grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/cs.po


From: Stepan Kasal
Subject: Changes to grep/po/cs.po
Date: Sat, 20 Nov 2004 11:12:24 -0500

Index: grep/po/cs.po
diff -u grep/po/cs.po:1.13 grep/po/cs.po:1.14
--- grep/po/cs.po:1.13  Fri Nov 19 13:51:29 2004
+++ grep/po/cs.po       Sat Nov 20 16:15:57 2004
@@ -260,10 +260,10 @@
 "syntaktické nebo systémové chybì.\n"
 
 #: src/grep.c:1052
-msgid "\nReport bugs to <address@hidden>.\n"
+msgid "\nReport bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"  Chyby v programu oznamujte na adrese <address@hidden> (pouze\n"
+"  Chyby v programu oznamujte na adrese <%s> (pouze\n"
 "anglicky), pøipomínky k pøekladu zasílejte na adresu <address@hidden> 
(èesky).\n"
 
 #: src/grep.c:1062
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]