guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

01/01: talks: Add FSF Hungary talk.


From: Ludovic Courtčs
Subject: 01/01: talks: Add FSF Hungary talk.
Date: Fri, 2 Mar 2018 08:37:20 -0500 (EST)

civodul pushed a commit to branch master
in repository maintenance.

commit 004c74d5074ed80b615702dab8ddce5c39570eca
Author: Gábor Boskovits <address@hidden>
Date:  Fri Mar 2 14:36:24 2018 +0100

  talks: Add FSF Hungary talk.
---
 .../images/GuixSD-horizontal-print.pdf       | Bin 0 -> 6174 bytes
 talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD.pdf      | Bin 0 -> 9429 bytes
 talks/fsf-hu-talk-2018/talk-20180220.pdf      | Bin 0 -> 91558 bytes
 talks/fsf-hu-talk-2018/talk.tex          | 314 +++++++++++++++++++++
 4 files changed, 314 insertions(+)

diff --git a/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD-horizontal-print.pdf 
b/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD-horizontal-print.pdf
new file mode 100644
index 0000000..b5242cb
Binary files /dev/null and 
b/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD-horizontal-print.pdf differ
diff --git a/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD.pdf 
b/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD.pdf
new file mode 100644
index 0000000..52c2cfa
Binary files /dev/null and b/talks/fsf-hu-talk-2018/images/GuixSD.pdf differ
diff --git a/talks/fsf-hu-talk-2018/talk-20180220.pdf 
b/talks/fsf-hu-talk-2018/talk-20180220.pdf
new file mode 100644
index 0000000..489bfde
Binary files /dev/null and b/talks/fsf-hu-talk-2018/talk-20180220.pdf differ
diff --git a/talks/fsf-hu-talk-2018/talk.tex b/talks/fsf-hu-talk-2018/talk.tex
new file mode 100644
index 0000000..1ab8274
--- /dev/null
+++ b/talks/fsf-hu-talk-2018/talk.tex
@@ -0,0 +1,314 @@
+\documentclass{beamer}
+
+\usetheme{default}
+
+\usefonttheme{structurebold}
+\usepackage{helvet}
+\usepackage{multimedia}     % movie
+\usecolortheme{seagull}     % white on black
+
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\PassOptionsToPackage{hyphens}{url}\usepackage{hyperref,xspace,multicol}
+\usepackage[absolute,overlay]{textpos}
+\usepackage{tikz}
+\usetikzlibrary{arrows,shapes,trees,shadows,positioning}
+\usepackage{fancyvrb}      % for \Verb
+
+% Remember the position of every picture.
+\tikzstyle{every picture}+=[remember picture]
+
+\tikzset{onslide/.code args={<#1>#2}{%
+ \only<#1>{\pgfkeysalso{#2}} % \pgfkeysalso doesn't change the path
+}}
+
+% Colors.
+\definecolor{guixred1}{RGB}{226,0,38} % red P
+\definecolor{guixorange1}{RGB}{243,154,38} % guixorange P
+\definecolor{guixyellow}{RGB}{254,205,27} % guixyellow P
+\definecolor{guixred2}{RGB}{230,68,57} % red S
+\definecolor{guixred3}{RGB}{115,34,27} % dark red
+\definecolor{guixorange2}{RGB}{236,117,40} % guixorange S
+\definecolor{guixtaupe}{RGB}{134,113,127} % guixtaupe S
+\definecolor{guixgrey}{RGB}{91,94,111} % guixgrey S
+\definecolor{guixdarkgrey}{RGB}{46,47,55} % guixdarkgrey S
+\definecolor{guixblue1}{RGB}{38,109,131} % guixblue S
+\definecolor{guixblue2}{RGB}{10,50,80} % guixblue S
+\definecolor{guixgreen1}{RGB}{133,146,66} % guixgreen S
+\definecolor{guixgreen2}{RGB}{157,193,7} % guixgreen S
+
+\setbeamerfont{title}{size=\huge}
+\setbeamerfont{frametitle}{size=\huge}
+\setbeamerfont{normal text}{size=\Large}
+
+% White-on-black color theme.
+\setbeamercolor{structure}{fg=guixorange1,bg=black}
+\setbeamercolor{title}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{date}{fg=guixorange1,bg=black}
+\setbeamercolor{frametitle}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{titlelike}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{normal text}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{alerted text}{fg=guixyellow,bg=black}
+\setbeamercolor{section in toc}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{section in toc shaded}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{subsection in toc}{fg=guixorange1,bg=black}
+\setbeamercolor{subsection in toc shaded}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{subsubsection in toc}{fg=guixorange1,bg=black}
+\setbeamercolor{subsubsection in toc shaded}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{frametitle in toc}{fg=white,bg=black}
+\setbeamercolor{local structure}{fg=guixorange1,bg=black}
+
+\newcommand{\highlight}[1]{\alert{\textbf{#1}}}
+
+\title{GuixSD: a GNU disztribĂşciĂł}
+
+\author{Boskovits Gábor}
+\date{\small{2018. február 20., Budapest, Magyarország}}
+
+\setbeamertemplate{navigation symbols}{} % remove the navigation bar
+
+\AtBeginSection[]{
+ \begin{frame}
+  \frametitle{}
+  \tableofcontents[currentsection]
+ \end{frame} 
+}
+
+
+\newcommand{\screenshot}[1]{
+ \begin{frame}[plain]
+  \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
+   \node [at=(current page.center), inner sep=0pt]
+    {\includegraphics[width=\paperwidth]{#1}};
+  \end{tikzpicture}
+ \end{frame}
+}
+
+\begin{document}
+
+\maketitle
+
+\setbeamercolor{normal text}{bg=white}
+\begin{frame}[plain]
+ \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
+  \node [at=(current page.center), inner sep=0pt]
+     
{\includegraphics[width=0.7\paperwidth]{images/GuixSD-horizontal-print}};
+ \end{tikzpicture}
+\end{frame}
+\setbeamercolor{normal text}{fg=white,bg=black}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Miben különöbözik a többi disztribúciótól}
+ \begin{itemize}
+ \item tiszteletben tartja a felhasználók szabadságát (user freedom)
+ \item egyszerű csomagkezelési műveleteken kívül lehetővé teszi a 
tranzakcionális frissítést és visszaállítást, felhasználói csomag és 
profilkezelést
+ \item a teljes rendszer API hozzáférhető, többek között magas szintű 
beágyazott nyelvek formájában csomagok és rendszerkonfigurációk definiálásához
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{A felhasználók szabadságának tiszteletben tartása}
+ A kontribĂştoraink nagy gonddal ĂĽgyelnek, hogy az upstream disztribĂşciĂłba 
csak szabad szoftver kerĂĽlhessen be. Ez nem jelenti azt, hogy nem alkalmas a 
rendszer bármilyen szoftver futtatására, de ne várjuk el a fejlesztőktől, hogy 
nem szabad szoftvert csomagoljanak vagy támogassanak. A felhasználók 
szabadságának (user freedom) tiszteletben tartásásnak a leglátványosabb 
megjelenése, hogy az alapértelmezett kernel a linux-libre, és nincs vanilla 
linux kernel csomag az alapértelezett reposi [...]
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Csomagkezelési fogalmak}
+ \begin{itemize}
+ \item felhasználói csomagkezelés - a felhasználók rendszergazdai 
jogosultságok nélkül telepíthetnek, frissíthetnek, törölhetnek csomagokat
+ \item felhasználó profilok - minden felhasználónak van egy alapértelmezett 
profilja, és ezen kívül létrehozhat még tetszőleges számú profilt. Egy profil 
profilgenerációk egy lánca.
+ \item profilgeneráció - az adott profil egy adott állapota, például, hogy 
milyen csomagok és milyen konfigurációk vannak benne
+ \item manifest - egy teljes felhasználói konfiguráció leírása
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Manifest - példa}
+ \begin{semiverbatim}
+(\alert{specifications->manifest}
+ '("emacs" "address@hidden" "address@hidden:debug"))
+ \end{semiverbatim}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Tranzakcionális és funkcionális csomagkezelés}
+ \begin{itemize}
+ \item tranzakcionális csomagkezelés - egy csomagkezelési művelet vagy teljes 
mértékben sikeres, vagy nem változtat egyáltalán a rendszer állapotán. Ezért 
nem fordulnak elő részleges frissítések, nem marad a csomagadatbázis 
inkonzisztens állapotban.
+ \item funkcionális csomagkezelés - egy sikeres csomagkezelési művelet 
eredménye csak a művelet bemeneteitől függ, az állapottól független. Ez 
lehetővé teszi, hogy különböző gépeken, vagy különböző időpontokban teljesen 
azonos környezeteket hozzunk létre.
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Egyszerű csomagdefiníciók}
+ \begin{itemize}
+ \item egyszerű, jól definiált csomagleírások
+ \item könnyen kiterjeszthető rendszer
+ \item több ezer csomag
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Csomagdefiníció - példa}
+ \begin{semiverbatim}
+  \scriptsize{
+(\alert{package}
+ (name "hello")
+ (version "2.10")
+ (source (origin
+      (method url-fetch)
+      (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
+                ".tar.gz"))
+      (sha256
+       (base32
+       "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i"))))
+ (build-system gnu-build-system)
+ (synopsis "Hello, GNU world: An example GNU package")
+ (description "Guess what GNU Hello prints!")
+ (home-page "http://www.gnu.org/software/hello/";)
+ (license gpl3+))
+  }
+ \end{semiverbatim}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Funkcionális rendszerkonfiguráció}
+ \begin{itemize}
+ \item egyszerű funkcionális konfiguráció leíró nyelv
+ \item konfigurálható és kiterjeszthető rendszerszolgáltatások
+ \item tranzakcionális frissítés/visszaállítás
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Rendszerkonfiguráció - példa}
+ \begin{semiverbatim}
+  \scriptsize{
+(\alert{operating-system}
+ (host-name "schememachine")
+ (timezone "Japan")
+ (locale "ja_JP.utf8")
+ (bootloader (grub-configuration (device "/dev/sda")))
+ (file-systems (cons (\alert{file-system}
+            (device "my-root")
+            (title 'label)
+            (mount-point "/")
+            (type "ext4"))
+           %base-file-systems))
+ (users (cons (\alert{user-account}
+         (name "alice")
+         (group "users")
+         (home-directory "/home/alice"))
+        %base-user-accounts))
+ (services (cons* (dhcp-client-service)
+          (lsh-service #:port-number 2222)
+          %base-services)))
+  }
+ \end{semiverbatim}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Csomagok a GuixSD körül}
+ \begin{itemize}
+ \item Guix - funkcionális szoftverkörnyezet kezelő
+ \item Shepherd - init rendszer
+ \item Curiass - continuous delivery
+ \item Guile - scheme fordĂ­tĂł
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Guix}
+ \begin{itemize}
+ \item a disztribúció csomagkezelője
+ \item képes izolált fejlesztői környezetek generálására
+ \item képes az adott csomagokat és függőségeiket tartalmazó konténerképek 
generálására
+ \item lehetőséget ad a szoftverkörnyezet teljesen azonos állapotba hozására
+ \item lehetővé teszi, hogy a szoftverek függőségi viszonyait vizsgáljuk
+ \item lehetővé teszi például azt is, hogy ellenőrizzük, hogy az adott 
szoftverre hatással van-e valamilyen ismert biztonsági sebezhetőség
+ \item lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk róla, hogy az adott szoftver milyen 
forrásból származik
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Shepherd}
+ \begin{itemize}
+ \item a GuixSD init-je
+ \item lehetővé teszi rendszerszolgáltatások definiálását scheme nyelven
+ \item egy systemd kompatibilitási réteg jelenleg fejlesztés alatt van
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Curiass}
+ \begin{itemize}
+ \item jelenleg ez a berlin.guixsd.org build farm szoftvere
+ \item lehetővé teszi, hogy egy adott commitban szereplő csomagokat megépítsük
+ \item ezzel a helyettesítőcsomagok elérhetővé válnak, így a felhasználók 
binárisként letölthetik őket
+ \item jelenleg fejlesztés alatt áll az a technika, amivel a csomagok 
többségét tartalomcímezhetővé tehetjük
+ \item jelenleg fejlesztés alatt áll egy csatornákról szóló tervezet, amely 
lehetővé fogja tenni, hogy különböző szervezetek maguk is csomagszolgáltatók 
lehessenek
+ \item a guix publish parancs jelenleg is lehetővé teszi, hogy a 
csomagjainkat másokkal megosszuk
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]
+ \frametitle{Guile}
+ \begin{itemize}
+ \item a GNU scheme fordĂ­tĂłja
+ \item a GuixSD rendszerben már az initrd képtől kezdve a rendszer része
+ \item ez lehetővé teszi hogy a rendszerállapot nagy részét kézben tudjuk 
tartani
+ \item ez a GNU projekt hivatalos kiterjesztési nyelve, rendkívül jó C 
integrációval
+ \end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{Csatlakozzatok hozzánk, osszuk meg a zárójeleket!}
+ \vspace{0.7cm}
+ \Large{
+  \begin{itemize}
+  \item \textbf{telepítsétek a disztribúciót}
+  \item \textbf{használjátok}, jelentsétek a hibákat, adjatok hozzá 
csomagokat
+  \item osszátok meg velünk az \textbf{ötleteiteket}!
+  \end{itemize}
+ }
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[plain]
+
+\vfill{
+ \vspace{2.5cm}
+ \center{\includegraphics[width=0.3\textwidth]{images/GuixSD}}\\[1.0cm]
+ address@hidden://gnu.org/software/guix/}}}
+}
+
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{}
+
+ \begin{textblock}{12}(2, 8)
+  \tiny{
+   Copyright \copyright{} 2010, 2012--2016 Ludovic Courtès address@hidden
+   Copyright \copyright{} 2018 Gábor Boskovits address@hidden
+   GNU GuixSD logo, CC-BY-SA 4.0, \url{https://gnu.org/s/guix/graphics}
+
+   Copyright of other images included in this document is held by
+   their respective owners.
+   \\[3.0mm]
+   This work is licensed under the \alert{Creative Commons
+    Attribution-Share Alike 3.0} License. To view a copy of this
+   license, visit
+   \url{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/} or send a
+   letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
+   Francisco, California, 94105, USA.
+   \\[2.0mm]
+   At your option, you may instead copy, distribute and/or modify
+   this document under the terms of the \alert{GNU Free Documentation
+    License, Version 1.3 or any later version} published by the Free
+   Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover
+   Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is
+   available at \url{http://www.gnu.org/licenses/gfdl.html}.
+   \\[2.0mm]
+   % Give a link to the 'Transparent Copy', as per Section 3 of the GFDL.  
                                        
                       
+   The source of this document is available from
+   \url{http://git.sv.gnu.org/cgit/guix/maintenance.git}.
+  }
+ \end{textblock}
+\end{frame}
+
+\end{document}reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]