grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to he.po


From: Bernhard Rosenkraenzer
Subject: Changes to he.po
Date: Fri, 18 Aug 2006 21:08:02 -0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Bernhard Rosenkraenzer <bero>  06/08/18 21:04:18

Index: he.po
===================================================================
RCS file: he.po
diff -N he.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ he.po    18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,398 @@
+# Hebrew messages for GNU Grep
+# Copyright (C) 2002, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Eli Zaretskii <address@hidden>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: grep 2.5.1a\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-04 14:55+0200\n"
+"Last-Translator: Eli Zaretskii <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Hebrew <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "ïåøëæä øîâð"
+
+#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
+#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
+#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
+#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+msgid "Unbalanced ["
+msgstr "âåæ-ïá åì ïéàù ["
+
+#: src/dfa.c:741
+msgid "Unfinished \\ escape"
+msgstr "äøåîâ-éúìá \\ äø÷á úøãñ"
+
+#. Cases:
+#. {M} - exact count
+#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
+#. {M,N} - M through N
+#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
+msgid "unfinished repeat count"
+msgstr "äøåîâ-éúìá úåðùéä äðåî úøãâä"
+
+#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
+msgid "malformed repeat count"
+msgstr "úåðùéä äðåî úøãâäá éåâù øéáçú"
+
+#: src/dfa.c:1253
+msgid "Unbalanced ("
+msgstr "âåæ-ïá åì ïéàù ("
+
+#: src/dfa.c:1378
+msgid "No syntax specified"
+msgstr "øéáçú úøãâä ïéà"
+
+#: src/dfa.c:1386
+msgid "Unbalanced )"
+msgstr "âåæ-ïá åì ïéàù )"
+
+#: src/dfa.c:2956
+msgid "out of memory"
+msgstr "ïåøëæä øîâð"
+
+#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
+#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "ïåøëæä øîâð"
+
+#: src/grep.c:205
+msgid "invalid context length argument"
+msgstr "øù÷ää èñ÷è êøåà ìù äéåâù äøãâä"
+
+#: src/grep.c:479
+msgid "input is too large to count"
+msgstr "øåôñì éãëî ìåãâ èì÷"
+
+#: src/grep.c:605
+msgid "writing output"
+msgstr "(èìô úáéúë úòá äì÷ú)"
+
+#: src/grep.c:878
+#, c-format
+msgid "Binary file %s matches\n"
+msgstr "äîéàúî úæåøçî ìéëî %s éøàðéá õáå÷\n"
+
+#: src/grep.c:892
+msgid "(standard input)"
+msgstr "(éð÷ú èì÷ õåøò)"
+
+#: src/grep.c:997
+#, c-format
+msgid "warning: %s: %s\n"
+msgstr "%s %s :äøäæà\n"
+
+#: src/grep.c:998
+msgid "recursive directory loop"
+msgstr "äé÷éúá äéñøå÷ø úàìåì"
+
+#: src/grep.c:1046
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
+msgstr "%s [íéðééôàî]... PATTERN [õáå÷] :ùåîéùä ïôåà\n"
+
+#: src/grep.c:1048
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
+msgstr ".øúåé áø òãéî úâöäì `%s --help' äñð\n"
+
+#: src/grep.c:1053
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
+msgstr "%s [íéðééôàî]... PATTERN [õáå÷] :ùåîéùä ïôåà\n"
+
+#: src/grep.c:1054
+#, c-format
+msgid ""
+"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"\n"
+"Regexp selection and interpretation:\n"
+msgstr ""
+"        .éð÷ú èì÷á åà ,åðéåöù íéöá÷äî ãçà ìëá úéðáúì úåîàúä ùôç\n"
+"           %s -i 'hello world' menu.h main.c :àîâåã\n"
+"\n"
+"                    :íééøìåâøä íééèéáä âååéñå äøéçá\n"
+
+#: src/grep.c:1059
+msgid ""
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
+" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
+msgstr ""
+"         áçøåî éøìåâø éåèéá àåä PATTERN  -E, --extended-regexp\n"
+"   newline é\"ò úåãøôåîä úåæåøçîî áëøåî PATTERN  -F, --fixed-strings\n"
+"         éñéñá éøìåâø éåèéá àåä PATTERN  -E, --extended-regexp\n"
+"      Perl ïåðâñá éøìåâø éåèéá àåä PATTERN  -P, --perl-regexp\n"
+
+#: src/grep.c:1064
+msgid ""
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
+" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
+" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
+" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
+" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
+" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
+msgstr ""
+"        PATTERN-á äðéä éøìåâø éåèéá úéðáú  -e, --regexp=PATTERN\n"
+"      FILE õáå÷ êåúî PATTERN úéðáúä úà àø÷  -f, --file=FILE\n"
+"     úåðè÷å úåìåãâ úåéúåà ïéá íéìãáäî íìòúä  -i, --ignore-case\n"
+"      úåîìù íéìîì ÷øå êà íéàúäì PATTERN ìò  -w, --word-regexp\n"
+"      úåîìù úåøåùì ÷øå êà íéàúäì PATTERN ìò  -x, --line-regexp\n"
+"      newline-á àì ,0-úéáá úîééúñî èì÷ úøåù  -z, --null-data\n"
+
+#: src/grep.c:1071
+msgid ""
+"\n"
+"Miscellaneous:\n"
+" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
+" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
+" -V, --version       print version information and exit\n"
+"   --help        display this help and exit\n"
+"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"                              :íéôñåð íéðééôàî\n"
+"               äì÷ú úåàãåä âéöú ìà  -s, --no-messages\n"
+"        PATTERN-ì úåîéàúî ïðéàù úåøåù âöä  -v, --invert-match\n"
+"          àöå úéðëåúä úñøéâ ìò òãéî âöä  -V, --version\n"
+"           úéðëúäî àöå äæ äøæò êñî âöä    --help\n"
+"  ïåøëæì úåøéùé èì÷ éöá÷ éåôéîá ùîúùä ,øùôà íà    --mmap\n"
+
+#: src/grep.c:1079
+msgid ""
+"\n"
+"Output control:\n"
+" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
+" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
+" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
+"   --line-buffered    flush output on every line\n"
+" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
+" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
+"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
+" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
+" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
+"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
+" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
+" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
+"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
+"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
+" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
+"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
+"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
+"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be 
skipped.\n"
+" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
+" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
+" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"                               :èìô ìò äèéìù\n"
+"        úåîéàúî úåøåù NUM úâöä éøçà ÷ñôä  -m, --max-count=NUM\n"
+"          èìô úøåù ìë ìù íéúáá èñéä âöä  -b, --byte-offset\n"
+"           èìô úåøåù íò äøåù øôñî âöä  -n, --line-number\n"
+"           äøåù ìë øåáò èìô õöåç ï÷åø    --line-buffered\n"
+"          äîàúä ìë äàöîð åá õáå÷ íù âöä  -H, --with-filename\n"
+"             èìôá íéöá÷ úåîù âéöú ìà  -h, --no-filename\n"
+"  õáå÷ä íùë LABEL âöä ,éð÷ú èì÷ õåøòî èì÷ øåáò    --label=LABEL\n"
+"       úéðáúä úà íàåúä äøåùä ÷ìç úà ÷ø âöä  -o, --only-matching\n"
+"           íéìéâøä èìôä éâåñ ìë úà ìèá  -q, --quiet, --silent\n"
+"            íééøàðéá íéöá÷ ãáòì ãöéë    --binary-files=HOW\n"
+"'without-match' ,'text' ,'binary' úåéäì ìåëé HOW\n"
+"         --binary-files=text-ì êøò-äååù  -a, --text\n"
+"     --binary-files=without-match-ì êøò-äååù  -I\n"
+"                úåé÷éú ãáòì ãöéë  -d, --directories=HOW\n"
+"   'skip' åà ,'recurse' ,'read' úåéäì ìåëé HOW\n"
+"                íéð÷úä ãáòì ãöéë  -D, --devices=HOW\n"
+"         'skip' åà 'read' úåéäì ìåëé HOW\n"
+"        --directories=recurse-ì êøò-äååù  -R, -r, --recursive\n"
+"       PATTERN íéîàåú íäéúåîùù íéöá÷á ùôç    --include=PATTERN\n"
+"      PATTERN íéîàåú íäéúåîùù íéöá÷ ìò âìã    --exclude=PATTERN\n"
+"       PATTERN íéîàåúù FILE-î íéöá÷ ìò âìã    --exclude-from=FILE\n"
+"    úçà äîàúä óà äúéä àì íäáù íéöá÷ úåîù âöä  -L, 
--files-without-match\n"
+"      úåîàúä åéä íäá íéöá÷ä úåîù úà ÷ø âöä  -l, --files-with-matches\n"
+"     õáå÷ ìëá úåîàåúä úåøåùä øôñî úà ÷ø âöä  -c, --count\n"
+"             0 úéáá õáå÷ íù ìë íééñ  -Z, --null\n"
+
+#: src/grep.c:1107
+msgid ""
+"\n"
+"Context control:\n"
+" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
+" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
+" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
+" -NUM           same as --context=NUM\n"
+"   --color[=WHEN],\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
+"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
+" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
+"\n"
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
+"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
+"and 2 if trouble.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"                               :øù÷ä ìò äèéìù\n"
+"     úîàåúä äøåùä éðôì øù÷ä ìù úåøåù NUM âöä  -B, --before-context=NUM\n"
+"     úîàåúä äøåùä éøçà øù÷ä ìù úåøåù NUM âöä  -A, --after-context=NUM\n"
+"  úîàåúä äøåùä éøçàå éðôì øù÷ä ìù úåøåù NUM âöä  -C, --context=NUM\n"
+"            --context=NUM-ì êøò-äååù  -NUM\n"
+"                            --color[=WHEN],\n"
+"       úîàåúä úæåøçîä úèìáäì òáö éðîéñ âöä    --colour[=WHEN]\n"
+"  `auto' åà ,`never' ,`always' úåéäì ìåëé WHEN\n"
+"        (MSDOS) äøåù óåñá CR éåú ÷ìñú ìà  -U, --binary\n"
+" (MSDOS) íéîéé÷ åéä àì CR éåú åìéàë íéèñéä çååã  -u, --unix-byte-offsets\n"
+"\n"
+"            .`grep -F' åùåøô `fgrep' .`grep -E' åùåøô `egrep'\n"
+"      .éð÷ú èì÷ õåøòî àøå÷ ,- àåä õáå÷ä íù íà åà ,èì÷ õáå÷ ïåéö àìì\n"
+"                   .-h òîúùî ,íéöá÷ éðùî úåçô íéðåúð íà\n"
+"    .úåì÷ú ìù äø÷îá 2 ,åàöîð àì íà 1 ,úåîàúä åàöîð íà 0 åðéä äàéöé ãå÷\n"
+
+#: src/grep.c:1124
+msgid ""
+"\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+".<address@hidden> úáåúëì äì÷ú éçååéã çåìùì àð\n"
+
+#: src/grep.c:1134
+msgid "conflicting matchers specified"
+msgstr "äîàúää éâåñ ìù íéøúåñ íéðåéö"
+
+#: src/grep.c:1376
+msgid "unknown devices method"
+msgstr "íéð÷úäá ìåôéèì úøëåî-éúìá úèéù"
+
+#: src/grep.c:1443
+msgid "unknown directories method"
+msgstr "úåé÷éúá ìåôéèì úøëåî-éúìá úèéù"
+
+#: src/grep.c:1510
+msgid "invalid max count"
+msgstr "éåâù éáøéî øôñî"
+
+#: src/grep.c:1565
+msgid "unknown binary-files type"
+msgstr "íééøàðéá íéöá÷á ìåôéèì úøëåî-éúìá úèéù"
+
+#: src/grep.c:1660
+#, c-format
+msgid "%s (GNU grep) %s\n"
+msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
+
+#: src/grep.c:1662
+msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
+
+#: src/grep.c:1664
+msgid ""
+"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"áúë ïéà åæ äðëúì .øå÷î éöá÷á ïééò ,ä÷úòä úåéåëæì ;úéùôç äðëú äðéä åæ äðëú\n"
+"  .úîéåñî úéìëú åæéàì äîàúä åà úåøéçñ íùì òîúùîá-úåéøçà àì åìéôà ;úåéøçà\n"
+
+#: src/search.c:606
+msgid "The -P option is not supported"
+msgstr "-P ïééôàîá äëéîú ïéà"
+
+#: src/search.c:619
+msgid "The -P and -z options cannot be combined"
+msgstr "äæ úà äæ íéøúåñ -z-å -P íéðééôàî"
+
+#: lib/error.c:117
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "úøëåî-éúìá úëøòî úì÷ú"
+
+#: lib/getopt.c:675
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò éòîùî-ãç åðéà `%s' ïééôàî\n"
+
+#: lib/getopt.c:700
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò èðîåâøà ìá÷î åðéà `--%s' ïééôàî\n"
+
+#: lib/getopt.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò èðîåâøà ìá÷î åðéà `%c%s' ïééôàî\n"
+
+#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò èðîåâøà áééçî `%s' ïééôàî\n"
+
+#. --option
+#: lib/getopt.c:752
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò `--%s' øëåî-éúìá ïééôàî\n"
+
+#. +option or -option
+#: lib/getopt.c:756
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò `%c%s' øëåî-éúìá ïééôàî\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:782
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: é÷åç-éúìá ïééôàî -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:785
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò éåâù ïééôàî -- %c\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: èðîåâøà áééçî ïééôàî -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:862
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò éòîùî-ãç åðéà `-W %s' ïééôàî\n"
+
+#: lib/getopt.c:880
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s úéðëú øåáò èðîåâøà ìá÷î åðéà `-W %s' ïééôàî\n"
+
+#. Get translations for open and closing quotation marks.
+#.
+#. The message catalog should translate "`" to a left
+#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
+#. "'". If the catalog has no translation,
+#. locale_quoting_style quotes `like this', and
+#. clocale_quoting_style quotes "like this".
+#.
+#. For example, an American English Unicode locale should
+#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
+#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
+#. MARK). A British English Unicode locale should instead
+#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
+#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
+#: lib/quotearg.c:259
+msgid "`"
+msgstr "`"
+
+#: lib/quotearg.c:260
+msgid "'"
+msgstr "'"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]