grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/zh_TW.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/zh_TW.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:16 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/zh_TW.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/zh_TW.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/zh_TW.po 18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.1
+++ po/zh_TW.po 3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.2
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep 2.5g\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 01:01+0800\n"
 "Last-Translator: Yuan-Chen Cheng <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <address@hidden>\n"
@@ -56,8 +56,8 @@
 msgid "out of memory"
 msgstr "°O¾ÐÅé¥ÎºÉ"
 
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103
+#: src/search.c:209 src/search.c:293
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "°O¾ÐÅé¥ÎºÉ"
 
@@ -65,48 +65,48 @@
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "µL®Äªºªø«×¤Þ¼Æ"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:475
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "¿é¤J¹LªøµLªk­p¼Æ"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:597
 msgid "writing output"
 msgstr "¥¿¦b¿é¥X"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:870
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "¤G¶i¦ì®æ¦¡ÀÉ®× %s ²Å¦X\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:884
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(¼Ð·Ç¿é¤J)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:989
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "ĵ§i: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:990
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "»¼°jªº¥Ø¿ýµ²ºc"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1038
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "¥Îªk: %s [¿ï¶µ]... ¼ËªO [ÀÉ®×]...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1040
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "½Ð¨Ï¥Î `%s --help' ¥H¾\Ū§ó¦hªº¸ê°T.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1045
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
 msgstr "¥Îªk: %s [¿ï¶µ]... ¼ËªO [ÀÉ®×]...\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
@@ -119,7 +119,7 @@
 "\n"
 "¥¿³W¿ï¶µ¥H¤Î¸ÑĶ:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1051
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
@@ -131,7 +131,7 @@
 " -G, --basic-regexp    PATTERN address@hidden"
 " -P, --perl-regexp     PATTERN address@hidden Perl ªº¥¿³Wªí¥Ü¦¡\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1056
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -147,7 +147,7 @@
 " -x, --line-regexp     ¥H¼ËªO(PATTERN)§ä´M®É, address@hidden"
 " -z, --null-data      ¨C¦æ¸ê®Æ¥H 0 ³o­Ó¦ì¤¸µ²§ô, ¦Ó«D´«¦æ²Å¸¹\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1063
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -165,7 +165,7 @@
 "   --help        Åã¥Ü¦¹¨Ï¥Î¤èªk«áµ²§ô\n"
 "   --mmap        ¦pªG¤¹³\, ¿é¤JÀɮרϥΰO¾ÐÅé¹ïÀ³ªk\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1071
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -223,7 +223,7 @@
 " -c, --count        ¥u°w¹ï¨CªºÀɮצC¥X¸ÓÀɮ׬۲ŭӼÆ\n"
 " -Z, --null        address@hidden 0 ªº¦ì¤¸\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1099
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -259,45 +259,44 @@
 "¤Ö©ó¨â®æ, «h³]©w¬° -h °Ñ¼Æ¦³¿é¤J. °²³]¦³§ä¨ì¸ê®Æ, µ{¦¡¦^¶Çª¬ºA¬° 0, §_«h\n"
 "¶Ç¦^ 1, ¦pªGµ{¦¡°õ¦æ¤¤¥X²{¿ù»~, «h¶Ç¦^ 2.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1116
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "½Ð±Nµo²{ªº¿ù»~¡A¥H¹q¤l¶l¥ó±H¨ì <address@hidden>\n"
 
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1126
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "«ü©w¤F¤¬¬Û½Ä¬ðªº¼ËªO"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1363
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "¥¼ª¾ªº¸Ë¸m¤èªk"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1430
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "¥¼ª¾ªº¥Ø¿ý¤èªk"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:1497
 msgid "invalid max count"
 msgstr "µL®Äªº³Ì¤j­p¦¸"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:1551
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "¥¼ª¾ªº¤G¶i¦ìÀɮ׫¬ºA"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:1646
 #, c-format
 msgid "%s (GNU grep) %s\n"
 msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
 
-#: src/grep.c:1662
+#: src/grep.c:1648
 msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 msgstr "ª©Åv©Ò¦³ 1988, 1992-1999, 2000, 2001 ¦Û¥Ñ³nÅé°òª÷·|.\n"
 
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:1650
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]