guile-sources
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[����]�ܵ�ȸ���� ���޸Ű� 50%D.C


From: ѱ
Subject: []ܵȸ ޸Ű 50%D.C
Date: Sun, 23 Jun 2002 09:33:49 +0900

정규콘도 회원권  긴급매각

 

1. 한국콘도 25평 

   매매가격 2,400만원 ⇒ 690만원 

체인현황 : 해운대,경주,제주,지리산,설악,수안보,도고,용평 

2. 무주리조트 

   1)예스클럽  9평 ⇒  280만원(분양가  640만원) 

   2) 실 버 19평 ⇒  1,150만원(분양가 1,870만원) 

   3) 골 드 28평 ⇒ 1,650만원(분양가 2,750만원) 

3.  금호리조트 

   1) 매매가격 27평    2,700만원 ⇒ 980만원  

   2)          16평    1,490만원 ⇒ 650만원 

체인현황: 충무, 화순, 설악, 제주, 전주C.C준회원, 알프스, 성우 

4.  삼립하일라콘도 

   1) 매매가격 16평    1,570만원 ⇒ 500만원 

   2)          21평    1,944만원 ⇒ 600만원 

   3)          26평    2,417만원 ⇒ 700만원 

   4)          31평    3,121만원 ⇒ 850만원 

체인현황: 경주, 제주, 설악, 동해, 충주, 지리산 

 

상기의 회원권을 양도사의 자금사정으로 인하여 

(정규 회원권) 명의 이전, 매각 합니다 

*이전료 별도 

  한국개발           

FAX:(051)441-5921         상담전화 : (051)441-4114

                                        


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]