libidn-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CVS libidn/po


From: libidn-commit
Subject: CVS libidn/po
Date: Mon, 13 Sep 2004 19:07:04 +0200

Update of /home/cvs/libidn/po
In directory dopio:/tmp/cvs-serv7731/po

Modified Files:
    da.po de.po eo.po fr.po nl.po pl.po ro.po sr.po sv.po 
Log Message:
Generated.

--- /home/cvs/libidn/po/da.po  2004/09/13 16:56:07   1.17
+++ /home/cvs/libidn/po/da.po  2004/09/13 17:07:03   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-16 10:07+0100\n"
 "Last-Translator: Morten Bo Johansen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Danish <address@hidden>\n"
@@ -26,7 +26,9 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
 msgstr "Indtast hver streng på en særskilt linje, afsluttet med en ny linje.\n"
 
 #: src/idn.c:108
--- /home/cvs/libidn/po/de.po  2004/09/13 16:56:07   1.16
+++ /home/cvs/libidn/po/de.po  2004/09/13 17:07:03   1.17
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-28 20:30+0100\n"
 "Last-Translator: Roland Illig <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -18,7 +18,8 @@
 #: src/idn.c:83
 #, c-format
 msgid "%s: Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified.\n"
-msgstr "%s: Nur eins von »-s«, »-e«, »-d«, »-a« oder »-u« kann 
angegeben werden.\n"
+msgstr ""
+"%s: Nur eins von »-s«, »-e«, »-d«, »-a« oder »-u« kann angegeben 
werden.\n"
 
 #: src/idn.c:93
 #, c-format
@@ -27,8 +28,12 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Geben Sie jede Eingabezeichenkette in einer eigenen Zeile ein, durch 
einen Zeilenumbruch abgeschlossen.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Geben Sie jede Eingabezeichenkette in einer eigenen Zeile ein, durch einen "
+"Zeilenumbruch abgeschlossen.\n"
 
 #: src/idn.c:108
 #, c-format
--- /home/cvs/libidn/po/eo.po  2004/09/13 16:56:07   1.8
+++ /home/cvs/libidn/po/eo.po  2004/09/13 17:07:03   1.9
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-06-01 08:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-12 16:25+0100\n"
 "Last-Translator: Edmund GRIMLEY EVANS <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Esperanto <address@hidden>\n"
@@ -28,7 +28,9 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
 msgstr ""
 "Tajpu ĉiun enigan ĉenon en propra linio, kun linifina signo ĉe la\n"
 "fino.\n"
--- /home/cvs/libidn/po/fr.po  2004/09/13 16:56:07   1.17
+++ /home/cvs/libidn/po/fr.po  2004/09/13 17:07:03   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-13 08:00-0500\n"
 "Last-Translator: Michel Robitaille <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -27,8 +27,12 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Tapez chaque chaque chaîne sur une seule ligne terminée par un retour 
de chariot.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Tapez chaque chaque chaîne sur une seule ligne terminée par un retour de "
+"chariot.\n"
 
 #: src/idn.c:108
 #, c-format
--- /home/cvs/libidn/po/nl.po  2004/09/13 16:56:07   1.16
+++ /home/cvs/libidn/po/nl.po  2004/09/13 17:07:03   1.17
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-09 22:10+0200\n"
 "Last-Translator: Elros Cyriatan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
@@ -28,7 +28,9 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
 msgstr "Tik elke invoertekenreeks op een eigen regel, afgesloten met enter.\n"
 
 #: src/idn.c:108
--- /home/cvs/libidn/po/pl.po  2004/09/13 16:56:07   1.18
+++ /home/cvs/libidn/po/pl.po  2004/09/13 17:07:03   1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-10 22:13+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -27,8 +27,11 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Nale¿y podaæ ka¿dy ³añcuch w osobnej linii, zakoñczony znakiem nowej 
linii.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Nale¿y podaæ ka¿dy ³añcuch w osobnej linii, zakoñczony znakiem nowej linii.\n"
 
 #: src/idn.c:108
 #, c-format
--- /home/cvs/libidn/po/ro.po  2004/09/13 16:56:07   1.15
+++ /home/cvs/libidn/po/ro.po  2004/09/13 17:07:03   1.16
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-23 12:00-0500\n"
 "Last-Translator: Laurentiu Buzdugan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
@@ -21,7 +21,8 @@
 #: src/idn.c:83
 #, c-format
 msgid "%s: Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified.\n"
-msgstr "%s: Numai una din opþiunile -s, -e, -d, -a sau -u poate fi 
specificatã.\n"
+msgstr ""
+"%s: Numai una din opþiunile -s, -e, -d, -a sau -u poate fi specificatã.\n"
 
 #: src/idn.c:93
 #, c-format
@@ -30,8 +31,12 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Scrieþi fiecare ºir de intrare pe o singurã linie, terminatã cu un 
caracter linie-nouã.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Scrieþi fiecare ºir de intrare pe o singurã linie, terminatã cu un caracter "
+"linie-nouã.\n"
 
 #: src/idn.c:108
 #, c-format
--- /home/cvs/libidn/po/sr.po  2004/09/13 16:56:07   1.17
+++ /home/cvs/libidn/po/sr.po  2004/09/13 17:07:03   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-13 17:54-0500\n"
 "Last-Translator: Aleksandar Jelenak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -26,8 +26,11 @@
 
 #: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Куцајте улазну ниску на засебној 
линији, завршавајући знаком за нови ред.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Куцајте улазну ниску на засебној линији, 
завршавајући знаком за нови ред.\n"
 
 #: src/idn.c:108
 #, c-format
--- /home/cvs/libidn/po/sv.po  2004/09/13 16:56:07   1.22
+++ /home/cvs/libidn/po/sv.po  2004/09/13 17:07:03   1.23
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-09-13 17:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-13 20:28+0100\n"
 "Last-Translator: Simon Josefsson <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]