gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-wallet-core] 02/02: remove accidentally committed declaration fil


From: gnunet
Subject: [taler-wallet-core] 02/02: remove accidentally committed declaration files
Date: Mon, 10 Aug 2020 08:40:00 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

dold pushed a commit to branch master
in repository wallet-core.

commit 6990b3b5ec09ed5c1cc9d3eab4c5f8ad31d351ff
Author: Florian Dold <florian.dold@gmail.com>
AuthorDate: Mon Aug 10 12:09:52 2020 +0530

  remove accidentally committed declaration files
---
 packages/taler-wallet-core/src/TalerErrorCode.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/kdf.d.ts.map      | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/nacl-fast.d.ts.map   | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/sha256.d.ts.map     | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/talerCrypto.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoApi.d.ts.map     | 1 -
 .../taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoImplementation.d.ts.map  | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoWorker.d.ts.map   | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/nodeThreadWorker.d.ts.map | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/headless/NodeHttpLib.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/balance.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/errors.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/exchanges.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/pay.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/pending.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/recoup.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/refresh.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/refund.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/reserves.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/state.d.ts.map         | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/testing.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/tip.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/transactions.d.ts.map     | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/versions.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/operations/withdraw.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveStatus.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveTransaction.d.ts.map     | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/dbTypes.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/notifications.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/pending.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/talerTypes.d.ts.map         | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/transactions.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/types/walletTypes.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/RequestThrottler.d.ts.map      | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/amounts.d.ts.map           | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/assertUnreachable.d.ts.map      | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/asyncMemo.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/codec.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/helpers.d.ts.map           | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/http.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/libtoolVersion.d.ts.map       | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/logging.d.ts.map           | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/payto.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/promiseUtils.d.ts.map        | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/query.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/reserveHistoryUtil.d.ts.map     | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/taleruri.d.ts.map          | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/time.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/timer.d.ts.map            | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/util/url.d.ts.map             | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/wallet.d.ts.map              | 1 -
 packages/taler-wallet-core/src/walletCoreApiHandler.d.ts.map       | 1 -
 52 files changed, 52 deletions(-)

diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/TalerErrorCode.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/TalerErrorCode.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 87926875..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/TalerErrorCode.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"TalerErrorCode.d.ts","sourceRoot":"","sources":["TalerErrorCode.ts"],"names":[],"mappings":"AAuBA,oBAAY,cAAc;IAGxB;;;;OAIG;IACH,IAAI,IAAI;IAER;;;;OAIG;IACH,OAAO,IAAI;IAEX;;;;OAIG;IACH,gBAAgB,IAAI;IAEpB;;;;OAIG;IACH,eAAe,IAAI;IAEnB;;;;OAIG;IACH,0BAA0B,IAAI;IAE9B;;;;OAIG;IACH,0BAA0B,IAAI;IAE9B;;;;OAIG;IACH,OAAO,IAAI;IAEX;;;;OAIG;IACH,uBAAuB,IAAI;IAE3B;;;;OAIG;IACH,cAAc,IAAI;IAElB;;;;OAIG;IACH,iBAAiB,IAAI;IAErB;;;;OAIG;IACH,gBAAgB,KAAK;IAErB;;;;OAIG;IACH,YAAY,KAAK;IAEjB
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/kdf.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/kdf.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 0495859a..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/kdf.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"kdf.d.ts","sourceRoot":"","sources":["kdf.ts"],"names":[],"mappings":"AAmBA,wBAAgB,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAEnD;AAED,wBAAgB,IAAI,CAClB,MAAM,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,UAAU,KAAK,UAAU,EACrC,SAAS,EAAE,MAAM,EACjB,GAAG,EAAE,UAAU,EACf,OAAO,EAAE,UAAU,GAClB,UAAU,CAuBZ;AAED,wBAAgB,UAAU,CAAC,GAAG,EAAE,UAAU,EAAE,OAAO,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAE3E;AAED,wBAAgB,UAAU,CAAC,GAAG,EAAE,UAAU,EAAE,OAAO,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAE3E;AAED,wBAAgB,GAAG,CACjB,YAAY,EAAE,MAAM,EACpB,GAAG,EAAE,UAAU,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git 
a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/nacl-fast.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/nacl-fast.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 6dab0be1..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/nacl-fast.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"nacl-fast.d.ts","sourceRoot":"","sources":["nacl-fast.ts"],"names":[],"mappings":"AA8zCA;;GAEG;AACH,qBAAa,SAAS;IACpB,OAAO,CAAC,EAAE,CAAqB;IAC/B,OAAO,CAAC,EAAE,CAAqB;IAE/B,OAAO,CAAC,IAAI,CAAuB;IACnC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAK;IACd,OAAO,CAAC,KAAK,CAAK;;IAsBlB,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,UAAU,GAAG,SAAS;IAuBnC,MAAM,IAAI,UAAU;CAgBrB;AAqTD,wBAAgB,WAAW,CAAC,CAAC,EAAE,MAAM,GAAG,UAAU,CAIjD;AAED,wBAAgB,UAAU,CAAC,CAAC,EAAE,UAAU,EAAE,CAAC,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAOnE;AAED,wBAAgB,eAAe,CAAC,CAAC,EA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/sha256.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/sha256.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 91ebcd39..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/primitives/sha256.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"sha256.d.ts","sourceRoot":"","sources":["sha256.ts"],"names":[],"mappings":"AAaA,eAAO,MAAM,YAAY,KAAK,CAAC;AAC/B,eAAO,MAAM,SAAS,KAAK,CAAC;AAwK5B,qBAAa,UAAU;IACrB,YAAY,EAAE,MAAM,CAAgB;IACpC,SAAS,EAAE,MAAM,CAAa;IAG9B,OAAO,CAAC,KAAK,CAAiC;IAC9C,OAAO,CAAC,IAAI,CAAkC;IAC9C,OAAO,CAAC,MAAM,CAAmC;IACjD,OAAO,CAAC,YAAY,CAAK;IACzB,OAAO,CAAC,WAAW,CAAK;IAExB,QAAQ,UAAS;;IAQjB,KAAK,IAAI,IAAI;IAgBb,KAAK,IAAI,IAAI;IAiBb,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,UAAU,EAAE,UAAU,GAAE,MAAoB,GAAG,IAAI;IA8BhE,MA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/talerCrypto.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/talerCrypto.d.ts.map
deleted file mode 100644
index cbc5ba16..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/talerCrypto.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"talerCrypto.d.ts","sourceRoot":"","sources":["talerCrypto.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH,OAAO,KAAK,IAAI,MAAM,wBAAwB,CAAC;AAgB/C,wBAAgB,cAAc,CAAC,CAAC,EAAE,MAAM,GAAG,UAAU,CAEpD;AA6CD,wBAAgB,WAAW,CAAC,IAAI,EAAE,WAAW,GAAG,MAAM,CAuBrD;AAED,wBAAgB,WAAW,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,GAAG,UAAU,CA0BvD;AAED,wBAAgB,cAAc,CAAC,SAAS,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAGhE;AAED,wBAAgB,cAAc,CAAC,SAAS,EAAE,UAAU,GAAG,UAAU,CAEhE;AAED,wBAAgB,qBAAqB,CACnC,SAAS,EAAE,UAAU,EACrB,QAAQ,EAAE,UAAU,GACnB
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoApi.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoApi.d.ts.map
deleted file mode 100644
index d8ab0582..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoApi.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"cryptoApi.d.ts","sourceRoot":"","sources":["cryptoApi.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;GAGG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAEhD,OAAO,EACL,UAAU,EACV,kBAAkB,EAClB,oBAAoB,EACpB,WAAW,EACX,OAAO,EACP,yBAAyB,EAC1B,MAAM,qBAAqB,CAAC;AAE7B,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,gBAAgB,CAAC;AAE9C,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,wBAAwB,CAAC;AAE9E,OAAO,EACL,eAAe,EACf,sBAAsB,EACtB,uBAAuB,EACvB,WAAW,EACZ,MAAM,yBAAyB,CAAC;AAEjC,OAAO,KAAK,KAAK,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAK1C;
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git 
a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoImplementation.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoImplementation.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 192c54d0..00000000
--- 
a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoImplementation.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"cryptoImplementation.d.ts","sourceRoot":"","sources":["cryptoImplementation.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;;GAMG;AAEH;;GAEG;AAEH,OAAO,EACL,UAAU,EACV,kBAAkB,EAElB,oBAAoB,EACpB,WAAW,EACX,OAAO,EAEP,yBAAyB,EAC1B,MAAM,qBAAqB,CAAC;AAE7B,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,wBAAwB,CAAC;AAC9E,OAAO,EACL,eAAe,EACf,sBAAsB,EACtB,uBAAuB,EACvB,WAAW,EACZ,MAAM,yBAAyB,CAAC;AACjC,OAAO,EAAE,UAAU,EAAW,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAgGzD,qBAAa,oBAAoB;IAC/B,MAAM,CAAC,aAAa,UAAS;IAE7B;;;OAGG;IAC
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git 
a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoWorker.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoWorker.d.ts.map
deleted file mode 100644
index cfdedef0..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/cryptoWorker.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"cryptoWorker.d.ts","sourceRoot":"","sources":["cryptoWorker.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,MAAM,WAAW,YAAY;IAC3B,WAAW,CAAC,OAAO,EAAE,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC;IAEhC,SAAS,IAAI,IAAI,CAAC;IAElB,SAAS,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;IAC1C,OAAO,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;CACzC"}
\ No newline at end of file
diff --git 
a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/nodeThreadWorker.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/nodeThreadWorker.d.ts.map
deleted file mode 100644
index d89774cd..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/crypto/workers/nodeThreadWorker.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"nodeThreadWorker.d.ts","sourceRoot":"","sources":["nodeThreadWorker.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,aAAa,CAAC;AAClD,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,gBAAgB,CAAC;AAiC9C;;;GAGG;AACH,wBAAgB,mBAAmB,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,GAAG,IAAI,CA6ClD;AAED,wBAAgB,iBAAiB,CAAC,CAAC,EAAE,KAAK,GAAG,IAAI,CAEhD;AAED,qBAAa,6BAA8B,YAAW,mBAAmB;IACvE,WAAW,IAAI,YAAY;IAO3B,cAAc,IAAI,MAAM;CAGzB"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/headless/NodeHttpLib.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/headless/NodeHttpLib.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 06ba7a3e..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/headless/NodeHttpLib.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"NodeHttpLib.d.ts","sourceRoot":"","sources":["NodeHttpLib.ts"],"names":[],"mappings":"AAkBA;;GAEG;AACH,OAAO,EAEL,kBAAkB,EAClB,kBAAkB,EAClB,YAAY,EACb,MAAM,cAAc,CAAC;AAMtB;;GAEG;AACH,qBAAa,WAAY,YAAW,kBAAkB;IACpD,OAAO,CAAC,QAAQ,CAA0B;IAC1C,OAAO,CAAC,iBAAiB,CAAQ;IAEjC;;OAEG;IACH,aAAa,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,GAAG,IAAI;YAIvB,GAAG;IA2EX,GAAG,CAAC,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,GAAG,CAAC,EAAE,kBAAkB,GAAG,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC;IAIjE,QAAQ,CACZ,GAAG,EAAE,MAAM,EACX,IAAI,EAAE,GAAG,EACT,GAAG,CAAC,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/balance.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/balance.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 264d3139..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/balance.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"balance.d.ts","sourceRoot":"","sources":["balance.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,gBAAgB,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AACxD,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAClD,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAc9C;;GAEG;AACH,wBAAsB,4BAA4B,CAChD,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,EAAE,EAAE,iBAAiB,GACpB,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAqF3B;AAED;;GAEG;AACH,wBAAsB,WAAW,CAC/B,EAAE,EAAE,mBAAmB,GACtB,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAmB3B"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/errors.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/errors.d.ts.map
deleted file mode 100644
index e5763f31..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/errors.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"errors.d.ts","sourceRoot":"","sources":["errors.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;GAIG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAC7D,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,MAAM,mBAAmB,CAAC;AAEnD;;;GAGG;AACH,qBAAa,+BAAgC,SAAQ,KAAK;IACrC,cAAc,EAAE,qBAAqB;gBAArC,cAAc,EAAE,qBAAqB;CAMzD;AAED;;;GAGG;AACH,qBAAa,oBAAqB,SAAQ,KAAK;IAS1B,cAAc,EAAE,qBAAqB;IARxD,MAAM,CAAC,QAAQ,CACb,EAAE,EAAE,cAAc,EAClB,OAAO,EAAE,MAAM,EACf,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,OAAO,CAAC,GAC/B,oBAAoB;gBAIJ,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/exchanges.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/exchanges.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 963a271f..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/exchanges.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"exchanges.d.ts","sourceRoot":"","sources":["exchanges.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAO9C,OAAO,EACL,cAAc,EAQf,MAAM,kBAAkB,CAAC;AA0R1B,wBAAsB,4BAA4B,CAChD,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,eAAe,EAAE,MAAM,EACvB,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,SAAS,GACvB,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAUf;AAsFD,wBAAsB,qBAAqB,CACzC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,OAAO,EAAE,MAAM,EACf,QAAQ,UAAQ,GACf,OAAO,CAAC,cAAc,CAAC,CAOzB;AAoED;;GAEG;AACH,wBAAsB,gBAAgB,CACpC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,YAAY,E
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/pay.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/pay.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 7ab4d7be..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/pay.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"pay.d.ts","sourceRoot":"","sources":["pay.ts"],"names":[],"mappings":"AA6CA,OAAO,EACL,gBAAgB,EAEhB,gBAAgB,EAGjB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAE9B,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAK7C,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAY9C;;;GAGG;AACH,MAAM,WAAW,gBAAgB;IAC/B;;OAEG;IACH,aAAa,EAAE,UAAU,CAAC;IAE1B;;OAEG;IACH,QAAQ,EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;IAEnB;;OAEG;IACH,iBAAiB,EAAE,UAAU,EAAE,CAAC;IAEhC;;OAEG;IACH,gBAAgB,EAAE,UAAU,CAAC;IAE7B;;OAEG;IACH,mBAAmB,EAAE,UAAU,CAAC;CACjC;AAED;;;GAGG;AA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/pending.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/pending.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 08897f53..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/pending.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"pending.d.ts","sourceRoot":"","sources":["pending.ts"],"names":[],"mappings":"AAyBA,OAAO,EACL,yBAAyB,EAI1B,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAS1B,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AA6X9C,wBAAsB,oBAAoB,CACxC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,EAAE,OAAe,EAAE;;CAAK,GACvB,OAAO,CAAC,yBAAyB,CAAC,CAkCpC"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/recoup.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/recoup.d.ts.map
deleted file mode 100644
index c5c9254d..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/recoup.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"recoup.d.ts","sourceRoot":"","sources":["recoup.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;GAKG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAqB9C,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAyPlD,wBAAsB,kBAAkB,CACtC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,aAAa,EAAE,MAAM,EACrB,QAAQ,UAAQ,GACf,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CASf;AA0BD,wBAAsB,iBAAiB,CACrC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,EAAE,EAAE,iBAAiB,EACrB,QAAQ,EAAE,MAAM,EAAE,GACjB,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAmCjB"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/refresh.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/refresh.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 01cbe745..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/refresh.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"refresh.d.ts","sourceRoot":"","sources":["refresh.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAW,UAAU,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACtD,OAAO,EACL,kBAAkB,EAUnB,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAE1B,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAClD,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAI9C,OAAO,EAEL,aAAa,EACb,aAAa,EACb,cAAc,EACf,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAc9B;;;;;;;;;;GAUG;AACH,wBAAgB,mBAAmB,CACjC,MAAM,EAAE,kBAAkB,EAAE,EAC5B,cAAc,EAAE,kBAAkB,EAClC,UAAU,EAAE,UAAU,GACrB,UAAU,CAiBZ;AA0WD,wBAAsB,mBAAmB,CACvC,E
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/refund.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/refund.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 77efa7ca..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/refund.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"refund.d.ts","sourceRoot":"","sources":["refund.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;GAIG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AA0S9C;;;GAGG;AACH,wBAAsB,WAAW,CAC/B,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,cAAc,EAAE,MAAM,GACrB,OAAO,CAAC;IAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,CAAC;IAAC,UAAU,EAAE,MAAM,CAAA;CAAE,CAAC,CA2B5D;AAED,wBAAsB,0BAA0B,CAC9C,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,UAAU,EAAE,MAAM,EAClB,QAAQ,UAAQ,GACf,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAOf"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/reserves.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/reserves.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 33d646ba..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/reserves.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"reserves.d.ts","sourceRoot":"","sources":["reserves.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EACL,oBAAoB,EACpB,qBAAqB,EAErB,wBAAwB,EACzB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAE9B,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AA+C9C,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAyBlD;;;;;GAKG;AACH,wBAAsB,aAAa,CACjC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,GAAG,EAAE,oBAAoB,GACxB,OAAO,CAAC,qBAAqB,CAAC,CA+JhC;AAED;;GAEG;AACH,wBAAsB,iBAAiB,CACrC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,UAAU,EAAE,MAAM,GACjB,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAoBf;AAED;;;;;;GA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/state.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/state.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 27519783..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/state.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"state.d.ts","sourceRoot":"","sources":["state.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAClD,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,gBAAgB,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AACvE,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,6BAA6B,CAAC;AAC7E,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,mBAAmB,CAAC;AAEtE,OAAO,EAAE,yBAAyB,EAAE,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAC7D,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,wBAAwB,CAAC;AAC5D,OAAO,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAEzC,aAAK,oBAAoB,GAAG,CAAC,CAAC,EAAE,kBAAkB,KAAK,IAAI,CAA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/testing.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/testing.d.ts.map
deleted file mode 100644
index d7b3ceae..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/testing.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"testing.d.ts","sourceRoot":"","sources":["testing.ts"],"names":[],"mappings":"AAwBA,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAuC9C,wBAAsB,mBAAmB,CACvC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,MAAM,SAAiB,EACvB,WAAW,SAAiC,EAC5C,eAAe,SAAqC,GACnD,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAuBf"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/tip.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/tip.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 8d8a72fb..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/tip.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"tip.d.ts","sourceRoot":"","sources":["tip.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAE9C,OAAO,EAAE,SAAS,EAAyB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AA8BxE,wBAAsB,YAAY,CAChC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,WAAW,EAAE,MAAM,GAClB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAgFpB;AAuBD,wBAAsB,UAAU,CAC9B,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,KAAK,EAAE,MAAM,EACb,QAAQ,UAAQ,GACf,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAOf;AAkKD,wBAAsB,SAAS,CAC7B,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,KAAK,EAAE,MAAM,GACZ,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAYf"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/transactions.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/transactions.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 5a462e4d..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/transactions.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"transactions.d.ts","sourceRoot":"","sources":["transactions.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAO9C,OAAO,EACL,mBAAmB,EACnB,oBAAoB,EAMrB,MAAM,uBAAuB,CAAC;AAoC/B;;GAEG;AACH,wBAAsB,eAAe,CACnC,EAAE,EAAE,mBAAmB,EACvB,mBAAmB,CAAC,EAAE,mBAAmB,GACxC,OAAO,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAuN/B"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/versions.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/versions.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 15ba8d27..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/versions.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"versions.d.ts","sourceRoot":"","sources":["versions.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;GAIG;AACH,eAAO,MAAM,gCAAgC,UAAU,CAAC;AAExD;;;;GAIG;AACH,eAAO,MAAM,gCAAgC,UAAU,CAAC;AAExD;;;;;;GAMG;AACH,eAAO,MAAM,mCAAmC,MAAM,CAAC"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/operations/withdraw.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/operations/withdraw.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 51eeb188..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/operations/withdraw.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"withdraw.d.ts","sourceRoot":"","sources":["withdraw.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAE,UAAU,EAAW,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACtD,OAAO,EACL,kBAAkB,EAQlB,yBAAyB,EAGzB,mBAAmB,EACpB,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAC1B,OAAO,EACL,mBAAmB,EACnB,uBAAuB,EAGxB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAC9B,OAAO,EAGL,uBAAuB,EACxB,MAAM,qBAAqB,CAAC;AAC7B,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAgC9C;;;;GAIG;AACH,wBAAgB,oBAAoB,CAClC,eAAe,EAAE,UAAU,EAC3B,MAAM,EAAE,kBAAkB,EAAE,GAC3B,yBAAyB,CAiD3B;AAED;;;GAGG;AACH,wBAAsB,q
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveStatus.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveStatus.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 6b84dde8..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveStatus.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"ReserveStatus.d.ts","sourceRoot":"","sources":["ReserveStatus.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAIL,KAAK,EACN,MAAM,eAAe,CAAC;AACvB,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAC5C,OAAO,EACL,kBAAkB,EAEnB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAE9B;;;;GAIG;AACH,MAAM,WAAW,aAAa;IAC5B;;OAEG;IACH,OAAO,EAAE,YAAY,CAAC;IAEtB;;OAEG;IACH,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,CAAC;CAC/B;AAED,eAAO,MAAM,qBAAqB,QAAO,KAAK,CAAC,aAAa,CAIjC,CAAC"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveTransaction.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveTransaction.d.ts.map
deleted file mode 100644
index c4672bc4..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/ReserveTransaction.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"ReserveTransaction.d.ts","sourceRoot":"","sources":["ReserveTransaction.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAKL,KAAK,EACN,MAAM,eAAe,CAAC;AACvB,OAAO,EACL,YAAY,EACZ,YAAY,EACZ,oBAAoB,EACpB,oBAAoB,EACpB,mBAAmB,EACpB,MAAM,cAAc,CAAC;AACtB,OAAO,EAAE,SAAS,EAAqB,MAAM,cAAc,CAAC;AAE5D,0BAAkB,sBAAsB;IACtC,QAAQ,aAAa;IACrB,MAAM,WAAW;IACjB,MAAM,WAAW;IACjB,OAAO,YAAY;CACpB;AAED,MAAM,WAAW,0BAA0B;IACzC,IAAI,EAAE,sBAAsB,CAAC,QAAQ,CAAC;IAEtC;;OAEG;IACH,MAAM,EAAE
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/dbTypes.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/dbTypes.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 7b89c4de..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/dbTypes.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"dbTypes.d.ts","sourceRoot":"","sources":["dbTypes.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;GAIG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAC7C,OAAO,EACL,OAAO,EACP,qBAAqB,EACrB,WAAW,EACX,mBAAmB,EACnB,YAAY,EACZ,OAAO,EACR,MAAM,cAAc,CAAC;AAEtB,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAC7C,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AACrE,OAAO,EACL,kBAAkB,EAClB,wBAAwB,EACxB,0BAA0B,EAC1B,yBAAyB,EACzB,wBAAwB,EACzB,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAC9B,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,Q
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/notifications.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/notifications.d.ts.map
deleted file mode 100644
index f1b3318d..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/notifications.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"notifications.d.ts","sourceRoot":"","sources":["notifications.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;GAGG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AACtD,OAAO,EAAE,gBAAgB,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAE7C,0BAAkB,gBAAgB;IAChC,aAAa,mBAAmB;IAChC,gBAAgB,sBAAsB;IACtC,kBAAkB,wBAAwB;IAC1C,gBAAgB,sBAAsB;IACtC,aAAa,mBAAmB;IAChC,cAAc,oBAAoB;IAClC,eAAe,qBAAqB;IACpC,aAAa,mBAAmB;IAChC,cAAc,oBAAoB;IAClC,kBAAkB,wBAAwB;IAC1C,cAAc,oBAAoB;IAClC,gBAAgB,sBAAsB;IACtC,cAAc,oBAAoB;IAClC,oB
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/pending.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/pending.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 2f88198f..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/pending.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"pending.d.ts","sourceRoot":"","sources":["pending.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,gBAAgB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AACxE,OAAO,EAAE,gBAAgB,EAAE,SAAS,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAC7E,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAEnD,0BAAkB,oBAAoB;IACpC,GAAG,QAAQ;IACX,cAAc,oBAAoB;IAClC,GAAG,QAAQ;IACX,cAAc,oBAAoB;IAClC,gBAAgB,sBAAsB;IACtC,OAAO,YAAY;IACnB,OAAO,YAAY;IACnB,MAAM,WAAW;IACjB,WAAW,iBAAiB;IAC5B,SAAS,eAAe;IACxB,SAAS,e
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/talerTypes.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/talerTypes.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 0419ea14..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/talerTypes.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"talerTypes.d.ts","sourceRoot":"","sources":["talerTypes.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;;;GAOG;AAEH;;GAEG;AAEH,OAAO,EASL,KAAK,EAIN,MAAM,eAAe,CAAC;AACvB,OAAO,EACL,SAAS,EAET,QAAQ,EAET,MAAM,cAAc,CAAC;AACtB,OAAO,EAAE,gBAAgB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAEjD;;GAEG;AACH,qBAAa,YAAY;IACvB;;OAEG;IACH,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC;IAEd;;OAEG;IACH,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC;IAElB;;OAEG;IACH,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;IAErB;;OAEG;IACH,WAAW,EAAE,MAAM,CAAC;IAEpB;;OAEG;IACH,WAAW,EAAE,MAAM,CAAC;IAEpB;;OAEG;I
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/transactions.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/transactions.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 95e19a21..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/transactions.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"transactions.d.ts","sourceRoot":"","sources":["transactions.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;GAKG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AACzC,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,OAAO,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AACrD,OAAO,EAAE,KAAK,EAAyD,MAAM,eAAe,CAAC;AAE7F,MAAM,WAAW,mBAAmB;IAClC;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC;IAElB;;OAEG;IACH,MAAM,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC;CACjB;AAED,MAAM,WAAW,oBAAoB;IAKnC,YAAY,EAAE,WAAW,EAAE,CAAC;CAC7B;AAED,UAAU,gBAAgB;IACxB;;;OAGG;IACH,EAAE,EAAE,MAAM,CA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/types/walletTypes.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/types/walletTypes.d.ts.map
deleted file mode 100644
index d802110f..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/types/walletTypes.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"walletTypes.d.ts","sourceRoot":"","sources":["walletTypes.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;;;;GAQG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,UAAU,EAAsB,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACjE,OAAO,KAAK,cAAc,MAAM,wBAAwB,CAAC;AACzD,OAAO,EACL,cAAc,EACd,gBAAgB,EAChB,yBAAyB,EAC1B,MAAM,WAAW,CAAC;AACnB,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AACzC,OAAO,EAIL,KAAK,EACN,MAAM,eAAe,CAAC;AACvB,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAE5C;;GAEG;AACH,qBAAa,qBAAqB;IAChC;;;OAGG;IACH,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IAEjB;;OAEG;IACH,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/RequestThrottler.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/RequestThrottler.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 3a2fa108..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/RequestThrottler.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"RequestThrottler.d.ts","sourceRoot":"","sources":["RequestThrottler.ts"],"names":[],"mappings":"AAiGA;;;;GAIG;AACH,qBAAa,gBAAgB;IAC3B,OAAO,CAAC,aAAa,CAAyC;IAE9D;;;;OAIG;IACH,OAAO,CAAC,QAAQ;IAShB;;;;OAIG;IACH,aAAa,CAAC,UAAU,EAAE,MAAM,GAAG,OAAO;CAI3C"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/amounts.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/amounts.d.ts.map
deleted file mode 100644
index c70d06fb..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/amounts.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"amounts.d.ts","sourceRoot":"","sources":["amounts.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAIL,KAAK,EACN,MAAM,SAAS,CAAC;AAEjB;;GAEG;AACH,eAAO,MAAM,cAAc,YAAM,CAAC;AAElC;;;;GAIG;AACH,eAAO,MAAM,gBAAgB,IAAI,CAAC;AAElC;;GAEG;AACH,eAAO,MAAM,cAAc,QAAU,CAAC;AAEtC;;;GAGG;AACH,MAAM,WAAW,UAAU;IACzB;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC;IAEvB;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IAE1B;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;CAC3B;AAED,eAAO,MAAM,kBAAk
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/assertUnreachable.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/assertUnreachable.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 64a1ed8e..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/assertUnreachable.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"assertUnreachable.d.ts","sourceRoot":"","sources":["assertUnreachable.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,wBAAgB,iBAAiB,CAAC,CAAC,EAAE,KAAK,GAAG,KAAK,CAEjD"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/asyncMemo.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/asyncMemo.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 0b764b61..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/asyncMemo.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"asyncMemo.d.ts","sourceRoot":"","sources":["asyncMemo.ts"],"names":[],"mappings":"AAsBA,qBAAa,cAAc,CAAC,CAAC;IAC3B,OAAO,CAAC,CAAC,CAAK;IACd,OAAO,CAAC,OAAO,CAAqC;IAEpD,OAAO,CAAC,OAAO;IAOf,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;IAiBnD,KAAK,IAAI,IAAI;CAGd;AAED,qBAAa,iBAAiB,CAAC,CAAC;IAC9B,OAAO,CAAC,CAAC,CAAK;IACd,OAAO,CAAC,SAAS,CAA2B;IAE5C,OAAO,CAAC,OAAO;IAMf,IAAI,CAAC,EAAE,EAAE,MAAM,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,OAAO,CAAC,C
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/codec.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/codec.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 4304f5ce..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/codec.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"codec.d.ts","sourceRoot":"","sources":["codec.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAIH;;GAEG;AACH,qBAAa,aAAc,SAAQ,KAAK;gBAC1B,OAAO,EAAE,MAAM;CAK5B;AAED;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,OAAO;IACtB,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;CAC1B;AAED,wBAAgB,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,OAAO,GAAG,MAAM,CAOjD;AASD;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,KAAK,CAAC,CAAC;IACtB;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,OAAO,KAAK,CAAC,CAAC;CAC7C;AAED,aAAK,eAAe,CAAC,CAAC,SAAS,MAAM,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/helpers.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/helpers.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 789c5c81..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/helpers.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"helpers.d.ts","sourceRoot":"","sources":["helpers.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAIvC;;;;GAIG;AACH,wBAAgB,cAAc,CAAC,MAAM,EAAE,UAAU,GAAG,MAAM,CAGzD;AAED;;;;GAIG;AACH,wBAAgB,mBAAmB,CAAC,GAAG,EAAE,MAAM,GAAG,MAAM,CAWvD;AAED;;;GAGG;AACH,wBAAgB,aAAa,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,GAAG,MAAM,CAwB9C;AAED;;;GAGG;AACH,wBAAgB,UAAU,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,EAAE,CAAC,EAAE,GAAG,GAAG,OAAO,CAclD;AAED,wBAAgB,QAAQ,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,GAAG,GA
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/http.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/http.d.ts.map
deleted file mode 100644
index edbe4197..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/http.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"http.d.ts","sourceRoot":"","sources":["http.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;GAGG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,SAAS,CAAC;AAOhC;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,YAAY;IAC3B,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;IACnB,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC;IACjB,IAAI,IAAI,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;IACrB,IAAI,IAAI,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;CACzB;AAED,MAAM,WAAW,kBAAkB;IACjC,OAAO,CAAC,EAAE;QAAE,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,MAAM,CAAA;KAAE,CAAC;CACtC;AAED,oBAAY,kBAAkB;IAC5B,EAAE,MAAM;IACR,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/libtoolVersion.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/libtoolVersion.d.ts.map
deleted file mode 100644
index d0e111aa..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/libtoolVersion.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"libtoolVersion.d.ts","sourceRoot":"","sources":["libtoolVersion.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;GAGG;AAEH;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,kBAAkB;IACjC;;OAEG;IACH,UAAU,EAAE,OAAO,CAAC;IACpB;;;OAGG;IACH,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;CACpB;AAQD;;GAEG;AACH,wBAAgB,OAAO,CACrB,EAAE,EAAE,MAAM,EACV,KAAK,EAAE,MAAM,GACZ,kBAAkB,GAAG,SAAS,CAehC"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/logging.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/logging.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 3e289d86..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/logging.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"logging.d.ts","sourceRoot":"","sources":["logging.ts"],"names":[],"mappings":"AAuCA;;;GAGG;AACH,qBAAa,MAAM;IACL,OAAO,CAAC,GAAG;gBAAH,GAAG,EAAE,MAAM;IAE/B,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,GAAG,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,GAAG,IAAI;IAW3C,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,GAAG,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,GAAG,IAAI;IAW3C,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,GAAG,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,GAAG,IAAI;IAW5C,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,GAAG,EAAE,GAAG,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,GAAG,IAAI;CAU1C"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/payto.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/payto.d.ts.map
deleted file mode 100644
index a23c5f5d..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/payto.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"payto.d.ts","sourceRoot":"","sources":["payto.ts"],"names":[],"mappings":"AAkBA,UAAU,QAAQ;IAChB,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;IACnB,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;IACnB,MAAM,EAAE;QAAE,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,MAAM,CAAA;KAAE,CAAC;CACpC;AAID;;GAEG;AACH,wBAAgB,mBAAmB,CACjC,CAAC,EAAE,MAAM,EACT,MAAM,EAAE;IAAE,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,MAAM,CAAA;CAAE,GACjC,MAAM,CAOR;AAED,wBAAgB,aAAa,CAAC,CAAC,EAAE,MAAM,GAAG,QAAQ,GAAG,SAAS,CA6B7D"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/promiseUtils.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/promiseUtils.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 1ca9a4c9..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/promiseUtils.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"promiseUtils.d.ts","sourceRoot":"","sources":["promiseUtils.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,MAAM,WAAW,aAAa,CAAC,CAAC;IAC9B,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpB,OAAO,EAAE,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,KAAK,IAAI,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC;CAC5B;AAED;;;GAGG;AACH,wBAAgB,WAAW,CAAC,CAAC,KAAK,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,CAYjD;AAED,qBAAa,cAAc;IACzB,OAAO,CAAC,YAAY,CAAgB;IACpC,OAAO,CAAC,mBAAmB,CAAsB;;IAOjD,IAAI,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC;IAIrB,OAAO,IAAI,IAAI;CAMhB"}
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/query.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/query.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 4b3fc92e..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/query.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"query.d.ts","sourceRoot":"","sources":["query.ts"],"names":[],"mappings":"AA2BA,OAAO,KAAK,EAAE,wBAAwB,EAAE,UAAU,EAAE,cAAc,EAAa,WAAW,EAAE,WAAW,EAAE,UAAU,EAAgC,MAAM,yBAAyB,CAAC;AAGnL;;GAEG;AACH,eAAO,MAAM,gBAAgB,eAA8B,CAAC;AAE5D;;GAEG;AACH,qBAAa,KAAK,CAAC,CAAC;IAET,IAAI,EAAE,MAAM;IACZ,WAAW,CAAC;IACZ,SAAS,CAAC,OAAM,CAAC,KAAK,CAAC;gBAFvB,IAAI,EAAE,MAAM,EACZ,WAAW,CAAC,sCAA0B,EACtC,SAAS,CAAC,OAAM,CAAC,KAAK,CAAC,aAAA;CAEjC;AAED;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,YAAY;IAC3B;;;;;OAKG;IACH,U
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/reserveHistoryUtil.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/reserveHistoryUtil.d.ts.map
deleted file mode 100644
index aec8f071..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/reserveHistoryUtil.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"reserveHistoryUtil.d.ts","sourceRoot":"","sources":["reserveHistoryUtil.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;GAEG;AACH,OAAO,EACL,wBAAwB,EAEzB,MAAM,kBAAkB,CAAC;AAC1B,OAAO,EACL,kBAAkB,EAEnB,MAAM,6BAA6B,CAAC;AACrC,OAAO,KAAK,OAAO,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAK3C;;;;GAIG;AAEH,MAAM,WAAW,2BAA2B;IAC1C;;OAEG;IACH,mBAAmB,EAAE,wBAAwB,EAAE,CAAC;IAEhD;;;OAGG;IACH,aAAa,EAAE,wBAAwB,EAAE,CAAC;IAE1C;;;OAGG;IACH,eAAe,EAAE,wBAAwB,EAAE,CAAC;CAC7C;AAED;;;GAGG;AACH,MAAM,WAAW,qBAAqB;IACpC;;;OAGG;IACH,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/taleruri.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/taleruri.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 36c16c88..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/taleruri.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"taleruri.d.ts","sourceRoot":"","sources":["taleruri.ts"],"names":[],"mappings":"AAkBA,MAAM,WAAW,YAAY;IAC3B,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC;IACxB,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC;IAChB,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GAAG,SAAS,CAAC;CAChC;AAED,MAAM,WAAW,iBAAiB;IAChC,yBAAyB,EAAE,MAAM,CAAC;IAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM,CAAC;CAC/B;AAED,MAAM,WAAW,eAAe;IAC9B,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC;IACxB,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC;CACjB;AAED,MAAM,WAAW,YAAY;IAC3B,aAAa,EAAE,MAAM,CAAC;IACtB,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC;CACzB;AAED;;;GAG
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/time.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/time.d.ts.map
deleted file mode 100644
index c38a2335..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/time.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"time.d.ts","sourceRoot":"","sources":["time.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,EAAE,KAAK,EAA0B,MAAM,SAAS,CAAC;AAkBxD;;GAEG;AAEH,qBAAa,SAAS;IACpB;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,OAAO,CAAC;CACjC;AAED,MAAM,WAAW,QAAQ;IACvB;;OAEG;IACH,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,SAAS,CAAC;CACnC;AAID,wBAAgB,sBAAsB,CAAC,EAAE,EAAE,MAAM,GAAG,IAAI,CAEvD;AAED,wBAAgB,eAAe,IAAI,SAAS,CAI3C;AAED,wBAAgB,oBAAoB,CAClC,QAAQ,EAAE,SAAS,EACnB,GAAG,YAAoB,GACtB,QAAQ,CAWV;AAED,wBAAgB,YAAY,CAAC,
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/timer.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/timer.d.ts.map
deleted file mode 100644
index c2b5e536..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/timer.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"timer.d.ts","sourceRoot":"","sources":["timer.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;;;GAKG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,QAAQ,CAAC;AAKlC;;GAEG;AACH,MAAM,WAAW,WAAW;IAC1B,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC;CACf;AAkBD;;GAEG;AACH,eAAO,MAAM,cAAc,EAAE,MAAM,MAa/B,CAAC;AAEL;;GAEG;AACH,wBAAgB,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,IAAI,GAAG,WAAW,CAExE;AAED;;GAEG;AACH,wBAAgB,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,IAAI,GAAG,WAAW,CAExE;AASD;;GAEG;AACH,qBAAa,UAAU;IACrB,OAAO
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/util/url.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/util/url.d.ts.map
deleted file mode 100644
index f238a9b5..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/util/url.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"url.d.ts","sourceRoot":"","sources":["url.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,UAAU,GAAG;IACX,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC;IACb,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC;IACb,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IACjB,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC;IACb,QAAQ,IAAI,MAAM,CAAC;IACnB,QAAQ,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC;IACxB,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IACjB,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IACjB,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC;IACb,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IACjB,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC;IACf,QAAQ,CAAC,YAAY,EAAE,eAAe,CAAC;IACvC,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC;IACjB,MAAM,IAAI,MAAM,CAAC;CAClB;A
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/wallet.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/wallet.d.ts.map
deleted file mode 100644
index 4c6b1964..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/wallet.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"wallet.d.ts","sourceRoot":"","sources":["wallet.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA;;;GAGG;AAEH;;GAEG;AACH,OAAO,EAAE,mBAAmB,EAAE,MAAM,4BAA4B,CAAC;AACjE,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,aAAa,CAAC;AACjD,OAAO,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAExC,OAAO,EAAW,UAAU,EAAE,MAAM,gBAAgB,CAAC;AAerD,OAAO,EACL,UAAU,EACV,cAAc,EACd,kBAAkB,EAClB,cAAc,EACd,cAAc,EACd,aAAa,EAKd,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACzB,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,uBAAuB,EAAE,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAC3E,OAAO,EACL,eAAe,EACf,gBAAgB,EAChB,kBAAkB,EAC
 [...]
\ No newline at end of file
diff --git a/packages/taler-wallet-core/src/walletCoreApiHandler.d.ts.map 
b/packages/taler-wallet-core/src/walletCoreApiHandler.d.ts.map
deleted file mode 100644
index e7ab1011..00000000
--- a/packages/taler-wallet-core/src/walletCoreApiHandler.d.ts.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"file":"walletCoreApiHandler.d.ts","sourceRoot":"","sources":["walletCoreApiHandler.ts"],"names":[],"mappings":"AAgBA,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,MAAM,UAAU,CAAC;AAelC,OAAO,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,qBAAqB,CAAC;AA+N5D,oBAAY,eAAe,GACxB,sBAAsB,GACtB,oBAAoB,CAAC;AAExB,oBAAY,eAAe,GACxB,eAAe,GACf,mBAAmB,CAAC;AAEvB,MAAM,WAAW,mBAAmB;IAClC,IAAI,EAAE,cAAc,CAAC;IACrB,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC;CAClB;AAED,MAAM,WAAW,sBAAsB;IAErC,IAAI,EAAE,UAAU,CAAC;IACjB,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC;IAClB,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC;IACX,M
 [...]
\ No newline at end of file

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]