guix-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 02/02: gnu: next: Compress the executable.


From: Ricardo Wurmus
Subject: Re: 02/02: gnu: next: Compress the executable.
Date: Thu, 05 Sep 2019 14:31:04 +0200
User-agent: mu4e 1.2.0; emacs 26.2

Hi Pierre,

> ambrevar pushed a commit to branch master
> in repository guix.
>
> commit 0e8b91dbc45306984d682307d8b40b0e323bb4be
> Author: Pierre Neidhardt <address@hidden>
> Date:  Thu Sep 5 11:53:52 2019 +0200
>
>   gnu: next: Compress the executable.
>   
>   * gnu/packages/web-browsers.scm (next)[arguments]: Compressing the 
> executable
>    brings it from about 95 MiB to 22 MiB.

I think this commit should be reverted.

Here’s why. Before your commit:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
./pre-inst-env guix gc --references 
/gnu/store/bzvg9brphn5dn9q9kw6mirk4bb54wrd2-next-1.3.1
/gnu/store/0ihdh4df3gpczwrpfjxrdcm7lmrr4z8l-sbcl-next-download-manager-1.3.1
/gnu/store/0nxab7i4cmc6zjfmjz58yy0498af74vb-sbcl-log4cl-1.1.2
/gnu/store/199kx1lw836v24n01galpl8bv0km7b6l-sbcl-cl-unicode-0.1.5-1.9fcd06f
/gnu/store/22bb8xb28i6d8b2rb9jdgkxx1hnryz91-sbcl-swap-bytes-1.1
/gnu/store/2ilpaxvwv00j5lmczgc3znmhsqms284h-sbcl-cl-base64-3.3.3
/gnu/store/2xzkgsjynfjvbdj7dq3invk8ic9khad9-sbcl-iterate-20160825
/gnu/store/3695lwpxnc4yj7arvl5gbina5qjvgswj-sbcl-parenscript-2.6-1.061d8e2
/gnu/store/3d8g171h0cmwbgqhd2lpazrc2bffygfg-sbcl-trivia.level0-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/3h6mz1isvicchrl2bvkzqjwqpjaj4v8c-sbcl-iolib.grovel-0.8.3
/gnu/store/3xsfp5ksd9wf0ib9bygmdcm59cn8nj2l-sbcl-closure-common-20101006-1.e3c5f5f
/gnu/store/3ycw1jw4987bnrsrzqpfyg6wamgr178d-sbcl-closer-mop-1.0.0-1.fac29ce
/gnu/store/42ri80fj80i48rf6xsycn4cmj95ipgls-sbcl-static-vectors-1.8.3-1.0681eac
/gnu/store/4mcnw6b5676z8wmfp1xjs3m0br9gpfnj-sbcl-iolib.common-lisp-0.8.3
/gnu/store/4sqps8dczv3g7rwbdibfz6rf5jlk7w90-gcc-5.5.0-lib
/gnu/store/4yj8rnffc2basyv6hksyql1f20dr833p-sbcl-trivial-features-0.8
/gnu/store/5afhdhwrp5ydsg53ibr5wfnmxi9avs43-sbcl-cxml-0.0.0-1.00b22bf
/gnu/store/5fma6i5jv4m6fi7m9j4mwz9ls30lx9r7-sbcl-trivial-gray-streams-0.0.0-1.0483ade
/gnu/store/5s2nib1lrd2101bbrivcl17kjx1mspw6-coreutils-8.30
/gnu/store/63vd8vwmf7f9m49npg68lkzbw6y8fykg-sbcl-local-time-1.0.6-1.beac054
/gnu/store/6f1gg0a6228a3514vkz6b560cws4bzx0-sbcl-trivial-garbage-0.21
/gnu/store/6f2x2f4106lyfkbxbn2kb15c6k6qsn9x-sbcl-trivial-cltl2-0.1.1-1.8eec840
/gnu/store/6pxkph74pjv5i0r67j6j2xcq2kab3bl1-sbcl-cxml+dom-0.0.0-1.00b22bf
/gnu/store/6x9rygmjjqk3dxj6p1cks5w81yldm5zk-sbcl-trivial-mimes-1.1.0-1.303f8ac
/gnu/store/74x8v5cj9zf8jlyqwmk5qgixn3sicqw7-sbcl-cl-json-0.5-1.6dfebb9
/gnu/store/7spnpq3b4grnspy7asaidsmsy15yym3v-sbcl-slime-swank-2.22
/gnu/store/8116j9b8vjacrjabr15zpx1097hd4yal-sbcl-smart-buffer-0.0.1-1.09b9a9a
/gnu/store/8jz41f61a67hp3pq1f2kcdhp4s09i4d6-sbcl-ieee-floats-20170924-1.566b51a
/gnu/store/8rqj3fz2nzj25adasdpyqh2svzlxd56a-sbcl-unix-opts-0.1.7
/gnu/store/91kg140kv14hcikmn06r6fs1w90p4l8y-sbcl-named-readtables-0.9-1.4dfb89f
/gnu/store/930c7kmpln4fvb5nfqcskvm0w11cm14w-sbcl-cl-xmlspam-0.0.0-1.ea06abc
/gnu/store/938i4y2br40r3a3ai0klph830a64ak4x-next-1.3.1-lib
/gnu/store/970l1zmfq5c74aknh2bfx34f5fk8m9qp-sbcl-anaphora-0.9.6
/gnu/store/9snfj42ij8kvyhjyh664l09lxdk3yq4f-sbcl-babel-0.5.0
/gnu/store/9yqjy6r4fchryjiy68znj6a9vls5abl4-sbcl-iolib+sockets-0.8.3
/gnu/store/a40sw3w1gmhrzd5qvww62w36rjapczyw-sbcl-iolib+streams-0.8.3
/gnu/store/b12vxsq2ykaij80wp0saqlvdsk5p21bf-sbcl-trivia.balland2006-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/bjj60qdahw21fdaq8b9bhvj2zi6xih93-sbcl-trivia-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/bjn6nfhp3j0vjiibs6q0lfxlm8nyd9r6-sbcl-trivia.trivial-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/bzvg9brphn5dn9q9kw6mirk4bb54wrd2-next-1.3.1
/gnu/store/cjzysi5lh5pkfjwdl6kbxd1iklsv5j4b-sbcl-cl+ssl-0.0.0-1.b81c113
/gnu/store/cxavfbxim8g08438kvqdagck1gr61c9r-sbcl-cl-ppcre-unicode-2.0.11
/gnu/store/dlngg1zc6cn1s0sl65a0yvk9pv6kq35p-sbcl-bordeaux-threads-0.8.6-1.5dce49f
/gnu/store/dnjyxpjf0ypd0w7sj9g83zk7yh2ba1x6-sbcl-cl-css-0.1-1.8fe654c
/gnu/store/dxbgbh9yfnf56mycvqnizwdly719lany-sbcl-iolib.base-0.8.3
/gnu/store/fz65d87rx6k1qh17cdbki7sk0jmqpxvx-sbcl-trivia.level1-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/g44dw0w7873rjw0xa63yl5g8cbb0drwq-sbcl-quri-0.1.0-1.76b7510
/gnu/store/g6jv6jhq0fsga1wa17psx0xzr5yhji3z-sbcl-flexi-streams-1.0.16
/gnu/store/gaz7r55v39ngm00s0x641lb3y8i4ni4g-sbcl-iolib-0.8.3
/gnu/store/gsb7wswwk6qj8f17wq4mj47r3r9hq7dr-sbcl-puri-20180228
/gnu/store/gv9mgqvvaj3xrybnaqnz92k4pwxd5swn-sbcl-cl-cookie-0.9.10-1.cea55ae
/gnu/store/h2j8gy8d2yrmrklavrik1y864zg7qwqd-sbcl-1.5.6
/gnu/store/h90vnqw0nwd0hhm1l5dgxsdrigddfmq4-glibc-2.28
/gnu/store/i3nbdq5mzf9w75pcwj4vmmk9ig477y57-sbcl-cxml+test-0.0.0-1.00b22bf
/gnu/store/iqrad7j28rs3ybjbxqiy9ng8n7568cn3-sbcl-dexador-0.9.10-1.a2714d1
/gnu/store/jvvyq487ainy1y2y1slf3lnizjhwb9s4-sbcl-cl-utilities-0.0.0-1.dce2d2f
/gnu/store/kaxbi425n6389mk6wdvylf1npfgayv1h-sbcl-ironclad-0.46
/gnu/store/kg104rhqzvmnpqxk91ayvwxzsrncr0f4-sqlite-3.26.0
/gnu/store/kivhppqdnc05j5h55843m9iq4m5sfqlw-sbcl-cffi-0.19.0
/gnu/store/lgd8f6lg8cc0wq1p88ypq7cxl68yz84a-sbcl-alexandria-0.0.0-1.926a066
/gnu/store/lp0zkbgzj8w9ciyzad3xz37746qr323c-sbcl-introspect-environment-0.1-1.fff42f8
/gnu/store/lx1bmdxxkq6ydhmbmfb14aw2gwfss3b2-sbcl-cl-reexport-0.1-1.312f366
/gnu/store/m1w2cxc4h7f36pgdwpmaqp8iynbngvzs-sbcl-iolib+multiplex-0.8.3
/gnu/store/m9ngbfyi8wrwiwyr7dkfnhn5fyfalq3r-openssl-1.0.2p
/gnu/store/maw58fp2xfhgijjl7ddb53hia3gldi65-sbcl-cl-markup-0.1-1.e0eb7de
/gnu/store/mkxpi2n0xhy3hdjbj89f5zpndyyl87fb-sbcl-type-i-0.1-1.dea233f
/gnu/store/n5yy521im972r4cky8ipgpgg3l5l4xcx-sbcl-iolib.asdf-0.8.3
/gnu/store/n7wcp2npwf4b5x4cywwi48mah1g35jwz-libfixposix-0.4.3
/gnu/store/nq4lsyipmfb0q7g26ra45rwwqrh3x8zw-zlib-1.2.11
/gnu/store/pn86r0syfrwaq2ny7czr8cjdids9y8dx-sbcl-cl-fad-0.7.5
/gnu/store/q19l04vd2za80mk1845pz7r8cz29qk43-bash-minimal-4.4.23
/gnu/store/qc0wlrr3q5z3sg42447njb7kd41xhfnl-sbcl-idna-0.2.2
/gnu/store/qfy9imvn3x3ycnmzl3kpj69550rm0qj7-sbcl-cl-str-0.8-1.3d5ec86
/gnu/store/r2qwa2qd5hrq6kk9fscljlsnn747mnrd-sbcl-iolib.conf-0.8.3
/gnu/store/rbz9hscv4wg71b4ymgzycicnqsi6fm4n-sbcl-trivia.level2-0.0.0-1.902e0c6
/gnu/store/rdw3fax1cdnr8q35s88773z2sx2dbkg1-sbcl-fast-http-0.2.0-1.f9e7597
/gnu/store/rnl0z3qkwx303lpz6dy68r78ls63kmww-sbcl-iolib+syscalls-0.8.3
/gnu/store/rw2y9fy9mmgcd7gil3vyn0k0h5lqs5xp-sbcl-fast-io-1.0.0-1.dc3a71d
/gnu/store/s9f4nxk7s3djgnxymg7vqy16b7vslbw9-sbcl-mk-string-metrics-0.1.2
/gnu/store/vcrnpjv9qzswvjlgazvw98vm8v909xav-sbcl-split-sequence-1.4.1
/gnu/store/vmkwl8546jm943qda0r4pvnl64qldwyi-sbcl-cl-sqlite-0.2-1.c738e66
/gnu/store/vn6lfph8x0i7cm2spyi205rp3sybprfq-sbcl-lparallel-2.8.4
/gnu/store/w3gmvxvr37kmdlyvcdxrvzhh424w0qw4-sbcl-usocket-0.7.1-1.86e7efb
/gnu/store/wn3crbgl4idv9lb1wvzz2x0v2mjv4h4l-sbcl-cl-unicode-base-0.1.5-1.9fcd06f
/gnu/store/wq56c5pinx0ccaavr5ralglam30sfrcs-sbcl-nibbles-0.14
/gnu/store/wsyla0p9cpg05ar3rpby7x3pwfd4zlw3-sbcl-chipz-0.8-1.75dfbc6
/gnu/store/wzqv2sq4lm6bwkk7i6ls85czxprmjvv0-sbcl-chunga-1.1.7
/gnu/store/xn1p8pw6snzn2pnbij66sdsa1h07hr5h-sbcl-lisp-namespace-0.1-1.28107ca
/gnu/store/xqalg7y5yh83846c2kwip6kfgwz6wxdi-cl-dbus-20190408-1.24b452d
/gnu/store/xv72rxxmi5b5pp8kphnbmg0zv3whl8y9-sbcl-trivial-clipboard-0.0.0.0-2.5af3415
/gnu/store/yr0pv0sq4fr50iavynnv6pwwxxa6dg0q-sbcl-proc-parse-0.0.0-1.ac36368
/gnu/store/yyryqxy2sf9kwbxq5kfcfh3wm0vg0wpa-sbcl-cl-ppcre-2.0.11
/gnu/store/z94yn3iarygf8a5nh6wjfwdr5a15fx7j-sbcl-cxml+klacks-0.0.0-1.00b22bf
/gnu/store/zaj2wi6rs214rah4c8an62hn95lfx4mp-sbcl-cxml+xml-0.0.0-1.00b22bf
/gnu/store/zraa220x950amls86xflrk5jpzn5s938-sbcl-xsubseq-0.0.1-1.5ce430b
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

After your commit:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
./pre-inst-env guix gc --references 
/gnu/store/sypf1iq80b2i192jp0mxm43bk6dj6fcc-next-1.3.1
/gnu/store/4sqps8dczv3g7rwbdibfz6rf5jlk7w90-gcc-5.5.0-lib
/gnu/store/a0rffysgyr66q5fjgm1iibjm4ma1jbk3-next-1.3.1-lib
/gnu/store/h2j8gy8d2yrmrklavrik1y864zg7qwqd-sbcl-1.5.6
/gnu/store/h90vnqw0nwd0hhm1l5dgxsdrigddfmq4-glibc-2.28
/gnu/store/nq4lsyipmfb0q7g26ra45rwwqrh3x8zw-zlib-1.2.11
/gnu/store/sypf1iq80b2i192jp0mxm43bk6dj6fcc-next-1.3.1
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

This means that “guix gc” will collect more than it should, leaving
users with a broken Next browser.

-- 
Ricardo
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]