gnustep-webmasters
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

login access to the wiki


From: Jordi Villà i Freixa
Subject: login access to the wiki
Date: Sun, 11 Mar 2007 08:59:37 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 (Macintosh/20070221)

Dear friends,

I am interested in having access to edit the Adun related web pages to update its contents.

Jordi Villà
http://cbbl.imim.es


--------
La informació continguda en aquest missatge i en qualsevol fitxer adjunt és confidencial, privada i d'ús exclusiu per al destinatari. Si no és la persona a la qual anava dirigida aquesta informació, si us plau, notifiqui immediatament l'enviament erroni al remitent i esborri el missatge. Qualsevol còpia, divulgació, distribució o utilització no autoritzada d'aquest correu electrònic i dels seus adjunts està prohibida en virtut de la legislació vigent.

La información contenida en este mensaje y en cualquier fichero adjunto es confidencial, privada y de uso exclusivo para el destinatario. Si usted no es la persona a la cual iba dirigida esta información, por favor, notifique inmediatamente el envío erróneo al remitente y borre el mensaje. Cualquier copia, divulgación, distribución o utilización no autorizada de este correo electrónico y de sus adjuntos está prohibida en virtud de la legislación vigente.

The information included in this e-mail and any attached files are confidential and private. If you are not the intended recipient, please notify the error to the sender and delete this message immediately. Dissemination, forwarding or copying of this e-mail and its associated attachments is strictly prohibited according with current legislation.
--------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]