gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r7674 - GNUnet/po


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r7674 - GNUnet/po
Date: Wed, 10 Sep 2008 08:10:10 -0600 (MDT)

Author: grothoff
Date: 2008-09-10 08:10:10 -0600 (Wed, 10 Sep 2008)
New Revision: 7674

Modified:
  GNUnet/po/vi.po
Log:
update

Modified: GNUnet/po/vi.po
===================================================================
--- GNUnet/po/vi.po   2008-09-08 22:39:05 UTC (rev 7673)
+++ GNUnet/po/vi.po   2008-09-10 14:10:10 UTC (rev 7674)
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0pre1\n"
+"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-19 23:44-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-03 17:00+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,8 +63,7 @@
 msgid ""
 "Welcome to GNUnet!\n"
 "\n"
-"This assistant will ask you a few basic questions in order to configure "
-"GNUnet.\n"
+"This assistant will ask you a few basic questions in order to configure 
GNUnet.\n"
 "\n"
 "Please visit our homepage at\n"
 "\thttp://gnunet.org/\n";
@@ -89,29 +88,19 @@
 "đội GNUnet"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:286
-msgid ""
-"Choose the network interface that connects your computer to the internet "
-"from the list below."
-msgstr ""
-"Chọn giao diện mạng kết nối máy tính tới Internet từ danh sách dưới đây."
+msgid "Choose the network interface that connects your computer to the 
internet from the list below."
+msgstr "Chọn giao diện mạng kết nối máy tính tới Internet từ danh sách dưới 
đây."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:304 src/setup/ncurses/wizard_curs.c:318
-msgid ""
-"The \"Network interface\" is the device that connects your computer to the "
-"internet. This is usually a modem, an ISDN card or a network card in case "
-"you are using DSL."
-msgstr ""
-"« Giao diện mạng » là thiết bị kết nối máy tính với Internet. Đây thường là "
-"một bộ điều giải, một bo mạch ISDN hay một bo mạch mạng nếu dùng DSL."
+msgid "The \"Network interface\" is the device that connects your computer to 
the internet. This is usually a modem, an ISDN card or a network card in case 
you are using DSL."
+msgstr "« Giao diện mạng » là thiết bị kết nối máy tính với Internet. Đây 
thường là một bộ điều giải, một bo mạch ISDN hay một bo mạch mạng nếu dùng DSL."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:315
 msgid "Network configuration: interface"
 msgstr "Cấu hình mạng: giao diện"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:317
-msgid ""
-"What is the name of the network interface that connects your computer to the "
-"Internet?"
+msgid "What is the name of the network interface that connects your computer 
to the Internet?"
 msgstr "Máy tính này kết nối tới Internet qua giao diện mạng tên nào?"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:328
@@ -124,23 +113,14 @@
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:331
 msgid ""
-"If your provider always assigns the same IP-Address to you (a \"static\" IP-"
-"Address), enter it into the \"IP-Address\" field. If your IP-Address changes "
-"every now and then (\"dynamic\" IP-Address) but there's a hostname that "
-"always points to your actual IP-Address (\"Dynamic DNS\"), you can also "
-"enter it here.\n"
+"If your provider always assigns the same IP-Address to you (a \"static\" 
IP-Address), enter it into the \"IP-Address\" field. If your IP-Address changes 
every now and then (\"dynamic\" IP-Address) but there's a hostname that always 
points to your actual IP-Address (\"Dynamic DNS\"), you can also enter it 
here.\n"
 "If left empty, GNUnet will try to automatically detect the IP.\n"
 "You can specify a hostname, GNUnet will then use DNS to resolve it.\n"
 "If in doubt, leave this empty."
 msgstr ""
-"Nếu nhà cung cấp luôn luôn gán cùng một địa chỉ IP (một địa chỉ IP « tĩnh »), 
"
-"thì hãy nhập địa chỉ đó vào vùng « Địa chỉ IP ». Nếu địa chỉ IP thay đổi sau "
-"mỗi lần kết nối (địa chỉ IP « động ») nhưng có một tên máy luôn luôn chỉ tới "
-"địa chỉ IP thực của bạn (« DNS động »), thì cũng có thể nhập nó ở đây.\n"
-"Nếu không biết phải làm gì, thì hãy để trống. GNUnet sẽ thử tự động phát "
-"hiện địa chỉ IP.\n"
-"Bạn cũng có thể ghi rõ tên máy. Vì thế GNUnet sẽ dùng dịch vụ DNS để giải "
-"quyết nó."
+"Nếu nhà cung cấp luôn luôn gán cùng một địa chỉ IP (một địa chỉ IP « tĩnh »), 
thì hãy nhập địa chỉ đó vào vùng « Địa chỉ IP ». Nếu địa chỉ IP thay đổi sau 
mỗi lần kết nối (địa chỉ IP « động ») nhưng có một tên máy luôn luôn chỉ tới 
địa chỉ IP thực của bạn (« DNS động »), thì cũng có thể nhập nó ở đây.\n"
+"Nếu không biết phải làm gì, thì hãy để trống. GNUnet sẽ thử tự động phát hiện 
địa chỉ IP.\n"
+"Bạn cũng có thể ghi rõ tên máy. Vì thế GNUnet sẽ dùng dịch vụ DNS để giải 
quyết nó."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:346
 msgid "Bandwidth configuration: upload"
@@ -154,18 +134,11 @@
 msgid ""
 "You can limit GNUnet's resource usage here.\n"
 "\n"
-"The \"upstream\" is the data channel through which data is *sent* to the "
-"internet. The limit is the maximum amount which GNUnet is allowed to use. If "
-"you have a flatrate, you can set it to the maximum speed of your internet "
-"connection. You should not use a value that is higher than what your actual "
-"connection allows."
+"The \"upstream\" is the data channel through which data is *sent* to the 
internet. The limit is the maximum amount which GNUnet is allowed to use. If 
you have a flatrate, you can set it to the maximum speed of your internet 
connection. You should not use a value that is higher than what your actual 
connection allows."
 msgstr ""
 "Có thể giới hạn sử dụng tài nguyên của GNUnet ở đây.\n"
 "\n"
-"« Dòng ra » (upstream) là kênh dữ liệu qua đó _gửi_ dữ liệu tới Internet. "
-"Giới hạn là số tối đa được gán cho GNUnet. Nếu có tốc độ đều, thì có thể đặt "
-"thành tốc độ kết nối Internet lớn nhất. Không nên đặt giá trị lớn hơn số "
-"được gán cho kết nối Internet của bạn."
+"« Dòng ra » (upstream) là kênh dữ liệu qua đó _gửi_ dữ liệu tới Internet. 
Giới hạn là số tối đa được gán cho GNUnet. Nếu có tốc độ đều, thì có thể đặt 
thành tốc độ kết nối Internet lớn nhất. Không nên đặt giá trị lớn hơn số được 
gán cho kết nối Internet của bạn."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:361
 msgid "Bandwidth configuration: download"
@@ -179,18 +152,11 @@
 msgid ""
 "You can limit GNUnet's resource usage here.\n"
 "\n"
-"The \"downstream\" is the data channel through which data is *received* from "
-"the internet. The limit is the maximum amount which GNUnet is allowed to "
-"use. If you have a flatrate, you can set it to the maximum speed of your "
-"internet connection. You should not use a value that is higher than what "
-"your actual connection allows."
+"The \"downstream\" is the data channel through which data is *received* from 
the internet. The limit is the maximum amount which GNUnet is allowed to use. 
If you have a flatrate, you can set it to the maximum speed of your internet 
connection. You should not use a value that is higher than what your actual 
connection allows."
 msgstr ""
 "Có thể giới hạn sử dụng tài nguyên của GNUnet ở đây.\n"
 "\n"
-"« Dòng vào » (downstream) là kênh dữ liệu qua đó _nhận_ dữ liệu từ Internet. "
-"Giới hạn là số tối đa được gán cho GNUnet. Nếu có tốc độ đều, thì có thể đặt "
-"thành tốc độ kết nối Internet lớn nhất. Không nên đặt giá trị lớn hơn số "
-"được gán cho kết nối Internet của bạn."
+"« Dòng vào » (downstream) là kênh dữ liệu qua đó _nhận_ dữ liệu từ Internet. 
Giới hạn là số tối đa được gán cho GNUnet. Nếu có tốc độ đều, thì có thể đặt 
thành tốc độ kết nối Internet lớn nhất. Không nên đặt giá trị lớn hơn số được 
gán cho kết nối Internet của bạn."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:376
 msgid "Quota configuration"
@@ -201,12 +167,8 @@
 msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:378
-msgid ""
-"The GNUnet datastore contains all content that GNUnet needs to store "
-"(indexed, inserted and migrated content)."
-msgstr ""
-"Kho dữ liệu GNUnet chứa tất cả các dữ liệu GNUnet cần cất giữ (dữ liệu chỉ "
-"mục, nội dung chèn và nhập vào)."
+msgid "The GNUnet datastore contains all content that GNUnet needs to store 
(indexed, inserted and migrated content)."
+msgstr "Kho dữ liệu GNUnet chứa tất cả các dữ liệu GNUnet cần cất giữ (dữ liệu 
chỉ mục, nội dung chèn và nhập vào)."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:390
 msgid "Daemon configuration: user account"
@@ -218,21 +180,15 @@
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:393
 msgid ""
-"For security reasons, it is a good idea to let this setup create a new user "
-"account under which the GNUnet service is started at system startup.\n"
+"For security reasons, it is a good idea to let this setup create a new user 
account under which the GNUnet service is started at system startup.\n"
 "\n"
-"However, GNUnet may not be able to access files other than its own. This "
-"includes files you want to publish in GNUnet. You'll have to grant read "
-"permissions to the user specified below.\n"
+"However, GNUnet may not be able to access files other than its own. This 
includes files you want to publish in GNUnet. You'll have to grant read 
permissions to the user specified below.\n"
 "\n"
 "Leave the field empty to run GNUnet with system privileges.\n"
 msgstr ""
-"Vì lý do bảo mật, nên cho phép thiết lập này tạo một tài khoản người dùng "
-"mới sở hữu dịch vụ GNUnet chạy mỗi khi khởi động máy tính.\n"
+"Vì lý do bảo mật, nên cho phép thiết lập này tạo một tài khoản người dùng mới 
sở hữu dịch vụ GNUnet chạy mỗi khi khởi động máy tính.\n"
 "\n"
-"Tuy nhiên, GNUnet có thể không truy cập được tới các tập tin mà nó không sở "
-"hữu, bao gồm các tập tin người dùng muốn đưa ra chia sẻ trong GNUnet. Sẽ cần "
-"cho phép người dùng chỉ ra dưới đây quyền đọc chúng.\n"
+"Tuy nhiên, GNUnet có thể không truy cập được tới các tập tin mà nó không sở 
hữu, bao gồm các tập tin người dùng muốn đưa ra chia sẻ trong GNUnet. Sẽ cần 
cho phép người dùng chỉ ra dưới đây quyền đọc chúng.\n"
 "\n"
 "Để trống để chạy GNUnet với quyền hệ thống.\n"
 
@@ -246,34 +202,25 @@
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:413
 msgid ""
-"For security reasons, it is a good idea to let this setup create a new group "
-"for the chosen user account.\n"
+"For security reasons, it is a good idea to let this setup create a new group 
for the chosen user account.\n"
 "\n"
 "You can also specify a already existent group here.\n"
 "\n"
-"Only members of this group will be allowed to start and stop the the GNUnet "
-"server and have access to GNUnet server data.\n"
+"Only members of this group will be allowed to start and stop the the GNUnet 
server and have access to GNUnet server data.\n"
 msgstr ""
-"Vì lý do bảo mật, nên để thiết lập này tạo một nhóm mới cho tài khoản người "
-"dùng đã chọn\n"
+"Vì lý do bảo mật, nên để thiết lập này tạo một nhóm mới cho tài khoản người 
dùng đã chọn\n"
 "\n"
 "Cũng có thể chỉ ra một nhóm đã có.\n"
 "\n"
-"Chỉ thành viên của nhóm này mới có quyền chạy và dừng trình phục vụ GNUnet "
-"và có truy cập tới dữ liệu của trình phục vụ GNUnet.\n"
+"Chỉ thành viên của nhóm này mới có quyền chạy và dừng trình phục vụ GNUnet và 
có truy cập tới dữ liệu của trình phục vụ GNUnet.\n"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:427
 msgid "Do you want to automatically launch GNUnet as a system service?"
 msgstr "Bạn có muốn tự động khởi chạy GNUnet như là dịch vụ hệ thống không?"
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:429
-msgid ""
-"If you say \"yes\" here, the GNUnet background process will be automatically "
-"started when you turn on your computer. If you say \"no\" here, you have to "
-"launch GNUnet yourself each time you want to use it."
-msgstr ""
-"Bật tùy chọn này thì tiến trình GNUnet nền được tự động khởi chạy mỗi lần mở "
-"máy tính. Không thì bạn cần phải tự khởi chạy GNUnet mỗi lần để sử dụng nó."
+msgid "If you say \"yes\" here, the GNUnet background process will be 
automatically started when you turn on your computer. If you say \"no\" here, 
you have to launch GNUnet yourself each time you want to use it."
+msgstr "Bật tùy chọn này thì tiến trình GNUnet nền được tự động khởi chạy mỗi 
lần mở máy tính. Không thì bạn cần phải tự khởi chạy GNUnet mỗi lần để sử dụng 
nó."
 
 #: src/setup/ncurses/wizard_curs.c:452 src/setup/gtk/wizard_gtk.c:418
 #, c-format
@@ -454,8 +401,7 @@
 #: src/setup/gtk/wizard_gtk.c:499
 msgid ""
 "Running gnunet-update failed.\n"
-"This maybe due to insufficient permissions, please check your "
-"configuration.\n"
+"This maybe due to insufficient permissions, please check your 
configuration.\n"
 "Finally, run gnunet-update manually."
 msgstr ""
 "Lỗi chạy tiến trình cập nhật gnunet-update.\n"
@@ -469,9 +415,7 @@
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:73
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid syntax, argument to 'set' must have the format SECTION:"
-"OPTION=VALUE.\n"
+msgid "Invalid syntax, argument to 'set' must have the format 
SECTION:OPTION=VALUE.\n"
 msgstr ""
 "Cú pháp sai, đối số tới « set » phải theo định dạng:\n"
 "PHẦN:TÙY_CHỌN­=GIÁ_TRỊ\n"
@@ -483,8 +427,7 @@
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid syntax, argument to 'get' must have the format SECTION:OPTION.\n"
+msgid "Invalid syntax, argument to 'get' must have the format 
SECTION:OPTION.\n"
 msgstr ""
 "Cú pháp sai, đối số tới « get » phải theo định dạng:\n"
 "PHẦN:TÙY_CHỌN\n"
@@ -511,9 +454,8 @@
 msgstr "Quá nhiều đối số.\n"
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:262
-#, fuzzy
 msgid "No interface specified, using default.\n"
-msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định\n"
+msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định.\n"
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:341
 #, c-format
@@ -526,15 +468,14 @@
 msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:414
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown operation '%s'.\n"
-msgstr "Không rõ thao tác « %s »\n"
+msgstr "Không rõ thao tác « %s ».\n"
 
 #: src/setup/gnunet-setup.c:415 src/util/getopt/getopt.c:1072
 #, c-format
 msgid "Use --help to get a list of options.\n"
-msgstr ""
-"Hãy sử dụng câu lệnh trợ giúp « --help » để xem danh sách các tùy chọn.\n"
+msgstr "Hãy sử dụng câu lệnh trợ giúp « --help » để xem danh sách các tùy 
chọn.\n"
 
 #: src/setup/text/conf.c:79
 msgid "yes"
@@ -574,12 +515,8 @@
 
 #: src/setup/text/conf.c:153
 #, c-format
-msgid ""
-"\tEnter unsigned integer in interval [%llu,%llu] (type '%s' for default "
-"value %llu): "
-msgstr ""
-"\tNhập số nguyên không có dấu trong khoảng [%llu,%llu] (gõ « %s » cho giá trị 
"
-"mặc định %llu): "
+msgid "\tEnter unsigned integer in interval [%llu,%llu] (type '%s' for default 
value %llu): "
+msgstr "\tNhập số nguyên không có dấu trong khoảng [%llu,%llu] (gõ « %s » cho 
giá trị mặc định %llu): "
 
 #: src/setup/text/conf.c:187
 #, c-format
@@ -648,9 +585,7 @@
 
 #: src/setup/text/conf.c:575
 #, c-format
-msgid ""
-"Save configuration? Answer 'y' for yes, 'n' for no, 'r' to repeat "
-"configuration. "
+msgid "Save configuration? Answer 'y' for yes, 'n' for no, 'r' to repeat 
configuration. "
 msgstr ""
 "Lưu lại cấu hình không?\n"
 " • y\t\tcó\n"
@@ -669,11 +604,8 @@
 
 #: src/setup/lib/tree.c:191
 #, c-format
-msgid ""
-"Internal error: entry `%s' in section `%s' not found for visibility change!\n"
-msgstr ""
-"Lỗi nội bộ : mục nhập « %s » trong phần « %s » không tìm thấy để thay đổi 
tình "
-"trạng hiển rõ.\n"
+msgid "Internal error: entry `%s' in section `%s' not found for visibility 
change!\n"
+msgstr "Lỗi nội bộ : mục nhập « %s » trong phần « %s » không tìm thấy để thay 
đổi tình trạng hiển rõ.\n"
 
 #: src/setup/lib/wizard_util.c:126
 msgid "Can't open Service Control Manager"
@@ -725,11 +657,8 @@
 
 #: src/setup/lib/gns.c:315
 #, c-format
-msgid ""
-"Configuration does not satisfy constraints of configuration specification "
-"file `%s'!\n"
-msgstr ""
-"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
+msgid "Configuration does not satisfy constraints of configuration 
specification file `%s'!\n"
+msgstr "Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s 
».\n"
 
 #: src/util/disk/storage.c:203
 #, c-format
@@ -744,7 +673,7 @@
 #: src/util/error/error.c:153
 #, c-format
 msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %llus\n"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
 
 #: src/util/error/error.c:256
 #, c-format
@@ -821,9 +750,9 @@
 msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong mục nhập cấu hình MÁY trong phần MẠNG: « %s »"
 
 #: src/util/network_client/tcpio.c:306
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error connecting to %s:%u. Is the daemon running?\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi kết nối tới %s:%u\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi kết nối tới %s:%u. Trình nền đang chạy không?\n"
 
 #: src/util/network_client/tcpio.c:367
 #, c-format
@@ -831,18 +760,13 @@
 msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
 
 #: src/util/network_client/tcpio.c:605
-#, fuzzy
 msgid "Reading result from gnunetd failed, reply invalid!\n"
-msgstr "« %s » không thành công, đáp ứng không hợp lệ.\n"
+msgstr "Lỗi đọc kết quả từ gnunetd, đáp ứng không hợp lệ.\n"
 
 #: src/util/getopt/setoption.c:59
 #, c-format
-msgid ""
-"Setting option `%s' in section `%s' to `%s' when processing command line "
-"option `%s' was denied.\n"
-msgstr ""
-"Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s » khi xử lý tùy "
-"chọn dòng lệnh « %s ».\n"
+msgid "Setting option `%s' in section `%s' to `%s' when processing command 
line option `%s' was denied.\n"
+msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s » khi xử 
lý tùy chọn dòng lệnh « %s ».\n"
 
 #: src/util/getopt/setoption.c:138 src/util/getopt/setoption.c:155
 #, c-format
@@ -851,11 +775,8 @@
 
 #: src/util/getopt/printhelp.c:49
 #, c-format
-msgid ""
-"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
-msgstr ""
-"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
-"ngắn.\n"
+msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
+msgstr "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với 
tùy chọn ngắn.\n"
 
 #: src/util/getopt/getopt.c:684
 #, c-format
@@ -915,8 +836,7 @@
 #: src/util/network/ip.c:96 src/util/network/ip.c:160 src/transports/ip.c:260
 #, c-format
 msgid "No interface specified in section `%s' under `%s'!\n"
-msgstr ""
-"Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « %s 
».\n"
+msgstr "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới 
« %s ».\n"
 
 #: src/util/network/ip.c:127 src/util/network/ip.c:246 src/transports/ip.c:291
 #, c-format
@@ -925,10 +845,8 @@
 
 #: src/util/network/ip.c:216
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not find interface `%s' using `%s', trying to find another interface.\n"
-msgstr ""
-"Không tìm thấy giao diện « %s » trong « %s », đang thử tìm giao diện khác.\n"
+msgid "Could not find interface `%s' using `%s', trying to find another 
interface.\n"
+msgstr "Không tìm thấy giao diện « %s » trong « %s », đang thử tìm giao diện 
khác.\n"
 
 #: src/util/network/ip.c:295
 #, c-format
@@ -1012,12 +930,8 @@
 
 #: src/util/config/config.c:592
 #, c-format
-msgid ""
-"Configuration value '%llu' for '%s' in section '%s' is out of legal bounds [%"
-"llu,%llu]\n"
-msgstr ""
-"Giá tri cấu hình « %llu » cho « %s » trong phần « %s » ở ngoại phạm vi được "
-"phép [%llu,%llu]\n"
+msgid "Configuration value '%llu' for '%s' in section '%s' is out of legal 
bounds [%llu,%llu]\n"
+msgstr "Giá tri cấu hình « %llu » cho « %s » trong phần « %s » ở ngoại phạm vi 
được phép [%llu,%llu]\n"
 
 #: src/util/config/config.c:602
 #, c-format
@@ -1026,12 +940,8 @@
 
 #: src/util/config/config.c:688
 #, c-format
-msgid ""
-"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
-"choices\n"
-msgstr ""
-"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong tập 
"
-"hợp các sự chọn được phép\n"
+msgid "Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of 
legal choices\n"
+msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm 
trong tập hợp các sự chọn được phép\n"
 
 #: src/util/crypto/locking_gcrypt.c:80
 #, c-format
@@ -1112,9 +1022,9 @@
 msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
 
 #: src/util/os/user.c:108 src/util/os/user.c:126
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' returned with error code %u"
-msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %s: %s\n"
+msgstr "« %s » trả lại với mã lỗi %u"
 
 #: src/util/os/user.c:157 src/util/os/user.c:202
 #, c-format
@@ -1165,10 +1075,8 @@
 
 #: src/util/os/statuscalls.c:388 src/util/os/statuscalls.c:398
 #, c-format
-msgid ""
-"No network interfaces defined in configuration section `%s' under `%s'!\n"
-msgstr ""
-"Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « %s 
».\n"
+msgid "No network interfaces defined in configuration section `%s' under 
`%s'!\n"
+msgstr "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới 
« %s ».\n"
 
 #: src/util/os/osconfig.c:129
 msgid "Setting open descriptor limit not supported.\n"
@@ -1312,36 +1220,31 @@
 #: src/applications/datastore/datastore.c:532
 #, c-format
 msgid "Datastore conversion at approximately %u%%\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chuyển đổi kho dữ liệu theo xấp xỉ %u%%\n"
 
 #: src/applications/datastore/datastore.c:579
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Starting datastore conversion (this may take a while).\n"
-msgstr "Đang tạo khoá máy mới (có thể hơi lâu).\n"
+msgstr "Đang bắt đầu chuyển đổi kho dữ liệu (có thể hơi lâu).\n"
 
 #: src/applications/datastore/datastore.c:587
 #, c-format
 msgid "Completed datastore conversion.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn tất chuyển đổi kho dữ liệu.\n"
 
 #: src/applications/datastore/datastore.c:595
 msgid "Failed to load sqstore service. Check your configuration!\n"
 msgstr "Lỗi nạp dịch vụ sqstore. Hãy kiểm tra lại cấu hình.\n"
 
 #: src/applications/rpc/rpc.c:339
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s:%d - RPC %s:%p could not be registered: another callback is already using "
-"this name (%p)\n"
-msgstr ""
-"%s::%s - RPC %s:%p không đăng ký được: một gọi lại khác đã dùng tên này (%"
-"p)\n"
+#, c-format
+msgid "%s:%d - RPC %s:%p could not be registered: another callback is already 
using this name (%p)\n"
+msgstr "%s:%d - RPC %s:%p không đăng ký được: một cuộc gọi ngược lại khác đang 
dùng tên này (%p)\n"
 
 #: src/applications/rpc/rpc.c:398
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d - async RPC %s:%p could not be unregistered: not found\n"
-msgstr ""
-"%s::%s - RPC không đồng bộ %s:%p không hủy đăng ký được: không tìm thấy\n"
+msgstr "%s:%d - RPC không đồng bộ %s:%p không hủy đăng ký được: không tìm 
thấy\n"
 
 #: src/applications/rpc/rpc.c:951
 #, c-format
@@ -1567,12 +1470,8 @@
 
 #: src/applications/sqstore_mysql/mysql.c:1701
 #: src/applications/sqstore_mysql/mysql.c:1852
-msgid ""
-"Failed to load MySQL database module. Check that MySQL is running and "
-"configured properly!\n"
-msgstr ""
-"Lỗi nạp mô-đun cơ sở dữ liệu MySQL. Hãy kiểm tra lại MySQL đang chạy và có "
-"cấu hình đúng.\n"
+msgid "Failed to load MySQL database module. Check that MySQL is running and 
configured properly!\n"
+msgstr "Lỗi nạp mô-đun cơ sở dữ liệu MySQL. Hãy kiểm tra lại MySQL đang chạy 
và có cấu hình đúng.\n"
 
 #: src/applications/tracekit/gnunet-tracekit.c:104
 #, c-format
@@ -1590,8 +1489,7 @@
 msgstr "dò mạng tới độ sâu SÂU đưa ra"
 
 #: src/applications/tracekit/gnunet-tracekit.c:299
-msgid ""
-"specify output format; 0 for human readable output, 1 for dot, 2 for vcg"
+msgid "specify output format; 0 for human readable output, 1 for dot, 2 for 
vcg"
 msgstr ""
 "chỉ ra định dạng kết quả;\n"
 " • 0\t\tkết xuất cho người đọc được\n"
@@ -1608,9 +1506,7 @@
 
 #: src/applications/tracekit/gnunet-tracekit.c:344
 #, c-format
-msgid ""
-"Format specification invalid. Use 0 for user-readable, 1 for dot, 2 for "
-"vcg.\n"
+msgid "Format specification invalid. Use 0 for user-readable, 1 for dot, 2 for 
vcg.\n"
 msgstr ""
 "Đặt tả định dạng sai. Dùng:\n"
 " • 0\t\tkết xuất cho người đọc được\n"
@@ -1650,8 +1546,7 @@
 
 #: src/applications/advertising/advertising.c:430
 msgid "Failed to create an advertisement for this peer. Will not send PING.\n"
-msgstr ""
-"Không tạo được quảng cáo cho đồng đẳng này. Sẽ không gửi tín hiệu PING.\n"
+msgstr "Không tạo được quảng cáo cho đồng đẳng này. Sẽ không gửi tín hiệu 
PING.\n"
 
 #: src/applications/advertising/advertising.c:582
 #, c-format
@@ -1659,8 +1554,7 @@
 msgstr "Đang quảng cáo truyền tải %d của mình tới các đồng đẳng đã chọn.\n"
 
 #: src/applications/advertising/advertising.c:591
-msgid ""
-"Announcing ourselves pointless: no other peers are known to us so far.\n"
+msgid "Announcing ourselves pointless: no other peers are known to us so 
far.\n"
 msgstr "Không có nghĩa khi tự thông báo : chưa biết đồng đẳng khác.\n"
 
 #: src/applications/advertising/advertising.c:869
@@ -1719,8 +1613,7 @@
 msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d (nhập thô và văn bản mã hóa)\n"
 
 #: src/applications/advertising/advertising.c:923
-msgid ""
-"ensures that this peer is known by other peers and discovers other peers"
+msgid "ensures that this peer is known by other peers and discovers other 
peers"
 msgstr "đảm bảo là đồng đẳng này được biết bởi và phát hiện các đồng đẳng khác"
 
 #: src/applications/fragmentation/fragmentation.c:578
@@ -1757,19 +1650,14 @@
 #: src/applications/topology_default/topology.c:590
 #, c-format
 msgid "Syntax error in topology specification, skipping bytes `%s'.\n"
-msgstr ""
-"Lỗi cú pháp trong sự xác định địa hình học, đang bỏ qua các byte « %s ».\n"
+msgstr "Lỗi cú pháp trong sự xác định địa hình học, đang bỏ qua các byte « %s 
».\n"
 
 #: src/applications/topology_default/topology.c:602
-msgid ""
-"Fewer friends specified than required by minimum friend count. Will only "
-"connect to friends.\n"
-msgstr ""
-"Xác định quá ít bạn bè (dưới số tối thiểu). Sẽ chỉ kết nối tới bạn bè.\n"
+msgid "Fewer friends specified than required by minimum friend count. Will 
only connect to friends.\n"
+msgstr "Xác định quá ít bạn bè (dưới số tối thiểu). Sẽ chỉ kết nối tới bạn 
bè.\n"
 
 #: src/applications/topology_default/topology.c:610
-msgid ""
-"More friendly connections required than target total number of connections.\n"
+msgid "More friendly connections required than target total number of 
connections.\n"
 msgstr "Cần thiết nhiều kết nối bạn bè hơn tổng số kết nối đích.\n"
 
 #: src/applications/topology_default/topology.c:717
@@ -1778,7 +1666,7 @@
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:107
 msgid "anonymous"
-msgstr ""
+msgstr "nặc danh"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:113
 #, c-format
@@ -1787,49 +1675,49 @@
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:116
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' said to you: %s\n"
-msgstr "« %s » nói: %s\n"
+msgstr "« %s » nói cho bạn: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:122
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' said for sure: %s\n"
-msgstr "« %s » nói: %s\n"
+msgstr "« %s » nói thật: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:125
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' said to you for sure: %s\n"
-msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %s: %s\n"
+msgstr "« %s » nói thật cho bạn: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:128
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' was confirmed that you received: %s\n"
-msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
+msgstr "« %s » xác nhận bạn đã nhận được: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:131
 #, c-format
 msgid "`%s' was confirmed that you and only you received: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "« %s » xác nhận mà chỉ bạn đã nhận được: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:134
 #, c-format
 msgid "`%s' was confirmed that you received from him or her: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "« %s » xác nhận mà bạn đã nhận được từ họ : %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:139
 #, c-format
 msgid "`%s' was confirmed that you and only you received from him or her: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "« %s » xác nhận mà chỉ bạn đa nhận được từ họ : %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:142
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' said off the record: %s\n"
-msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %s: %s\n"
+msgstr "« %s » nói không chính thức: %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:145
 #, c-format
 msgid "<%s> said using an unknown message type: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "<%s> đã nói bằng một kiểu tin nhẳn không rõ : %s\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:167
 #, c-format
@@ -1851,78 +1739,73 @@
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:522
 #, c-format
 msgid "Joined room `%s' as user `%s'.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Đã vào phòng « %s » là người dùng « %s ».\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:293
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Changed username to `%s'.\n"
-msgstr "Tên đường hầm đã được cấu hình thành %s\n"
+msgstr "Đã thay đổi tên người dùng thành « %s ».\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:301
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown command `%s'.\n"
-msgstr "Không rõ thao tác « %s »\n"
+msgstr "Không rõ câu lệnh « %s ».\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:316
 #, c-format
 msgid "Syntax: /msg USERNAME MESSAGE"
-msgstr ""
+msgstr "Cú pháp: /msg TÊN_NGƯỜI_DÙNG TIN_NHẲN"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:324
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown user `%s'\n"
-msgstr "Không rõ thao tác « %s »\n"
+msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:339
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User `%s' is currently not in the room!\n"
-msgstr "Đồng đẳng « %s » hiện thời bị cấm (trong %llu miligiây sau).\n"
+msgstr "Người dùng « %s » hiện thời không có trong phòng này.\n"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:361
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Users in room `%s': "
-msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
+msgstr "Người dùng trong phòng « %s »:"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:390
-msgid ""
-"Use `/join #roomname' to join a chat room. Joining a room will cause you to "
-"leave the current room"
-msgstr ""
+msgid "Use `/join #roomname' to join a chat room. Joining a room will cause 
you to leave the current room"
+msgstr "Gõ chuỗi « /join #tên_phòng » để vào một phòng trò chuyện nào đó (việc 
này cũng gây ra bạn ra khỏi phòng hiện tại)"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:393
-msgid ""
-"Use `/nick nickname' to change your nickname. This will cause you to leave "
-"the current room and immediately rejoin it with the new name."
-msgstr ""
+msgid "Use `/nick nickname' to change your nickname. This will cause you to 
leave the current room and immediately rejoin it with the new name."
+msgstr "Gõ chuỗi « /nick tên_hiệu » để thay đổi tên hiệu của mình (việc này 
cũng gây ra bạn ra khỏi phòng hiện tại, sau đó vào lại ngay với tên mới)"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:396
-msgid ""
-"Use `/msg nickname message' to send a private message to the specified user"
-msgstr ""
+msgid "Use `/msg nickname message' to send a private message to the specified 
user"
+msgstr "Gõ chuỗi « /msg tên_hiệu tin_nhẳn » để gửi một tin nhẳn riêng cho 
người dùng có tên đó"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:398
 msgid "The `/notice' command is an alias for `/msg'"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh « /notice » là một biệt hiệu cho « /msg »"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:400
 msgid "The `/query' command is an alias for `/msg'"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh « /query » là một biệt hiệu cho « /msg »"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:402
 msgid "Use `/quit' to terminate gnunet-chat"
-msgstr ""
+msgstr "Gõ chuỗi « /quit » để thoát khỏi trình gnunet-chat"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:404
 msgid "The `/leave' command is an alias for `/quit'"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh « /leave » là một biệt hiệu cho « /quit »"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:407
 msgid "Use `/names' to list all of the current members in the chat room"
-msgstr ""
+msgstr "Gõ chuỗi « /names » để liệt kê tất cả các thành viên hiện thời trong 
phòng trò chuyện đó"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:409
 msgid "Use `/help command' to get help for a specific command"
-msgstr ""
+msgstr "Gõ chuỗi « /help LỆNH » để xem trợ giúp về lệnh đó"
 
 #: src/applications/chat/tools/gnunet-chat.c:455
 msgid "Join a chat on GNUnet."
@@ -1964,9 +1847,7 @@
 #: src/applications/chat/lib/messaging.c:389
 #, c-format
 msgid "Existing key in file `%s' failed format check, creating new key.\n"
-msgstr ""
-"Kiểm tra định dạng của chìa khóa đã có trong tập tin « %s » không thành công, 
"
-"đang tạo chìa khóa máy mới.\n"
+msgstr "Kiểm tra định dạng của chìa khóa đã có trong tập tin « %s » không 
thành công, đang tạo chìa khóa máy mới.\n"
 
 #: src/applications/chat/lib/messaging.c:399
 msgid "Creating new key for this nickname (this may take a while).\n"
@@ -1992,11 +1873,8 @@
 
 #: src/applications/transport/transport.c:191
 #, c-format
-msgid ""
-"Converting peer address to string failed, transport type %d not supported\n"
-msgstr ""
-"Lỗi chuyển đổi địa chỉ đồng đẳng sang chuỗi, kiểu truyền tải %d không được "
-"hỗ trợ\n"
+msgid "Converting peer address to string failed, transport type %d not 
supported\n"
+msgstr "Lỗi chuyển đổi địa chỉ đồng đẳng sang chuỗi, kiểu truyền tải %d không 
được hỗ trợ\n"
 
 #: src/applications/transport/transport.c:246
 #, c-format
@@ -2005,11 +1883,8 @@
 
 #: src/applications/transport/transport.c:299
 #, c-format
-msgid ""
-"Transport failed to connect to peer `%s' (%u HELLOs known, none worked)\n"
-msgstr ""
-"Truyền tải không kết nối được tới đồng đẳng « %s » (đã biết %u tín hiệu "
-"HELLO, mà không có tín hiệu nào hoạt động được)\n"
+msgid "Transport failed to connect to peer `%s' (%u HELLOs known, none 
worked)\n"
+msgstr "Truyền tải không kết nối được tới đồng đẳng « %s » (đã biết %u tín 
hiệu HELLO, mà không có tín hiệu nào hoạt động được)\n"
 
 #: src/applications/transport/transport.c:376
 #, c-format
@@ -2066,7 +1941,7 @@
 msgstr "cho phép THỜI_GIAN mili giây để xử lý mỗi câu lệnh GET (lấy)"
 
 #: src/applications/dht/tools/dht-query.c:106
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Issuing `%s(%s,%s)' command.\n"
 msgstr "Đang cấp câu lệnh « %s(%s,%s) ».\n"
 
@@ -2144,11 +2019,8 @@
 
 #: src/applications/identity/hostkey.c:155
 #, c-format
-msgid ""
-"Existing hostkey in file `%s' failed format check, creating new hostkey.\n"
-msgstr ""
-"Kiểm tra định dạng của chìa khóa máy trong tập tin « %s » không thành công, "
-"đang tạo chìa khóa máy mới.\n"
+msgid "Existing hostkey in file `%s' failed format check, creating new 
hostkey.\n"
+msgstr "Kiểm tra định dạng của chìa khóa máy trong tập tin « %s » không thành 
công, đang tạo chìa khóa máy mới.\n"
 
 #: src/applications/identity/hostkey.c:164
 msgid "Creating new hostkey (this may take a while).\n"
@@ -2160,17 +2032,13 @@
 
 #: src/applications/identity/identity.c:352
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
-msgstr ""
-"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ 
bỏ.\n"
+msgid "File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. 
Removed.\n"
+msgstr "Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị 
gỡ bỏ.\n"
 
 #: src/applications/identity/identity.c:366
 #, c-format
-msgid ""
-"Directory `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
-msgstr ""
-"Thư mục « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ 
bỏ.\n"
+msgid "Directory `%s' in directory `%s' does not match naming convention. 
Removed.\n"
+msgstr "Thư mục « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị 
gỡ bỏ.\n"
 
 #: src/applications/identity/identity.c:402
 #, c-format
@@ -2196,8 +2064,7 @@
 #: src/applications/identity/identity.c:1057
 #, c-format
 msgid "Peer `%s' is currently strictly blacklisted (for another %llums).\n"
-msgstr ""
-"Đồng đẳng « %s » hiện thời bị cấm hoàn toàn (trong %llu miligiây sau).\n"
+msgstr "Đồng đẳng « %s » hiện thời bị cấm hoàn toàn (trong %llu miligiây 
sau).\n"
 
 #: src/applications/identity/identity.c:1060
 #, c-format
@@ -2223,12 +2090,8 @@
 
 #: src/applications/pingpong/pingpong.c:315
 #: src/applications/pingpong/pingpong.c:381
-msgid ""
-"Could not match PONG against any PING. Try increasing MAX_PING_PONG "
-"constant.\n"
-msgstr ""
-"Không tương ứng được PONG đối với bất kỳ PING. Hãy thử tăng hằng số "
-"MAX_PING_PONG.\n"
+msgid "Could not match PONG against any PING. Try increasing MAX_PING_PONG 
constant.\n"
+msgstr "Không tương ứng được PONG đối với bất kỳ PING. Hãy thử tăng hằng số 
MAX_PING_PONG.\n"
 
 #: src/applications/pingpong/pingpong.c:425
 msgid "Cannot create PING, table full. Try increasing MAX_PING_PONG.\n"
@@ -2271,8 +2134,7 @@
 #: src/applications/pingpong/pingpong.c:546
 #, c-format
 msgid "`%s' registering handlers %d %d (plaintext and ciphertext)\n"
-msgstr ""
-"« %s » đang đăng ký các trình điều khiển %d %d (nhập thô và văn bản mã hóa)\n"
+msgstr "« %s » đang đăng ký các trình điều khiển %d %d (nhập thô và văn bản mã 
hóa)\n"
 
 #: src/applications/hostlist/hostlist.c:165
 msgid "# hostlist requests received"
@@ -2308,15 +2170,12 @@
 #: src/applications/session/connect.c:599
 #, c-format
 msgid "Session key received from peer `%s' has invalid format (discarded).\n"
-msgstr ""
-"Khoá phiên chạy được nhận từ đồng đẳng « %s » có định dạng sai (bị hủy).\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy được nhận từ đồng đẳng « %s » có định dạng sai (bị 
hủy).\n"
 
 #: src/applications/session/connect.c:632
 #, c-format
 msgid "Session key received from peer `%s' is for `%s' and not for me!\n"
-msgstr ""
-"Khoá phiên chạy được nhận từ đồng đẳng « %s » dành cho « %s », không phải cho 
"
-"tôi.\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy được nhận từ đồng đẳng « %s » dành cho « %s », không 
phải cho tôi.\n"
 
 #: src/applications/session/connect.c:659
 #, c-format
@@ -2326,17 +2185,12 @@
 #: src/applications/session/connect.c:670
 #, c-format
 msgid "setkey `%s' from `%s' fails CRC check (have: %u, want %u).\n"
-msgstr ""
-"Kiểm tra CRC setkey « %s » từ « %s » không thành công (có %u, còn muốn %u).\n"
+msgstr "Kiểm tra CRC setkey « %s » từ « %s » không thành công (có %u, còn muốn 
%u).\n"
 
 #: src/applications/session/connect.c:728
 #, c-format
-msgid ""
-"Error parsing encrypted session key from `%s', given message part size is "
-"invalid.\n"
-msgstr ""
-"Lỗi phân tích chìa khóa phiên chạy đã mã hóa từ « %s », kích cỡ của phần "
-"thông báo đưa ra là sai.\n"
+msgid "Error parsing encrypted session key from `%s', given message part size 
is invalid.\n"
+msgstr "Lỗi phân tích chìa khóa phiên chạy đã mã hóa từ « %s », kích cỡ của 
phần thông báo đưa ra là sai.\n"
 
 #: src/applications/session/connect.c:741
 #, c-format
@@ -2388,36 +2242,24 @@
 msgstr "Tạo biệt hiệu mới, xóa biệt hiệu hoặc liệt kê các biệt hiệu có."
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:89
-msgid ""
-"use the given keyword to advertise the namespace (use when creating a new "
-"pseudonym)"
-msgstr ""
-"sử dụng từ khóa đưa ra để quảng cáo không gian tên (dùng khi tạo một biệt "
-"hiệu mới)"
+msgid "use the given keyword to advertise the namespace (use when creating a 
new pseudonym)"
+msgstr "sử dụng từ khóa đưa ra để quảng cáo không gian tên (dùng khi tạo một 
biệt hiệu mới)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:92
 msgid "specify metadata describing the namespace or collection"
 msgstr "ghi rõ siêu dữ liệu mô tả không gian tên (hoặc thu thập)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:96
-msgid ""
-"do not generate an advertisement for this namespace (use when creating a new "
-"pseudonym)"
-msgstr ""
-"đừng tạo ra một quảng cáo cho không gian tên này (dùng khi tạo một biệt hiệu "
-"mới)"
+msgid "do not generate an advertisement for this namespace (use when creating 
a new pseudonym)"
+msgstr "đừng tạo ra một quảng cáo cho không gian tên này (dùng khi tạo một 
biệt hiệu mới)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:99
 msgid "do not list the pseudonyms from the pseudonym database"
 msgstr "không liệt kê các biệt hiệu từ cơ sở dữ liệu biệt hiệu"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:103
-msgid ""
-"specify IDENTIFIER to be the address of the entrypoint to content in the "
-"namespace (use when creating a new pseudonym)"
-msgstr ""
-"ghi rõ BỘ_NHẬN_DIỆN là địa chỉ của điểm vào nội dung trong không gian tên "
-"(dùng khi tạo một biệt hiệu mới)"
+msgid "specify IDENTIFIER to be the address of the entrypoint to content in 
the namespace (use when creating a new pseudonym)"
+msgstr "ghi rõ BỘ_NHẬN_DIỆN là địa chỉ của điểm vào nội dung trong không gian 
tên (dùng khi tạo một biệt hiệu mới)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-pseudonym.c:106
 msgid "set the rating of a namespace"
@@ -2518,9 +2360,7 @@
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c:138
 msgid "remove all entries from the directory database and stop tracking URIs"
-msgstr ""
-"gỡ bỏ mọi mục nhập khỏi cơ sở dữ liệu thư mục, và dừng theo dõi các địa chỉ "
-"URI"
+msgstr "gỡ bỏ mọi mục nhập khỏi cơ sở dữ liệu thư mục, và dừng theo dõi các 
địa chỉ URI"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-directory.c:142
 msgid "list entries from the directory database"
@@ -2536,9 +2376,9 @@
 msgstr "Đã liệt kê %d mục nhập tương ứng.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:117
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Upload of `%s' at %llu out of %llu bytes.\n"
-msgstr "Tải xuống tập tin « %s » tại %16llu trên %16llu byte (%8.3f 
KiB/giây)\n"
+msgstr "Tải lên tập tin « %s » tại %llu trên %llu byte.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:130
 #, c-format
@@ -2546,58 +2386,43 @@
 msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:139
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Upload aborted.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tải lên bị hủy bỏ.\n"
+msgstr "Tải lên bị hủy bỏ.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:145
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error uploading file: %s\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:154
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Starting upload of `%s'.\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:164
 #, c-format
 msgid "Uploading suspended.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tiến trình tải lên bị ngưng.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:179
 #, c-format
 msgid "Uploading `%s' resumed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tiến trình tải lên « %s » đã tiếp tục lại.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unexpected event: %d\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
+msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:205
-msgid ""
-"run in debug mode; gnunet-auto-share will not daemonize and error messages "
-"will be written to stderr instead of a logfile"
-msgstr ""
-"chạy trong chế độ tìm sửa lỗi; gnunet-auto-share sẽ không trở thành trình "
-"nền và sẽ ghi thông báo lỗi ra đầu lỗi tiêu chuẩn thay vì vào một tập tin "
-"ghi sự kiện."
+msgid "run in debug mode; gnunet-auto-share will not daemonize and error 
messages will be written to stderr instead of a logfile"
+msgstr "chạy trong chế độ tìm sửa lỗi; gnunet-auto-share sẽ không trở thành 
trình nền và sẽ ghi thông báo lỗi ra đầu lỗi tiêu chuẩn thay vì vào một tập tin 
ghi sự kiện."
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:211
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:264
-msgid ""
-"do not use libextractor to add additional references to directory entries "
-"and/or the published file"
-msgstr ""
-"đừng dùng libextractor để thêm các tham chiếu bổ sung vào mục nhập thư mục "
-"và/hay tập tin công bố"
+msgid "do not use libextractor to add additional references to directory 
entries and/or the published file"
+msgstr "đừng dùng libextractor để thêm các tham chiếu bổ sung vào mục nhập thư 
mục và/hay tập tin công bố"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:213
 msgid "Automatically share a directory."
@@ -2605,12 +2430,8 @@
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:216
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:278
-msgid ""
-"add an additional keyword for all files and directories (this option can be "
-"specified multiple times)"
-msgstr ""
-"thêm một từ khóa bổ sung cho tất cả tập tin và thư mục (có thể chỉ ra tùy "
-"chọn này nhiều lần)"
+msgid "add an additional keyword for all files and directories (this option 
can be specified multiple times)"
+msgstr "thêm một từ khóa bổ sung cho tất cả tập tin và thư mục (có thể chỉ ra 
tùy chọn này nhiều lần)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:221
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:295
@@ -2619,9 +2440,9 @@
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:475
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:942
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not access `%s': %s\n"
-msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
+msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:557
 #, c-format
@@ -2629,24 +2450,23 @@
 msgstr "Không rõ kiểu từ khoá « %s » trong cấu hình siêu dữ liệu\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:658
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to stop running gnunet-auto-share.\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+msgstr "Lỗi dừng chạy gnunet-auto-share.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:962
 #, c-format
 msgid "Directory `%s' is already on the list of shared directories.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Thư mục « %s » đã có trong danh sách các thư mục dùng chung.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:996
-msgid ""
-"The specified directories were added to the list of shared directories.\n"
-msgstr ""
+msgid "The specified directories were added to the list of shared 
directories.\n"
+msgstr "Những thư mục đưa ra đã được thêm vào danh sách các thư mục dùng 
chung.\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-auto-share.c:1020
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not open logfile `%s': %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:115
 #, c-format
@@ -2674,14 +2494,12 @@
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:191
 #, c-format
 msgid "%16llu of %16llu bytes inserted (estimating %6s to completion) - %s\n"
-msgstr ""
-"đã chèn %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành trong khoảng %6s giây) - %s\n"
+msgstr "đã chèn %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành trong khoảng %6s giây) 
- %s\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:203
 #, c-format
 msgid "Upload of `%s' complete, %llu bytes took %llu seconds (%8.3f KiB/s).\n"
-msgstr ""
-"Hoàn thành tải lên « %s », %llu byte trong %llu giây (%8.3f KiB/giây).\n"
+msgstr "Hoàn thành tải lên « %s », %llu byte trong %llu giây (%8.3f 
KiB/giây).\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:214
 #, c-format
@@ -2716,82 +2534,52 @@
 "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:255
-msgid ""
-"even if gnunetd is running on the local machine, force the creation of a "
-"copy instead of making a link to the GNUnet share directory"
-msgstr ""
-"thậm chí nếu gnunetd đang chạy trên máy cục bộ, bắt buộc tạo một bản sao "
-"thay vì tạo một liên kết đến thư mục chia sẻ của GNUnet"
+msgid "even if gnunetd is running on the local machine, force the creation of 
a copy instead of making a link to the GNUnet share directory"
+msgstr "thậm chí nếu gnunetd đang chạy trên máy cục bộ, bắt buộc tạo một bản 
sao thay vì tạo một liên kết đến thư mục chia sẻ của GNUnet"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:260
 msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
 msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:268
-msgid ""
-"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
-"upload"
-msgstr ""
-"in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không thực hiện "
-"tải lên"
+msgid "print list of extracted keywords that would be used, but do not perform 
upload"
+msgstr "in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không 
thực hiện tải lên"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:270
 msgid "Make files available to GNUnet for sharing."
 msgstr "Làm cho các tập tin sẵn sàng qua GNUnet để chia sẻ."
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:274
-msgid ""
-"add an additional keyword for the top-level file or directory (this option "
-"can be specified multiple times)"
-msgstr ""
-"thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể chỉ ra "
-"tùy chọn này nhiều lần)"
+msgid "add an additional keyword for the top-level file or directory (this 
option can be specified multiple times)"
+msgstr "thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể 
chỉ ra tùy chọn này nhiều lần)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:283
 msgid "set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"
 msgstr "đặt siêu dữ liệu cho KIỂU đưa ra thành GIÁ_TRỊ chỉ ra"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:286
-msgid ""
-"do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted form "
-"in GNUnet database)"
-msgstr ""
-"không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở dạng "
-"mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
+msgid "do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted 
form in GNUnet database)"
+msgstr "không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở 
dạng mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:291
-msgid ""
-"specify ID of an updated version to be published in the future (for "
-"namespace insertions only)"
-msgstr ""
-"chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai (chỉ "
-"cho sự chèn không gian tên)"
+msgid "specify ID of an updated version to be published in the future (for 
namespace insertions only)"
+msgstr "chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai 
(chỉ cho sự chèn không gian tên)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:299
 msgid "publish the files under the pseudonym NAME (place file into namespace)"
-msgstr ""
-"công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian tên)"
+msgstr "công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian 
tên)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:302
-msgid ""
-"only simulte the process but do not do any actual publishing (useful to "
-"compute URIs)"
-msgstr ""
-"chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ URI)"
+msgid "only simulte the process but do not do any actual publishing (useful to 
compute URIs)"
+msgstr "chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ 
URI)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:306
-msgid ""
-"set the ID of this version of the publication (for namespace insertions only)"
-msgstr ""
-"đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian tên)"
+msgid "set the ID of this version of the publication (for namespace insertions 
only)"
+msgstr "đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian 
tên)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:310
-msgid ""
-"URI to be published (can be used instead of passing a file to add keywords "
-"to the file with the respective URI)"
-msgstr ""
-"Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để thêm "
-"từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
+msgid "URI to be published (can be used instead of passing a file to add 
keywords to the file with the respective URI)"
+msgstr "Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để 
thêm từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:347
 #, c-format
@@ -2814,9 +2602,9 @@
 msgstr "Không thể truy cập đến không gian tên « %s » (không tồn tại ?).\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
-msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
+msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:433
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-insert.c:441
@@ -2839,12 +2627,8 @@
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c:61
 #, c-format
-msgid ""
-"%16llu of %16llu bytes unindexed (estimating %llu seconds to "
-"completion)        "
-msgstr ""
-"Đã bỏ chỉ mục %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành sau khoảng %llu "
-"giây)        "
+msgid "%16llu of %16llu bytes unindexed (estimating %llu seconds to 
completion)        "
+msgstr "Đã bỏ chỉ mục %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành sau khoảng %llu 
giây)        "
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-unindex.c:73
 #, c-format
@@ -2878,15 +2662,8 @@
 msgstr "« %s » bị lỗi. « %s » là một tập tin phải không?\n"
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-download.c:82
-msgid ""
-"download a GNUnet directory that has already been downloaded. Requires that "
-"a filename of an existing file is specified instead of the URI. The "
-"download will only download the top-level files in the directory unless the "
-"`-R' option is also specified."
-msgstr ""
-"tải xuống một thư mục GNUnet đã được tải về trước. Cần thiết ghi rõ tên tập "
-"tin của một tập tin đã có, thay cho địa chỉ URI. Việc tải về sẽ chỉ tải về "
-"các tập tin cấp đầu của thư mục, nếu không cũng đưa ra tùy chọn « -R »."
+msgid "download a GNUnet directory that has already been downloaded. Requires 
that a filename of an existing file is specified instead of the URI. The 
download will only download the top-level files in the directory unless the 
`-R' option is also specified."
+msgstr "tải xuống một thư mục GNUnet đã được tải về trước. Cần thiết ghi rõ 
tên tập tin của một tập tin đã có, thay cho địa chỉ URI. Việc tải về sẽ chỉ tải 
về các tập tin cấp đầu của thư mục, nếu không cũng đưa ra tùy chọn « -R »."
 
 #: src/applications/fs/tools/gnunet-download.c:85
 msgid "delete incomplete downloads (when aborted with CTRL-C)"
@@ -3005,9 +2782,9 @@
 msgstr "Lỗi sơ khởi tập tin đánh chỉ mục « %s ».\n"
 
 #: src/applications/fs/ecrs/upload.c:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Indexing file `%s' failed. Suggestion: try to insert the file.\n"
-msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đang thử chèn tập tin...\n"
+msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
 
 #: src/applications/fs/ecrs/upload.c:237
 #, c-format
@@ -3039,12 +2816,8 @@
 
 #: src/applications/fs/ecrs/parser.c:165
 #, c-format
-msgid ""
-"Unknown metadata type in metadata option `%s'. Using metadata type "
-"`unknown' instead.\n"
-msgstr ""
-"Không rõ kiểu siêu dữ liệu trong tùy chọn siêu dữ liệu « %s ». Đang ùng kiểu "
-"siêu dữ liệu « không rõ » (unknown) để thay thế.\n"
+msgid "Unknown metadata type in metadata option `%s'. Using metadata type 
`unknown' instead.\n"
+msgstr "Không rõ kiểu siêu dữ liệu trong tùy chọn siêu dữ liệu « %s ». Đang 
ùng kiểu siêu dữ liệu « không rõ » (unknown) để thay thế.\n"
 
 #: src/applications/fs/ecrs/search.c:152
 msgid "CHK URI not allowed for search.\n"
@@ -3080,12 +2853,8 @@
 msgstr "Định dạng của tập tin « %s » là không hợp lệ nên thử gỡ bỏ.\n"
 
 #: src/applications/fs/ecrs/download.c:612
-msgid ""
-"Decrypted content does not match key. This is either a bug or a maliciously "
-"inserted file. Download aborted.\n"
-msgstr ""
-"Nội dung đã giải mã không tương ứng chìa khóa. Đây là một lỗi hoặc một tập "
-"tin chèn vào với ý xấu. Tiến trình tải xuống bị hủy bỏ.\n"
+msgid "Decrypted content does not match key. This is either a bug or a 
maliciously inserted file. Download aborted.\n"
+msgstr "Nội dung đã giải mã không tương ứng chìa khóa. Đây là một lỗi hoặc một 
tập tin chèn vào với ý xấu. Tiến trình tải xuống bị hủy bỏ.\n"
 
 #: src/applications/fs/ecrs/download.c:622
 msgid "IO error."
@@ -3095,14 +2864,11 @@
 #: src/applications/fs/collection/collection.c:556
 #, c-format
 msgid "Revision %u"
-msgstr ""
+msgstr "Bản sửa đổi %u"
 
 #: src/applications/fs/fsui/upload.c:321
-#, fuzzy
 msgid "Application aborted."
-msgstr ""
-"\n"
-"Tải lên bị hủy bỏ.\n"
+msgstr "Ứng dụng bị hủy bỏ."
 
 #: src/applications/fs/fsui/upload.c:335
 msgid "Failed to create temporary directory."
@@ -3154,13 +2920,9 @@
 msgstr "# tổng số tin cậy lỗ hổng được cấp"
 
 #: src/applications/fs/gap/fs.c:870
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"`%s' registering client handlers %d %d %d %d %d %d %d %d and P2P handlers %d "
-"%d\n"
-msgstr ""
-"« %s » đang đăng ký các trình điều khiển kiểu máy/trình khách %d %d %d %d %d 
%"
-"d %d và kiểu PHP %d %d\n"
+#, c-format
+msgid "`%s' registering client handlers %d %d %d %d %d %d %d %d and P2P 
handlers %d %d\n"
+msgstr "« %s » đang đăng ký các trình điều khiển kiểu ứng dụng khách %d %d %d 
%d %d %d %d %d và kiểu P2P %d %d\n"
 
 #: src/applications/fs/gap/fs.c:926
 msgid "enables (anonymous) file-sharing"
@@ -3168,14 +2930,8 @@
 
 #: src/applications/fs/gap/ondemand.c:173
 #, c-format
-msgid ""
-"Because the file `%s' has been unavailable for 3 days it got removed from "
-"your share. Please unindex files before deleting them as the index now "
-"contains invalid references!\n"
-msgstr ""
-"Vì không có tập tin « %s » trong 3 ngày nên đã xóa nó khỏi chia sẻ của bạn. "
-"Xin hãy bỏ chỉ mục các tập tin trước khi xoá chúng vì chỉ mục hiện thời chứa "
-"các tham chiếu sai.\n"
+msgid "Because the file `%s' has been unavailable for 3 days it got removed 
from your share. Please unindex files before deleting them as the index now 
contains invalid references!\n"
+msgstr "Vì không có tập tin « %s » trong 3 ngày nên đã xóa nó khỏi chia sẻ của 
bạn. Xin hãy bỏ chỉ mục các tập tin trước khi xoá chúng vì chỉ mục hiện thời 
chứa các tham chiếu sai.\n"
 
 #: src/applications/fs/gap/ondemand.c:451
 msgid "Indexed content changed (does not match its hash).\n"
@@ -3183,11 +2939,8 @@
 
 #: src/applications/fs/gap/ondemand.c:569
 #, c-format
-msgid ""
-"Unindexed ODB block `%s' from offset %llu already missing from datastore.\n"
-msgstr ""
-"Khối ODB đã bỏ chỉ mục « %s » từ khoảng bù %llu đã không có trong kho dữ "
-"liệu.\n"
+msgid "Unindexed ODB block `%s' from offset %llu already missing from 
datastore.\n"
+msgstr "Khối ODB đã bỏ chỉ mục « %s » từ khoảng bù %llu đã không có trong kho 
dữ liệu.\n"
 
 #: src/applications/fs/gap/pid_table.c:177
 msgid "# distinct interned peer IDs in pid table"
@@ -3215,8 +2968,7 @@
 
 #: src/applications/fs/gap/querymanager.c:718
 msgid "# gap query bloomfilter resizing updates"
-msgstr ""
-"# các bản cập nhật thay đổi kích cỡ bộ lọc bloomfilter truy vấn lỗ hổng"
+msgstr "# các bản cập nhật thay đổi kích cỡ bộ lọc bloomfilter truy vấn lỗ 
hổng"
 
 #: src/applications/fs/gap/migration.c:437
 msgid "# blocks migrated"
@@ -3303,9 +3055,7 @@
 #: src/applications/testing/remotetopologies.c:211
 #, c-format
 msgid "Connecting nodes in 2d torus topology: %u rows %u columns\n"
-msgstr ""
-"Đang kết nối các điểm nút theo địa hình học hình xuyến hai chiều: %u hàng, %"
-"u cột\n"
+msgstr "Đang kết nối các điểm nút theo địa hình học hình xuyến hai chiều: %u 
hàng, %u cột\n"
 
 #: src/applications/testing/remotetopologies.c:483
 #, c-format
@@ -3334,8 +3084,7 @@
 
 #: src/applications/bootstrap_http/http.c:185
 msgid "No hostlist URL specified in configuration, will not bootstrap.\n"
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi động.\n"
+msgstr "Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi 
động.\n"
 
 #: src/applications/bootstrap_http/http.c:226
 #, c-format
@@ -3485,9 +3234,7 @@
 #: src/applications/stats/statistics.c:426
 #, c-format
 msgid "`%s' registering client handlers %d %d %d and p2p handler %d\n"
-msgstr ""
-"« %s » đang đăng ký các trình điều khiển máy khách %d %d %d và trình điều "
-"khiển đồng đẳng %d\n"
+msgstr "« %s » đang đăng ký các trình điều khiển máy khách %d %d %d và trình 
điều khiển đồng đẳng %d\n"
 
 #: src/applications/stats/statistics.c:448
 msgid "keeps statistics about gnunetd's operation"
@@ -3545,9 +3292,7 @@
 
 #: src/applications/vpn/p2p.c:139
 msgid "Could not write the tunnelled IP to the OS... Did to setup a tunnel?\n"
-msgstr ""
-"Không thể ghi vào HĐH địa chỉ IP theo đường hầm... Đã làm để thiết lập một "
-"đường hầm ?\n"
+msgstr "Không thể ghi vào HĐH địa chỉ IP theo đường hầm... Đã làm để thiết lập 
một đường hầm ?\n"
 
 #: src/applications/vpn/p2p.c:183
 msgid "Receive route request\n"
@@ -3599,8 +3344,7 @@
 #: src/applications/vpn/vpn.c:194
 #, c-format
 msgid "Duplicate route to node from peer %d, choosing minimum hops"
-msgstr ""
-"Đường trùng đến nút từ đồng đẳng %d, đang chọn đường có ít bước nhảy hơn"
+msgstr "Đường trùng đến nút từ đồng đẳng %d, đang chọn đường có ít bước nhảy 
hơn"
 
 #: src/applications/vpn/vpn.c:230
 #, c-format
@@ -3688,11 +3432,8 @@
 msgstr "Không thể thêm địa chỉ IPv6 của đường cho gnu%s do %s\n"
 
 #: src/applications/vpn/vpn.c:529
-msgid ""
-"RFC4193 We have run out of memory and so I can't store a tunnel for this "
-"peer.\n"
-msgstr ""
-"RFC4193 Tràn bộ nhớ thì không thể cất giữ một đường hầm cho đồng đẳng này.\n"
+msgid "RFC4193 We have run out of memory and so I can't store a tunnel for 
this peer.\n"
+msgstr "RFC4193 Tràn bộ nhớ thì không thể cất giữ một đường hầm cho đồng đẳng 
này.\n"
 
 #: src/applications/vpn/vpn.c:580
 #, c-format
@@ -3824,10 +3565,8 @@
 msgstr "chạy trong chế độ khách (để lấy các giá trị cấu hình của máy khách)"
 
 #: src/server/version.c:125
-msgid ""
-"Failed to determine filename used to store GNUnet version information!\n"
-msgstr ""
-"Lỗi quyết định tên tập tin được dùng để chứa thông tin về phiên bản GNUnet.\n"
+msgid "Failed to determine filename used to store GNUnet version 
information!\n"
+msgstr "Lỗi quyết định tên tập tin được dùng để chứa thông tin về phiên bản 
GNUnet.\n"
 
 #: src/server/gnunetd.c:85
 #, c-format
@@ -3840,12 +3579,8 @@
 msgstr "« %s » đang tắt.\n"
 
 #: src/server/gnunetd.c:179
-msgid ""
-"run in debug mode; gnunetd will not daemonize and error messages will be "
-"written to stderr instead of a logfile"
-msgstr ""
-"chạy trong chế độ tìm sửa lỗi; gnunetd sẽ không trở thành trình nền và sẽ "
-"ghi thông báo lỗi ra đầu lỗi tiêu chuẩn thay vì vào một tập tin ghi sự kiện."
+msgid "run in debug mode; gnunetd will not daemonize and error messages will 
be written to stderr instead of a logfile"
+msgstr "chạy trong chế độ tìm sửa lỗi; gnunetd sẽ không trở thành trình nền và 
sẽ ghi thông báo lỗi ra đầu lỗi tiêu chuẩn thay vì vào một tập tin ghi sự kiện."
 
 #: src/server/gnunetd.c:183
 msgid "Starts the gnunetd daemon."
@@ -3857,9 +3592,7 @@
 
 #: src/server/gnunetd.c:190
 msgid "print all log messages to the console (only works together with -d)"
-msgstr ""
-"in mọi thông điệp ghi sự kiện ra bàn giao tiếp (chỉ hoạt động tổ hợp với « -d 
"
-"»)"
+msgstr "in mọi thông điệp ghi sự kiện ra bàn giao tiếp (chỉ hoạt động tổ hợp 
với « -d »)"
 
 #: src/server/gnunetd.c:194
 msgid "specify username as which gnunetd should run"
@@ -3868,8 +3601,7 @@
 #: src/server/gnunetd.c:275
 #, c-format
 msgid "Configuration or GNUnet version changed. You need to run `%s'!\n"
-msgstr ""
-"Cấu hình hoặc phiên bản GNUnet bị thay đổi. Người dùng cần chạy « %s ».\n"
+msgstr "Cấu hình hoặc phiên bản GNUnet bị thay đổi. Người dùng cần chạy « %s 
».\n"
 
 #: src/server/tcpserver.c:121
 #, c-format
@@ -3883,16 +3615,13 @@
 
 #: src/server/tcpserver.c:463 src/server/tcpserver.c:488
 #, c-format
-msgid ""
-"Malformed network specification in the configuration in section `%s' for "
-"entry `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"Đặc tả mạng dạng sai trong cấu hình phần « %s » cho mục nhập « %s »: %s\n"
+msgid "Malformed network specification in the configuration in section `%s' 
for entry `%s': %s\n"
+msgstr "Đặc tả mạng dạng sai trong cấu hình phần « %s » cho mục nhập « %s »: 
%s\n"
 
 #: src/server/tcpserver.c:548
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Registering failed, message type %d already in use.\n"
-msgstr "%s bị lỗi, thông báo kiểu %d đang được dùng.\n"
+msgstr "Lỗi đăng ký, thông điệp kiểu %d đang được dùng.\n"
 
 #: src/server/startup.c:215
 #, c-format
@@ -3901,23 +3630,13 @@
 
 #: src/server/startup.c:233
 #, c-format
-msgid ""
-"Filesystem `%s' of partition `%s' is unknown. Please contact gnunet-"
-"address@hidden"
-msgstr ""
-"Hệ thống tập tin « %s » của phân vùng « %s » không rõ. Hãy liên lạc với các "
-"nhà phát triển gnunet ở địa chỉ « address@hidden »."
+msgid "Filesystem `%s' of partition `%s' is unknown. Please contact 
address@hidden"
+msgstr "Hệ thống tập tin « %s » của phân vùng « %s » không rõ. Hãy liên lạc 
với các nhà phát triển gnunet ở địa chỉ « address@hidden »."
 
 #: src/server/startup.c:248
 #, c-format
-msgid ""
-"Limiting datastore size to %llu GB, because the `%s' filesystem does not "
-"support larger files. Please consider storing the database on a NTFS "
-"partition!\n"
-msgstr ""
-"Đang hạn chế kích cỡ kho dữ liệu thành %llu GB, vì hệ thống tập tin « %s » "
-"không hỗ trợ tập tin lớn hơn đó. Khuyên bạn cất giữ cơ sở dữ liệu trong một "
-"phiên bản kiểu NTFS.\n"
+msgid "Limiting datastore size to %llu GB, because the `%s' filesystem does 
not support larger files. Please consider storing the database on a NTFS 
partition!\n"
+msgstr "Đang hạn chế kích cỡ kho dữ liệu thành %llu GB, vì hệ thống tập tin « 
%s » không hỗ trợ tập tin lớn hơn đó. Khuyên bạn cất giữ cơ sở dữ liệu trong 
một phiên bản kiểu NTFS.\n"
 
 #: src/server/startup.c:287
 #, c-format
@@ -4104,12 +3823,8 @@
 
 #: src/server/gnunet-transport-check.c:200
 #, c-format
-msgid ""
-"`%s' transport OK. It took %ums to transmit %llu messages of %llu bytes "
-"each.\n"
-msgstr ""
-"« %s » truyền tải OK. Cần %u miligiây để truyền đi %llu thông báo với %llu "
-"byte mỗi cái.\n"
+msgid "`%s' transport OK. It took %ums to transmit %llu messages of %llu 
bytes each.\n"
+msgstr "« %s » truyền tải OK. Cần %u miligiây để truyền đi %llu thông báo với 
%llu byte mỗi cái.\n"
 
 #: src/server/gnunet-transport-check.c:231
 #, c-format
@@ -4147,14 +3862,11 @@
 
 #: src/server/gnunet-transport-check.c:357
 msgid "Tool to test if GNUnet transport services are operational."
-msgstr ""
-"Công cụ để thử nghiệm xem dịch vụ truyền tải GNUnet có hoạt động không."
+msgstr "Công cụ để thử nghiệm xem dịch vụ truyền tải GNUnet có hoạt động 
không."
 
 #: src/server/gnunet-transport-check.c:361
 msgid "ping peers from HOSTLISTURL that match transports"
-msgstr ""
-"gửi tín hiệu ping cho các đồng đẳng từ HOSTLISTURL (danh sách máy theo URL) "
-"tương ứng với truyền tải"
+msgstr "gửi tín hiệu ping cho các đồng đẳng từ HOSTLISTURL (danh sách máy theo 
URL) tương ứng với truyền tải"
 
 #: src/server/gnunet-transport-check.c:364
 msgid "send COUNT messages"
@@ -4193,8 +3905,7 @@
 "%d out of %d peers contacted successfully (%d times transport unavailable).\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Đã liên lạc thành công với %d trên %d đồng đẳng (truyền tải không sẵn sàng %"
-"d lần).\n"
+"Đã liên lạc thành công với %d trên %d đồng đẳng (truyền tải không sẵn sàng %d 
lần).\n"
 
 #: src/transports/common.c:370
 #, c-format
@@ -4243,8 +3954,7 @@
 #: src/transports/upnp/upnp.c:431
 #, c-format
 msgid "%s failed for url `%s' and post-data `%s' at %s:%d: `%s'\n"
-msgstr ""
-"%s bị lỗi đối với địa chỉ URL « %s » và dữ liệu cuối « %s » tại %s:%d: « %s 
»\n"
+msgstr "%s bị lỗi đối với địa chỉ URL « %s » và dữ liệu cuối « %s » tại %s:%d: 
« %s »\n"
 
 #: src/transports/upnp/upnp.c:476
 #, c-format
@@ -4253,12 +3963,8 @@
 
 #: src/transports/http.c:2017 src/transports/tcp.c:797
 #, c-format
-msgid ""
-"The UPnP service could not be loaded. To disable UPnP, set the configuration "
-"option \"UPNP\" in section \"%s\" to \"NO\"\n"
-msgstr ""
-"Dịch vụ UPnP không thể nạp được. Để tắt UPnP, đặt tùy chọn cấu hình « UPNP » "
-"trong phần « %s » thành « NO » (không).\n"
+msgid "The UPnP service could not be loaded. To disable UPnP, set the 
configuration option \"UPNP\" in section \"%s\" to \"NO\"\n"
+msgstr "Dịch vụ UPnP không thể nạp được. Để tắt UPnP, đặt tùy chọn cấu hình « 
UPNP » trong phần « %s » thành « NO » (không).\n"
 
 #: src/transports/http.c:2026
 msgid "# bytes received via HTTP"
@@ -4389,1173 +4095,851 @@
 
 #: src/include/gnunet_util_error.h:219 src/include/gnunet_util_error.h:224
 #: src/include/gnunet_util_error.h:230 src/include/gnunet_util_error.h:232
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Internal error: assertion failed at %s:%d.\n"
-msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d trong %s.\n"
+msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
 
 #: src/include/gnunet_util_error.h:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"External protocol violation: assertion failed at %s:%d (no need to panic, we "
-"can handle this).\n"
-msgstr ""
-"Xâm phạm giao thức bên ngoài: khẳng định không thành công tại %s:%d trong %s "
-"(đừng lo, chúng ta có thể sửa chữa).\n"
+#, c-format
+msgid "External protocol violation: assertion failed at %s:%d (no need to 
panic, we can handle this).\n"
+msgstr "Xâm phạm giao thức bên ngoài: khẳng định không thành công tại %s:%d 
(đừng lo, vẫn còn có thể sửa chữa).\n"
 
 #: src/include/gnunet_util_error.h:270 src/include/gnunet_util_error.h:277
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
-msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d trong %s với lỗi: %s\n"
+msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:39 contrib/config-client.scm:40
 msgid "No help available."
-msgstr ""
+msgstr "Không có trợ giúp sẵn sàng."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:42
-msgid ""
-"You can use 'make check' in src/transports/upnp/ to find out if your NAT "
-"supports UPnP. You should disable this option if you are sure that you are "
-"not behind a NAT. If your NAT box does not support UPnP, having this on "
-"will not do much harm (only cost a small amount of resources)."
-msgstr ""
+msgid "You can use 'make check' in src/transports/upnp/ to find out if your 
NAT supports UPnP. You should disable this option if you are sure that you are 
not behind a NAT. If your NAT box does not support UPnP, having this on will 
not do much harm (only cost a small amount of resources)."
+msgstr "Bạn có thể dùng câu lệnh « make check » trong « src/transports/upnp » 
để tìm biết nếu NAT đó hỗ trợ UPnP không. Chưa chắc nếu máy này nằm sau một NAT 
thì bạn nên tắt tùy chọn này. Nếu máy NAT đó không hỗ trợ UPnP, việc bật tùy 
chọn này sẽ không rất vấn đề gì (chỉ chiếm một ít tài nguyên)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:54 contrib/config-client.scm:53
 msgid "Prompt for development and/or incomplete code"
-msgstr ""
+msgstr "Nhắc với mã vẫn phát triển và/hay mã chưa hoàn toàn"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:56 contrib/config-client.scm:55
 msgid ""
-"If EXPERIMENTAL is set to NO, options for experimental code are not shown. "
-"If in doubt, use NO.\n"
+"If EXPERIMENTAL is set to NO, options for experimental code are not shown. 
If in doubt, use NO.\n"
 "\n"
-"Some options apply to experimental code that maybe in a state of development "
-"where the functionality, stability, or the level of testing is not yet high "
-"enough for general use. These features are said to be of \"alpha\" "
-"quality. If a feature is currently in alpha, uninformed use is discouraged "
-"(since the developers then do not fancy \"Why doesn't this work?\" type "
-"messages).\n"
+"Some options apply to experimental code that maybe in a state of development 
where the functionality, stability, or the level of testing is not yet high 
enough for general use. These features are said to be of \"alpha\" quality. 
If a feature is currently in alpha, uninformed use is discouraged (since the 
developers then do not fancy \"Why doesn't this work?\" type messages).\n"
 "\n"
-"However, active testing and qualified feedback of these features is always "
-"welcome. Users should just be aware that alpha features may not meet the "
-"normal level of reliability or it may fail to work in some special cases. "
-"Bug reports are usually welcomed by the developers, but please read the "
-"documents <file://README> and <http://gnunet.org/faq.php3> and use <https://";
-"gnunet.org/mantis/> for how to report problems."
+"However, active testing and qualified feedback of these features is always 
welcome. Users should just be aware that alpha features may not meet the 
normal level of reliability or it may fail to work in some special cases. Bug 
reports are usually welcomed by the developers, but please read the documents 
<file://README> and <http://gnunet.org/faq.php3> and use 
<https://gnunet.org/mantis/> for how to report problems."
 msgstr ""
+"Nếu EXPERIMENTAL (thực nghiệm) được đặt thành NO (không) thì không hiển thị 
tùy chọn về mã vẫn thực nghiệm. Chưa chắc thì đặt NO.\n"
+"\n"
+"Một số tùy chọn nào đó có áp dụng cho mã thực nghiệm, mà có thể vẫn còn được 
phát triển thì chưa đầy đủ chức năng, ổn định hay đủ thử để sử dụng một cách 
chung. Các tính năng này được nhãn là « alpha » (a). Nếu một tính năng vẫn là 
alpha, khuyên người dùng bình thường không dùng nó.\n"
+"\n"
+"Tùy nhiên, nếu bạn quen với tiến trình thử và phản hồi, mời bạn tham gia 
(miễn là bạn hiểu được rằng phần mềm này có thể chưa sẵn sàng sử dụng với dữ 
liệu quan trọng). Nhà phát triển mời bạn gửi báo cáo lỗi: xin hãy đọc tài liệu 
<file://README> và <http://gnunet.org/faq.php3>, sau đó dùng địa chỉ 
<https://gnunet.org/mantis/> để thông báo vấn đề."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:71 contrib/config-client.scm:70
 msgid "Show options for advanced users"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện tùy chọn cấp cao"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:73 contrib/config-client.scm:72
-msgid ""
-"These are options that maybe difficult to understand for the beginner. These "
-"options typically refer to features that allow tweaking of the "
-"installation. If in a hurry, say NO."
-msgstr ""
+msgid "These are options that maybe difficult to understand for the beginner. 
These options typically refer to features that allow tweaking of the 
installation. If in a hurry, say NO."
+msgstr "Tùy chọn cấp này có thể khó hiểu cho người dùng bắt đầu sử dụng máy 
tính. Tùy chọn kiểu này thường tham chiếu đến tính năng cho phép điều chỉnh bản 
cài đặt. Vội thì đặt NO (không)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:84 contrib/config-client.scm:83
 msgid "Show rarely used options"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện tùy chọn ít dùng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:86 contrib/config-client.scm:85
-msgid ""
-"These are options that hardly anyone actually needs. If you plan on doing "
-"development on GNUnet, you may want to look into these. If in doubt or in a "
-"hurry, say NO."
-msgstr ""
+msgid "These are options that hardly anyone actually needs. If you plan on 
doing development on GNUnet, you may want to look into these. If in doubt or 
in a hurry, say NO."
+msgstr "Tùy chọn này cần bởi rất ít người. Nếu bạn định phát triển qua GNUnet, 
có lẽ tùy chọn này có ích. Nếu không hay vội, hãy đặt NO (không)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:97 contrib/config-client.scm:96
-#, fuzzy
 msgid "Meta-configuration"
-msgstr "Cấu hình hạn ngạch"
+msgstr "Siêu cấu hình"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:98 contrib/config-client.scm:97
 msgid "Which level of configuration should be available"
-msgstr ""
+msgstr "Cấp cấu hình nên sẵn sàng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:115
-#, fuzzy
 msgid "Full pathname of GNUnet HOME directory"
-msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
+msgstr "Tên đường dẫn đầy đủ đến thư mục HOME GNUnet"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:117
-msgid ""
-"This gives the root-directory of the GNUnet installation. Make sure there is "
-"some space left in that directory. :-) Users inserting or indexing files "
-"will be able to store data in this directory up to the (global) quota "
-"specified below. Having a few gigabytes of free space is recommended."
+msgid "This gives the root-directory of the GNUnet installation. Make sure 
there is some space left in that directory. :-) Users inserting or indexing 
files will be able to store data in this directory up to the (global) quota 
specified below. Having a few gigabytes of free space is recommended."
 msgstr ""
+"Đây đưa ra thư mục gốc của bản cài đặt GNUnet. Hãy kiểm tra xem vẫn còn có 
sức chứa còn lại trong thư mục đó. :-)\n"
+"Người dùng cần chèn hay phụ lục tập tin thì có thể lưu dữ liệu vào thư mục 
này đến hạn ngạch (toàn cục) được ghi rõ dưới đây. Khuyên có vài GB sức chứa 
còn rảnh."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:130
 msgid "Full pathname of GNUnet directory for file-sharing data"
-msgstr ""
+msgstr "Tên đường dẫn đầy đủ đến thư mục GNUnet sẽ chứa dữ liệu chia sẻ tập 
tin"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:142
 msgid "Full pathname to the directory with the key-value database"
-msgstr ""
+msgstr "Tên đường dẫn đầy đủ đến thư mục có cơ sở dữ liệu khoá-giá_trị "
 
 #: contrib/config-daemon.scm:143
 msgid "Note that the kvstore is currently not used."
-msgstr ""
+msgstr "Ghi chú rằng hiện thời không dùng kvstore. "
 
 #: contrib/config-daemon.scm:154
 msgid "Full pathname of GNUnet directory for indexed files symbolic links"
-msgstr ""
+msgstr "Tên đường dẫn đầy đủ đến thư mục GNUnet sẽ chứa các liên kết tương 
trưng đến tập tin phụ lục"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:166
 msgid "How many minutes should peer advertisements last?"
-msgstr ""
+msgstr "Có nên quảng cáo đồng đẳnh trong mấy phút?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:168
-msgid ""
-"How many minutes is the current IP valid? (GNUnet will sign HELLO messages "
-"with this expiration timeline. If you are on dialup, 60 (for 1 hour) is "
-"suggested. If you have a static IP address, you may want to set this to a "
-"large value (say 14400). The default is 1440 (1 day). If your IP changes "
-"periodically, you will want to choose an expiry period smaller than the "
-"frequency with which your IP changes."
-msgstr ""
+msgid "How many minutes is the current IP valid? (GNUnet will sign HELLO 
messages with this expiration timeline. If you are on dialup, 60 (for 1 hour) 
is suggested. If you have a static IP address, you may want to set this to a 
large value (say 14400). The default is 1440 (1 day). If your IP changes 
periodically, you will want to choose an expiry period smaller than the 
frequency with which your IP changes."
+msgstr "Địa chỉ IP hiện thời vẫn hợp lệ trong bao nhiêu phút? (GNUnet sẽ ký 
mỗi thông điệp HELLO dùng thời hạn này. Nếu bạn quay số để kết nối, khuyên dùng 
60 (1 giờ). Nếu máy này có một địa chỉ IP tĩnh, một giá trị lớn hơn (v.d. 
14400) có ích. Mặc định là 1440 (1 ngày). Nếu máy này có một địa chỉ IP thay 
đổi theo định kỳ, khuyên bạn chọn một thời hạn ngắn hơn khoảng thời gian giữa 
hai lần thay đổi địa chỉ IP."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:179
 msgid "Where can GNUnet find an initial list of peers?"
-msgstr ""
+msgstr "GNUnet có thể tìm một danh sách các đồng đẳng đầu tiên ở đâu?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:181
 msgid ""
-"GNUnet can automatically update the hostlist from the web. While GNUnet "
-"internally communicates which hosts are online, it is typically a good idea "
-"to get a fresh hostlist whenever gnunetd starts from the WEB. By setting "
-"this option, you can specify from which server gnunetd should try to "
-"download the hostlist. The default should be fine for now.\n"
+"GNUnet can automatically update the hostlist from the web. While GNUnet 
internally communicates which hosts are online, it is typically a good idea to 
get a fresh hostlist whenever gnunetd starts from the WEB. By setting this 
option, you can specify from which server gnunetd should try to download the 
hostlist. The default should be fine for now.\n"
 "\t\t\n"
-"The general format is a list of space-separated URLs. Each URL must have "
-"the format http://HOSTNAME/FILENAME\n";
+"The general format is a list of space-separated URLs. Each URL must have the 
format http://HOSTNAME/FILENAME\n";
 "\t\t\n"
-"If you want to setup an alternate hostlist server, you must run a permanent "
-"node and \"cat data/hosts/* > hostlist\" every few minutes to keep the list "
-"up-to-date.\n"
+"If you want to setup an alternate hostlist server, you must run a permanent 
node and \"cat data/hosts/* > hostlist\" every few minutes to keep the list 
up-to-date.\n"
 "\t\t\n"
-"If you do not specify a HOSTLISTURL, you must copy valid hostkeys to data/"
-"hosts manually."
+"If you do not specify a HOSTLISTURL, you must copy valid hostkeys to 
data/hosts manually."
 msgstr ""
+"GNUnet có khả năng tự động cập nhật danh sách các máy chủ từ Web. Dù GNUnet 
liên lạc nội bộ những máy này hiện thời trực tuyến, thường có ích để lấy một 
danh sách máy mới từ Web khi nào trình nền gnunetd khởi chạy. Bằng cách đặt tùy 
chọn này, bạn có thể ghi rõ gnunetd nên thử tải danh sách máy xuống máy phục vụ 
nào. Bây giờ giá trị mặc định vẫn ổn.\n"
+"\n"
+"Định dạng chung là một danh sách các địa chỉ URL định giới bằng dấu cách. Mỗi 
địa chỉ URL nên có dạng « http://tên_máy/tên_tập_tin ».\n"
+"\n"
+"Muốn thiết lập một máy phục vụ danh sách máy xen kẽ thì bạn cần phải chạy một 
nút thông tin (node) bền bỉ, và chạy câu lệnh « cat data/hosts/* > hostlist » 
sau mỗi vài phút để cập nhật danh sách.\n"
+"\n"
+"Nếu bạn không ghi rõ một HOSTLISTURL (địa chỉ URL của danh sách máy), bạn 
cũng cần phải tự sao chép mỗi khoá máy hợp lệ vào « data/hosts »."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:198
 msgid "HTTP Proxy Server"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ ủy nhiệm HTTP"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:200
-msgid ""
-"If you have to use a proxy for outbound HTTP connections, specify the proxy "
-"configuration here. Default is no proxy."
-msgstr ""
+msgid "If you have to use a proxy for outbound HTTP connections, specify the 
proxy configuration here. Default is no proxy."
+msgstr "Nếu bạn cần dùng một máy phục vụ ủy nhiệm cho kết nối HTTP đi ra, hãy 
ghi rõ cấu hình ủy nhiệm ở đây. Mặc định là không dùng ủy nhiệm."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:212
-msgid ""
-"Name of the directory where gnunetd should store contact information about "
-"peers"
-msgstr ""
+msgid "Name of the directory where gnunetd should store contact information 
about peers"
+msgstr "Tên của thư mục vào đó gnunetd nên lưu thông tin liên lạc về đồng đẳng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:214
-msgid ""
-"Unless you want to share the directory directly using a webserver, the "
-"default is most likely just fine."
-msgstr ""
+msgid "Unless you want to share the directory directly using a webserver, the 
default is most likely just fine."
+msgstr "Nếu bạn không muốn chia sẻ thư mục một cách trực tiếp dùng một máy 
phục vụ Web, giá trị mặc định rất có thể ổn."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:240 contrib/config-client.scm:140
 msgid "How long should logs be kept?"
-msgstr ""
+msgstr "Bao lâu nên giữ bản theo dõi?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:242 contrib/config-client.scm:142
-msgid ""
-"How long should logs be kept? If you specify a value greater than zero, a "
-"log is created each day with the date appended to its filename. These logs "
-"are deleted after $KEEPLOG days.\tTo keep logs forever, set this value to 0."
-msgstr ""
+msgid "How long should logs be kept? If you specify a value greater than zero, 
a log is created each day with the date appended to its filename. These logs 
are deleted after $KEEPLOG days.\tTo keep logs forever, set this value to 0."
+msgstr "Bao lâu nên giữ sổ theo dõi (log)? Nếu bạn ghi rõ một giá trị hơn số 
không, một sổ theo dõi được tạo hàng ngày với ngày tháng được phụ thêm vào tên 
tập tin. Sổ theo dõi này bị xoá sau $KEEPLOG ngày.\tĐể không bao giờ xoá sổ 
theo dõi, hãy đặt giá trị này thành 0."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:253
-msgid ""
-"What maximum number of open file descriptors should be requested from the OS?"
-msgstr ""
+msgid "What maximum number of open file descriptors should be requested from 
the OS?"
+msgstr "Có nên yêu cầu từ hệ điều hành bao nhiêu bộ mô tả tập tin còn mở (tối 
đa)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:255
-msgid ""
-"The default of 1024 should be fine for most systems. If your system can "
-"support more, increasing the number might help support additional clients on "
-"machines with plenty of bandwidth. For embedded systems, a smaller number "
-"might be acceptable. A value of 0 will leave the descriptor limit "
-"untouched. This option is mostly for OS X systems where the default is too "
-"low. Note that if gnunetd cannot obtain the desired number of file "
-"descriptors from the operating system, it will print a warning and try to "
-"run with what it is given."
-msgstr ""
+msgid "The default of 1024 should be fine for most systems. If your system 
can support more, increasing the number might help support additional clients 
on machines with plenty of bandwidth. For embedded systems, a smaller number 
might be acceptable. A value of 0 will leave the descriptor limit untouched. 
This option is mostly for OS X systems where the default is too low. Note that 
if gnunetd cannot obtain the desired number of file descriptors from the 
operating system, it will print a warning and try to run with what it is given."
+msgstr "Giá trị mặc định 1024 nên ổn cho phần lớn hệ thống. Nếu hệ thống này 
có khả năng hỗ trợ nhiều bộ mô tả tập tin hơn, một số lớn hơn có thể giúp hỗ 
trợ các ứng dụng khách bổ sung trên máy có rất nhiều bảng thông. Đối với hệ 
thống nhúng, một số nhỏ hơn có thể ổn. Giá trị 0 sẽ không thay đổi giới hạn. 
Tùy chọn này thường có ích trên hệ thống OSX (có giá trị mặc định quá thấp). 
Ghi chú rằng nếu gnunetd không thể lấy số các bộ mô tả tập tin yêu cầu từ hệ 
điều hành, thì nó sẽ in ra một cảnh báo và thử chạy với số đưa ra."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:266
-#, fuzzy
 msgid "Where should gnunetd write the logs?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "gnunetd nên ghi sổ theo dõi vào đâu?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:278
 msgid "Enable for extra-verbose logging."
-msgstr ""
+msgstr "Bật để theo dõi rất chi tiết hơn."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:290 contrib/config-client.scm:165
 msgid "Logging"
-msgstr ""
+msgstr "Theo dõi"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:291 contrib/config-client.scm:166
 msgid "Specify which system messages should be logged how"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi rõ những thông điệp hệ thống nào nên được theo dõi như thế nào"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:296 contrib/config-client.scm:170
 msgid "Logging of events for users"
-msgstr ""
+msgstr "Theo dõi sự kiện cho người dùng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:297 contrib/config-client.scm:171
 msgid "Logging of events for the system administrator"
-msgstr ""
+msgstr "Theo dõi sự kiện cho quản trị hệ thống"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:309
-#, fuzzy
 msgid "Where should gnunetd write the PID?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "gnunetd nên ghi PID vào đâu?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:310
-msgid ""
-"The default is no longer /var/run/gnunetd.pid since we could not delete the "
-"file on shutdown at that location."
-msgstr ""
+msgid "The default is no longer /var/run/gnunetd.pid since we could not delete 
the file on shutdown at that location."
+msgstr "Giá trị mặc định không còn là « /var/run/gnunetd.pid » lại, vì không 
thể xoá tập tin ở vị trí đó khi tắt máy."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:322
-#, fuzzy
 msgid "As which user should gnunetd run?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "gnunetd nên chạy dưới người dùng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:324
-msgid ""
-"Empty means \"current user\". On computer startup, it is root/SYSTEM. Under "
-"Windows, this setting affects the creation of a new system service only."
-msgstr ""
+msgid "Empty means \"current user\". On computer startup, it is root/SYSTEM. 
Under Windows, this setting affects the creation of a new system service only."
+msgstr "Trống có nghĩa là « người dùng hiện thời ». Khi máy khởi động, nó là « 
root/SYSTEM ». Dưới Windows, thiết lập này chỉ ảnh hưởng đến việc tạo một dịch 
vụ hệ thống."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:337
 msgid "Should gnunetd be automatically started when the system boots?"
-msgstr ""
+msgstr "Khi hệ thống khởi động, có nên tự động khởi chạy gnunetd không?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:338
-msgid ""
-"Set to YES if gnunetd should be automatically started on boot. If this "
-"option is set, gnunet-setup will install a script to start the daemon upon "
-"completion. This option may not work on all systems."
-msgstr ""
+msgid "Set to YES if gnunetd should be automatically started on boot. If this 
option is set, gnunet-setup will install a script to start the daemon upon 
completion. This option may not work on all systems."
+msgstr "Đặt thành YES (có) nếu trình nền gnunetd nên tự động được khởi chạy 
khi hệ thống khởi động. Nếu đặt tùy chọn này thì tiến trình thiết lập 
gnunet-setup sẽ cài đặt một văn lệnh để khởi chạy trình nền này một khi hoàn 
tất. Tùy chọn này có thể không hoạt động đúng trên mọi hệ thống."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:350
 msgid "Which transport mechanisms should GNUnet use?"
-msgstr ""
+msgstr "GNUnet nên dùng những cơ chế truyền nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:352
 msgid ""
-"Use a space-separated list of modules, e.g. \"udp smtp tcp\". The "
-"available transports are udp, tcp, http, smtp and nat.\n"
+"Use a space-separated list of modules, e.g. \"udp smtp tcp\". The available 
transports are udp, tcp, http, smtp and nat.\n"
 "\t\t\n"
-"Loading the 'nat' and 'tcp' modules is required for peers behind NAT boxes "
-"that cannot directly be reached from the outside. Peers that are NOT behind "
-"a NAT box and that want to *allow* peers that ARE behind a NAT box to "
-"connect must ALSO load the 'nat' module. Note that the actual transfer will "
-"always be via tcp initiated by the peer behind the NAT box. The nat "
-"transport requires the use of tcp, http and/or smtp in addition to nat "
-"itself."
+"Loading the 'nat' and 'tcp' modules is required for peers behind NAT boxes 
that cannot directly be reached from the outside. Peers that are NOT behind a 
NAT box and that want to *allow* peers that ARE behind a NAT box to connect 
must ALSO load the 'nat' module. Note that the actual transfer will always be 
via tcp initiated by the peer behind the NAT box. The nat transport requires 
the use of tcp, http and/or smtp in addition to nat itself."
 msgstr ""
+"Dùng một danh sách các mô-đun định giới bằng dấu cách, v.d. « udp smtp tcp ». 
Những cơ chế truyền sẵn sàng: udp, tcp, http, smtp, nat.\n"
+"\n"
+"Nạp hai mô-đun « nat » và « tcp » cần thiết cho đồng đẳng nằm sau máy NAT mà 
không tới được từ bên ngoài. Đồng đẳng KHÔNG phải nằm sau máy NAT và muốn _cho 
phép_ kết nối từ đồng đẳng mà CÓ phải nằm sau NAT thì CŨNG cần phải nạp mô-đun 
« nat ». Ghi chú rằng việc truyền thật lúc nào cũng chạy qua tcp, được sơ khởi 
bởi đồng đẳng nằm sau máy NAT. Cơ chế truyền nat cũng cần thiết tcp, http 
và/hay smtp thêm vào nat chính nó."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:366
-#, fuzzy
 msgid "Which applications should gnunetd support?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "gnunetd nên hỗ trợ những ứng dụng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:368
 msgid ""
-"Whenever this option is changed, you MUST run gnunet-update. Currently, the "
-"available applications are:\n"
+"Whenever this option is changed, you MUST run gnunet-update. Currently, the 
available applications are:\n"
 "\n"
-"advertising: advertises your peer to other peers. Without it, your peer will "
-"not participate in informing peers about other peers. You should always "
-"load this module.\n"
+"advertising: advertises your peer to other peers. Without it, your peer will 
not participate in informing peers about other peers. You should always load 
this module.\n"
 "\n"
-"getoption: allows clients to query gnunetd about the values of various "
-"configuration options. Many tools need this. You should always load this "
-"module.\n"
+"getoption: allows clients to query gnunetd about the values of various 
configuration options. Many tools need this. You should always load this 
module.\n"
 "\n"
-"stats: allows tools like gnunet-stats and gnunet-gtk to query gnunetd about "
-"various statistics. This information is usually quite useful to diagnose "
-"errors, hence it is recommended that you load this module.\n"
+"stats: allows tools like gnunet-stats and gnunet-gtk to query gnunetd about 
various statistics. This information is usually quite useful to diagnose 
errors, hence it is recommended that you load this module.\n"
 "\n"
-"traffic: keeps track of how many messages were recently received and "
-"transmitted. This information can then be used to establish how much cover "
-"traffic is currently available. The amount of cover traffic becomes "
-"important if you want to make anonymous requests with an anonymity level "
-"that is greater than one. It is recommended that you load this module.\n"
+"traffic: keeps track of how many messages were recently received and 
transmitted. This information can then be used to establish how much cover 
traffic is currently available. The amount of cover traffic becomes important 
if you want to make anonymous requests with an anonymity level that is greater 
than one. It is recommended that you load this module.\n"
 "\n"
 "fs: needed for anonymous file sharing. You should always load this module.\n"
 "\n"
-"hostlist: integrated hostlist HTTP server. Useful if you want to offer a "
-"hostlist and running Apache would be overkill.\n"
+"hostlist: integrated hostlist HTTP server. Useful if you want to offer a 
hostlist and running Apache would be overkill.\n"
 "\n"
-"chat: broadcast chat (demo-application, ALPHA quality).\tRequired for gnunet-"
-"chat. Note that the current implementation of chat is not considered to be "
-"secure.\n"
+"chat: broadcast chat (demo-application, ALPHA quality).\tRequired for 
gnunet-chat. Note that the current implementation of chat is not considered to 
be secure.\n"
 "\n"
-"tbench: benchmark transport performance. Required for gnunet-tbench. Note "
-"that tbench allows other users to abuse your resources.\n"
+"tbench: benchmark transport performance. Required for gnunet-tbench. Note 
that tbench allows other users to abuse your resources.\n"
 "\n"
-"tracekit: topology visualization toolkit. Required for gnunet-tracekit. "
-"Note that loading tracekit will make it slightly easier for an adversary to "
-"compromise your anonymity."
+"tracekit: topology visualization toolkit. Required for gnunet-tracekit. Note 
that loading tracekit will make it slightly easier for an adversary to 
compromise your anonymity."
 msgstr ""
+"Khi nào tùy chọn này bị thay đổi, bạn CẦN PHẢI chạy tiến trình cập nhật 
gnunet-update. Hiện thời có những ứng dụng sẵn sàng này:\n"
+"\n"
+" • advertising\tquảng cáo đồng đẳng này cho các đồng đẳng khác. Không có ứng 
dụng này thì đồng đẳng này sẽ không tham gia hoạt động cho đồng đẳng biết về 
đồng đẳng khác. Lúc nào cũng nên nạp mô-đun này.\n"
+"\n"
+" • getoption\tcho phép ứng dụng khách hỏi gnunetd về giá trị của một số tùy 
chọn cấu hình nào đó. Rất nhiều công cụ cần chức năng này. Lúc nào cũng nên nạp 
mô-đun này.\n"
+"\n"
+" • stats\tcho phép công cụ như gnunet-stats và gnunet-gtk hỏi gnunetd về một 
số thống kê nào đó. Thông tin này thường hơi hữu ích để chẩn đoán lỗi, do đó 
khuyên bạn nạp mô-đun này.\n"
+"\n"
+" • traffic\ttheo dõi bao nhiêu tin nhẳn vừa nhận và gửi. Thông tin này thì có 
thể được dùng để tính bao nhiêu giao thông trải ra hiện thời sẵn sàng. Lượng 
giao thông trải ra trở thành quan trọng nếu bạn muốn gửi yêu cầu nặc danh với 
một cấp nặc danh hơn một. Khuyên bạn nạp mô-đun này.\n"
+"\n"
+" • fs\tcần để chia sẻ tập tin một cách nặc danh. Lúc nào cũng nên nạp mô-đun 
này.\n"
+"\n"
+" • hostlist\ttrình phục vụ HTTP danh sách máy thống nhất. Có ích nếu bạn muốn 
cung cấp một danh sách máy, nhưng không muốn chạy Apache cho một công việc rất 
nhỏ như vậy.\n"
+"\n"
+" • chat\ttrò chuyện quảng bá (ứng dụng minh hoạ, vẫn ALPHA). Cần thiết cho 
ứng dụng trò chuyện gnunet-chat. Ghi chú rằng bản thực hiện chat hiện thời chưa 
được xem là bảo mật.\n"
+"\n"
+" • tbench\tkiểm chuẩn hiệu suất truyền. Cần thiết cho gnunet-tbench. Ghi chú 
rằng tbench cho phép người dùng khác lạm dụng các tài nguyên của bạn.\n"
+"\n"
+" • tracekit\tbộ công cụ mường tượng địa hình. Cần thiết cho gnunet-tracekit. 
Ghi chú rằng việc nạp tracekit sẽ làm cho một ít dễ hơn khi người dùng muốn xâm 
nhập tình trạng nặc danh của bạn."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:399
 msgid "Disable client-server connections"
-msgstr ""
+msgstr "Tắt mọi kết nối kiểu khách-máy_phục_vụ"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:400
-msgid ""
-"This option can be used to tell gnunetd not to open the client port. When "
-"run like this, gnunetd will participate as a peer in the network but not "
-"support any user interfaces. This may be useful for headless systems that "
-"are never expected to have end-user interactions. Note that this will also "
-"prevent you from running diagnostic tools like gnunet-stats!"
-msgstr ""
+msgid "This option can be used to tell gnunetd not to open the client port. 
When run like this, gnunetd will participate as a peer in the network but not 
support any user interfaces. This may be useful for headless systems that are 
never expected to have end-user interactions. Note that this will also prevent 
you from running diagnostic tools like gnunet-stats!"
+msgstr "Tùy chọn này có thể được dùng để báo trình nền gnunetd không mở cổng 
cho ứng dụng khách. Khi chạy bằng cách này, gnunetd sẽ tham gia là một đồng 
đẳng trên mạng, còn không hỗ trợ giao diện người dùng nào. Có thể hữu ích cho 
hệ thống không cần màn hình mà không bao giờ nên tương tác với người dùng cuối 
cùng. Ghi chú rằng tùy chọn này cũng ngăn cản bạn chạy công cụ chẩn đoán như 
tiến trình thống kê gnunet-stats !"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:412
 msgid "YES disables IPv6 support, NO enables IPv6 support"
-msgstr ""
+msgstr "YES hay NO thì tắt hay bật hỗ trợ IPv6"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:413
-msgid ""
-"This option may be useful on peers where the kernel does not support IPv6. "
-"You might also want to set this option if you do not have an IPv6 network "
-"connection."
-msgstr ""
+msgid "This option may be useful on peers where the kernel does not support 
IPv6. You might also want to set this option if you do not have an IPv6 
network connection."
+msgstr "Tùy chọn này có thể hữu ích trên đồng đẳng không có hạt nhân hỗ trợ 
IPv6. Cũng có thể đặt tùy chọn này nếu không có kết nối mạng kiểu IPv6."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:425
 msgid "Disable peer discovery"
-msgstr ""
+msgstr "Tắt khám phá đồng đẳng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:426
-msgid ""
-"The option 'PRIVATE-NETWORK' can be used to limit the connections of this "
-"peer to peers of which the hostkey has been copied by hand to data/hosts; "
-"if this option is given, GNUnet will not accept advertisements of peers that "
-"the local node does not already know about. Note that in order for this "
-"option to work, HOSTLISTURL should either not be set at all or be set to a "
-"trusted peer that only advertises the private network. Also, the option does "
-"NOT work at the moment if the NAT transport is loaded; for that, a couple of "
-"lines above would need some minor editing :-)."
-msgstr ""
+msgid "The option 'PRIVATE-NETWORK' can be used to limit the connections of 
this peer to peers of which the hostkey has been copied by hand to data/hosts; 
if this option is given, GNUnet will not accept advertisements of peers that 
the local node does not already know about. Note that in order for this option 
to work, HOSTLISTURL should either not be set at all or be set to a trusted 
peer that only advertises the private network. Also, the option does NOT work 
at the moment if the NAT transport is loaded; for that, a couple of lines above 
would need some minor editing :-)."
+msgstr "Tùy chọn « PRIVATE-NETWORK » có thể được dùng để hạn chế kết nối của 
đồng đẳng này thành những đồng đẳng có khoá máy đã được sao chép bằng tay vào « 
data/hosts »; nếu bật tùy chọn này thì GNUnet sẽ không chấp nhận quảng cáo về 
đồng đẳng không được nút cục bộ nhận ra. Ghi chú rằng tùy chọn này cũng cần 
HOSTLISTURL không đặt bằng cách nào cả hay có đặt thành một đồng đẳng tin cậy 
mà chỉ quảng cáo mạng riêng. Hơn nữa, tùy chọn này KHÔNG hoạt động khi nào cơ 
chế trung NAT được nạp: để tránh trường hợp đó, cũng cần phải chỉnh sửa vài 
dòng bên trên. :-)"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:437
 msgid "Disable advertising this peer to other peers"
-msgstr ""
+msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:449
-#, fuzzy
 msgid "Disable automatic establishment of connections"
-msgstr "Lỗi thiết lập kết nối với đồng đẳng.\n"
+msgstr "Tắt tự động thiết lập kết nối"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:450
-msgid ""
-"If this option is enabled, GNUnet will not automatically establish "
-"connections to other peers, but instead wait for applications to "
-"specifically request connections to other peers (or for other peers to "
-"connect to us)."
-msgstr ""
+msgid "If this option is enabled, GNUnet will not automatically establish 
connections to other peers, but instead wait for applications to specifically 
request connections to other peers (or for other peers to connect to us)."
+msgstr "Bật tùy chọn này thì GNUnet sẽ không tự động thiết lập kết nối tới 
đồng đẳng khác, thay vào đó nó đợi ứng đụng yêu cầu dứt khoát kết nối tới đồng 
đẳng khác (hoặc đợi đồng đẳng khác kết nối đến máy này)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:461
 msgid "Enable advertising of other peers by this peer"
-msgstr ""
+msgstr "Bật máy này quảng cáo đồng đẳng khác"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:462
-msgid ""
-"This option may be useful during testing, but turning it off is dangerous! "
-"If in any doubt, set it to YES (which is the default)."
-msgstr ""
+msgid "This option may be useful during testing, but turning it off is 
dangerous! If in any doubt, set it to YES (which is the default)."
+msgstr "Tùy chọn này có thể hữu ích trong khi thử: trong mọi trường hợp đều 
không nên tắt nó ! Chưa chắc thì đặt nó thành YES (có) mà mặc định."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:473
-#, fuzzy
 msgid "Port for communication with GNUnet user interfaces"
-msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:474
-msgid ""
-"Which is the client-server port that is used between gnunetd and the clients "
-"(TCP only). You may firewall this port for non-local machines (but you do "
-"not have to since GNUnet will perform access control and only allow "
-"connections from machines that are listed under TRUSTED)."
-msgstr ""
+msgid "Which is the client-server port that is used between gnunetd and the 
clients (TCP only). You may firewall this port for non-local machines (but you 
do not have to since GNUnet will perform access control and only allow 
connections from machines that are listed under TRUSTED)."
+msgstr "Trình nền gnunetd và các ứng dụng khách liên lạc (chỉ TCP) qua cổng 
khách-phục_vụ nào? Bạn cũng có thể đặt bức tường lửa giữa cổng này và các máy 
khác cục bộ, nhưng không cần phải vì GNUnet sẽ điều khiển truy cập và chỉ cho 
phép kết nối từ máy được liệt kê dưới TRUSTED (tin cậy). "
 
 #: contrib/config-daemon.scm:485
-#, fuzzy
 msgid "Port for the integrated hostlist HTTP server"
-msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
+msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:497
 msgid "IPv4 networks allowed to use gnunetd server"
-msgstr ""
+msgstr "Các mạng IPV4 được phép dùng trình phục vụ gnunetd"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:498 contrib/config-daemon.scm:510
-msgid ""
-"This option specifies which hosts are trusted enough to connect as clients "
-"(to the TCP port). This is useful if you run gnunetd on one host of your "
-"network and want to allow all other hosts to use this node as their server. "
-"By default, this is set to 'loopback only'. The format is IP/NETMASK where "
-"the IP is specified in dotted-decimal and the netmask either in CIDR "
-"notation (/16) or in dotted decimal (255.255.0.0). Several entries must be "
-"separated by a semicolon, spaces are not allowed."
-msgstr ""
+msgid "This option specifies which hosts are trusted enough to connect as 
clients (to the TCP port). This is useful if you run gnunetd on one host of 
your network and want to allow all other hosts to use this node as their 
server. By default, this is set to 'loopback only'. The format is IP/NETMASK 
where the IP is specified in dotted-decimal and the netmask either in CIDR 
notation (/16) or in dotted decimal (255.255.0.0). Several entries must be 
separated by a semicolon, spaces are not allowed."
+msgstr "Tùy chọn này ghi rõ những máy nào đủ tin cậy để kết nối là ứng dụng 
khách (đến cổng TCP). Có ích nếu bạn chạy trình nên gnunetd trên một máy của 
mạng cục bộ, cũng muốn các máy khác cùng mạng dùng nút này làm máy phục vụ. Mặc 
định là tùy chọn này được đặt thành « loopback only » (chỉ mạch nội bộ). Định 
dạng là IP/MẶT_NẠ_MẠNG mà địa chỉ IP được ghi rõ theo thập phân đánh chấm (v.d. 
255.255.0.0), và mặt nạ mạng (netmask) theo hoặc cách ghi CIDR (v.d. 1/16) hoặc 
thập phân đánh chấm. Vài mục nhập nên định giới bằng dấu hai chấm, cũng không 
cho phép khoảng cách."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:509
 msgid "IPv6 networks allowed to use gnunetd server"
-msgstr ""
+msgstr "Các mạng IPv6 được phép dùng trình phục vụ gnunetd"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:522
 msgid "Limit connections to the specfied set of peers."
-msgstr ""
+msgstr "Hạn chế kết nối thành tập hợp đồng đẳng được ghi rõ."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:523
-msgid ""
-"If this option is not set, any peer is allowed to connect. If it is set, "
-"only the specified peers are allowed. Specify the list of peer IDs (not IPs!)"
-msgstr ""
+msgid "If this option is not set, any peer is allowed to connect. If it is 
set, only the specified peers are allowed. Specify the list of peer IDs (not 
IPs!)"
+msgstr "Không bật tùy chọn này thì mọi đồng đẳng được phép kết nối. Nếu bật nó 
thì chỉ cho phép những đồng đẳng đưa ra. Hãy ghi rõ danh sách các mã số đồng 
đẳng, không phải địa chỉ IP !"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:534
 msgid "Run gnunetd as this group."
-msgstr ""
+msgstr "Chạy gnunetd dưới nhóm này."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:535
-msgid ""
-"When started as root, gnunetd will change permissions to the given group."
-msgstr ""
+msgid "When started as root, gnunetd will change permissions to the given 
group."
+msgstr "Khi khởi chạy bởi người chủ, trình nền gnunetd sẽ chuyển đổi quyền 
truy cập sang nhóm đưa ra."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:546
 msgid "Prevent the specfied set of peers from connecting."
-msgstr ""
+msgstr "Chặn kết nối từ tập hợp đồng đẳng được ghi rõ."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:547
-msgid ""
-"If this option is not set, any peer is allowed to connect. If the ID of a "
-"peer is listed here, connections from that peer will be refused. Specify "
-"the list of peer IDs (not IPs!)"
-msgstr ""
+msgid "If this option is not set, any peer is allowed to connect. If the ID 
of a peer is listed here, connections from that peer will be refused. Specify 
the list of peer IDs (not IPs!)"
+msgstr "Không bật tùy chọn này thì mọi đồng đẳng đều được phép kết nối. Nếu mã 
số của một đồng đẳng nào đó được liệt kê ở đây, thì kết nối từ máy đó bị từ 
chối. Hãy ghi rõ danh sách các mã số đồng đẳng, không phải địa chỉ IP !"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:558
 msgid "Topology Maintenance"
-msgstr ""
+msgstr "Duy trì địa hình"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:559
 msgid "Rarely used settings for peer advertisements and connections"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết lập ít dùng về quảng cáo và kết nối của đồng đẳng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:579
 msgid "General settings"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết lập chung"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:580
 msgid "Settings that change the behavior of GNUnet in general"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết lập mà sửa đổi ứng xử chung của GNUnet"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:607
 msgid "Modules"
-msgstr ""
+msgstr "Mô-đun"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:608
 msgid "Settings that select specific implementations for GNUnet modules"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết lập mà chọn bản thực hiện riêng cho mô-đun GNUnet"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:626
 msgid "Fundamentals"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ bản"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:646
-#, fuzzy
 msgid "Which database should be used?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "Có nên dùng cơ sở dữ liệu nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:648
 msgid ""
-"Which database should be used? The options are \"sqstore_sqlite\" and "
-"\"sqstore_mysql\". You must run gnunet-update after changing this value!\n"
+"Which database should be used? The options are \"sqstore_sqlite\" and 
\"sqstore_mysql\". You must run gnunet-update after changing this value!\n"
 "\t\t\t\n"
-"In order to use sqstore_mysql, you must configure the mysql database, which "
-"is relatively simple. Read the file doc/README.mysql for how to setup mysql."
+"In order to use sqstore_mysql, you must configure the mysql database, which 
is relatively simple. Read the file doc/README.mysql for how to setup mysql."
 msgstr ""
+"Có nên dùng cơ sở dữ liệu nào? Hai tùy chọn là « sqstore_sqlite » và « 
sqstore_mysql ». Sau khi thay đổi giá trị này thì cũng cần phải chạy tiến trình 
cập nhật gnunet-update !\n"
+"\n"
+"Để sử dụng sqstore_mysql, bạn cũng cần phải cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL: một 
công việc hơi đơn giản. Hãy đọc tài liệu Đọc Đi « doc/README.mysql » để tìm 
biết thiết lập MySQL như thế nào."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:661 contrib/config-daemon.scm:674
 msgid "Which topology should be used?"
-msgstr ""
+msgstr "Có nên địa hình nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:662
 msgid "Which database should be used for the temporary datastore of the DHT?"
-msgstr ""
+msgstr "Có nên dùng cơ sở dữ liệu nào làm kho dữ liệu tạm thời của DHT?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:676
-msgid ""
-"Which topology should be used? The only option at the moment is "
-"\"topology_default\""
-msgstr ""
+msgid "Which topology should be used? The only option at the moment is 
\"topology_default\""
+msgstr "Có nên địa hình nào? Tùy chọn duy nhất hiện thời là « topology_default 
»."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:690
-msgid ""
-"The minimum number of connected friends before this peer is allowed to "
-"connect to peers that are not listed as friends"
-msgstr ""
+msgid "The minimum number of connected friends before this peer is allowed to 
connect to peers that are not listed as friends"
+msgstr "Số tối thiểu các bạn bè có kết nối trước khi đồng đẳng nay được phép 
kết nối tới đồng đẳng lạ (không phải được liệt kê là bạn bè)"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:691
-msgid ""
-"Note that this option does not guarantee that the peer will be able to "
-"connect to the specified number of friends. Also, if the peer had connected "
-"to a sufficient number of friends and then established non-friend "
-"connections, some of the friends may drop out of the network, temporarily "
-"resulting in having fewer than the specified number of friends connected "
-"while being connected to non-friends. However, it is guaranteed that the "
-"peer itself will never choose to drop a friend's connection if this would "
-"result in dropping below the specified number of friends (unless that number "
-"is higher than the overall connection target)."
-msgstr ""
+msgid "Note that this option does not guarantee that the peer will be able to 
connect to the specified number of friends. Also, if the peer had connected to 
a sufficient number of friends and then established non-friend connections, 
some of the friends may drop out of the network, temporarily resulting in 
having fewer than the specified number of friends connected while being 
connected to non-friends. However, it is guaranteed that the peer itself will 
never choose to drop a friend's connection if this would result in dropping 
below the specified number of friends (unless that number is higher than the 
overall connection target)."
+msgstr "Ghi chú rằng tùy chọn này không đảm bảo rằng đồng đẳng sẽ kết nối được 
tới số các bạn bè đưa ra. Hơn nữa, nếu đồng đẳng có kết nối tới đủ bạn bè, sau 
đó thiết lập kết nối khác bạn bè, thì một số bạn bè có thể dứt khỏi mạng, tạm 
thời có kết quả là quá ít bạn bè có kết nối trong khi kết nối tới khác bạn bè. 
Tuy nhiên đảm bảo rằng đồng đẳng chính nó không bao giờ chọn ngắt kết nối tới 
bạn bè nếu việc đó có kết quả là quá ít bán bè có kết nối (nếu số đã đặt không 
phải lớn hơn đích kết nối toàn bộ)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:702
-msgid ""
-"If set to YES, the peer is only allowed to connect to other peers that are "
-"explicitly specified as friends"
-msgstr ""
+msgid "If set to YES, the peer is only allowed to connect to other peers that 
are explicitly specified as friends"
+msgstr "Bật tùy chọn này (đặt YES) thì đồng đẳng chỉ được phép tới đồng đẳng 
được ghi rõ dứt khoát là bạn bè"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:703
-msgid ""
-"Use YES only if you have (trustworthy) friends that use GNUnet and are "
-"afraid of establishing (direct) connections to unknown peers"
-msgstr ""
+msgid "Use YES only if you have (trustworthy) friends that use GNUnet and are 
afraid of establishing (direct) connections to unknown peers"
+msgstr "Hãy đặt YES chỉ nếu bạn có bạn bè tin cậy có sử dụng GNUnet và không 
muốn thiết lập kết nối trực tiếp tới đồng đẳng lạ"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:714
 msgid "List of friends for friend-to-friend topology"
-msgstr ""
+msgstr "Danh sách bạn bè cho địa hình bạn-đến-bạn"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:715
-msgid ""
-"Specifies the name of a file which contains a list of GNUnet peer IDs that "
-"are friends. If used with the friend-to-friend topology, this will ensure "
-"that GNUnet only connects to these peers (via any available transport)."
-msgstr ""
+msgid "Specifies the name of a file which contains a list of GNUnet peer IDs 
that are friends. If used with the friend-to-friend topology, this will ensure 
that GNUnet only connects to these peers (via any available transport)."
+msgstr "Ghi rõ tên của một tập tin chứa danh sách các mã số đồng đẳng GNUnet 
cũng là bạn bè. Nếu dùng với địa hình bạn-đến-bạn, thì tùy chọn này sẽ đảm bảo 
rằng GNUnet chỉ kết nối tới những đồng đẳng đó (qua bất cứ cơ chế truyền hoạt 
động nào)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:726
 msgid "Friend-to-Friend Topology Specification"
-msgstr ""
+msgstr "Đặc tả địa hình bạn-đến-bạn"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:727
-#, fuzzy
 msgid "Settings for restricting connections to friends"
-msgstr "« %s » bị lỗi. Đang chấm dứt kết nối tới máy khách.\n"
+msgstr "Thiết lập để hạn chế kết nối thành bạn bè"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:744
-#, fuzzy
 msgid "Name of the MySQL database GNUnet should use"
-msgstr "Lỗi sơ khởi kết nối cơ sở dữ liệu MySQL cho kho dữ liệu.\n"
+msgstr "Tên của cơ sở dữ liệu MySQL mà GNUnet nên dùng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:756
 msgid "Configuration file that specifies the MySQL username and password"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin cấu hình mà ghi rõ tên người dùng và mật khẩu MySQL"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:768
-#, fuzzy
 msgid "Configuration of the MySQL database"
-msgstr "Cấu hình bị thay đổi. Lưu ?"
+msgstr "Cấu hình của cơ sở dữ liệu MySQL"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:787
 msgid "MB of diskspace GNUnet can use for anonymous file sharing"
-msgstr ""
+msgstr "MB sức chứa trên đĩa cho GNUnet dùng để chia sẻ tập tin nặc danh"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:789
 msgid ""
-"How much disk space (MB) is GNUnet allowed to use for anonymous file "
-"sharing? This does not take indexed files into account, only the space "
-"directly used by GNUnet is accounted for. GNUnet will gather content from "
-"the network if the current space-consumption is below the number given here "
-"(and if content migration is allowed below).\n"
+"How much disk space (MB) is GNUnet allowed to use for anonymous file sharing? 
 This does not take indexed files into account, only the space directly used by 
GNUnet is accounted for. GNUnet will gather content from the network if the 
current space-consumption is below the number given here (and if content 
migration is allowed below).\n"
 "\n"
 "Note that if you change the quota, you need to run gnunet-update afterwards."
 msgstr ""
+"Bao nhiêu sức chứa trên đĩa (theo MB) cho phép GNUnet dùng để chia sẻ tập tin 
một cách nặc danh? Giá trị này không tính tập tin phụ lục, chỉ tính sức chứa 
được GNUnet dùng trực tiếp. GNUnet sẽ tập hợp nội dung từ mạng nếu tiêu thụ sức 
chứa hiện thời nhỏ hơn số đưa ra ở đây (và nếu chức năng nâng cấp nội dung được 
phép bên dưới).\n"
+"\n"
+"Ghi chú rằng nếu bạn sửa đổi hạn ngạch này, sau đó cũng cần phải chạy tiến 
trình cập nhật gnunet-update."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:803
-#, fuzzy
 msgid "Number of entries in the migration buffer"
-msgstr "# tổng số thông báo trong bộ đệm gửi"
+msgstr "Số các mục nhập trong vùng đệm nâng cấp"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:804
-msgid ""
-"Each entry uses about 32k of memory. More entries can reduce disk IO and "
-"CPU usage at the expense of having gnunetd use more memory. Very large "
-"values may again increase CPU usage. A value of 0 will prevent your peer "
-"from sending unsolicited responses."
-msgstr ""
+msgid "Each entry uses about 32k of memory. More entries can reduce disk IO 
and CPU usage at the expense of having gnunetd use more memory. Very large 
values may again increase CPU usage. A value of 0 will prevent your peer from 
sending unsolicited responses."
+msgstr "Mỗi mục nhập chiếm khoảng 32k trong vùng nhớ. Nhiều mục nhập hơn thì 
có thể giảm VR của đĩa và sử dụng CPU, còn gnunetd chiếm vùng nhớ lớn hơn. Giá 
trị rất lớn cũng có thể tăng sử dụng CPU. Giá trị 0 sẽ ngăn cản máy này đáp ứng 
mà không yêu cầu."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:816
 msgid "Size of the routing table for anonymous routing."
-msgstr ""
+msgstr "Kích cỡ của bảng định tuyến đối với định tuyến nặc danh."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:828
 msgid "Size of the routing table for DHT routing."
-msgstr ""
+msgstr "Kích cỡ của bảng định tuyến đối với định tuyến DHT."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:841
 msgid "Allow migrating content to this peer."
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép nâng cấp nội dung lên máy này."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:843
 msgid ""
-"If you say yes here, GNUnet will migrate content to your server, and you "
-"will not be able to control what data is stored on your machine. \n"
+"If you say yes here, GNUnet will migrate content to your server, and you will 
not be able to control what data is stored on your machine. \n"
 "\t\t\t\n"
-"If you activate it, you can claim for *all* the non-indexed (-n to gnunet-"
-"insert) content that you did not know what it was even if an adversary takes "
-"control of your machine. If you do not activate it, it is obvious that you "
-"have knowledge of all the content that is hosted on your machine and thus "
-"can be considered liable for it."
+"If you activate it, you can claim for *all* the non-indexed (-n to 
gnunet-insert) content that you did not know what it was even if an adversary 
takes control of your machine. If you do not activate it, it is obvious that 
you have knowledge of all the content that is hosted on your machine and thus 
can be considered liable for it."
 msgstr ""
+"Bật tùy chọn này thì GNUnet sẽ nâng cấp nội dung đến máy phục vụ này, và bạn 
không thể điều khiển dữ liệu nào được giữ trên máy này.\n"
+"\n"
+"Tùy chọn này cho phép người dùng từ chối trách nhiệm về nội dung không phụ 
lục (-n tới gnunet-insert) nằm trong máy của mình, thậm chí nếu người khác xâm 
nhập hệ thống. Không bật tùy chọn này thì người dùng chịu trách nhiệm về tất cả 
các nội dung trên máy của mình."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:857
-msgid ""
-"MB of diskspace GNUnet can use for caching DHT index data (the data will be "
-"stored in /tmp)"
-msgstr ""
+msgid "MB of diskspace GNUnet can use for caching DHT index data (the data 
will be stored in /tmp)"
+msgstr "MB sức chứa trên đĩa cho GNUnet dùng để lưu tạm dữ liệu phụ lục DHT 
(dữ liệu được giữ trong /tmp)"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:858
 msgid ""
-"DHT index data is inherently small and expires comparatively quickly. It is "
-"deleted whenever gnunetd is shut down.\n"
+"DHT index data is inherently small and expires comparatively quickly. It is 
deleted whenever gnunetd is shut down.\n"
 "\n"
 "The size of the DSTORE QUOTA is specified in MB."
 msgstr ""
+"Dữ liệu phụ lục DHT vốn đã nhỏ và hết hạn hơi nhanh. Nó bị xoá khi nào 
gnunetd bị thoát.\n"
+"\n"
+"Kích cỡ của hạn ngạch kho dữ liệu (DSTORE QUOTA) được ghi rõ theo MB."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:872
-#, fuzzy
 msgid "Options for anonymous file sharing"
-msgstr "hiệu lực chia sẻ tập tin (nặc danh)"
+msgstr "Tùy chọn về chia sẻ tập tin nặc danh"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:891
 msgid "Applications"
-msgstr ""
+msgstr "Ứng dụng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:907
 msgid "Is this machine unreachable behind a NAT?"
-msgstr ""
+msgstr "Máy này không tới được ở sau NAT không?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:908
-msgid ""
-"Set to YES if this machine is behind a NAT that limits connections from the "
-"outside to the GNUnet port and that cannot be traversed using UPnP. Note "
-"that if you have configured your NAT box to allow direct connections from "
-"other machines to the GNUnet ports or if GNUnet can open ports using UPnP, "
-"you should set the option to NO. Set this only to YES if other peers cannot "
-"contact you directly. You can use 'make check' in src/transports/upnp/ to "
-"find out if your NAT supports UPnP. You can also use gnunet-transport-check "
-"with the '-p' option in order to determine which setting results in more "
-"connections. Use YES only if you get no connections otherwise. Set to AUTO "
-"to use YES if the local IP is belongs to a private IP network and NO "
-"otherwise."
-msgstr ""
+msgid "Set to YES if this machine is behind a NAT that limits connections from 
the outside to the GNUnet port and that cannot be traversed using UPnP. Note 
that if you have configured your NAT box to allow direct connections from other 
machines to the GNUnet ports or if GNUnet can open ports using UPnP, you should 
set the option to NO. Set this only to YES if other peers cannot contact you 
directly. You can use 'make check' in src/transports/upnp/ to find out if your 
NAT supports UPnP. You can also use gnunet-transport-check with the '-p' option 
in order to determine which setting results in more connections. Use YES only 
if you get no connections otherwise. Set to AUTO to use YES if the local IP is 
belongs to a private IP network and NO otherwise."
+msgstr "Đặt thành YES (có) nếu máy này nằm sau một máy NAT mà hạn chế kết nối 
từ bên ngoài đến cổng GNUnet và không thể đi qua được dùng UPnP. Ghi chú rằng 
nếu bạn đã cấu hình máy NAT để cho phép kết nối trực tiếp từ máy khác đến cổng 
GNUnet, hoặc nếu GNUnet có quyền mở cổng dùng UPnP, thì bạn nên đặt tùy chọn 
này thành NO (không). Chỉ đặt thành YES nếu đồng đẳng khác không thể liên lạc 
với máy này một cách trực tiếp. Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh « make check » 
(trong /src/transports/upnp) để tìm biết nếu NAT đó hỗ trợ UPnP không. Bạn cũng 
có thể sử dụng công cụ gnunet-transport-check với tùy chọn « -p » để quyết định 
thiết lập nào gây ra nhiều kết nối hơn. Đặt YES chỉ nếu bạn không nhận kết nối 
bằng cách khác. Đặt thành AUTO (tự động) để sử dụng YES nếu địa chỉ IP cục bộ 
thuộc về một mạng IP riêng, không thì NO."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:919
 msgid "Which port should be used by the TCP IPv4 transport?"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền IPv4 TCP nên dùng cổng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:931 contrib/config-daemon.scm:1022
 #: contrib/config-daemon.scm:1172
 msgid "Should we try to determine our external IP using UPnP?"
-msgstr ""
+msgstr "Có nên thử quyết định địa chỉ IP bên ngoài của mình dùng UPnP không?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:943
 msgid "Which IP(v4)s are not allowed to connect?"
-msgstr ""
+msgstr "Những địa chỉ IP(v4) nào không có quyền kết nối?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:955
-msgid ""
-"Which IP(v4)s are allowed to connect? Leave empty to use the IP of your "
-"primary network interface."
-msgstr ""
+msgid "Which IP(v4)s are allowed to connect? Leave empty to use the IP of your 
primary network interface."
+msgstr "Những địa chỉ IP(v4) nào có quyền kết nối? Bỏ trống để sử dụng địa chỉ 
IP của giao diện mạng chính."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:967 contrib/config-daemon.scm:1220
 msgid "Which IPv6s are not allowed to connect?"
-msgstr ""
+msgstr "Những địa chỉ IPv6 nào không có quyền kết nối?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:979 contrib/config-daemon.scm:1232
-msgid ""
-"Which IPv6s are allowed to connect? Leave empty to allow any IP to connect."
-msgstr ""
+msgid "Which IPv6s are allowed to connect? Leave empty to allow any IP to 
connect."
+msgstr "Những địa chỉ IPv6 nào có quyền kết nối? Bỏ trống để cho phép mọi địa 
chỉ IP kết nối."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:992
 msgid "TCP transport"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền TCP"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1010
 msgid "Which port should be used by the HTTP transport?"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền HTTP nên dùng cổng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1034
 msgid "Which is the external port of the HTTP transport?"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền HTTP dùng cổng bên ngoài nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1035
-msgid ""
-"Use this option if your firewall maps, say, port 80 to your real HTTP port. "
-"This can be useful in making the HTTP messages appear even more legit "
-"(without needing to run gnunetd as root due to the use of a privileged port)."
-msgstr ""
+msgid "Use this option if your firewall maps, say, port 80 to your real HTTP 
port. This can be useful in making the HTTP messages appear even more legit 
(without needing to run gnunetd as root due to the use of a privileged port)."
+msgstr "Hãy bật tùy chọn này nếu bức tường lửa ánh xạ, v.d. cổng 80 với cổng 
HTTP thật. Có thể hữu ích để làm cho các thông điệp HTTP hình như ngay cả chính 
đáng hơn (mà không cần chạy gnunetd dưới người chủ do dùng một cổng có quyền 
đặc biệt)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1046
 msgid "HTTP transport"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền HTTP"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1065
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum transfer unit for SMTP?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Đối với SMTP, đơn vị truyền tối đa là gì?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1077
-msgid ""
-"What is the maximum number of e-mails that gnunetd would be allowed to send "
-"per hour?"
-msgstr ""
+msgid "What is the maximum number of e-mails that gnunetd would be allowed to 
send per hour?"
+msgstr "gnunetd có quyền gửi mỗi giờ bao nhiêu thư điện tử (tối đa)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1078
 msgid "Use 0 for unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "0 = vô hạn"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1089
 msgid "Which e-mail address should be used to send e-mail to this peer?"
-msgstr ""
+msgstr "Để gửi thư cho đồng đẳng này, có nên dùng địa chỉ thư điện tử nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1090
-msgid ""
-"You must make sure that e-mail received at this address is forwarded to the "
-"PIPE which is read by gnunetd. Use the FILTER option to filter e-mail with "
-"procmail and the PIPE option to set the name of the pipe."
-msgstr ""
+msgid "You must make sure that e-mail received at this address is forwarded to 
the PIPE which is read by gnunetd. Use the FILTER option to filter e-mail with 
procmail and the PIPE option to set the name of the pipe."
+msgstr "Bạn cần phải đảm bảo rằng thư điện tử được nhận ở địa chỉ này thật 
được chuyển tiếp tới PIPE (ống dẫn) được gnunetd đọc. Hãy dùng tùy chọn FILTER 
(lọc) để lọc thư bằng procmail, và tùy chọn PIPE để đặt tên của ống dẫn."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1101
-msgid ""
-"Which header line should other peers include in e-mails to enable filtering?"
-msgstr ""
+msgid "Which header line should other peers include in e-mails to enable 
filtering?"
+msgstr "Để hiệu lực lọc thư, đồng đẳng khác nên ghi dòng đầu nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1102
-msgid ""
-"You can specify a header line here which can then be used by procmail to "
-"filter GNUnet e-mail from your inbox and forward it to gnunetd."
-msgstr ""
+msgid "You can specify a header line here which can then be used by procmail 
to filter GNUnet e-mail from your inbox and forward it to gnunetd."
+msgstr "Ở đây thì bạn có dịp ghi rõ một dòng đầu cho procmail dùng để lọc thư 
GNUnet từ hộp Thư Đến của bạn và chuyển tiếp nó tới gnunetd."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1113
 msgid "What is the filename of the pipe where gnunetd can read its e-mail?"
-msgstr ""
+msgstr "gnunetd có thể đọc thư qua ống dẫn có tên tập tin nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1114
 msgid "Have a look at contrib/dot-procmailrc for an example .procmailrc file."
-msgstr ""
+msgstr "Xem « contrib/dot-procmailrc » để tìm một tập tin .procmailrc ví dụ."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1125
 msgid "What is the name and port of the server for outgoing e-mail?"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ thư gửi ra có tên và cổng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1126
 msgid "The basic format is HOSTNAME:PORT."
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng cơ bản là « TÊN_MÁY:CỔNG »."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1137
 msgid "SMTP transport"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế SMTP"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1160
 msgid "Which port should be used by the UDP IPv4 transport?"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền IPv4 UDP nên dùng cổng nào?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1184
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum transfer unit for UDP?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Đối với UDP, đơn vị truyền tối đa là gì?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1196
 msgid "Which IPs are not allowed to connect?"
-msgstr ""
+msgstr "Những địa chỉ IP nào không có quyền kết nối?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1208
-msgid ""
-"Which IPs are allowed to connect? Leave empty to allow connections from any "
-"IP."
-msgstr ""
+msgid "Which IPs are allowed to connect? Leave empty to allow connections from 
any IP."
+msgstr "Những địa chỉ IP nào có quyền kết nối? Bỏ trống để cho phép kết nối từ 
mọi địa chỉ IP."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1244
 msgid "UDP transport"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền UDP"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1266
-#, fuzzy
 msgid "Network interface"
-msgstr "Cấu hình mạng: giao diện"
+msgstr "Giao diện mạng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1278
 msgid "External IP address (leave empty to try auto-detection)"
-msgstr ""
+msgstr "Địa chỉ IP bên ngoài (bỏ trống để thử tự động phát hiện)"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1290
 msgid "External IPv6 address (leave empty to try auto-detection)"
-msgstr ""
+msgstr "Địa chỉ IPv6 bên ngoài (bỏ trống để thử tự động phát hiện)"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1302
 msgid "Transports"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ chế truyền"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1324
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum number of bytes per second that we may receive?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Có thể nhận bao nhiêu byte mỗi giây (tối đa)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1336
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum number of bytes per second that we may send?"
-msgstr "đặt số tối đa các việc tải xuống đồng thời được phép"
+msgstr "Có thể gửi bao nhiêu byte mỗi giây (tối đa)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1348
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum CPU load (percentage)?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Tải trọng CPU tối đa là gì (theo phần trăm)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1349
-msgid ""
-"The highest tolerable CPU load. Load here always refers to the total system "
-"load, that is it includes CPU utilization by other processes. A value of 50 "
-"means that once your 1 minute-load average goes over 50% non-idle, GNUnet "
-"will try to reduce CPU consumption until the load goes under the threshold. "
-"Reasonable values are typically between 50 and 100. Multiprocessors may use "
-"values above 100."
-msgstr ""
+msgid "The highest tolerable CPU load. Load here always refers to the total 
system load, that is it includes CPU utilization by other processes. A value 
of 50 means that once your 1 minute-load average goes over 50% non-idle, GNUnet 
will try to reduce CPU consumption until the load goes under the threshold. 
Reasonable values are typically between 50 and 100. Multiprocessors may use 
values above 100."
+msgstr "Tải trọng CPU cao nhất có thể. Ở đây thì tải trọng tham chiếu đến tổng 
số tải trọng hệ thống, tức là nó cũng tính sử dụng CPU của các tiến trình khác. 
Giá trị 50 có nghĩa là một khi tải trọng trung bình mỗi phút vượt quá 50% không 
nghỉ, thì GNUnet thử giảm sử dụng CPU đến khi tải trọng nhỏ hơn ngưỡng. Giá trị 
hợp lý thường nằm giữa 50 và 100. Máy đa bộ xử lý có khả năng sử dụng giá trị 
hơn 100."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1360
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum IO load (permille)?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Tải trọng VR tối đa là gì (theo phần nghìn)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1362
-msgid ""
-"The highest tolerable IO load. Load here refers to the percentage of CPU "
-"cycles wasted waiting for IO for the entire system, that is it includes disk "
-"utilization by other processes. A value of 10 means that once the average "
-"number of cycles wasted waiting for IO is more than 10% non-idle, GNUnet "
-"will try to reduce IO until the load goes under the threshold. Reasonable "
-"values are typically between 10 and 75."
-msgstr ""
+msgid "The highest tolerable IO load. Load here refers to the percentage of 
CPU cycles wasted waiting for IO for the entire system, that is it includes 
disk utilization by other processes. A value of 10 means that once the average 
number of cycles wasted waiting for IO is more than 10% non-idle, GNUnet will 
try to reduce IO until the load goes under the threshold. Reasonable values 
are typically between 10 and 75."
+msgstr "Tải trọng VR cao nhất có thể tha thứ được. Ở đây thì tải trọng tham 
chiếu đến tỷ lệ phần trăm chu kỳ CPU bị phí khi đợi VR đối với toàn hệ thống, 
tức là nó cũng tính sử dụng đĩa của các tiến trình khác. Giá trị 10 có nghĩa là 
một khi số các chu kỳ trung bình bị phí khi đợi VR hơn 10% không nghỉ, GNUnet 
sẽ thử giảm VR đến khi tải trọng nhỏ hơn ngưỡng. Giá trị hợp lý thường nằm giữa 
10 và 75."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1373
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum CPU load (hard limit)?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Tải trọng CPU tối đa là gì (giới hạn cứng)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1374
-msgid ""
-"The highest tolerable CPU load. This is the hard limit, so once it is "
-"reached, gnunetd will start to massively drop data to reduce the load. Use "
-"with caution."
-msgstr ""
+msgid "The highest tolerable CPU load. This is the hard limit, so once it is 
reached, gnunetd will start to massively drop data to reduce the load. Use 
with caution."
+msgstr "Tải trọng CPU cao nhất có thể tha thứ được. Đây là giới hạn cứng, do 
đó một khi tới được, gnunetd sẽ bắt đầu bỏ rất nhiều dữ liệu để giảm tải trọng. 
Hãy sử dụng cẩn thận."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1385
-#, fuzzy
 msgid "What is the maximum upstream bandwidth (hard limit)?"
-msgstr "Kho dữ liệu có kích cỡ tối đa (theo MB)?"
+msgstr "Băng thông dòng ra tối đa là gì (giới hạn cứng)?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1386
-msgid ""
-"The limit is given as a percentage of the MAXNETUPBPS limit. Use 100 to "
-"have MAXNETUPBPS be the hard limit. Use zero for no limit."
-msgstr ""
+msgid "The limit is given as a percentage of the MAXNETUPBPS limit. Use 100 
to have MAXNETUPBPS be the hard limit. Use zero for no limit."
+msgstr "Giới hạn được ghi rõ theo phần trăm của giới hạn MAXNETUPBPS. Dùng 100 
để đặt MAXNETUPBPS là giới hạn cứng. 0 = vô hạn."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1397
-#, fuzzy
 msgid "Should we disable random padding (experimental option)?"
-msgstr "tắt đệm lót với dữ liệu ngẫu nhiên (vẫn thực nghiệm !)"
+msgstr "Có nên tắt đệm ngẫu nhiên (tùy chọn vẫn thực nghiệm) không?"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1409
 msgid "Use basic bandwidth limitation? (YES/NO). If in doubt, say YES."
-msgstr ""
+msgstr "Đặt giới hạn băng thông cơ bản không? (YES/NO) Chưa chắc thì đặt YES 
(có)."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1411
 msgid ""
-"Basic bandwidth limitation (YES) means simply that the bandwidth limits "
-"specified apply to GNUnet and only to GNUnet. If set to YES, you simply "
-"specify the maximum bandwidth (upstream and downstream) that GNUnet is "
-"allowed to use and GNUnet will stick to those limitations. This is useful "
-"if your overall bandwidth is so large that the limit is mostly used to "
-"ensure that enough capacity is left for other applications. Even if you "
-"want to dedicate your entire connection to GNUnet you should not set the "
-"limits to values higher than what you have since GNUnet uses those limits to "
-"determine for example the number of connections to establish (and it would "
-"be inefficient if that computation yields a number that is far too high). \n"
+"Basic bandwidth limitation (YES) means simply that the bandwidth limits 
specified apply to GNUnet and only to GNUnet. If set to YES, you simply 
specify the maximum bandwidth (upstream and downstream) that GNUnet is allowed 
to use and GNUnet will stick to those limitations. This is useful if your 
overall bandwidth is so large that the limit is mostly used to ensure that 
enough capacity is left for other applications. Even if you want to dedicate 
your entire connection to GNUnet you should not set the limits to values higher 
than what you have since GNUnet uses those limits to determine for example the 
number of connections to establish (and it would be inefficient if that 
computation yields a number that is far too high). \n"
 "\n"
-"While basic bandwidth limitation is simple and always works, there are some "
-"situations where it is not perfect. Suppose you are running another "
-"application which performs a larger download. During that particular time, "
-"it would be nice if GNUnet would throttle its bandwidth consumption "
-"(automatically) and resume using more bandwidth after the download is "
-"complete. This is obviously advanced magic since GNUnet will have to "
-"monitor the behavior of other applications. Another scenario is a monthly "
-"cap on bandwidth imposed by your ISP, which you would want to ensure is "
-"obeyed. Here, you may want GNUnet to monitor the traffic from other "
-"applications to ensure that the combined long-term traffic is within the pre-"
-"set bounds. Note that you should probably not set the bounds tightly since "
-"GNUnet may observe that the bounds are about to be broken but would be "
-"unable to stop other applications from continuing to use bandwidth.\n"
+"While basic bandwidth limitation is simple and always works, there are some 
situations where it is not perfect. Suppose you are running another 
application which performs a larger download. During that particular time, it 
would be nice if GNUnet would throttle its bandwidth consumption 
(automatically) and resume using more bandwidth after the download is complete. 
 This is obviously advanced magic since GNUnet will have to monitor the 
behavior of other applications. Another scenario is a monthly cap on bandwidth 
imposed by your ISP, which you would want to ensure is obeyed. Here, you may 
want GNUnet to monitor the traffic from other applications to ensure that the 
combined long-term traffic is within the pre-set bounds. Note that you should 
probably not set the bounds tightly since GNUnet may observe that the bounds 
are about to be broken but would be unable to stop other applications from 
continuing to use bandwidth.\n"
 "\n"
-"If either of these two scenarios applies, set BASICLIMITING to NO. Then set "
-"the bandwidth limits to the COMBINED amount of traffic that is acceptable "
-"for both GNUnet and other applications. GNUnet will then immediately "
-"throttle bandwidth consumption if the short-term average is above the limit, "
-"and it will also try to ensure that the long-term average is below the "
-"limit. Note however that using NO can have the effect of GNUnet (almost) "
-"ceasing operations after other applications perform high-volume downloads "
-"that are beyond the defined limits. GNUnet would reduce consumption until "
-"the long-term limits are again within bounds.\n"
+"If either of these two scenarios applies, set BASICLIMITING to NO. Then set 
the bandwidth limits to the COMBINED amount of traffic that is acceptable for 
both GNUnet and other applications. GNUnet will then immediately throttle 
bandwidth consumption if the short-term average is above the limit, and it will 
also try to ensure that the long-term average is below the limit. Note however 
that using NO can have the effect of GNUnet (almost) ceasing operations after 
other applications perform high-volume downloads that are beyond the defined 
limits. GNUnet would reduce consumption until the long-term limits are again 
within bounds.\n"
 "\n"
-"NO only works on platforms where GNUnet can monitor the amount of traffic "
-"that the local host puts out on the network. This is only implemented for "
-"Linux and Win32. In order for the code to work, GNUnet needs to know the "
-"specific network interface that is used for the external connection (after "
-"all, the amount of traffic on loopback or on the LAN should never be counted "
-"since it is irrelevant)."
+"NO only works on platforms where GNUnet can monitor the amount of traffic 
that the local host puts out on the network. This is only implemented for 
Linux and Win32. In order for the code to work, GNUnet needs to know the 
specific network interface that is used for the external connection (after all, 
the amount of traffic on loopback or on the LAN should never be counted since 
it is irrelevant)."
 msgstr ""
+"Giới hạn băng thông cơ bản (YES) có nghĩa đơn giản là mỗi giới hạn băng thông 
đưa ra chỉ áp dụng cho GNUnet. Nếu đặt thành YES (có) thì bạn đơn giản chỉ ghi 
rõ băng thông tối đa (dòng ra và dòng vào) cho phép GNUnet dùng, và GNUnet sẽ 
tuân theo những giới hạn đó. Có ích nếu băng thông toàn bộ lớn quá đến mức là 
giới hạn thường dùng để đảm bảo đủ khả năng còn lại cho các ứng dụng khác. Thậm 
chí nếu bạn muốn dành kết nối hoàn toàn cho GNUnet, không nên đặt giới hạn 
thành giá trị cao hơn khả năng, vì GNUnet dùng giới hạn đó để quyết định, ví 
dụ, số các kết nối nên thiết lập (không có hiệu quả nếu phép tính có kết quả là 
quá lớn).\n"
+"\n"
+"Dù chức năng hạn chế băng thông cơ bản vẫn đơn giản và lúc nào cũng hoạt động 
được, trong một số trường hợp nào đó nó không phải hoàn toàn. Giả sử bạn đang 
chạy một ứng dụng khác mà thực hiện một công việc tải xuống lớn hơn. Trong khi 
làm công việc đó, có ích nếu GNUnet giảm tiêu thụ băng thông (một cách tự 
động), cũng tăng lại một khi công việc tải xuống đó đã chạy xong. Chức năng này 
thực sự phức tạp, vì GNUnet phải theo dõi ứng xử của các ứng dụng khác. Một 
trường hợp khác là một ngưỡng băng thông hàng tháng được nhà cung cấp dịch vụ 
Internet (ISP) điều khiển: bạn muốn đảm bảo tuân theo nó. Trong trường hợp đó, 
bạn có thể muốn theo dõi tải cho mạng từ các ứng dụng khác để đảm bảo rằng tổng 
số tải trọng lâu dài nằm dưới ngưỡng định sẵn. Ghi chú rằng không nên đặt 
ngưỡng quá chặt chẽ vì GNUnet có thể phát hiện ngưỡng sắp bị vượt quá nhưng 
không thể ngăn cản ứng dụng khác tiếp tục chiếm băng thông.\n"
+"\n"
+"Nếu có một của hai trường hợp này, hãy đặt BASICLIMITING thành NO (không). 
Sau đó thì đặt giới hạn băng thông thành TỔNG SỐ tải trọng thoả đáng cho cả hai 
GNUnet và ứng dụng khác. GNUnet thì giảm ngay tiêu thụ băng thông nếu trung 
bình ngắn kỳ hơn giới hạn, nó cũng thử đảm bảo rằng trung bình lâu dài dưới 
giới hạn. Tuy nhiên, ghi chú rằng việc đặt NO (không) có kết quả có thể là 
GNUnet gần dừng hoạt động sau khi ứng dụng khác chạy công việc lớn mà vượt quá 
giới hạn đã xác định. Lúc đó, GNUnet sẽ giảm tiêu thụ đến khi giới hạn lâu dài 
lại nằm trong phạm vi đưa ra.\n"
+"\n"
+"Giá trị NO chỉ hoạt động được trên nền tảng thích hợp với GNUnet theo dõi tải 
cho mạng được máy cục bộ gửi. Chức năng này chỉ được thực hiện cho Linux và 
Win32. Để mà mã hoạt động được, GNUnet cần biết giao diện mạng dứt khoát dùng 
cho kết nối bên ngoài (thôi, lượng tải trọng trên mạch nội bộ hay LAN không bao 
giờ nên được đếm vì nó không thích đáng). "
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1428
 msgid "Network interface to monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Giao diện mạng cần theo dõi"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1429
-msgid ""
-"For which interfaces should we do accounting? GNUnet will evaluate the "
-"total traffic (not only the GNUnet related traffic) and adjust its bandwidth "
-"usage accordingly. You can currently only specify a single interface. GNUnet "
-"will also use this interface to determine the IP to use. Typical values are "
-"eth0, ppp0, eth1, wlan0, etc. 'ifconfig' will tell you what you have. "
-"Never use 'lo', that just won't work. Under Windows, specify the index "
-"number reported by 'gnunet-win-tool -n'."
-msgstr ""
+msgid "For which interfaces should we do accounting? GNUnet will evaluate the 
total traffic (not only the GNUnet related traffic) and adjust its bandwidth 
usage accordingly. You can currently only specify a single interface. GNUnet 
will also use this interface to determine the IP to use. Typical values are 
eth0, ppp0, eth1, wlan0, etc. 'ifconfig' will tell you what you have. Never 
use 'lo', that just won't work. Under Windows, specify the index number 
reported by 'gnunet-win-tool -n'."
+msgstr "Có nên tính đến những giao diện nào? GNUnet sẽ định giá tổng số tải 
trọng (không phải chỉ tải trọng liên quan đến GNUnet) và điều chỉnh sử dụng 
băng thông một cách thích hợp. Hiện thời người dùng chỉ có thể ghi rõ một giao 
diện riêng lẻ. GNUnet sẽ cũng sử dụng giao doện này để quyết định địa chỉ IP 
cần dùng. Giá trị thường dùng: eth0, ppp0, eth1, wlan0, v.v. Lệnh « ifconfig » 
sẽ hiển thị những giao diện sẵn sàng. Không bao giờ nên dùng « lo » vì nó không 
hoạt động được. Dưới Windows, hãy ghi rõ số chỉ mục trả lại bởi câu lệnh « 
gnunet-win-tool -n »."
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1440
-#, fuzzy
 msgid "Load management"
-msgstr "Quá nhiều đối số.\n"
+msgstr "Quản lý tải trọng"
 
 #: contrib/config-daemon.scm:1465 contrib/config-client.scm:413
 msgid "Root node"
-msgstr ""
+msgstr "Nút gốc"
 
 #: contrib/config-client.scm:153
 msgid "Where should gnunet-clients write their logs?"
-msgstr ""
+msgstr "Ứng dụng khách gnunet-clients nên ghi sổ theo dõi vào đâu?"
 
 #: contrib/config-client.scm:185
 msgid "On which machine and port is gnunetd running (for clients)?"
-msgstr ""
+msgstr "gnunetd đang chạy trên máy và cổng nào (cho ứng dụng khách)?"
 
 #: contrib/config-client.scm:186
 msgid "This is equivalent to the -H option. The format is IP:PORT."
-msgstr ""
+msgstr "Đây tương đương với tùy chọn « -H ». Định dạng là « IP:CỔNG »."
 
 #: contrib/config-client.scm:197
-#, fuzzy
 msgid "What is the path to the configuration file for gnunetd?"
-msgstr "in ra đầu ra tiêu chuẩn một giá trị từ tập tin cấu hình"
+msgstr "Tập tin cấu hình gnunetd có đường dẫn nào?"
 
 #: contrib/config-client.scm:198
 msgid "This option is used when clients need to start gnunetd."
-msgstr ""
+msgstr "Tùy chọn này dùng khi ứng dụng khách cần khởi chạy gnunetd."
 
 #: contrib/config-client.scm:210
-#, fuzzy
 msgid "General options"
-msgstr "Tùy chọn không xác định.\n"
+msgstr "Tùy chọn chung"
 
 #: contrib/config-client.scm:227
 msgid "Do not add metadata listing the creation time for inserted content"
-msgstr ""
+msgstr "Không nên thêm siêu dữ liệu mà ghi nhớ giờ tạo của nội dung được chèn 
vào"
 
 #: contrib/config-client.scm:239
 msgid "Which non-default extractors should GNUnet use for keyword extractors"
-msgstr ""
+msgstr "Đối với bộ trích khác từ khoá, GNUnet nên dùng những bộ trích khác mặc 
định nào?"
 
 #: contrib/config-client.scm:240
 msgid ""
-"Specify which additional extractor libraries should be used. gnunet-insert "
-"uses libextractor to extract keywords from files. libextractor can be "
-"dynamically extended to handle additional file formats. If you want to use "
-"more than the default set of extractors, specify additional extractor "
-"libraries here. The format is [[-]LIBRARYNAME[:[-]LIBRARYNAME]*].\n"
+"Specify which additional extractor libraries should be used. gnunet-insert 
uses libextractor to extract keywords from files. libextractor can be 
dynamically extended to handle additional file formats. If you want to use more 
than the default set of extractors, specify additional extractor libraries 
here. The format is [[-]LIBRARYNAME[:[-]LIBRARYNAME]*].\n"
 "\n"
-"The default is to use filenames and to break larger words at spaces (and "
-"underscores, etc.). This should be just fine for most people. The '-' "
-"before a library name indicates that this should be executed last and makes "
-"only sense for the split-library."
+"The default is to use filenames and to break larger words at spaces (and 
underscores, etc.). This should be just fine for most people. The '-' before a 
library name indicates that this should be executed last and makes only sense 
for the split-library."
 msgstr ""
+"Ghi rõ những thư viện trích bổ sung nào nên dùng. Tiến trình chèn 
gnunet-insert sử dụng libextractor để trích các từ khoá khỏi tập tin. 
libextractor cũng có thể mở rộng động để quản lý định dạng tập tin bổ sung. 
Muốn sử dụng bộ trích bên ngoài tập hợp mặc định thì ghi rõ ở đây những thư 
viện trích bổ sung. Định dạng là « [[-]tên_thư_viện[:[-]tên_thư_viện]*] ».\n"
+"\n"
+"Mặc định là dùng tên tập tin, và ngắt từ lớn ở dấu cách, dấu gạch dưới v.v. 
Đây nên ổn cho phần lớn người dùng. Dấu gạch nối « - » đằng trước một tên thư 
viện có ngụ ý nó nên được thực hiện cuối cùng, thích hợp chỉ cho split-library."
 
 #: contrib/config-client.scm:253
 msgid "How many entries should the URI DB table have?"
-msgstr ""
+msgstr "Bảng DB URI nên chứa bao nhiêu mục nhập?"
 
 #: contrib/config-client.scm:254
-msgid ""
-"GNUnet uses two bytes per entry on the disk. This database is used to keep "
-"track of how a particular URI has been used in the past. For example, "
-"GNUnet may remember that a particular URI has been found in a search "
-"previously or corresponds to a file uploaded by the user. This information "
-"can then be used by user-interfaces to filter URI lists, such as search "
-"results. If the database is full, older entries will be discarded. The "
-"default value should be sufficient without causing undue disk utilization."
-msgstr ""
+msgid "GNUnet uses two bytes per entry on the disk. This database is used to 
keep track of how a particular URI has been used in the past. For example, 
GNUnet may remember that a particular URI has been found in a search previously 
or corresponds to a file uploaded by the user. This information can then be 
used by user-interfaces to filter URI lists, such as search results. If the 
database is full, older entries will be discarded. The default value should be 
sufficient without causing undue disk utilization."
+msgstr "GNUnet dùng hai byte cho mỗi mục nhập trên đĩa. Cơ sở dữ liệu này dùng 
để theo dõi một URI nào đó đã được sử dụng như thế nào. Ví dụ, GNUnet có thể 
nhớ rằng một URI nào đó đã được phát hiện bằng một công việc tìm kiếm trước, 
hay tương ứng với một tập tin được người dùng tải lên. Thông tin này thì có thể 
được dùng bởi giao diện người dùng để lọc danh sách các URI, như kết quả tìm 
kiếm. Nếu cơ sở dữ liệu bị đầy thì hủy các mục nhập cũ. Giá trị mặc định nên ổn 
mà không gây ra sử dụng đĩa một cách quá chừng."
 
 #: contrib/config-client.scm:265
 msgid "Location of the file specifying metadata for the auto-share directory"
-msgstr ""
+msgstr "Vị trí của tập tin ghi rõ siêu dữ liệu cho thư mục tự động chia sẻ"
 
 #: contrib/config-client.scm:277
-msgid ""
-"Location of the file with the PID of any running gnunet-auto-share daemon "
-"process"
-msgstr ""
+msgid "Location of the file with the PID of any running gnunet-auto-share 
daemon process"
+msgstr "Vị trí của tập tin chứa PID của bất kỳ tiến trình nền 
gnunet-auto-share"
 
 #: contrib/config-client.scm:289
 msgid "Location of the log file for gnunet-auto-share"
-msgstr ""
+msgstr "Vị trí của tập tin theo dõi cho gnunet-auto-share"
 
 #: contrib/config-client.scm:301
 msgid "File-Sharing options"
-msgstr ""
+msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
 
 #: contrib/config-client.scm:319
 msgid "Which plugins should be loaded by gnunet-gtk?"
-msgstr ""
+msgstr "gnunet-gtk nên nạp những phần bổ sung nào?"
 
 #: contrib/config-client.scm:320
-msgid ""
-"Load the about plugin for the about dialog. The daemon plugin allows "
-"starting and stopping of gnunetd and displays information about gnunetd. "
-"The fs plugin provides the file-sharing functionality. The stats plugin "
-"displays various statistics about gnunetd."
-msgstr ""
+msgid "Load the about plugin for the about dialog. The daemon plugin allows 
starting and stopping of gnunetd and displays information about gnunetd. The 
fs plugin provides the file-sharing functionality. The stats plugin displays 
various statistics about gnunetd."
+msgstr "Nạp phần bổ sung about cho hộp thoại giới thiệu. Phần bổ sung daemon 
cho phép khởi chạy và dừng chạy trình nền gnunetd, và hiển thị thông tin về 
gnunetd. Phần bổ sung fs cung cấp chức năng chia sẻ tập tin. Phần bổ sung stats 
hiển thị thống kê khác nhau về gnunetd."
 
 #: contrib/config-client.scm:331
 msgid "How frequently (in milli-seconds) should the statistics update?"
-msgstr ""
+msgstr "Thống kê có nên cập nhật thường xuyên cỡ nào (theo mili-giây)?"
 
 #: contrib/config-client.scm:332
-msgid ""
-"Each pixel in the stats dialog corresponds to the time interval specified "
-"here."
-msgstr ""
+msgid "Each pixel in the stats dialog corresponds to the time interval 
specified here."
+msgstr "Mỗi điểm ảnh trong hộp thoại thống kê thì tương ứng với khoảng thời 
gian đưa ra ở đây."
 
 #: contrib/config-client.scm:344
 msgid "Do not show thumbnail previews from meta-data in search results"
-msgstr ""
+msgstr "Không hiển thị ô xem thử ảnh mẫu từ siêu dữ liệu trong kết quả tìm 
kiếm"
 
 #: contrib/config-client.scm:345
-msgid ""
-"This option is useful for people who maybe offended by some previews or use "
-"gnunet-gtk at work and would like to avoid bad surprises."
-msgstr ""
+msgid "This option is useful for people who maybe offended by some previews or 
use gnunet-gtk at work and would like to avoid bad surprises."
+msgstr "Tùy chọn này có ích cho người dùng không thích một số ô xem thử, hoặc 
sử dụng gnunet-gtk ở chỗ làm và muốn tránh sự ngạc nhiên xấu."
 
 #: contrib/config-client.scm:356
 msgid "Do not show search results for files that were uploaded by us"
-msgstr ""
+msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
 
 #: contrib/config-client.scm:357
-msgid ""
-"This option is useful to eliminate files that the user already has from the "
-"search. Naturally, enabling this option maybe confusing because some "
-"obviously expected search results would no longer show up. This option only "
-"works if the URI_DB_SIZE option under FS is not zero (since the URI DB is "
-"used to determine which files the user is sharing)"
-msgstr ""
+msgid "This option is useful to eliminate files that the user already has from 
the search. Naturally, enabling this option maybe confusing because some 
obviously expected search results would no longer show up. This option only 
works if the URI_DB_SIZE option under FS is not zero (since the URI DB is used 
to determine which files the user is sharing)"
+msgstr "Tùy chọn này có ích để loại ra việc tìm kiếm những tập tin đã có trên 
máy đó. Tất nhiên, bật tùy chọn có thể gây ra bối rối vì một số kết quả tìm 
kiếm mong đợi sẽ không được hiển thị. Tùy chọn này chỉ hoạt động được nếu tùy 
chọn URI_DB_SIZE (kích cỡ cơ sở dữ liệu URI) dưới FS khác số không (vì cơ sở dữ 
liệu URI được dùng để quyết định những tập tin được người dùng chia sẻ)"
 
 #: contrib/config-client.scm:369
-#, fuzzy
 msgid "To which directory should gnunet-gtk save downloads to?"
-msgstr "Trình nền gnunetd nên chạy với tư cách người dùng nào?"
+msgstr "gnunet-gtk nên lưu tập tin tải về vào thư mục nào?"
 
 #: contrib/config-client.scm:381
 msgid "Options related to gnunet-gtk"
-msgstr ""
+msgstr "Tùy chọn liên quan đến gnunet-gtk"
 
 #: contrib/config-client.scm:401
 msgid "Full pathname of GNUnet client HOME directory"
-msgstr ""
+msgstr "Tên đường dẫn đầy đủ đến thư mục HOME khách GNUnet"
 
 #: contrib/config-client.scm:402
 msgid "The directory for GNUnet files that belong to the user."
-msgstr ""
-
-#~ msgid "%s(%s) operation returned no results.\n"
-#~ msgstr "Thao tác %s(%s) không trả lại kết quả.\n"
-
-#~ msgid "'%s(%s,%s)' succeeded\n"
-#~ msgstr "« %s(%s,%s) » đã thành công\n"
-
-#~ msgid "'%s(%s,%s)' failed.\n"
-#~ msgstr "« %s(%s,%s) » bị lỗi.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "You must specify at least one directory for sharing.\n"
-#~ msgstr "Phải ghi rõ chỉ một thư mục để chia sẻ.\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to %s:%u in %ds\n"
-#~ msgstr "Lỗi kết nối tới %s:%u trong %ds\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to %s:%u\n"
-#~ msgstr "Lỗi kết nối tới %s:%u\n"
-
-#~ msgid "`%s' failed at %s:%d in %s with error: %s\n"
-#~ msgstr "« %s » thất bại tại %s:%d trong %s với lỗi: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Joined room `%s' as user `%s'.\n"
-#~ "Type message and hit return to send.\n"
-#~ "Type `%s' when ready to quit.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vào phòng « %s » dưới người dùng « %s ».\n"
-#~ "Gõ tin nhẳn, rồi bấm phím Return để gửi.\n"
-#~ "Gõ « %s » khi sẵn sàng thoát.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "set interval for availability of updates to SECONDS (for namespace "
-#~ "insertions only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "đặt khoảng thời gian cho cập nhật thành GIÂY (chỉ cho sự chèn không gian "
-#~ "tên)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "specifies this as an aperiodic but updated publication (for namespace "
-#~ "insertions only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "chỉ ra đồ này như là một sự công bố không theo chu kỳ nhưng đã cập nhật "
-#~ "(chỉ cho chèn không gian tên)"
-
-#~ msgid "specify creation time for SBlock (see man-page for format)"
-#~ msgstr "chỉ ra thời gian tạo SBlock (xem trang man để biết định dạng)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "ID of the previous version of the content (for namespace update only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mã số của phiên bản nội dung trước (chỉ cho cập nhật không gian tên)"
-
-#~ msgid "Parsing time failed. Use `%s' format.\n"
-#~ msgstr "Phân tích thời gian thất bại. Hãy dùng định dạng « %s ».\n"
-
-#~ msgid "Publication interval for periodic publication changed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Khoảng thời gian giữa hai lần công bố bị thay đổi cho chức năng công bố "
-#~ "theo định kỳ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Publishing update for periodically updated content more than a week ahead "
-#~ "of schedule.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Đang công bố bản cập nhật cho nội dung cập nhật theo định kỳ nhiều hơn "
-#~ "một tuần trước lịch.\n"
+msgstr "Thư mục chứa những tập tin GNUnet mà thuộc về người dùng."

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]