lilypond-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Issue 5576: make output-distance less verbose by default (issue 5631


From: lenhung9171
Subject: Re: Issue 5576: make output-distance less verbose by default (issue 563120043 by address@hidden)
Date: Thu, 31 Oct 2019 04:13:17 -0700

On 2019/10/28 16:10:01, Dan Eble wrote:
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align:
inherit;">Vào 2019/10/28 16:06:27, Dan Eble đã
viết:</font></font><font></font><font style="vertical-align:
inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">
> xóa biểu thức với cú pháp mới-ish</font></font><font></font>
<font></font><font style="vertical-align: inherit;"><font
style="vertical-align: inherit;">
Đừng bận tâm. </font><font style="vertical-align: inherit;">Tôi sẽ tạo
một đánh giá mới để tránh phải đọc qua</font></font><font></font><font
style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">
những thay đổi khác được cam kết để làm chủ vì đánh giá này là hiện
tại.</font></font>https://codereview.appspot.com/563120043/

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]