help-nano
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-nano] Polish letters


From: Alf Recon
Subject: [Help-nano] Polish letters
Date: Mon, 22 Feb 2010 00:20:50 -0800 (PST)

Ladies and genltemen,

we are using Nano 8 to produce a Polish website. Unfortunately we have major problems with the Polish letters as soon a we upload the site to Firefox or Explorer. The Polish signs are mutilated. Can you give us a hint please? Thank you very much, Thomas from Poland

Here a sample:

Jesteœmy w ka¿dej chwili do dyspozycji w celu zapewnienia
sprawnej dostawy oraz pomocy technicznej. D³ugotrwa³a praktyka
w bran¿y HiFi, RTV na rynku amerykañskim nauczy³a nas
znaczenia ceny i priorytetów w obs³udze klienta.
Motto "Jakoœæ dla Twoich zmys³ów" stanowi dla nas
najwa¿niejsz¹ zasadê.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]