libidn-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CVS libidn/po


From: libidn-commit
Subject: CVS libidn/po
Date: Mon, 07 Feb 2005 09:54:17 +0100

Update of /home/cvs/libidn/po
In directory dopio:/tmp/cvs-serv27850

Modified Files:
    LINGUAS 
Added Files:
    vi.po 
Log Message:
Add.

--- /home/cvs/libidn/po/LINGUAS 2005/01/01 18:21:06   1.13
+++ /home/cvs/libidn/po/LINGUAS 2005/02/07 08:54:17   1.14
@@ -10,3 +10,4 @@
 ro
 sr
 sv
+vi

--- /home/cvs/libidn/po/vi.po  2005/02/07 08:54:17   NONE
+++ /home/cvs/libidn/po/vi.po  2005/02/07 08:54:17   1.1
# Vietnamese Translation for libidn-0.5.12.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <address@hidden>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libidn 0.5.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
"POT-Creation-Date: 2004-12-04 02:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-07 16:03+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
"Language-Team: Vietnamese <address@hidden> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
msgid "Success"
msgstr "Thành công"

#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
msgid "String preparation failed"
msgstr "Không chuẩn bị chuỗi được"

#: lib/strerror-idna.c:78
msgid "Punycode failed"
msgstr "Không thi hành punycode (mã yếu đuối) được"

#: lib/strerror-idna.c:82
msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
msgstr "Có ký tự không là số/chữ/dấu gạch nối trong dữ liệu 
nhập"

#: lib/strerror-idna.c:86
msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
msgstr "Không cho phép dấu gạch nối (`-') đi trước hay theo sau"

#: lib/strerror-idna.c:90
msgid "Output would be too large or too small"
msgstr "Dữ liệu xuất sẽ quá lớn hay quá nhỏ"

#: lib/strerror-idna.c:94
msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
msgstr "Dữ liệu nhập không bắt đầu bằng tiền tố ACE (`xn--')"

#: lib/strerror-idna.c:98
msgid "String not idempotent under ToASCII"
msgstr "Chuỗi không tránh nhân lên trong ToASCII"

#: lib/strerror-idna.c:102
msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
msgstr "Dữ liệu chứa tiền tố ACE (`xn--') rồi"

#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
msgid "System iconv failed"
msgstr "Hệ thống không thi hành iconv được"

#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Không phân định bộ nhớ được"

#: lib/strerror-idna.c:114
msgid "System dlopen failed"
msgstr "Hệ thống không thi hành dlopen được"

#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi chưa biết"

#: lib/strerror-pr29.c:58
msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
msgstr "Chuỗi không tránh nhân lên trong sự tiêu chuẩn hoá NFKC 
Unicode"

#: lib/strerror-punycode.c:58
msgid "Invalid input"
msgstr "dữ liệu nhập không hợp lệ"

#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
msgid "Output would exceed the buffer space provided"
msgstr "Dữ liệu xuất sẽ vượt quá sức chứa đệm được cung 
cấp"

#: lib/strerror-punycode.c:66
msgid "String size limit exceeded"
msgstr "Giới hạn cỡ chuỗi bị vượt quá"

#: lib/strerror-stringprep.c:78
msgid "Forbidden unassigned code points in input"
msgstr "Không cho phép điểm mã không được gán trong dữ liệu 
nhập"

#: lib/strerror-stringprep.c:82
msgid "Prohibited code points in input"
msgstr "Dữ liệu nhập chứa điểm mã cấm"

#: lib/strerror-stringprep.c:86
msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
msgstr "Dữ liệu nhập chứa đặc tính thuộc hai hướng xung đột"

#: lib/strerror-stringprep.c:90
msgid "Malformed bidirectional string"
msgstr "Chuỗi thuộc hai hướng khuyết tật"

#: lib/strerror-stringprep.c:94
msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
msgstr "Dữ liệu nhập chứa điểm mã thuộc hai hướng cấm"

#: lib/strerror-stringprep.c:102
msgid "Error in stringprep profile definition"
msgstr "Lỗi trong lời định nghĩa hiện trạng stringprep (chuẩn 
bị chuỗi)"

#: lib/strerror-stringprep.c:106
msgid "Flag conflict with profile"
msgstr "Cờ xung dột với hiện trạng"

#: lib/strerror-stringprep.c:110
msgid "Unknown profile"
msgstr "Hiện trạng chưa biết"

#: lib/strerror-stringprep.c:114
msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
msgstr "Không thi hành được sự tiêu chuẩn hoá Unicode (lỗi nội 
bộ)"

#: lib/strerror-tld.c:60
msgid "Code points prohibited by top-level domain"
msgstr "Miền mức đầu cấm điểm mã"

#: lib/strerror-tld.c:64
msgid "Missing input"
msgstr "Thiếu dữ liệu nhập"

#: lib/strerror-tld.c:76
msgid "No top-level domain found in input"
msgstr "Không tìm được miền mức đầu trong dữ liệu nhập"

#: src/idn.c:89
msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
msgstr "Chỉ có thể ghi rõ một của những đối số -s, -e, -d, -a 
hay -u."

#: src/idn.c:98
#, c-format
msgid "Charset `%s'.\n"
msgstr "Bộ ký tự `%s'.\n"

#: src/idn.c:101
#, c-format
msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
msgstr "Gõ mỗi chuỗi nhập trên một đường riêng, giới hạn 
bằng ký tự đường mới.\n"

#: src/idn.c:116
msgid "Input error"
msgstr "lỗi nhập"

#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
#, c-format
msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
msgstr "Không chuyển đôi được từ %s đến UTF-8."

#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
msgstr "Không chuyển đôi được từ UTF-8 đến UCS-4."

#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
#, c-format
msgid "input[%d] = U+%04x\n"
msgstr "input[%d] = U+%04x (nhập)\n"

#: src/idn.c:150
#, c-format
msgid "stringprep_profile: %s"
msgstr "stringprep_profile: %s (chuẩn bị hiện trạng)"

#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
#, c-format
msgid "output[%d] = U+%04x\n"
msgstr "output[%d] = U+%04x (xuất)\n"

#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
#, c-format
msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
msgstr "Không chuyển đôi được từ UTF-8 đến %s."

#: src/idn.c:206
#, c-format
msgid "punycode_encode: %s"
msgstr "punycode_encode: %s (mã hóa bằng mã yếu đuối)"

#: src/idn.c:228
msgid "malloc"
msgstr "malloc (phân định bộ nhớ)"

#: src/idn.c:234
#, c-format
msgid "punycode_decode: %s"
msgstr "punycode_decode: %s (giải mã bằng mã yếu đuối)"

#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
msgstr "Không chuyển được từ UCS-4 đến UTF-8."

#: src/idn.c:290
#, c-format
msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
msgstr "idna_to_ascii_4z: %s (từ IDNA đến ASCII)"

#: src/idn.c:304
#, c-format
msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s (từ IDNA đến Unicode)"

#: src/idn.c:311
#, c-format
msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"

#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
#, c-format
msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
msgstr "tld_check_4z (position %d): %s (kiểm tra, vị trí)"

#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
#, c-format
msgid "tld_check_4z: %s"
msgstr "tld_check_4z: %s (kiểm tra)"

#: src/idn.c:367
#, c-format
msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s (từ IDNA đến Unicode)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]