grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/ja.po,v


From: Bernhard Rosenkraenzer
Subject: Changes to grep/po/ja.po,v
Date: Fri, 18 Aug 2006 21:07:51 -0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Bernhard Rosenkraenzer <bero>  06/08/18 21:04:18

Index: ja.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/ja.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- ja.po    20 Nov 2004 16:15:57 -0000   1.15
+++ ja.po    18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.16
@@ -10,9 +10,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-13 15:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-03-14 16:09+0000\n"
+"Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-04-06 11:34+09:00\n"
 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,7 +24,10 @@
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545 
src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001 
src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036 
src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
+#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
+#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
+#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "[ ¤¬Äà¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
@@ -60,7 +63,8 @@
 msgid "out of memory"
 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209 
src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
+#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
@@ -72,44 +76,44 @@
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "ÆþÎϤ¬Â礭¤¹¤®¤Æ¿ô¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/grep.c:601
+#: src/grep.c:605
 msgid "writing output"
 msgstr "½ÐÎϤνñ¹þ¤ß"
 
-#: src/grep.c:874
+#: src/grep.c:878
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë%s¤Ï°ìÃפ·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/grep.c:888
+#: src/grep.c:892
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(ɸ½àÆþÎÏ)"
 
-#: src/grep.c:993
+#: src/grep.c:997
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:994
+#: src/grep.c:998
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤¬ºÆµ¢Åª¥ë¡¼¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: src/grep.c:1042
+#: src/grep.c:1046
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]¡Å¡Å ʸ»úÎó¥Ñ¥¿¡¼¥ó [¥Õ¥¡¥¤¥ë]¡Å¡Å\n"
 
-#: src/grep.c:1044
+#: src/grep.c:1048
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "¾Ü¤·¤¯¤Ï`%s --help'¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: src/grep.c:1049
+#: src/grep.c:1053
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]¡Å¡Å ¥Ñ¥¿¡¼¥ó [¥Õ¥¡¥¤¥ë] ¡Å¡Å\n"
 
-#: src/grep.c:1050
+#: src/grep.c:1054
 #, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
@@ -122,7 +126,7 @@
 "\n"
 "Àµµ¬É½¸½¤ÎÁªÂò¤È²ò¼áÊýË¡:\n"
 
-#: src/grep.c:1055
+#: src/grep.c:1059
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
@@ -134,7 +138,7 @@
 " -G, --basic-regexp    ¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò´ðËÜŪ¤ÊÀµµ¬É½¸½¤È¤¹¤ë\n"
 " -P, --perl-regexp     ¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤òPerl¤ÎÀµµ¬É½¸½¤È¤¹¤ë\n"
 
-#: src/grep.c:1060
+#: src/grep.c:1064
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -150,7 +154,7 @@
 " -x, --line-regexp     ¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×°ìÃפò¹ÔÁ´ÂÎ(¹Ôñ°Ì)¤Ç¹Ô¤Ê¤¦\n"
 " -z, --null-data      ½ÐÎϤò²þ¹Ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ì¥ëÃͤΥХ¤¥È¤Ç¶èÀÚ¤ë\n"
 
-#: src/grep.c:1067
+#: src/grep.c:1071
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -168,7 +172,7 @@
 "   --help        »È¤¤Êý¤òɸ½à½ÐÎϤËɽ¼¨¤¹¤ë\n"
 "   --mmap        ¤â¤·²Äǽ¤Ê¤é¡¢ÆþÎϤò¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥×¤¹¤ë\n"
 
-#: src/grep.c:1075
+#: src/grep.c:1079
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -228,7 +232,7 @@
 " -c, --count        ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Ë°ìÃפ·¤¿¹Ô¿ô¤Î¤ß¤òɽ¼¨¤¹¤ë\n"
 " -Z, --null        ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¸å¤Ë¡¢¥Ì¥ëÃͤΥХ¤¥È¤òɽ¼¨\n"
 
-#: src/grep.c:1103
+#: src/grep.c:1107
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -265,44 +269,45 @@
 "ɸ½àÆþÎϤ«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¸Ä¿ô¤¬1°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢-h¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
 "¤â¤·°ìÃפ¬¤¢¤ë¤È0¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤È1¤Ç¡¢¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È2¤Ç¡¢½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/grep.c:1120
+#: src/grep.c:1124
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <%s>.\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¥Ð¥°¤Ï <%s> ¤ØÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"¥Ð¥°¤Ï <address@hidden> ¤ØÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: src/grep.c:1130
+#: src/grep.c:1134
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¾È¹ç»Ò¤¬¾×Æͤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: src/grep.c:1367
+#: src/grep.c:1376
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "̤ÃΤΥǥХ¤¥¹Áàºî¤Ç¤¹"
 
-#: src/grep.c:1434
+#: src/grep.c:1443
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "̤ÃΤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼Áàºî¤Ç¤¹"
 
-#: src/grep.c:1501
+#: src/grep.c:1510
 msgid "invalid max count"
 msgstr "°ìÃײó¿ô¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: src/grep.c:1555
+#: src/grep.c:1565
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "̤ÃΤΥХ¤¥Ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·¿¤Ç¤¹"
 
-#: src/grep.c:1650
+#: src/grep.c:1660
 #, c-format
 msgid "%s (GNU grep) %s\n"
 msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
 
-#: src/grep.c:1652
+#: src/grep.c:1662
 msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1654
+#: src/grep.c:1664
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]