guile-sources
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Delivery failure


From: MAILER-DAEMON
Subject: Delivery failure
Date: Mon, 16 Jun 2003 05:15:25 -0400

Message from yahoo.com.
Unable to deliver message to the following address(es).

<address@hidden>:
This user doesn't have a yahoo.com account (address@hidden) [-5]

<address@hidden>:
This user doesn't have a yahoo.com account (address@hidden) [-5]

--- Original message follows.

X-Rocket-Spam: 61.34.141.219
X-YahooFilteredBulk: 61.34.141.219
X-Rocket-Track: 31749: 20
X-Rocket-Server: 66.163.174.36
Return-Path: <address@hidden>
Received: from 61.34.141.219 (EHLO as3q0rjidwh9nbv) (61.34.141.219)
 by mta127.mail.sc5.yahoo.com with SMTP; 16 Jun 2003 02:15:24 -0700 (PDT)
Received: from 61.34.141.219 ([203.240.181.32]) by as3q0rjidwh9nbv with 
Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.5329);
     Mon, 16 Jun 2003 18:14:33 +0900
from:±è°Ç¸ð
Subject:¼½-½º ¸Þ´Ï¾Æ°¡ ºÐ¼®ÇÑ ÃÖ°í ½ÎÀÌÆ®
Content-Type:text/html
Content-Transfer-Encoding:7bit
Bcc:
Return-Path: address@hidden
Message-ID: <address@hidden>
X-OriginalArrivalTime: 16 Jun 2003 09:14:33.0187 (UTC) 
FILETIME=[B31B2B30:01C333E7]
Date: 16 Jun 2003 18:14:33 +0900

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
</head>

<body>
<table width="81%" height="39" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td width="95%"><div align="center"><strong><font size="2">´õÀÌ»ó Æ÷¸£³ë 
ÀÎô ÇÏ´Â<font color="#0000CC"> 
    ±¹³»»çÀÌÆ®</font>¿¡ ¼ÓÁö ¸¿½Ã´Ù¡Ú ›®½º ¸Þ´Ï¾Æ°¡ Àû±Ø ÃßõÇÏ´Â <font 
color="#FF0000">ÇØ¿ÜÇöÁö¿¡¼­ Á÷Á¢ 
    Á¦ÀÛÇÏ´Â <font color="#66CC00" size="3">¿À¸®Áö³¯ 
Æ÷¸£³ë</font></font></font></strong></div></td>
 </tr>
</table>
<table width="81%" height="468" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bordercolor="#666666">
 <tr> 
  <td width="59%" height="80"><div align="center"><font size="2"><a 
href='http://588bozi.com/broker.html?p_id=Tkawlghkdlxl' target='_blank'> 
    </a><br>
    <a 
href="http://www.billmon.com/barors/RsCheck?s=10000000219&r=10000015163";><img 
src="http://live69tv.com/69_img/banner/main_banner_1.jpg"; width="519" 
height="167" border="0"></a><br>
    </font></div></td>
  <td width="41%"> <div align="center">
    <h4>&nbsp;</h4>
    <h4><strong><font color="#FF0000" size="3">ÇØ¿ÜÆ÷¸£³ë»çÀÌÆ®Áß °¡À帹Àº 
PJ º¸À¯</font></strong></h4>
    <h4><br>
     <font size="2" face="±¼¸²Ã¼">»çÁø¸¸ Á¸ÀçÇÏ°í ¹æ¼Û Ã⿬Àº ÇÏÁö ¾Ê´Â 
±×·± ½ÎÀÌÆ®°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. 100% Ã⿬ 
     : ÇÇÁ¦À̵éÀÇ Àλ縻Àº ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.</font></h4>
    <h4><font color="#990000" size="2" face="±¼¸²Ã¼"><strong>PJ ½Ç½Ã°£ 
»ý¹æ¼Û ÃâÇö</strong></font></h4>
    <p><strong><font color="#0000CC">°­Ãß</font></strong><font 
color="#FF0000">¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú</font><br>
    </p>
   </div></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td height="140" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><font size="2"> 
&nbsp;<a 
href="http://www.billmon.com/barors/RsCheck?s=10000008896&r=10000015230";><img 
src="http://www.sexquire.com:8080/ss/images/index_02.gif"; width="417" 
height="89" border="0"></a></font></div></td>
  <td><div align="left">
    <p><strong><font color="#0000FF" size="2">ÇØ¿Ü Àü°Ý »çÀÌÆ® Áß ¾ÆÁÖ 
´Ù¾çÇÑ(ÇϵåÄÚ¾î,¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó,</font></strong><font color="#0000FF" 
size="2"><strong>ÇؿܸôÄ«,Áý´Ü¼º±³ 
     µîµî) ›®½º ÄÁÅÙÃ÷ º¸À¯</strong></font></p>
    <p align="center"><font color="#FF0000" 
size="2"><strong>Ãßõ</strong></font><font color="#FF0000">¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú</font></p>
    </div></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td height="140"><div align="center"><font size="2"> &nbsp;<a 
href="http://links.verotel.com/cgi-bin/showsite.verotel?vercode=10351:9804000000421031";><img
 src="http://www.xxxdol.com/banner/x03.gif"; width="300" height="67" 
border="0"></a></font></div></td>
  <td><div align="left">
    <p align="center"><strong><font color="#000000" size="2">Àú·ÅÇÑ 
°¡°ÝÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¼­¹ÎÇü Æ÷¸£³ë</font></strong></p>
    <p align="center"><font color="#FF0000" 
size="2"><strong>Ãßõ</strong></font><font color="#FF0000">¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú</font></p>
   </div></td>
 </tr>
</table>
<table width="81%" height="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td height="100"><ol>
    <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif"> 
     </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 
     </font> </div>
   </ol></td>
 </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]