lilypond-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: FYI pango/font status


From: Jan Nieuwenhuizen
Subject: Re: FYI pango/font status
Date: Mon, 03 Jan 2005 16:02:57 +0100
User-agent: Gnus/5.1003 (Gnus v5.10.3) Emacs/21.3.50 (gnu/linux)

Han-Wen Nienhuys writes:

> * To provide backend routines for Pango_font::text_stencil, which is
>  suitable for the SVG and GNOME backends.
> 
>  My current idea is to wrap PangoFontDescription as SCM and dump that
>  into the backend. I hope for some input by Jan on this, since I
>  guess that the GNOME backend already has Pango bindings.

Hadden we niet al over gehad? Ik weet niet heel precies hoe met gnome
en pango bindings zit, maar volgens mij zou het zo moeten zijn, dat
als je tegen <gnome-canvas-text> item zegt (zie output-gnome.scm)

 (make <gnome-canvas-text>
 #text "<lelie-utf8-string>"
 #font "<pango-font-selectie-naam>"
 #x .. #y ..
 ..)

dat je zelfde moet krijgen, door pango gerenderd, als wanneer je
direct aan pango vraagt. Misschien wil je odd met de hand zelf tegen
pango kletsen, maar zolang dat niet hoeft...

Als lelie eerst aan pango vraagt alle glyph-posities uit te rekenen,
dan doet pango op deze manier wel hetzelfde werk 2x, maar tja.

-- 
Jan Nieuwenhuizen <address@hidden> | GNU LilyPond - The music typesetter
http://www.xs4all.nl/~jantien    | http://www.lilypond.org
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]