gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r36800 - gnunet/src/identity-provider


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r36800 - gnunet/src/identity-provider
Date: Sun, 10 Jan 2016 00:06:05 +0100

Author: schanzen
Date: 2016-01-10 00:06:05 +0100 (Sun, 10 Jan 2016)
New Revision: 36800

Modified:
  gnunet/src/identity-provider/gnunet-service-identity-provider.c
  gnunet/src/identity-provider/identity_token.c
  gnunet/src/identity-provider/identity_token.h
Log:
- refactor


Modified: gnunet/src/identity-provider/gnunet-service-identity-provider.c
===================================================================
--- gnunet/src/identity-provider/gnunet-service-identity-provider.c   
2016-01-09 17:45:50 UTC (rev 36799)
+++ gnunet/src/identity-provider/gnunet-service-identity-provider.c   
2016-01-09 23:06:05 UTC (rev 36800)
@@ -32,7 +32,6 @@
 #include "gnunet_namestore_service.h"
 #include "gnunet_statistics_service.h"
 #include "gnunet_gns_service.h"
-#include <jansson.h>
 #include "gnunet_signatures.h"
 #include "identity_provider.h"
 #include "identity_token.h"
@@ -328,7 +327,7 @@
  char *token_metadata;
  char *write_ptr;
  char *enc_token_str;
- const char *key;
+ char *val_str;
  const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key;
  struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey pub_key;
  struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey *new_ecdhe_privkey;
@@ -343,11 +342,8 @@
  struct GNUNET_TIME_Absolute new_iat;
  struct GNUNET_TIME_Absolute new_nbf;
  struct IdentityToken *new_token;
- json_t *payload_json;
- json_t *value;
- json_t *cur_value;
- json_t *token_nbf_json;
- json_t *token_exp_json;
+ struct TokenAttr *cur_value;
+ struct TokenAttr *attr;
  size_t token_metadata_len;
 
  priv_key = GNUNET_IDENTITY_ego_get_private_key (ego_entry->ego);
@@ -363,12 +359,19 @@
  //but this service will reissue new tokens that can be retrieved from GNS
  //automatically.
 
- payload_json = token->payload;
-
- token_exp_json = json_object_get (payload_json, "exp");
- token_nbf_json = json_object_get (payload_json, "nbf");
- token_exp.abs_value_us = json_integer_value(token_exp_json);
- token_nbf.abs_value_us = json_integer_value(token_nbf_json);
+ for (attr = token->attr_head; NULL != attr; attr = attr->next)
+ {
+  if (0 == strcmp (attr->name, "exp"))
+  {
+   sscanf (attr->val_head->value,
+       "%lu",
+       &token_exp.abs_value_us);
+  } else if (0 == strcmp (attr->name, "nbf")) {
+   sscanf (attr->val_head->value,
+       "%lu",
+       &token_nbf.abs_value_us);
+  }
+ }
  token_rel_exp = GNUNET_TIME_absolute_get_difference (token_nbf, token_exp);
 
  token_ttl = GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (token_exp);
@@ -379,7 +382,6 @@
   {
    min_rel_exp = token_ttl;
   }
-  json_decref (payload_json);
   GNUNET_free (token);
   token = NULL;
   GNUNET_free (label);
@@ -396,41 +398,52 @@
  new_exp = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (token_rel_exp);
  new_nbf = GNUNET_TIME_absolute_get ();
  new_iat = new_nbf;
-
- json_object_foreach(payload_json, key, value) {
-  if (0 == strcmp (key, "exp"))
+ for (attr = token->attr_head; NULL != attr; attr = attr->next)
+ {
+  if (0 == strcmp (attr->name, "exp"))
   {
-   token_add_json (new_token, key, json_integer (new_exp.abs_value_us));
+   GNUNET_asprintf (&val_str, "%ul", new_exp.abs_value_us);
+   token_add_attr (new_token, attr->name, val_str);
+   GNUNET_free (val_str);
   }
-  else if (0 == strcmp (key, "nbf"))
+  else if (0 == strcmp (attr->name, "nbf"))
   {
-   token_add_json (new_token, key, json_integer (new_nbf.abs_value_us));
+   GNUNET_asprintf (&val_str, "%ul", new_nbf.abs_value_us);
+   token_add_attr (new_token, attr->name, val_str);
+   GNUNET_free (val_str);
   }
-  else if (0 == strcmp (key, "iat"))
+  else if (0 == strcmp (attr->name, "iat"))
   {
-   token_add_json (new_token, key, json_integer (new_iat.abs_value_us));
+   GNUNET_asprintf (&val_str, "%ul", new_iat.abs_value_us);
+   token_add_attr (new_token, attr->name, val_str);
+   GNUNET_free (val_str);
   }
-  else if ((0 == strcmp (key, "iss"))
-       || (0 == strcmp (key, "aud")))
+  else if ((0 == strcmp (attr->name, "iss"))
+       || (0 == strcmp (attr->name, "aud")))
   {
    //Omit
   }
-  else if ((0 == strcmp (key, "sub"))
-       || (0 == strcmp (key, "rnl")))
+  else if (0 == strcmp (attr->name, "sub"))
   {
-   token_add_json (new_token, key, value);
+   token_add_attr (new_token,
+           attr->name,
+           attr->val_head->value);
   }
-  else {
-   GNUNET_CRYPTO_hash (key,
-             strlen (key),
+  else 
+  {
+   GNUNET_CRYPTO_hash (attr->name,
+             strlen (attr->name),
              &key_hash);
    //Check if attr still exists. omit of not
-   if (GNUNET_NO != GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains 
(ego_entry->attr_map,
-                                &key_hash))
+   if (GNUNET_NO != 
+     GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains (ego_entry->attr_map,
+                         &key_hash))
    {
     cur_value = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get (ego_entry->attr_map,
                            &key_hash);
-    token_add_json (new_token, key, cur_value);
+    GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (new_token->attr_head,
+                   new_token->attr_tail,
+                   cur_value);
    }
   }
  }
@@ -441,8 +454,6 @@
                  &new_ecdhe_privkey,
                  &enc_token_str));
 
- json_decref (payload_json);
-
  token_record[0].data = enc_token_str;
  token_record[0].data_size = strlen (enc_token_str) + 1;
  token_record[0].expiration_time = rd_exp; //Old expiration time
@@ -504,10 +515,22 @@
         const struct GNUNET_HashCode *key,
         void *value)
 {
- json_t *attr_value = value;
+ struct TokenAttr *attr = value;
+ struct TokenAttrValue *val;
+ struct TokenAttrValue *tmp_val;
+ for (val = attr->val_head; NULL != val;)
+ {
+  tmp_val = val->next;
+  GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (attr->val_head,
+                 attr->val_tail,
+                 val);
+  GNUNET_free (val->value);
+  GNUNET_free (val);
+  val = tmp_val;
+ }
+ GNUNET_free (attr->name);
+ GNUNET_free (attr);
 
- json_decref (attr_value);
-
  return GNUNET_YES;
 }
 
@@ -612,9 +635,10 @@
          const struct GNUNET_GNSRECORD_Data *rd)
 {
  struct EgoEntry *ego_entry = cls;
- json_t *attr_value;
  struct GNUNET_HashCode key;
- char* attr;
+ struct TokenAttr *attr;
+ struct TokenAttrValue *val;
+ char *val_str;
  int i;
 
  if (NULL == lbl)
@@ -639,15 +663,20 @@
  {
   if (rd->record_type == GNUNET_GNSRECORD_TYPE_ID_ATTR)
   {
-   attr = GNUNET_GNSRECORD_value_to_string (rd->record_type,
-                        rd->data,
-                        rd->data_size);
-   attr_value = json_string (attr);
+   val_str = GNUNET_GNSRECORD_value_to_string (rd->record_type,
+                       rd->data,
+                       rd->data_size);
+   attr = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttr));
+   attr->name = GNUNET_strdup (lbl);
+   val = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttrValue));
+   val->value = val_str;
+   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (attr->val_head,
+                  attr->val_tail,
+                  val);
    GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (ego_entry->attr_map,
                     &key,
-                     attr_value,
+                     attr,
                     
GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
-   GNUNET_free (attr);
   }
 
   GNUNET_NAMESTORE_zone_iterator_next (ns_it);
@@ -654,22 +683,25 @@
   return;
  }
 
- attr_value = json_array();
+ attr = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttr));
+ attr->name = GNUNET_strdup (lbl);
  for (i = 0; i < rd_count; i++)
  {
   if (rd[i].record_type == GNUNET_GNSRECORD_TYPE_ID_ATTR)
   {
-   attr = GNUNET_GNSRECORD_value_to_string (rd[i].record_type,
-                        rd[i].data,
-                        rd[i].data_size);
-   json_array_append_new (attr_value, json_string (attr));
-   GNUNET_free (attr);
+   val_str = GNUNET_GNSRECORD_value_to_string (rd[i].record_type,
+                         rd[i].data,
+                         rd[i].data_size);
+   val = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttrValue));
+   val->value = val_str;
+   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (attr->val_head,
+                  attr->val_tail,
+                  val);
   }
-
  }
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (ego_entry->attr_map,
                   &key,
-                   attr_value,
+                   attr,
                   
GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
  GNUNET_NAMESTORE_zone_iterator_next (ns_it);
  return;
@@ -947,6 +979,7 @@
  char *enc_token_str;
  char *token_metadata;
  char* write_ptr;
+ char* attr_val;
  uint64_t time;
  uint64_t exp_time;
  uint64_t rnd_key;
@@ -973,9 +1006,13 @@
  time = GNUNET_TIME_absolute_get().abs_value_us;
  exp_time = time + token_expiration_interval.rel_value_us;
 
- token_add_json (handle->token, "nbf", json_integer (time));
- token_add_json (handle->token, "iat", json_integer (time));
- token_add_json (handle->token, "exp", json_integer (exp_time));
+ GNUNET_asprintf (&attr_val, "%ul", time);
+ token_add_attr (handle->token, "nbf", attr_val);
+ token_add_attr (handle->token, "iat", attr_val);
+ GNUNET_free (attr_val);
+ GNUNET_asprintf (&attr_val, "%ul", exp_time);
+ token_add_attr (handle->token, "exp", attr_val);
+ GNUNET_free (attr_val);
  token_add_attr (handle->token, "nonce", nonce_str);
 
  //Token in a serialized encrypted format 
@@ -1036,7 +1073,6 @@
 {
  int i;
  char* data;
- json_t *attr_arr;
  struct IssueHandle *handle = cls;
  struct GNUNET_HashCode key;
 
@@ -1073,9 +1109,9 @@
                        rd->data,
                        rd->data_size);
    GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Adding value: %s\n", data);
-   token_add_json (handle->token,
+   token_add_attr (handle->token,
            label,
-           json_string (data));
+           data);
    GNUNET_free (data);
   }
   GNUNET_NAMESTORE_zone_iterator_next (handle->ns_it);
@@ -1083,7 +1119,6 @@
  }
 
  i = 0;
- attr_arr = json_array();
  for (; i < rd_count; i++)
  {
   if (rd->record_type == GNUNET_GNSRECORD_TYPE_ID_ATTR)
@@ -1092,16 +1127,11 @@
                        rd[i].data,
                        rd[i].data_size);
    GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Adding value: %s\n", data);
-   json_array_append_new (attr_arr, json_string (data));
+   token_add_attr (handle->token, label, data);
    GNUNET_free (data);
   }
  }
 
- if (0 < json_array_size (attr_arr))
- {
-  token_add_json (handle->token, label, attr_arr);
- }
- json_decref (attr_arr);
  GNUNET_NAMESTORE_zone_iterator_next (handle->ns_it);
 }
 
@@ -1342,17 +1372,17 @@
  identity_handle = GNUNET_IDENTITY_connect (cfg,
                       &list_ego,
                       NULL);
- 
+
  if (GNUNET_OK == 
    GNUNET_CONFIGURATION_get_value_time (cfg,
-                       "identity-provider",
-                      "TOKEN_EXPIRATION_INTERVAL",
-                      &token_expiration_interval))
+                      "identity-provider",
+                      "TOKEN_EXPIRATION_INTERVAL",
+                      &token_expiration_interval))
  {
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
         "Time window for zone iteration: %s\n",
         GNUNET_STRINGS_relative_time_to_string 
(token_expiration_interval,
-                                   
GNUNET_YES));
+                            GNUNET_YES));
  } else {
   token_expiration_interval = DEFAULT_TOKEN_EXPIRATION_INTERVAL;
  }

Modified: gnunet/src/identity-provider/identity_token.c
===================================================================
--- gnunet/src/identity-provider/identity_token.c    2016-01-09 17:45:50 UTC 
(rev 36799)
+++ gnunet/src/identity-provider/identity_token.c    2016-01-09 23:06:05 UTC 
(rev 36800)
@@ -29,7 +29,14 @@
 #include "identity_token.h"
 #include <jansson.h>
 
+#define JWT_ALG "alg"
 
+#define JWT_ALG_VALUE "ED512"
+
+#define JWT_TYP "typ"
+
+#define JWT_TYP_VALUE "jwt"
+
 /**
 * Crypto helper functions
 */
@@ -176,8 +183,6 @@
 }
 
 
-
-
 /**
 * Identity Token API
 */
@@ -203,20 +208,10 @@
  audience = GNUNET_STRINGS_data_to_string_alloc (aud,
                          sizeof (struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey));
 
-
-
  token = GNUNET_malloc (sizeof (struct IdentityToken));
-
- token->header = json_object();
- token->payload = json_object();
-
- json_object_set_new (token->header, "alg", json_string ("ED512"));
- json_object_set_new (token->header, "typ", json_string ("JWT"));
-
- json_object_set_new (token->payload, "iss", json_string (issuer));
- json_object_set_new (token->payload, "aud", json_string (audience));
- json_object_set_new (token->payload, "sub", json_string (issuer));
-
+ token_add_attr (token, "iss", issuer);
+ token_add_attr (token, "aud", audience);
+ token_add_attr (token, "sub", issuer);
  token->aud_key = *aud;
  GNUNET_free (issuer);
  GNUNET_free (audience);
@@ -226,50 +221,115 @@
 void
 token_destroy (struct IdentityToken *token)
 {
- json_decref (token->header);
- json_decref (token->payload);
+ struct TokenAttr *attr;
+ struct TokenAttr *tmp_attr;
+ struct TokenAttrValue *val;
+ struct TokenAttrValue *tmp_val;
+
+ for (attr = token->attr_head; NULL != attr;)
+ {
+  tmp_attr = attr->next;
+  GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (token->attr_head,
+                 token->attr_tail,
+                 attr);
+  for (val = attr->val_head; NULL != val;)
+  {
+   tmp_val = val->next;
+   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (attr->val_head,
+                  attr->val_tail,
+                  val);
+   GNUNET_free (val->value);
+   GNUNET_free (val);
+   val = tmp_val;
+  }
+  GNUNET_free (attr->name);
+  GNUNET_free (attr);
+  attr = tmp_attr;
+ }
+
+ 
  GNUNET_free (token);
 }
 
 void
-token_add_attr (const struct IdentityToken *token,
-                     const char* key,
-                     const char* value)
+token_add_attr (struct IdentityToken *token,
+        const char* key,
+        const char* value)
 {
+ struct TokenAttr *attr;
+ struct TokenAttrValue *new_val;
  GNUNET_assert (NULL != token);
- GNUNET_assert (NULL != token->payload);
 
- json_object_set_new (token->payload, key, json_string (value));
+ new_val = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttrValue));
+ new_val->value = GNUNET_strdup (value);
+ for (attr = token->attr_head; NULL != attr; attr = attr->next)
+ {
+  if (0 == strcmp (key, attr->name))
+   break;
+ }
+
+ if (NULL == attr)
+ {
+  attr = GNUNET_malloc (sizeof (struct TokenAttr));
+  attr->name = GNUNET_strdup (key);
+  GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (token->attr_head,
+                 token->attr_tail,
+                 attr);
+ }
+
+ GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (attr->val_head,
+                attr->val_tail,
+                new_val);
 }
 
-void
-token_add_json (const struct IdentityToken *token,
-                     const char* key,
-                     json_t* value)
+static void
+parse_json_payload(const char* payload_base64,
+          struct IdentityToken *token) 
 {
- GNUNET_assert (NULL != token);
- GNUNET_assert (NULL != token->payload);
+ const char *key;
+ const json_t *value;
+ const json_t *arr_value;
+ char *payload;
+ int idx;
+ json_t *payload_json;
+ json_error_t err_json;
 
- json_object_set_new (token->payload, key, value);
+ GNUNET_STRINGS_base64_decode (payload_base64,
+                strlen (payload_base64),
+                &payload);
+ //TODO signature and aud key
+ payload_json = json_loads (payload, JSON_DECODE_ANY, &err_json);
+
+ json_object_foreach (payload_json, key, value)
+ {
+  if (json_is_array (value))
+  {
+   json_array_foreach (value, idx, arr_value)
+   {
+    token_add_attr (token,
+            key,
+            json_string_value (arr_value));
+   }
+  } else {
+   token_add_attr (token, key, json_string_value (value));
+  }
+ }
+
+ GNUNET_free (payload);
 }
 
-
 int
 token_parse2 (const char* raw_data,
-                    const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey *priv_key,
-                    const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey *aud_key,
-                    struct IdentityToken **result)
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey *priv_key,
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey *aud_key,
+       struct IdentityToken **result)
 {
  char *enc_token_str;
  char *tmp_buf;
  char *token_str;
  char *enc_token;
- char *header;
- char *header_base64;
- char *payload;
  char *payload_base64;
  size_t enc_token_len;
- json_error_t err_json;
 
  GNUNET_asprintf (&tmp_buf, "%s", raw_data);
  strtok (tmp_buf, ",");
@@ -289,34 +349,23 @@
   return GNUNET_SYSERR;
  }
 
- header_base64 = strtok (token_str, ".");
+ GNUNET_assert (NULL != strtok (token_str, "."));
  payload_base64 = strtok (NULL, ".");
 
- GNUNET_STRINGS_base64_decode (header_base64,
-                strlen (header_base64),
-                &header);
- GNUNET_STRINGS_base64_decode (payload_base64,
-                strlen (payload_base64),
-                &payload);
- //TODO signature
+ *result = GNUNET_malloc (sizeof (struct IdentityToken));
+ parse_json_payload (payload_base64, *result);
 
-
- *result = GNUNET_malloc (sizeof (struct IdentityToken));
  (*result)->aud_key = *aud_key;
- (*result)->header = json_loads (header, JSON_DECODE_ANY, &err_json);
- (*result)->payload = json_loads (payload, JSON_DECODE_ANY, &err_json);
  GNUNET_free (enc_token);
  GNUNET_free (token_str);
  GNUNET_free (tmp_buf);
- GNUNET_free (payload);
- GNUNET_free (header);
  return GNUNET_OK;
 }
 
 int
 token_parse (const char* raw_data,
-                   const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-                   struct IdentityToken **result)
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+       struct IdentityToken **result)
 {
  char *ecdh_pubkey_str;
  char *enc_token_str;
@@ -323,12 +372,8 @@
  char *tmp_buf;
  char *token_str;
  char *enc_token;
- char *header;
- char *header_base64;
- char *payload;
  char *payload_base64;
  size_t enc_token_len;
- json_error_t err_json;
  struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePublicKey ecdh_pubkey;
 
  GNUNET_asprintf (&tmp_buf, "%s", raw_data);
@@ -353,33 +398,60 @@
   return GNUNET_SYSERR;
  }
 
- header_base64 = strtok (token_str, ".");
+ GNUNET_assert (NULL != strtok (token_str, "."));
  payload_base64 = strtok (NULL, ".");
 
- GNUNET_STRINGS_base64_decode (header_base64,
-                strlen (header_base64),
-                &header);
- GNUNET_STRINGS_base64_decode (payload_base64,
-                strlen (payload_base64),
-                &payload);
- //TODO signature and aud key
+ *result = GNUNET_malloc (sizeof (struct IdentityToken));
+ parse_json_payload (payload_base64, *result);
 
-
- *result = GNUNET_malloc (sizeof (struct IdentityToken));
- (*result)->header = json_loads (header, JSON_DECODE_ANY, &err_json);
- (*result)->payload = json_loads (payload, JSON_DECODE_ANY, &err_json);
  GNUNET_free (enc_token);
  GNUNET_free (token_str);
  GNUNET_free (tmp_buf);
- GNUNET_free (payload);
- GNUNET_free (header);
  return GNUNET_OK;
 }
 
+static char*
+create_json_payload (const struct IdentityToken *token)
+{
+ struct TokenAttr *attr;
+ struct TokenAttrValue *val;
+ json_t *root;
+ char *json_str;
+
+ root = json_object();
+ for (attr = token->attr_head; NULL != attr; attr = attr->next)
+ {
+  for (val = attr->val_head; NULL != val; val = val->next)
+  {
+   json_object_set_new (root,
+              attr->name,
+              json_string (val->value)); 
+  }
+ }
+ json_str = json_dumps (root, JSON_INDENT(1));
+ json_decref (root);
+ return json_str;
+}
+
+static char*
+create_json_header(void)
+{
+ json_t *root;
+ char *json_str;
+
+ root = json_object ();
+ json_object_set_new (root, JWT_ALG, json_string (JWT_ALG_VALUE));
+ json_object_set_new (root, JWT_TYP, json_string (JWT_TYP_VALUE));
+
+ json_str = json_dumps (root, JSON_INDENT(1));
+ json_decref (root);
+ return json_str;
+}
+
 int
 token_to_string (const struct IdentityToken *token,
-                     const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-                     char **result)
+         const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+         char **result)
 {
  char *payload_str;
  char *header_str;
@@ -389,7 +461,7 @@
  char *signature_target;
  char *signature_str;
  struct GNUNET_CRYPTO_EccSignaturePurpose *purpose;
- header_str = json_dumps (token->header, JSON_COMPACT);
+ header_str = create_json_header();
  GNUNET_STRINGS_base64_encode (header_str,
                 strlen (header_str),
                 &header_base64);
@@ -398,7 +470,7 @@
  while (NULL != padding)
   padding = strtok(NULL, "=");
 
- payload_str = json_dumps (token->payload, JSON_COMPACT);
+ payload_str = create_json_payload (token);
  GNUNET_STRINGS_base64_encode (payload_str,
                 strlen (payload_str),
                 &payload_base64);
@@ -422,9 +494,7 @@
  {
   GNUNET_free (signature_target);
   GNUNET_free (payload_str);
-  GNUNET_free (header_str);
   GNUNET_free (payload_base64);
-  GNUNET_free (header_base64);
   GNUNET_free (purpose);
   return GNUNET_SYSERR;
  }
@@ -446,9 +516,9 @@
 
 int
 token_serialize (const struct IdentityToken *token,
-                     const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-                     struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey 
**ecdh_privkey,
-                     char **result)
+         const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+         struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey **ecdh_privkey,
+         char **result)
 {
  char *token_str;
  char *enc_token;
@@ -457,8 +527,8 @@
  struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePublicKey ecdh_pubkey;
 
  GNUNET_assert (GNUNET_OK == token_to_string (token,
-                                    
priv_key,
-                                    
&token_str));
+                        priv_key,
+                        &token_str));
 
  GNUNET_assert (GNUNET_OK == encrypt_str_ecdhe (token_str,
                         &token->aud_key,
@@ -480,8 +550,8 @@
 
 struct TokenTicketPayload*
 ticket_payload_create (const char* nonce,
-                        const struct 
GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey* identity_pkey,
-                        const char* lbl_str)
+            const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey* 
identity_pkey,
+            const char* lbl_str)
 {
  struct TokenTicketPayload* payload;
 

Modified: gnunet/src/identity-provider/identity_token.h
===================================================================
--- gnunet/src/identity-provider/identity_token.h    2016-01-09 17:45:50 UTC 
(rev 36799)
+++ gnunet/src/identity-provider/identity_token.h    2016-01-09 23:06:05 UTC 
(rev 36800)
@@ -32,14 +32,14 @@
 struct IdentityToken
 {
  /**
-  * JSON header
+  * DLL
  */
- json_t *header;
+ struct TokenAttr *attr_head;
 
  /**
-  * JSON Payload
+  * DLL
  */
- json_t *payload;
+ struct TokenAttr *attr_tail;
 
  /**
  * Token Signature
@@ -52,6 +52,53 @@
  struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey aud_key;
 };
 
+struct TokenAttr
+{
+ /**
+  * DLL
+  */
+ struct TokenAttr *next;
+
+ /**
+  * DLL
+  */
+ struct TokenAttr *prev;
+
+ /**
+  * Attribute name
+  */
+ char *name;
+
+ /**
+  * Attribute value DLL
+  */
+ struct TokenAttrValue *val_head;
+
+ /**
+  * Attribute value DLL
+  */
+ struct TokenAttrValue *val_tail;
+
+};
+
+struct TokenAttrValue
+{
+ /**
+  * DLL
+  */
+ struct TokenAttrValue *next;
+
+ /**
+  * DLL
+  */
+ struct TokenAttrValue *prev;
+
+ /**
+  * Attribute value
+  */
+ char *value;
+};
+
 struct TokenTicketPayload
 {
  /**
@@ -124,11 +171,21 @@
 * @param value the value
 */
 void
-token_add_attr (const struct IdentityToken *token,
-                     const char* key,
-                     const char* value);
+token_add_attr (struct IdentityToken *token,
+        const char* key,
+        const char* value);
 
 /**
+ * Add a value to a TokenAttribute
+ *
+ * @param attr the token attribute
+ * @param value value to add
+ */
+ void
+ token_attr_add_value (const struct TokenAttr *attr,
+            const char *value);
+
+/**
 * Add a new key value pair to the token with the value as json
 *
 * @param the token to modify
@@ -138,8 +195,8 @@
 */
 void
 token_add_json (const struct IdentityToken *token,
-             const char* key,
-             json_t* value);
+        const char* key,
+        json_t* value);
 
 /**
 * Serialize a token. The token will be signed and base64 according to the
@@ -159,9 +216,9 @@
 */
 int 
 token_serialize (const struct IdentityToken*token,
-             const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-             struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey **ecdhe_privkey,
-             char **result);
+         const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+         struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey **ecdhe_privkey,
+         char **result);
 
 /**
 * Parses the serialized token and returns a token
@@ -172,10 +229,10 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success
 */
-int
-token_parse (const char* data,
-       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-       struct IdentityToken **result);
+ int
+ token_parse (const char* data,
+        const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+        struct IdentityToken **result);
 
 /**
 * Parses the serialized token and returns a token
@@ -189,11 +246,11 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success
 */
- int
- token_parse2 (const char* data,
-        const struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey *priv_key,
-        const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey *aud_key,
-        struct IdentityToken **result);
+int
+token_parse2 (const char* data,
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdhePrivateKey *priv_key,
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPublicKey *aud_key,
+       struct IdentityToken **result);
 
 
 /**
@@ -206,10 +263,10 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success
 */
- int
- token_to_string (const struct IdentityToken *token,
-          const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-          char **result);
+int
+token_to_string (const struct IdentityToken *token,
+         const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+         char **result);
 
 /**
 *
@@ -261,9 +318,9 @@
 *
 * @return GNUNET_OK on success
 */
- int
- ticket_parse (const char* raw_data,
-        const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
-        struct TokenTicket **ticket);
+int
+ticket_parse (const char* raw_data,
+       const struct GNUNET_CRYPTO_EcdsaPrivateKey *priv_key,
+       struct TokenTicket **ticket);
 
 #endif
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]