grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/pl.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/pl.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:08 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/pl.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- po/pl.po  18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.24
+++ po/pl.po  3 Nov 2007 04:02:55 -0000    1.25
@@ -1,30 +1,31 @@
 # Polish translation of the GNU grep messages
-# Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2005 Free 
Software Foundation, Inc.
-# Rafa³ Maszkowski <address@hidden>, 1996-2002, 2005.
+# Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 
Free Software Foundation, Inc.
+# Rafa³ Maszkowski <address@hidden>, 1996-2002, 2005, 2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.1a\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-03 23:30+0100\n"
+"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-28 18:00+0200\n"
 "Last-Translator: Rafa³ Maszkowski <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
-#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
+#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Pamiêæ wyczerpana"
 
-#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
-#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
-#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
-#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
+#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
+#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
+#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "[ nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:741
+#: src/dfa.c:788
 msgid "Unfinished \\ escape"
 msgstr "Niedokoñczona sekwencja \\"
 
@@ -32,108 +33,119 @@
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
+#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
 msgid "unfinished repeat count"
 msgstr "niedokoñczona liczba powtórzeñ"
 
-#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
+#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
 msgid "malformed repeat count"
 msgstr "¼le sformatowana liczba powtórzeñ"
 
-#: src/dfa.c:1253
+#: src/dfa.c:1305
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "( nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:1378
+#: src/dfa.c:1430
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Brak specyfikacji sk³adni"
 
-#: src/dfa.c:1386
+#: src/dfa.c:1438
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr ") nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:2956
-msgid "out of memory"
-msgstr "brak pamiêci"
-
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pamiêæ wyczerpana"
 
-#: src/grep.c:205
+#: src/grep.c:404
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "b³êdny argument d³ugo¶ci kontekstowej"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:665
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "danych wej¶ciowych jest zbyt du¿o do policzenia"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:927
 msgid "writing output"
 msgstr "zapisujê wyniki"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:1209
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "Plik binarny %s pasuje do wzorca\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:1223
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(standardowe wej¶cie)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:1355
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "uwaga: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:1356
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "nieskoñczona pêtla przegl±dania katalogów"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1404 src/grep.c:1411
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1406
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Napisz `%s --help' ¿eby dowiedzieæ siê wiêcej.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1412
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
-msgstr "U¿ycie: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"
+msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+msgstr "Szukanie WZORCA w ka¿dym PLIKU lub na standardowym wej¶ciu\n"
+
+#: src/grep.c:1415
+#, c-format
+msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
+msgstr "WZORZEC jest rozszerzonym wyra¿eniem regularnym (ERE).\n"
+
+#: src/grep.c:1418
+#, c-format
+msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
+msgstr "WZORZEC jest zbiorem ³añcuchów znaków w kolejnych liniach.\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1421
+#, c-format
+msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
+msgstr "WZORZEC domy¶lnie jest podstawowym wyra¿eniem regularnym (BRE).\n"
+
+#: src/grep.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
 "Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Regexp selection and interpretation:\n"
 msgstr ""
-"Szukanie WZORCA w ka¿dym pliku lub na standardowym wej¶ciu.\n"
 "Przyk³ad: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Wybór i interpretacja wyra¿eñ regularnych:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1429
+#, c-format
 msgid ""
-" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
-" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
-" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression (ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated fixed 
strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression (BRE)\n"
 " -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
 msgstr ""
-" -E, --extended-regexp   WZORZEC jest rozszerzonym wyr. regularnym\n"
+" -E, --extended-regexp   WZORZEC jest rozszerzonym wyr. regularnym (ERE)\n"
 " -F, --fixed-strings    WZORZEC napisy oddzielone przez zn. nowej linii\n"
-" -G, --basic-regexp    WZORZEC jest podstawowym wyr. regularnym\n"
+" -G, --basic-regexp    WZORZEC jest podstawowym wyr. regularnym (BRE)\n"
 " -P, --perl-regexp     WZORZEC jest wyra¿eniem regularnym perla\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1436
+#, c-format
 msgid ""
-" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN for matching\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
 " -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
 " -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
@@ -143,12 +155,13 @@
 " -e, --regexp=WZORZEC   u¿ycie WZORCA jako wyra¿enia regularnego\n"
 " -f, --file=PLIK      u¿ycie wzorców z PLIKU\n"
 " -i, --ignore-case     zignorowanie ro¿nic miêdzy ma³ymi i wlk. lit.\n"
-" -w, --word-regexp     dopasowanie WZORZEC tylko do pe³nych s³ów\n"
-" -x, --line-regexp     dopasowanie WZORZEC tylko do ca³ych linii\n"
+" -w, --word-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do pe³nych s³ów\n"
+" -x, --line-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do ca³ych linii\n"
 " -z, --null-data      linie s± zakoñczone bajtem 0, nie znakiem\n"
 "              nowej linii\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1443
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -166,7 +179,8 @@
 "   --help        wy¶wietl tê informacjê i zakoñcz\n"
 "   --mmap        je¿eli mo¿liwe mapuj pliki w pamiêci\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1451
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -179,29 +193,31 @@
 "   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
 " -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
 " -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
-"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
-"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE;\n"
+"              TYPE is `binary', `text', or `without-match'\n"
 " -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
 " -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
-" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
-"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
-" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
-"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories;\n"
+"              ACTION is `read', `recurse', or `skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets;\n"
+"              ACTION is `read' or `skip'\n"
 " -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
-"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
-"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
-"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be 
skipped.\n"
-" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
-" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
-" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
+"   --include=FILE_PATTERN search only files that match FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude=FILE_PATTERN skip files and directories matching 
FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude-from=FILE  skip files matching any file pattern from FILE\n"
+"   --exclude-dir=PATTERN directories that match PATTERN will be skipped.\n"
+" -L, --files-without-match print only names of FILEs containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches print only names of FILEs containing matches\n"
+" -c, --count        print only a count of matching lines per FILE\n"
+" -T, --initial-tab     make tabs line up (if needed)\n"
 " -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Sterowanie danymi wyj¶ciowymi:\n"
-" -m, --max-count=ILE    zatrzymanie po ILE dopasowaniach\n"
+" -m, --max-count=ILE    zatrzymanie po ILU dopasowaniach\n"
 " -b, --byte-offset     wypisanie pozycji bajtów w wyniku\n"
 " -n, --line-number     wypisanie numerów linii w wyniku\n"
-"   --line-buffered    opró¿nienie buf. wyj. po ka¿dej linii\n"
+"   --line-buffered    opró¿nienie bufora po ka¿dej linii\n"
 " -H, --with-filename    wypisanie nazwy pliku dla ka¿dej linii\n"
 " -h, --no-filename     bez nazwy pliku w liniach wyj¶ciowych\n"
 "   --label=ETYKIETA   w wyniku ETYKIETA zastêpuje nazwe pliku\n"
@@ -212,7 +228,7 @@
 " -a, --text        równowa¿ne --binary-files=text\n"
 " -I            równowa¿ne --binary-files=without-match\n"
 " -d, --directories=DZIA£ANIE jak siê obchodziæ z katalogami,\n"
-"              DZIA£ANIE to `read' (czytanie), `,recurse'\n"
+"              DZIA£ANIE to `read' (czytanie), `recurse'\n"
 "              (przegl±danie rekurencujne) albo 'skip'\n"
 "              (pominiêcie).\n"
 " -D, --devices=DZIA£ANIE  jak odwo³ywaæ siê do urz±dzeñ, FIFO i gniazd,\n"
@@ -224,9 +240,11 @@
 " -L, --files-without-match wypisanie tylko nazw PLIKÓW bez trafieñ\n"
 " -l, --files-with-matches wypisanie tylko nazw PLIKÓW z trafieniami\n"
 " -c, --count        wypisanie tylko ilo¶ci pasuj±cych linii w 
PLIKACH\n"
+" -T, --initial-tab     wyrównanie linii\n"
 " -Z, --null        wypisanie bajtu 0 po ka¿dej nazwie PLIKU\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1481
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -235,21 +253,17 @@
 " -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
 " -NUM           same as --context=NUM\n"
 "   --color[=WHEN],\n"
-"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
-"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to highlight the matching strings;\n"
+"              WHEN is `always', `never', or `auto'\n"
 " -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
 " -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
 "\n"
-"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
-"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
-"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
-"and 2 if trouble.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Sterowanie kontekstem:\n"
-" -B, --before-context=ILE wypisanie ILE linii kontekstu przed\n"
-" -A, --after-context=ILE  wypisanie ILE linii kontekstu po\n"
-" -C, --context[=ILE]    wypisanie ILE (domy¶lnie 2) linii kontekstu\n"
+" -B, --before-context=ILE wypisanie ILU linii kontekstu przed\n"
+" -A, --after-context=ILE  wypisanie ILU linii kontekstu po\n"
+" -C, --context=ILE     wypisanie ILU linii kontekstu\n"
 " -ILE           to samo co --context=ILE\n"
 "   --color[=KIEDY],\n"
 "   --colour[=KIEDY]   oznaczanie pasuj±cych znaków,\n"
@@ -258,18 +272,45 @@
 " -U, --binary       bez usuwania znaków nowej linii na koñcu\n"
 " -u, --unix-byte-offsets  podawanie pozycji tak jakby nie by³o CRów 
(MSDOS)\n"
 "\n"
+
+#: src/grep.c:1495
+#, c-format
+msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
+msgstr "Wywo³anie jako `egrep' jest przestarza³e, u¿ywa³ `grep -E'.\n"
+
+#: src/grep.c:1498
+#, c-format
+msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
+msgstr "Wywo³anie jako `fgrep' jest przestarza³e, u¿ywa³ `grep -F'.\n"
+
+#: src/grep.c:1501
+#, c-format
+msgid ""
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
+msgstr ""
 "`egrep' oznacza `grep -E'. `fgrep' oznacza `grep -F'.\n"
-"Bez PLIKu albo gdy PLIK to -, czytane jest standardowe wej¶cie. Je¿eli\n"
-"podano mniej ni¿ dwa PLIKi, zak³ada -h. Zakoñczenie z kodem 0 je¿eli\n"
-"WZORZEC pasuje, z 1, je¿eli nie, z 2, je¿eli s± problemy.\n"
+"U¿ywanie nazw `egrep' i `fgrep' jest przestarza³e.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
+#: src/grep.c:1505
+#, c-format
+msgid ""
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than two 
FILEs\n"
+"are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
+"if any error occurs and -q was not given, the exit status is 2.\n"
+msgstr ""
+"Bez podanie PLIKU albo gdy PLIK to -, czytane jest standardowe wej¶cie.\n"
+"Je¿eli podano mniej ni¿ dwa PLIKI, zak³ada -h. Zakoñczenie z kodem 0\n"
+"je¿eli WZORZEC pasuje, z 1, je¿eli nie, z 2, je¿eli s± problemy.\n"
+
+#: src/grep.c:1509
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Raporty o b³êdach nale¿y wysy³aæ do address@hidden"
+"Raporty o b³êdach nale¿y wysy³aæ do %s .\n"
 
 # viendo los fuentes , hay varias opciones
 # que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
@@ -279,36 +320,53 @@
 # grep --help ->
 # usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr> [<files...>]
 # La opción -X es a la que corresponde esta línea.
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1522
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "podane sprzeczne wzorce"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1715
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity needs a value (\"=...\"); 
skipped."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" musi mieæ warto¶æ (\"=...\"); 
pominiêta."
+
+#: src/grep.c:1719
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity is boolean and cannot take a 
value (\"=%s\"); skipped."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" jest binarna i nie mo¿e mieæ 
podanej warto¶ci (\"=%s\"); pominiêta."
+
+#: src/grep.c:1727
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity %s."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" to %s."
+
+#: src/grep.c:1750
+#, c-format
+msgid "Stopped processing of ill-formed GREP_COLORS=\"%s\" at remaining 
substring \"%s\"."
+msgstr "Zaprzestano przetwarzanie ¼le sformatowanych GREP_COLORS=\"%s\" na 
znakach: \"%s\"."
+
+#: src/grep.c:1883
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "nieznany sposób przegl±dania urz±dzeñ"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1956
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "nieznany sposób przegl±dania katalogów"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:2023
 msgid "invalid max count"
 msgstr "b³êdna maksymalna liczba powtórzeñ"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:2078
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "nieznany typ pliku binarnego"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:2182
 #, c-format
-msgid "%s (GNU grep) %s\n"
-msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
+msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
+msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005, 2007 Free Software 
Foundation, Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1662
-msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
-msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:2184
+#, c-format
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
@@ -317,14 +375,18 @@
 "Nie podlega ¿adnej gwarancji, nawet gwarancji przydatno¶ci do 
jakiegokolwiek\n"
 "zastosowania lub sprzeda¿y.\n"
 
-#: src/search.c:606
-msgid "The -P option is not supported"
-msgstr "Opcja -P nie jest obs³ugiwana"
-
 #: src/search.c:619
+msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
+msgstr "Program skompilowany bez opcji -P poprzez w³±czenie 
--disable-perl-regexp"
+
+#: src/search.c:632
 msgid "The -P and -z options cannot be combined"
 msgstr "Opcje -P i -z nie mog± wystêpowaæ razem"
 
+#: src/search.c:634
+msgid "The -P option only supports a single pattern"
+msgstr "Opcja -P mo¿e byæ u¿yta tylko do pojedynczego wzorca"
+
 #: lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]