gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r8458 - Extractor/po


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r8458 - Extractor/po
Date: Tue, 12 May 2009 08:33:35 -0600

Author: grothoff
Date: 2009-05-12 08:33:35 -0600 (Tue, 12 May 2009)
New Revision: 8458

Modified:
   Extractor/po/vi.po
Log:
vipo

Modified: Extractor/po/vi.po
===================================================================
--- Extractor/po/vi.po  2009-05-11 19:01:21 UTC (rev 8457)
+++ Extractor/po/vi.po  2009-05-12 14:33:35 UTC (rev 8458)
@@ -1,22 +1,22 @@
 # Vietnamese translation for LibExtractor.
-# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # Copyright © 2006 Christian Grothoff
-# This file is distributed under the same license as the libextractor-0.5.20a 
package.
+# This file is distributed under the same license as the libextractor package.
 # Clytie Siddall <address@hidden>, 2005-2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libextractor 0.5.20a\n"
+"Project-Id-Version: libextractor 0.5.22\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
 "POT-Creation-Date: 2009-02-15 22:36-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-22 17:51+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-12 22:57+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
 #: src/main/extract.c:49
 #, c-format
@@ -31,11 +31,8 @@
 
 #: src/main/extract.c:52
 #, c-format
-msgid ""
-"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
-msgstr ""
-"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
-"ngắn.\n"
+msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
+msgstr "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với 
tùy chọn ngắn.\n"
 
 #: src/main/extract.c:126
 msgid "do not remove any duplicates"
@@ -46,12 +43,8 @@
 msgstr "hiển thị dữ liệu xuất có dạng bibtex"
 
 #: src/main/extract.c:130
-msgid ""
-"use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter "
-"language code LANG"
-msgstr ""
-"sử dụng trình rút văn bản thuần thuộc giống loại cho ngôn ngữ có mã ngôn ngữ "
-"bằng hai chữ là LANG"
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG"
+msgstr "sử dụng trình rút văn bản thuần thuộc giống loại cho ngôn ngữ có mã 
ngôn ngữ bằng hai chữ là LANG"
 
 #: src/main/extract.c:132
 msgid "remove duplicates only if types match"
@@ -59,15 +52,11 @@
 
 #: src/main/extract.c:134
 msgid "use the filename as a keyword (loads filename-extractor plugin)"
-msgstr ""
-"dùng tên tập tin là một từ khoá (thì tải bổ sung « filename-extractor » [rút "
-"tên tập tin])"
+msgstr "dùng tên tập tin là một từ khoá (thì tải bổ sung « filename-extractor 
» [rút tên tập tin])"
 
 #: src/main/extract.c:136
 msgid "produce grep-friendly output (all results on one line per file)"
-msgstr ""
-"tạo ra kết xuất thân thiện với grep (mọi kết quả trên cùng dòng của mỗi tập "
-"tin)"
+msgstr "tạo ra kết xuất thân thiện với grep (mọi kết quả trên cùng dòng của 
mỗi tập tin)"
 
 #: src/main/extract.c:138
 msgid "print this help"
@@ -91,8 +80,7 @@
 
 #: src/main/extract.c:148
 msgid "print only keywords of the given TYPE (use -L to get a list)"
-msgstr ""
-"hiển thị chỉ từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho thôi (dùng « -L » để xem danh sách)"
+msgstr "hiển thị chỉ từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho thôi (dùng « -L » để xem danh 
sách)"
 
 #: src/main/extract.c:150
 msgid "remove duplicates even if keyword types do not match"
@@ -190,8 +178,7 @@
 #: src/main/extract.c:607
 #, c-format
 msgid "Use --help to get a list of options.\n"
-msgstr ""
-"Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem một danh sách các tùy chọn.\n"
+msgstr "Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem một danh sách các tùy 
chọn.\n"
 
 #: src/main/extract.c:663
 #, c-format
@@ -702,11 +689,11 @@
 
 #: src/main/extractor.c:180
 msgid "preferred display style (GNUnet)"
-msgstr ""
+msgstr "kiểu trình bày ưa thích (GNUnet)"
 
 #: src/main/extractor.c:181
 msgid "GNUnet URI of ECBC data"
-msgstr ""
+msgstr "URI GNUnet của dữ liệu ECBC"
 
 #: src/main/extractor.c:604
 #, c-format
@@ -715,12 +702,8 @@
 
 #: src/main/extractor.c:768
 #, c-format
-msgid ""
-"Resolving symbol `%s' in library `%s' failed, so I tried `%s', but that "
-"failed also.  Errors are: `%s' and `%s'.\n"
-msgstr ""
-"Việc tháo gỡ ký hiệu « %s » trong thư viện « %s » bị lỗi, thì đã cố « %s », "
-"nhưng mà nó cũng không thành công. Gặp lỗi « %s » và « %s ».\n"
+msgid "Resolving symbol `%s' in library `%s' failed, so I tried `%s', but that 
failed also.  Errors are: `%s' and `%s'.\n"
+msgstr "Việc tháo gỡ ký hiệu « %s » trong thư viện « %s » bị lỗi, thì đã cố « 
%s », nhưng mà nó cũng không thành công. Gặp lỗi « %s » và « %s ».\n"
 
 #: src/main/extractor.c:805
 #, c-format
@@ -1451,13 +1434,12 @@
 msgstr "âm lập thể"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:253
-#, fuzzy
 msgid "joint stereo"
-msgstr "âm lập thể"
+msgstr "âm lập thể chung"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:254
 msgid "dual channel"
-msgstr ""
+msgstr "kênh đôi"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:255 src/plugins/wavextractor.c:119
 msgid "mono"
@@ -1465,49 +1447,47 @@
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:258
 msgid "MPEG-1"
-msgstr ""
+msgstr "MPEG-1"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:259
 msgid "MPEG-2"
-msgstr ""
+msgstr "MPEG-2"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:260
 msgid "MPEG-2.5"
-msgstr ""
+msgstr "MPEG-2.5"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:263
 msgid "Layer I"
-msgstr ""
+msgstr "Lớp 1"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:264
 msgid "Layer II"
-msgstr ""
+msgstr "Lớp 2"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:265
 msgid "Layer III"
-msgstr ""
+msgstr "Lớp 3"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:475
 msgid "VBR"
-msgstr ""
+msgstr "VBR"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:475
 msgid "CBR"
-msgstr ""
+msgstr "CBR"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:478
-#, fuzzy
 msgid "no copyright"
-msgstr "bản quyền"
+msgstr "không có tác quyền"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:479
 msgid "original"
-msgstr ""
+msgstr "gốc"
 
 #: src/plugins/mp3extractor.c:479
-#, fuzzy
 msgid "copy"
-msgstr "công ty"
+msgstr "chép"
 
 #: src/plugins/ole2/ole2extractor.c:252
 msgid "No Proofing"
@@ -1595,8 +1575,7 @@
 msgid ""
 "Please provide the name of the language you are building\n"
 "a dictionary for.  For example:\n"
-msgstr ""
-"Hãy cung cấp tên ngôn ngữ mà bạn đang xây dựng từ điển cho nó. Lấy thí dụ :\n"
+msgstr "Hãy cung cấp tên ngôn ngữ mà bạn đang xây dựng từ điển cho nó. Lấy thí 
dụ :\n"
 
 #: src/plugins/printable/dictionary-builder.c:111
 #: src/plugins/printable/dictionary-builder.c:165
@@ -1622,12 +1601,3 @@
 #, c-format
 msgid "codec: %s, %u fps, %u ms"
 msgstr "codec: %s, %u khung/giây, %u miligiây"
-
-#~ msgid "(variable bps)"
-#~ msgstr "(bit/giây thay đổi)"
-
-#~ msgid "Source RPM %d.%d"
-#~ msgstr "RPM nguồn %d.%d"
-
-#~ msgid "Binary RPM %d.%d"
-#~ msgstr "RPM nhị phân %d.%d"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]