guix-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[PATCH 1/2] gnu: testdisk: Add optional dependencies.


From: Ricardo Wurmus
Subject: [PATCH 1/2] gnu: testdisk: Add optional dependencies.
Date: Sun, 3 Jul 2016 18:25:54 +0200

* gnu/packages/admin.scm (testdisk)[inputs]: Add ntfs-3g and libjpeg.
---
 gnu/packages/admin.scm | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/gnu/packages/admin.scm b/gnu/packages/admin.scm
index 415a35a..2014ecb 100644
--- a/gnu/packages/admin.scm
+++ b/gnu/packages/admin.scm
@@ -1149,9 +1149,11 @@ characters can be replaced as well, as can UTF-8 
characters.")
         "0v1jap83f5h99zv01v3qmqm160d36n4ysi0gyq7xzb3mqgmw75x5"))))
   (build-system gnu-build-system)
   (inputs
-   `(;; ("ntfs" ,ntfs)
+   `(("ntfs-3g" ,ntfs-3g)
    ("util-linux" ,util-linux)
    ("openssl" ,openssl)
+    ;; FIXME: add reiserfs
+    ("libjpeg" ,libjpeg)
    ("zlib" ,zlib)
    ("e2fsprogs" ,e2fsprogs)
    ("libjpeg" ,libjpeg)
-- 
2.8.4

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]