _("`%s' registering handlers %d %d (plaintext and ciphertext)\n"),
-     "pingpong", p2p_PROTO_PING, p2p_PROTO_PONG);
- capi->registerHandler (p2p_PROTO_PING, &pingReceived);
- capi->registerHandler (p2p_PROTO_PONG, &pongReceived);
- capi->registerPlaintextHandler (p2p_PROTO_PING, &plaintextPingReceived);
- capi->registerPlaintextHandler (p2p_PROTO_PONG, &plaintextPongReceived);
+     "pingpong", GNUNET_P2P_PROTO_PING, GNUNET_P2P_PROTO_PONG);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PING, &pingReceived);
+ capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PONG, &pongReceived);
+ capi->registerPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PING, 
&plaintextPingReceived);
+ capi->registerPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PONG, 
&plaintextPongReceived);
  ret.ping = &initiatePing;
  ret.pingUser = &createPing;
  ret.ping_size = sizeof (P2P_pingpong_MESSAGE);
@@ -559,11 +559,11 @@
  for (i = 0; i < MAX_PING_PONG; i++)
   GNUNET_free_non_null (pingPongs[i].data);
  GNUNET_free (pingPongs);
- coreAPI->unregisterHandler (p2p_PROTO_PING, &pingReceived);
- coreAPI->unregisterHandler (p2p_PROTO_PONG, &pongReceived);
- coreAPI->unregisterPlaintextHandler (p2p_PROTO_PING,
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PING, &pingReceived);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PONG, &pongReceived);
+ coreAPI->unregisterPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PING,
                    &plaintextPingReceived);
- coreAPI->unregisterPlaintextHandler (p2p_PROTO_PONG,
+ coreAPI->unregisterPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_PONG,
                    &plaintextPongReceived);
  coreAPI = NULL;
  return GNUNET_OK;

Modified: GNUnet/src/applications/rpc/parameters.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/rpc/parameters.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/rpc/parameters.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -27,12 +27,12 @@
 
 #include "gnunet_util.h"
 #include "gnunet_util_containers.h"
-#include "gnunet_rpc_service.h"
+#include "gnunet_rpc_lib.h"
 #include "platform.h"
 
 /**
 * A parameter to/from an RPC call. These (and nothing else) are stored in
- * the GNUNET_Vector of the RPC_Param structure.
+ * the GNUNET_Vector of the GNUNET_RPC_CallParameters structure.
 */
 typedef struct
 {
@@ -44,10 +44,10 @@
 /**
 * Allocate a new, empty RPC parameter structure.
 *
- * @return An empty RPC_Param structure
+ * @return An empty GNUNET_RPC_CallParameters structure
 */
-RPC_Param *
-RPC_paramNew ()
+GNUNET_RPC_CallParameters *
+GNUNET_RPC_parameters_create ()
 {
  return GNUNET_vector_create (4);
 }
@@ -60,7 +60,7 @@
 * @param param The RPC parameter structure to be freed
 */
 void
-RPC_paramFree (RPC_Param * param)
+GNUNET_RPC_parameters_destroy(GNUNET_RPC_CallParameters * param)
 {
  if (param == NULL)
   return;
@@ -76,10 +76,10 @@
 
 /**
 * Serialize the param array. target must point to at least
- * RPC_paramSize(param) bytes of memory.
+ * GNUNET_RPC_parameters_get_serialized_size(param) bytes of memory.
 */
 void
-RPC_paramSerialize (RPC_Param * param, char *target)
+GNUNET_RPC_parameters_serialize (GNUNET_RPC_CallParameters * param, char 
*target)
 {
  int i;
  const char *paramName;
@@ -93,11 +93,11 @@
   return;
  pos = 0;
  dataLength = 0;
- for (i = 0; i < RPC_paramCount (param); i++)
+ for (i = 0; i < GNUNET_RPC_parameters_count (param); i++)
   {
-   paramName = RPC_paramName (param, i);
+   paramName = GNUNET_RPC_parameters_get_name (param, i);
    paramValue = NULL;
-   RPC_paramValueByPosition (param, i, &dataLength, &paramValue);
+   GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (param, i, &dataLength, 
&paramValue);
    memcpy (&target[pos], paramName, strlen (paramName) + 1);
    pos += strlen (paramName) + 1;
    *(unsigned int *) &target[pos] = htonl (dataLength);
@@ -110,17 +110,17 @@
 /**
 * Deserialize parameters from buffer.
 */
-RPC_Param *
-RPC_paramDeserialize (char *buffer, size_t size)
+GNUNET_RPC_CallParameters *
+GNUNET_RPC_parameters_deserialize (char *buffer, size_t size)
 {
- RPC_Param *ret;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *ret;
  size_t pos;
  size_t xpos;
  unsigned int dataLength;
 
  if (buffer == NULL)
   return NULL;
- ret = RPC_paramNew ();
+ ret = GNUNET_RPC_parameters_create ();
  pos = 0;
  while (pos < size)
   {
@@ -130,18 +130,18 @@
    pos++;
    if (pos + sizeof (unsigned int) > size)
     {
-     RPC_paramFree (ret);
+     GNUNET_RPC_parameters_destroy (ret);
      return NULL;
     }
    dataLength = ntohl (*(unsigned int *) &buffer[pos]);
    pos += sizeof (unsigned int);
    if ((pos + dataLength < pos) || (pos + dataLength > size))
     {
-     RPC_paramFree (ret);
+     GNUNET_RPC_parameters_destroy (ret);
      return NULL;
     }
 
-   RPC_paramAdd (ret, &buffer[xpos], dataLength, &buffer[pos]);
+   GNUNET_RPC_parameters_add (ret, &buffer[xpos], dataLength, &buffer[pos]);
    pos += dataLength;
   }
  return ret;
@@ -151,7 +151,7 @@
 * How many bytes are required to serialize the param array?
 */
 size_t
-RPC_paramSize (RPC_Param * param)
+GNUNET_RPC_parameters_get_serialized_size (GNUNET_RPC_CallParameters * param)
 {
  int i;
  const char *paramName;
@@ -163,11 +163,11 @@
   return 0;
  pos = 0;
  dataLength = 0;
- for (i = 0; i < RPC_paramCount (param); i++)
+ for (i = 0; i < GNUNET_RPC_parameters_count (param); i++)
   {
-   paramName = RPC_paramName (param, i);
+   paramName = GNUNET_RPC_parameters_get_name (param, i);
    paramValue = NULL;
-   RPC_paramValueByPosition (param, i, &dataLength, &paramValue);
+   GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (param, i, &dataLength, 
&paramValue);
    if (pos + strlen (paramName) + 1 + sizeof (unsigned int) < pos)
     return 0;
    pos += strlen (paramName) + 1;
@@ -187,7 +187,7 @@
 * @return The number of parameters
 */
 unsigned int
-RPC_paramCount (RPC_Param * param)
+GNUNET_RPC_paramters_count (GNUNET_RPC_CallParameters * param)
 {
  if (param == NULL)
   return 0;
@@ -208,7 +208,7 @@
 */
 
 void
-RPC_paramAdd (RPC_Param * param,
+GNUNET_RPC_parameters_add (GNUNET_RPC_CallParameters * param,
        const char *name, unsigned int dataLength, const void *data)
 {
  Parameter *new;
@@ -243,8 +243,8 @@
 * @param data Value of the parameter
 */
 void
-RPC_paramAddDataContainer (RPC_Param * param,
-              const char *name, const DataContainer * data)
+GNUNET_RPC_parameters_add_data_container (GNUNET_RPC_CallParameters * param,
+              const char *name, const GNUNET_DataContainer * data)
 {
  Parameter *new;
 
@@ -252,7 +252,7 @@
   return;
  new = GNUNET_malloc (sizeof (Parameter));
  new->name = GNUNET_strdup (name);
- new->dataLength = ntohl (data->size) - sizeof (DataContainer);
+ new->dataLength = ntohl (data->size) - sizeof (GNUNET_DataContainer);
  if (new->dataLength == 0)
   {
    new->data = NULL;
@@ -273,7 +273,7 @@
 * @return Name of the parameter
 */
 const char *
-RPC_paramName (RPC_Param * param, unsigned int i)
+GNUNET_RPC_parameters_get_name (GNUNET_RPC_CallParameters * param, unsigned 
int i)
 {
  Parameter *p;
 
@@ -295,7 +295,7 @@
 * @return GNUNET_SYSERR on error
 */
 int
-RPC_paramValueByName (RPC_Param * param,
+GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (GNUNET_RPC_CallParameters * param,
            const char *name,
            unsigned int *dataLength, void **value)
 {
@@ -325,11 +325,11 @@
 * @param value set to the value of the named parameter
 * @return GNUNET_SYSERR on error
 */
-DataContainer *
-RPC_paramDataContainerByName (RPC_Param * param, const char *name)
+GNUNET_DataContainer *
+GNUNET_RPC_parameters_get_data_container_by_name (GNUNET_RPC_CallParameters * 
param, const char *name)
 {
  Parameter *p;
- DataContainer *ret;
+ GNUNET_DataContainer *ret;
 
  if (param == NULL)
   return NULL;
@@ -338,8 +338,8 @@
   {
    if (!strcmp (p->name, name))
     {
-     ret = GNUNET_malloc (sizeof (DataContainer) + p->dataLength);
-     ret->size = htonl (sizeof (DataContainer) + p->dataLength);
+     ret = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DataContainer) + p->dataLength);
+     ret->size = htonl (sizeof (GNUNET_DataContainer) + p->dataLength);
      memcpy (&ret[1], p->data, p->dataLength);
      return ret;
     }
@@ -356,7 +356,7 @@
 * @param value set to the value of the parameter
 */
 int
-RPC_paramValueByPosition (RPC_Param * param,
+GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (GNUNET_RPC_CallParameters * param,
              unsigned int i,
              unsigned int *dataLength, void **value)
 {
@@ -380,19 +380,19 @@
 * @param param Target RPC parameter structure
 * @param value set to the value of the parameter
 */
-DataContainer *
-RPC_paramDataContainerByPosition (RPC_Param * param, unsigned int i)
+GNUNET_DataContainer *
+GNUNET_RPC_parameters_get_data_container_by_index (GNUNET_RPC_CallParameters * 
param, unsigned int i)
 {
  Parameter *p;
- DataContainer *ret;
+ GNUNET_DataContainer *ret;
 
  if (param == NULL)
   return NULL;
  p = GNUNET_vector_get (param, i);
  if (p != NULL)
   {
-   ret = GNUNET_malloc (sizeof (DataContainer) + p->dataLength);
-   ret->size = htonl (sizeof (DataContainer) + p->dataLength);
+   ret = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DataContainer) + p->dataLength);
+   ret->size = htonl (sizeof (GNUNET_DataContainer) + p->dataLength);
    memcpy (&ret[1], p->data, p->dataLength);
    return ret;
   }

Modified: GNUnet/src/applications/rpc/parameterstest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/rpc/parameterstest.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/rpc/parameterstest.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -29,58 +29,58 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- RPC_Param *p;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *p;
  void *buf;
  size_t size;
  unsigned int len;
 
- p = RPC_paramNew ();
+ p = GNUNET_RPC_parameters_create ();
 
- if (GNUNET_SYSERR != RPC_paramValueByPosition (p, 0, &len, &buf))
+ if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (p, 0, &len, 
&buf))
   return 1;
 
- if (GNUNET_SYSERR != RPC_paramValueByName (p, "not there", &len, &buf))
+ if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (p, "not 
there", &len, &buf))
   return 1;
 
- if (RPC_paramCount (p) != 0)
+ if (GNUNET_RPC_parameters_count (p) != 0)
   return 1;
- RPC_paramAdd (p, "foo", 4, "bar");
- RPC_paramAdd (p, "bar", 4, "foo");
- if (RPC_paramCount (p) != 2)
+ GNUNET_RPC_parameters_add (p, "foo", 4, "bar");
+ GNUNET_RPC_parameters_add (p, "bar", 4, "foo");
+ if (GNUNET_RPC_parameters_count (p) != 2)
   return 1;
- if (0 != strcmp (RPC_paramName (p, 0), "foo"))
+ if (0 != strcmp (GNUNET_RPC_parameters_get_name (p, 0), "foo"))
   return 1;
- if (0 != strcmp (RPC_paramName (p, 1), "bar"))
+ if (0 != strcmp (GNUNET_RPC_parameters_get_name (p, 1), "bar"))
   return 1;
 
- size = RPC_paramSize (p);
+ size = GNUNET_RPC_parameters_get_serialized_size (p);
  buf = GNUNET_malloc (size);
- RPC_paramSerialize (p, buf);
- RPC_paramFree (p);
- p = RPC_paramDeserialize (buf, size);
+ GNUNET_RPC_parameters_serialize (p, buf);
+ GNUNET_RPC_parameters_destroy (p);
+ p = GNUNET_RPC_parameters_deserialize (buf, size);
  GNUNET_free (buf);
  if (p == NULL)
   return 1;
  buf = NULL;
- if (GNUNET_OK != RPC_paramValueByName (p, "foo", &len, &buf))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (p, "foo", &len, 
&buf))
   return 1;
  if (strcmp ("bar", buf) != 0)
   return 1;
  buf = NULL;
  if (4 != len)
   return 1;
- if (GNUNET_OK != RPC_paramValueByPosition (p, 1, &len, &buf))
+ if (GNUNET_OK != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (p, 1, &len, &buf))
   return 1;
  if (strcmp ("foo", buf) != 0)
   return 1;
  if (4 != len)
   return 1;
- if (GNUNET_SYSERR != RPC_paramValueByPosition (p, 2, &len, &buf))
+ if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (p, 2, &len, 
&buf))
   return 1;
 
- if (GNUNET_SYSERR != RPC_paramValueByName (p, "not there", &len, &buf))
+ if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (p, "not 
there", &len, &buf))
   return 1;
- RPC_paramFree (p);
+ GNUNET_RPC_parameters_destroy (p);
 
  return 0;
 }

Modified: GNUnet/src/applications/rpc/rpc.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/rpc/rpc.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/rpc/rpc.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 5755)
@@ -27,6 +27,7 @@
 #include "gnunet_util.h"
 #include "gnunet_protocols.h"
 #include "gnunet_rpc_service.h"
+#include "gnunet_rpc_lib.h"
 
 /**
 * Flag that determines if the RPC test will be build as
@@ -63,7 +64,7 @@
 
 
 #if DEBUG_RPC_CLIENT
-#define RPC_STATUS(a,b,c) GE_LOG(ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "RPC: 
`%s' (%p) %s at %s\n", a, c, b, __FUNCTION__);
+#define RPC_STATUS(a,b,c) GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_DEBUG | 
GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, "RPC: `%s' (%p) %s at %s\n", a, c, b, 
__FUNCTION__);
 #else
 #define RPC_STATUS(a,b,c)
 #endif
@@ -72,7 +73,7 @@
 /**
 * Access to GNUnet core API.
 */
-static CoreAPIForApplication *coreAPI = NULL;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI = NULL;
 
 /**
 * A mutex for synchronous access to all module-wide data structures. This
@@ -81,7 +82,7 @@
 */
 static struct GNUNET_Mutex *rpcLock;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 /* *************** RPC registration ****************** */
 
@@ -94,12 +95,12 @@
  /**
  * Callback for a synchronous RPC. NULL for async RPCs.
  */
- RPC_Function callback;
+ GNUNET_RPC_SynchronousFunction callback;
 
  /**
  * Callback for an asynchronous RPC. NULL for sync RPCs.
  */
- ASYNC_RPC_Function async_callback;
+ GNUNET_RPC_AsynchronousFunction async_callback;
 } RegisteredRPC;
 
 /**
@@ -117,12 +118,12 @@
 *  (typically if a callback of that name is already in use).
 */
 static int
-RPC_register (const char *name, RPC_Function callback)
+RPC_register (const char *name, GNUNET_RPC_SynchronousFunction callback)
 {
  RegisteredRPC *rrpc;
 
- GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
- GE_ASSERT (ectx, callback != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, callback != NULL);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
  rrpc = GNUNET_vector_get_first (list_of_callbacks);
  while (rrpc != NULL)
@@ -130,7 +131,7 @@
    if (0 == strcmp (rrpc->name, name))
     {
      GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
-     GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
          _("%s::%s - RPC %s:%p could not be registered:"
           " another callback is already using this name (%p)\n"),
          __FILE__, __FUNCTION__, name, callback, rrpc->callback);
@@ -143,7 +144,7 @@
  rrpc->callback = callback;
  rrpc->async_callback = NULL;
  GNUNET_vector_insert_last (list_of_callbacks, rrpc);
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "%s::%s - Registered RPC %d: %s\n",
      __FILE__, __FUNCTION__, GNUNET_vector_get_size (list_of_callbacks),
      name);
@@ -159,12 +160,12 @@
 *  (typically if a callback of that name is already in use).
 */
 static int
-RPC_register_async (const char *name, ASYNC_RPC_Function callback)
+RPC_register_async (const char *name, GNUNET_RPC_AsynchronousFunction callback)
 {
  RegisteredRPC *rrpc;
 
- GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
- GE_ASSERT (ectx, callback != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, callback != NULL);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
  rrpc = GNUNET_vector_get_first (list_of_callbacks);
  while (rrpc != NULL)
@@ -172,7 +173,7 @@
    if (0 == strcmp (rrpc->name, name))
     {
      GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
-     GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
          _("%s::%s - RPC %s:%p could not be registered:"
           " another callback is already using this name (%p)\n"),
          __FILE__, __FUNCTION__, name, callback, rrpc->callback);
@@ -185,7 +186,7 @@
  rrpc->callback = NULL;
  rrpc->async_callback = callback;
  GNUNET_vector_insert_last (list_of_callbacks, rrpc);
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "%s::%s - Registered asynchronous RPC %d: %s\n",
      __FILE__, __FUNCTION__, GNUNET_vector_get_size (list_of_callbacks),
      name);
@@ -203,11 +204,11 @@
 *  bound to a different function).
 */
 static int
-RPC_unregister (const char *name, RPC_Function callback)
+RPC_unregister (const char *name, GNUNET_RPC_SynchronousFunction callback)
 {
  RegisteredRPC *rrpc;
 
- GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
  rrpc = GNUNET_vector_get_first (list_of_callbacks);
  while (rrpc != NULL)
@@ -216,7 +217,7 @@
     {
      if ((rrpc->callback != callback) && (callback != NULL))
       {
-       GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
            _("%s::%s - RPC %s:%p could not be unregistered:"
             " another callback registered under that name: %p\n"),
            __FILE__, __FUNCTION__, name, callback, rrpc->callback);
@@ -227,7 +228,7 @@
      GNUNET_free (rrpc->name);
      GNUNET_free (rrpc);
      GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
-     GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
          "%s::%s - Unregistered RPC %s\n",
          __FILE__, __FUNCTION__, name);
      return GNUNET_OK;
@@ -235,7 +236,7 @@
    rrpc = GNUNET_vector_get_next (list_of_callbacks);
   }
  GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
- GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
      _("%s::%s - RPC %s:%p could not be unregistered: not found\n"),
      __FILE__, __FUNCTION__, name, callback);
  return GNUNET_SYSERR;
@@ -250,11 +251,11 @@
 *  bound to a different function).
 */
 static int
-RPC_unregister_async (const char *name, ASYNC_RPC_Function callback)
+RPC_unregister_async (const char *name, GNUNET_RPC_AsynchronousFunction 
callback)
 {
  RegisteredRPC *rrpc;
 
- GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, name != NULL);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
  rrpc = GNUNET_vector_get_first (list_of_callbacks);
  while (rrpc != NULL)
@@ -263,7 +264,7 @@
     {
      if ((rrpc->async_callback != callback) && (callback != NULL))
       {
-       GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
            _("%s::%s - RPC %s:%p could not be unregistered:"
             " another callback registered under that name: %p\n"),
            __FILE__, __FUNCTION__, name, callback, rrpc->callback);
@@ -274,7 +275,7 @@
      GNUNET_free (rrpc->name);
      GNUNET_free (rrpc);
      GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
-     GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
          "%s::%s - Unregistered asynchronous RPC %s\n",
          __FILE__, __FUNCTION__, name);
      return GNUNET_OK;
@@ -282,7 +283,7 @@
    rrpc = GNUNET_vector_get_next (list_of_callbacks);
   }
  GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
- GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
      _
      ("%s::%s - async RPC %s:%p could not be unregistered: not found\n"),
      __FILE__, __FUNCTION__, name, callback);
@@ -417,7 +418,7 @@
 * Ensure replies and requests have different IDs when dealing
 * with the same peer.
 */
-#define MINGLE(a,b) (((b) == P2P_PROTO_rpc_RES) ? (a) : (a) ^ 0x12345678)
+#define MINGLE(a,b) (((b) == GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES) ? (a) : (a) ^ 
0x12345678)
 
 /**
 * Notification: we sent a message to the peer.
@@ -532,7 +533,7 @@
  * followed by a serialization of argumentCount arguments.
  */
  char data[1];
-} P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC;
+} P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC;
 
 
 /**
@@ -562,12 +563,12 @@
 typedef void (*RPCFinishedCallback) (void *context,
                   unsigned int sequenceNumber,
                   unsigned short errorCode,
-                   RPC_Param * result);
+                   GNUNET_RPC_CallParameters * result);
 
 /**
 * A per-RPC structure.
 */
-typedef struct CallInstance
+typedef struct GNUNET_RPC_CallHandle
 {
  /**
  * The sequence number of this RPC.
@@ -629,13 +630,13 @@
 } CallInstance;
 
 /**
- * A set of CallInstance structures for active incoming rpc calls.
+ * A set of GNUNET_RPC_CallHandle structures for active incoming rpc calls.
 * (requests without a reply).
 */
 static struct GNUNET_Vector *incomingCalls;
 
 /**
- * A set of CallInstance structures for active outgoing rpc calls.
+ * A set of GNUNET_RPC_CallHandle structures for active outgoing rpc calls.
 * (reply messages without an ACK).
 */
 static struct GNUNET_Vector *outgoingCalls;
@@ -650,7 +651,7 @@
 
 /**
 * Cron-job that processes the RPC queues. Created for
- * each CallInstance. Not renewed if the call times out,
+ * each GNUNET_RPC_CallHandle. Not renewed if the call times out,
 * deleted if the appropriate response is received.
 */
 static void
@@ -660,7 +661,7 @@
  GNUNET_CronTime now;
 
  now = GNUNET_get_time ();
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       (GNUNET_get_time () + 1 * GNUNET_CRON_MINUTES >
        call->expirationTime)
       || (call->expirationTime - GNUNET_get_time () <
@@ -669,14 +670,14 @@
  if (now > call->expirationTime)
   {
 #if DEBUG_RPC
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Completed RPC %p (timeout).\n", call);
 #endif
    if (call->finishedCallback != NULL)
     {
      call->finishedCallback (call->rpcCallbackArgs,
                  call->sequenceNumber,
-                 RPC_ERROR_TIMEOUT, NULL);
+                 GNUNET_RPC_ERROR_TIMEOUT, NULL);
      GNUNET_vector_delete (outgoingCalls, call);
     }
    else
@@ -711,19 +712,19 @@
               MINGLE (call->sequenceNumber,
                   ntohs (call->msg->header.type)));
 #if DEBUG_RPC
-     if (ntohs (call->msg->header.type) == P2P_PROTO_rpc_REQ)
+     if (ntohs (call->msg->header.type) == GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ)
       {
-       GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
            "Sending RPC request %p: '%.*s' (expires in %llums, last 
attempt %llums ago; attempt %u).\n",
            call,
            ntohs (call->msg->functionNameLength),
-           &((P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) call->msg)->data[0],
+           &((P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC *) call->msg)->data[0],
            call->expirationTime - now,
            now - call->lastAttempt, call->attempts);
       }
      else
       {
-       GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
            "Sending RPC reply %p (expires in %llums, last attempt 
%llums ago, attempt %u).\n",
            call,
            call->expirationTime - now,
@@ -736,7 +737,7 @@
               &call->msg->header,
               ntohl (call->msg->importance), maxdelay);
     }
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         (GNUNET_get_time () + 1 * GNUNET_CRON_MINUTES >
          call->expirationTime)
         || (call->expirationTime - GNUNET_get_time () <
@@ -758,7 +759,7 @@
  RPC_ACK_Message msg;
 
  msg.header.size = htons (sizeof (RPC_ACK_Message));
- msg.header.type = htons (P2P_PROTO_rpc_ACK);
+ msg.header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK);
  msg.sequenceNumber = htonl (sequenceNumber);
  coreAPI->unicast (receiver, &msg.header, importance, maxDelay);
 }
@@ -773,29 +774,29 @@
  if (ntohs (req->header.size) < sizeof (P2P_rpc_MESSAGE) + slen)
   return NULL;        /* invalid! */
  ret = GNUNET_malloc (slen + 1);
- memcpy (ret, &((P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) req)->data[0], slen);
+ memcpy (ret, &((P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC *) req)->data[0], slen);
  ret[slen] = '\0';
  return ret;
 }
 
-static RPC_Param *
+static GNUNET_RPC_CallParameters *
 deserializeArguments (P2P_rpc_MESSAGE * req)
 {
  unsigned short slen;
- RPC_Param *ret;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *ret;
 
- if (ntohs (req->header.type) == P2P_PROTO_rpc_REQ)
+ if (ntohs (req->header.type) == GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ)
   slen = ntohs (req->functionNameLength);
  else
   slen = 0;
  if (ntohs (req->header.size) < sizeof (P2P_rpc_MESSAGE) + slen)
   return NULL;        /* invalid! */
- ret = RPC_paramDeserialize (&((P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) req)->data[slen],
+ ret = GNUNET_RPC_parameters_deserialize (&((P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC 
*) req)->data[slen],
                ntohs (req->header.size) -
                sizeof (P2P_rpc_MESSAGE) - slen);
- if (RPC_paramCount (ret) != ntohs (req->argumentCount))
+ if (GNUNET_RPC_parameters_count (ret) != ntohs (req->argumentCount))
   {
-   RPC_paramFree (ret);
+   GNUNET_RPC_parameters_destroy (ret);
    return NULL;       /* invalid! */
   }
  return ret;
@@ -815,7 +816,7 @@
 buildMessage (unsigned short errorCode,
        const char *name,
        unsigned int sequenceNumber,
-       unsigned int importance, RPC_Param * values)
+       unsigned int importance, GNUNET_RPC_CallParameters * values)
 {
  P2P_rpc_MESSAGE *ret;
  size_t size = sizeof (P2P_rpc_MESSAGE);
@@ -829,7 +830,7 @@
  else
   slen = 0;
  if (values != NULL)
-  size += RPC_paramSize (values);
+  size += GNUNET_RPC_parameters_get_serialized_size (values);
  if (size >= GNUNET_MAX_BUFFER_SIZE)
   return NULL;        /* message to big! */
  ret = GNUNET_malloc (size);
@@ -841,17 +842,17 @@
   ret->functionNameLength = htons (errorCode);
  else
   ret->functionNameLength = htons (slen);
- ret->argumentCount = htons (RPC_paramCount (values));
+ ret->argumentCount = htons (GNUNET_RPC_parameters_count (values));
  if (name != NULL)
   {
-   memcpy (&((P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) ret)->data[0], name, slen);
+   memcpy (&((P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC *) ret)->data[0], name, slen);
   }
- RPC_paramSerialize (values, &((P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) ret)->data[slen]);
+ GNUNET_RPC_parameters_serialize (values, &((P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC 
*) ret)->data[slen]);
 
  if (name == NULL)
-  ret->header.type = htons (P2P_PROTO_rpc_RES);
+  ret->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES);
  else
-  ret->header.type = htons (P2P_PROTO_rpc_REQ);
+  ret->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ);
 
  return ret;
 }
@@ -867,7 +868,7 @@
 * case o complete the reply (since it's the same code).
 */
 static void
-async_rpc_complete_callback (RPC_Param * results,
+async_rpc_complete_callback (GNUNET_RPC_CallParameters * results,
               int errorCode, CallInstance * calls)
 {
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
@@ -877,13 +878,13 @@
               calls->sequenceNumber,
               calls->importance, results);
  if (calls->msg == NULL)
-  calls->msg = buildMessage (RPC_ERROR_RETURN_VALUE_TOO_LARGE,
+  calls->msg = buildMessage (GNUNET_RPC_ERROR_RETURN_VALUE_TOO_LARGE,
                NULL,
                calls->sequenceNumber,
                calls->importance, results);
  GNUNET_vector_insert_last (incomingCalls, calls);
 
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       (GNUNET_get_time () + 1 * GNUNET_CRON_MINUTES >
        calls->expirationTime)
       || (calls->expirationTime - GNUNET_get_time () <
@@ -908,16 +909,16 @@
  unsigned int sq;
  unsigned short errorCode;
  char *functionName;
- RPC_Param *argumentValues;
- RPC_Param *returnValues;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *argumentValues;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *returnValues;
  RegisteredRPC *rpc;
  unsigned int minSQ;
 
- if ((ntohs (message->type) != P2P_PROTO_rpc_REQ) ||
+ if ((ntohs (message->type) != GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ) ||
    (ntohs (message->size) < sizeof (P2P_rpc_MESSAGE)))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_REQUEST | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Invalid message of type %u received. Dropping.\n"),
        ntohs (message->type));
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -925,8 +926,8 @@
  req = (P2P_rpc_MESSAGE *) message;
  sq = ntohl (req->sequenceNumber);
 #if DEBUG_RPC
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received RPC request with id %u.\n", sq);
 #endif
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
@@ -961,14 +962,14 @@
     }
    RPC_STATUS ("", "received duplicate request", calls);
    calls->expirationTime = GNUNET_get_time () + MAX_RPC_TIMEOUT;
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Dropping RPC request %u, duplicate.\n", sq);
    GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
    return GNUNET_OK;     /* seen before */
   }
  if (minSQ > sq)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "Dropping RPC request %u, sequence number too old (current 
minimum is %u).\n",
        sq, minSQ);
    GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
@@ -982,9 +983,9 @@
   {
    GNUNET_free_non_null (functionName);
    if (argumentValues != NULL)
-    RPC_paramFree (argumentValues);
+    GNUNET_RPC_parameters_destroy (argumentValues);
    GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Dropping RPC request %u: message malformed.\n"));
    return GNUNET_SYSERR;   /* message malformed */
   }
@@ -1012,9 +1013,9 @@
  /* if possible, perform RPC call */
  if (rpc == NULL)
   {
-   RPC_paramFree (argumentValues);
+   GNUNET_RPC_parameters_destroy (argumentValues);
    returnValues = NULL;
-   errorCode = RPC_ERROR_UNKNOWN_FUNCTION;
+   errorCode = GNUNET_RPC_ERROR_UNKNOWN_FUNCTION;
   }
  else
   {
@@ -1027,10 +1028,10 @@
      GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
      return GNUNET_OK;
     }
-   returnValues = RPC_paramNew ();
+   returnValues = GNUNET_RPC_parameters_create ();
    rpc->callback (sender, argumentValues, returnValues);
-   RPC_paramFree (argumentValues);
-   errorCode = RPC_ERROR_OK;
+   GNUNET_RPC_parameters_destroy(argumentValues);
+   errorCode = GNUNET_RPC_ERROR_OK;
   }
  GNUNET_mutex_unlock (rpcLock);
  async_rpc_complete_callback (returnValues, errorCode, calls);
@@ -1049,25 +1050,25 @@
  P2P_rpc_MESSAGE *res;
  CallInstance *call;
 
- if ((ntohs (message->type) != P2P_PROTO_rpc_RES) ||
+ if ((ntohs (message->type) != GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES) ||
    (ntohs (message->size) < sizeof (P2P_rpc_MESSAGE)))
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Invalid message of type %u received. Dropping.\n"),
        ntohs (message->type));
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  res = (P2P_rpc_MESSAGE *) message;
 #if DEBUG_RPC
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received RPC reply with id %u.\n", ntohl (res->sequenceNumber));
 #endif
 
  GNUNET_cron_suspend_jobs (coreAPI->cron, GNUNET_NO);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
 
- /* Locate the CallInstance structure. */
+ /* Locate the GNUNET_RPC_CallHandle structure. */
  call = GNUNET_vector_get_first (outgoingCalls);
  while (call != NULL)
   {
@@ -1080,25 +1081,25 @@
   }
  if (NULL != call)
   {
-   RPC_Param *reply;
-   P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *gen;
+   GNUNET_RPC_CallParameters *reply;
+   P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC *gen;
    unsigned short error;
 
    RPC_STATUS ("", "received reply", call);
-   gen = (P2P_rpc_MESSAGE_GENERIC *) res;
+   gen = (P2P_rpc_MESSAGNUNET_GE_GENERIC *) res;
    reply = NULL;
    error = ntohs (res->functionNameLength);
 
-   if (error == RPC_ERROR_OK)
+   if (error == GNUNET_RPC_ERROR_OK)
     {
-     reply = RPC_paramDeserialize (&gen->data[0],
+     reply = GNUNET_RPC_parameters_deserialize (&gen->data[0],
                     ntohs (message->size) -
                     sizeof (P2P_rpc_MESSAGE));
-     if (ntohs (res->argumentCount) != RPC_paramCount (reply))
+     if (ntohs (res->argumentCount) != GNUNET_RPC_parameters_count 
(reply))
       {
-       RPC_paramFree (reply);
+       GNUNET_RPC_parameters_destroy(reply);
        reply = NULL;
-       error = RPC_ERROR_REPLY_MALFORMED;
+       error = GNUNET_RPC_ERROR_REPLY_MALFORMED;
       }
     }
    if (call->finishedCallback != NULL)
@@ -1109,12 +1110,12 @@
     }
    GNUNET_vector_delete (outgoingCalls, call);
    notifyPeerReply (sender,
-            MINGLE (call->sequenceNumber, P2P_PROTO_rpc_REQ));
+            MINGLE (call->sequenceNumber, 
GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ));
    GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron, &retryRPCJob, 0, call);
    GNUNET_free (call->msg);
    GNUNET_free (call);
    if (reply != NULL)
-    RPC_paramFree (reply);
+    GNUNET_RPC_parameters_destroy (reply);
   }
  sendAck (sender, ntohl (res->sequenceNumber), 0,   /* not important, ACK 
should be tiny enough to go through anyway */
      0 /* right away */ );
@@ -1125,7 +1126,7 @@
 
 
 /**
- * Handle a peer-to-peer message of type P2P_PROTO_rpc_ACK.
+ * Handle a peer-to-peer message of type GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK.
 */
 static int
 handleRPCMessageAck (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
@@ -1134,11 +1135,11 @@
  RPC_ACK_Message *ack;
  CallInstance *call;
 
- if ((ntohs (message->type) != P2P_PROTO_rpc_ACK) ||
+ if ((ntohs (message->type) != GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK) ||
    (ntohs (message->size) != sizeof (RPC_ACK_Message)))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_REQUEST | GE_ADMIN,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_ADMIN,
        _("Invalid message of type %u received. Dropping.\n"),
        ntohs (message->type));
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -1146,13 +1147,13 @@
 
  ack = (RPC_ACK_Message *) message;
 #if DEBUG_RPC
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Received RPC ACK with id %u.\n", ntohl (ack->sequenceNumber));
 #endif
  GNUNET_cron_suspend_jobs (coreAPI->cron, GNUNET_NO);
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
 
- /* Locate the CallInstance structure. */
+ /* Locate the GNUNET_RPC_CallHandle structure. */
  call = (CallInstance *) GNUNET_vector_get_first (incomingCalls);
  while (call != NULL)
   {
@@ -1170,7 +1171,7 @@
    RPC_STATUS ("", "acknowledged reply", call);
    notifyPeerReply (sender,
            MINGLE (ntohl (ack->sequenceNumber),
-                P2P_PROTO_rpc_RES));
+                GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES));
    GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron, &retryRPCJob, 0, call);
    GNUNET_vector_delete (incomingCalls, call);
    GNUNET_free (call->msg);
@@ -1185,7 +1186,7 @@
       pi->averageResponseTime *= 2;
     }
 #if DEBUG_RPC
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "ACK is a duplicate (or invalid).\n");
 #endif
   }
@@ -1200,7 +1201,7 @@
 typedef struct
 {
  struct GNUNET_Semaphore *sem;
- RPC_Param *result;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *result;
  unsigned short ec;
 } RPC_EXEC_CLS;
 
@@ -1210,17 +1211,17 @@
 */
 static void
 RPC_execute_callback (RPC_EXEC_CLS * context,
-           unsigned int sq, unsigned short ec, RPC_Param * res)
+           unsigned int sq, unsigned short ec, 
GNUNET_RPC_CallParameters * res)
 {
  int i;
  unsigned int dl;
  void *data;
 
- for (i = RPC_paramCount (res) - 1; i >= 0; i--)
+ for (i = GNUNET_RPC_parameters_count (res) - 1; i >= 0; i--)
   {
    data = NULL;
-   RPC_paramValueByPosition (res, i, &dl, &data);
-   RPC_paramAdd (context->result, RPC_paramName (res, i), dl, data);
+   GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_index (res, i, &dl, &data);
+   GNUNET_RPC_parameters_add (context->result, 
GNUNET_RPC_parameters_get_name (res, i), dl, data);
   }
  context->ec = ec;
  GNUNET_semaphore_up (context->sem);
@@ -1239,8 +1240,8 @@
 static int
 RPC_execute (const GNUNET_PeerIdentity * receiver,
       const char *name,
-       RPC_Param * requestParam,
-       RPC_Param * returnParam, unsigned int importance,
+       GNUNET_RPC_CallParameters * requestParam,
+       GNUNET_RPC_CallParameters * returnParam, unsigned int importance,
       GNUNET_CronTime timeout)
 {
  RPC_EXEC_CLS cls;
@@ -1257,13 +1258,13 @@
  call->expirationTime = GNUNET_get_time () + timeout;
  call->receiver = *receiver;
  call->sequenceNumber = rpcIdentifier++;
- call->msg = buildMessage (RPC_ERROR_OK,
+ call->msg = buildMessage (GNUNET_RPC_ERROR_OK,
               name,
               call->sequenceNumber, importance, requestParam);
  call->finishedCallback = (RPCFinishedCallback) & RPC_execute_callback;
  call->rpcCallbackArgs = &cls;
  GNUNET_vector_insert_last (outgoingCalls, call);
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       (GNUNET_get_time () + 1 * GNUNET_CRON_MINUTES >
        call->expirationTime)
       || (call->expirationTime - GNUNET_get_time () <
@@ -1276,11 +1277,11 @@
  return cls.ec;
 }
 
-typedef struct RPC_Record
+typedef struct GNUNET_RPC_RequestHandle
 {
  GNUNET_PeerIdentity peer;
  CallInstance *call;
- RPC_Complete callback;
+ GNUNET_RPC_AsynchronousCompletionCallback callback;
  void *closure;
  unsigned short errorCode;
 } RPC_Record;
@@ -1288,9 +1289,9 @@
 static void
 RPC_async_callback (RPC_Record * rec,
           unsigned int sequenceNumber,
-          unsigned short errorCode, RPC_Param * result)
+          unsigned short errorCode, GNUNET_RPC_CallParameters * 
result)
 {
- if ((errorCode == RPC_ERROR_OK) && (rec->callback != NULL))
+ if ((errorCode == GNUNET_RPC_ERROR_OK) && (rec->callback != NULL))
   {
    rec->callback (&rec->peer, result, rec->closure);
    rec->callback = NULL;   /* never call callback twice */
@@ -1311,15 +1312,15 @@
 static RPC_Record *
 RPC_start (const GNUNET_PeerIdentity * receiver,
      const char *name,
-      RPC_Param * request_param,
+      GNUNET_RPC_CallParameters * request_param,
      unsigned int importance,
-      GNUNET_CronTime timeout, RPC_Complete callback, void *closure)
+      GNUNET_CronTime timeout, GNUNET_RPC_AsynchronousCompletionCallback 
callback, void *closure)
 {
  RPC_Record *ret;
 
  if (timeout > 1 * GNUNET_CRON_HOURS)
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' called with timeout above 1 hour (bug?)\n"),
        __FUNCTION__);
    timeout = 1 * GNUNET_CRON_HOURS;
@@ -1329,7 +1330,7 @@
  ret->peer = *receiver;
  ret->callback = callback;
  ret->closure = closure;
- ret->errorCode = RPC_ERROR_TIMEOUT;
+ ret->errorCode = GNUNET_RPC_ERROR_TIMEOUT;
  GNUNET_mutex_lock (rpcLock);
  ret->call = GNUNET_malloc (sizeof (CallInstance));
  ret->call->lastAttempt = 0;
@@ -1338,14 +1339,14 @@
  ret->call->expirationTime = GNUNET_get_time () + timeout;
  ret->call->receiver = *receiver;
  ret->call->sequenceNumber = rpcIdentifier++;
- ret->call->msg = buildMessage (RPC_ERROR_OK,
+ ret->call->msg = buildMessage (GNUNET_RPC_ERROR_OK,
                 name,
                 ret->call->sequenceNumber,
                 importance, request_param);
  ret->call->finishedCallback = (RPCFinishedCallback) & RPC_async_callback;
  ret->call->rpcCallbackArgs = ret;
  GNUNET_vector_insert_last (outgoingCalls, ret->call);
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       (GNUNET_get_time () + 1 * GNUNET_CRON_MINUTES >
        ret->call->expirationTime)
       || (ret->call->expirationTime - GNUNET_get_time () <
@@ -1359,7 +1360,7 @@
 * Stop an asynchronous RPC (and free associated resources)
 *
 * @param record the return value from RPC_start
- * @return RPC_ERROR_OK if the RPC was successful,
+ * @return GNUNET_RPC_ERROR_OK if the RPC was successful,
 * another RPC_ERROR code if it was aborted
 */
 static int
@@ -1396,9 +1397,9 @@
 
  GNUNET_cron_del_job (coreAPI->cron,
            &agePeerStats, PEER_TRACKING_TIME_INTERVAL, NULL);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_rpc_REQ, &handleRPCMessageReq);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_rpc_RES, &handleRPCMessageRes);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_rpc_ACK, &handleRPCMessageAck);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ, &handleRPCMessageReq);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES, &handleRPCMessageRes);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK, &handleRPCMessageAck);
  if (NULL != peerInformation)
   {
    while (GNUNET_vector_get_size (peerInformation) > 0)
@@ -1437,7 +1438,7 @@
      RegisteredRPC *rpc;
      rpc =
       (RegisteredRPC *) GNUNET_vector_delete_last (list_of_callbacks);
-     GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | 
GNUNET_GE_USER,
          _("RPC not unregistered: %s:%p\n"), rpc->name,
          rpc->callback);
      GNUNET_free (rpc->name);
@@ -1453,10 +1454,10 @@
 /**
 * Initialize the RPC service.
 */
-RPC_ServiceAPI *
-provide_module_rpc (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_RPC_ServiceAPI *
+provide_module_rpc (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static RPC_ServiceAPI rpcAPI;
+ static GNUNET_RPC_ServiceAPI rpcAPI;
  int rvalue;
 
  ectx = capi->ectx;
@@ -1466,23 +1467,23 @@
  incomingCalls = GNUNET_vector_create (16);
  outgoingCalls = GNUNET_vector_create (16);
  list_of_callbacks = GNUNET_vector_create (16);
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("`%s' registering handlers %d %d %d\n"),
-     "rpc", P2P_PROTO_rpc_REQ, P2P_PROTO_rpc_RES, P2P_PROTO_rpc_ACK);
+     "rpc", GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ, GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES, 
GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK);
  rvalue = GNUNET_OK;
- if (capi->registerHandler (P2P_PROTO_rpc_REQ,
+ if (capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_REQ,
               &handleRPCMessageReq) == GNUNET_SYSERR)
   rvalue = GNUNET_SYSERR;
- if (capi->registerHandler (P2P_PROTO_rpc_RES,
+ if (capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_RES,
               &handleRPCMessageRes) == GNUNET_SYSERR)
   rvalue = GNUNET_SYSERR;
- if (capi->registerHandler (P2P_PROTO_rpc_ACK,
+ if (capi->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_RPC_ACK,
               &handleRPCMessageAck) == GNUNET_SYSERR)
   rvalue = GNUNET_SYSERR;
  if (rvalue == GNUNET_SYSERR)
   {
    release_module_rpc ();
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("Failed to initialize `%s' service.\n"), "rpc");
    return NULL;
   }
@@ -1507,123 +1508,123 @@
 
 static void
 testCallback (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-       RPC_Param * arguments, RPC_Param * results)
+       GNUNET_RPC_CallParameters * arguments, GNUNET_RPC_CallParameters 
* results)
 {
  unsigned int dl;
  char *data;
 
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "RPC callback invoked!\n");
- if ((GNUNET_OK == RPC_paramValueByName (arguments,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
"RPC callback invoked!\n");
+ if ((GNUNET_OK == GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (arguments,
                      "command",
                      &dl,
                      (void **) &data)) &&
    (strncmp ("Hello", data, dl) == 0))
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_USER,
        "RPC callback received Hello command!\n");
-   RPC_paramAdd (results,
+   GNUNET_RPC_parameters_add (results,
           "response",
           strlen ("Hello RPC World") + 1, "Hello RPC World");
   }
 }
 
 static void
-async_RPC_Complete_callback (RPC_Param * results,
+async_RPC_Complete_callback (GNUNET_RPC_CallParameters * results,
               struct GNUNET_Semaphore *GNUNET_RSA_sign)
 {
  unsigned int dl;
  char *reply;
 
  GNUNET_semaphore_down (GNUNET_RSA_sign, GNUNET_YES);
- if ((GNUNET_OK != RPC_paramValueByName (results,
+ if ((GNUNET_OK != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (results,
                      "response",
                      &dl,
                      (void **) &reply)) ||
    (strncmp ("Hello RPC World", reply, dl) != 0))
   {
-   GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("RPC async reply invalid.\n"));
   }
  else
-  GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+  GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       "RPC async reply received.\n");
 }
 
 int
-initialize_module_rpc (CoreAPIForApplication * capi)
+initialize_module_rpc (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- RPC_ServiceAPI *rpcAPI;
+ GNUNET_RPC_ServiceAPI *rpcAPI;
  int ret;
- RPC_Param *args;
- RPC_Param *rets;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *args;
+ GNUNET_RPC_CallParameters *rets;
  unsigned int dl;
  char *reply;
  int code;
- RPC_Record *record;
+ struct GNUNET_RPC_RequestHandle *record;
  struct GNUNET_Semaphore *GNUNET_RSA_sign;
 
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER, "RPC testcase starting\n");
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER, 
"RPC testcase starting\n");
  rpcAPI = capi->requestService ("rpc");
  if (rpcAPI == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  ret = GNUNET_OK;
 
  if (GNUNET_OK != rpcAPI->RPC_register ("testFunction", &testCallback))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    ret = GNUNET_SYSERR;
   }
 
- args = RPC_paramNew ();
- RPC_paramAdd (args, "command", strlen ("Hello") + 1, "Hello");
+ args = GNUNET_RPC_parameters_create ();
+ GNUNET_RPC_parameters_add (args, "command", strlen ("Hello") + 1, "Hello");
  GNUNET_RSA_sign = GNUNET_semaphore_create (0);
  record = rpcAPI->RPC_start (coreAPI->myIdentity,
                "testFunction",
                args,
                0,
                5 * GNUNET_CRON_SECONDS,
-               (RPC_Complete) & async_RPC_Complete_callback,
+               (GNUNET_RPC_AsynchronousCompletionCallback) & 
async_RPC_Complete_callback,
                GNUNET_RSA_sign);
  GNUNET_semaphore_up (GNUNET_RSA_sign);    /* allow callback now - forces 
async! */
- rets = RPC_paramNew ();
+ rets = GNUNET_RPC_parameters_create ();
  code = rpcAPI->RPC_execute (coreAPI->myIdentity,
                "testFunction", args, rets, 0,
                5 * GNUNET_CRON_SECONDS);
- if (code != RPC_ERROR_OK)
+ if (code != GNUNET_RPC_ERROR_OK)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    ret = GNUNET_SYSERR;
   }
- RPC_paramFree (args);
- if ((GNUNET_OK != RPC_paramValueByName (rets,
+ GNUNET_RPC_parameters_destroy (args);
+ if ((GNUNET_OK != GNUNET_RPC_parameters_get_value_by_name (rets,
                      "response",
                      &dl,
                      (void **) &reply)) ||
    (strncmp ("Hello RPC World", reply, dl) != 0))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    ret = GNUNET_SYSERR;
   }
- RPC_paramFree (rets);
+ GNUNET_RPC_parameters_destroy (rets);
  GNUNET_thread_sleep (1 * GNUNET_CRON_SECONDS);
- if (RPC_ERROR_OK != rpcAPI->RPC_stop (record))
-  GE_LOG (ectx, GE_WARNING | GE_BULK | GE_USER,
+ if (GNUNET_RPC_ERROR_OK != rpcAPI->RPC_stop (record))
+  GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
       _("async RPC reply not received.\n"));
 
  if (GNUNET_OK != rpcAPI->RPC_unregister ("testFunction", &testCallback))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    ret = GNUNET_SYSERR;
   }
  if (GNUNET_OK != capi->releaseService (rpcAPI))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    ret = GNUNET_SYSERR;
   }
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "RPC testcase completed with status %s\n",
      ret == GNUNET_OK ? "SUCCESS" : "FAILURE");
  return ret;

Modified: GNUnet/src/applications/session/connect.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/session/connect.c  2007-11-25 03:50:33 UTC (rev 
5754)
+++ GNUnet/src/applications/session/connect.c  2007-11-25 12:04:45 UTC (rev 
5755)
@@ -41,19 +41,19 @@
 
 #define EXTRA_CHECKS ALLOW_EXTRA_CHECKS
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
-static Identity_ServiceAPI *identity;
+static GNUNET_Identity_ServiceAPI *identity;
 
-static Transport_ServiceAPI *transport;
+static GNUNET_Transport_ServiceAPI *transport;
 
-static Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
+static GNUNET_Pingpong_ServiceAPI *pingpong;
 
-static Topology_ServiceAPI *topology;
+static GNUNET_Topology_ServiceAPI *topology;
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 static int stat_skeySent;
 
@@ -159,16 +159,16 @@
  GNUNET_EncName enc;
 #endif
 
- GE_ASSERT (ectx, hostId != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, hostId != NULL);
 #if DEBUG_SESSION
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
       GNUNET_hash_to_enc (&hostId->hashPubKey, &enc));
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      "Received `%s' from `%s', marking session as up.\n", "PONG", &enc);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx, hostId != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, hostId != NULL);
  if (stats != NULL)
   stats->change (stat_sessionEstablished, 1);
  coreAPI->confirmSessionUp (hostId);
@@ -197,13 +197,13 @@
 
  if ((sks == NULL) || (hostId == NULL))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  /* check if we are allowed to accept connections
   from that peer */
  limited = NULL;
- GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                   "GNUNETD", "LIMIT-ALLOW", "", &limited);
  if (strlen (limited) > 0)
   {
@@ -211,8 +211,8 @@
    if (NULL == strstr (limited, (char *) &enc))
     {
 #if DEBUG_SESSION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
          "Connection from peer `%s' was rejected (not allowed).\n",
          &enc);
 #endif
@@ -222,7 +222,7 @@
   }
  GNUNET_free (limited);
  limited = NULL;
- GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                   "GNUNETD", "LIMIT-DENY", "", &limited);
  if (strlen (limited) > 0)
   {
@@ -230,8 +230,8 @@
    if (NULL != strstr (limited, (char *) &enc))
     {
 #if DEBUG_SESSION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
          "Connection from peer `%s' was rejected (explicitly 
denied).\n",
          &enc);
 #endif
@@ -248,12 +248,12 @@
   {
    GNUNET_EncName enc;
 
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
         GNUNET_hash_to_enc (&hostId->hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        _("Session key from peer `%s' could not be verified.\n"), &enc);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -268,10 +268,10 @@
    GNUNET_EncName enc;
 
    IF_GELOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
         GNUNET_hash_to_enc (&hostId->hashPubKey, &enc));
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        _("Session key from peer `%s' could not be verified.\n"), &enc);
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;   /*reject! */
@@ -305,15 +305,15 @@
  GNUNET_EncName enc;
  GNUNET_PeerIdentity hc;
 
- GE_ASSERT (ectx, sk != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sk != NULL);
  foreignHello =
-  identity->identity2Hello (hostId, ANY_PROTOCOL_NUMBER, GNUNET_YES);
+  identity->identity2Hello (hostId, GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY, 
GNUNET_YES);
  /* create and encrypt sessionkey */
  if (NULL == foreignHello)
   {
    GNUNET_hash_to_enc (&hostId->hashPubKey, &enc);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        _("Cannot encrypt sessionkey, peer `%s' not known!\n"), &enc);
    return NULL;       /* other host not known */
   }
@@ -325,13 +325,13 @@
           &foreignHello->senderIdentity,
           sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
   {
-   GE_BREAK_OP (NULL,
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (NULL,
          0 == memcmp (&hc,
                 &foreignHello->senderIdentity,
                 sizeof (GNUNET_PeerIdentity)));
-   GE_BREAK_OP (NULL,
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (NULL,
          0 == memcmp (&hc, hostId, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)));
-   GE_BREAK_OP (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (NULL, 0);
    GNUNET_free (foreignHello);
    return NULL;
   }
@@ -349,7 +349,7 @@
                      &foreignHello->publicKey,
                      &msg->key))
   {
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    GNUNET_free (foreignHello);
    GNUNET_free (msg);
    return NULL;       /* encrypt failed */
@@ -358,9 +358,9 @@
 
  /* complete header */
  msg->header.size = htons (size);
- msg->header.type = htons (P2P_PROTO_setkey);
+ msg->header.type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY);
  msg->creationTime = htonl (created);
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR !=
       identity->signData (msg,
                 sizeof (P2P_new_setkey_MESSAGE)
@@ -368,7 +368,7 @@
                 &msg->signature));
 #if EXTRA_CHECKS
  /* verify signature/SKS */
- GE_ASSERT (ectx,
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
       GNUNET_SYSERR != verifySKS (coreAPI->myIdentity,
                     (const P2P_setkey_MESSAGE *) msg,
                     &msg->signature));
@@ -394,12 +394,12 @@
      size += ntohs (pong->size);
     }
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Encrypting %d bytes of PINGPONG with key %s and IV %u\n",
        size, printSKEY (sk), *(int *) &msg->signature);
 #endif
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         -1 != GNUNET_AES_encrypt (pt,
                      size,
                      sk,
@@ -423,7 +423,7 @@
 */
 static int
 exchangeKey (const GNUNET_PeerIdentity * receiver,
-       TSession * tsession, GNUNET_MessageHeader * pong)
+       GNUNET_TSession * tsession, GNUNET_MessageHeader * pong)
 {
  GNUNET_MessageHello *hello;
  P2P_new_setkey_MESSAGE *skey;
@@ -433,11 +433,11 @@
  GNUNET_PeerIdentity *sndr;
  GNUNET_EncName enc;
 
- GE_ASSERT (ectx, receiver != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, receiver != NULL);
  if ((tsession != NULL) &&
    (0 != memcmp (&tsession->peer, receiver, sizeof (GNUNET_PeerIdentity))))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    tsession = NULL;
   }
  if ((topology != NULL) &&
@@ -451,8 +451,8 @@
  if (tsession == NULL)
   {
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Key exchange with `%s' failed: could not connect.\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;   /* failed to connect */
@@ -476,8 +476,8 @@
    age = GNUNET_get_time_int32 (NULL);
    GNUNET_AES_create_session_key (&sk);
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Created fresh sessionkey `%s' for peer `%s'.\n",
        printSKEY (&sk), &enc);
 #endif
@@ -495,16 +495,16 @@
  /* create hello */
  hello = transport->createhello (tsession->ttype);
  if (NULL == hello)
-  hello = transport->createhello (ANY_PROTOCOL_NUMBER);
+  hello = transport->createhello (GNUNET_TRANSPORT_PROTOCOL_NUMBER_ANY);
  if (NULL == hello)
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_USER | GE_IMMEDIATE,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_IMMEDIATE,
        _("Could not create any HELLO for myself!\n"));
   }
 #if DEBUG_SESSION
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      "Sending session key to peer `%s'.\n", &enc);
 #endif
  if (stats != NULL)
@@ -527,7 +527,7 @@
  GNUNET_free (skey);
  if (0 != memcmp (receiver, &tsession->peer, sizeof (GNUNET_PeerIdentity)))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
   }
  else
   {
@@ -552,7 +552,7 @@
 */
 static int
 acceptSessionKey (const GNUNET_PeerIdentity * sender,
-         const GNUNET_MessageHeader * msg, TSession * tsession)
+         const GNUNET_MessageHeader * msg, GNUNET_TSession * tsession)
 {
  GNUNET_AES_SessionKey key;
  GNUNET_MessageHeader *ping;
@@ -569,7 +569,7 @@
 
  if (sender == NULL)
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  GNUNET_hash_to_enc (&sender->hashPubKey, &enc);
@@ -577,8 +577,8 @@
    (topology->allowConnectionFrom (sender) == GNUNET_SYSERR))
   {
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Topology rejected session key from peer `%s'.\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -587,19 +587,19 @@
          &coreAPI->myIdentity->hashPubKey,
          sizeof (GNUNET_HashCode)))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #if DEBUG_SESSION
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      "Received session key from peer `%s'.\n", &enc);
 #endif
 
  if (ntohs (msg->size) < sizeof (P2P_setkey_MESSAGE))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
        _
        ("Session key received from peer `%s' has invalid format 
(discarded).\n"),
        &enc);
@@ -631,8 +631,8 @@
     {
      GNUNET_EncName ta;
      GNUNET_hash_to_enc (&newMsg->target.hashPubKey, &ta);
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
          _
          ("Session key received from peer `%s' is for `%s' and not 
for me!\n"),
          &enc, &ta);
@@ -650,8 +650,8 @@
   {
 #if DEBUG_SESSION
    if (ret == GNUNET_SYSERR)
-    GE_LOG (ectx,
-        GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST | GE_DEVELOPER,
+    GNUNET_GE_LOG (ectx,
+        GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST | 
GNUNET_GE_DEVELOPER,
         "Signature of session key from `%s' failed"
         " verification (discarded).\n", &enc);
 #endif
@@ -664,8 +664,8 @@
                 &key, sizeof (GNUNET_AES_SessionKey));
  if (size != sizeof (GNUNET_AES_SessionKey))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
        _("Invalid `%s' message received from peer `%s'.\n"),
        "setkey", &enc);
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -673,21 +673,21 @@
  if (key.crc32 != htonl (GNUNET_crc32_n (&key, GNUNET_SESSIONKEY_LEN)))
   {
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
        _
        ("setkey `%s' from `%s' fails CRC check (have: %u, want %u).\n"),
        printSKEY (&key), &enc, ntohl (key.crc32), GNUNET_crc32_n (&key,
                                     
GNUNET_SESSIONKEY_LEN));
 #endif
-   GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
    stats->change (stat_skeyRejected, 1);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 
 #if DEBUG_SESSION
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      "Received setkey message from `%s' with %u bytes of data and key 
`%s'.\n",
      &enc, ntohs (sessionkeySigned->header.size), printSKEY (&key));
 #endif
@@ -719,12 +719,12 @@
     }
    plaintext = GNUNET_malloc (size);
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Decrypting %d bytes of PINGPONG from `%s' with key `%s' and IV 
%u\n",
        size, &enc, printSKEY (&key), *(int *) sig);
 #endif
-   GE_ASSERT (ectx,
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx,
         -1 != GNUNET_AES_decrypt (&key,
                      end,
                      size,
@@ -740,19 +740,19 @@
      hdr = (GNUNET_MessageHeader *) & plaintext[pos];
      if (htons (hdr->size) + pos > size)
       {
-       GE_LOG (ectx,
-           GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+       GNUNET_GE_LOG (ectx,
+           GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER 
| GNUNET_GE_BULK,
            _("Error parsing encrypted session key from `%s', "
             "given message part size is invalid.\n"), &enc);
        break;
       }
-     if (htons (hdr->type) == p2p_PROTO_PING)
+     if (htons (hdr->type) == GNUNET_P2P_PROTO_PING)
       ping = hdr;
-     else if (htons (hdr->type) == p2p_PROTO_PONG)
+     else if (htons (hdr->type) == GNUNET_P2P_PROTO_PONG)
       pong = hdr;
      else
-      GE_LOG (ectx,
-          GE_WARNING | GE_DEVELOPER | GE_USER | GE_BULK,
+      GNUNET_GE_LOG (ectx,
+          GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_DEVELOPER | GNUNET_GE_USER | 
GNUNET_GE_BULK,
           _
           ("Unknown type in embedded message from `%s': %u (size: 
%u)\n"),
           &enc, htons (hdr->type), htons (hdr->size));
@@ -764,8 +764,8 @@
    /* we initiated, this is the response */
    /* notify ourselves about encapsulated pong */
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Received PONG in session key from `%s', injecting!\n", &enc);
 #endif
    coreAPI->injectMessage (sender,
@@ -775,15 +775,15 @@
     {            /* should always be true for well-behaved 
peers */
      /* pong can go out over ordinary channels */
 #if DEBUG_SESSION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
          "Received PING in session key from `%s', "
          "sending PONG over normal encrypted session!\n", &enc);
 #endif
-     ping->type = htons (p2p_PROTO_PONG);
+     ping->type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_PONG);
      if (stats != NULL)
       stats->change (stat_pongSent, 1);
-     coreAPI->unicast (sender, ping, EXTREME_PRIORITY, 0);
+     coreAPI->unicast (sender, ping, GNUNET_EXTREME_PRIORITY, 0);
     }
   }
  else
@@ -791,19 +791,19 @@
    if (ping != NULL)
     {
 #if DEBUG_SESSION
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
          "Received ping in session key from `%s', "
          "sending pong together with my session key!\n", &enc);
 #endif
-     ping->type = htons (p2p_PROTO_PONG);
+     ping->type = htons (GNUNET_P2P_PROTO_PONG);
      if (stats != NULL)
       stats->change (stat_pongSent, 1);
      exchangeKey (sender, tsession, ping); /* ping is now pong */
     }
    else
     {
-     GE_BREAK_OP (ectx, 0);
+     GNUNET_GE_BREAK_OP (ectx, 0);
      /* PING not included in SKEY - bug (in other peer!?) */
     }
   }
@@ -825,15 +825,15 @@
  GNUNET_EncName enc;
 
  IF_GELOG (ectx,
-      GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+      GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
       GNUNET_hash_to_enc (&peer->hashPubKey, &enc));
 #endif
  if ((topology != NULL)
    && (topology->allowConnectionFrom (peer) == GNUNET_SYSERR))
   {
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Topology rejected connecting to `%s'.\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_SYSERR;
@@ -841,15 +841,15 @@
  if (coreAPI->queryPeerStatus (peer, NULL, NULL) == GNUNET_OK)
   {
 #if DEBUG_SESSION
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
        "Connection to `%s' already up\n", &enc);
 #endif
    return GNUNET_YES;    /* trivial case */
   }
 #if DEBUG_SESSION
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      "Trying to exchange key with `%s'.\n", &enc);
 #endif
  if (GNUNET_YES == identity->isBlacklisted (peer, GNUNET_NO))
@@ -876,24 +876,24 @@
 /**
 * Initialize the module.
 */
-Session_ServiceAPI *
-provide_module_session (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_Session_ServiceAPI *
+provide_module_session (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static Session_ServiceAPI ret;
+ static GNUNET_Session_ServiceAPI ret;
 
  ectx = capi->ectx;
- GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_setkey_MESSAGE) == 520);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, sizeof (P2P_setkey_MESSAGE) == 520);
  coreAPI = capi;
  identity = capi->requestService ("identity");
  if (identity == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return NULL;
   }
  transport = capi->requestService ("transport");
  if (transport == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    coreAPI->releaseService (identity);
    identity = NULL;
    return NULL;
@@ -901,7 +901,7 @@
  pingpong = capi->requestService ("pingpong");
  if (pingpong == NULL)
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    coreAPI->releaseService (transport);
    transport = NULL;
    coreAPI->releaseService (identity);
@@ -925,12 +925,12 @@
     = stats->create (gettext_noop ("# encrypted PONG messages sent"));
   }
 
- GE_LOG (ectx,
-     GE_INFO | GE_USER | GE_REQUEST,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_INFO | GNUNET_GE_USER | GNUNET_GE_REQUEST,
      _("`%s' registering handler %d (plaintext and ciphertext)\n"),
-     "session", P2P_PROTO_setkey);
- coreAPI->registerPlaintextHandler (P2P_PROTO_setkey, &acceptSessionKey);
- coreAPI->registerHandler (P2P_PROTO_setkey, &acceptSessionKeyUpdate);
+     "session", GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY);
+ coreAPI->registerPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY, 
&acceptSessionKey);
+ coreAPI->registerHandler (GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY, &acceptSessionKeyUpdate);
  ret.tryConnect = &tryConnect;
  return &ret;
 }
@@ -941,8 +941,8 @@
 int
 release_module_session ()
 {
- coreAPI->unregisterPlaintextHandler (P2P_PROTO_setkey, &acceptSessionKey);
- coreAPI->unregisterHandler (P2P_PROTO_setkey, &acceptSessionKeyUpdate);
+ coreAPI->unregisterPlaintextHandler (GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY, 
&acceptSessionKey);
+ coreAPI->unregisterHandler (GNUNET_P2P_PROTO_SET_KEY, 
&acceptSessionKeyUpdate);
  if (topology != NULL)
   {
    coreAPI->releaseService (topology);

Modified: GNUnet/src/applications/session/sessiontest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/session/sessiontest.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/session/sessiontest.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -64,12 +64,12 @@
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock1;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock2;
  int left;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
@@ -79,7 +79,7 @@
                     10000, 2);
  if (peers == NULL)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -88,14 +88,14 @@
    GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL, cfg, 30 * GNUNET_CRON_SECONDS))
   {
    sock1 = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
-   GC_set_configuration_value_string (cfg,
+   GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg,
                     NULL,
                     "NETWORK",
                     "HOST", "localhost:12087");
    sock2 = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
    left = 30;        /* how many iterations should we wait? */
    while (GNUNET_OK ==
-       STATS_getStatistics (NULL, sock1, &waitForConnect, NULL))
+       GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock1, &waitForConnect, NULL))
     {
      printf ("Waiting for peers to connect (%u iterations left)...\n",
          left);
@@ -116,7 +116,7 @@
        while (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_NO)
         {
          printf ("Checking that peers are staying connected 1...\n");
-         STATS_getStatistics (NULL, sock1, &waitForConnect, NULL);
+         GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock1, &waitForConnect, 
NULL);
          sleep (1);
          if (ok == 0)
           {
@@ -124,7 +124,7 @@
            break;
           }
          printf ("Checking that peers are staying connected 2...\n");
-         STATS_getStatistics (NULL, sock2, &waitForConnect, NULL);
+         GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock2, &waitForConnect, 
NULL);
          sleep (1);
          if (ok == 0)
           {
@@ -151,7 +151,7 @@
 #if START_PEERS
  GNUNET_TESTING_stop_daemons (peers);
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == 0) ? 1 : 0;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/session/sessiontest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/session/sessiontest2.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/session/sessiontest2.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -59,8 +59,8 @@
 connect_daemons (unsigned short port1, unsigned short port2)
 {
  char host[128];
- GC_Configuration *cfg1 = GC_create ();
- GC_Configuration *cfg2 = GC_create ();
+ GNUNET_GC_Configuration *cfg1 = GNUNET_GC_create ();
+ GNUNET_GC_Configuration *cfg2 = GNUNET_GC_create ();
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock1;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock2;
  int ret;
@@ -68,9 +68,9 @@
 
  ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_snprintf (host, 128, "localhost:%u", port1);
- GC_set_configuration_value_string (cfg1, NULL, "NETWORK", "HOST", host);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg1, NULL, "NETWORK", "HOST", 
host);
  GNUNET_snprintf (host, 128, "localhost:%u", port2);
- GC_set_configuration_value_string (cfg2, NULL, "NETWORK", "HOST", host);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg2, NULL, "NETWORK", "HOST", 
host);
  if ((GNUNET_OK == GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL,
                           cfg1,
                           300 *
@@ -100,8 +100,8 @@
   {
    fprintf (stderr, "Failed to establish connection with peers.\n");
   }
- GC_free (cfg1);
- GC_free (cfg2);
+ GNUNET_GC_free (cfg1);
+ GNUNET_GC_free (cfg2);
  return ret;
 }
 
@@ -123,26 +123,26 @@
  int ret;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  int left;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
  peer1 = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "tcp-peer.conf", GNUNET_NO);
  if (peer1 == -1)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  peer2 = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "nat-peer.conf", GNUNET_NO);
  if (peer2 == -1)
   {
    GNUNET_daemon_stop (NULL, peer1);
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -153,7 +153,7 @@
    sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
    left = 30;        /* how many iterations should we wait? */
    while (GNUNET_OK ==
-       STATS_getStatistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
+       GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
     {
      printf ("Waiting for peers to connect (%u iterations left)...\n",
          left);
@@ -176,7 +176,7 @@
  GNUNET_daemon_stop (NULL, peer1);
  GNUNET_daemon_stop (NULL, peer2);
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == 0) ? 1 : 0;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/session/sessiontest_http.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/session/sessiontest_http.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/session/sessiontest_http.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -59,8 +59,8 @@
 connect_daemons (unsigned short port1, unsigned short port2)
 {
  char host[128];
- GC_Configuration *cfg1 = GC_create ();
- GC_Configuration *cfg2 = GC_create ();
+ GNUNET_GC_Configuration *cfg1 = GNUNET_GC_create ();
+ GNUNET_GC_Configuration *cfg2 = GNUNET_GC_create ();
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock1;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock2;
  int ret;
@@ -68,9 +68,9 @@
 
  ret = GNUNET_SYSERR;
  GNUNET_snprintf (host, 128, "localhost:%u", port1);
- GC_set_configuration_value_string (cfg1, NULL, "NETWORK", "HOST", host);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg1, NULL, "NETWORK", "HOST", 
host);
  GNUNET_snprintf (host, 128, "localhost:%u", port2);
- GC_set_configuration_value_string (cfg2, NULL, "NETWORK", "HOST", host);
+ GNUNET_GC_set_configuration_value_string (cfg2, NULL, "NETWORK", "HOST", 
host);
  if ((GNUNET_OK == GNUNET_wait_for_daemon_running (NULL,
                           cfg1,
                           300 *
@@ -100,8 +100,8 @@
   {
    fprintf (stderr, "Failed to establish connection with peers.\n");
   }
- GC_free (cfg1);
- GC_free (cfg2);
+ GNUNET_GC_free (cfg1);
+ GNUNET_GC_free (cfg2);
  return ret;
 }
 
@@ -123,26 +123,26 @@
  int ret;
  struct GNUNET_ClientServerConnection *sock;
  int left;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #if START_PEERS
  peer1 = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "http-peer.conf", GNUNET_NO);
  if (peer1 == -1)
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  peer2 = GNUNET_daemon_start (NULL, cfg, "nat-http-peer.conf", GNUNET_NO);
  if (peer2 == -1)
   {
    GNUNET_daemon_stop (NULL, peer1);
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
 #endif
@@ -153,7 +153,7 @@
    sock = GNUNET_client_connection_create (NULL, cfg);
    left = 30;        /* how many iterations should we wait? */
    while (GNUNET_OK ==
-       STATS_getStatistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
+       GNUNET_STATS_get_statistics (NULL, sock, &waitForConnect, NULL))
     {
      printf ("Waiting for peers to connect (%u iterations left)...\n",
          left);
@@ -176,7 +176,7 @@
  GNUNET_daemon_stop (NULL, peer1);
  GNUNET_daemon_stop (NULL, peer2);
 #endif
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  return (ok == 0) ? 1 : 0;
 }
 

Modified: GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysql.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysql.c    2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysql.c    2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -142,18 +142,18 @@
 * a failure of the command 'cmd' with the message given
 * by strerror(errno).
 */
-#define DIE_MYSQL(cmd, dbh) do { GE_LOG(ectx, GE_FATAL | GE_ADMIN | 
GE_IMMEDIATE, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, 
__LINE__, mysql_error((dbh)->dbf)); abort(); } while(0);
+#define DIE_MYSQL(cmd, dbh) do { GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_FATAL | 
GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_IMMEDIATE, _("`%s' failed at %s:%d with error: 
%s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, mysql_error((dbh)->dbf)); abort(); } while(0);
 
 /**
 * Log an error message at log-level 'level' that indicates
 * a failure of the command 'cmd' on file 'filename'
 * with the message given by strerror(errno).
 */
-#define LOG_MYSQL(level, cmd, dbh) do { GE_LOG(ectx, level, _("`%s' failed at 
%s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, mysql_error((dbh)->dbf)); } 
while(0);
+#define LOG_MYSQL(level, cmd, dbh) do { GNUNET_GE_LOG(ectx, level, _("`%s' 
failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
mysql_error((dbh)->dbf)); } while(0);
 
-static Stats_ServiceAPI *stats;
+static GNUNET_Stats_ServiceAPI *stats;
 
-static CoreAPIForApplication *coreAPI;
+static GNUNET_CoreAPIForPlugins *coreAPI;
 
 static unsigned int stat_size;
 
@@ -167,7 +167,7 @@
 */
 static struct GNUNET_Mutex *lock;
 
-static struct GE_Context *ectx;
+static struct GNUNET_GE_Context *ectx;
 
 /**
 * @brief mysql wrapper
@@ -332,14 +332,14 @@
  mysql_options (dbh->dbf, MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT, (const void *) &timeout);
 
  dbname = NULL;
- GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_string (coreAPI->cfg,
                   "MYSQL", "DATABASE", "gnunet", &dbname);
- GE_ASSERT (ectx, dbname != NULL);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, dbname != NULL);
  mysql_real_connect (dbh->dbf, NULL, NULL, NULL, dbname, 0, NULL, 0);
  GNUNET_free (dbname);
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_real_connect", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_real_connect", dbh);
    iclose ();
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -347,7 +347,7 @@
        "SET SESSION net_read_timeout=60, SESSION 
net_write_timeout=60");
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    iclose ();
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -394,7 +394,7 @@
   }
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    iclose ();
    return GNUNET_SYSERR;
   }
@@ -404,20 +404,20 @@
        " value BLOB NOT NULL DEFAULT '') ENGINE=MyISAM");
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    iclose ();
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  mysql_query (dbh->dbf, "SET AUTOCOMMIT = 1");
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    iclose ();
    return GNUNET_SYSERR;
   }
 #define PINIT(a,b) a = mysql_stmt_init(dbh->dbf); if (a == NULL) { iclose(); 
return GNUNET_SYSERR; } else { \
   if (mysql_stmt_prepare (a, b, strlen(b))) { \
-   GE_LOG (ectx, GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER, \
+   GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER, \
       _("`%s' failed at %s:%d with error: %s"), "mysql_stmt_prepare", 
__FILE__, __LINE__, \
       mysql_stmt_error (a)); iclose(); return GNUNET_SYSERR; } }
  PINIT (dbh->select_value, SELECT_VALUE);
@@ -462,11 +462,11 @@
  qbind[0].is_unsigned = GNUNET_YES;
  qbind[0].buffer_type = MYSQL_TYPE_LONGLONG;
  qbind[0].buffer = &vkey;
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->delete_value) == 1);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->delete_value) == 1);
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->delete_value, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->delete_value));
@@ -475,8 +475,8 @@
   }
  if (mysql_stmt_execute (dbh->delete_value))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->delete_value));
@@ -510,11 +510,11 @@
  qbind[0].buffer = (void *) value;
  qbind[0].buffer_length = size;
  qbind[0].length = &length;
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->insert_value) == 1);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->insert_value) == 1);
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->insert_value, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->insert_value));
@@ -523,8 +523,8 @@
   }
  if (mysql_stmt_execute (dbh->insert_value))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->insert_value));
@@ -552,11 +552,11 @@
  qbind[0].is_unsigned = GNUNET_YES;
  qbind[0].buffer_type = MYSQL_TYPE_LONGLONG;
  qbind[0].buffer = &vkey;
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->delete_entry_by_vkey) == 1);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->delete_entry_by_vkey) 
== 1);
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->delete_entry_by_vkey, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__,
@@ -566,8 +566,8 @@
   }
  if (mysql_stmt_execute (dbh->delete_entry_by_vkey))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__,
@@ -585,7 +585,7 @@
 
 /**
 * Given a full (SELECT *) result set from gn071 table,
- * assemble it into a Datastore_Value representation.
+ * assemble it into a GNUNET_DatastoreValue representation.
 *
 * Call *without* holding the lock, but while within
 * mysql_thread_start/end.
@@ -593,10 +593,10 @@
 * @param result location where mysql_stmt_fetch stored the results
 * @return NULL on error
 */
-static Datastore_Value *
+static GNUNET_DatastoreValue *
 assembleDatum (MYSQL_BIND * result)
 {
- Datastore_Value *datum;
+ GNUNET_DatastoreValue *datum;
  unsigned int contentSize;
  unsigned int type;
  unsigned int prio;
@@ -623,21 +623,21 @@
    (result[6].buffer_type != MYSQL_TYPE_LONGLONG) ||
    (!result[6].is_unsigned))
   {
-   GE_BREAK (NULL, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (NULL, 0);
    return NULL;       /* error */
   }
 
  contentSize = *(unsigned int *) result[0].buffer;
- if (contentSize < sizeof (Datastore_Value))
+ if (contentSize < sizeof (GNUNET_DatastoreValue))
   return NULL;        /* error */
- contentSize -= sizeof (Datastore_Value);
+ contentSize -= sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  type = *(unsigned int *) result[1].buffer;
  prio = *(unsigned int *) result[2].buffer;
  level = *(unsigned int *) result[3].buffer;
  exp = *(unsigned long long *) result[4].buffer;
  vkey = *(unsigned long long *) result[6].buffer;
- datum = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + contentSize);
- datum->size = htonl (contentSize + sizeof (Datastore_Value));
+ datum = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + contentSize);
+ datum->size = htonl (contentSize + sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
  datum->type = htonl (type);
  datum->prio = htonl (prio);
  datum->anonymityLevel = htonl (level);
@@ -661,11 +661,11 @@
    GNUNET_free (datum);
    return NULL;
   }
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->select_value) == 1);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->select_value) == 1);
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->select_value, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->select_value));
@@ -676,8 +676,8 @@
   }
  if (mysql_stmt_execute (dbh->select_value))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->select_value));
@@ -685,11 +685,11 @@
    GNUNET_free (datum);
    return NULL;
   }
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (dbh->select_value) == 1);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (dbh->select_value) == 1);
  if (mysql_stmt_bind_result (dbh->select_value, rbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_result",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->select_value));
@@ -702,8 +702,8 @@
    (rbind[0].buffer_length != contentSize) || (length != contentSize))
   {
    mysql_stmt_reset (dbh->select_value);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_result",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->select_value));
@@ -724,7 +724,7 @@
 * @return GNUNET_OK on success, GNUNET_SYSERR on error
 */
 static int
-put (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * value)
+put (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * value)
 {
  unsigned long contentSize;
  unsigned long hashSize;
@@ -739,10 +739,10 @@
  GNUNET_EncName enc;
 #endif
 
- if (((ntohl (value->size) < sizeof (Datastore_Value))) ||
-   ((ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value)) > MAX_DATUM_SIZE))
+ if (((ntohl (value->size) < sizeof (GNUNET_DatastoreValue))) ||
+   ((ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue)) > 
MAX_DATUM_SIZE))
   {
-   GE_BREAK (ectx, 0);
+   GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
  GNUNET_mutex_lock (lock);
@@ -753,7 +753,7 @@
    GNUNET_mutex_unlock (lock);
    return GNUNET_SYSERR;
   }
- contentSize = ntohl (value->size) - sizeof (Datastore_Value);
+ contentSize = ntohl (value->size) - sizeof (GNUNET_DatastoreValue);
  if (GNUNET_OK != insert_value (&value[1], contentSize, &vkey))
   {
    mysql_thread_end ();
@@ -767,12 +767,12 @@
  level = ntohl (value->anonymityLevel);
  expiration = GNUNET_ntohll (value->expirationTime);
 #if DEBUG_MYSQL
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (key, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "Storing in database block with type %u and key %s.\n", type, &enc);
 #endif
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->insert_entry) == 7);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->insert_entry) == 7);
  memset (qbind, 0, sizeof (qbind));
  qbind[0].buffer_type = MYSQL_TYPE_LONG;    /* size */
  qbind[0].buffer = &size;
@@ -799,8 +799,8 @@
 
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->insert_entry, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->insert_entry));
@@ -813,8 +813,8 @@
 
  if (mysql_stmt_execute (dbh->insert_entry))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->insert_entry));
@@ -852,9 +852,9 @@
        int is_asc,
        int is_prio,
        int is_migr,
-        unsigned int iter_select, Datum_Iterator iter, void *closure)
+        unsigned int iter_select, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, 
void *closure)
 {
- Datastore_Value *datum;
+ GNUNET_DatastoreValue *datum;
  int count;
  int ret;
  unsigned int last_prio;
@@ -873,7 +873,7 @@
  MYSQL_BIND rbind[7];
  MYSQL_STMT *stmt;
 
- GE_ASSERT (NULL, ((is_migr == 1) || (is_migr == 0)));
+ GNUNET_GE_ASSERT (NULL, ((is_migr == 1) || (is_migr == 0)));
  if (is_asc)
   {
    last_prio = 0;
@@ -958,13 +958,13 @@
      return GNUNET_SYSERR;
     }
    stmt = dbh->iter[iter_select];
-   GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (stmt) <= 6);
-   GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 7);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (stmt) <= 6);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 7);
    now = GNUNET_get_time ();
    if (mysql_stmt_bind_param (stmt, qbind))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_bind_param",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -975,8 +975,8 @@
     }
    if (mysql_stmt_execute (stmt))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_execute",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -987,8 +987,8 @@
     }
    if (mysql_stmt_bind_result (stmt, rbind))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_bind_result",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -1047,7 +1047,7 @@
 *  iter is non-NULL and aborted the iteration
 */
 static int
-iterateLowPriority (unsigned int type, Datum_Iterator iter, void *closure)
+iterateLowPriority (unsigned int type, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, 
void *closure)
 {
  return iterateHelper (type, GNUNET_YES, GNUNET_YES, GNUNET_NO, 0, iter,
             closure);
@@ -1064,7 +1064,7 @@
 *  iter is non-NULL and aborted the iteration
 */
 static int
-iterateNonAnonymous (unsigned int type, Datum_Iterator iter, void *closure)
+iterateNonAnonymous (unsigned int type, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, 
void *closure)
 {
  return iterateHelper (type, GNUNET_NO, GNUNET_YES, GNUNET_NO, 1, iter,
             closure);
@@ -1081,7 +1081,7 @@
 *  iter is non-NULL and aborted the iteration
 */
 static int
-iterateExpirationTime (unsigned int type, Datum_Iterator iter, void *closure)
+iterateExpirationTime (unsigned int type, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, 
void *closure)
 {
  return iterateHelper (type, GNUNET_YES, GNUNET_NO, GNUNET_NO, 2, iter,
             closure);
@@ -1096,7 +1096,7 @@
 *  iter is non-NULL and aborted the iteration
 */
 static int
-iterateMigrationOrder (Datum_Iterator iter, void *closure)
+iterateMigrationOrder (GNUNET_DatastoreValueIterator iter, void *closure)
 {
  return iterateHelper (0, GNUNET_NO, GNUNET_NO, GNUNET_YES, 3, iter,
             closure);
@@ -1111,7 +1111,7 @@
 *  iter is non-NULL and aborted the iteration
 */
 static int
-iterateAllNow (Datum_Iterator iter, void *closure)
+iterateAllNow (GNUNET_DatastoreValueIterator iter, void *closure)
 {
  return iterateHelper (0, GNUNET_YES, GNUNET_YES, GNUNET_NO, 0, iter,
             closure);
@@ -1130,7 +1130,7 @@
 */
 static int
 get (const GNUNET_HashCode * query,
-   unsigned int type, Datum_Iterator iter, void *closure)
+   unsigned int type, GNUNET_DatastoreValueIterator iter, void *closure)
 {
  int count;
  int ret;
@@ -1142,7 +1142,7 @@
  unsigned long long expiration;
  unsigned long long vkey;
  unsigned long long last_vkey;
- Datastore_Value *datum;
+ GNUNET_DatastoreValue *datum;
  GNUNET_HashCode key;
  unsigned long hashSize;
  MYSQL_BIND qbind[3];
@@ -1155,9 +1155,9 @@
   return iterateLowPriority (type, iter, closure);
 
 #if DEBUG_MYSQL
- IF_GELOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ IF_GELOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
       GNUNET_hash_to_enc (query, &enc));
- GE_LOG (ectx, GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx, GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      "MySQL looks for `%s' of type %u\n", &enc, type);
 #endif
 
@@ -1225,15 +1225,15 @@
       stmt = dbh->select_entry_by_hash;
     }
 
-   GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (stmt) <= 3);
+   GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (stmt) <= 3);
    if (iter == NULL)
-    GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 1);
+    GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 1);
    else
-    GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 7);
+    GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_field_count (stmt) == 7);
    if (mysql_stmt_bind_param (stmt, qbind))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_bind_param",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -1244,8 +1244,8 @@
     }
    if (mysql_stmt_execute (stmt))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_execute",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -1256,8 +1256,8 @@
     }
    if (mysql_stmt_bind_result (stmt, rbind))
     {
-     GE_LOG (ectx,
-         GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+     GNUNET_GE_LOG (ectx,
+         GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
          _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
          "mysql_stmt_bind_result",
          __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (stmt));
@@ -1338,11 +1338,11 @@
  qbind[3].buffer_type = MYSQL_TYPE_LONGLONG;
  qbind[3].is_unsigned = GNUNET_YES;
  qbind[3].buffer = &vkey;
- GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->update_entry) == 4);
+ GNUNET_GE_ASSERT (ectx, mysql_stmt_param_count (dbh->update_entry) == 4);
  if (mysql_stmt_bind_param (dbh->update_entry, qbind))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"),
        "mysql_stmt_bind_param",
        __FILE__, __LINE__, mysql_stmt_error (dbh->update_entry));
@@ -1359,8 +1359,8 @@
  start = GNUNET_get_time ();
  if (mysql_stmt_execute (dbh->update_entry))
   {
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _("`%s' failed at %s:%d with error `%s' after %llums\n"),
        "mysql_stmt_execute",
        __FILE__, __LINE__,
@@ -1418,13 +1418,13 @@
  mysql_query (dbh->dbf, "DROP TABLE gn071");
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    ok = GNUNET_NO;
   }
  mysql_query (dbh->dbf, "DROP TABLE gn072");
  if (mysql_error (dbh->dbf)[0])
   {
-   LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+   LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
    ok = GNUNET_NO;
   }
  if (ok == GNUNET_YES)
@@ -1434,11 +1434,11 @@
  GNUNET_mutex_unlock (lock);
 }
 
-SQstore_ServiceAPI *
-provide_module_sqstore_mysql (CoreAPIForApplication * capi)
+GNUNET_SQstore_ServiceAPI *
+provide_module_sqstore_mysql (GNUNET_CoreAPIForPlugins * capi)
 {
- static SQstore_ServiceAPI api;
- State_ServiceAPI *state;
+ static GNUNET_SQstore_ServiceAPI api;
+ GNUNET_State_ServiceAPI *state;
  char *cnffile;
  FILE *fp;
  struct passwd *pw;
@@ -1458,7 +1458,7 @@
 #ifndef WINDOWS
  pw = getpwuid (getuid ());
  if (!pw)
-  GE_DIE_STRERROR (ectx, GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_IMMEDIATE, "getpwuid");
+  GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, "getpwuid");
  home_dir = GNUNET_strdup (pw->pw_dir);
 #else
  home_dir = (char *) GNUNET_malloc (_MAX_PATH + 1);
@@ -1468,18 +1468,18 @@
  cnffile = GNUNET_malloc (nX);
  GNUNET_snprintf (cnffile, nX, "%s/.my.cnf", home_dir);
  GNUNET_free (home_dir);
- GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (capi->cfg,
                    "MYSQL", "CONFIG", cnffile, &home_dir);
  GNUNET_free (cnffile);
  cnffile = home_dir;
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("Trying to use file `%s' for MySQL configuration.\n"), cnffile);
  fp = FOPEN (cnffile, "r");
  if (!fp)
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "fopen", cnffile);
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "fopen", cnffile);
    if (stats != NULL)
     coreAPI->releaseService (stats);
    GNUNET_free (cnffile);
@@ -1496,8 +1496,8 @@
   {
    GNUNET_free (cnffile);
    GNUNET_free (dbh);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("Failed to load MySQL database module. Check that MySQL is 
running and configured properly!\n"));
    dbh = NULL;
@@ -1519,7 +1519,7 @@
      (!(sql_res = mysql_use_result (dbh->dbf))) ||
      (!(sql_row = mysql_fetch_row (sql_res))))
     {
-     LOG_MYSQL (GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "mysql_query", dbh);
+     LOG_MYSQL (GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_BULK, 
"mysql_query", dbh);
      content_size = 0;
      iclose (dbh);
     }
@@ -1527,14 +1527,14 @@
     {
      if ((mysql_num_fields (sql_res) != 1) || (sql_row[0] == NULL))
       {
-       GE_BREAK (ectx, mysql_num_fields (sql_res) == 1);
+       GNUNET_GE_BREAK (ectx, mysql_num_fields (sql_res) == 1);
        content_size = 0;
       }
      else
       {
        if (1 != SSCANF (sql_row[0], "%llu", &content_size))
         {
-         GE_BREAK (ectx, 0);
+         GNUNET_GE_BREAK (ectx, 0);
          content_size = 0;
         }
       }
@@ -1570,7 +1570,7 @@
 void
 release_module_sqstore_mysql ()
 {
- State_ServiceAPI *state;
+ GNUNET_State_ServiceAPI *state;
 
  iclose (dbh);
  GNUNET_free (dbh->cnffile);
@@ -1593,7 +1593,7 @@
 * Update mysql database module.
 */
 void
-update_module_sqstore_mysql (UpdateAPI * uapi)
+update_module_sqstore_mysql (GNUNET_UpdateAPI * uapi)
 {
  char *cnffile;
  FILE *fp;
@@ -1605,7 +1605,7 @@
 #ifndef WINDOWS
  pw = getpwuid (getuid ());
  if (!pw)
-  GE_DIE_STRERROR (ectx, GE_FATAL | GE_ADMIN | GE_IMMEDIATE, "getpwuid");
+  GNUNET_GE_DIE_STRERROR (ectx, GNUNET_GE_FATAL | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE, "getpwuid");
  home_dir = GNUNET_strdup (pw->pw_dir);
 #else
  home_dir = (char *) GNUNET_malloc (_MAX_PATH + 1);
@@ -1615,18 +1615,18 @@
  cnffile = GNUNET_malloc (nX);
  GNUNET_snprintf (cnffile, nX, "%s/.my.cnf", home_dir);
  GNUNET_free (home_dir);
- GC_get_configuration_value_filename (uapi->cfg,
+ GNUNET_GC_get_configuration_value_filename (uapi->cfg,
                    "MYSQL", "CONFIG", cnffile, &home_dir);
  GNUNET_free (cnffile);
  cnffile = home_dir;
- GE_LOG (ectx,
-     GE_DEBUG | GE_REQUEST | GE_USER,
+ GNUNET_GE_LOG (ectx,
+     GNUNET_GE_DEBUG | GNUNET_GE_REQUEST | GNUNET_GE_USER,
      _("Trying to use file `%s' for MySQL configuration.\n"), cnffile);
  fp = FOPEN (cnffile, "r");
  if (!fp)
   {
-   GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
-              GE_ERROR | GE_ADMIN | GE_BULK, "fopen", cnffile);
+   GNUNET_GE_LOG_STRERROR_FILE (ectx,
+              GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_ADMIN | 
GNUNET_GE_BULK, "fopen", cnffile);
    GNUNET_free (cnffile);
    return;
   }
@@ -1641,8 +1641,8 @@
   {
    GNUNET_free (cnffile);
    GNUNET_free (dbh);
-   GE_LOG (ectx,
-       GE_ERROR | GE_BULK | GE_USER,
+   GNUNET_GE_LOG (ectx,
+       GNUNET_GE_ERROR | GNUNET_GE_BULK | GNUNET_GE_USER,
        _
        ("Failed to load MySQL database module. Check that MySQL is 
running and configured properly!\n"));
    dbh = NULL;

Modified: GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest.c  2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest.c  2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -35,13 +35,13 @@
 
 static GNUNET_CronTime now;
 
-static Datastore_Value *
+static GNUNET_DatastoreValue *
 initValue (int i)
 {
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
 
- value = GNUNET_malloc (sizeof (Datastore_Value) + 8 * i);
- value->size = htonl (sizeof (Datastore_Value) + 8 * i);
+ value = GNUNET_malloc (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + 8 * i);
+ value->size = htonl (sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + 8 * i);
  value->type = htonl (i);
  value->prio = htonl (i + 1);
  value->anonymityLevel = htonl (i);
@@ -52,12 +52,12 @@
 
 static int
 checkValue (const GNUNET_HashCode * key,
-      const Datastore_Value * val, void *closure,
+      const GNUNET_DatastoreValue * val, void *closure,
       unsigned long long uid)
 {
  int i;
  int ret;
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
 
  i = *(int *) closure;
  value = initValue (i);
@@ -78,7 +78,7 @@
 }
 
 static int
-iterateUp (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * val,
+iterateUp (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * val,
      int *closure, unsigned long long uid)
 {
  int ret;
@@ -90,7 +90,7 @@
 
 static int
 iterateDown (const GNUNET_HashCode * key,
-       const Datastore_Value * val, int *closure,
+       const GNUNET_DatastoreValue * val, int *closure,
       unsigned long long uid)
 {
  int ret;
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 static int
 iterateDelete (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * val, void *closure,
+        const GNUNET_DatastoreValue * val, void *closure,
        unsigned long long uid)
 {
  return GNUNET_NO;
@@ -110,7 +110,7 @@
 
 static int
 iteratePriority (const GNUNET_HashCode * key,
-         const Datastore_Value * val, SQstore_ServiceAPI * api,
+         const GNUNET_DatastoreValue * val, GNUNET_SQstore_ServiceAPI 
* api,
         unsigned long long uid)
 {
  api->update (uid, 4, 0);
@@ -119,7 +119,7 @@
 
 static int
 priorityCheck (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * val, int *closure,
+        const GNUNET_DatastoreValue * val, int *closure,
        unsigned long long uid)
 {
  int id;
@@ -133,7 +133,7 @@
 
 static int
 multipleCheck (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * val, Datastore_Value ** last,
+        const GNUNET_DatastoreValue * val, GNUNET_DatastoreValue ** 
last,
        unsigned long long uid)
 {
  if (*last != NULL)
@@ -153,9 +153,9 @@
 * Add testcode here!
 */
 static int
-test (SQstore_ServiceAPI * api)
+test (GNUNET_SQstore_ServiceAPI * api)
 {
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  GNUNET_HashCode key;
  unsigned long long oldSize;
  int i;
@@ -170,8 +170,8 @@
    GNUNET_free (value);
   }
  ASSERT (oldSize < api->getSize ());
- ASSERT (256 == api->iterateLowPriority (ANY_BLOCK, NULL, NULL));
- ASSERT (256 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK, NULL, NULL));
+ ASSERT (256 == api->iterateLowPriority (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, 
NULL, NULL));
+ ASSERT (256 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, 
NULL, NULL));
  for (i = 255; i >= 0; i--)
   {
    memset (&key, 256 - i, sizeof (GNUNET_HashCode));
@@ -188,31 +188,31 @@
   }
  ASSERT (oldSize > api->getSize ());
  i = 0;
- ASSERT (128 == api->iterateLowPriority (ANY_BLOCK,
-                     (Datum_Iterator) & iterateUp, &i));
+ ASSERT (128 == api->iterateLowPriority (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                     (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iterateUp, &i));
  ASSERT (256 == i);
- ASSERT (128 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                       (Datum_Iterator) & iterateDown,
+ ASSERT (128 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                       (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iterateDown,
                       &i));
  ASSERT (0 == i);
- ASSERT (128 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                       (Datum_Iterator) & iterateDelete,
+ ASSERT (128 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                       (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iterateDelete,
                       api));
- ASSERT (0 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                      (Datum_Iterator) & iterateDown,
+ ASSERT (0 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                      (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iterateDown,
                      &i));
 
  i = 42;
  value = initValue (i);
  memset (&key, 256 - i, sizeof (GNUNET_HashCode));
  api->put (&key, value);
- ASSERT (1 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                      (Datum_Iterator) & priorityCheck,
+ ASSERT (1 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                      (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
priorityCheck,
                      &i));
- ASSERT (1 == api->iterateAllNow ((Datum_Iterator) & iteratePriority, api));
+ ASSERT (1 == api->iterateAllNow ((GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iteratePriority, api));
  i += 4;
- ASSERT (1 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                      (Datum_Iterator) & priorityCheck,
+ ASSERT (1 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                      (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
priorityCheck,
                      &i));
  GNUNET_free (value);
 
@@ -222,12 +222,12 @@
  GNUNET_free (value);
 
  value = NULL;
- ASSERT (2 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK,
-                      (Datum_Iterator) & multipleCheck,
+ ASSERT (2 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY,
+                      (GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
multipleCheck,
                      &value));
  GNUNET_free (value);
- ASSERT (2 == api->iterateAllNow ((Datum_Iterator) & iterateDelete, api));
- ASSERT (0 == api->iterateExpirationTime (ANY_BLOCK, NULL, NULL));
+ ASSERT (2 == api->iterateAllNow ((GNUNET_DatastoreValueIterator) & 
iterateDelete, api));
+ ASSERT (0 == api->iterateExpirationTime (GNUNET_GNUNET_ECRS_BLOCKTYPE_ANY, 
NULL, NULL));
  api->drop ();
 
  return GNUNET_OK;
@@ -240,15 +240,15 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- SQstore_ServiceAPI *api;
+ GNUNET_SQstore_ServiceAPI *api;
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_CronManager *cron;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);
@@ -263,7 +263,7 @@
   ok = GNUNET_SYSERR;
  doneCore ();
  GNUNET_cron_destroy (cron);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (ok == GNUNET_SYSERR)
   return 1;
  return 0;

Modified: GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest2.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest2.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest2.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -124,18 +124,18 @@
 static GNUNET_CronTime start_time;
 
 static int
-putValue (SQstore_ServiceAPI * api, int i)
+putValue (GNUNET_SQstore_ServiceAPI * api, int i)
 {
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  size_t size;
  static GNUNET_HashCode key;
  static int ic;
 
  /* most content is 32k */
- size = sizeof (Datastore_Value) + 32 * 1024;
+ size = sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + 32 * 1024;
  if (GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 16) == 0) /* but some of 
it is less! */
   size =
-   sizeof (Datastore_Value) +
+   sizeof (GNUNET_DatastoreValue) +
    GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 32 * 1024);
  size = size - (size & 7);   /* always multiple of 8 */
 
@@ -149,7 +149,7 @@
  value->expirationTime =
   GNUNET_htonll (GNUNET_get_time () +
          GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 1000));
- memset (&value[1], i, size - sizeof (Datastore_Value));
+ memset (&value[1], i, size - sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
  if (GNUNET_OK != api->put (&key, value))
   {
    GNUNET_free (value);
@@ -170,9 +170,9 @@
 
 static int
 iterateDelete (const GNUNET_HashCode * key,
-        const Datastore_Value * val, void *cls, unsigned long long uid)
+        const GNUNET_DatastoreValue * val, void *cls, unsigned long 
long uid)
 {
- SQstore_ServiceAPI *api = cls;
+ GNUNET_SQstore_ServiceAPI *api = cls;
  static int dc;
 
  if (api->getSize () < MAX_SIZE)
@@ -193,7 +193,7 @@
 * Add testcode here!
 */
 static int
-test (SQstore_ServiceAPI * api)
+test (GNUNET_SQstore_ServiceAPI * api)
 {
  int i;
  int j;
@@ -249,15 +249,15 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- SQstore_ServiceAPI *api;
+ GNUNET_SQstore_ServiceAPI *api;
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_CronManager *cron;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);
@@ -273,7 +273,7 @@
   ok = GNUNET_SYSERR;
  doneCore ();
  GNUNET_cron_destroy (cron);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (ok == GNUNET_SYSERR)
   return 1;
  return 0;

Modified: GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest3.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest3.c 2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/sqstore_mysql/mysqltest3.c 2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -56,19 +56,19 @@
 static GNUNET_CronTime start_time;
 
 static int
-putValue (SQstore_ServiceAPI * api, int i)
+putValue (GNUNET_SQstore_ServiceAPI * api, int i)
 {
- Datastore_Value *value;
+ GNUNET_DatastoreValue *value;
  size_t size;
  static GNUNET_HashCode key;
  static int ic;
 
  /* most content is 32k */
- size = sizeof (Datastore_Value) + 32 * 1024;
+ size = sizeof (GNUNET_DatastoreValue) + 32 * 1024;
 
  if (GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 16) == 0) /* but some of 
it is less! */
   size =
-   sizeof (Datastore_Value) +
+   sizeof (GNUNET_DatastoreValue) +
    GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 32 * 1024);
  size = size - (size & 7);   /* always multiple of 8 */
 
@@ -83,7 +83,7 @@
  value->expirationTime =
   GNUNET_htonll (GNUNET_get_time () + 60 * GNUNET_CRON_HOURS +
          GNUNET_random_u32 (GNUNET_RANDOM_QUALITY_WEAK, 1000));
- memset (&value[1], i, size - sizeof (Datastore_Value));
+ memset (&value[1], i, size - sizeof (GNUNET_DatastoreValue));
  if (GNUNET_OK != api->put (&key, value))
   {
    GNUNET_free (value);
@@ -99,7 +99,7 @@
 }
 
 static int
-iterateDummy (const GNUNET_HashCode * key, const Datastore_Value * val,
+iterateDummy (const GNUNET_HashCode * key, const GNUNET_DatastoreValue * val,
        void *cls, unsigned long long uid)
 {
  if (GNUNET_shutdown_test () == GNUNET_YES)
@@ -108,7 +108,7 @@
 }
 
 static int
-test (SQstore_ServiceAPI * api)
+test (GNUNET_SQstore_ServiceAPI * api)
 {
  int i;
  int j;
@@ -174,15 +174,15 @@
 int
 main (int argc, char *argv[])
 {
- SQstore_ServiceAPI *api;
+ GNUNET_SQstore_ServiceAPI *api;
  int ok;
- struct GC_Configuration *cfg;
+ struct GNUNET_GC_Configuration *cfg;
  struct GNUNET_CronManager *cron;
 
- cfg = GC_create ();
- if (-1 == GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
+ cfg = GNUNET_GC_create ();
+ if (-1 == GNUNET_GC_parse_configuration (cfg, "check.conf"))
   {
-   GC_free (cfg);
+   GNUNET_GC_free (cfg);
    return -1;
   }
  cron = cron_create (NULL);
@@ -198,7 +198,7 @@
   ok = GNUNET_SYSERR;
  doneCore ();
  GNUNET_cron_destroy (cron);
- GC_free (cfg);
+ GNUNET_GC_free (cfg);
  if (ok == GNUNET_SYSERR)
   return 1;
  return 0;

Modified: GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlite.c
===================================================================
--- GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlite.c   2007-11-25 03:50:33 UTC 
(rev 5754)
+++ GNUnet/src/applications/sqstore_sqlite/sqlite.c   2007-11-25 12:04:45 UTC 
(rev 5755)
@@ -44,14 +44,14 @@
 * a failure of the command 'cmd' with the message given
 * by strerror(errno).
 */
-#define DIE_SQLITE(db, cmd) do { GE_LOG(ectx, GE_FATAL | GE_IMMEDIATE | 
GE_ADMIN, _("`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, 
sqlite3_errmsg(db->dbh)); abort(); } while(0)
+#define DIE_SQLITE(db, cmd) do { GNUNET_GE_LOG(ectx, GNUNET_GE_FATAL | 
GNUNET_GE_IMMEDIATE | GNUNET_GE_ADMIN, _("`%s' failed at %s:%d with error: 
%s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg(db->dbh)); abort(); } while(0)
 
 /**
 * Log an error message at log-level 'level' that indicates
 * a failure of the command 'cmd' on file 'filename'
 * with the message given by strerror(errno).
 */
-#define LOG_SQLITE(db, level, cmd) do { GE_LOG(ectx, level, _("`%s' failed at 
%s:%d with error: %s\n"), cmd, __FILE__, __LINE__, sqlite3_errmsg(db->dbh)); } 
while(0)
+#define LOG_SQLITE(db, level, cm