grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to po/sk.po


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to po/sk.po
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:17 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/sk.po
===================================================================
RCS file: po/sk.po
diff -N po/sk.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/sk.po  3 Nov 2007 04:02:55 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,465 @@
+# Translation of grep to Slovak 
+#
+# Copyright (C) 1997-99, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
+# Ivan Masár <address@hidden>, 2007.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: grep 2.5.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-08 18:37+0100\n"
+"Last-Translator: Ivan Masár <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Slovak <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "Pamäť bola vyčerpaná"
+
+#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
+#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
+#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
+#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
+msgid "Unbalanced ["
+msgstr "[ bez náprotivku"
+
+#: src/dfa.c:788
+msgid "Unfinished \\ escape"
+msgstr "Nedokončená \\ escape sekvencia"
+
+#. Cases:
+#. {M} - exact count
+#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
+#. {M,N} - M through N
+#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
+msgid "unfinished repeat count"
+msgstr "Nedokončený počet opakovaní"
+
+#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
+msgid "malformed repeat count"
+msgstr "Zle formulovaný počet opakovaní"
+
+#: src/dfa.c:1305
+msgid "Unbalanced ("
+msgstr "( bez náprotivku"
+
+#: src/dfa.c:1430
+msgid "No syntax specified"
+msgstr "Neuvedená syntax"
+
+#: src/dfa.c:1438
+msgid "Unbalanced )"
+msgstr ") bez náprotivku"
+
+#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "pamäť bola vyčerpaná"
+
+#: src/grep.c:404
+msgid "invalid context length argument"
+msgstr "neplatný argument dĺžky kontextu"
+
+#: src/grep.c:665
+msgid "input is too large to count"
+msgstr "vstup je príliš veľký, aby sa dal spočítať"
+
+#: src/grep.c:927
+msgid "writing output"
+msgstr "zapisuje sa výstup"
+
+#: src/grep.c:1209
+#, c-format
+msgid "Binary file %s matches\n"
+msgstr "Binárny súbor %s sa zhoduje\n"
+
+#: src/grep.c:1223
+msgid "(standard input)"
+msgstr "(štandardný vstup)"
+
+#: src/grep.c:1355
+#, c-format
+msgid "warning: %s: %s\n"
+msgstr "varovanie: %s: %s\n"
+
+#: src/grep.c:1356
+msgid "recursive directory loop"
+msgstr "rekurzívna slučka v adresári"
+
+#: src/grep.c:1404 src/grep.c:1411
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
+msgstr "Použitie: %s [VOĽBA]... VZORKA [SÚBOR]...\n"
+
+#: src/grep.c:1406
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
+msgstr "Viac informácií pomocou „%s --help“.\n"
+
+#: src/grep.c:1412
+#, c-format
+msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+msgstr "Hľadať VZORKU v každom SÚBORE alebo na štandardnom vstupe.\n"
+
+#: src/grep.c:1415
+#, c-format
+msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
+msgstr "VZORKA je rozšírený regulárny výraz (ERE).\n"
+
+#: src/grep.c:1418
+#, c-format
+msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
+msgstr "VZORKA je množina pevných reťazcov oddelených znakom nového 
riadka.\n"
+
+#: src/grep.c:1421
+#, c-format
+msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
+msgstr "VZORKA je štandardne základný regulárny výraz (BRE).\n"
+
+#: src/grep.c:1424
+#, c-format
+msgid ""
+"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"\n"
+"Regexp selection and interpretation:\n"
+msgstr ""
+"Príklad: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"\n"
+"Výber a interpretácia regulárneho výrazu:\n"
+
+#: src/grep.c:1429
+#, c-format
+msgid ""
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression (ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated fixed 
strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression (BRE)\n"
+" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
+msgstr ""
+" -E, --extended-regexp   VZORKA je rozšírený regular expression (ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    VZORKA je množina pevných reťazcov\n"
+"              oddelených znakom nového riadka\n"
+" -G, --basic-regexp    VZORKA je základný regulárny výraz (BRE)\n"
+" -P, --perl-regexp     VZORKA je perlovský regulárny výraz\n"
+
+#: src/grep.c:1436
+#, c-format
+msgid ""
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN for matching\n"
+" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
+" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
+" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
+" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
+" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
+msgstr ""
+" -e, --regexp=VZORKA    použiť na hľadanie VZORKU\n"
+" -f, --file=SÚBOR     získať VZORKU zo SÚBORU\n"
+" -i, --ignore-case     ignorovať rozdiely vo veľkosti písmen\n"
+" -w, --word-regexp     vynútiť, aby VZORKA zodpovedala len celým 
slovám\n"
+" -x, --line-regexp     vynútiť, aby VZORKA zodpovedala len celým 
riadkom\n"
+" -z, --null-data      údaje končia bajtom 0, nie novým riadkom\n"
+
+#: src/grep.c:1443
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Miscellaneous:\n"
+" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
+" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
+" -V, --version       print version information and exit\n"
+"   --help        display this help and exit\n"
+"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Rozličné:\n"
+" -s, --no-messages     potlačiť chybové správy\n"
+" -v, --invert-match    vybrať riadky, ktoré nemajú zhodu\n"
+" -V, --version       vypísať informácie o verzii a skončiť\n"
+"   --help        zobraziť tieto informácie a skončiť\n"
+"   --mmap        ak je to možné, použiť pamäťovo mapovaný 
vstup\n"
+
+#: src/grep.c:1451
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Output control:\n"
+" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
+" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
+" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
+"   --line-buffered    flush output on every line\n"
+" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
+" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
+"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
+" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
+" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE;\n"
+"              TYPE is `binary', `text', or `without-match'\n"
+" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
+" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories;\n"
+"              ACTION is `read', `recurse', or `skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets;\n"
+"              ACTION is `read' or `skip'\n"
+" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
+"   --include=FILE_PATTERN search only files that match FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude=FILE_PATTERN skip files and directories matching 
FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude-from=FILE  skip files matching any file pattern from FILE\n"
+"   --exclude-dir=PATTERN directories that match PATTERN will be skipped.\n"
+" -L, --files-without-match print only names of FILEs containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches print only names of FILEs containing matches\n"
+" -c, --count        print only a count of matching lines per FILE\n"
+" -T, --initial-tab     make tabs line up (if needed)\n"
+" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Riadenie výstupu:\n"
+" -m, --max-count=POČET   zastaviť po POČET zhodách\n"
+" -b, --byte-offset     vypísať ofset v bajtoch pri riadkoch výstupu\n"
+" -n, --line-number     vypísať číslo riadka pri riadkoch výstupu\n"
+"   --line-buffered    flush výstupu po každom riadku\n"
+" -H, --with-filename    vypísať názov súboru pri každej zhode\n"
+" -h, --no-filename     potlačiť prefix názvu súboru na výstupe\n"
+"   --label=ŠTÍTOK    vypísať ŠTÍTOK ako názov súboru pre 
Å¡tandard. vstup\n"
+" -o, --only-matching    zobraziť iba časť riadka zodpovedajúcu 
VZORKE\n"
+" -q, --quiet, --silent   potlačiť všetok normálny výstup\n"
+"   --binary-files=TYP  predpokladať, že binárne súbory sú zadaného 
TYPu;\n"
+"              TYP je „binary“, „text“ alebo 
„without-match“\n"
+" -a, --text        ekvivalentné s --binary-files=text\n"
+" -I            ekvivalentné s --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=AKCIA  ako zaobchádzať s adresármi;\n"
+"              AKCIA je „read“, „recurse“ alebo 
„skip“\n"
+" -D, --devices=AKCIA    ako zaobchádzať so zariadeniami, FIFO a 
socketmi;\n"
+"              AKCIA je „read“ alebo „skip“\n"
+" -R, -r, --recursive    ekvivalentné s --directories=recurse\n"
+"   --include=SÚBOR_VZORKA hľadať iba v súboroch zodpoved. 
SÚBOR_VZORKA\n"
+"   --exclude=SÚBOR_VZORKA preskočiť súbory a adresáre zodp. 
SÚBOR_VZORKA\n"
+"   --exclude-from=SÚBOR preskočiť súbory zodp. akejkoľvek vzorke zo 
SÚBORU\n"
+"   --exclude-dir=VZORKA preskočiť adresáre zodpovedajúce VZORKE.\n"
+" -L, --files-without-match vypísať iba názvy SÚBOROV, ktoré neobsahujú 
zhodu\n"
+" -l, --files-with-matches vypísať iba názvy SÚBOROV, ktoré obsahujú 
zhodu\n"
+" -c, --count        vypísať iba počet zodpovedajúcich riadkov na 
SÚBOR\n"
+" -T, --initial-tab     zarovnať tabulátory (ak je potrebné)\n"
+" -Z, --null        vytlačiť bajt 0 po SÚBORE\n"
+
+#: src/grep.c:1481
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Context control:\n"
+" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
+" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
+" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
+" -NUM           same as --context=NUM\n"
+"   --color[=WHEN],\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to highlight the matching strings;\n"
+"              WHEN is `always', `never', or `auto'\n"
+" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Riadenie kontextu:\n"
+" -B, --before-context=POČ vytlačiť POČ riadkov kontextu pred\n"
+" -A, --after-context=POČ  vytlačiť POČ riadkov kontextu za\n"
+" -C, --context=POČ     vytlačiť POČ riadkov kontextu výstupu\n"
+" -POČ           rovnaké ako --context=ČÍS\n"
+"   --color[=KEDY],\n"
+"   --colour[=KEDY]    použiť značky na vysvietenie zodpoved. 
reťazcov;\n"
+"              KEDY je „always“, „never“ alebo 
„auto“\n"
+" -U, --binary       neodstraňovať znak CR na konci riadka (MSDOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  oznamovať ofsety ako keby neboli CR (MSDOS)\n"
+"\n"
+
+#: src/grep.c:1495
+#, c-format
+msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
+msgstr "Vyvolanie príkazu ako „egrep“ sa neodporúča; použite „grep 
-E“.\n"
+
+#: src/grep.c:1498
+#, c-format
+msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
+msgstr "Vyvolanie príkazu ako „fgrep“ sa neodporúča; použite „grep 
-F“.\n"
+
+#: src/grep.c:1501
+#, c-format
+msgid ""
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
+msgstr ""
+"„egrep“ znamená „grep -E“. „fgrep“ znamená „grep -F“.\n"
+"Priame vyvolanie príkazu ako „egrep“ či „fgrep“ sa neodporúča.\n"
+
+#: src/grep.c:1505
+#, c-format
+msgid ""
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than two 
FILEs\n"
+"are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
+"if any error occurs and -q was not given, the exit status is 2.\n"
+msgstr ""
+"Bez SÚBORU alebo ak SÚBOR je -, čítať zo štandardného vstupu. Ak sú 
zadané\n"
+"menej ako dva SÚBORY predpokladať -h. Chybová úroveň je 0 ak bol 
vybraný\n"
+"nejaký riadok a 1 inak;\n"
+"ak sa vyskytne nejaká chyba a nebolo zadané -q, chybová úroveň je 2.\n"
+
+#: src/grep.c:1509
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Report bugs to <%s>.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Oznamovať chyby <%s>.\n"
+
+#: src/grep.c:1522
+msgid "conflicting matchers specified"
+msgstr "boli zadané konfliktné špecifikátory"
+
+#: src/grep.c:1715
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity needs a value (\"=...\"); 
skipped."
+msgstr "V GREP_COLORS=\"%s\", potrebuje \"%s\" hodnotu (\"=...\"); 
preskakujem."
+
+#: src/grep.c:1719
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity is boolean and cannot take a 
value (\"=%s\"); skipped."
+msgstr "V GREP_COLORS=\"%s\", je \"%s\" booleovského typu a nemôže 
nadobúdať hodnotu (\"=%s\"); preskakujem."
+
+#: src/grep.c:1727
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity %s."
+msgstr "V GREP_COLORS=\"%s\", \"%s\" %s."
+
+#: src/grep.c:1750
+#, c-format
+msgid "Stopped processing of ill-formed GREP_COLORS=\"%s\" at remaining 
substring \"%s\"."
+msgstr "Prerušené spracovanie zle utvoreného GREP_COLORS=\"%s\" na zvyšnom 
podreťazci \"%s\"."
+
+#: src/grep.c:1883
+msgid "unknown devices method"
+msgstr "neznáme metódy zariadení"
+
+#: src/grep.c:1956
+msgid "unknown directories method"
+msgstr "neznáme metódy adresárov"
+
+#: src/grep.c:2023
+msgid "invalid max count"
+msgstr "neplatný maximálny počet"
+
+#: src/grep.c:2078
+msgid "unknown binary-files type"
+msgstr "neznámy typ binárneho súboru"
+
+#: src/grep.c:2182
+#, c-format
+msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
+msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
+
+#: src/grep.c:2184
+#, c-format
+msgid ""
+"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"Tento program je slobodný softvér; podmienky šírenia si pozrite v 
zdrojových\n"
+"súboroch. Nie je poskytovaná ŽIADNA záruka; ani záruka PREDAJNOSTI či\n"
+"VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.\n"
+
+#: src/search.c:619
+msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
+msgstr "Podpora voľby -P nie je vkompilovaná do tejto binárky 
--disable-perl-regexp"
+
+#: src/search.c:632
+msgid "The -P and -z options cannot be combined"
+msgstr "Voľby -P a -z nie je možné kombinovať"
+
+#: src/search.c:634
+msgid "The -P option only supports a single pattern"
+msgstr "Voľba -P podporuje iba jedinú vzorku"
+
+#: lib/error.c:117
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Neznáma systémová chyba"
+
+#: lib/getopt.c:675
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: voľba „%s“ je nejednoznačná\n"
+
+#: lib/getopt.c:700
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: voľba „--%s“ nepripúšťa argument\n"
+
+#: lib/getopt.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: voľba „%c%s“ nepripúšťa argument\n"
+
+#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: voľba „%s“ vyžaduje argument\n"
+
+#. --option
+#: lib/getopt.c:752
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: nerozpoznaná voľba „--%s“\n"
+
+#. +option or -option
+#: lib/getopt.c:756
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: nerozpoznaná voľba „%c%s“\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:782
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: neprípustná voľba -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:785
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: neplatná voľba -- %c\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: voľba voľba vyžaduje argument -- %c\n"
+
+#: lib/getopt.c:862
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: voľba „-W %s“ je nejednoznačná\n"
+
+#: lib/getopt.c:880
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: voľba „-W %s“ nepripúšťa argument\n"
+
+#. Get translations for open and closing quotation marks.
+#.
+#. The message catalog should translate "`" to a left
+#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
+#. "'". If the catalog has no translation,
+#. locale_quoting_style quotes `like this', and
+#. clocale_quoting_style quotes "like this".
+#.
+#. For example, an American English Unicode locale should
+#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
+#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
+#. MARK). A British English Unicode locale should instead
+#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
+#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
+#: lib/quotearg.c:259
+msgid "`"
+msgstr "„"
+
+#: lib/quotearg.c:260
+msgid "'"
+msgstr "“"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]