linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] ldap addressbook


From: J.Witvliet
Subject: [Linphone-developers] ldap addressbook
Date: Thu, 15 Nov 2012 12:08:14 +0100

Hi all,

Firstly compliments about linphone:
Not only is it stable, it does what it is supposed to be doing and on a wide 
range of platforms.

However, one thing I'm missing: the possibility to do an LDAP address book 
lookup...
Any chance as a feature in a new release?

Kind regards, Hans.

______________________________________________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet 
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]