libidn-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CVS libidn/po


From: libidn-commit
Subject: CVS libidn/po
Date: Sat, 19 Mar 2005 18:18:33 +0100

Update of /home/cvs/libidn/po
In directory dopio:/tmp/cvs-serv11779

Modified Files:
    da.po de.po eo.po fr.po it.po nl.po pl.po ro.po sr.po sv.po 
    vi.po 
Log Message:
Sync with TP.

--- /home/cvs/libidn/po/da.po  2005/01/29 00:39:36   1.30
+++ /home/cvs/libidn/po/da.po  2005/03/19 17:18:32   1.31
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-16 10:07+0100\n"
 "Last-Translator: Morten Bo Johansen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Danish <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/de.po  2005/01/29 00:39:36   1.29
+++ /home/cvs/libidn/po/de.po  2005/03/19 17:18:32   1.30
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-28 20:30+0100\n"
 "Last-Translator: Roland Illig <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/eo.po  2005/01/29 00:39:36   1.21
+++ /home/cvs/libidn/po/eo.po  2005/03/19 17:18:32   1.22
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-12 16:25+0100\n"
 "Last-Translator: Edmund GRIMLEY EVANS <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Esperanto <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/fr.po  2005/01/29 00:39:36   1.32
+++ /home/cvs/libidn/po/fr.po  2005/03/19 17:18:32   1.33
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU libidn 0.5.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-08 08:00-0500\n"
 "Last-Translator: Michel Robitaille <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/it.po  2005/01/29 00:39:36   1.2
+++ /home/cvs/libidn/po/it.po  2005/03/19 17:18:32   1.3
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-28 20:48+0000\n"
 "Last-Translator: Marco Colombo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/nl.po  2005/01/29 00:39:36   1.29
+++ /home/cvs/libidn/po/nl.po  2005/03/19 17:18:32   1.30
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-09 22:10+0200\n"
 "Last-Translator: Elros Cyriatan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/pl.po  2005/01/29 00:39:36   1.31
+++ /home/cvs/libidn/po/pl.po  2005/03/19 17:18:32   1.32
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-15 22:20+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/ro.po  2005/01/29 00:39:36   1.28
+++ /home/cvs/libidn/po/ro.po  2005/03/19 17:18:32   1.29
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-23 12:00-0500\n"
 "Last-Translator: Laurentiu Buzdugan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/sr.po  2005/01/29 00:39:36   1.30
+++ /home/cvs/libidn/po/sr.po  2005/03/19 17:18:32   1.31
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-13 17:54-0500\n"
 "Last-Translator: Aleksandar Jelenak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/sv.po  2005/01/29 00:39:36   1.36
+++ /home/cvs/libidn/po/sv.po  2005/03/19 17:18:32   1.37
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-29 01:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-01-02 12:44+0100\n"
 "Last-Translator: Simon Josefsson <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
--- /home/cvs/libidn/po/vi.po  2005/02/07 08:54:16   1.1
+++ /home/cvs/libidn/po/vi.po  2005/03/19 17:18:32   1.2
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-04 02:28+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-13 02:10+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-07 16:03+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden> \n"
@@ -143,8 +143,11 @@
 
 #: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
-msgstr "Gõ mỗi chuỗi nhập trên một đường riêng, giới hạn 
bằng ký tự đường mới.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
+msgstr ""
+"Gõ mỗi chuỗi nhập trên một đường riêng, giới hạn bằng 
ký tự đường mới.\n"
 
 #: src/idn.c:116
 msgid "Input error"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]