grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to uk.po


From: Bernhard Rosenkraenzer
Subject: Changes to uk.po
Date: Fri, 18 Aug 2006 21:06:08 -0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Bernhard Rosenkraenzer <bero>  06/08/18 21:04:18

Index: uk.po
===================================================================
RCS file: uk.po
diff -N uk.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ uk.po    18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,405 @@
+# grep -- Ukrainian translation.
+# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
+# Volodymyr M. Lisivka <address@hidden>, 2001-2002.
+# Dmytro O. Redchuk <address@hidden>, 2002.
+# $Id: uk.po,v 1.1 2006/08/18 21:04:18 bero Exp $
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: grep 2.5g\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-01-25 13:27+0200\n"
+"Last-Translator: Volodymyr M. Lisivka <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=KOI8-U\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "ðÁÍ'ÑÔØ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ"
+
+#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
+#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
+#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
+#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+msgid "Unbalanced ["
+msgstr "îÅ ÚÂÁÌÁÎÓÏ×ÁÎÏ ["
+
+#: src/dfa.c:741
+msgid "Unfinished \\ escape"
+msgstr "îÅ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ \\-ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ"
+
+#. Cases:
+#. {M} - exact count
+#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
+#. {M,N} - M through N
+#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
+msgid "unfinished repeat count"
+msgstr "ÎÅ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ Ì¦ÞÉÌØÎÉËÁ ÐÏ×ÔÏÒ¦×"
+
+#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
+msgid "malformed repeat count"
+msgstr "ÈÉÂÎÉÊ Ì¦ÞÉÌØÎÉË ÐÏ×ÔÏÒ¦×"
+
+#: src/dfa.c:1253
+msgid "Unbalanced ("
+msgstr "îÅ ÚÂÁÌÁÎÓÏ×ÁÎÏ ("
+
+#: src/dfa.c:1378
+msgid "No syntax specified"
+msgstr "óÉÎÔÁËÓÉÓ ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ"
+
+#: src/dfa.c:1386
+msgid "Unbalanced )"
+msgstr "îÅ ÚÂÁÌÁÎÓÏ×ÁÎÏ )"
+
+#: src/dfa.c:2956
+msgid "out of memory"
+msgstr "ÎÅÄÏÓÔÁÔÎØÏ ÐÁÍ'ÑÔ¦"
+
+#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
+#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "ÐÁÍ'ÑÔØ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ"
+
+#: src/grep.c:205
+msgid "invalid context length argument"
+msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÉÊ ÁÒÇÕÍÅÎÔ ÄÏ×ÖÉÎÉ ËÏÎÔÅËÓÔÕ"
+
+#: src/grep.c:479
+msgid "input is too large to count"
+msgstr "××¦Ä ÚÁÄÏ×ÇÉÊ ÄÌÑ ÏÂÞÉÓÌÅÎÎÑ"
+
+#: src/grep.c:605
+msgid "writing output"
+msgstr "ÚÁÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ Õ ×ÉצÄ"
+
+#: src/grep.c:878
+#, c-format
+msgid "Binary file %s matches\n"
+msgstr "äצÊËÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s ͦÓÔÉÔØ Ú¦ÖΦÓÔØ\n"
+
+#: src/grep.c:892
+msgid "(standard input)"
+msgstr "(ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÉÊ ×צÄ)"
+
+#: src/grep.c:997
+#, c-format
+msgid "warning: %s: %s\n"
+msgstr "Õ×ÁÇÁ: %s: %s\n"
+
+#: src/grep.c:998
+msgid "recursive directory loop"
+msgstr "ÚÁÃÉËÌÅÎÎÑ ÒÅËÕÒÓÉ×ÎÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÕ ËÁÔÁÌÏǦ×"
+
+#: src/grep.c:1046
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
+msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: %s [ëìàþ]... ûáâìïî [æáêì]...\n"
+
+#: src/grep.c:1048
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
+msgstr "óÐÒÏÂÕÊÔÅ \"%s --help\" ÄÌÑ ÏÔÒÉÍÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÏ×ϧ ¦ÎÆÏÒÍÁæ§.\n"
+
+#: src/grep.c:1053
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
+msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: %s [ëìàþ]... ûáâìïî [æáêì] ...\n"
+
+#: src/grep.c:1054
+#, c-format
+msgid ""
+"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"\n"
+"Regexp selection and interpretation:\n"
+msgstr ""
+"ðÏÛÕË ûáâìïîÕ Õ ËÏÖÎÏÍÕ æáêì¦ ÞÉ Õ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÍÕ ××ÏĦ.\n"
+"ðÒÉËÌÁÄ: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"\n"
+"÷ÉÂ¦Ò ÔÁ ¦ÎÔÅÒÐÒÅÔÁÃ¦Ñ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÈ ×ÉÒÁÚ¦×:\n"
+
+#: src/grep.c:1059
+msgid ""
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
+" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
+msgstr ""
+" -E, --extended-regexp   ûáâìïî ¤ ÒÏÚÛÉÒÅÎÉÍ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÍ ×ÉÒÁÚÏÍ\n"
+" -F, --fixed-strings    ûáâìïî ¤ ÎÁÂÏÒÏÍ ÒÑÄ˦×, ÒÏÚĦÌÅÎÉÈ \\n\n"
+" -G, --basic-regexp    ûáâìïî ¤ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÍ ×ÉÒÁÚÏÍ\n"
+" -P, --perl-regexp     ûáâìïî ¤ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÍ ×ÉÒÁÚÏÍ Perl\n"
+
+#: src/grep.c:1064
+msgid ""
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
+" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
+" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
+" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
+" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
+" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
+msgstr ""
+" -e, --regexp=ûáâìïî    ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ûáâìïî ÑË ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÊ ×ÉÒÁÚ\n"
+" -f, --file=æáêì      ×ÚÑÔÉ ûáâìïî ¦Ú æáêìÁ\n"
+" -i, --ignore-case     ¦ÇÎÏÒÕ×ÁÔÉ ÒÅǦÓÔÒ Ì¦ÔÅÒ\n"
+" -w, --word-regexp     ûáâìïî Ú¦ÇÁÔÉÍÅÔØÓÑ ÌÉÛÅ ¦Ú æÌÉÍ ÓÌÏ×ÏÍ\n"
+" -x, --line-regexp     ûáâìïî Ú¦ÇÁÔÉÍÅÔØÓÑ ÌÉÛÅ ¦Ú æÌÉÍ ÒÑÄËÏÍ\n"
+" -z, --null-data      ÒÑÄËÉ ÄÁÎÉÈ ÚÁ˦ÎÞÕÀÔØÓÑ ÂÁÊÔÏÍ \"0\", Á ÎÅ 
˦ÎÃÅÍ\n"
+"              ÒÑÄËÁ\n"
+
+#: src/grep.c:1071
+msgid ""
+"\n"
+"Miscellaneous:\n"
+" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
+" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
+" -V, --version       print version information and exit\n"
+"   --help        display this help and exit\n"
+"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ò¦ÚÎÅ:\n"
+" -s, --no-messages     ÚÁÍÏ×ÞÕ×ÁÔÉ ÐÏÍÉÌËÉ\n"
+" -v, --invert-match    ×ÉÂÉÒÁÔÉ ÒÑÄËÉ ÂÅÚ Ú¦ÖÎÏÓÔÅÊ\n"
+" -V, --version       ×ÉÄÁÔÉ ¦ÎÆÏÒÍÁæÀ ÐÒÏ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ×ÉÊÔÉ\n"
+"   --help        ×ÉÄÁÔÉ ÃÀ ЦÄËÁÚËÕ ÔÁ ×ÉÊÔÉ\n"
+"   --mmap        ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ mmap(2) ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ, ÑËÝÏ 
ÍÏÖÌÉ×Ï\n"
+
+#: src/grep.c:1079
+msgid ""
+"\n"
+"Output control:\n"
+" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
+" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
+" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
+"   --line-buffered    flush output on every line\n"
+" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
+" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
+"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
+" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
+" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
+"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
+" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
+" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
+"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
+"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
+" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
+"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
+"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
+"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be 
skipped.\n"
+" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
+" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
+" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ëÅÒÕ×ÁÎÎÑ ×É×ÏÄÏÍ:\n"
+" -m, --max-count=þéóìï   ÚÕÐÉÎÉÔÉÓÑ Ð¦ÓÌÑ þéóìÁ Ú¦ÖÎÏÓÔÅÊ\n"
+" -b, --byte-offset     ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÚͦÝÅÎÑ Õ ÂÁÊÔÁÈ ¦Ú ÒÑÄËÁÍÉ ×É×ÏÄÕ\n"
+" -n, --line-number     ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÎÏÍÅÒÉ ÒÑÄË¦× ÒÁÚÏÍ ¦Ú ÒÑÄËÁÍÉ ×É×ÏÄÕ\n"
+"   --line-buffered    ÓÐÏÒÏÖÎÀ×ÁÔÉ ÂÕÆÅÒ ×É×ÏÄÕ ÎÁ ËÏÖÎÏÍÕ ÒÑÄËÕ\n"
+" -H, --with-filename    ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ËÏÖÎϧ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦\n"
+" -h, --no-filename     ÚÁÍÏ×ÞÕ×ÁÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ËÏÖÎϧ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦\n"
+"   --label=í¶ôëá     ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ í¶ôëÕ ÑË ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÕ ÄÌÑ\n"
+"              ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ××ÏÄÕ\n"
+" -o, --only-matching    ÐÏËÁÚÕ×ÁÔÉ ÌÉÛÅ ÞÁÓÔÉÎÕ ÒÑÄËÁ, ÝÏ Í¦ÓÔÉÔØ 
ûáâìïî\n"
+" -q, --quiet, --silent   ÚÁÂÏÒÏÎÉÔÉ ×Ó¦ ÎÏÒÍÁÌØΦ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ\n"
+"   --binary-files=ôéð  ××ÁÖÁÔÉ, ÝÏ ÄצÊËÏצ ÆÁÊÌÉ ¤ ×ËÁÚÁÎÏÇÏ ôéðÕ\n"
+"              ôéð ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ \"binary\", \"text\",\n"
+"              ÞÉ \"without-match\"\n"
+" -a, --text        ÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê --binary-files=text\n"
+" -I            ÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=ä¶ñ   ÑË ÏÐÒÁÃØÏ×Õ×ÁÔÉ ËÁÔÁÌÏÇÉ\n"
+"              ä¶ñ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ \"read\", \"recurse\", ÞÉ 
\"skip\"\n"
+" -D, --devices=ä¶ñ     ÑË ÏÐÒÁÃØÏ×Õ×ÁÔÉ ÐÒÉÓÔÒϧ, ËÁÎÁÌÉ ÔÁ ÇΦÚÄÁ\n"
+"              ä¶ñ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ \"read\" ÞÉ \"skip\"\n"
+" -R, -r, --recursive    ÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê --directories=recurse\n"
+"   --include=ûáâìïî   ÐÅÒÅצÒÑÔÉ ÆÁÊÌÉ, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ ûáâìïîÕ\n"
+"   --exclude=ûáâìïî   ÐÒÏÐÕÓËÁÔÉ ÆÁÊÌÉ, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ ûáâìïîÕ\n"
+"   --exclude-from=æáêì  ÐÒÏÐÕÓËÁÔÉ ÆÁÊÌÉ, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ ûáâìïîÕ Ú 
æáêìÕ\n"
+" -L, --files-without-match ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÛÅ ¦ÍÅÎÁ æáêì¦×, ÝÏ ÎÅ ÍÁÀÔØ 
Ú¦ÖÎÏÓÔÅÊ\n"
+" -l, --files-with-matches ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÛÅ ¦ÍÅÎÁ æáêì¦×, ÝÏ ÍÁÀÔØ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦\n"
+" -c, --count        ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÛŠ˦ÌØ˦ÓÔØ ÒÑÄ˦×\n"
+"              Ú¦ Ú¦ÖÎÏÓÔÑÍÉ Õ æáêì¦\n"
+" -Z, --null        ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÂÁÊÔ \"0\" ЦÓÌÑ ¦ÍÅΦ æáêìÁ\n"
+
+#: src/grep.c:1107
+msgid ""
+"\n"
+"Context control:\n"
+" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
+" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
+" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
+" -NUM           same as --context=NUM\n"
+"   --color[=WHEN],\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
+"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
+" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
+"\n"
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
+"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
+"and 2 if trouble.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ëÏÎÔÒÏÌØ ×ͦÓÔÕ:\n"
+" -B, --before-context=þéóìï ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ þéóìï ÒÑÄË¦× ÐÅÒÅÄ Ú¦ÖΦÓÔÀ\n"
+" -A, --after-context=þéóìï ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ þéóìï ÒÑÄË¦× Ð¦ÓÌÑ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦\n"
+" -C, --context=þéóìï    ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ þéóìï ÓÕÓ¦ÄÎ¦È ÒÑÄ˦×\n"
+" -þéóìï           ÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê --context=þéóìï\n"
+"   --color[=äå],\n"
+"   --colour[=äå]     ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ÍÁÒËÅÒÉ ÄÌÑ ×¦ÄÒ¦ÚÎÅÎÎÑ\n"
+"               ÒÑÄË¦× Ú¦ Ú¦ÖÎÏÓÔÑÍÉ\n"
+"               äå ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ \"always\", \"never\" ÞÉ 
\"auto\".\n"
+" -U, --binary        ÎÅ ×ÉÄÁÌÑÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÉ CR ÎÁ ˦Îæ ÒÑÄËÁ (MSDOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  ×ËÁÚÕ×ÁÔÉ ÚͦÝÅÎÎÑ, ÎÁÞÅ ÚÁ צÄÓÕÔÎÏÓÔ¦\n"
+"               ÓÉÍ×ÏÌ¦× CR (MSDOS)\n"
+"\n"
+"\"egrep\" ÏÚÎÁÞÁ¤ \"grep -E\". \"fgrep\" ÏÚÎÁÞÁ¤ \"grep -F\".\n"
+"ñËÝÏ ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ æáêì, ÞÉ æáêìÏÍ ¤ -, ÞÉÔÁÔÉ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÉÊ ×צÄ.\n"
+"ñËÝÏ ÍÅÎÛÅ, Î¦Ö Ä×Á æáêìÉ ×ËÁÚÁÎÏ, ××ÁÖÁÔÉ -h. ëÏÄ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÎÑ 0 -\n"
+"ËÏÌÉ ¤ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦, 1 - ËÏÌÉ §È ÎÅÍÁ, ÔÁ 2 - × ÒÁÚ¦ ÚÂÏÀ.\n"
+
+#: src/grep.c:1124
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ðÏצÄÏÍÌÑÊÔÅ ÐÒÏ ÐÏÍÉÌËÉ ÎÁ <address@hidden>.\n"
+
+#: src/grep.c:1134
+msgid "conflicting matchers specified"
+msgstr "ÚÁÄÁΦ ÕÍÏ×É Ú¦ÖÎÏÓÔ¦ ËÏÎÆ̦ËÔÕÀÔØ"
+
+#: src/grep.c:1376
+msgid "unknown devices method"
+msgstr ""
+
+#: src/grep.c:1443
+msgid "unknown directories method"
+msgstr ""
+
+#: src/grep.c:1510
+msgid "invalid max count"
+msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁ ˦ÌØ˦ÓÔØ"
+
+#: src/grep.c:1565
+msgid "unknown binary-files type"
+msgstr "ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ ÄצÊËÏ×ÉÈ ÆÁÊ̦×"
+
+#: src/grep.c:1660
+#, c-format
+msgid "%s (GNU grep) %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/grep.c:1662
+msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/grep.c:1664
+msgid ""
+"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/search.c:606
+msgid "The -P option is not supported"
+msgstr "ëÌÀÞ -P ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
+
+#: src/search.c:619
+msgid "The -P and -z options cannot be combined"
+msgstr "ëÌÀÞ¦ -P ÔÁ -z ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐϤÄÎÕ×ÁÔÉ"
+
+#: lib/error.c:117
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "îÅצÄÏÍÁ ÓÉÓÔÅÍÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ"
+
+#: lib/getopt.c:675
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"%s\" ÎÅÏÄÎÏÚÎÁÞÎÉÊ\n"
+
+#: lib/getopt.c:700
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"--%s\" ÎÅ ÐÒÉÊÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×\n"
+
+#: lib/getopt.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"%c%s\" ÎÅ ÐÒÉÊÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×\n"
+
+#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"%s\" ÐÏÔÒÅÂÕ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ\n"
+
+#. --option
+#: lib/getopt.c:752
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ËÌÀÞ \"--%s\"\n"
+
+#. +option or -option
+#: lib/getopt.c:756
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ËÌÀÞ \"%c%s\"\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:782
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÉÊ ËÌÀÞ -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:785
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÉÊ ËÌÀÞ -- %c\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ ÐÏÔÒÅÂÕ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:862
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"-W %s\" ÎÅÏÄÎÏÚÎÁÞÎÉÊ\n"
+
+#: lib/getopt.c:880
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: ËÌÀÞ \"-W %s\" ÎÅ ÐÒÉÊÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×\n"
+
+#. Get translations for open and closing quotation marks.
+#.
+#. The message catalog should translate "`" to a left
+#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
+#. "'". If the catalog has no translation,
+#. locale_quoting_style quotes `like this', and
+#. clocale_quoting_style quotes "like this".
+#.
+#. For example, an American English Unicode locale should
+#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
+#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
+#. MARK). A British English Unicode locale should instead
+#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
+#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
+#: lib/quotearg.c:259
+msgid "`"
+msgstr "\""
+
+#: lib/quotearg.c:260
+msgid "'"
+msgstr "\""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]