groff-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[groff] 20/39: [gpinyin]: Make script stand alone.


From: G. Branden Robinson
Subject: [groff] 20/39: [gpinyin]: Make script stand alone.
Date: Sun, 9 Oct 2022 23:53:38 -0400 (EDT)

gbranden pushed a commit to branch master
in repository groff.

commit 92c5da8134a0209b7bf34e6f92bfa8218197d485
Author: G. Branden Robinson <g.branden.robinson@gmail.com>
AuthorDate: Sun Oct 9 05:56:36 2022 -0500

  [gpinyin]: Make script stand alone.
  
  * contrib/gpinyin/subs.pl: Delete, moving its content into...
  
  * contrib/gpinyin/gpinyin.pl: ...here.
  
   (vowel_t): Use explicit list with `my`.
  
   (vowel_n, vowel_t): Declare local scalar $vowel_with_tone using `my`.
  
  * contrib/gpinyin/gpinyin.am (dist_gpinyin_DATA): Delete.
---
 contrib/gpinyin/ChangeLog | 11 +
 contrib/gpinyin/gpinyin.am |  1 -
 contrib/gpinyin/gpinyin.pl | 552 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 contrib/gpinyin/subs.pl  | 582 ---------------------------------------------
 4 files changed, 562 insertions(+), 584 deletions(-)

diff --git a/contrib/gpinyin/ChangeLog b/contrib/gpinyin/ChangeLog
index cc65d6336..08eb3c8fa 100644
--- a/contrib/gpinyin/ChangeLog
+++ b/contrib/gpinyin/ChangeLog
@@ -1,3 +1,14 @@
+2022-10-09 G. Branden Robinson <g.branden.robinson@gmail.com>
+
+    Make gpinyin script stand alone.
+
+    * subs.pl: Delete, moving its content into...
+    * gpinyin.pl: ...here.
+    (vowel_t): Use explicit list with `my`.
+    (vowel_n, vowel_t): Declare local scalar `$vowel_with_tone`
+    using `my`.
+    * gpinyin.am (dist_gpinyin_DATA): Delete.
+
 2022-05-03 G. Branden Robinson <g.branden.robinson@gmail.com>
 
    * gpinyin.am (gpinyin): Fix missing dependency on
diff --git a/contrib/gpinyin/gpinyin.am b/contrib/gpinyin/gpinyin.am
index 03c12dfe6..78cc35acc 100644
--- a/contrib/gpinyin/gpinyin.am
+++ b/contrib/gpinyin/gpinyin.am
@@ -25,7 +25,6 @@
 gpinyin_srcdir = $(top_srcdir)/contrib/gpinyin
 bin_SCRIPTS += gpinyin
 gpinyindir = $(gpinyin_dir)
-dist_gpinyin_DATA = contrib/gpinyin/subs.pl
 man1_MANS += contrib/gpinyin/gpinyin.1
 EXTRA_DIST += \
  contrib/gpinyin/ChangeLog \
diff --git a/contrib/gpinyin/gpinyin.pl b/contrib/gpinyin/gpinyin.pl
index 1b9680c7c..46cacbee3 100755
--- a/contrib/gpinyin/gpinyin.pl
+++ b/contrib/gpinyin/gpinyin.pl
@@ -84,7 +84,557 @@ if ($before_make) {
  unshift(@INC, $gpinyin_libdir);
 }
 
-require 'subs.pl';
+########################################################################
+# All Pinyin syllables from wikipedia
+########################################################################
+
+my %syllables =
+ (
+  'a' => 1, 'ai' => 1, 'an' => 1, 'ang' => 1, 'ao' => 1,
+  'ba' => 1, 'bai' => 1, 'ban' => 1, 'bang' => 1, 'bao' => 1,
+  'bei' => 1, 'ben' => 1, 'beng' => 1,
+  'bi' => 1, 'bian' => 1, 'biao' => 1, 'bie' => 1, 'bin' => 1,
+  'bing' => 1, 'bo' => 1, 'bu' => 1,
+  'ca' => 1, 'cai' => 1, 'can' => 1, 'cang' => 1, 'cao' => 1,
+  'ce' => 1, 'cen' => 1, 'ceng' => 1,
+  'cha' => 1, 'chai' => 1, 'chan' => 1, 'chang' => 1, 'chao' => 1,
+  'che' => 1, 'chen' => 1, 'cheng' => 1, 'chi' => 1,
+  'chong' => 1, 'chou' => 1, 'chu' => 1,
+  'chua' => 1, 'chuai' => 1, 'chuan' => 1, 'chuang' => 1,
+  'chui' => 1, 'chun' => 1, 'chuo' => 1,
+  'ci' => 1, 'cong' => 1, 'cou' => 1,
+  'cu' => 1, 'cuan' => 1, 'cui' => 1, 'cun' => 1, 'cuo' => 1,
+  'da' => 1, 'dai' => 1, 'dan' => 1, 'dang' => 1, 'dao' => 1,
+  'de' => 1, 'dei' => 1, 'den' => 1, 'deng' => 1,
+  'di' => 1, 'dian' => 1, 'diao' => 1, 'die' => 1,
+  'ding' => 1, 'diu' => 1, 'dong' => 1, 'dou' => 1,
+  'du' => 1, 'duan' => 1, 'dui' => 1, 'dun' => 1, 'duo' => 1,
+  'e' => 1, 'ei' => 1, 'en' => 1, 'eng' => 1, 'er' => 1,
+  'fa' => 1, 'fan' => 1, 'fang' => 1,
+  'fei' => 1, 'fen' => 1, 'feng' => 1, 'fiao' => 1,
+  'fo' => 1, 'fou' => 1, 'fu' => 1,
+  'ga' => 1, 'gai' => 1, 'gan' => 1, 'gang' => 1, 'gao' => 1,
+  'ge' => 1, 'gei' => 1, 'gen' => 1, 'geng' => 1,
+  'gong' => 1, 'gou' => 1, 'gu' => 1,
+  'gua' => 1, 'guai' => 1, 'guan' => 1, 'guang' => 1, 'gui' => 1,
+  'gun' => 1, 'guo' => 1,
+  'ha' => 1, 'hai' => 1, 'han' => 1, 'hang' => 1, 'hao' => 1,
+  'he' => 1, 'hei' => 1, 'hen' => 1, 'heng' => 1,
+  'hong' => 1, 'hou' => 1,
+  'hu' => 1, 'hua' => 1, 'huai' => 1, 'huan' => 1, 'huang' => 1,
+  'hui' => 1, 'hun' => 1, 'huo' => 1,
+  'ji' => 1, 'jia' => 1, 'jian' => 1, 'jiang' => 1, 'jiao' => 1,
+  'jie' => 1, 'jin' => 1, 'jing' => 1, 'jiong' => 1, 'jiu' => 1,
+  'ju' => 1, 'juan' => 1, 'jue' => 1, 'jun' => 1,
+  'ka' => 1, 'kai' => 1, 'kan' => 1, 'kang' => 1, 'kao' => 1,
+  'ke' => 1, 'kei' => 1, 'ken' => 1, 'keng' => 1,
+  'kong' => 1, 'kou' => 1, 'ku' => 1, 'kua' => 1, 'kuai' => 1,
+  'kuan' => 1, 'kuang' => 1, 'kui' => 1, 'kun' => 1, 'kuo' => 1,
+  'la' => 1, 'lai' => 1, 'lan' => 1, 'lang' => 1, 'lao' => 1,
+  'le' => 1, 'lei' => 1, 'leng' => 1,
+  'li' => 1, 'lia' => 1, 'lian' => 1, 'liang' => 1, 'liao' => 1,
+  'lie' => 1, 'lin' => 1, 'ling' => 1, 'liu' => 1,
+  'lo' => 1, 'long' => 1, 'lou' => 1,
+  'lu' => 1, 'luan' => 1, 'lun' => 1, 'luo' => 1,
+  'lü' => 1, 'lüe' => 1,
+  'ma' => 1, 'mai' => 1, 'man' => 1, 'mang' => 1, 'mao' => 1,
+  'me' => 1, 'mei' => 1, 'men' => 1, 'meng' => 1,
+  'mi' => 1, 'mian' => 1, 'miao' => 1, 'mie' => 1,
+  'min' => 1, 'ming' => 1, 'miu' => 1,
+  'mo' => 1, 'mou' => 1, 'mu' => 1,
+  'na' => 1, 'nai' => 1, 'nan' => 1, 'nang' => 1, 'nao' => 1,
+  'ne' => 1, 'nei' => 1, 'nen' => 1, 'neng' => 1,
+  'ni' => 1, 'nian' => 1, 'niang' => 1, 'niao' => 1, 'nie' => 1,
+  'nin' => 1, 'ning' => 1, 'niu' => 1, 'nong' => 1, 'nou' => 1,
+  'nu' => 1, 'nuan' => 1, 'nun' => 1, 'nuo' => 1,
+  'nü' => 1, 'nüe' => 1,
+  'o' => 1, 'ong' => 1, 'ou' => 1,
+  'pa' => 1, 'pai' => 1, 'pan' => 1, 'pang' => 1, 'pao' => 1,
+  'pei' => 1, 'pen' => 1, 'peng' => 1,
+  'pi' => 1, 'pian' => 1, 'piao' => 1, 'pie' => 1, 'pin' => 1,
+  'ping' => 1, 'po' => 1, 'pou' => 1, 'pu' => 1,
+  'qi' => 1, 'qia' => 1, 'qian' => 1, 'qiang' => 1, 'qiao' => 1, 'qie' => 1,
+  'qin' => 1, 'qing' => 1, 'qiong' => 1, 'qiu' => 1,
+  'qu' => 1, 'quan' => 1, 'que' => 1, 'qun' => 1,
+  'ran' => 1, 'rang' => 1, 'rao' => 1, 're' => 1, 'ren' => 1,
+  'ri' => 1, 'rong' => 1, 'rou' => 1,
+  'ru' => 1, 'ruan' => 1, 'rui' => 1, 'run' => 1, 'ruo' => 1,
+  'sa' => 1, 'sai' => 1, 'san' => 1, 'sang' => 1, 'sao' => 1,
+  'se' => 1, 'sen' => 1, 'seng' => 1,
+  'sha' => 1, 'shai' => 1, 'shan' => 1, 'shang' => 1, 'shao' => 1,
+  'she' => 1, 'shei' => 1, 'shen' => 1, 'sheng' => 1, 'shi' => 1,
+  'shou' => 1, 'shu' => 1, 'shua' => 1, 'shuai' => 1, 'shuan' => 1,
+  'shuang' => 1, 'shui' => 1, 'shun' => 1, 'shuo' => 1,
+  'si' => 1, 'song' => 1, 'sou' => 1, 'su' => 1, 'suan' => 1, 'sui' => 1,
+  'sun' => 1, 'suo' => 1,
+  'ta' => 1, 'tai' => 1, 'tan' => 1, 'tang' => 1, 'tao' => 1,
+  'te' => 1, 'teng' => 1,
+  'ti' => 1, 'tian' => 1, 'tiao' => 1, 'tie' => 1, 'ting' => 1,
+  'tong' => 1, 'tou' => 1,
+  'tu' => 1, 'tuan' => 1, 'tui' => 1, 'tun' => 1, 'tuo' => 1,
+  'wa' => 1, 'wai' => 1, 'wan' => 1, 'wang' => 1,
+  'wei' => 1, 'wen' => 1, 'weng' => 1, 'wo' => 1, 'wu' => 1,
+  'xi' => 1, 'xia' => 1, 'xian' => 1, 'xiang' => 1, 'xiao' => 1,
+  'xie' => 1, 'xin' => 1, 'xing' => 1, 'xiong' => 1, 'xiu' => 1,
+  'xu' => 1, 'xuan' => 1, 'xue' => 1, 'xun' => 1,
+  'ya' => 1, 'yai' => 1, 'yan' => 1, 'yang' => 1, 'yao' => 1,
+  'ye' => 1, 'yi' => 1, 'yin' => 1, 'ying' => 1,
+  'yo' => 1, 'yong' => 1, 'you' => 1,
+  'yu' => 1, 'yuan' => 1, 'yue' => 1, 'yun' => 1,
+  'za' => 1, 'zai' => 1, 'zan' => 1, 'zang' => 1, 'zao' => 1,
+  'ze' => 1, 'zei' => 1, 'zen' => 1, 'zeng' => 1,
+  'zha' => 1, 'zhai' => 1, 'zhan' => 1, 'zhang' => 1, 'zhao' => 1,
+  'zhe' => 1, 'zhei' => 1, 'zhen' => 1, 'zheng' => 1, 'zhi' => 1,
+  'zhong' => 1, 'zhou' => 1, 'zhu' => 1, 'zhua' => 1, 'zhuai' => 1,
+  'zhuan' => 1, 'zhuang' => 1, 'zhui' => 1, 'zhun' => 1, 'zhuo' => 1,
+  'zi' => 1, 'zong' => 1, 'zou' => 1, 'zu' => 1, 'zuan' => 1,
+  'zui' => 1, 'zun' => 1, 'zuo' => 1,
+ );
+
+########################################################################
+# Unicode variables for utf8 tty (nroff)
+########################################################################
+
+my %tones1_Unicode =
+ (
+  'A' => q(\\[u0100]),
+  'E' => q(\\[u0112]),
+  'I' => q(\\[u012A]),
+  'O' => q(\\[u014C]),
+  'U' => q(\\[u016A]),
+  'Ü' => q(\\[u01D5]),
+  'a' => q(\\[u0101]),
+  'e' => q(\\[u0113]),
+  'i' => q(\\[u012B]),
+  'o' => q(\\[u014D]),
+  'u' => q(\\[u016B]),
+  'ü' => q(\\[u01D6]),
+ );
+
+my %tones2_Unicode =
+ (
+  'A' => q(\\[u00C1]),
+  'E' => q(\\[u00C9]),
+  'I' => q(\\[u00CD]),
+  'O' => q(\\[u00D3]),
+  'U' => q(\\[u00DA]),
+  'Ü' => q(\\[u01D7]),
+  'a' => q(\\[u00E1]),
+  'e' => q(\\[u00E9]),
+  'i' => q(\\[u00ED]),
+  'o' => q(\\[u00F3]),
+  'u' => q(\\[u00FA]),
+  'ü' => q(\\[u01D8]),
+ );
+
+my %tones3_Unicode =
+ (
+  'A' => q(\\[u01CD]),
+  'E' => q(\\[u011A]),
+  'I' => q(\\[u01CF]),
+  'O' => q(\\[u01D1]),
+  'U' => q(\\[u01D3]),
+  'Ü' => q(\\[u01D9]),
+  'a' => q(\\[u01CE]),
+  'e' => q(\\[u011B]),
+  'i' => q(\\[u01D0]),
+  'o' => q(\\[u01D2]),
+  'u' => q(\\[u01D4]),
+  'ü' => q(\\[u01DA]),
+ );
+
+my %tones4_Unicode =
+ (
+  'A' => q(\\[u00C0]),
+  'E' => q(\\[u00C8]),
+  'I' => q(\\[u00CC]),
+  'O' => q(\\[u00D2]),
+  'U' => q(\\[u00D9]),
+  'Ü' => q(\\[u01DB]),
+  'a' => q(\\[u00E0]),
+  'e' => q(\\[u00E8]),
+  'i' => q(\\[u00EC]),
+  'o' => q(\\[u00F2]),
+  'u' => q(\\[u00F9]),
+  'ü' => q(\\[u01DC]),
+ );
+
+
+########################################################################
+# glyph variables for troff
+########################################################################
+
+#my $tone1_macron = '\\[a-]';
+#my $tone2_acute = '\\[aa]';
+#my $tone3_caron = '\\[ah]';
+#my $tone4_grave = '\\[ga]';
+my @accents = ( '', '\\[a-]', '\\[aa]', '\\[ah]', '\\[ga]', );
+
+my %tones2_glyphs =
+ (
+  'A' => q(\\['A]),
+  'E' => q(\\['E]),
+  'I' => q(\\['I]),
+  'O' => q(\\['O]),
+  'U' => q(\\['U]),
+  'a' => q(\\['a]),
+  'e' => q(\\['e]),
+  '\\[.i]' => q(\\['i]),
+  'o' => q(\\['o]),
+  'u' => q(\\['u]),
+ );
+
+my %tones4_glyphs =
+ (
+  'A' => q(\\[`A]),
+  'E' => q(\\[`E]),
+  'I' => q(\\[`I]),
+  'O' => q(\\[`O]),
+  'U' => q(\\[`U]),
+  'a' => q(\\[`a]),
+  'e' => q(\\[`e]),
+  '\\[.i]' => q(\\[`i]),
+  'o' => q(\\[`o]),
+  'u' => q(\\[`u]),
+ );
+
+
+
+########################################################################
+# subs
+########################################################################
+
+# Pinyin consists of syllables with a final number to be translated
+# into an accent. Such numbered syllables are combined into words.
+# Such words can have a final punctuation. A line is a collection of
+# such words.
+
+my @roffs = ( 'n',
+       't',
+      );
+
+########################################################################
+sub err {
+ my $s = shift;
+ print STDERR $s;
+ 1;
+} # err()
+
+
+########################################################################
+sub handle_line {
+ my $starting_blanks = shift;
+ my $line = shift;
+
+#&err('handle_line start: ' . $line);
+
+ my %outline = ( 'n' => $starting_blanks, 't' => $starting_blanks, );
+
+ # transform to Ü only for inside of Perl
+ $line =~ s/\\
+      \(:U
+      /Ü/gx;
+ $line =~ s/\\
+      \[:U\]
+      /Ü/gx;
+
+# handle_line()
+
+ # transform to ü only for inside of Perl
+ $line =~ s/\\
+      \(:u
+      /ü/gx;
+ $line =~ s/\\
+      \[:u\]
+      /ü/gx;
+
+ $line =~ s/U[eE]/Ü/g;
+ $line =~ s/u[eE]/ü/g;
+
+ $line =~ s/\\\(aq/'/g;    # \(aq is an apostrophe
+ $line =~ s/\\\[aq\]/'/g;   # \[aq] is an apostrophe
+ $line =~ s/^[']//;      # remove leading apostrophe
+ $line =~ s/[']$//;      # remove final apostrophe
+ $line =~ s/['][']+/'/g;   # combine apostrophe groups
+ $line =~ s/([0-4])'/$1/;
+ $line =~ s/([^0-4])'/${1}0/;
+
+ my @words = split /\s+/, $line;
+
+
+# handle_line()
+ for my $word ( @words ) {
+#&err('handle_line word: ' . $word);
+
+  next unless ( $word );
+
+  # this is a word, maybe composed of several syllables
+  my $punctuation = $1 if ( $word =~ s/([,.?!:;]*)$// );
+  # '$word' is now without punctuation
+
+  my %outword = &handle_word($word);
+  next unless ( %outword );
+
+  for my $roff ( @roffs ) {
+#&err('handle_line roff ' . $roff . ': ' . $outword{$roff});
+
+   # combine words to line
+   next unless ( $outword{$roff} );
+
+   # non-initial space
+   $outline{$roff} .= ' ' if ( $outline{$roff} );
+
+   $outline{$roff} .= $outword{$roff};
+   $outline{$roff} .= $punctuation;
+  }
+ }
+#for my $roff ( @roffs ) {
+#&err('handle_line end ' . $roff . ': ' . $outline{$roff});
+#}
+ return %outline;
+} # handle_line()
+
+
+########################################################################
+sub handle_word {
+ my $word = shift;
+#&err('handle_word start: ' . $word);
+
+ $word =~ s/5/0/g;      # transform 5 to 0
+ $word =~ s/([^0-4])$/${1}0/; # add lacking final no-tone
+
+ # remove apostrophes with tone
+ $word =~ s/
+       ([0-4])
+       [']
+      /$1/gx;
+ # replace apostrophes without tone by 0
+ $word =~ s/
+       ([^0-4])
+       [']
+      /${1}0/gx;
+
+# handle_word()
+ # detect wrong tone numbers
+ if ( $word =~ s/[5-9]/0/g ) {
+  &err('word ' . $word . ': wrong tone number ' . $1);
+  return {};
+ }
+
+ $word =~ s/[']//g;      # remove apostrophes
+
+ # remove starting apostrophe or number
+ $word =~ s/^(['0-4])+//;
+
+ # add 0 for final no-tone
+ $word .= '0' if ( $word =~ /[^0-4]$/ );
+
+ if ( $word =~ /^[0-9]/ ) {  # word starts with number
+  print 'word: ' . $word . ' starts with tone number';
+  $word =~ s/^[0-9]+//;
+ }
+#&err('handle_word 0: ' . $word);
+
+# handle_word()
+
+ my %outword = ( 'n' => '', 't' => '', );
+
+ # split word into syllables
+ while ( $word =~ /^[a-zA-ZüÜ']/ ) {
+  $word =~ s/^([a-zA-ZüÜ']+)([0-4])//;
+  my $syll = $1;
+  my $tone = $2;
+#err('handle_word split: ' . $syll . ' ' . $tone);
+  my %outsyll = &handle_syll( $syll, $tone );
+  next unless ( %outsyll );
+  for my $roff ( @roffs ) {
+   my $out = $outsyll{$roff};
+   $out = '\\[cq]' . $out if ( $out && $out =~ /^[aeo]/ );
+   $outword{$roff} .= $out;
+#&err('handle_word ' . $roff . ': ' . $outword{$roff});
+  }
+ }
+ return %outword;
+} # handle_word()
+
+
+########################################################################
+sub handle_syll {
+ my $syll = shift;
+ my $tone = shift;
+#&err( 'handle_syll start: ' . $syll . ' ' . $tone);
+
+ my $lower_case = lc($syll);
+ $lower_case =~ s/Ü/ü/g;
+ unless ( exists($syllables{$lower_case}) ) {
+  err('The syllable ' . $syll . ' is not a Chinese syllable.');
+  return {};
+ }
+
+ my %outsyll = ( 'n' => '', 't' => '', );
+
+ if ( $tone == 0 ) { # no accent
+  # use u umlaut without accent
+  $syll =~ s/Ü/\\[:U]/g;
+  $syll =~ s/ü/\\[:u]/g;
+
+  for my $roff ( @roffs ) {
+   $outsyll{$roff} = $syll;
+#&err('handle_syll 0 outsyll ' . $roff . ': ' . $outsyll{$roff});
+  }
+  return %outsyll;
+ }  # end of tone 0
+
+# handle_syll()
+
+ # split syllable
+ $syll =~
+  /^
+   ([a-zA-Z]*)
+   ([aeiouAEIOUüÜ]+)
+   ([a-zA-Z]*)
+   $/x;
+ my $initial = $1;
+ my $vowels = $2;
+ my $final = $3;
+ unless ( $vowels ) {
+  &err( 'Syllable ' . $syll . ' does not have vowels' );
+  return {};
+ }
+
+ # split vowels
+ my $vowels_before = '';
+ my $vowel = '';
+ my $vowels_after = '';
+
+# handle_syll()
+
+ # find vowel for accent
+ if ( $vowels =~ /^[aeiouAEIOU]$/ ) {     # only 1 vowel
+#&err('handle_syll single vowel ' . $vowels);
+  $vowel = $vowels;
+ } elsif ( $vowels eq 'ü' ) {
+  $vowel = $vowels;
+ } elsif ( $vowels eq 'Ü' ) {
+  $vowel = $vowels;
+ } elsif ( $vowels =~ /^([^aeAE]*)([aeAE])(.*)$/ ) { # a, A, e or E
+  $vowels_before = $1;
+  $vowel = $2;
+  $vowels_after = $3;
+ } elsif ( $vowels =~ /^([^oO]*)(oO)(.*)$/ ) {        # o or O
+  $vowels_before = $1;
+  $vowel = $2;
+  $vowels_after = $3;
+ } elsif ( $vowels =~ /^(\w)(\w)(.*)$/ ) {      # take 2nd vowel
+  $vowels_before = $1;
+  $vowel = $2;
+  $vowels_after = $3;
+ } else {
+  &err( 'Unknown vowels: ' . $vowels . ' in syllable: ' . $syll );
+  return {};
+ }
+
+# unless ( $vowel =~ /^[aeiouAEIOU]$/ ) {
+#  print STDERR q(The argument ') . $vowel . q(' is not a vowel!);
+#  return {};
+# }
+
+# handle_syll()
+
+ $outsyll{'n'} = &vowel_n($vowel, $tone);
+ $outsyll{'t'} = &vowel_t($vowel, $tone);
+
+ for my $roff ( @roffs ) {
+  $outsyll{$roff} = $initial . $vowels_before .
+   $outsyll{$roff} . $vowels_after . $final;
+#&err('handle_syll out ' . $roff . ': ' . $outsyll{$roff});
+ }
+
+ return %outsyll;
+} # handle_syll()
+
+
+########################################################################
+sub vowel_n { # Unicode for nroff
+ my $vowel = shift;
+ my $tone = shift;
+#&err('vowel_n: ' . $vowel . ' ' . $tone);
+
+ return '' unless ( $vowel );
+
+ my $vowel_with_tone;
+ if ( $tone == 1 ) {     # macron
+  $vowel_with_tone = $tones1_Unicode{$vowel};
+ } elsif ( $tone == 2 ) {   # acute
+  $vowel_with_tone = $tones2_Unicode{$vowel};
+ } elsif ( $tone == 3 ) {   # caron
+  $vowel_with_tone = $tones3_Unicode{$vowel};
+ } elsif ( $tone == 4 ) {   # grave
+  $vowel_with_tone = $tones4_Unicode{$vowel};
+ }
+ $vowel_with_tone or warn "failed to apply tone $tone to vowel $vowel";
+ return $vowel_with_tone;
+} # vowel_nr()
+
+
+########################################################################
+sub vowel_t { # named glyphs for troff
+ my $vowel = shift;
+ my $tone = shift;
+#&err( 'vowel_t: ' . $vowel . ' ' . $tone);
+
+ return '' unless ( $vowel );
+
+ # \o'\s-2\[:u]\s0\[a-]'
+ if ( $vowel =~ /[üÜ]/ ) {
+  my ($ue, $smaller);
+  if ($vowel eq 'ü') {
+   $ue = q(\\[:u]);
+   $smaller = 2;
+  } else {
+   $ue = q(\\[:U]);
+   $smaller = 4;
+  }
+  $vowel = q(\\o'\\s-) . $smaller . $ue . q(\\s0) .
+   $accents[$tone] . q(');
+  return $vowel;
+ }
+
+ $vowel = q(\\[.i]) if ( $vowel eq 'i' );
+
+ my $vowel_with_tone;
+ if ( $tone == 1 ) {     # macron
+  $vowel_with_tone = q(\\o') . $vowel . $accents[$tone] . q(');
+ } elsif ( $tone == 2 ) {   # acute
+  $vowel_with_tone = $tones2_glyphs{$vowel};
+ } elsif ( $tone == 3 ) {   # caron
+  $vowel_with_tone = q(\\o') . $vowel . $accents[$tone] . q(');
+ } elsif ( $tone == 4 ) {   # grave
+  $vowel_with_tone = $tones4_glyphs{$vowel};
+ }
+ $vowel_with_tone or warn "failed to apply tone $tone to vowel $vowel";
+ return $vowel_with_tone;
+} # vowel_t()
+
+
+########################################################################
+sub finish_pinyin_mode {
+#&err( 'finish' );
+ my $n = shift;
+ my $t = shift;
+ push @$n, '\\}';
+ push @$t, '\\}';
+
+ for ( @$n ) {    # Unicode for nroff
+  print;
+ }
+
+ for ( @$t ) {    # glyphs for troff
+  print;
+ }
+
+ 1;
+} # finish_pinyin_mode()
 
 
 ########################################################################
diff --git a/contrib/gpinyin/subs.pl b/contrib/gpinyin/subs.pl
deleted file mode 100755
index 3fa0acc9a..000000000
--- a/contrib/gpinyin/subs.pl
+++ /dev/null
@@ -1,582 +0,0 @@
-#! /usr/bin/env perl
-
-# gpinyin - European-like Chinese writing 'pinyin' into 'groff'
-
-# Copyright (C) 2014-2020 Free Software Foundation, Inc.
-
-# Written by Bernd Warken <groff-bernd.warken-72@web.de>.
-
-# This file is part of 'gpinyin', which is part of 'groff'.
-
-# 'groff' is free software; you can redistribute it and/or modify it
-# under the terms of the GNU General Public License as published by
-# the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-
-# 'groff' is distributed in the hope that it will be useful, but
-# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
-# General Public License for more details.
-
-# You can find a copy of the GNU General Public License in the internet
-# at <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>.
-
-########################################################################
-
-########################################################################
-# All Pinyin syllables from wikipedia
-########################################################################
-
-my %syllables =
- (
-  'a' => 1, 'ai' => 1, 'an' => 1, 'ang' => 1, 'ao' => 1,
-  'ba' => 1, 'bai' => 1, 'ban' => 1, 'bang' => 1, 'bao' => 1,
-  'bei' => 1, 'ben' => 1, 'beng' => 1,
-  'bi' => 1, 'bian' => 1, 'biao' => 1, 'bie' => 1, 'bin' => 1,
-  'bing' => 1, 'bo' => 1, 'bu' => 1,
-  'ca' => 1, 'cai' => 1, 'can' => 1, 'cang' => 1, 'cao' => 1,
-  'ce' => 1, 'cen' => 1, 'ceng' => 1,
-  'cha' => 1, 'chai' => 1, 'chan' => 1, 'chang' => 1, 'chao' => 1,
-  'che' => 1, 'chen' => 1, 'cheng' => 1, 'chi' => 1,
-  'chong' => 1, 'chou' => 1, 'chu' => 1,
-  'chua' => 1, 'chuai' => 1, 'chuan' => 1, 'chuang' => 1,
-  'chui' => 1, 'chun' => 1, 'chuo' => 1,
-  'ci' => 1, 'cong' => 1, 'cou' => 1,
-  'cu' => 1, 'cuan' => 1, 'cui' => 1, 'cun' => 1, 'cuo' => 1,
-  'da' => 1, 'dai' => 1, 'dan' => 1, 'dang' => 1, 'dao' => 1,
-  'de' => 1, 'dei' => 1, 'den' => 1, 'deng' => 1,
-  'di' => 1, 'dian' => 1, 'diao' => 1, 'die' => 1,
-  'ding' => 1, 'diu' => 1, 'dong' => 1, 'dou' => 1,
-  'du' => 1, 'duan' => 1, 'dui' => 1, 'dun' => 1, 'duo' => 1,
-  'e' => 1, 'ei' => 1, 'en' => 1, 'eng' => 1, 'er' => 1,
-  'fa' => 1, 'fan' => 1, 'fang' => 1,
-  'fei' => 1, 'fen' => 1, 'feng' => 1, 'fiao' => 1,
-  'fo' => 1, 'fou' => 1, 'fu' => 1,
-  'ga' => 1, 'gai' => 1, 'gan' => 1, 'gang' => 1, 'gao' => 1,
-  'ge' => 1, 'gei' => 1, 'gen' => 1, 'geng' => 1,
-  'gong' => 1, 'gou' => 1, 'gu' => 1,
-  'gua' => 1, 'guai' => 1, 'guan' => 1, 'guang' => 1, 'gui' => 1,
-  'gun' => 1, 'guo' => 1,
-  'ha' => 1, 'hai' => 1, 'han' => 1, 'hang' => 1, 'hao' => 1,
-  'he' => 1, 'hei' => 1, 'hen' => 1, 'heng' => 1,
-  'hong' => 1, 'hou' => 1,
-  'hu' => 1, 'hua' => 1, 'huai' => 1, 'huan' => 1, 'huang' => 1,
-  'hui' => 1, 'hun' => 1, 'huo' => 1,
-  'ji' => 1, 'jia' => 1, 'jian' => 1, 'jiang' => 1, 'jiao' => 1,
-  'jie' => 1, 'jin' => 1, 'jing' => 1, 'jiong' => 1, 'jiu' => 1,
-  'ju' => 1, 'juan' => 1, 'jue' => 1, 'jun' => 1,
-  'ka' => 1, 'kai' => 1, 'kan' => 1, 'kang' => 1, 'kao' => 1,
-  'ke' => 1, 'kei' => 1, 'ken' => 1, 'keng' => 1,
-  'kong' => 1, 'kou' => 1, 'ku' => 1, 'kua' => 1, 'kuai' => 1,
-  'kuan' => 1, 'kuang' => 1, 'kui' => 1, 'kun' => 1, 'kuo' => 1,
-  'la' => 1, 'lai' => 1, 'lan' => 1, 'lang' => 1, 'lao' => 1,
-  'le' => 1, 'lei' => 1, 'leng' => 1,
-  'li' => 1, 'lia' => 1, 'lian' => 1, 'liang' => 1, 'liao' => 1,
-  'lie' => 1, 'lin' => 1, 'ling' => 1, 'liu' => 1,
-  'lo' => 1, 'long' => 1, 'lou' => 1,
-  'lu' => 1, 'luan' => 1, 'lun' => 1, 'luo' => 1,
-  'lü' => 1, 'lüe' => 1,
-  'ma' => 1, 'mai' => 1, 'man' => 1, 'mang' => 1, 'mao' => 1,
-  'me' => 1, 'mei' => 1, 'men' => 1, 'meng' => 1,
-  'mi' => 1, 'mian' => 1, 'miao' => 1, 'mie' => 1,
-  'min' => 1, 'ming' => 1, 'miu' => 1,
-  'mo' => 1, 'mou' => 1, 'mu' => 1,
-  'na' => 1, 'nai' => 1, 'nan' => 1, 'nang' => 1, 'nao' => 1,
-  'ne' => 1, 'nei' => 1, 'nen' => 1, 'neng' => 1,
-  'ni' => 1, 'nian' => 1, 'niang' => 1, 'niao' => 1, 'nie' => 1,
-  'nin' => 1, 'ning' => 1, 'niu' => 1, 'nong' => 1, 'nou' => 1,
-  'nu' => 1, 'nuan' => 1, 'nun' => 1, 'nuo' => 1,
-  'nü' => 1, 'nüe' => 1,
-  'o' => 1, 'ong' => 1, 'ou' => 1,
-  'pa' => 1, 'pai' => 1, 'pan' => 1, 'pang' => 1, 'pao' => 1,
-  'pei' => 1, 'pen' => 1, 'peng' => 1,
-  'pi' => 1, 'pian' => 1, 'piao' => 1, 'pie' => 1, 'pin' => 1,
-  'ping' => 1, 'po' => 1, 'pou' => 1, 'pu' => 1,
-  'qi' => 1, 'qia' => 1, 'qian' => 1, 'qiang' => 1, 'qiao' => 1, 'qie' => 1,
-  'qin' => 1, 'qing' => 1, 'qiong' => 1, 'qiu' => 1,
-  'qu' => 1, 'quan' => 1, 'que' => 1, 'qun' => 1,
-  'ran' => 1, 'rang' => 1, 'rao' => 1, 're' => 1, 'ren' => 1,
-  'ri' => 1, 'rong' => 1, 'rou' => 1,
-  'ru' => 1, 'ruan' => 1, 'rui' => 1, 'run' => 1, 'ruo' => 1,
-  'sa' => 1, 'sai' => 1, 'san' => 1, 'sang' => 1, 'sao' => 1,
-  'se' => 1, 'sen' => 1, 'seng' => 1,
-  'sha' => 1, 'shai' => 1, 'shan' => 1, 'shang' => 1, 'shao' => 1,
-  'she' => 1, 'shei' => 1, 'shen' => 1, 'sheng' => 1, 'shi' => 1,
-  'shou' => 1, 'shu' => 1, 'shua' => 1, 'shuai' => 1, 'shuan' => 1,
-  'shuang' => 1, 'shui' => 1, 'shun' => 1, 'shuo' => 1,
-  'si' => 1, 'song' => 1, 'sou' => 1, 'su' => 1, 'suan' => 1, 'sui' => 1,
-  'sun' => 1, 'suo' => 1,
-  'ta' => 1, 'tai' => 1, 'tan' => 1, 'tang' => 1, 'tao' => 1,
-  'te' => 1, 'teng' => 1,
-  'ti' => 1, 'tian' => 1, 'tiao' => 1, 'tie' => 1, 'ting' => 1,
-  'tong' => 1, 'tou' => 1,
-  'tu' => 1, 'tuan' => 1, 'tui' => 1, 'tun' => 1, 'tuo' => 1,
-  'wa' => 1, 'wai' => 1, 'wan' => 1, 'wang' => 1,
-  'wei' => 1, 'wen' => 1, 'weng' => 1, 'wo' => 1, 'wu' => 1,
-  'xi' => 1, 'xia' => 1, 'xian' => 1, 'xiang' => 1, 'xiao' => 1,
-  'xie' => 1, 'xin' => 1, 'xing' => 1, 'xiong' => 1, 'xiu' => 1,
-  'xu' => 1, 'xuan' => 1, 'xue' => 1, 'xun' => 1,
-  'ya' => 1, 'yai' => 1, 'yan' => 1, 'yang' => 1, 'yao' => 1,
-  'ye' => 1, 'yi' => 1, 'yin' => 1, 'ying' => 1,
-  'yo' => 1, 'yong' => 1, 'you' => 1,
-  'yu' => 1, 'yuan' => 1, 'yue' => 1, 'yun' => 1,
-  'za' => 1, 'zai' => 1, 'zan' => 1, 'zang' => 1, 'zao' => 1,
-  'ze' => 1, 'zei' => 1, 'zen' => 1, 'zeng' => 1,
-  'zha' => 1, 'zhai' => 1, 'zhan' => 1, 'zhang' => 1, 'zhao' => 1,
-  'zhe' => 1, 'zhei' => 1, 'zhen' => 1, 'zheng' => 1, 'zhi' => 1,
-  'zhong' => 1, 'zhou' => 1, 'zhu' => 1, 'zhua' => 1, 'zhuai' => 1,
-  'zhuan' => 1, 'zhuang' => 1, 'zhui' => 1, 'zhun' => 1, 'zhuo' => 1,
-  'zi' => 1, 'zong' => 1, 'zou' => 1, 'zu' => 1, 'zuan' => 1,
-  'zui' => 1, 'zun' => 1, 'zuo' => 1,
- );
-
-########################################################################
-# Unicode variables for utf8 tty (nroff)
-########################################################################
-
-my %tones1_Unicode =
- (
-  'A' => q(\\[u0100]),
-  'E' => q(\\[u0112]),
-  'I' => q(\\[u012A]),
-  'O' => q(\\[u014C]),
-  'U' => q(\\[u016A]),
-  'Ü' => q(\\[u01D5]),
-  'a' => q(\\[u0101]),
-  'e' => q(\\[u0113]),
-  'i' => q(\\[u012B]),
-  'o' => q(\\[u014D]),
-  'u' => q(\\[u016B]),
-  'ü' => q(\\[u01D6]),
- );
-
-my %tones2_Unicode =
- (
-  'A' => q(\\[u00C1]),
-  'E' => q(\\[u00C9]),
-  'I' => q(\\[u00CD]),
-  'O' => q(\\[u00D3]),
-  'U' => q(\\[u00DA]),
-  'Ü' => q(\\[u01D7]),
-  'a' => q(\\[u00E1]),
-  'e' => q(\\[u00E9]),
-  'i' => q(\\[u00ED]),
-  'o' => q(\\[u00F3]),
-  'u' => q(\\[u00FA]),
-  'ü' => q(\\[u01D8]),
- );
-
-my %tones3_Unicode =
- (
-  'A' => q(\\[u01CD]),
-  'E' => q(\\[u011A]),
-  'I' => q(\\[u01CF]),
-  'O' => q(\\[u01D1]),
-  'U' => q(\\[u01D3]),
-  'Ü' => q(\\[u01D9]),
-  'a' => q(\\[u01CE]),
-  'e' => q(\\[u011B]),
-  'i' => q(\\[u01D0]),
-  'o' => q(\\[u01D2]),
-  'u' => q(\\[u01D4]),
-  'ü' => q(\\[u01DA]),
- );
-
-my %tones4_Unicode =
- (
-  'A' => q(\\[u00C0]),
-  'E' => q(\\[u00C8]),
-  'I' => q(\\[u00CC]),
-  'O' => q(\\[u00D2]),
-  'U' => q(\\[u00D9]),
-  'Ü' => q(\\[u01DB]),
-  'a' => q(\\[u00E0]),
-  'e' => q(\\[u00E8]),
-  'i' => q(\\[u00EC]),
-  'o' => q(\\[u00F2]),
-  'u' => q(\\[u00F9]),
-  'ü' => q(\\[u01DC]),
- );
-
-
-########################################################################
-# glyph variables for troff
-########################################################################
-
-#my $tone1_macron = '\\[a-]';
-#my $tone2_acute = '\\[aa]';
-#my $tone3_caron = '\\[ah]';
-#my $tone4_grave = '\\[ga]';
-my @accents = ( '', '\\[a-]', '\\[aa]', '\\[ah]', '\\[ga]', );
-
-my %tones2_glyphs =
- (
-  'A' => q(\\['A]),
-  'E' => q(\\['E]),
-  'I' => q(\\['I]),
-  'O' => q(\\['O]),
-  'U' => q(\\['U]),
-  'a' => q(\\['a]),
-  'e' => q(\\['e]),
-  '\\[.i]' => q(\\['i]),
-  'o' => q(\\['o]),
-  'u' => q(\\['u]),
- );
-
-my %tones4_glyphs =
- (
-  'A' => q(\\[`A]),
-  'E' => q(\\[`E]),
-  'I' => q(\\[`I]),
-  'O' => q(\\[`O]),
-  'U' => q(\\[`U]),
-  'a' => q(\\[`a]),
-  'e' => q(\\[`e]),
-  '\\[.i]' => q(\\[`i]),
-  'o' => q(\\[`o]),
-  'u' => q(\\[`u]),
- );
-
-
-
-########################################################################
-# subs
-########################################################################
-
-# Pinyin consists of syllables with a final number to be translated
-# into an accent. Such numbered syllables are combined into words.
-# Such words can have a final punctuation. A line is a collection of
-# such words.
-
-my @roffs = ( 'n',
-       't',
-      );
-
-########################################################################
-sub err {
- my $s = shift;
- print STDERR $s;
- 1;
-} # err()
-
-
-########################################################################
-sub handle_line {
- my $starting_blanks = shift;
- my $line = shift;
-
-#&err('handle_line start: ' . $line);
-
- my %outline = ( 'n' => $starting_blanks, 't' => $starting_blanks, );
-
- # transform to Ü only for inside of Perl
- $line =~ s/\\
-      \(:U
-      /Ü/gx;
- $line =~ s/\\
-      \[:U\]
-      /Ü/gx;
-
-# handle_line()
-
- # transform to ü only for inside of Perl
- $line =~ s/\\
-      \(:u
-      /ü/gx;
- $line =~ s/\\
-      \[:u\]
-      /ü/gx;
-
- $line =~ s/U[eE]/Ü/g;
- $line =~ s/u[eE]/ü/g;
-
- $line =~ s/\\\(aq/'/g;    # \(aq is an apostrophe
- $line =~ s/\\\[aq\]/'/g;   # \[aq] is an apostrophe
- $line =~ s/^[']//;      # remove leading apostrophe
- $line =~ s/[']$//;      # remove final apostrophe
- $line =~ s/['][']+/'/g;   # combine apostrophe groups
- $line =~ s/([0-4])'/$1/;
- $line =~ s/([^0-4])'/${1}0/;
-
- my @words = split /\s+/, $line;
-
-
-# handle_line()
- for my $word ( @words ) {
-#&err('handle_line word: ' . $word);
-
-  next unless ( $word );
-
-  # this is a word, maybe composed of several syllables
-  my $punctuation = $1 if ( $word =~ s/([,.?!:;]*)$// );
-  # '$word' is now without punctuation
-
-  my %outword = &handle_word($word);
-  next unless ( %outword );
-
-  for my $roff ( @roffs ) {
-#&err('handle_line roff ' . $roff . ': ' . $outword{$roff});
-
-   # combine words to line
-   next unless ( $outword{$roff} );
-
-   # non-initial space
-   $outline{$roff} .= ' ' if ( $outline{$roff} );
-
-   $outline{$roff} .= $outword{$roff};
-   $outline{$roff} .= $punctuation;
-  }
- }
-#for my $roff ( @roffs ) {
-#&err('handle_line end ' . $roff . ': ' . $outline{$roff});
-#}
- return %outline;
-} # handle_line()
-
-
-########################################################################
-sub handle_word {
- my $word = shift;
-#&err('handle_word start: ' . $word);
-
- $word =~ s/5/0/g;      # transform 5 to 0
- $word =~ s/([^0-4])$/${1}0/; # add lacking final no-tone
-
- # remove apostrophes with tone
- $word =~ s/
-       ([0-4])
-       [']
-      /$1/gx;
- # replace apostrophes without tone by 0
- $word =~ s/
-       ([^0-4])
-       [']
-      /${1}0/gx;
-
-# handle_word()
- # detect wrong tone numbers
- if ( $word =~ s/[5-9]/0/g ) {
-  &err('word ' . $word . ': wrong tone number ' . $1);
-  return {};
- }
-
- $word =~ s/[']//g;      # remove apostrophes
-
- # remove starting apostrophe or number
- $word =~ s/^(['0-4])+//;
-
- # add 0 for final no-tone
- $word .= '0' if ( $word =~ /[^0-4]$/ );
-
- if ( $word =~ /^[0-9]/ ) {  # word starts with number
-  print 'word: ' . $word . ' starts with tone number';
-  $word =~ s/^[0-9]+//;
- }
-#&err('handle_word 0: ' . $word);
-
-# handle_word()
-
- my %outword = ( 'n' => '', 't' => '', );
-
- # split word into syllables
- while ( $word =~ /^[a-zA-ZüÜ']/ ) {
-  $word =~ s/^([a-zA-ZüÜ']+)([0-4])//;
-  my $syll = $1;
-  my $tone = $2;
-#err('handle_word split: ' . $syll . ' ' . $tone);
-  my %outsyll = &handle_syll( $syll, $tone );
-  next unless ( %outsyll );
-  for my $roff ( @roffs ) {
-   my $out = $outsyll{$roff};
-   $out = '\\[cq]' . $out if ( $out && $out =~ /^[aeo]/ );
-   $outword{$roff} .= $out;
-#&err('handle_word ' . $roff . ': ' . $outword{$roff});
-  }
- }
- return %outword;
-} # handle_word()
-
-
-########################################################################
-sub handle_syll {
- my $syll = shift;
- my $tone = shift;
-#&err( 'handle_syll start: ' . $syll . ' ' . $tone);
-
- my $lower_case = lc($syll);
- $lower_case =~ s/Ü/ü/g;
- unless ( exists($syllables{$lower_case}) ) {
-  err('The syllable ' . $syll . ' is not a Chinese syllable.');
-  return {};
- }
-
- my %outsyll = ( 'n' => '', 't' => '', );
-
- if ( $tone == 0 ) { # no accent
-  # use u umlaut without accent
-  $syll =~ s/Ü/\\[:U]/g;
-  $syll =~ s/ü/\\[:u]/g;
-
-  for my $roff ( @roffs ) {
-   $outsyll{$roff} = $syll;
-#&err('handle_syll 0 outsyll ' . $roff . ': ' . $outsyll{$roff});
-  }
-  return %outsyll;
- }  # end of tone 0
-
-# handle_syll()
-
- # split syllable
- $syll =~
-  /^
-   ([a-zA-Z]*)
-   ([aeiouAEIOUüÜ]+)
-   ([a-zA-Z]*)
-   $/x;
- my $initial = $1;
- my $vowels = $2;
- my $final = $3;
- unless ( $vowels ) {
-  &err( 'Syllable ' . $syll . ' does not have vowels' );
-  return {};
- }
-
- # split vowels
- my $vowels_before = '';
- my $vowel = '';
- my $vowels_after = '';
-
-# handle_syll()
-
- # find vowel for accent
- if ( $vowels =~ /^[aeiouAEIOU]$/ ) {     # only 1 vowel
-#&err('handle_syll single vowel ' . $vowels);
-  $vowel = $vowels;
- } elsif ( $vowels eq 'ü' ) {
-  $vowel = $vowels;
- } elsif ( $vowels eq 'Ü' ) {
-  $vowel = $vowels;
- } elsif ( $vowels =~ /^([^aeAE]*)([aeAE])(.*)$/ ) { # a, A, e or E
-  $vowels_before = $1;
-  $vowel = $2;
-  $vowels_after = $3;
- } elsif ( $vowels =~ /^([^oO]*)(oO)(.*)$/ ) {        # o or O
-  $vowels_before = $1;
-  $vowel = $2;
-  $vowels_after = $3;
- } elsif ( $vowels =~ /^(\w)(\w)(.*)$/ ) {      # take 2nd vowel
-  $vowels_before = $1;
-  $vowel = $2;
-  $vowels_after = $3;
- } else {
-  &err( 'Unknown vowels: ' . $vowels . ' in syllable: ' . $syll );
-  return {};
- }
-
-# unless ( $vowel =~ /^[aeiouAEIOU]$/ ) {
-#  print STDERR q(The argument ') . $vowel . q(' is not a vowel!);
-#  return {};
-# }
-
-# handle_syll()
-
- $outsyll{'n'} = &vowel_n($vowel, $tone);
- $outsyll{'t'} = &vowel_t($vowel, $tone);
-
- for my $roff ( @roffs ) {
-  $outsyll{$roff} = $initial . $vowels_before .
-   $outsyll{$roff} . $vowels_after . $final;
-#&err('handle_syll out ' . $roff . ': ' . $outsyll{$roff});
- }
-
- return %outsyll;
-} # handle_syll()
-
-
-########################################################################
-sub vowel_n { # Unicode for nroff
- my $vowel = shift;
- my $tone = shift;
-#&err('vowel_n: ' . $vowel . ' ' . $tone);
-
- return '' unless ( $vowel );
-
- if ( $tone == 1 ) {     # macron
-  $vowel_with_tone = $tones1_Unicode{$vowel};
- } elsif ( $tone == 2 ) {   # acute
-  $vowel_with_tone = $tones2_Unicode{$vowel};
- } elsif ( $tone == 3 ) {   # caron
-  $vowel_with_tone = $tones3_Unicode{$vowel};
- } elsif ( $tone == 4 ) {   # grave
-  $vowel_with_tone = $tones4_Unicode{$vowel};
- }
- $vowel_with_tone or warn "failed to apply tone $tone to vowel $vowel";
- return $vowel_with_tone;
-} # vowel_nr()
-
-
-########################################################################
-sub vowel_t { # named glyphs for troff
- my $vowel = shift;
- my $tone = shift;
-#&err( 'vowel_t: ' . $vowel . ' ' . $tone);
-
- return '' unless ( $vowel );
-
- # \o'\s-2\[:u]\s0\[a-]'
- if ( $vowel =~ /[üÜ]/ ) {
-  my $ue, $smaller;
-  if ($vowel eq 'ü') {
-   $ue = q(\\[:u]);
-   $smaller = 2;
-  } else {
-   $ue = q(\\[:U]);
-   $smaller = 4;
-  }
-  $vowel = q(\\o'\\s-) . $smaller . $ue . q(\\s0) .
-   $accents[$tone] . q(');
-  return $vowel;
- }
-
- $vowel = q(\\[.i]) if ( $vowel eq 'i' );
-
- if ( $tone == 1 ) {     # macron
-  $vowel_with_tone = q(\\o') . $vowel . $accents[$tone] . q(');
- } elsif ( $tone == 2 ) {   # acute
-  $vowel_with_tone = $tones2_glyphs{$vowel};
- } elsif ( $tone == 3 ) {   # caron
-  $vowel_with_tone = q(\\o') . $vowel . $accents[$tone] . q(');
- } elsif ( $tone == 4 ) {   # grave
-  $vowel_with_tone = $tones4_glyphs{$vowel};
- }
- $vowel_with_tone or warn "failed to apply tone $tone to vowel $vowel";
- return $vowel_with_tone;
-} # vowel_t()
-
-
-########################################################################
-sub finish_pinyin_mode {
-#&err( 'finish' );
- my $n = shift;
- my $t = shift;
- push @$n, '\\}';
- push @$t, '\\}';
-
- for ( @$n ) {    # Unicode for nroff
-  print;
- }
-
- for ( @$t ) {    # glyphs for troff
-  print;
- }
-
- 1;
-} # finish_pinyin_mode()
-
-
-1;
-# Local Variables:
-# fill-column: 72
-# mode: CPerl
-# End:
-# vim: set autoindent textwidth=72:reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]