phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] email/setup phpgw_ja.lang, 1.9 setup.inc.php, 1.20 ph


From: skwashd
Subject: [Phpgroupware-cvs] email/setup phpgw_ja.lang, 1.9 setup.inc.php, 1.20 phpgw_fr.lang, 1.13 phpgw_en.lang, 1.21 phpgw_da.lang, 1.6 phpgw_de.lang, 1.15 phpgw_pl.lang, 1.3 phpgw_tr.lang, 1.2
Date: Thu, 24 Feb 2005 12:50:29 -0000

Update of email/setup

Modified Files:
   Branch: MAIN
      phpgw_ja.lang lines: +305 -42
      setup.inc.php lines: +11 -5
      phpgw_fr.lang lines: +202 -108
      phpgw_en.lang lines: +173 -79
      phpgw_da.lang lines: +2 -2
      phpgw_de.lang lines: +166 -9
Added Files:
   Branch: MAIN
      phpgw_pl.lang lines: +2 -2
      phpgw_tr.lang lines: +368 -0

Log Message:
merge from 16

====================================================
Index: email/setup/phpgw_ja.lang
diff -u email/setup/phpgw_ja.lang:1.8 email/setup/phpgw_ja.lang:1.9
--- email/setup/phpgw_ja.lang:1.8    Mon Apr 7 00:45:48 2003
+++ email/setup/phpgw_ja.lang  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -1,138 +1,401 @@
+%1 - %2 of %3 email  ja   %1 - %2 of %3
+%1 messages have been deleted email  ja   %1 ·ïºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 1 message has been deleted   email  ja   1 ·ïºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 1 message has been moved to  email  ja   1 ·ï¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿
+<b>*apply*</b> this filter   email  ja   <b>¥Õ¥£¥ë¥¿Å¬ÍÑ</b>
+<b>apply all</b> filters    email  ja   <b>Á´¥Õ¥£¥ë¥¿Å¬ÍÑ</b>
+<em>semi-dumb ui</em> email  ja   ÊÔ½¸²èÌÌ
+a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  ja   
JavaScriptÅù¤Î¥³¡¼¥É¤Îscript¥¿¥°¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥óHTML¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤·¤â°­¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÃΤꤿ¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢SCRIPT...¥³¡¼¥É...SCRIPT¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢"OnMouseOver"¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 account    email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
 account name  email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾
+account user name   email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾
 accounts    email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý
+accounts:   email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
+acctnum    email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈNo.
+add to address book  email  ja   ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ
 add to addressbook   email  ja   ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ
+address book  email  ja   ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
+after email  ja   °Ê¹ß
+all (can be very slow) common ja   »ØÄê¤Ê¤·(½èÍýÃÙ¤¤)
+all messages  email  ja   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
 and  email  ja   ¤«¤Ä
+and stop filtering   email  ja   °ÜÆ°¸å¥Õ¥£¥ë¥¿²ò½ü
+answered    email  ja   ÊÖ¿®ºÑ¤ß¡ÊAnswered¡Ë
+apply email  ja   ŬÍÑ
+apply filters report: email  ja   
¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°Êó¹ð<br>(¥á¡¼¥ë¿¶¤êʬ¤±·ë²Ì)
+apr  email  ja   04·î
+aqua fusion  email  ja   Aqua Fusion
+arrival date  email  ja   ÅþÃåÆü»þ
+as   email  ja
 attach file  email  ja   źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
 attach signature    email  ja   ½ð̾ÄɲÃ
 attachment   email  ja   źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
-bcc  email  ja   BCC
+aug  email  ja   08·î
+bcc  common ja   Bcc
+bcc address  email  ja   Bcc¥¢¥É¥ì¥¹
+before email  ja   °ÊÁ°
 big  email  ja   Âç
+bigger email  ja
+biggest    email  ja   ºÇÂç
+body  email  ja   ËÜʸ
 both  email  ja   ξÊý
 button type  email  ja   ¥Ü¥¿¥ó¥¿¥¤¥×
+cache server data whenever possible  email  ja   
²Äǽ¤Ê¸Â¤ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹
+cc   common ja   Cc
+cc address   email  ja   Cc¥¢¥É¥ì¥¹
+change font size in your e-mail pages email  ja   
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÜÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤òÊѹ¹
+check flags for type of mails email  ja   ¥á¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥°¼ïÊ̤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
 choose for rename   email  ja   Êѹ¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò
-compose new  email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®
+choose to rename    email  ja   Êѹ¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò
+clear query  common ja   ¥¯¥¨¥ê²ò½ü
+click here for more info in a new window    email  ja   
¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¿·µ¬²èÌ̾å¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
+click here to continue email  ja   ³¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+click here to edit the settings for this email account.    email  ja   
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ëÀßÄê¹àÌܤòÊÔ½¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+click here to return to your home page.    email  ja   
¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à²èÌ̤ËÌá¤ê¤Þ¤¹
+company    email  ja   ²ñ¼Ò
+compose    email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®
+compose message    email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®
+compose new  common ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®
 contains    email  ja   ¤¬¼¡¤Îʸ»ú¤ÈÅù¤·¤¤
-create a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®
+corporate addressbook gui   common ja   ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
+could not open this mailbox  email  ja   
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó
 create (expert)    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®¡Ê¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ë
+create a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®
 current attachments  email  ja   ¸½ºß¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
-custom email settings email  ja   ¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê
+current attachments (%1)    email  ja   ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê%1¡Ë
 custom e-mail preferences   email  ja   ¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê
+custom e-mail settings email  ja   ¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê
+custom email settings email  ja   ¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê
 date  email  ja   Á÷¿®ÆüÉÕ
+debugging page email  ja   ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥Ú¡¼¥¸
+dec  email  ja   12·î
 default sorting order email  ja   ¥½¡¼¥È½ç¡Ê´ûÄê¡Ë
-delete a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü
+default:    common ja   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§
 delete (expert)    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü¡Ê¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ë
-deleted messages go to trash  email  ja   
ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òTrash¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°
+delete a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü
+delete account common ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü
+deleted    email  ja   ºï½üºÑ¤ß(Deleted)
 deleted messages (trash) folder    email  ja   
ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ÜÆ°Àè¥Õ¥©¥ë¥À̾
+deleted messages folder name  email  ja   ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ë¥À̾
+deleted messages go to trash  email  ja   
ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òTrash¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°
 deleted messages saved to folder:   email  ja   
ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ
+destination options  common ja   °¸À襪¥×¥·¥ç¥ó
+discard    email  ja
 does not contain    email  ja   ¤¬¼¡¤Îʸ»ú¤ÈÅù¤·¤¯¤Ê¤¤
+draft email  ja   Áð¹Æ
+e-mail extra account  email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë³ÈÄ¥¥¢¥«¥¦¥ó¥È
+e-mail extra accounts email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë³ÈÄ¥¥¢¥«¥¦¥ó¥È
+e-mail extra accounts list   email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë³ÈÄ¥¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷
+e-mail filters common ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿´ÉÍý
+e-mail folders common ja   IMAP¥Õ¥©¥ë¥À
+e-mail inbox filters list   email  ja   ¼õ¿®¥á¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥È
+e-mail preferences   common ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê
+each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account on the users summary home page. email  ja   
³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¤ò°ìÅ٤˴ʷéɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ú¡¼¥¸¡Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë²èÌ̡ˤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎINBOX¡Ê¼õ¿®¥È¥ì¥¤¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥ëÆâÍƤò°ìÍ÷ɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
+edit filters  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿ÊÔ½¸
 email account name   email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾
 email address email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
+email date   email  ja   ¥á¡¼¥ëÆüÉÕ
 email filters email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿
 email password email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
 email preferences   email  ja   ´Ä¶­ÀßÄê
+email reader with multiple accounts and mailbox filtering.   about  ja   
ÅŻҥ᡼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó<br>Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡õ¥á¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿µ¡Ç½
 email signature    email  ja   ½ð̾
 email type   common ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥¿¥¤¥×
-e-mail filters common ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿´ÉÍý
-e-mail inbox filters list   email  ja   ¼õ¿®¥á¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥È
-e-mail preferences   common ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥æ¡¼¥¶ÀßÄê
+enable this email account   common ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
 enable utf-7 encoded folder names   email  ja   UTF-7 
¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò»ÈÍÑ
+enter the search string in the text boxes   email  ja   
¥Æ¥­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸¡º÷ʸ»úÎó¤òÆþÎÏ
 enter your default mail domain ( from: address@hidden )    admin  ja   
¥á¡¼¥ë¥É¥á¥¤¥ó̾ ( ½ñ¼° address@hidden ¤Î domainÉôʬ )
 enter your pop admin  ja   POP
 enter your smtp server hostname or ip address admin  ja   SMTP 
¥µ¡¼¥Ð̾¤Þ¤¿¤Ï IP ¥¢¥É¥ì¥¹
 enter your smtp server port  admin  ja   SMTP ¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
+error moving messages to    email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿
+error text not provided    email  ja
+error: unknown message data  email  ja   
¥¨¥é¡¼¡§Ç§¼±ÉÔǽ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹
 evolution style    email  ja   Evolution Style
-extra e-Mail accounts common ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý
+extra accounts email  ja   ÆÃÊ̤ʥ¢¥«¥¦¥ó¥È
+extra e-mail account  common ja   ³ÈÄ¥¥¢¥«¥¦¥ó¥È
+extra e-mail accounts common ja   ³ÈÄ¥¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý
+extra e-mail preferences number %1   email  ja   
³ÈÄ¥¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê No.%1
+feb  email  ja   02·î
+fewer actions email  ja
+fewer choices email  ja
 file  email  ja   ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
 file attachment    email  ja   źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
-file into   email  ja   ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ÜÆ°
+file into   email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ÜÆ°
+fileinto    email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ÜÆ°
 files email  ja   ¥Õ¥¡¥¤¥ë
-filter inbox for accounts   email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿Âоݥ¢¥«¥¦¥ó¥È
+fill in as much as you can   email  ja   ɬ¿ÜÆþÎϹàÌÜ
+filter [%1] had [%2] matches. email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿ [%1] ¤Ï 
%2·ï°ìÃפ·¤Þ¤¹¡£<br>
 filter [number] and name    email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿
+filter inbox for accounts   email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿Âоݥ¢¥«¥¦¥ó¥È
 filter name  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿Ì¾
+filter name:  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿Ì¾¡§
+filter named  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿Ì¾
 filter number email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿ÈÖ¹æ
 filters    email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿
+filters list  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿°ìÍ÷
 firstname   email  ja   À«
+flag as important   email  ja   ½ÅÍץե饰
+flagged    email  ja   ¥Õ¥é¥°ÉÕ¡ÊFlagged¡Ë
 folder email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À
 folder maintenance   email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
 folder name  email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À̾
 folder size  email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º
-get size    email  ja   ¥µ¥¤¥º
-hide help   email  ja   ¥Ø¥ë¥×Èóɽ¼¨
+folders    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À
+for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common ja   
¤³¤ì¤é¤Î¹àÌܤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ëÀßÄê¤È°Û¤Ê¤ë¹àÌܤˤĤ¤¤Æ¤Î¤ßÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+forward    email  ja   žÁ÷
+from  email  ja   º¹½Ð¿Í
+from address  email  ja   º¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹
+get size    email  ja   ¥µ¥¤¥º¼èÆÀ
+go   email  ja   ÀÚÂØ
+go back    email  ja   Ìá¤ë
+go back to   email  ja   Ìá¤êÀ衧
+header field  email  ja   ¥Ø¥Ã¥À¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
 hidden email  ja   Èóɽ¼¨
+hide help   email  ja   ¥Ø¥ë¥×Èóɽ¼¨
+html messages with the iframe tag may be klez or other worm emails.  email  
ja   
IFRAME¥¿¥°ÉÕ¤ÎHTML¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢KLEZ¤ä¾¤Î¥ï¡¼¥à¡¦¥á¡¼¥ë¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 icon size   email  ja   ¥¢¥¤¥³¥ó¥µ¥¤¥º
 icon theme   email  ja   ¥¢¥¤¥³¥ó¥Æ¡¼¥Þ
+if &quot; deleted messages go to trash &quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot;. 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders. email  ja   
"ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òTrash¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°"¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢"Trash"¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î"Trash"ÍÑ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï"Trash"¤Ç¤¢¤ëɬÍפϤʤ¯¡¢¼«Í³¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+if &quot; sent messages folder &quot; is checked, a copy of your sent mail 
will be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot;. this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders. email  ja   
"Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSent¥Õ¥©¥ë¥À¤ØÊݸ"¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á÷¿®¥á¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢"Sent"¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î"Sent"ÍÑ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï"Sent"¤Ç¤¢¤ëɬÍפϤʤ¯¡¢¼«Í³¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
 if applicable email  ja   »ØÄê»þ
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  ja  
  
¤³¤Î¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢"Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè¥Õ¥©¥ë¥À"¤Ç»ØÄꤷ¤¿"Sent"¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¡¢Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot; deleted messages (trash) folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  ja   
 
¤³¤Î¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ºï½ü¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ÜÆ°Àè¥Õ¥©¥ë¥ÀÍó¤Ç»ØÄꤷ¤¿"Trash"ÍÑ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+if fileto then select destination folder    email  ja   
°ÜÆ°Àè¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò
 if messages match   email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ò·ï
+if there is no obvious error, check your username and password first. email  
ja   
¥¨¥é¡¼¤Î¸¶°ø¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òºÇ½é¤Ë³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to &quot;cyrus or courier&quot;. technically, this means the server uses a 
dot between the different parts of the folder names, such as 
&quot;inbox.sent&quot;. the other major kind of imap server is the university 
of washington &quot;uwash&quot; imap server. it uses slashes instead of the 
dots the other servers use, and although it has a folder called 
&quot;inbox&quot;, it is not considered the &quot;namespace&quot; for the other 
folder names. the &quot;uw-maildir&quot; is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers.  email  ja   
IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢"Cyrus or 
Courier"¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â̵Æñ¤Ç¤¹¡£µ»½ÑŪ¤Ë¤Ï¡¢"INBOX.Sent"¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä´Ö¤ò¥É¥Ã¥È¤Ç¶èÀڤäƽèÍý¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊIMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥ï
 
¥·¥ó¥È¥ó½£Î©Â礬³«È¯¤·¤¿"UWash"IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"UWash"¤Ï¡¢Â¾¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢"INBOX"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ê¡¢"INBOX"¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î"̾Á°¶õ´Ö"¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"UW-Maildir"¤Ï¡¢¾åµ­£²¤Ä¤ÎIMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿µ©¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ëIMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¼ïÊ̤òIT´ÉÍý¼Ô¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 image email  ja   ¥¤¥á¡¼¥¸
-imap server type    admin  ja   IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥¿¥¤¥×
-imap server type    email  ja   IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥¿¥¤¥×
 imap mail server hostname or ip address    admin  ja   IMAP 
¥µ¡¼¥Ð̾¤Þ¤¿¤Ï IP ¥¢¥É¥ì¥¹
-keywords    email  ja   keywords
+imap server type    common ja   IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¼ïÊÌ
+important   email  ja   ½ÅÍ×
+in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
ja   
¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤ÎÁ´¥á¡¼¥ë¤ò°ìÍ÷ɽ¼¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤òÆüÉÕ¡¢º¹½Ð¿Í¡¢¥µ¥¤¥º¡¢·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤ËºÝ¤·¤ÆʤÓÂؤ¨½ç½ø¤¬É¬ÍפˤʤäƤ­¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥½¡¼¥È½ç¤ò»ØÄꤹ¤ë¹àÌܤǤ¹¡£Î㤨¤Ð¡¢ÆüÉդǥ½¡¼¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖºÇ¿·
 -> 
µì¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÀèƬ¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤¥á¡¼¥ë¤¬ºÇ¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+inbox email  ja   ¼õ¿®¥È¥ì¥¤
+input error  email  ja   ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼
+input error:  email  ja   ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¡§
+it is not rfc standard to base64 encode a part of a message that is not an 
attachment. note this check is currently done after the message is already 
being viewed, it should probably stop the message from being automatically 
displayed, i.e. give a "show this" button instead.  email  ja   
źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤¬BASE64¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£Ò£Æ£Ã¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´û¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¸å¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¹¤°¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÎã¡¥give
 a "show this" button instead.
+jan  email  ja   01·î
+javascript   email  ja   Javascript
+jul  email  ja   07·î
+jun  email  ja   06·î
+keep  email  ja
+keyword    email  ja   ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
+keywords    email  ja   ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
 lastname    email  ja   ̾
-layout 1    email  ja   ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È£±
-layout 2    email  ja   ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È£²
-long names   email  ja   Ť¤Ì¾Á°
+layout 1    common ja   ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È£±
+layout 2    common ja   ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È£²
+lines email  ja
+list messages email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ìÍ÷
+long names   email  ja   Ť¤¥Õ¥©¥ë¥À̾
 mail folder(uw-maildir)    email  ja   ¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¡ÊUW-MailDir¡Ë
-mail server  email  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð
+mail server  email  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼
 mail server login type admin  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥í¥°¥¤¥ó¥¿¥¤¥×
-mail server type    email  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥¿¥¤¥×
+mail server type    email  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¼ïÊÌ
 mail settings admin  ja   ÅŻҥ᡼¥ëÀßÄê
+mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 ja   
¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Á÷¿®¥á¡¼¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£phpGroupWare¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÈƱ¤¸¤«¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¼õ¿®¼Ô¤¬ÊÖ¿®¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï°¸Àè¤È¤·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÍó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
+manage accounts    email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý
 manage folders email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý
-message list layout  email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
+mar  email  ja   03·î
+message has an attachment that is some kind of script or exe file that windows 
users should be warned not to click on it. these are filenames like attachments 
the end with the usual "bad stuff", such as bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs, 
and scr email  ja   
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Þ¤¿¤ÏEXE¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Windows¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£bat¡¢inf¡¢pif¡¢com¡¢exe¡¢reg¡¢vbs¡¢scr¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"bad
 stuff"¤ò³ÈÄ¥»Ò¤Ë¤â¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
+message list layout  common ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ìÍ÷¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
 messages    email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+messages found in folder    email  ja   
·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡º÷¥Õ¥©¥ë¥À¡§
 messages have been moved to  email  ja   ·ï¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿
-move selected messages into  email  ja   ÁªÂò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°
+mine  common ja   ½êÍ­¼Ô
+more actions  email  ja
+more choices  email  ja
+more data   common ja   ÉղþðÊó
+most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them/ default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  ja   
USµÚ¤Ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·÷¤ÎÂçÉôʬ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢US-ASCII°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËܸì¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
 move down   email  ja   ²¼¤Ø
+move selected messages into  email  ja   ÁªÂò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°
+move this message into email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°
 move up    email  ja   ¾å¤Ø
 mozilla modern style  email  ja   Mozzila Modern Style
-not used    email  ja   ÍøÍѤ·¤Ê¤¤
-notify on delivery   email  ja   ÅþãÄÌÃÎ
-oldest email  ja   µì
-or   email  ja   ¤Þ¤¿¤Ï
+my mail filter email  ja   ¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ë¥¿
+name of the mail server you want to access. should be a name like 
&quot;mail.example.com&quot;. if you leave this box blank then the default 
value will be used.    email  ja   
¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"mail.example.com"¤Î¤è¤¦¤ËFQDN¤Ç»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶õÍó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 new  email  ja   ¿·Ãå
+new account  email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®
 new filter   email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿ºîÀ®
 new message  email  ja   ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
 new messages  email  ja   ¿·Ãå
+newest common ja   ºÇ¿·
+next message  email  ja   ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+no change   email  ja   Êѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
+no error returned from server email  ja   
¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥¨¥é¡¼¤ÏÊ֤äƤ­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
+no message found in folder '%1'    email  ja   
¥Õ¥©¥ë¥À¡Ê%1¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
+no next message    email  ja   ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
+no previous message  email  ja   Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
 no subject   email  ja   No Subject
+noia &#64; carlitus style   email  ja   Noia &#64; Carlitus Style
 non-standard  email  ja   ´ûÄêÃͤò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
-newest email  ja   ¿·
-please select a message first email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+not used    email  ja   ÍøÍѤ·¤Ê¤¤
+notify on delivery   email  ja   ÅþãÄÌÃÎ
+nov  email  ja   11·î
+number email  ja   No.
+number of matches   email  ja   °ìÃ×·ï¿ô
+number of matches:   email  ja   °ìÃ×·ï¿ô¡§
+oct  email  ja   10·î
+old  email  ja   µì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊOld¡Ë
+oldest email  ja   µì
+on   email  ja   °ìÃ×
+only needed with the university of washington &quot;uwash&quot; imap server. 
the default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
inbox, are located in a directory called &quot;mail&quot; directly under your 
&quot;home&quot; directory. this box may be left empty, which means your mail 
folders are located in your &quot;home&quot; directory, not a subdirectory. if 
your mail folders are located in a subdirectory of &quot;home&quot; then put 
the name of that subdirectory here. generally, it is not necessary to use any 
special slashes or tildes, &quot;home&quot; is always considered the base 
directory, and the slash bewteen &quot;home&quot; and the subdirectory will be 
added for you automatically, do not put the slash in this box.   email  ja  
  
"UWash"IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¥ë¥À(INBOX)¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"mail"¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê²¼¤Î"mail"¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËľÀÜ°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤
 
ξì¹ç¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬"HOME"¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£°ìÈÌŪ¤Ë¡¢Æüì¤Ê¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ä¥Á¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"HOME"¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¡¢"HOME"¤È¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê´Ö¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䵤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òÆþÎϤ·¤Þ¤»¤ó¡£
+or   email  ja   ¤Þ¤¿¤Ï
+or enter text email  ja   °ÜÆ°Àè¥Õ¥©¥ë¥ÀľÀÜÆþÎÏ
+organization  email  ja   ÁÈ¿¥Ì¾
+persistent email server session    email  ja   
¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý³¤·¤Þ¤¹
+phone email  ja   ÅÅÏÃÈÖ¹æ
+phpgroupware email reader with multiple accounts and mailbox filtering.    
about  ja   
Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥Èµ¡Ç½¤ä¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÁõÈ÷¤·¤¿phpGroupWareÍÑWeb¥á¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
+please fill in everything you need   email  ja   
ɬÍ×»ö¹à¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+please select a folder to rename    email  ja   
̾¾ÎÊѹ¹¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+please select a message first email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+please submit a filename to attach   email  ja   
źÉÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+please type a folder name in the text box   email  ja   
¥Æ¥­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+please wait!  email  ja   ¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
+previous    email  ja
+previous message    email  ja   Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+printable   email  ja   °õºþ²èÌÌ
 raw message  email  ja   À¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
-rename a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹
+read mail   email  ja   ¥á¡¼¥ë°ìÍ÷²èÌÌ
+received headers    email  ja   ¥Ø¥Ã¥À¡¼¡ÊReceived:¡Ë
+recent email  ja   ºÇ¶á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊRecent¡Ë
+recipient   email  ja   ¼õ¼è¿Í
+redirect    email  ja   ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È
+reject email  ja
+remove common ja   ²ò½ü
 rename (expert)    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¡Ê¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ë
+rename a folder    email  ja   ¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹
+reply email  ja   ÊÖ¿®
+reply all   email  ja   Á´°÷¤ËÊÖ¿®
+replyto    email  ja   ÊÖ¿®Àè
+request delivery notification email  ja   ÅþãÄÌÃΤòÍ×µá
+requested filter action    email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
+requested filter action:    email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡§
+required    email  ja   ɬ¿Ü¹àÌÜ
+reset email  ja   ¥ê¥»¥Ã¥È
+result email  ja   ·ë²Ì
+return mails during this time period  email  ja   ¥á¡¼¥ë¤Î´ü´Ö»ØÄê
+save deleted messages in folder named below  email  ja   
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ëºï½üºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+save sent messages in folder named below    email  ja   
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÁ÷¿®ºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+search for mails in these folders   email  ja   ¸¡º÷Âоݥե©¥ë¥À¤ÎÁªÂò
+search this folder   email  ja   »ØÄê¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷
 section    email  ja   Section
+seen  email  ja   ´ûÆÉ¡ÊSeen¡Ë
+select categories   common ja   ¥«¥Æ¥´¥êÁªÂò
+select command common ja   ¥³¥Þ¥ó¥ÉÁªÂò
+select destination   common ja   °¸ÀèÁªÂò
 select email address  email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
+select filter email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿ÁªÂò
 select home email address   email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¡Ê¸Ä¿Í¡Ë
-select your mail server type  admin  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥¿¥¤¥×
+select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message email  ja   
Á÷¿®¥á¡¼¥ë¤ÎËÜʸ¤Ë¥¤¥ó¥é¥¤¥óɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¾Á÷¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÆâÍƤòÉղä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
 select work email address   email  ja   ÅŻҥ᡼¥ë¡Ê»Å»ö¡Ë
+select your mail server type  admin  ja   ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥¿¥¤¥×
+select your screensize for propper showing of the javascript addressbook    
email  ja   ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ÎÁªÂò
+select your style for the addressbook. the traditional, simple style. or the 
new javascript enabled complex addressbook    email  ja   
¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò
+send  email  ja   Á÷¿®
 send deleted messages to the trash   email  ja   ºï½ü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ø
+send forwarded mail as quoted attachment    email  ja   
¥á¡¼¥ëËÜʸ¤ËžÁ÷¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òź¤¨¤ë
+send to all category  common ja   Á´¥«¥Æ¥´¥ê¤ØÁ÷¿®
+sender email  ja   Á÷¿®¼Ô
+sent  email  ja   Á÷¿®ºÑ¤ß
+sent folder  email  ja   Á÷¿®ºÑ¤ß¥Õ¥©¥ë¥À
+sent messages folder  common ja   Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè¥Õ¥©¥ë¥À̾
+sent messages folder name   email  ja   Á÷¿®ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ë¥À̾
+sent messages saved in &quot;sent&quot; folder common ja   
Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSent¥Õ¥©¥ë¥À¤ØÊݸ
 sent messages saved to folder: email  ja   Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ
-sent messages folder  email  ja   Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè¥Õ¥©¥ë¥À̾
-sent messages saved in &quot;sent&quot; folder email  ja   
Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSent¥Õ¥©¥ë¥À¤ØÊݸ
-settings    email  ja   ¥æ¡¼¥¶ÀßÄê
-short names  email  ja   û¤¤Ì¾Á°
-show short names    email  ja   û¤¤Ì¾Á°
+sep  email  ja   09·î
+settings    email  ja   ¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê
+short names  email  ja   û¤¤¥Õ¥©¥ë¥À̾
 show help   email  ja   ¥Ø¥ë¥×ɽ¼¨
-show long names    email  ja   Ť¤Ì¾Á°
-show new messages on main screen    email  ja   
¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥á¥¤¥ó²èÌ̤Ëɽ¼¨
+show long names    email  ja   Ť¤¥Õ¥©¥ë¥À̾
+show message  email  ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨
+show new messages in combobox email  ja   
¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¥ê¥¹¥È¤Ë̤Æɥ᡼¥ë¿ô¤òɽ¼¨
+show new messages on main screen    email  ja   
¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Û¡¼¥à²èÌ̤Ëɽ¼¨
 show sender's email address with name email  ja   Á÷¿®¼Ô̾¤Îɽ¼¨ÊýË¡
+show short names    email  ja   û¤¤¥Õ¥©¥ë¥À̾
+show total folder size by default   email  ja   
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º¤òɽ¼¨
+simple email  ja   ¥·¥ó¥×¥ë
 size  email  ja   ¥µ¥¤¥º
+size larger than    email  ja
+size smaller than   email  ja
+small email  ja   ¾®
+smaller    email  ja   ¾®
+smallest    email  ja   ºÇ¾®
+somebody    email  ja
+sort by    email  ja   ʤÓÂؤ¨
+spell check  email  ja   ¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯
 standard    email  ja   ɸ½à
 standard e-mail preferences  email  ja   ´ðËÜÀßÄê
-switch current folder to    email  ja   ¥«¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¥ë¥ÀÊѹ¹
+stop if matched    email  ja   °ìÃפ·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×
+submit the filter data to the database by clicking submit,<br>then you may 
test or apply the filter.  email  ja   
¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£<br>¤½¤Î¸å¡¢"¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î¥Æ¥¹¥È"¤Þ¤¿¤Ï"¥Õ¥£¥ë¥¿Å¬ÍÑ"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+switch accounts    email  ja   ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀÚÂØ
+switch current folder to    common ja   ¥«¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¥ë¥ÀÊѹ¹
+system common ja   ¥·¥¹¥Æ¥à
+test all filters    email  ja   Á´¥Õ¥£¥ë¥¿¥Æ¥¹¥È
+test or apply all filters   email  ja   ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤¿¤ÏÁ´¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎŬÍÑ
+test results: email  ja   ¥Æ¥¹¥È·ë²Ì<br>
+test run this filter  email  ja   ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î¥Æ¥¹¥È
 text  email  ja   ¥Æ¥­¥¹¥È
+the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  ja  
  
¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¤ò°ìÍ÷ɽ¼¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ú¡¼¥¸ÍѤˣ²¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇ¤â¤è¤¯Ìܤˤ¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ëè¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.  email  ja   
¤³¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ü¥¿¥óɽ¼¨ÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡ÖξÊý¡×¤ÎÃ椫¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape7, 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  ja   
¤³¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Í­¸ú¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ximian¤ÎEvolution¡¢Netscape7¤äMozilla¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÄɲäϴ¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
+the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  ja   
¤³¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¡ÊÂç or 
¾®¡Ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  ja   
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤ËɬÍ×¤Ê¥í¥°¥¤¥ó̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ï¡¢phpGroupWare¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÈƱ¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼´ÉÍý¼Ô¤¬¥á¡¼¥ëÀìÍѤËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ïɬ¿ÜÆþÎϤǤ¹¡£É¸½à¤Î¥á¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¥Ç¥Õ¥
 
©¥ë¥ÈÃͤÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¶õÍó¤Ë¤·¤ÆÊݸ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¹àÌܤ«¥«¥¹¥¿¥àÀßÄ꤬ɬÍפÀ¤±¤É¤â¤³¤Î¹àÌܤΤߥǥե©¥ë¥ÈÃͤˤ·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶õÍó¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. extra 
email accounts require you to set this. for your default email account, you can 
clear your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; 
option.    email  ja   
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤ËɬÍ×¤Ê¥í¥°¥¤¥ó̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ï¡¢phpGroupWare¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÈƱ¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼´ÉÍý¼Ô¤¬¥á¡¼¥ëÀìÍѤËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾
 
¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ïɬ¿ÜÆþÎϤǤ¹¡£É¸½à¤Î¥á¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡²ó¡¢¤³¤ÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¶õÍó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É¤¬¡¢ÀßÄê¸å¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï´Êñ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£³ÈÄ¥¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹àÌܤÏɬ¿ÜÆþÎϤǤ¹¡£É¸½à¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢&quot;¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê¤ò»ÈÍÑ&quot;¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+the password to use when checking mail for this email account. this may be the 
same as your phpgroupware password, or the server administrator may have set it 
for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to fill 
this in. if you have only one email account set up, then you can probably leave 
this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the next 
time you come to this settings page. this is a security feature because your 
custom email password is not sent to your browser after you set it. to change 
your custom password, simply enter a new password in the box. extra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
 email  ja   
¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£phpGroupWare¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÈƱ¤¸¤«¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹àÌܤÏɬ
 
¿ÜÆþÎϤǤ¹¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬£±¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹àÌܤϡ¢¶²¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀìÍѤΥѥ¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤â¡¢ºÆÅÙ¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ²¿¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÀßÄê¸å¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾åÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊѹ¹¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÈÄ¥¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ïɬ¿Ü¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢"¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê¤ò»ÈÍÑ"¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a &quot;ssl&quot; capabable version of php. 
   email  ja   
¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¼ïÊ̤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢"Sent"¤ä"Trash"¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£POP¡¦POP-3¡¦POP3¤Ï¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£IMAPS(IMAP
 over SSL)¤äPOPS(POP over 
SSL)¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼Àܳ¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã¢¤·¡¢¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬SSLÂбþ¤Ç¡¢PHP¤Îimap³ÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬SSL¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 then do this  email  ja   Æ°ºî
-to   email  ja   °¸Àè
+then take this actions email  ja
+there is no text or other part of the email to display to the user, all 
part(s) are attachments.    email  ja   
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¾¤ÎÉôʬ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤ÆźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
+there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  ja   
IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾µÚ¤Ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check 
your username and password, or contact your admin. email  ja   
¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾µÚ¤Ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+there was an error trying to connect to your pop3 server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  ja   
POP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾µÚ¤Ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you a) the senders name only, if a name was 
provided, b) the senders from email address, in addition to the senders name, 
or c) the senders reply to address if it is different from the senders from 
address, in addition to the senders name if it was provided. typically users 
set this to none, which will show only the senders name. if no name was 
supplied by the sender, then the senders from email address will be shown, 
whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, the from 
address is always used if the senders name is not provided.   email  ja   
¤³¤Îº®Æ±¤·¤ä¤¹¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎWeb¥á¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇAeromai¡ÊMark
 
CushmanÀ½ºî¡Ë¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥ë°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢º¹½Ð¿Í¥«¥é¥à¤¬<u>a)̾Á°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ÷¿®¼Ô̾¤Î¤ß¡¢b)Á÷¿®¼Ô̾¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ÷¿®
 
¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢c)Á÷¿®¼Ô̾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á÷¿®¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È°Û¤Ê¤ëÊÖ¿®À襢¥É¥ì¥¹</u>¤Î¤É¤ì¤«¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä̾¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï<b>¤Ê¤·</b>¤ËÀßÄꤹ¤ë¤Î¤Ç¡¢º¹½Ð¿Í¥«¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Á÷¿®¼Ô̾¤Î¤ßɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á÷¿®¼Ô¤Î̾Á°¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¼Ô¤ÎFrom¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÊÖ¿®À襢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á÷¿®¼Ô̾¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ï¤ËFrom¥¢¥É¥ì¥¹¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
+this data not supplied.    email  ja   ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
+this folder is empty  email  ja   ¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
+this is really a visual template conflict issue. the phpgw template already 
has it own css, and style sheets are cascading, subsequent css can be inherited 
by the page and totally b0rk the look of the template theme. or maybe not, only 
certain css tags are really capable of this such as the css body property, or 
the a (href) properties.   email  ja   
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¥¹çÌäÂ꤬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£phpGroupWare¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢´û¤Ë¤½¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÍÑCSS¤¬Å¬ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤Î¥«¥¹¥±¡¼¥É¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸åÊý¤ÎCSS¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤Ä³°´ÑÀ­¤ò»¤Í¤Þ¤¹¡£¶²¤é¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëCSS¥¿¥°(CSS
 BODY¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤ä 
A(href)¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£Åù)¤À¤±¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¸½¾Ý¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
+this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as your full name. if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use your full name as your from name for 
email messages. note that your full name for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup.    email  ja   
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ü¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°¤Ç¤¹¡£¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢"¥¢¥«¥¦¥ó¥È[1]:
 ¥Ç¥â ÂÀϺ"¤Î¤è¤¦¤Ëɸ½à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê"¥Ç¥â 
ÂÀϺ"¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ÀìÍѤΥ¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ò»ØÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥á¡¼¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤Îɸ½à¥¢¥«¥¦¥ó¥È[0]ÍÑ¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡¢phpGroupWare¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë»ØÄꤷ¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.   email  ja   
¤³¤Î¹àÌܤϡ¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îº¹½Ð¿Í(From)¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¸½¤ì¤ë̾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤Ï¡¢phpGroupWare
 API¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë·èÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£Äɲå«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢phpGroupWare 
API¤Ë¤è¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ³ÈÄ¥¥á¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+this pref currently does nothing users may have more than one email account. 
in the future it is anticipated that automatic actions may be performed on 
these accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... 
perhaps the user may want to disable an account so that these automatic actions 
do not occur for that account. this is one possible use. also, an admin may 
want to disable accounts from time to time.    email  ja   
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬£±¤Ä¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï²¿¤âÀßÄꤷ¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¿·Ãå¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¡¢¥á¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½Åù¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Æ°½èÍý¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶²¤é¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼«Æ°½èÍý¤¬¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾õÂÖ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾õÂÖ¤ÎÍ­¸ú¡¦Ìµ¸úÀÚ¤êÂؤ¨µ¡Ç½¤Ï¡¢Í­¸ú¤Ê£±¤Ä¤Î¼êÃʤǤ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬»þ¡¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen. email  ja   
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹²èÌ̤Υե©¥ë¥ÀÁªÂòÍÑ¥³¥ó¥Ü¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.. email  ja   
¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¹ç·×¥µ¥¤¥º¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë°Ù¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.  email  ja   
¤³¤³¤Ç»ØÄꤹ¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î²¼Éô¤ËÄɲ䵤ì¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢HTML¥¿¥°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Å¾Á÷¥á¡¼¥ë¤Ë¤³¤Î½ð̾¤òÉղ乤뤳¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íýͳ¤Ï¡¢Å¾Á÷Éôʬ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¤Îº¹½Ð¿Í¤ÎÅŻҥ᡼¥ë½ð̾¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¾ðÊ󤬺ǤâÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤ¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
+to   common ja   °¸Àè
+to address   email  ja   °¸À襢¥É¥ì¥¹
 total messages email  ja   ¹ç·×
+trash email  ja   ¥´¥ßÈ¢
+trash folder  email  ja   ºï½üºÑ¤ß¥Õ¥©¥ë¥À
 u-wash mail folder   email  ja   U-Wash ¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¥ë¥À
+unable to get source folder name    email  ja   
Êѹ¹Á°¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó
+unable to get target folder name    email  ja   
¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÂоݤΥե©¥ë¥À̾¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó
+unanswered   email  ja   ̤ÊÖ¿®¡ÊUnanswered¡Ë
+undeleted   email  ja   ̤ºï½ü¡ÊUndeleted¡Ë
 undisclosed recipients email  ja   ¼õ¿®¼Ô̤¸ø³«
 undisclosed sender   email  ja   Á÷¿®¼Ô̤¸ø³«
+unflagged   email  ja   ¥Õ¥é¥°¤Ê¤·¡ÊUnflagged¡Ë
+unknown action email  ja   ͽ´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹
+unknown error email  ja   ͽ´ü¤»¤Ì¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹
+unknown translation  email  ja   ¸À¸ìÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º
+unseen email  ja   ̤ÆÉ¡ÊUnseen¡Ë
 use custom settings  email  ja   ¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê¤ò»ÈÍÑ
+view as html  email  ja   HTMLɽ¼¨
 view formatted email  ja   ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èɽ¼¨
 view headers  email  ja   ¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó
 view unformatted    email  ja   ̤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èɽ¼¨
-%1 messages have been deleted email  ja   %1 ·ïºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+warn_attachment_name_dangerous email  ja   
źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¼¨¤¹·Ù¹ð¤Ç¤¹
+warn_attachment_only_mail   email  ja   
źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤ß¤Î¥á¡¼¥ë¼¨¤¹·Ù¹ð¤Ç¤¹
+warn_b64_encoded_displayable  email  ja   
base64Êý¼°¥¨¥ó¥³¡¼¥É¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ç¤¹
+warn_has_iframe_maybe_klez   email  ja   
klez¥ï¡¼¥à¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ëIFRAME´ØÏ¢¤Î·Ù¹ð¤Ç¤¹
+warn_script_tags    email  ja   ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥¿¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ç¤¹
+warn_style_sheet    email  ja   ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ç¤¹
+we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features a) easy, point and click searching, b) 
best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. you can choose here which addressbook do you prefer. email  ja  
 
¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¡ÊJavaScript¡Ë¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢a)¥¯¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç´Êñ¤Ë¸¡º÷¤Ç¤­¤Æ¡¢b)¿¤¯¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÍ­¤¹¤ëÂ絬ÌϤʥ¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ËºÇŬ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍѼԤ´¤È¤Ë¡¢´Ä¶­¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
+we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).  
email  ja   
ÍøÍѼԤδĶ­¤ËŬ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îɽ¼¨¥µ¥¤¥º¤Ë£³¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡§800x600¡Ê700¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨¡Ë¡¢1024x768¡Ê800¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨¡Ë¡¢1200x1600¡Ê900¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨¡Ë<br>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎHTML¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º½ç¤Ëxx-small¡¢x-small¡¢normal¡Ê¥Õ¥©¥ó¥È̤»ØÄê¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 wrote email  ja   wrote
+you have %1 new messages!   common ja   %1·ï¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
+you have 1 new message!    common ja   1·ï¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
+you have messages!   common ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
+you have no new messages    common ja   ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
+you must click %1 for the file to actually upload   email  ja   
¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï%1¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+your full name common ja   ̾Á°
+your message has been sent   common ja   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿
+your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  ja   
¥µ¡¼¥Ð¡¼´ÉÍý¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂФ¹¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤòÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤¯Êѹ¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âWeb¥á¡¼¥ëµ¡Ç½¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³
 
¤³¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤȰۤʤä¿ÀßÄê¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òON¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯OFF¤Î¾õÂ֤Ǥ¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤òÀßÄꤷ¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òOFF¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄꤷ¤¿ÆâÍƤϥꥻ¥Ã¥È¤µ¤ì¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤËÌ᤹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òOFF¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²¼µ­¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´¤Æ¤¬ºÇ½é¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÇɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É¸½à¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂФ·¤Æ¤Î¤ßɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïɬ¿ÜÆþÎϤȤʤꡢ¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤Î³ÈÄ¥¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÅÌÛŪ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂ֤Ǥ¹¡£
+¡Ë¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£        ja

====================================================
Index: email/setup/setup.inc.php
diff -u email/setup/setup.inc.php:1.19 email/setup/setup.inc.php:1.20
--- email/setup/setup.inc.php:1.19   Tue Mar 30 12:19:57 2004
+++ email/setup/setup.inc.php  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -24,7 +24,7 @@
    $setup_info['email']['author'] = '&quot;Angles&quot; Angelo Tony 
Puglisi';
    $setup_info['email']['license'] = 'GPL';
    $setup_info['email']['description'] =
-        'AngleMail for phpGroupWare at www.anglemail.org is an Email 
reader with multiple accounts and mailbox filtering.';
+        'phpGroupWare Email reader with multiple accounts and mailbox 
filtering.';
    $setup_info['email']['maintainer'] = '&quot;Angles&quot; Angelo Tony 
Puglisi';
    $setup_info['email']['maintainer_email'] = 'address@hidden';

@@ -32,25 +32,31 @@
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'admin';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'email_add_def_prefs';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'home';
+    $setup_info['email']['hooks'][] = 'login';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'manual';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'notifywindow';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'notifywindow_simple';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'add_def_prefs';
    $setup_info['email']['hooks'][] = 'preferences';
+    $setup_info['email']['hooks'][] = 'settings';
+    $setup_info['email']['hooks']['getFolderContent'] = 
'email.email_service.getFolderContent';

    /* Dependacies for this app to work */
    $setup_info['email']['depends'][] = array(
         'appname' => 'phpgwapi',
-        'versions' => Array('0.9.17')
+        'versions' => Array('0.9.13','0.9.14','0.9.15', '0.9.16')
    );

+    /*
    $setup_info['email']['depends'][] = array(
         'appname' => 'admin',
-        'versions' => Array('0.9.17')
+        'versions' => Array('0.9.13','0.9.14','0.9.15')
    );

    $setup_info['email']['depends'][] = array(
         'appname' => 'preferences',
-        'versions' => Array('0.9.17')
+        'versions' => Array('0.9.13','0.9.14','0.9.15')
    );
+    */
+
 ?>

====================================================
Index: email/setup/phpgw_fr.lang
diff -u email/setup/phpgw_fr.lang:1.12 email/setup/phpgw_fr.lang:1.13
--- email/setup/phpgw_fr.lang:1.12   Sun May 25 21:38:27 2003
+++ email/setup/phpgw_fr.lang  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -1,44 +1,59 @@
+ a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  fr    Un 
bloc de code contenant des tags scripts, javascript ou autre, est dans un 
message HTML en ligne. Pas forcément mauvais, mais l'utilisateur pourrait 
vouloir être informé. Ceci est du SCRIPT ... code ... SCRIPT blocs, pas le type 
"OnMouseOver".
+%1 - %2 of %3 email  fr   %1 - %2 sur %3
 %1 messages have been deleted email  fr   %1 messages ont été effacés
-(required)   email  fr   (nécessaire)
 1 message has been deleted   email  fr   1 message a été effacé
 1 message has been moved to  email  fr   1 message a été déplacé vers
+<b>*apply*</b> this filter   email  fr   <B>*APPLIQUER*</B> Ce Filtre
 <b>apply all</b> filters    email  fr   <b>APPLIQUER TOUS</b> les 
filtres
+a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  fr    un 
bloc de code, javascript ou autre, est dans un message HTML en ligne. Ce n'est 
pas forcément mauvais, mais l'utilisateur pourrait vouloir le savoir. Ceci est 
un SCRIPT ... code ... bloc SCRIPT, pas le code "OnMouseOver" .
 account    email  fr   compte
 account name  email  fr   Nom du compte
+account user name   email  fr   Nom d'utilisateur du compte
 accounts    email  fr   Comptes
-accounts:   email  fr   Comptes:
-add to address book  email  fr   Ajouter au carnet d'adresses
-address book  email  fr   Carnet d'adresses
+Accounts:   email  fr   Comptes:
+Add to address book  email  fr   Ajouter au carnet d'adresses
+add to addressbook   email  fr   Ajouter au carnet d'adresses
+address book  email  fr   Carnet d'Adresses
+after email  fr   Après
 all messages  email  fr   Tous les messages
 and  email  fr   et
 and stop filtering   email  fr   et arrêter de filtrer
+answered    email  fr   Répondu
 apply email  fr   appliquer
+apply filters report: email  fr   Rapport d'execution des Filtres:
+apr  email  fr   Avr
+aqua fusion  email  fr   Fusion Aqua
 arrival date  email  fr   Date d'arrivée
 as   email  fr   comme
 attach file  email  fr   Attacher un fichier
 attach signature    email  fr   Attacher une signature
 attachment   email  fr   Attachement
+aug  email  fr   Aoû
 bcc  email  fr   bcc
-bcc address  email  fr   Adresse BCC
-big  email  fr   Gros
-bigger email  fr   Plus gros
-biggest    email  fr   Le plus gros
-body  email  fr   Corps
-both  email  fr   Les deux
-button type  email  fr   Type de bouton
+Bcc Address  email  fr   Adresse BCC
+before email  fr   Avant
+Big  email  fr   Grand
+Bigger email  fr   Plus grand
+Biggest    email  fr   Le plus grand
+Body  email  fr   Corps
+Both  email  fr   Les deux
+Button Type  email  fr   Type de bouton
 cache server data whenever possible  email  fr   Mettre en cache les 
données serveur chaque fois que c'est possible
 cc   email  fr   CC
-cc address   email  fr   Adresse CC
-change font size in your e-mail pages email  fr   Modifier la taille de 
la fonte dans vos pages EMail
+CC Address   email  fr   Adresse CC
+Change Font Size in your E-Mail Pages email  fr   Changer la taille de la 
fonte dans vos pages E-Mail
+check flags for type of mails email  fr   Vérifiez les drapeaux pour le 
type d'EMails
 choose for rename   email  fr   Choisir pour renommer
-click here for more info in a new window    email  fr   Cliquez ici 
pour plus d'info dans une nouvelle fenêtre
-click here to continue email  fr   Cliquez ici pour continuer
+choose to rename    email  fr   Choisir pour renommer
+click here for more info in a new window    email  fr   Cliquez ici 
pour plus d'inso dans une nouvelle fenêtre
+Click here to continue email  fr   Cliquez ici pour continuer
 click here to edit the settings for this email account.    email  fr   
Cliquez ici pour modifier les réglages pour ce compte EMail.
-click here to return to your home page.    email  fr   Cliquez ici 
pour retourner à votre page maison (homepage).
-company    email  fr   Société
+click here to return to your home page.    email  fr   Cliquez ici 
pour retourner à votre page principale.
+company    email  fr   Socié
 compose    email  fr   Composer
 compose message    email  fr   Composer un message
-compose new  common fr   Composer nouveau
+compose new  common fr   Composer un nouveau Mail
+contact your system administrator   email  fr   Contactez votre 
administrateur système
 contains    email  fr   Contient
 could not open this mailbox  email  fr   N'a pas pu ouvrir cette boîte 
aux lettres
 create (expert)    email  fr   Créer (expert)
@@ -46,22 +61,29 @@
 current attachments (%1)    email  fr   Pièces jointes actuelles (%1)
 custom e-mail preferences   email  fr   Préférences d'EMail 
personnalisées
 custom e-mail settings email  fr   Réglages d'EMail personnalisés
+debugging page email  fr   Page de déboguage
+dec  email  fr   Déc
 default sorting order email  fr   Ordre d'affichage par défaut
+default:    common fr   défaut:
 delete (expert)    email  fr   Effacer (expert)
 delete a folder    email  fr   Effacer un dossier
-deleted messages (trash) folder    email  fr   Dossier messages 
effacés (Trash=poubelle)
-deleted messages folder name  email  fr   Nom du dossier pour les 
messages effacés
+delete account common fr   Effacer le compte
+deleted    email  fr   Effacé
+deleted messages (trash) folder    email  fr   Messages effacés 
dossier poubelle (Trash)
+Deleted messages folder name  email  fr   Nom du dossier pour les 
messages effacés
 deleted messages go to trash  email  fr   Les messages effacés vont vers 
la poubelle (Trash)
-deleted messages saved to folder:   email  fr   Messages effacés 
enregistrés dans le dossier:
+Deleted messages saved to folder:   email  fr   Messages effacés sauvés 
vers le dossier:
 discard    email  fr   Mettre de côté
 does not contain    email  fr   Ne contient pas
-e-mail extra account  email  fr   Compte EMail supplémentaire
-e-mail extra accounts email  fr   Comptes EMail supplémentaires
-e-mail extra accounts list   email  fr   Liste des comptes EMail 
supplémentaires
+draft email  fr   Brouillon
+E-Mail Extra Account  email  fr   Compte E-Mail supplémentaire
+E-Mail Extra Accounts email  fr   Comptes E-Mail supplémentaires
+e-mail extra accounts list   email  fr   Liste des comptes 
supplémentaires d'EMail
+e-mail filters common fr   Filtres sur les EMails
 e-mail folders common fr   Dossiers d'EMails
-e-mail inbox filters list   email  fr   Liste des filtres de la boîte 
de réception EMail
+e-mail inbox filters List   email  fr   Liste des filtres de la boîte 
de réception d'EMail
 e-mail preferences   common fr   Préférences EMail
-each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account onthe users summary home page.  email  fr   Chaque 
utilisateur a une page de résumé qui peut afficher différentes informations. 
Cette option va montrer une courte liste de messages EMail dans la boite de 
réception du compte EMail par défaut des utilisateurs dans la page maison de 
résumé (homepage).
+each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account on the users summary home page. email  fr   Chaque 
utilisateur a une page de sommaire qui peut afficher un certain nombre 
d'informations. Cette option va montrer une petite liste de messages EMail dans 
la boîte de réception du compte EMail par défaut de l'utilisateur sur la page 
principale sommaire de l'utilisateur.
 edit filters  email  fr   Modifier les filtres
 email account name   email  fr   Nom de compte EMail
 email address email  fr   Adresse EMail
@@ -70,209 +92,281 @@
 email password email  fr   Mot de passe EMail
 email preferences   email  fr   Préférences EMail
 email signature    email  fr   Signature EMail
+email type   common fr   Type d'EMail
 enable this email account   common fr   Activer ce compte EMail
 enable utf-7 encoded folder names   email  fr   Activer les noms de 
dossiers encodés utf-7
+enter the search string in the text boxes   email  fr   Entrez la 
chaîne de recherche dans les boîtes texte
+enter your default mail domain ( From: address@hidden )    admin  fr   
Entrez votre domaine mail par défaut ( From: address@hidden )
+enter your pop admin  fr   Entrez votre POP
+enter your smtp server hostname or ip address admin  fr   Entrez votre 
nom de serveur SMTP ou adresse IP
+enter your smtp server port  admin  fr   Entrez le port de votre serveur 
SMTP
 error moving messages to    email  fr   Erreur lors du déplacement de 
messages vers
 error text not provided    email  fr   Texte d'erreur non fourni
 error: unknown message data  email  fr   Erreur: données de message 
inconnues
-evolution style    email  fr   Style évolution
-extra accounts email  fr   Comptes supplémentaires
-extra e-mail preferences number %1   email  fr   Préférences EMail 
supplémentaires n° %1
+Evolution Style    email  fr   Style évolution
+Extra Accounts email  fr   Comptes supplémentaires
+extra e-mail account  common fr   Compte EMail supplémentaire
+extra e-mail accounts common fr   Comptes EMail supplémentaires
+extra e-mail preferences number %1   email  fr   Préférences EMail 
supplémentaires numéro %1
+feb  email  fr   Fév
+fewer actions email  fr   Moins d'actions
+fewer choices email  fr   Moins de choix
 file  email  fr   Fichier
 file attachment    email  fr   Pièce jointe
 file into   email  fr   Fichier dans
 fill in as much as you can   email  fr   Remplissez autant que vous 
pouvez
 filter inbox for accounts   email  fr   Filtrer la boite de réception 
pour les comptes
-filter name  email  fr   Nom du filtre
-filter number email  fr   Numéro du filtre
+filter name  email  fr   Nom du Filtre
+filter name:  email  fr   Nom du Filtre
+filter number email  fr   Filtre Numéo
 filter [number] and name    email  fr   [Numéro] du filtre et nom
 filters    email  fr   Filtres
 filters list  email  fr   Liste de filtres
-flag as important   email  fr   Marquer comme important
+Flag as important   email  fr   Marquer comme important
+flagged    email  fr   Marqué
 folder email  fr   Dossier
 folder maintenance   email  fr   Maintenance des dossiers
 folder name  email  fr   Nom du dossier
 folder size  email  fr   Taille du dossier
 folders    email  fr   Dossiers
-for the file to actually upload    email  fr   pour que le fichier 
soit réellement uploadé
+for the file to actually upload    email  fr   Pour que le fichier 
soit réellement uploadé
+for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common fr   Pour ces éléments, remplissez uniquement ce 
qui est différent de vos préférences du compte EMail par défaut
 forward    email  fr   Transférer
 from  email  fr   De
-from address  email  fr   Adresse source
+From Address  email  fr   Adresse source
 get size    email  fr   Calculer la taille
 go   email  fr   Allez
-go back to   email  fr   Retourner à
-header field  email  fr   Champ d'entête
+go back    email  fr   Ok !
+go back to   email  fr   Retour à
+Header Field  email  fr   Champ d'entête
 hidden email  fr   Caché
-hide help   email  fr   Cacher l'aide
-icon size   email  fr   Taille d'icône
-icon theme   email  fr   Thème d'icône
-if &quot;deleted messages go to trash&quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot; 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders.  email  fr   Si &quot;Les 
messages effacés vont vers la poubelle&quot; est activé, les messages effacés 
vont être envoyés dans le dossier dont vous tapez le nom dans cette boîte. Si 
ce dossier n'existe pas, il sera créé pour vous automatiquement. Le nom par 
défaut est &quot;Trash&quot; (poubelle) Ceci sera votre dossier 
&quot;Trash&quot; (poubelle), mais il n'a pas obligatoirement besoin d'être 
appelé &quot;Trash&quot;, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ceci 
fonctionne seulement avec les serveurs IMAP, les serveurs POP n'ont pas de 
dossiers.
-if &quot;sent messages folder&quot; is checked, a copy of your sent mail will 
be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot; this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  fr   Si 
&quot;dossier messages envoyés&quot; est activé, une copie de vos messages 
envoyés sera stockée dans le dossier dont vous tapez le nom dans cette boîte. 
Si ce dossier n'existe pas, il sera créé pour vous automatiquement. Le nom par 
défaut est &quot;Sent&quot; (envoyés). Ceci sera votre dossier &quot;Sent&quot; 
(envoyés), mais il n'a pas obligatoirement besoin d'être appelé 
&quot;Sent&quot;, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ceci fonctionne 
seulement avec les serveurs IMAP, les serveurs POP n'ont pas de dossiers.
+Hide Help   email  fr   Cacher l'aide
+html messages with the iframe tag may be klez or other worm emails.  email  
fr   Les messages HTML avec le tag IFRAME pourraient contenir le virus KLEZ 
ou un autre virus de type ver EMail.
+Icon Size   email  fr   Taille d'icône
+Icon Theme   email  fr   Thème d'icône
+if &quot; deleted messages go to trash &quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot;. 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders. email  fr   Si &quot; Messages 
effacés vont à la poubelle &quot; est activé, les messages effacés vont être 
envoyés dans le dossier dont vous donnez le nom dans cette boîte. Si ce dossier 
n'existe pas, il sera crée pour vous automatiquement. Le nom par défaut est 
&quot;Trash (poubelle)&quot;. Ce sera votre dossier &quot;Trash&quot;, mais il 
n'a pas vraiment besoin d'être appelé &quot;Trash&quot;, vous pouvez l'appeler 
comme vous voulez. Ne marche qu'avec les serveurs IMAP, les serveurs POP ne 
gèrent pas les dossiers.
+if &quot; sent messages folder &quot; is checked, a copy of your sent mail 
will be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot;. this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders. email  fr   Si 
&quot; Dossier messages envoyés &quot; est activé, une copie de vos messages 
envoyés va être stockée dans le dossier dont vous donnez le nom dans cette 
boîte. Si ce dossier n'existe pas, il sera crée pour vous automatiquement. Le 
nom par défaut est &quot;Sent(envoyé)&quot;. Ce sera votre dossier 
&quot;Sent&quot;, mais il n'a pas vraiment besoin d'être appelé 
&quot;Sent&quot;, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ne marche qu'avec 
les serveurs IMAP, les serveurs POP ne gèrent pas les dossiers.
 if applicable email  fr   Si applicable
-if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.    email  fr 
   Si activé, une copie de vos messages envoyés va être stockée dans le 
dossier &quot;Sent&quot; (envoyés) dont vous avez précisé le nom dans la boîte 
pour &quot;Dossier messages envoyés&quot; Ceci fonctionne seulement avec les 
serveurs IMAP, les serveurs POP n'ont pas de dossiers.
-if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot;deleted messages (trash) folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  fr 
  Si activé, les messages effacés vont être envoyés dans le dossier 
&quot;Trash&quot; (poubelle) dont vous avez précisé le nom dans la boîte pour 
&quot;Dossier messages effacés (Trash=poubelle) &quot; Ceci fonctionne 
seulement avec les serveurs IMAP, les serveurs POP n'ont pas de dossiers.
-if fileto then select destination folder    email  fr   Si Fichiervers 
alors sélectionner le dossier de destination
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  fr  
  Si activé, une copie de vos EMails envoyés va être stockée dans dossier 
&quot;Envoyés&quot; dont vous spécifiez le nom dans la boîte pour &quot;DOssier 
messages envoyés &quot;. Ne marche qu'avec les serveurs IMAP, les serveurs POP 
ne gèrent pas les dossiers.
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder&quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  fr 
  Si coché, une copie de vos EMails envoyés sera stockée dans le dossier 
&quot;Envoyés(Sent)&quot; dont vous spécifiez le nom dans la boîte pour le 
&quot;Dossier messages envoyés&quot;. Ne fonctionne qu'avec les serveurs IMAP, 
les serveurs POP ne gèrent pas les dossiers.
+if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot; deleted messages (trash) folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  fr   
 Si activé, les messages effacés vont être envoyés dans le dossier 
&quot;Poubelle&quot; dont vous spécifiez le nom dans la boîte pour &quot; 
Dossier messages effacés &quot;. Ne marche qu'avec les serveurs IMAP, les 
serveurs POP ne gèrent pas les dossiers.
+if fileto then select destination folder    email  fr   Si Fichier 
alors sélectionner un dossier
 if messages match   email  fr   Si les messages correspondent
 if there is no obvious error, check your username and password first. email  
fr   S'il ne semble pas y avoir d'erreur, vérifiez votre nom d'utilisateur 
et mot de passe d'abord.
-if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to &quot;cyrus or courier&quot;. technically, this means the server uses a 
dot between the different parts of the folder names, such as 
&quot;inbox.sent&quot;. the other major kind of imap server is the university 
of washington &quot;uwash&quot; imap server. it uses slashes instead of the 
dots the other servers use, and although it has a folder called 
&quot;inbox&quot;, it is not considered the &quot;namespace&quot; for the other 
folder names. the &quot;uw-maildir&quot; is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers.  email  fr   Si vous 
utilisez un serveur IMAP, de quel type est-il, la plupart du temps cette option 
peut être laissée à &quot;Cyrus ou Courier&quot; sans risque. Techniquement, 
ceci signifie que le serveur utilise un point entre les différentes parties des 
noms de dos
 siers, tel que &quot;INBOX.Sent&quot; (boitedereception.envoyes). L'autre 
grand type de serveur IMAP est le serveur IMAP &quot;UWash&quot; de 
l'Université de Washington. Il utilise des slashes (/) à la place des points 
que les autres serveurs utilisent, et aussi il a un dossier appelé 
&quot;INBOX&quot; (boîte de réception), il n'est pas considéré comme l' 
&quot;espace nom&quot; pour les autres noms de dossiers. Le serveur 
&quot;UW-Maildir&quot; est une combinaison rare des deux types ci-dessus. C'est 
le moins utilisé des serveurs IMAP. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre 
administrateur système. S'applique uniquement aux serveurs IMAP.
+if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to &quot;cyrus or courier&quot;. technically, this means the server uses a 
dot between the different parts of the folder names, such as 
&quot;inbox.sent&quot;. the other major kind of imap server is the university 
of washington &quot;uwash&quot; imap server. it uses slashes instead of the 
dots the other servers use, and although it has a folder called 
&quot;inbox&quot;, it is not considered the &quot;namespace&quot; for the other 
folder names. the &quot;uw-maildir&quot; is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers.  email  fr   Si vous 
utilisez un serveur IMAP, de quel type est-il, la plupart du temps cette option 
peut être réglée sur &quot;Cyrus ou Courier&quot;. Techniquement, cela signifie 
que le serveur utilise un point entre les différentes parties des noms de 
dossiers, tels
 que &quot;Boîte de réception.Envoyés&quot;. L'autre grand type de serveur 
IMAP est le serveur IMAP &quot;UWash&quot; de l'Université de Washington. Il 
utilise des slashes (/) à la place des points que les autres serveurs 
utilisent, et bien qu'il ait un dossier appelé &quot;Boîte de réception&quot;, 
il n'est pas considéré comme &quot;l'espace de nom&quot; pour les autres noms 
de dossiers. Le serveur &quot;UW-Maildir&quot; est une combinaison rare des 
deux types décrits ci-dessus. C'est le type de serveur IMAP le moins utilisé. 
Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre administrateur système. Ne s'applique 
qu'aux serveurs IMAP.
 image email  fr   Image
+imap mail server hostname or ip address    admin  fr   Nom du serveur 
de mail IMAP ou adresse IP
 imap server type    common fr   Type de serveur IMAP
-imap server type - if applicable    email  fr   Type de serveur IMAP - 
si applicable
-in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
fr   Dans la page d'index des EMails, la page qui liste tous les messages 
dans un dossier, les mails peuvent être triés par date, auteur, taille, ou 
sujet, DANS TOUS LES CAS tous ont besoin d'être triés depuis le premier 
jusqu'au dernier, cette option contrôle ce qui est le premier et le dernier. 
Par exemple, si on trie par date, le plus récent au plus vieux affiche les 
messages les plus récents d'abord, dans un ordre descendant jusqu'aux messages 
les plus anciens en dernier.
-inbox email  fr   Boite de réception
+important   email  fr   Important
+in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
fr   Dans la page d'index d'EMail, la page qui liste tous les EMails dans un 
dossier, les EMails peuvent être triés par date, auteur, taille ou sujet, DANS 
TOUS LES CAS, tous ces tris doivent être arrangés du premier au dernier, cette 
option contrôle ce qui est en premier et ce qui est en dernier. Par exemple, si 
on trie par date, le plus récent au plus ancien affiche les EMails les plus 
récents en premier, en ordre descendant vers les EMails les plus anciens en 
dernier.
+inbox email  fr   Boîte de Réception
+input error  email  fr   Erreur d'entrée
 input error:  email  fr   Erreur d'entrée:
+it is not rfc standard to base64 encode a part of a message that is not an 
attachment. note this check is currently done after the message is already 
being viewed, it should probably stop the message from being automatically 
displayed, i.e. give a "show this" button instead.  email  fr   Ce n'est 
pas conforme aux standards RFC d'encoder en base64 une partie d'un message qui 
n'est PAS un attachement. NOTEZ que cette vérification est effectuée après que 
le message ait été affiché, il devrait probablement empêcher le message d'être 
automatiquement affiché, par exemple en affichant un bouton "montrer ceci" à la 
place.
+jan  email  fr   Jan
 javascript   email  fr   Javascript
+jul  email  fr   Juil
+jun  email  fr   Juin
 keep  email  fr   Garder
+keyword    email  fr   Mot-clé
+keywords    email  fr   Mots-clés
 layout 1    common fr   Mise en page 1
 layout 2    common fr   Mise en page 2
 lines email  fr   Lignes
 list messages email  fr   Lister les messages
 long names   email  fr   Noms longs
+mail folder(uw-maildir)    email  fr   Répertoire de mail (uw-maildir)
 mail server  email  fr   Serveur de mail
+mail server login type admin  fr   Type de login du serveur de mail
 mail server type    email  fr   Type de serveur de mail
-mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 fr   Les messages que voue envoyez vont utiliser cette adresse comme 
adresse &quot;De&quot; (source) . Cette valeur peut être la même que votre nom 
d'utilisateur phpGroupWare ou l'administrateur du serveur peut l'avoir 
configurée pour vous. Quand le destinataire clique sur répondre, cette adresse 
sera utilisée. Vous pouvez laisser la boîte vide, dans ce cas la valeur par 
défaut sera utilisée.
+mail settings admin  fr   Réglages mail
+mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 fr   Les EMails que vous envoyez vont utiliser cette adresse comme 
l'adresse &quot;De&quot;. Ceci pourrait être la même que votre nom 
d'utilisateur phpGroupWare, ou l'administrateur du serveur pourrait l'avoir 
configuré pour vous. Quand le destinataire clique sur répondre, cette adresse 
sera utilisée. Vous pouvez laisser cette boîte vide et la valeur par défaut 
sera utilisée.
+mailbox    email  fr   Boîte de réception
+manage accounts    email  fr   Gérer les comptes
 manage folders email  fr   Gérer les dossiers
+mar  email  fr   Mar
+message has an attachment that is some kind of script or exe file that windows 
users should be warned not to click on it. these are filenames like attachments 
the end with the usual "bad stuff", such as bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs, 
and scr email  fr   Le message a un attachement qui est une sorte de 
script ou de fichier exe que les utilisateurs Windows devraient être prévenus 
de ne pas exécuter. Ce sont des noms de fichiers d'attachement qui finissent 
avec la mauvaise extension habituelle comme bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs 
et scr
 message list layout  common fr   Mise en page de la liste de messages
 messages    email  fr   Messages
+messages found in folder    email  fr   Messages trouvés dans le dossier
 messages have been moved to  email  fr   messages ont été déplacés vers
-most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them / default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  fr   La plupart des utilisateurs américains et européens 
n'ont pas besoin d'activer ceci. Si cette option est activée, alors votre 
serveur d'EMail peut gérer les noms de dossier avec des caractères étendus / le 
défaut est désactivé. A utiliser uniquement si vous êtes sûr d'en avoir besoin. 
Ne marche qu'avec les serveurs IMAP, les serveurs POP n'ont pas de dossiers.
+more actions  email  fr   Plus d'actions
+more choices  email  fr   Plus de choix
+most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them/ default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  fr   La plupart des utilisateurs Européens et Américains 
n'ont pas besoin d'activer ceci. Si cette option est activée alors votre 
serveur EMail peut gérer des noms de dossiers contenant des caractères non 
US-ASCII/ Le défaut est désactivé, non coché. A n'utiliser que si vous êtes sûr 
d'en avoir besoin. Ne marche qu'avec les serveurs IMAP, les serveurs POP ne 
gèrent pas les dossiers.
 move down   email  fr   Descendre
 move selected messages into  email  fr   Déplacer les messages choisis 
dans
 move this message into email  fr   Déplacer ce message dans
 move up    email  fr   Monter
-mozilla modern style  email  fr   Style moderne Mozilla
-name of the mail server you want to access. should be a name like 
&quot;mail.example.com&quot;. if you leave this box blank then the default 
value will be used.    email  fr   Nom du serveur de mail auquel vous 
voulez accéder. Ceci devrait être un nom du type &quot;mail.exemple.com&quot;. 
Si vous laisser cette boîte vide alors la valeur par défaut sera utilisée.
+Mozilla Modern Style  email  fr   Style moderne Mozilla
+name of the mail server you want to access. should be a name like 
&quot;mail.example.com&quot;. if you leave this box blank then the default 
value will be used.    email  fr   Nom du serveur de mail auquel vous 
voulez accéder. Devrait être un nom comme &quot;mail.exemple.com&quot;. Si vous 
laissez cette boîte vide alors la valeur par défaut sera utilisée.
 new  email  fr   Nouveau
 new account  email  fr   Nouveau compte
 new filter   email  fr   Nouveau filtre
+new message  email  fr   Nouveau message
 new messages  email  fr   Nouveaux messages
 newest common fr   plus récent
-next message  email  fr   Message suivant
+Next Message  email  fr   Message suivant
 no change   email  fr   Pas de changement
 no error returned from server email  fr   Pas d'erreur retournée par le 
serveur
+no message found in folder '%1'    email  fr   Pas de message trouvé 
dans le dossier '%1'
 no next message    email  fr   pas de message suivant
 no previous message  email  fr   pas de message précédent
-noia &#64; carlitus style   email  fr   Style noia &#64; Carlitus
+noia &#64; carlitus style   email  fr   Style Noia &#64; Carlitus
+non-standard  email  fr   Non-Standard
 not used    email  fr   pas utilisé
 notify on delivery   email  fr   Accusé de réception
+nov  email  fr   Nov
 number common fr   Nombre
+number of matches:   email  fr   Nombre de messages trouvé:
+oct  email  fr   Oct
+old  email  fr   Vieux
 oldest common fr   plus ancien
-only needed with the university of washington &quot;uwash&quot; imap server. 
the default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
inbox, are located in a directory called &quot;mail&quot; directly under your 
&quot;home&quot; directory. this box may be left empty, which means your mail 
folders are located in your &quot;home&quot; directory, not a subdirectory. if 
your mail folders are located in a subdirectory of &quot;home&quot; then put 
the name of that subdirectory here. generally, it is not necessary to use any 
special slashes or tildes, &quot;home&quot; is always considered the base 
directory, and the slash bewteen &quot;home&quot; and the subdirectory will be 
added for you automatically, do not put the slash in this box.   email  fr  
  Nécessaire seulement avec le serveur IMAP quot;UWash&quot; de l'Université 
de Washington. La valeur par défaut est &quot;mail&quot; ce qui veut dire que 
vos dossiers mails autres que la boîte de réception (INBOX) sont
 situés dans un répertoire appelé &quot;mail&quot; directement sous votre 
répertoire maison &quot;(HOME)&quot;. Cette boîte peut être laissée vide, ce 
qui signifie que vos dossiers mails sont situés dans votre répertoire maison 
&quot;(HOME)&quot;, et non dans un sous-répertoire. Si vos dossiers mail sont 
situés dans un sous-répertoire du répertoire maison &quot;(HOME)&quot; alors 
mettez le nom de ce sous-répertoire ici. Généralement, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser des caractères spéciaux type slash (/) ou tilde (~), le répertoire 
maison &quot;(HOME)&quot; est toujours considéré comme le répertoire de base, 
et le slash entre le répertoire maison &quot;(HOME)&quot; et le sous-répertoire 
va être ajouté automatiquement pour vous, ne mettez pas de slash dans cette 
boîte.
+on   email  fr   On
+only needed with the university of washington &quot;uwash&quot; imap server. 
the default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
inbox, are located in a directory called &quot;mail&quot; directly under your 
&quot;home&quot; directory. this box may be left empty, which means your mail 
folders are located in your &quot;home&quot; directory, not a subdirectory. if 
your mail folders are located in a subdirectory of &quot;home&quot; then put 
the name of that subdirectory here. generally, it is not necessary to use any 
special slashes or tildes, &quot;home&quot; is always considered the base 
directory, and the slash bewteen &quot;home&quot; and the subdirectory will be 
added for you automatically, do not put the slash in this box.   email  fr  
  Seulement nécessaire avec le serveur IMAP &quot;UWash&quot; de l'Université 
de Washington. La valeur par défaut est &quot;mail&quot; ce qui signifie que 
vos dossiers EMail, autres que Boîte de réception, sont situés d
 ans un répertoire appelé &quot;mail&quot; directement sous votre répertoire 
&quot;HOME (maison)&quot;. Cette boîte peut être laissée vide, ce qui signifie 
que vos dossiers EMail sont situés dans votre répertoire &quot;HOME&quot;, pas 
dans un sous-répertoire. Si vos dossiers EMail sont situés dans un 
sous-répertoire de &quot;HOME&quot; alors mettez le nom de ce sous-répertoire 
ici. Généralement, il n'est pas nécessaire d'utiliser des caractères spéciaux 
comme slash (/) ou tilde (~), &quot;HOME&quot; est toujours considéré comme le 
répertoire de base, et le slash entre &quot;HOME&quot; et le sous-répertoire va 
être ajouté automatiquement pour vous, ne mettez pas de slash dans cette boîte.
 or   common fr   ou
 or enter text email  fr   Ou entrer du texte
-organization  email  fr   Organisation
+Organization  email  fr   Organisation
 persistent email server session    email  fr   session serveur email 
persistante
-phone email  fr   Téléphone
+Phone email  fr   Téléphone
+php-imap support not installed - exiting    email  fr   Support 
php-imap non installé - je stoppe
 please fill in everything you need   email  fr   SVP remplissez tout ce 
dont vous avez besoin
 please select a folder to rename    email  fr   SVP choisissez un 
dossier à renommer
 please select a message first email  fr   Sélectionnez d'abord un 
message, SVP
 please submit a filename to attach   email  fr   SVP soumettez un 
fichier à attacher
 please type a folder name in the text box   email  fr   SVP entrez un 
nom de dossier dans la boîte texte
-previous message    email  fr   Message précédent
+previous    email  fr   Précédent
+Previous Message    email  fr   Message précédent
 printable   email  fr   Imprimable
 raw message  email  fr   Message brut
 read mail   email  fr   Lire l'EMail
-received headers    email  fr   Entêtes reçues
-recipient   email  fr   Destinataire
+Received Headers    email  fr   Entêtes reçues
+recent email  fr   Récent
+Recipient   email  fr   Destinataire
 redirect    email  fr   Rediriger
+reject email  fr   Rejeter
 rename (expert)    email  fr   Renommer (expert)
 rename a folder    email  fr   Renommer un dossier
 reply email  fr   Répondre
 reply all   email  fr   Répondre à tous
 replyto    email  fr   Répondre à
 request delivery notification email  fr   Demander la notification de 
livraison
-required    email  fr   Nécessaire
+requested filter action:    email  fr   Action demandé:
+required    email  fr   requit
+reset email  fr   Réinitialiser
 result email  fr   résultat
-save deleted messages in folder named below  email  fr   Enregistrer les 
messages effacés dans le dossier nommé ci-dessous
-save sent messages in folder named below    email  fr   Enregistrer les 
messages envoyés dans le dossier nommé ci-dessous
+return mails during this time period  email  fr   Retourner les EMails 
pendant cette période de temps
+save Deleted messages in folder named below  email  fr   Sauver les 
messages effacés dans le dossier nommé ci-dessous
+save Sent messages in folder named below    email  fr   Sauver les 
messages envoyés dans le dossier nommé ci-dessous
+search for mails in these folders   email  fr   Rechercher des EMails 
dans ces dossiers
+search this folder   email  fr   Rechercher dans ce dossier
+section    email  fr   Section
+seen  email  fr   Vu
 select home email address   email  fr   Choisissez l'EMail domicile
-select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message. email  fr   Choisissez 
cette boîte si vous voulez que le corps du texte du message que vous faîtes 
suivre apparaisse en ligne dans le corps du message que vous envoyez.
+select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message email  fr   Choisissez 
cette boîte si vous voulez que le corps en texte du message que vous faîtes 
suivre apparaisse en ligne dans le corps de votre message envoyé
 select work email address   email  fr   Choisissez l'EMail bureau
-select your screensize for propper showing of the javascript addressbook    
email  fr   Choisissez votre taille d'écran pour un affichage correct du 
carnet d'adresses Javascript
-select your style for the addressbook. the traditional, simple style. or the 
new javascript enabled complex addressbook    email  fr   Choisissez le 
style de votre carnet d'adresses. Le style simple et traditionnel, ou le 
nouveau carnet d'adresses complexe avec Javascript activé
-send forwarded mail as quoted attachment    email  fr   Envoyer les 
messages à faire suivre en attachements (quoted)
-sender email  fr   Envoyeur
-sent  email  fr   envoyé
-sent folder  email  fr   Dossier envoyés
+select your mail server type  admin  fr   Choisissez votre type de 
serveur mail
+Select your screensize for propper showing of the Javascript addressbook    
email  fr   Choisissez votre taille d'écran pour un affichage correct du 
carnet d'adresses Javascript
+Select your style for the addressbook. The traditional, simple style. Or the 
new javascript enabled complex addressbook    email  fr   Choisissez 
votre style pour le carnet d'adresses. Le style traditionnel, simple. Ou le 
nouveau carnet d'adresses plus complet avec du javascript
+send  email  fr   Envoyer
+send deleted messages to the trash   email  fr   Envoyer les messages 
effacés dans la corbeille
+Send forwarded mail as quoted attachment    email  fr   Envoyer les 
mails à faire suivre comme des attachements
+Sender email  fr   Envoyeur
+sent  email  fr   Envoyé
+sent folder  email  fr   Dossier Envoyés
 sent messages folder  common fr   Dossier messages envoyés
-sent messages folder name   email  fr   Nom du dossier messages envoyés
+Sent messages folder name   email  fr   Nom du dossier des messages 
envoyés
 sent messages saved in &quot;sent&quot; folder common fr   Envoyer les 
messages sauvegardés dans le dossier &quot;sent&quot;
-sent messages saved to folder: email  fr   Messages envoyés enregistrés 
dans le dossier:
+Sent messages saved to folder: email  fr   Messages envoyés sauvés dans le 
dossier:
+sep  email  fr   Sep
 settings    email  fr   Réglages
 short names  email  fr   noms courts
-show help   email  fr   Montrer l'aide
+Show Help   email  fr   Montrer l'aide
 show long names    email  fr   Montrer les noms longs
 show message  email  fr   Montrer le message
-show new messages in combobox email  fr   Montrer les nouveaux messages 
dans la boîte Combo
+Show New Messages in ComboBox email  fr   Montrer les nouveaux messages 
dans la Boîte de dialogue
 show new messages on main screen    email  fr   Montrer les nouveaux 
messages sur la page principale
 show sender's email address with name email  fr   Montrer l'adresse EMail 
de l'envoyeur avec le nom
 show short names    email  fr   Montrer les noms courts
-show total folder size by default   email  fr   Montrer par défaut la 
taille totale du dossier
+show total folder size by default   email  fr   Montrer la taille 
totale du dossier par défaut
 simple email  fr   Simple
 size  email  fr   Taille
-size larger than    email  fr   Taille plus grande que
-size smaller than   email  fr   Taille plus petite que
-small email  fr   Petit
-smaller    email  fr   Plus petit
-smallest    email  fr   Le plus petit
+Size Larger Than    email  fr   Taille plus large que
+Size Smaller Than   email  fr   Taille plus petite que
+Small email  fr   Petit
+Smaller    email  fr   Plus petit
+Smallest    email  fr   Le plus petit
+somebody    email  fr   quelqu'un
 sort by    email  fr   Trié par
-spell check  email  fr   Vérification orthographique
+Spell Check  email  fr   Vérification d'orthographe
 standard e-mail preferences  email  fr   Préférences d'EMail standard
+stop if matched    email  fr   S'arrêter si correspondance
 switch accounts    email  fr   Switcher les comptes
 switch current folder to    common fr   Changer de dossier courant vers
+test all filters    email  fr   Tester Tous les Filtres
 test or apply all filters   email  fr   Tester ou appliquer TOUS les 
filtres
+test run this filter  email  fr   Tester Ce Filtre
 text  email  fr   Texte
-the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  fr  
  L'application EMail offre 2 thèmes différents pour la page d'index, qui est 
la page qui liste les messages dans un dossier. Cette page peut être la page 
que l'utilisateur regarde le plus, et donc différents thèmes, ou looks, sont 
offerts.
-the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.  email  fr   L'application EMail offre différents 
affichages de boutons, ces boutons peuvent être du texte, des images, ou les 
deux.
-the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape6 / 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  fr   L'application EMail offre différents thèmes d'images d'icônes, 
groupes d'images d'un style similaire qui sont utilisés dans cette application 
EMail. Actuellement les thèmes disponibles sont des images basées sur Evolution 
par Ximian et les boutons des navigateurs Netscape6 / Mozilla. Des thèmes 
additionnels sont prévus et bienvenus.
-the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  fr   L'application EMail offre différents thèmes 
d'images d'icônes, ces icônes peuvent être grandes ou petites.
-the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  fr   Le nom d'utilisateur à utiliser quand il faut 
vérifier les messages pour ce compte EMail. Cette valeur peut être la même que 
votre nom d'utilisateur phpGroupWare, ou l'administrateur du serveur peut 
l'avoir configurée pour vous. Si vous avez des comptes EMail multiples 
configurés, vous allez devoir remplir ceci. Si vous n'avez qu'un seul compte EM
 ail configuré, alors vous pouvez probablement laisser ceci tel quel. Si vous 
videz cette boîte, alors elle sera remise à la valeur par défaut. Si vous avez 
seulement besoin de réglages personnalisé mais vous voulez que celle-ci soit la 
valeur par défaut, alors laissez cette boîte vide, la valeur par défaut va être 
utilisée, et vous allez voir cette valeur par défaut dans cette boîte la 
prochaine fois que vous viendrez dans cette page de préférences.
-the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. exra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
email  fr   Le nom d'utilisateur à utiliser quand il faut vérifier les 
messages pour ce compte EMail. Cette valeur peut être la même que le nom 
d'utilisateur phpGroupWare, ou l'administrateur du serveur peut l
 'avoir configuré pour vous. Si vous avez plusieurs comptes EMail configurés, 
vous allez devoir remplir cette valeur. Si vous n'avez qu'un seul compte EMail 
configuré, alors vous pouvez probablement laisser ceci tel quel. Si vous 
configurez un mot de passe personnalisé, cette boîte va être vide la prochaine 
fois que vous viendrez sur cette page de réglages. Ceci est une fonction de 
sécurité parce-que votre mot de passe personnalisé d'EMail n'est pas envoyé à 
votre navigateur une fois que vous l'avez configuré. Pour modifier votre mot de 
passe personnalisé, entrez simplement un nouveau mot de passe dans la boîte. 
Les comptes EMail supplémentaires ont besoin que vous configuriez ceci. Pour 
votre compte EMail par défaut, vous pouvez effacer votre mot de passe 
personnalisé en décochant l'option &quot;Utiliser les réglages 
personnalisés&quot;.
-the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a &quot;ssl&quot; capabable version of php. 
   email  fr   Le type de serveur de mail auquel vous voulez accéder. 
Les serveurs de mail IMAP ont des dossiers, tels que les dossiers envoyés et 
poubelle. Les serveurs POP n'ont pas de dossiers. POP, POP-3, et POP3 sont la 
même chose. Vous pouvez faire encrypter la connexion en utilisant IMAPS ou 
POPS, seulement si le serveur de mail le supporte et vous installation 
phpGroupWare installation a une version de php capable de faire du 
&quot;SSL&quot;.
-then do this  email  fr   puis faire ceci
-there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  fr   Il y 
a eu une erreur en essayant de se connecter à votre serveur IMAP.<br>SVP 
contactez votre administrateur pour vérifier le nom du serveur, le nom 
d'utilisateur ou le mot de passe.
-there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check 
your username and password, or contact your admin. email  fr   Il y a eu 
une erreur en essayant de se connecter à votre serveur de mail.<br>SVP, 
vérifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe, ou contactez votre 
administrateur.
-there was an error trying to connect to your pop3 server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  fr   Il y 
a eu une erreur en essayant de se connecter à votre serveur POP3.<br>SVP 
contactez votre administrateur pour vérifier le nom du serveur, le nom 
d'utilisateur ou le mot de passe.
-this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you<br>a) the senders name only, if a name was 
provided,<br>b) the senders from email address, in addition to the senders 
name, or<br>c) the senders reply to address if it is different from the 
senders<br>from address, in addition to the senders name if it was provided. 
typically users set this to none, which will show only the senders name. if no 
name was supplied by the sender, then the senders from email address will be 
shown, whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, 
the from address is always used if the senders name is not provided. email  fr 
   Cette option confuse et souvent mal comprise est laissée depuis 
l'application EMail originale qui a servi de base : Aeromail par Mark Cushman. 
Quand vous visualisez une liste de messages dans un dossier, la colonne De (so
 urce) peut vous montrer<br>a) le nom de l'envoyeur seulement, si un nom a été 
fourni,<br>b) l'adresse EMail de l'envoyeur, en plus du nom de l'envoyeur, 
ou<br>c) l'adresse répondre-à si elle est différente de l'adresse<br>de 
l'envoyeur, en plus du nom de l'envoyeur s'il a été fourni. Habituellement les 
utlisateurs mettent ceci à rien, ce qui va conduire à afficher le nom de 
l'envoyeur seulement. Si aucun nom n'a été fourni par l'envoyeur, alors 
l'adresse EMail source (De) de l'envoyeur va être montrée, qu'une adresse 
répondre-à séparée ait été fournie n'a pas d'effet sur cette fonction, 
l'adresse source (De) est toujours utilisée si le nom de l'envoyeur n'est pas 
fourni.
+the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  fr  
  The email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. This page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered.
+the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.  email  fr   L'application EMail offre des 
affichages de boutons différents, ces boutons peuvent être du texte, des 
images, ou les deux.
+the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape7, 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  fr   L'application EMail offre des thèmes d'icônes différents, des 
groupes d'images d'un style similaire qui sont utilisés dans cette application 
EMail. Actuellement les thèmes disponibles sont des images basées sur Evolution 
de Ximian et les boutons du navigateur Netscape7/Mozilla. Des thèmes 
supplémentaires sont prévus et bienvenus.
+the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  fr   L'application EMail offre des thèmes d'icônes 
différents, ces icônes peuvent être petites ou grandes.
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  fr   Le nom d'utilisateur à utiliser quand on 
vérifie les EMails pour ce compte EMail. Ceci peut être la même chose que votre 
nom d'utilisateur phpGroupWare, ou bien l'administrateur du serveur peut 
l'avoir configuré pour vous. Si vous avez plusieurs comptes EMail configurés, 
vous allez devoir remplir ceci. Si vous avez un seul compte EMail configuré, 
 alors vous pouvez probablement laisser ceci tel quel. Si vous videz cette 
boîte, alors elle reprendra sa valeur par défaut. Si vous avez uniquement 
besoin de réglages personnalisés mais voulez que celui-ci soit la valeur par 
défaut, alors laissez cette boîte vide, la valeur par défaut sera utilisée, et 
vous verrez cette valeur par défaut dans cette boîte la prochaine fois que vous 
viendrez sur cette page de Préférences.
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. extra 
email accounts require you to set this. for your default email account, you can 
clear your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; 
option.    email  fr   Le nom d'utilisateur à utiliser quand on vérifie 
les EMails pour ce compte EMail. Ceci peut être la même chose que votre nom 
d'utilisateur phpGroupWare, ou bien l'administrateur du serveur peut l'
 avoir configuré pour vous. Si vous avez plusieurs comptes EMail configurés, 
vous allez devoir remplir ceci. Si vous avez un seul compte EMail configuré, 
alors vous pouvez probablement laisser ceci tel quel. Si vous réglez un mot de 
passe personnalisé, cette boîte sera vide la prochaine fois que vous viendrez 
sur cette page de réglages. Ceci est une fonctionnalité de sécurité parce-que 
votre mot de passe personnalisé n'est pas envoyé à votre navigateur une fois 
que vous l'avez réglé. Pour modifier votre mot de passe personnalisé, entrez 
simplement un nouveau mot de passe dans la boîte. Les comptes EMail 
supplémentaires ont besoin que vous régliez ceci. Pour votre compte EMail par 
défaut, vous pouvez vider votre mot de passe personnalisé en décochant l'option 
&quot;Utiliser les réglages personnalisés&quot;.
+the password to use when checking mail for this email account. this may be the 
same as your phpgroupware password, or the server administrator may have set it 
for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to fill 
this in. if you have only one email account set up, then you can probably leave 
this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the next 
time you come to this settings page. this is a security feature because your 
custom email password is not sent to your browser after you set it. to change 
your custom password, simply enter a new password in the box. extra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
 email  fr   Le mot de passe à utiliser quand on vérifie les EMails pour 
ce compte EMail. Ceci peut être la même chose que votre mot de passe 
phpGroupWare, ou bien l'administrateur du serveur peut l'avoir configur
 é pour vous. Si vous avez plusieurs comptes EMail configurés, vous allez 
devoir remplir ceci. Si vous avez un seul compte EMail configuré, alors vous 
pouvez probablement laisser ceci tel quel. Si vous réglez un mot de passe 
personnalisé, cette boîte sera vide la prochaine fois que vous viendrez sur 
cette page de réglages. Ceci est une fonctionnalité de sécurité parce-que votre 
mot de passe personnalisé n'est pas envoyé à votre navigateur une fois que vous 
l'avez réglé. Pour modifier votre mot de passe personnalisé, entrez simplement 
un nouveau mot de passe dans la boîte. Les comptes EMail supplémentaires ont 
besoin que vous régliez ceci. Pour votre compte EMail par défaut, vous pouvez 
vider votre mot de passe personnalisé en décochant l'option &quot;Utiliser les 
réglages personnalisés&quot;.
+the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a &quot;ssl&quot; capabable version of php. 
   email  fr   Le type de serveur d'EMail auquel vous voulez accéder. 
Les serveurs d'EMail IMAP gèrent les dossiers, comme les dossiers Envoyés 
(Sent) et Poubelle (Trash). Les serveurs POP ne gèrent pas les dossiers. POP, 
POP-3, and POP3 désignent la même chose. Vous pouvez faire encrypter la 
connexion au serveur en utilisant IMAPS ou POPS, mais uniquement si le serveur 
d'EMails le supporte et si votre installation phpGroupWare dispose d'une 
version de PHP capable de faire du &quot;SSL&quot;.
+then do this  email  fr   Alors faire ceci
+then take this actions email  fr   Alors effectuer ces actions
+there is no text or other part of the email to display to the user, all 
part(s) are attachments.    email  fr   Il n'y a pas de texte ou autre 
partie de l'EMail à afficher à l'utilisateur, toutes les parties sont des 
attachements.
+there was an error trying to connect to your IMAP server.<br>Please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  fr   Il y 
a eu une erreur en essayant de se connecter à votre serveur IMAP.<br>SVP 
contactez votre administrateur pour vérifier le nom du serveur, le nom 
d'utilisateur ou le mot de passe.
+there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check 
your username and password, or contact your admin. email  fr   Il y a eu 
une erreur en essayant de se connecter à votre serveur de mail.<br>SVP, 
vérifiez votre nom et mot de passe, ou contactez votre administrateur.
+there was an error trying to connect to your POP3 server.<br>Please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  fr   Il y 
a eu une erreur en essayant de se connecter à votre serveur POP3.<br>SVP 
contactez votre administrateur pou
+this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you a) the senders name only, if a name was 
provided, b) the senders from email address, in addition to the senders name, 
or c) the senders reply to address if it is different from the senders from 
address, in addition to the senders name if it was provided. typically users 
set this to none, which will show only the senders name. if no name was 
supplied by the sender, then the senders from email address will be shown, 
whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, the from 
address is always used if the senders name is not provided.   email  fr   
Cette option confuse et souvent mal comprise est laissée depuis les origines de 
l'application EMail basée sur Aeromail par Mark Cushman. Quand vous visualisez 
une liste d'EMails dans un dossier, la colonne De devrait vous afficher a)
 le nom de l'envoyeur seulement, si un nom a été fourni, b) l'adresse EMail 
source de l'envoyeur, en plus du nom de l'envoyeur, ou c) l'adresse répondre-à 
(reply to) si elle est différente de l'adresse source de l'envoyeur, en plus du 
nom de l'envoyeur s'il a été fourni. Typiquement les utilisateurs règlent cette 
option à Aucun, ce qui va faire afficher uniquement le nom de l'envoyeur. Si 
aucun nom n'a été fourni par l'envoyeur, alors l'adresse EMail source de 
l'envoyeur sera montrée, qu'une adresse répondre-à séparée ait été fournie ou 
pas n'a pas d'effet là-dessus, l'adresse source est toujours utilisée si le nom 
de l'envoyeur n'est pas fourni.
 this data not supplied.    email  fr   Cette donnée non fournie
 this folder is empty  email  fr   Ce dossier est vide
-this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as "your full name". if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use "your full name" as your from name for 
email messages. note that "your full name" for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup. email  fr   Ceci est le nom qui 
apparaît dans la boîte Combo compte. Si vous laissez ceci vide, vos comptes 
vont avoir un nom standard comme Account[1]: Guy Martin, où Guy Martin est le 
nom que vous donnez ci-dessous comme "votre nom complet". Si vous voulez donner 
un nom spécial à un compte vous pouvez remplir ceci. Dans tous les cas, ceci 
est présent pour vous aider, vos messages vont continuer à utiliser "votre nom 
complet" comme nom source (De) pour les messages EMail. Notez que "v
 otre nom complet" pour votre compte EMail 0 est le nom que vous avez donné 
dans la configuration de phpgroupware (setup).
-this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.   email  fr   Ceci est le nom qui 
apparaît dans l'adresse source (De). Le compte EMail par défaut obtient cette 
valeur automatiquement depuis l'API phpgwapi. Les comptes supplémentaires sont 
crées avec le nom complet founir par l'API phpgwapi, vous pouvez spécifier un 
nom complet différent pour chaque compte EMail supplémentaire.
-this pref currently does nothing<br>users may have more than one email 
account. in the future it is anticipated that automatic actions may be 
performedon these accounts, such as automatic new mail checks, auto filtering, 
etc... perhaps the user may want to disable an account so that these automatic 
actions do not occur for that account. this is one possible use.<br>also, an 
admin may want to disable accounts from time to time. email  fr   CETTE 
PREFERENCE NE SERT ACTUELLEMENT A RIEN<br>Les utilisateurs peuvent avoir plus 
d'un compte EMail. Dans le futur, il est anticipé que des actions automatiques 
pourront être prises sur ces comptes, comme des vérifications automatiques 
d'arrivée de nouveau message, filtrage automatique, etc ... Peut-être 
l'utilisateur voudra désactiver un compte de telle manière que ces actions 
automatiques ne soient pas prises pour ce compte. Ceci est une utilisation 
possible.<br>De la même manière, un administrateur pourrait vouloir désactiver 
des comptes 
 de temps en temps.
-this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen. email  fr   Ceci spécifie s'il faut ou pas 
montrer le nombre de nouveaux messages dans la boîte combo des dossiers sur 
l'écran de l'index des messages.
-this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.  email  fr   Ceci spécifie s'il faut ou pas montrer 
la taille totale des dossier par défaut. Si ceci n'est pas activé, vous aurez 
un bouton qui vous autorise à afficher la taille du dossier.
-this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.  email  fr   Ce 
texte va être ajouté en bas des messages de l'utilisateur pour ce compte EMail. 
Actuellement, les tags HTML ne sont pas supportés. De plus, les messages à 
faire suivre n'auront PAS cette signature EMail ajoutée pour des raisons telles 
que cela rallonge le message, le message que l'on fait suivre a probablement sa 
propre signature EMail de l'auteur original, ce qui est l'information qui 
compte réellement.
+this is really a visual template conflict issue. the phpgw template already 
has it own css, and style sheets are cascading, subsequent css can be inherited 
by the page and totally b0rk the look of the template theme. or maybe not, only 
certain css tags are really capable of this such as the css body property, or 
the a (href) properties.   email  fr   Ceci est réellement un problème de 
conflit de modèle d'affichage. Le modèle phpGW a déjà son propre CSS, et les 
feuilles de style sont en cascade, les CSS correspondants peuvent être hérités 
par la page et METTRE EN L'AIR COMPLETEMENT l'affichage du thème du modèle. Ou 
peut-être pas, seulement certains marqueurs CSS sont vraiment capables de ceci 
comme la propriété corps (BODY), ou les propriétés A (href).
+this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as your full name. if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use your full name as your from name for 
email messages. note that your full name for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup.    email  fr   Ceci est le nom qui 
apparaît dans la boîte de sélection des comptes. Si vous laissez ceci vide, vos 
comptes auront un nom standard comme Compte[1]: François Martin, où François 
Martin est le nom que vous donnez ci-dessous comme votre nom complet. Si vous 
voulez donner un nom spécial à un compte vous pouvez remplir ceci. Dans tous 
les cas, ceci est pour votre usage, vos EMails continueront d'utiliser votre 
nom complet comme le nom De (FROM) pour les messages EMail. Notez que votre
 nom complet pour votre compte EMail 0 est le nom que vous avez donné dans le 
réglage (setup) phpgroupware.
+this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.   email  fr   Ceci est le nom qui 
apparaît dans l'adresse DE des utilisateurs. Le compte EMail par défaut obtient 
cette valeur automatiquement depuis l'API phpGW. Les comptes supplémentaires 
sont créés avec le nom complet fourni par l'API phpGW, mais vous pouvez 
spécifier un nom complet différent pour chaque compte EMail supplémentaire.
+this pref currently does nothing users may have more than one email account. 
in the future it is anticipated that automatic actions may be performed on 
these accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... 
perhaps the user may want to disable an account so that these automatic actions 
do not occur for that account. this is one possible use. also, an admin may 
want to disable accounts from time to time.    email  fr   CETTE 
PREFERENCE NE SERT ACTUELLEMENT A RIEN. Les utilisateurs peuvent avoir plus 
d'un compte EMail. Dans le futur il a été anticipé que des actions automatiques 
pourraient être prises sur ces comptes, comme des vérifications automatiques de 
nouveaux EMails entrants, du filtrage automatique, etc... L'utilisateur 
pourrait vouloir désactiver un compte pour que ces actions automatiques ne 
s'appliquent pas à ce compte. Ceci est une utilisation possible. Aussi, un 
administrateur pourrait vouloir désactiver des comptes de temps en temps.
+this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen. email  fr   Ceci spécifie si on affiche ou 
pas le nombre de nouveaux messages dans la boîte des dossiers dans la page 
d'index.
+this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.. email  fr   Ceci spécifie si on affiche ou pas la 
taille totale des dossiers par défaut. Si ceci n'est pas coché, vous aurez un 
bouton vous permettant d'afficher la taille du dossier.
+this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.  email  fr   Ce 
texte sera ajouté à la fin des EMails des utilisateurs pour ce compte EMail. 
Actuellement, les tags HTML ne sont pas supportés. Aussi, les EMails que l'on 
fait suivre n'auront pas cette signature d'EMail ajoutée à la fin pour des 
raisons telles que cela met la pagaille dans le message, la partie que l'on 
fait suivre contient probablement sa propre signature de l'auteur originel, ce 
qui est l'information qui importe le plus.
 to   email  fr   A
-to address   email  fr   Adresse destinataire
+To Address   email  fr   Adresse destinataire
 total messages email  fr   Total Messages
-trash email  fr   poubelle
-trash folder  email  fr   dossier poubelle
+trash email  fr   Poubelle
+trash folder  email  fr   Dossier poubelle
 u-wash mail folder   email  fr   Dossier d'EMail U-Wash
-u-wash mail folder - if applicable   email  fr   Dossier EMail U-Wash - 
Si Applicable
+unable to get source folder name    email  fr   Impossible d'obtenir le 
nom du dossier source
+unable to get target folder name    email  fr   Impossible d'obtenir le 
nom du dossier destinataire
+unanswered   email  fr   Non-répondu
+undeleted   email  fr   Dé-effacé
 undisclosed recipients email  fr   Destinataires cachés
 undisclosed sender   email  fr   Envoyeur caché
-undisclosed_recipients email  fr   Destinataires cachés
+unflagged   email  fr   Dé-marqué
 unknown action email  fr   Action inconnue
 unknown error email  fr   Erreur inconnue
 unknown translation  email  fr   Traduction inconnue
+unseen email  fr   Dé-vu
 use custom settings  email  fr   Utiliser les réglages personnalisés
 view as html  email  fr   Voir comme du HTML
 view formatted email  fr   Voir formaté
 view headers  email  fr   Voir les entêtes
 view unformatted    email  fr   Voir non formaté
-warn_attachment_name_dangerous email  fr   Attention: nom d'attachement 
DANGEREUX
+warn_attachment_name_DANGEROUS email  fr   warn_attachment_name_DANGEROUS
 warn_attachment_only_mail   email  fr   warn_attachment_only_mail
 warn_b64_encoded_displayable  email  fr   warn_b64_encoded_displayable
 warn_has_iframe_maybe_klez   email  fr   warn_has_iframe_maybe_klez
 warn_script_tags    email  fr   warn_script_tags
 warn_style_sheet    email  fr   warn_style_sheet
-we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features<br>a) easy, point and click 
searching,<br>b) best suited for organizations with large central addressbooks 
with many categories.<br>you can choose here which addressbook do you prefer. 
email  fr   Nous avons récemment ajouté ce nouveau carnet d'adresses de 
telle manière que les utilisateurs puissent choisir d'avoir un carnet 
d'adresses plus complexe qui offre<br>a) une recherche facile du type pointer 
et cliquer ,<br>b) mieux définie pour les organisations avec des carnets 
d'adresse centralisés très grands avec beaucoup de catégories.<br>Vous pouvez 
choisir ici quel carnet d'adresses vous préférez.
-we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).  
email  fr   Nous avons trois tailles qui nous disent comment vous afficher 
le plus efficacement possible le carnet d'adresses: 800x600 (le carnet 
d'adresses va s'afficher dans une fenêtre de 700 pixels de large), 1024x768 (ce 
sera une boîte de 800 pixels), 1200x1600 (ce sera une boîte de 900 pixels). Les 
fontes pour tout le code HTML vont être respectivement réglées à xx-petit, 
x-petit et normal (pas de réglage de fontes).
+we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features a) easy, point and click searching, b) 
best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. you can choose here which addressbook do you prefer. email  fr  
 Nous avons récemment ajouté ce nouveau carnet d'adresses pour que les 
utilisateurs puissent choisir d'avoir un carnet d'adresses plus complet avec 
des fonctionnalités telles que a) recherche pointer-cliquer facile, b) plus 
adapté pour les organisations avec des carnets d'adresses centraux avec 
beaucoup de catégories. Vous pouvez choisir ici quel carnet d'adresses vous 
préférez.
+we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).  
email  fr   Nous avons trois tailles qui nous disent comment afficher le 
carnet d'adresses le mieux possible pour vous: 800x600 (le carnet d'adresses va 
s'afficher dans une fenêtre séparée de 700 pixels de côté), 1024x768 (ce sera 
une fenêtre de 800 pixels), 1200x1600 (ce sera une fenêtre de 900 pixels). Les 
fontes pour tout le matériel HTML seront respectivement réglées à xx-petit, 
x-petit et normal (pas de réglage de fonte).
 wrote email  fr   écrivait
 you have %1 new messages!   common fr   Vous avez %1 nouveaux messages!
 you have 1 new message!    common fr   Vous avez 1 nouveau message!
 you have messages!   common fr   Vous avez des messages!
 you have no new messages    common fr   Vous n'avez pas de nouveaux 
messages!
 you must click email  fr   Vous devez cliquer
+you must click %1 for the file to actually upload   email  fr   Vous 
devez cliquer sur %1 pour que le fichier soit réellement uploadé
 your full name common fr   Votre nom complet
-your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  fr   Votre administrateur du serveur va régler les 
valeurs par défaut pour les options suivantes. Vous ne devriez jamais avoir à 
en changer aucune. Si v
 ous avez besoin d'utiliser des réglages qui sont différents des défauts pour 
les options ci-dessous, alors activez cette boîte. ELle est désactivée par 
défaut. Si vous remplissez certaines des options, mais décidez plus tard de 
revenir aux valeurs par défaut, désactiver cette boîte va effacer vos valeurs 
personnalisées et remettre les valeurs par défaut. Toutes les options suivantes 
sont d'abord réglées avec la valeur par défaut, afin que vous puissiez voir 
certains réglages ci-dessous même si vous ne les avez jamais remplis. Cette 
boîte à cocher n'est montrée que pour le compte EMail par défaut. Si vous 
réglez des comptes EMail supplémentaires, il va vous être demandé de remplir 
les options suivantes et cette boîte à cocher ne sera pas affichée, elle sera 
activée pour tous les comptes EMail supplémentaires.
+your message has been sent   common fr   Votre message a été envoyé!
+your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  fr   L'administrateur de votre serveur va régler les 
valeurs par défaut pour les options suivantes. Vous pouvez ne jamais avoir 
besoin de les changer. S
 i vous avez besoin d'utiliser des réglages qui sont différents des réglages 
par défaut pour les options ci-dessous, alors cochez cette case. Par défaut 
elle est désactivée, non cochée. Si vous remplissez certaines des options, mais 
décidez plus tard de revenir aux valeurs par défaut, décocher cette case 
effacera vos réglages personnalisés et remettra les valeurs par défaut. Toutes 
les options suivantes sont positionnées avec la valeur par défaut, donc vous 
pouvez voir certains réglages ci-dessous même si vous ne les avez jamais 
positionné. Cette case à cocher n'est affichée que pour le compte EMail par 
défaut. Si vous configurez des comptes EMail supplémentaires, il vous sera 
demandé de remplir les options suivantes et cette case à cocher ne sera pas 
affichée, elle sera cochée pour tous les comptes EMail supplémentaires.

====================================================
Index: email/setup/phpgw_en.lang
diff -u email/setup/phpgw_en.lang:1.20 email/setup/phpgw_en.lang:1.21
--- email/setup/phpgw_en.lang:1.20   Mon May 26 19:27:21 2003
+++ email/setup/phpgw_en.lang  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -1,25 +1,37 @@
+ a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  en    a 
scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. Not necessarily bad, but user may want to know. This is SCRIPT ... 
code ... SCRIPT blocks, not the "OnMouseOver" stuff.
+%1 - %2 of %3 email  en   %1 - %2 of %3
 %1 messages have been deleted email  en   %1 messages have been deleted
-(required)   email  en   (required)
 1 message has been deleted   email  en   1 message has been deleted
 1 message has been moved to  email  en   1 message has been moved to
+<b>*apply*</b> this filter   email  en   <b>*APPLY*</b> This Filter
 <b>apply all</b> filters    email  en   <b>APPLY ALL</b> Filters
+a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  en   a 
scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. Not necessarily bad, but user may want to know. This is SCRIPT ... 
code ... SCRIPT blocks, not the "OnMouseOver" stuff.
 account    email  en   account
 account name  email  en   Account Name
+account user name   email  en   Account User Name
 accounts    email  en   Accounts
 accounts:   email  en   Accounts:
 add to address book  email  en   Add to address book
-address book  email  en   Address Book
+add to addressbook   email  en   Add to addressbook
+address book  email  en   Address book
+after email  en   After
 all messages  email  en   All Messages
-and  email  en   And
+and  email  en   and
 and stop filtering   email  en   and stop filtering
+answered    email  en   answered
 apply email  en   apply
+apply filters report: email  en   Apply Filters Report:
+apr  email  en   Apr
+aqua fusion  email  en   Aqua Fusion
 arrival date  email  en   Arrival Date
 as   email  en   as
-attach file  email  en   Attach file
+attach file  email  en   Attach File
 attach signature    email  en   Attach signature
 attachment   email  en   Attachment
-bcc  email  en   Bcc
+aug  email  en   Aug
+bcc  email  en   bcc
 bcc address  email  en   Bcc Address
+before email  en   Before
 big  email  en   Big
 bigger email  en   Bigger
 biggest    email  en   Biggest
@@ -30,7 +42,9 @@
 cc   email  en   CC
 cc address   email  en   CC Address
 change font size in your e-mail pages email  en   Change Font Size in 
your E-Mail Pages
-choose for rename   email  en   choose for rename
+check flags for type of mails email  en   Check Flags for type of mails
+choose for rename   email  en   Choose for rename
+choose to rename    email  en   choose for rename
 click here for more info in a new window    email  en   click here for 
more info in a new window
 click here to continue email  en   Click here to continue
 click here to edit the settings for this email account.    email  en   
click here to edit the settings for this email account.
@@ -38,209 +52,283 @@
 company    email  en   Company
 compose    email  en   Compose
 compose message    email  en   compose message
-compose new  email  en   Compose New
+compose new  common en   Compose new
+contact your system administrator   email  en   contact your system 
administrator
 contains    email  en   Contains
 could not open this mailbox  email  en   Could not open this mailbox
-create (expert)    email  en   Create (expert)
+create (expert)    email  en   create (expert)
 create a folder    email  en   Create a folder
 current attachments (%1)    email  en   Current attachments (%1)
 custom e-mail preferences   email  en   Custom E-Mail preferences
 custom e-mail settings email  en   Custom E-Mail Settings
+debugging page email  en   Debugging Page
+dec  email  en   Dec
 default sorting order email  en   Default sorting order
+default:    common en   default:
 delete (expert)    email  en   Delete (expert)
 delete a folder    email  en   Delete a folder
+delete account common en   Delete Account
+deleted    email  en   deleted
 deleted messages (trash) folder    email  en   Deleted messages 
(Trash) folder
 deleted messages folder name  email  en   Deleted messages folder name
 deleted messages go to trash  email  en   Deleted messages go to Trash
 deleted messages saved to folder:   email  en   Deleted messages saved 
to folder:
 discard    email  en   Discard
 does not contain    email  en   Does Not Contain
+draft email  en   draft
 e-mail extra account  email  en   E-Mail Extra Account
 e-mail extra accounts email  en   E-Mail Extra Accounts
 e-mail extra accounts list   email  en   E-Mail Extra Accounts List
-e-mail folders email  en   E-Mail Folders
+e-mail filters common en   E-Mail Filters
+e-mail folders common en   E-mail Folders
 e-mail inbox filters list   email  en   E-Mail INBOX Filters List
-e-mail preferences   email  en   E-Mail preferences
-each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account onthe users summary home page.  email  en   Each 
user has a summary page which can display a variety of information. This option 
will show a small list of email messages in the INBOX of the users default 
email account onthe users summary home page.
+e-mail preferences   common en   E-Mail preferences
+each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account on the users summary home page. email  en   Each 
user has a summary page which can display a variety of information. This option 
will show a small list of email messages in the INBOX of the users default 
email account on the users summary home page.
 edit filters  email  en   Edit Filters
 email account name   email  en   Email Account Name
-email address email  en   Email address
+email address email  en   E-Mail address
 email date   email  en   Email Date
-email filters email  en   EMail Filters
-email password email  en   Email Password
+email filters email  en   Email Filters
+email password email  en   E-Mail password
 email preferences   email  en   Email Preferences
-email signature    email  en   email signature
-enable this email account   email  en   enable this email account
-enable utf-7 encoded folder names   email  en   enable UTF-7 encoded 
folder names
+email signature    email  en   E-Mail signature
+email type   common en   E-Mail Type
+enable this email account   common en   Enable this email account
+enable utf-7 encoded folder names   email  en   Enable utf-7 encoded 
folder names
+enter the search string in the text boxes   email  en   Enter the 
search string in the text boxes
+enter your default mail domain ( from: address@hidden )    admin  en   
Enter your default mail domain ( From: address@hidden )
+enter your pop admin  en   Enter your POP
+enter your smtp server hostname or ip address admin  en   Enter your SMTP 
server hostname or IP address
+enter your smtp server port  admin  en   Enter your SMTP server port
 error moving messages to    email  en   Error moving messages to
 error text not provided    email  en   error text not provided
-error: unknown message data  email  en   ERROR: Unknown Message Data
+error: unknown message data  email  en   Error: Unknown message data
 evolution style    email  en   Evolution Style
 extra accounts email  en   Extra Accounts
+extra e-mail account  common en   Extra E-Mail Account
+extra e-mail accounts common en   Extra E-Mail Accounts
 extra e-mail preferences number %1   email  en   Extra E-Mail 
preferences Number %1
-file  email  en   file
+feb  email  en   Feb
+fewer actions email  en   Fewer Actions
+fewer choices email  en   Fewer Choices
+file  email  en   File
 file attachment    email  en   File attachment
-file into   email  en   File into
+file into   email  en   File Into
 fill in as much as you can   email  en   fill in as much as you can
 filter inbox for accounts   email  en   Filter INBOX for accounts
 filter name  email  en   Filter Name
+filter name:  email  en   filter name:
 filter number email  en   Filter Number
 filter [number] and name    email  en   Filter [number] and Name
 filters    email  en   Filters
 filters list  email  en   Filters List
 flag as important   email  en   Flag as important
-folder email  en   folder
+flagged    email  en   flagged
+folder email  en   Folder
 folder maintenance   email  en   Folder Maintenance
 folder name  email  en   Folder name
 folder size  email  en   Folder Size
 folders    email  en   Folders
 for the file to actually upload    email  en   for the file to 
actually upload
-forward    email  en   forward
-from  email  en   from
+for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common en   For these items, fill only what is different 
from you default E-Mail preferences
+forward    email  en   Forward
+from  email  en   From
 from address  email  en   From Address
 get size    email  en   get size
 go   email  en   go
+go back    email  en   Go Back
 go back to   email  en   Go Back To
 header field  email  en   Header Field
 hidden email  en   hidden
 hide help   email  en   Hide Help
+html messages with the iframe tag may be klez or other worm emails.  email  
en   html messages with the IFRAME tag may be KLEZ or other worm emails.
 icon size   email  en   Icon Size
 icon theme   email  en   Icon Theme
-if &quot;deleted messages go to trash&quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot; 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders.  email  en   If &quot;Deleted 
messages go to Trash&quot; is checked, Deleted message will be sent to the 
folder name you type in this box. If this folder does not exist, it will be 
created for you automatically. Default name is &quot;Trash&quot; This will be 
your &quot;Trash&quot; folder, but it does not have to actually be called 
&quot;Trash&quot;, you can name it anything. Only works with IMAP servers, POP 
servers do not have folders.
-if &quot;sent messages folder&quot; is checked, a copy of your sent mail will 
be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot; this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  en   If 
&quot;Sent messages folder&quot; is checked, a copy of your sent mail will be 
stored in the folder name you type in this box. If this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. Default name is &quot;Sent&quot; This 
will be your &quot;Sent&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;Sent&quot;, you can name it anything. Only works with IMAP 
servers, POP servers do not have folders.
+if &quot; deleted messages go to trash &quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot;. 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders. email  en   If &quot; Deleted 
messages go to Trash &quot; is checked, Deleted message will be sent to the 
folder name you type in this box. If this folder does not exist, it will be 
created for you automatically. Default name is &quot;Trash&quot;. This will be 
your &quot;Trash&quot; folder, but it does not have to actually be called 
&quot;Trash&quot;, you can name it anything. Only works with IMAP servers, POP 
servers do not have folders.
+if &quot; sent messages folder &quot; is checked, a copy of your sent mail 
will be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot;. this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders. email  en   If 
&quot; Sent messages folder &quot; is checked, a copy of your sent mail will be 
stored in the folder name you type in this box. If this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. Default name is &quot;Sent&quot;. 
This will be your &quot;Sent&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;Sent&quot;, you can name it anything. Only works with IMAP 
servers, POP servers do not have folders.
 if applicable email  en   If Applicable
-if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.    email  en 
   If checked, a copy of your sent mail will be stored in the 
&quot;Sent&quot; folder name which you specify in the box for &quot;Sent 
messages folder&quot; Only works with IMAP servers, POP servers do not have 
folders.
-if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot;deleted messages (trash) folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  en 
  If checked, Deleted message will be sent to the &quot;Trash&quot; folder 
name which you specify in the box for &quot;Deleted messages (Trash) 
folder&quot; Only works with IMAP servers, POP servers do not have folders.
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  en  
  If checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;Sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;Sent messages folder &quot;. 
Only works with IMAP servers, POP servers do not have folders.
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder&quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  en 
  If checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;Sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;Sent messages folder&quot;. 
Only works with IMAP servers, POP servers do not have folders.
+if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot; deleted messages (trash) folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  en   
 If checked, Deleted message will be sent to the &quot;Trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot; Deleted messages (Trash) folder &quot;. 
Only works with IMAP servers, POP servers do not have folders.
 if fileto then select destination folder    email  en   if fileto then 
select destination folder
-if messages match   email  en   If Messages Match
+if messages match   email  en   If messages match
 if there is no obvious error, check your username and password first. email  
en   if there is no obvious error, check your username and password first.
 if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to &quot;cyrus or courier&quot;. technically, this means the server uses a 
dot between the different parts of the folder names, such as 
&quot;inbox.sent&quot;. the other major kind of imap server is the university 
of washington &quot;uwash&quot; imap server. it uses slashes instead of the 
dots the other servers use, and although it has a folder called 
&quot;inbox&quot;, it is not considered the &quot;namespace&quot; for the other 
folder names. the &quot;uw-maildir&quot; is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers.  email  en   If using an 
IMAP server, what kind is it, most often this option can safely be set to 
&quot;Cyrus or Courier&quot;. Technically, this means the server uses a dot 
between the different parts of the folder names, such as 
&quot;INBOX.Sent&quot;. The other maj
 or kind of IMAP server is the University of Washington &quot;UWash&quot; IMAP 
server. It uses slashes instead of the dots the other servers use, and although 
it has a folder called &quot;INBOX&quot;, it is not considered the 
&quot;Namespace&quot; for the other folder names. The &quot;UW-Maildir&quot; is 
a rare combination of the two above types. This is the least used kind of IMAP 
server. If you are unsure, ask your IT administrator. Only applies to IMAP 
servers.
 image email  en   Image
-imap server type    email  en   IMAP Server Type
-imap server type - if applicable    email  en   IMAP Server Type - If 
Applicable
-in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
en   In the email index page, the page which lists all the mails in a 
folder, mail may be sorted by date, author, size, or subject, HOWEVER all of 
these need to be ordered from first to last, this options controlls what is 
first and last. For example, if sorting by date, the newest to oldest displays 
the most recent emails first, in decending order down to the oldest emails last.
-inbox email  en   INBOX
+imap mail server hostname or ip address    admin  en   IMAP mail 
server hostname or IP address
+imap server type    common en   IMAP Server Type
+important   email  en   important
+in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
en   In the email index page, the page which lists all the mails in a 
folder, mail may be sorted by date, author, size, or subject, HOWEVER all of 
these need to be ordered from first to last, this options controlls what is 
first and last. For example, if sorting by date, the newest to oldest displays 
the most recent emails first, in decending order down to the oldest emails last.
+inbox email  en   Inbox
+input error  email  en   Input Error
 input error:  email  en   Input Error:
+it is not rfc standard to base64 encode a part of a message that is not an 
attachment. note this check is currently done after the message is already 
being viewed, it should probably stop the message from being automatically 
displayed, i.e. give a "show this" button instead.  email  en   It is not 
RFC standard to base64 encode a part of a message that is NOT an attachment. 
NOTE this check is currently done after the message is already being viewed, it 
should probably stop the message from being automatically displayed, i.e. give 
a "show this" button instead.
+jan  email  en   Jan
 javascript   email  en   Javascript
+jul  email  en   Jul
+jun  email  en   Jun
 keep  email  en   Keep
-layout 1    email  en   Layout 1
-layout 2    email  en   Layout 2
-lines email  en   lines
+keyword    email  en   keyword
+keywords    email  en   Keywords
+layout 1    common en   Layout 1
+layout 2    common en   Layout 2
+lines email  en   Lines
 list messages email  en   list messages
 long names   email  en   long names
+mail folder(uw-maildir)    email  en   Mail Folder(uw-maildir)
 mail server  email  en   Mail Server
+mail server login type admin  en   Mail server login type
 mail server type    email  en   Mail Server type
-mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 en   Mail you send will use this address as the &quot;From&quot; address. 
This may be the same as your phpGroupWare login name or the server 
administrator may have set it for you. When the recipient clicks reply, this 
address will be used. You can leave this box blank and the default value will 
be used.
+mail settings admin  en   Mail settings
+mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 en   Mail you send will use this address as the &quot;From&quot; address. 
This may be the same as your phpGroupWare login name, or the server 
administrator may have set it for you. When the recipient clicks reply, this 
address will be used. You can leave this box blank and the default value will 
be used.
+mailbox    email  en   mailbox
+manage accounts    email  en   Manage Accounts
 manage folders email  en   Manage Folders
-message list layout  email  en   Message List Layout
+mar  email  en   Mar
+message has an attachment that is some kind of script or exe file that windows 
users should be warned not to click on it. these are filenames like attachments 
the end with the usual "bad stuff", such as bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs, 
and scr email  en   Message has an attachment that is some kind of script 
or exe file that Windows users should be warned not to click on it. These are 
filenames like attachments the end with the usual "bad stuff", such as bat, 
inf, pif, com, exe, reg, vbs, and scr
+message list layout  common en   Message List Layout
 messages    email  en   Messages
+messages found in folder    email  en   Messages found in folder
 messages have been moved to  email  en   messages have been moved to
-most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them / default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  en   Most US and European users do not need to enable 
this. If this option is checked then your email server can handle folder names 
with non US-ASCII charactors in them / default is disabled, not checked. Only 
use if you are really sure you need it. Only works with IMAP servers, POP 
servers do not have folders.
+more actions  email  en   More Actions
+more choices  email  en   More Choices
+most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them/ default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  en   Most US and European users do not need to enable 
this. If this option is checked then your email server can handle folder names 
with non US-ASCII charactors in them/ Default is disabled, not checked. Only 
use if you are really sure you need it. Only works with IMAP servers, POP 
servers do not have folders.
 move down   email  en   Move Down
-move selected messages into  email  en   move selected messages into
-move this message into email  en   Move This Message into
+move selected messages into  email  en   Move Selected Messages into
+move this message into email  en   Move this message into
 move up    email  en   Move Up
 mozilla modern style  email  en   Mozilla Modern Style
 name of the mail server you want to access. should be a name like 
&quot;mail.example.com&quot;. if you leave this box blank then the default 
value will be used.    email  en   Name of the mail server you want to 
access. Should be a name like &quot;mail.example.com&quot;. If you leave this 
box blank then the default value will be used.
 new  email  en   New
 new account  email  en   New Account
 new filter   email  en   New Filter
-new messages  email  en   new messages
-newest email  en   newest
+new message  email  en   New message
+new messages  email  en   New messages
+newest common en   newest
 next message  email  en   Next Message
 no change   email  en   no change
-no error returned from server email  en   No Error Returned From Server
-no next message    email  en   No Next Message
-no previous message  email  en   No Previous Message
+no error returned from server email  en   No error returned from server
+no message found in folder '%1'    email  en   No message found in 
folder '%1'
+no next message    email  en   no next message
+no previous message  email  en   no previous message
 noia &#64; carlitus style   email  en   Noia &#64; Carlitus Style
+non-standard  email  en   Non-Standard
 not used    email  en   not used
 notify on delivery   email  en   Notify on delivery
-number email  en   Number
-oldest email  en   oldest
+nov  email  en   Nov
+number common en   Number
+number of matches:   email  en   number of matches:
+oct  email  en   Oct
+old  email  en   Old
+oldest common en   oldest
+on   email  en   On
 only needed with the university of washington &quot;uwash&quot; imap server. 
the default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
inbox, are located in a directory called &quot;mail&quot; directly under your 
&quot;home&quot; directory. this box may be left empty, which means your mail 
folders are located in your &quot;home&quot; directory, not a subdirectory. if 
your mail folders are located in a subdirectory of &quot;home&quot; then put 
the name of that subdirectory here. generally, it is not necessary to use any 
special slashes or tildes, &quot;home&quot; is always considered the base 
directory, and the slash bewteen &quot;home&quot; and the subdirectory will be 
added for you automatically, do not put the slash in this box.   email  en  
  Only needed with the University of Washington &quot;UWash&quot; IMAP server. 
The default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
INBOX, are located in a directory called &quot;mail&quot; di
 rectly under your &quot;HOME&quot; directory. This box may be left empty, 
which means your mail folders are located in your &quot;HOME&quot; directory, 
not a subdirectory. If your mail folders are located in a subdirectory of 
&quot;HOME&quot; then put the name of that subdirectory here. Generally, it is 
not necessary to use any special slashes or tildes, &quot;HOME&quot; is always 
considered the base directory, and the slash bewteen &quot;HOME&quot; and the 
subdirectory will be added for you automatically, do not put the slash in this 
box.
-or   email  en   Or
+or   common en   or
 or enter text email  en   or enter text
 organization  email  en   Organization
 persistent email server session    email  en   persistent email server 
session
 phone email  en   Phone
-please fill in everything you need   email  en   Please fill in 
everything you need
+php-imap support not installed - exiting    email  en   php-imap 
support not installed - exiting
+please fill in everything you need   email  en   Please Fill in 
everything you need
 please select a folder to rename    email  en   Please select a folder 
to rename
 please select a message first email  en   Please select a message first
 please submit a filename to attach   email  en   Please submit a 
filename to attach
 please type a folder name in the text box   email  en   Please type a 
folder name in the text box
+previous    email  en   Previous
 previous message    email  en   Previous Message
 printable   email  en   printable
 raw message  email  en   raw message
 read mail   email  en   Read Mail
 received headers    email  en   Received Headers
+recent email  en   Recent
 recipient   email  en   Recipient
 redirect    email  en   Redirect
+reject email  en   Reject
 rename (expert)    email  en   Rename (expert)
-rename a folder    email  en   Rename a folder
-reply email  en   reply
-reply all   email  en   reply all
+rename a folder    email  en   Rename a Folder
+reply email  en   Reply
+reply all   email  en   Reply All
 replyto    email  en   ReplyTo
 request delivery notification email  en   Request delivery notification
+requested filter action:    email  en   requested filter action:
 required    email  en   required
+reset email  en   Reset
 result email  en   result
+return mails during this time period  email  en   Return mails during 
this time period
 save deleted messages in folder named below  email  en   save Deleted 
messages in folder named below
 save sent messages in folder named below    email  en   save Sent 
messages in folder named below
+search for mails in these folders   email  en   Search for mails in 
these folders
+search this folder   email  en   search this folder
+section    email  en   Section
+seen  email  en   Seen
 select home email address   email  en   Select home email address
-select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message. email  en   Select this box 
if you want the text body of the message you are forwarding to appear inline in 
the body of your sent message.
+select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message email  en   Select this box 
if you want the text body of the message you are forwarding to appear inline in 
the body of your sent message
 select work email address   email  en   Select work email address
+select your mail server type  admin  en   Select your mail server type
 select your screensize for propper showing of the javascript addressbook    
email  en   Select your screensize for propper showing of the Javascript 
addressbook
 select your style for the addressbook. the traditional, simple style. or the 
new javascript enabled complex addressbook    email  en   Select your 
style for the addressbook. The traditional, simple style. Or the new javascript 
enabled complex addressbook
+send  email  en   Send
+send deleted messages to the trash   email  en   Send deleted messages 
to the trash
 send forwarded mail as quoted attachment    email  en   Send forwarded 
mail as quoted attachment
 sender email  en   Sender
 sent  email  en   sent
 sent folder  email  en   sent folder
-sent messages folder  email  en   sent messages folder
+sent messages folder  common en   Sent messages folder
 sent messages folder name   email  en   Sent messages folder name
-sent messages saved in &quot;sent&quot; folder email  en   Sent messages 
saved in &quot;Sent&quot; folder
+sent messages saved in &quot;sent&quot; folder common en   Sent messages 
saved in &quot;sent&quot; folder
 sent messages saved to folder: email  en   Sent messages saved to folder:
+sep  email  en   Sep
 settings    email  en   Settings
 short names  email  en   short names
 show help   email  en   Show Help
 show long names    email  en   Show long names
 show message  email  en   show message
 show new messages in combobox email  en   Show New Messages in ComboBox
-show new messages on main screen    email  en   show new messages on 
main screen
+show new messages on main screen    email  en   Show new messages on 
main screen
 show sender's email address with name email  en   Show sender's email 
address with name
 show short names    email  en   Show short names
 show total folder size by default   email  en   Show total folder size 
by default
 simple email  en   Simple
-size  email  en   size
+size  email  en   Size
 size larger than    email  en   Size Larger Than
 size smaller than   email  en   Size Smaller Than
 small email  en   Small
 smaller    email  en   Smaller
 smallest    email  en   Smallest
+somebody    email  en   somebody
 sort by    email  en   Sort By
 spell check  email  en   Spell Check
 standard e-mail preferences  email  en   Standard E-Mail preferences
+stop if matched    email  en   Stop if Matched
 switch accounts    email  en   Switch Accounts
-switch current folder to    email  en   switch current folder to
+switch current folder to    common en   Switch Current Folder To
+test all filters    email  en   Test All Filters
 test or apply all filters   email  en   test or apply ALL filters
+test run this filter  email  en   Test Run This Filter
 text  email  en   Text
 the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  en  
  The email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. This page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered.
 the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.  email  en   The email application offers 
different button displays, these buttons can be text, images, or both.
-the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape6 / 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  en   The email application offers different icon image themes, 
groups of images of a similar style which are used in this email application. 
Currently the available themes are images based on Evolution by Ximian and the 
Netscape6 / Mozilla browser buttons. Additional themes are anticipated and 
welcome.
+the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape7, 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  en   The email application offers different icon image themes, 
groups of images of a similar style which are used in this email application. 
Currently the available themes are images based on Evolution by Ximian and the 
Netscape7, Mozilla browser buttons. Additional themes are anticipated and 
welcome.
 the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  en   The email application offers different icon 
image themes, these icons can be big or small.
 the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  en   The login name to use when checking mail for 
this email account. This may be the same as your phpGroupWare login name, or 
the server administrator may have set it for you. If your have multiple email 
accounts set up, you will need to fill this in. If you have only one email 
account set up, then you can probably leave this alone. If you clear this 
 box, then it goes back to the default value. If you only need some custom 
settings but want this one to be the default value, then leave this box blank, 
the default value will be used, and you will see that default value in this box 
the next time you come to this preferences page.
-the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. exra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
email  en   The login name to use when checking mail for this email 
account. This may be the same as your phpGroupWare login name, or the server 
administrator may have set it for you. If your have multiple ema
 il accounts set up, you will need to fill this in. If you have only one email 
account set up, then you can probably leave this alone. If you do set a custom 
password, this box will be blank the next time you come to this settings page. 
This is a security feature because your custom email password is not sent to 
your browser after you set it. To change your custom password, simply enter a 
new password in the box. Exra email accounts require you to set this. For your 
default email account, you can clear your custom password by unchecking the 
&quot;Use Custom Settings&quot; option.
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. extra 
email accounts require you to set this. for your default email account, you can 
clear your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; 
option.    email  en   The login name to use when checking mail for 
this email account. This may be the same as your phpGroupWare login name, or 
the server administrator may have set it for you. If your have multiple em
 ail accounts set up, you will need to fill this in. If you have only one email 
account set up, then you can probably leave this alone. If you do set a custom 
password, this box will be blank the next time you come to this settings page. 
This is a security feature because your custom email password is not sent to 
your browser after you set it. To change your custom password, simply enter a 
new password in the box. Extra email accounts require you to set this. For your 
default email account, you can clear your custom password by unchecking the 
&quot;Use Custom Settings&quot; option.
+the password to use when checking mail for this email account. this may be the 
same as your phpgroupware password, or the server administrator may have set it 
for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to fill 
this in. if you have only one email account set up, then you can probably leave 
this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the next 
time you come to this settings page. this is a security feature because your 
custom email password is not sent to your browser after you set it. to change 
your custom password, simply enter a new password in the box. extra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
 email  en   The password to use when checking mail for this email 
account. This may be the same as your phpGroupWare password, or the server 
administrator may have set it for you. If your have multiple email acco
 unts set up, you will need to fill this in. If you have only one email account 
set up, then you can probably leave this alone. If you do set a custom 
password, this box will be blank the next time you come to this settings page. 
This is a security feature because your custom email password is not sent to 
your browser after you set it. To change your custom password, simply enter a 
new password in the box. Extra email accounts require you to set this. For your 
default email account, you can clear your custom password by unchecking the 
&quot;Use Custom Settings&quot; option.
 the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a &quot;ssl&quot; capabable version of php. 
   email  en   The type of mail server you want to access. IMAP mail 
servers have folders, such as the Sent and Trash folders. POP servers do not 
have folders. POP, POP-3, and POP3 are the same thing. You can have the server 
connection encrypted by using IMAPS or POPS, only if the mailserver supports it 
and if your phpGroupWare installation has a &quot;SSL&quot; capabable version 
of PHP.
 then do this  email  en   Then do this
+then take this actions email  en   Then take this actions
+there is no text or other part of the email to display to the user, all 
part(s) are attachments.    email  en   There is no text or other part 
of the email to display to the user, all part(s) are attachments.
 there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  en   
There was an error trying to connect to your IMAP server.<br>Please contact 
your admin to check the servername, username or password.
 there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check 
your username and password, or contact your admin. email  en   There was 
an error trying to connect to your mail server.<br>Please, check your username 
and password, or contact your admin.
 there was an error trying to connect to your pop3 server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  en   
There was an error trying to connect to your POP3 server.<br>Please contact 
your admin to check the servername, username or password.
-this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you<br>a) the senders name only, if a name was 
provided,<br>b) the senders from email address, in addition to the senders 
name, or<br>c) the senders reply to address if it is different from the 
senders<br>from address, in addition to the senders name if it was provided. 
typically users set this to none, which will show only the senders name. if no 
name was supplied by the sender, then the senders from email address will be 
shown, whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, 
the from address is always used if the senders name is not provided. email  en 
   This confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as Aeromail by Mark Cushman. When viewing a list of emails in a 
folder, the FROM column may show you<br>a) the senders name only, if 
 a name was provided,<br>b) the senders From email address, in addition to the 
senders name, or<br>c) the senders reply to address if it is different from the 
senders<br>from address, in addition to the senders name if it was provided. 
Typically users set this to none, which will show only the senders name. If no 
name was supplied by the sender, then the senders FROM email address will be 
shown, whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, 
the FROM address is always used if the senders name is not provided.
-this data not supplied.    email  en   this data not supplied.
-this folder is empty  email  en   this folder is empty
-this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as "your full name". if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use "your full name" as your from name for 
email messages. note that "your full name" for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup. email  en   This is the name that 
appears in the account combobox. If for leave this blank, your accounts will be 
given a standard name like Account[1]: Jane Doe, where Jane Doe is the name you 
give below as "Your full name". If you want to give an account a special name 
you can fill this in. No matter what, this is for your use, your emails will 
still use "Your full name" as your FROM name for email messages. Note that 
"Your full name" for your email account 0 is the name you gave in 
 the phpgroupware setup.
+this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you a) the senders name only, if a name was 
provided, b) the senders from email address, in addition to the senders name, 
or c) the senders reply to address if it is different from the senders from 
address, in addition to the senders name if it was provided. typically users 
set this to none, which will show only the senders name. if no name was 
supplied by the sender, then the senders from email address will be shown, 
whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, the from 
address is always used if the senders name is not provided.   email  en   
This confusing and often misunderstood option is left over from this email apps 
origins as Aeromail by Mark Cushman. When viewing a list of emails in a folder, 
the FROM column may show you a) the senders name only, if a name was prov
 ided, b) the senders From email address, in addition to the senders name, or 
c) the senders reply to address if it is different from the senders from 
address, in addition to the senders name if it was provided. Typically users 
set this to none, which will show only the senders name. If no name was 
supplied by the sender, then the senders FROM email address will be shown, 
whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, the FROM 
address is always used if the senders name is not provided.
+this data not supplied.    email  en   This data not supplied
+this folder is empty  email  en   This folder is empty
+this is really a visual template conflict issue. the phpgw template already 
has it own css, and style sheets are cascading, subsequent css can be inherited 
by the page and totally b0rk the look of the template theme. or maybe not, only 
certain css tags are really capable of this such as the css body property, or 
the a (href) properties.   email  en   This is really a visual template 
conflict issue. The phpGW template already has it own CSS, and style sheets are 
cascading, subsequent CSS can be inherited by the page and TOTALLY B0RK the 
look of the template theme. Or maybe not, only certain CSS tags are really 
capable of this such as the css BODY property, or the A (href) properties.
+this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as your full name. if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use your full name as your from name for 
email messages. note that your full name for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup.    email  en   This is the name 
that appears in the account combobox. If for leave this blank, your accounts 
will be given a standard name like Account[1]: Jane Doe, where Jane Doe is the 
name you give below as Your full name. If you want to give an account a special 
name you can fill this in. No matter what, this is for your use, your emails 
will still use Your full name as your FROM name for email messages. Note that 
Your full name for your email account 0 is the name you gave in the phpgroup
 ware setup.
 this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.   email  en   This is the name 
that appears in the users FROM address. The default mail account gets this 
value automatically from the phpgwapi. Additional accounts are created with the 
phpgwapi supplied fullname you can specify a different fullname for each extra 
email account.
-this pref currently does nothing<br>users may have more than one email 
account. in the future it is anticipated that automatic actions may be 
performedon these accounts, such as automatic new mail checks, auto filtering, 
etc... perhaps the user may want to disable an account so that these automatic 
actions do not occur for that account. this is one possible use.<br>also, an 
admin may want to disable accounts from time to time. email  en   THIS PREF 
CURRENTLY DOES NOTHING<br>Users may have more than one email account. In the 
future it is anticipated that automatic actions may be performedon these 
accounts, such as automatic new mail checks, auto filtering, etc... Perhaps the 
user may want to disable an account so that these automatic actions do not 
occur for that account. This is one possible use.<br>Also, an admin may want to 
disable accounts from time to time.
+this pref currently does nothing users may have more than one email account. 
in the future it is anticipated that automatic actions may be performed on 
these accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... 
perhaps the user may want to disable an account so that these automatic actions 
do not occur for that account. this is one possible use. also, an admin may 
want to disable accounts from time to time.    email  en   THIS PREF 
CURRENTLY DOES NOTHING Users may have more than one email account. In the 
future it is anticipated that automatic actions may be performed on these 
accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... Perhaps the 
user may want to disable an account so that these automatic actions do not 
occur for that account. This is one possible use. Also, an admin may want to 
disable accounts from time to time.
 this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen. email  en   This specifies whether or not 
to show the number of new message in the folders combo box on the index screen.
-this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.  email  en   This specifies whether or not to show 
the total size of folders by default. If this is not checked, you will be 
presented with a button allowing you to display folder size.
+this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.. email  en   This specifies whether or not to show 
the total size of folders by default. If this is not checked, you will be 
presented with a button allowing you to display folder size..
 this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.  email  en   This 
text will be appended to the bottom of the users emails for this email account. 
Currently, html tags are not supported. Also, forwarded email will NOT get this 
email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, the 
forwarded part probably has its own email sig from the original author, which 
is really the information that matters the most.
 to   email  en   To
 to address   email  en   To Address
@@ -248,31 +336,37 @@
 trash email  en   trash
 trash folder  email  en   trash folder
 u-wash mail folder   email  en   U-Wash Mail Folder
-u-wash mail folder - if applicable   email  en   U-Wash Mail Folder - If 
Applicable
+unable to get source folder name    email  en   Unable to get source 
folder name
+unable to get target folder name    email  en   Unable to get target 
folder name
+unanswered   email  en   Unanswered
+undeleted   email  en   Undeleted
 undisclosed recipients email  en   Undisclosed Recipients
 undisclosed sender   email  en   Undisclosed Sender
-undisclosed_recipients email  en   undisclosed_recipients
-unknown action email  en   UNKNOWN ACTION
-unknown error email  en   unknown error
+unflagged   email  en   Unflagged
+unknown action email  en   Unknown Action
+unknown error email  en   Unknown error
 unknown translation  email  en   unknown translation
+unseen email  en   Unseen
 use custom settings  email  en   Use custom settings
 view as html  email  en   View as HTML
-view formatted email  en   view formatted
-view headers  email  en   view headers
-view unformatted    email  en   view unformatted
+view formatted email  en   View formatted
+view headers  email  en   View headers
+view unformatted    email  en   View unformatted
 warn_attachment_name_dangerous email  en   warn_attachment_name_DANGEROUS
 warn_attachment_only_mail   email  en   warn_attachment_only_mail
 warn_b64_encoded_displayable  email  en   warn_b64_encoded_displayable
 warn_has_iframe_maybe_klez   email  en   warn_has_iframe_maybe_klez
 warn_script_tags    email  en   warn_script_tags
 warn_style_sheet    email  en   warn_style_sheet
-we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features<br>a) easy, point and click 
searching,<br>b) best suited for organizations with large central addressbooks 
with many categories.<br>you can choose here which addressbook do you prefer. 
email  en   We have recently added this new addressbook so that users can 
choose to have a more complex addressbook that features<br>a) Easy, point and 
click searching,<br>b) Best suited for organizations with large central 
addressbooks with many categories.<br>You can choose here which addressbook do 
you prefer.
+we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features a) easy, point and click searching, b) 
best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. you can choose here which addressbook do you prefer. email  en  
 We have recently added this new addressbook so that users can choose to have 
a more complex addressbook that features a) Easy, point and click searching, b) 
Best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. You can choose here which addressbook do you prefer.
 we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).  
email  en   We have three sizes that tell us how to better render the 
addressbook for you: 800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 
1024x768 (it will be a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). The fonts for 
all html stuff will be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no 
font setting).
 wrote email  en   wrote
-you have %1 new messages!   email  en   You have %1 new messages!
-you have 1 new message!    email  en   You have 1 new message!
-you have messages!   email  en   You have messages!
-you have no new messages    email  en   You have no new messages
+you have %1 new messages!   common en   You have %1 new messages!
+you have 1 new message!    common en   You have 1 new message!
+you have messages!   common en   You have messages!
+you have no new messages    common en   You have no new messages!
 you must click email  en   You must click
-your full name email  en   Your full name
+you must click %1 for the file to actually upload   email  en   You 
must click %1 for the file to actually upload
+your full name common en   Your Full Name
+your message has been sent   common en   Your message has been sent!
 your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  en   Your server administrator will set the default 
values for the following options. You may never need to change any of them. If 
you do need to use se
 ttings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. Default is disabled, not checked. If you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. All of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. This checkbox only shows 
up for the default email account. If you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email accounts.

====================================================
Index: email/setup/phpgw_da.lang
diff -u email/setup/phpgw_da.lang:1.5 email/setup/phpgw_da.lang:1.6
--- email/setup/phpgw_da.lang:1.5    Fri Oct 25 12:45:53 2002
+++ email/setup/phpgw_da.lang  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -194,11 +194,11 @@
 view formatted email  da   Se formatteret
 view headers  email  da   Se mail-headers
 view unformatted    email  da   Se uformatteret
-x messages have been deleted  email  da   %1 beskeder er slettet
+%1 messages have been deleted email  da   %1 beskeder er slettet
 you have 1 new message!    common da   Du har 1 ny besked!
 you have messages!   common da   Du har nye beskeder!
 you have no new messages    common da   Du har ingen nye beskeder!
-you have x new messages!    common da   Du har %1 nye beskeder!
+you have %1 new messages!   common da   Du har %1 nye beskeder!
 you must click email  da   Du skal klikke
 your full name common da   Dit fulde navn
 your message has been sent   common da   Din besked er blevet sendt!

====================================================
Index: email/setup/phpgw_de.lang
diff -u email/setup/phpgw_de.lang:1.14 email/setup/phpgw_de.lang:1.15
--- email/setup/phpgw_de.lang:1.14   Mon Apr 7 00:39:56 2003
+++ email/setup/phpgw_de.lang  Thu Dec 30 23:13:50 2004
@@ -1,50 +1,86 @@
+%1 messages have been deleted email  de   %1 Nachrichten wurden gelöscht
+(required)   email  de   (benötigt)
 1 message has been deleted   email  de   1 Nachricht wurde gelöscht
 1 message has been moved to  email  de   1 Nachricht wurde verschoben 
nach
 <b>apply all</b> filters    email  de   <b>ALLE</b> Filter anwenden
+a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.  email  de   Ein 
Block von Scripttags, Javascript oder ähnliches, ist in dieser HTML E-Mail 
enthalten. Dies muss nicht eine Gefahr darstellen. Der enthaltene Code könnte 
folgende Form haben. SCRIPT ... code ... SCRIPT. Es handelt sich hierbei nicht 
um "OnMouseOver".
 account    email  de   Benutzerkonto
 account name  email  de   Name des Benutzerkontos
 account user name   email  de   Benutzername
 accounts    email  de   Benutzerkonten
+accounts:   email  de   Benutzerkonten:
+add to address book  email  de   Zum Addressbuch hinzufügen
 add to addressbook   email  de   Zum Addressbuch hinzufügen
+address book  email  de   Addressbuch
+after email  de   Nach
+all messages  email  de   Alle Nachrichten
 and  email  de   und
 and stop filtering   email  de   und beende das filtern
+answered    email  de   Beantwortet
+apply email  de   anwenden
+apr  email  de   Apr
+aqua fusion  email  de   Aqua Fusion
 arrival date  email  de   Eingangsdatum
 as   email  de   als
 attach file  email  de   Datei anhängen
 attach signature    email  de   Signatur anhängen
 attachment   email  de   Anhang
-bcc  email  de   Blindkopie
+aug  email  de   Aug
+bcc  email  de   Blindkopie (bcc)
+bcc address  email  de   Bcc Adresse
+before email  de   Vor
 big  email  de   groß
+bigger email  de   größer
+biggest    email  de   sehr groß
+body  email  de   Nachricht
 both  email  de   Beides
 button type  email  de   Schaltflächentyp
-cc   email  de   Kopie
+cache server data whenever possible  email  de   Serverdaten cachen wenn 
möglich
+cc   email  de   Kopie (cc)
+cc address   email  de   Kopie Adresse
+change font size in your e-mail pages email  de   Schrift Größe in E-Mail 
ändern
+check flags for type of mails email  de   Wählen Sie die Kriterien aus
 choose for rename   email  de   Auswählen zum Umbenennen
 choose to rename    email  de   Auswählen zum umbenennen
+click here for more info in a new window    email  de   Klicken Sie 
hier für weitere Informationen in einem neuen Fenster
+click here to continue email  de   Hier klicken zum bestätigen
+click here to edit the settings for this email account.    email  de   
Klicken Sie hier um die Einstellungen für dieses E-Mail Konto zu bearbeiten
+click here to return to your home page.    email  de   Hier klicken um 
zurück zur Homepage zu gelangen
+company    email  de   Firma
 compose    email  de   Verfassen
+compose message    email  de   Nachricht verfassen
 compose new  common de   Neu verfassen
 contains    email  de   Enthält
 could not open this mailbox  email  de   Kann diese Mailbox nicht öffnen
 create (expert)    email  de   Anlegen (Experte)
 create a folder    email  de   Ordner anlegen
-create a folder email email  de   Folder anlegen
 current attachments (%1)    email  de   Momentane Anhänge (%1)
 custom e-mail preferences   email  de   Benutzerdefinierte E-Mail 
Einstellungen
-custom email settings email  de   Benutzerdefinierte Email Einstellungen
+custom e-mail settings email  de   Benutzerdefinierte Vorgaben
+debugging page email  de   Debug Seite
+dec  email  de   Dez
 default sorting order email  de   Standard Sortierung
 default:    common de   Standard:
 delete (expert)    email  de   Löschen (Experte)
 delete a folder    email  de   Ordner löschen
 delete account common de   Benutzerkonto löschen
+deleted    email  de   Gelöscht
 deleted messages (trash) folder    email  de   Ordner für gelöschte 
Nachrichten (Papierkorb)
+deleted messages folder name  email  de   Ordner Name für gelöschte 
Nachrichten
 deleted messages go to trash  email  de   Gelöschte Nachrichten kommen in 
den Papierkorb
 deleted messages saved to folder:   email  de   Ordner für gelöschte 
Nachrichten:
 discard    email  de   Verwerfen
 does not contain    email  de   Enthält nicht
+draft email  de   Entwurf
+e-mail extra account  email  de   Extra E-Mail Konto
+e-mail extra accounts email  de   Extra E-Mail Konten
 e-mail extra accounts list   email  de   Zusätzliche E-Mail 
Benutzerkonten
 e-mail filters common de   E-Mail Filter
 e-mail folders common de   E-Mail Ordner
 e-mail inbox filters list   email  de   E-Mail Eingang (INBOX) 
Filterliste
 e-mail preferences   common de   E-Mail Einstellungen
+each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account on the users summary home page. email  de   Die 
Übersichtsseite eines Benutzers kann unterschiedliche Informationen anzeigen. 
Diese Option zeigt eine kleine Anzahl von Nachrichten des Posteingangs, des 
Standard E-Mail Kontos, auf der Übersichtsseite an.
+edit filters  email  de   Filter bearbeiten
 email account name   email  de   Name des E-Mail Kontos
 email address email  de   E-Mail Adresse
 email date   email  de   E-Mail Datum
@@ -55,93 +91,154 @@
 email type   common de   E-Mail Typ
 enable this email account   common de   Diese E-Mail Konto aktivieren
 enable utf-7 encoded folder names   email  de   UTF-7 codierte 
Ordnername erlauben
+enter the search string in the text boxes   email  de   Geben Sie die 
zu suchenden Begriffe bitte ein
 enter your default mail domain ( from: address@hidden )    admin  de   
Standard EMail-Domain (Von: address@hidden)
 enter your pop admin  de   Eingaben POP
 enter your smtp server hostname or ip address admin  de   SMTP-Server 
Hostname oder IP-Adresse
 enter your smtp server port  admin  de   SMTP-Server Port
 error moving messages to    email  de   Fehler beim verschieben der 
Nachricht nach
+error text not provided    email  de   Fehlermeldung nicht verfügbar
 error: unknown message data  email  de   Fehler: unbekannte 
Nachrichent-Daten
 evolution style    email  de   Evolution Stil
+extra accounts email  de   Extra Konten
 extra e-mail account  common de   Zusätzles E-Mail Benutzerkonto
 extra e-mail accounts common de   Zusätzliche E-Mail Benutzerkonten
+extra e-mail preferences number %1   email  de   Extra E-Mail 
Einstellungen Nummer %1
+feb  email  de   Feb
 fewer actions email  de   Weniger Befehle
 fewer choices email  de   Weniger Auswahl
 file  email  de   Datei
 file attachment    email  de   Datei anhängen
 file into   email  de   Ablegen unter
+fill in as much as you can   email  de   Tragen Sie so viel wie möglich 
ein
 filter [number] and name    email  de   Filter [Nummer] und Name
 filter inbox for accounts   email  de   Filtere die INBOX folgender 
E-Mail Konten
 filter name  email  de   Filter Name
 filter number email  de   Filter Nummer
 filters    email  de   Filter
+filters list  email  de   Filter Liste
+flag as important   email  de   Als wichtig gekennzeichnet
+flagged    email  de   Markiert
 folder email  de   Ordner
 folder maintenance   email  de   Ordner Verwaltung
 folder name  email  de   Ordner Name
 folder size  email  de   Ordner Größe
 folders    email  de   Ordner
+for the file to actually upload    email  de   die Datei welche 
hochgeladen werden soll
 for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common de   Bei diesen Feldern nur etwas eintragen, wenn 
es sich vom standard E-Mail Konto unterscheidet
 forward    email  de   Weiterleiten
 from  email  de   Von
+from address  email  de   Von Adresse
 get size    email  de   Größe ermitteln
+go   email  de   gehe
+go back    email  de   Zurück
+go back to   email  de   Zurück zu
+header field  email  de   Kopfzeile
 hidden email  de   versteckt
 hide help   email  de   Hilfe ausblenden
+html messages with the iframe tag may be klez or other worm emails.  email  
de   Diese HTML E-Mail beinhaltet den IFRAME Tag, es könnte sich bei dieser 
Nachricht z. B. um KLEZ oder einen anderen Wurm handeln.
 icon size   email  de   Symbolgröße
 icon theme   email  de   Symbol Thema
+if &quot; (  email  de
+if &quot; deleted messages go to trash &quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot;. 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders. email  de   Wenn &quot;Ordner für 
gelöschte Nachrichten&quot; aktiviert wurde, werden gelöschte Nachrichten in 
den Ordner verschoben, den Sie hier angeben. Wenn dieser Ordner nicht schon 
existiert wird er automatisch angelegt. Der Standard Name des Ordners ist 
&quot;Trash&quot;, jedoch muss der Name des Ordners nicht &quot;Trash&quot; 
sein. Sie können einen beliebigen Namen für diesen Ordner vergeben. Ordner 
können nur angelegt werden in zusammenhang mit IMAP Servern, POP Server haben 
keine Ordner.
+if &quot; sent messages folder &quot; is checked, a copy of your sent mail 
will be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot;. this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders. email  de   Wenn 
&quot;Ordner für versandte Nachrichten&quot; aktiviert wurde, wird eine Kopie 
der gesendeten Nachricht in dem Ordner gespeichert, den Sie hier angeben. Wenn 
dieser Ordner nicht schon existiert wird er automatisch angelegt. Der Standard 
Name des Ordners ist &quot;Sent&quot;, jedoch muss der Name des Ordners nicht 
&quot;Sent&quot; sein. Sie können einen beliebigen Namen für diesen Ordner 
verben. Ordner können nur angelegt werden in zusammenhang mit IMAP Servern, POP 
Server haben keine Ordner.
+if &quot;deleted messages go to trash&quot; is checked, deleted message will 
be sent to the folder name you type in this box. if this folder does not exist, 
it will be created for you automatically. default name is &quot;trash&quot; 
this will be your &quot;trash&quot; folder, but it does not have to actually be 
called &quot;trash&quot;, you can name it anything. only works with imap 
servers, pop servers do not have folders.  email  de
+if &quot;sent messages folder&quot; is checked, a copy of your sent mail will 
be stored in the folder name you type in this box. if this folder does not 
exist, it will be created for you automatically. default name is 
&quot;sent&quot; this will be your &quot;sent&quot; folder, but it does not 
have to actually be called &quot;sent&quot;, you can name it anything. only 
works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  de
 if applicable email  de   Falls zutreffend
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  de  
  Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden versendete E-Mails im Ordner 
&quot;Ordner für versandte Nachrichten&quot; gespeichert. Diese Funktion steht 
nur bei IMAP Servern zur verfügung, POP Server haben keine Ordner.
+if checked, a copy of your sent mail will be stored in the &quot;sent&quot; 
folder name which you specify in the box for &quot;sent messages folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.    email  de 
   Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden gesendete Nachrichten in den 
&quot;Gesendet&quot; verschoben. Den Namen des Ordners können Sie im Feld 
&quot; Ordner für versandte Nachrichten &quot; bestimmen. Diese Funktion steht 
nur bei IMAP Servern zur verfügung, POP Server haben keine Ordner.
+if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot; deleted messages (trash) folder &quot;. 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.  email  de   
 Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden gelöschte Nachrichten in den 
&quot;Papierkorb&quot; verschoben. Den Namen des Ordners können Sie im Feld 
&quot;Ordner für gelöschte Nachrichten (Papierkorb)&quot; bestimmen. Diese 
Funktion steht nur bei IMAP Servern zur verfügung, POP Server haben keine 
Ordner.
+if checked, deleted message will be sent to the &quot;trash&quot; folder name 
which you specify in the box for &quot;deleted messages (trash) folder&quot; 
only works with imap servers, pop servers do not have folders.   email  de
 if fileto then select destination folder    email  de   Beim Ablegen 
bitte Ziel-Ordner auswählen
 if messages match   email  de   Wenn für die Nachricht gilt
+if there is no obvious error, check your username and password first. email  
de   wenn es keine offensichtliche Störung gibt, überprüfen Sie bitte Ihren 
Benutzernamen und das Passwort zuerst.
+if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to &quot;cyrus or courier&quot;. technically, this means the server uses a 
dot between the different parts of the folder names, such as 
&quot;inbox.sent&quot;. the other major kind of imap server is the university 
of washington &quot;uwash&quot; imap server. it uses slashes instead of the 
dots the other servers use, and although it has a folder called 
&quot;inbox&quot;, it is not considered the &quot;namespace&quot; for the other 
folder names. the &quot;uw-maildir&quot; is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers.  email  de   Wenn Sie 
einen IMAP Server nutzen, welche Art von IMAP Server nutzen Sie?. Meist kann 
diese Option auf &quot;Cyrus oder Courier&quot; gesetzt werden. Technisch 
gesehen benutzen &quot;Cyrus oder Courier&quot; einen "." zwischen den 
einzelnen Teilen der Ordn
 er Namen, zum Beispiel &quot;INBOX.Sent&quot;. Ein anderer wichtiger Vertreter 
aus der Familie der IMAP Server ist der University of Washington 
&quot;UWash&quot; IMAP Server. Dieser Server benutzt einen "/" anstelle eines 
".". Obwohl dieser einen Ordner hat mit dem Namen &quot;INBOX&quot; gilt dieser 
nicht als &quot;Namensbereich&quot; für die anderen Ordner. Der 
&quot;UW-Maildir&quot; ist eine seltenen Kombination beider oben genannter 
Typen von Servern. Wenn Sie unsicher sind welche Art von IMAP Server bei Ihnen 
genutzt wird, fragen Sie bitte Ihren IT Administrator.
 image email  de   Grafik
 imap mail server hostname or ip address    admin  de   IMAP 
Mail-Server Hostname oder IP Adresse
 imap server type    common de   IMAP-Servertyp
+imap server type - if applicable    email  de
+important   email  de   wichtig
+in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.   email  
de   In Ihrer E-Mail Übersichtsseite, die Seite welche alle E-Mails in einem 
Ordner auflistet, können Ihre Nachrichten sortiert angezeigt werden nach Datum, 
Author, Größe, oder Betreff. Die Sortierung kann erfolgen indem die Ansicht bei 
der ersten Nachricht in der Ansicht beginnt und mit der letzten endet. Zum 
Beispiel bewirkt eine sortierung nach Datum mit der Einstellung neueste -> 
älteste das die neuesten E-Mail Nachrichten am Anfang der Übersicht angezeigt 
werden und die ältesten am Ende.
+inbox email  de   Posteingang
 input error  email  de   Eingabefehler
+input error:  email  de   Eingabefehler:
+it is not rfc standard to base64 encode a part of a message that is not an 
attachment. note this check is currently done after the message is already 
being viewed, it should probably stop the message from being automatically 
displayed, i.e. give a "show this" button instead.  email  de   Es 
handelt sich nicht um einen RFC standard eine Nachricht base64 chiffriert zu 
versenden, wenn es sich dabei NICHT um einen Anhang handelt. Bitte beachten Sie 
das diese überprüfung zur Zeit durchgeführt wird nachdem die Nachricht geöffnet 
wurde. Die automatische Anzeige dieser Nachricht sollte stoppen und stattdessen 
ein Button angezeigt werden "anzeigen".
+jan  email  de   Jan
+javascript   email  de
+jul  email  de   Jul
+jun  email  de   Jun
 keep  email  de   Behalten
+keyword    email  de   Stichwort
 keywords    email  de   Schlüsselworte
 layout 1    common de   Layout 1
 layout 2    common de   Layout 2
 lines email  de   Zeilen
+list messages email  de   Nachrichten anzeigen
 long names   email  de   lange Namen
 mail folder(uw-maildir)    email  de   Mail Ordner (UW-Mailverzeichnis)
 mail server  email  de   Mail Server
 mail server login type admin  de   EMail-Server Logintyp
 mail server type    email  de   Typ des Mailservers
 mail settings admin  de   EMail Einstellungen
+mail you send will use this address as the &quot;from&quot; address. this may 
be the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may 
have set it for you. when the recipient clicks reply, this address will be 
used. you can leave this box blank and the default value will be used.  email 
 de   E-Mail Nachrichten welche Sie versenden benutzen diese Adresse im Feld 
&quot;Von&quot;. Dies kann die gleiche Name sein wie Ihr phpGroupWare Name, 
oder der Server Administrator hat einen Namen für Sie vergeben. Wenn der 
Empfänger auf Antworten klickt wird die hier angegebene Adresse als Antwort 
Adresse benutzt. Wenn Sie dieses Feld nicht ausfüllen wird eine Standard 
Einstellung verwendet.
 manage accounts    email  de   Benutzerkonten verwalten
 manage folders email  de   Ordner verwalten
+mar  email  de   Mär
+message has an attachment that is some kind of script or exe file that windows 
users should be warned not to click on it. these are filenames like attachments 
the end with the usual "bad stuff", such as bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs, 
and scr email  de   Diese Nachricht hat einen Anhang welcher einem SCRIPT 
oder auch einer EXE entspricht. Wenn Sie Windows benutzen überlegen Sie bitte 
genau ob Sie diese Datei anklicken/öffnen. Diese Warnung wird Ihnen angezeigt 
wenn der Anhang dieser E-Mail eine Datei mit der Endung bat, inf, pif, com, 
exe, reg, vbs oder scr ist.
 message list layout  common de   Layout der Liste der Nachrichten
 messages    email  de   Nachrichten
+messages found in folder    email  de   Nachrichten gefunden im Ordner
 messages have been moved to  email  de   Nachrichten wurden verschoben 
nach
 more actions  email  de   Mehr Befehle
 more choices  email  de   Mehr Auswahlmöglichkeiten
+most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them / default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  de
+most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them/ default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.  email  de   Die meisten Nutzen aus US und Europa benötigen 
diese Option nicht. Wenn diese Option aktiviert ist kann Ihr E-Mail Server 
Ordner Namen welche keine US-ASCII Zeichen enthalten. Als Standard ist diese 
Option nicht aktiviert. Aktivieren Sie diese Option nur wenn Sie wirklich 
sicher sind das Sie diese auch benötigen. Diese Option steht nur mit IMAP 
Servern zur Verfügung, POP Server haben keine Ordner.
 move down   email  de   Nach unten
 move selected messages into  email  de   Verschiebe ausgewählte 
Nachrichten nach
 move this message into email  de   Verschiebe diese Nachricht nach
 move up    email  de   Nach oben
 mozilla modern style  email  de   Mozilla Modern Stil
+name of the mail server you want to access. should be a name like 
&quot;mail.example.com&quot;. if you leave this box blank then the default 
value will be used.    email  de   Der Name des E-Mail-Servers welchen 
Sie kontaktieren möchten. Der Name sollte beispielesweise folgendes Format 
haben &quot;mail.beispiel.de&quot;. Wenn Sie hier keinen Namen eintragen wird 
der vorgegebene Standardwert genommen.
 new  email  de   Neu
 new account  email  de   Neues Konto
 new filter   email  de   Neuer Filter
 new message  email  de   Neue Nachricht
 new messages  email  de   Neue Nachrichten
 newest common de   neueste
+next message  email  de   Nächste Nachricht
+no change   email  de   keine änderung
 no error returned from server email  de   Der Server lieferte keine 
Fehlermeldung
+no message found in folder '%1'    email  de   Keine Nachrichten 
gefunden in Ordner '%1'
 no next message    email  de   keine weitere Nachricht
 no previous message  email  de   keine vorherige Nachricht
+noia &#64; carlitus style   email  de   Noia &#64; Carlius Style
 non-standard  email  de   nicht Standard
 not used    email  de   nicht benutzt
 notify on delivery   email  de   Benachrichtigung bei Auslieferung
+nov  email  de   Nov
 number common de   Nummer
+oct  email  de   Okt
+old  email  de   Alte
 oldest common de   älteste
+on   email  de   Vom
+only needed with the university of washington &quot;uwash&quot; imap server. 
the default value is &quot;mail&quot; which means your mail folders, other then 
inbox, are located in a directory called &quot;mail&quot; directly under your 
&quot;home&quot; directory. this box may be left empty, which means your mail 
folders are located in your &quot;home&quot; directory, not a subdirectory. if 
your mail folders are located in a subdirectory of &quot;home&quot; then put 
the name of that subdirectory here. generally, it is not necessary to use any 
special slashes or tildes, &quot;home&quot; is always considered the base 
directory, and the slash bewteen &quot;home&quot; and the subdirectory will be 
added for you automatically, do not put the slash in this box.   email  de  
  Diese Option wird benötigt wenn Sie den University of Washington 
&quot;UWash&quot; IMAP Server benutzen. Der standard Wert ist &quot;mail&quot; 
was bedeutet, Ihr E-Mail Ordner ist nicht INBOX, sondern hat den Namen &q
 uot;mail&qout; und ist direkt unter Ihrem &quot;HOME&quot; Verzeichnis 
angeordnet. Dieses Feld benötigt keine Eintrag wenn Ihr E-Mail Ordner sich in 
Ihrem &quot;HOME&quot; Verzeichnis befindet und nicht in einem 
Unterverzeichnis. Wenn Ihr Mail Ordner sich in einem Unterverzeichnis befindet 
von &quot;HOME&quot; dann müssen Sie den Namen des Unterverzeichnisses hier 
angeben. Generell ist es nicht notwendig spezielle "/" oder "~" zu 
benutzen,&quot;HOME&qout; gilt immer als das Basis Verzeichnis und ein "/" 
zwischen Ihrem &quot;HOME&quot; Verzeichnis und ihrem Unterverzeichnis wird 
automatisch hinzugefügt.
 or   common de   oder
 or enter text email  de   oder Text eingeben
-please fill in everything you need   email  de   Bitte alles ausfüllen 
das benötigt wird
+organization  email  de   Organisation
+persistent email server session    email  de   dauerhafte E-Mail 
Server Verbindung
+phone email  de   Telefon
+please fill in everything you need   email  de   Bitte tragen Sie alle 
benötigten Informationen ein
 please select a folder to rename    email  de   Bitte einen Ordner zum 
umbenennen auswählen
 please select a message first email  de   Bitte zuerst eine Nachricht 
wählen
 please submit a filename to attach   email  de   Bitte einen Dateinamen 
zum Anhängen eingeben
 please type a folder name in the text box   email  de   Bitte den 
Ordnername in das Textfeld eingeben
 previous    email  de   Vorige
+previous message    email  de   Vorige Nachricht
+printable   email  de   druckbar
 raw message  email  de   Orginal Nachricht
 read mail   email  de   Nachrichten lesen
 received headers    email  de   Empfangene Kopfzeilen (Header)
+recent email  de   Kürzlich
 recipient   email  de   Empfänger
 redirect    email  de   Weiterleiten
 reject email  de   Zurückweisen
@@ -150,11 +247,20 @@
 reply email  de   Antworten
 reply all   email  de   Allen antworten
 replyto    email  de   Antwort an
+request delivery notification email  de   Sendebestätigung anfordern
+required    email  de   benötigt
 reset email  de   Zurücksetzen
 result email  de   Ergebnis
+return mails during this time period  email  de   Nachrichten aus dem 
folgenden Zeitraum suchen
+save deleted messages in folder named below  email  de   Gelöschte 
Nachrichten speichern im unten genannten Ordner
+save sent messages in folder named below    email  de   Versendete 
Nachrichten speichern im unten genannten Ordner
+search for mails in these folders   email  de   Nach Nachrichten in 
diesem Ordner suchen
 search this folder   email  de   diesen Ordner durchsuchen
 section    email  de   Sektion
+seen  email  de   Gesehen
 select home email address   email  de   private EMail auswählen
+select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message email  de   Aktivieren Sie 
diese Box, wenn eine weitergeleitete Nachricht, in Ihrer E-Mail eingeschlossen 
werden soll.
+select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message. email  de
 select work email address   email  de   geschäftl. EMail auswählen
 select your mail server type  admin  de   EMail-Servertyp auswählen
 select your screensize for propper showing of the javascript addressbook    
email  de   Bildschirmgröße zum ordnungsgemäßen Anzeigen des neuen 
JavaScript Adressbuches auswählen
@@ -163,50 +269,101 @@
 send deleted messages to the trash   email  de   gelöschte Nachrichten 
in die Mülltonne befördern
 send forwarded mail as quoted attachment    email  de   Nachrichten als 
Zitierten Anhang (quoted attachment) weiterleiten
 sender email  de   Absender
+sent  email  de   gesenden
+sent folder  email  de   Ordner für gesendete Nachrcihten
 sent messages folder  common de   Ordner für versandte Nachrichten
+sent messages folder name   email  de   Ordner Name für versandte 
Nachrichten
 sent messages saved in &quot;sent&quot; folder common de   Versandte 
wurden im &quot;sent&quot; Ordner gespeichert
 sent messages saved to folder: email  de   Ordner für versendete 
Nachrichten:
+sep  email  de   Sep
 settings    email  de   Einstellungen
 short names  email  de   kurze Namen
 show help   email  de   Hilfe anzeigen
 show long names    email  de   Lange Namen anzeigen
+show message  email  de   nachricht anzeigen
 show new messages in combobox email  de   Anzahl neue Nachrichten in der 
Ordnerauswahl anzeigen
 show new messages on main screen    email  de   Neue Nachrichten auf 
der Startseite anzeigen
 show sender's email address with name email  de   Email-Adresse des 
Senders mit Namen anzeigen
 show short names    email  de   Kurze Namen anzeigen
+show total folder size by default   email  de   Gesamtgröße des Ordners 
immer anzeigen
+simple email  de
 size  email  de   Größe
+size larger than    email  de   Größer als
+size smaller than   email  de   Kleiner als
 small email  de   klein
+smaller    email  de   kleiner
+smallest    email  de   sehr klein
 somebody    email  de   irgendjemand
 sort by    email  de   Sortieren nach
+spell check  email  de   Rechtschreibprüfung
 standard e-mail preferences  email  de   Standard E-Mail Einstellungen
 stop if matched    email  de   Stop wenn zutreffend
 switch accounts    email  de   Konto wechseln
 switch current folder to    common de   Wechseln zum Ordner
+test all filters    email  de   Alle Filter testen
+test or apply all filters   email  de   testen oder anwenden ALLER 
Filter
 text  email  de   Text
+the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  de  
  Für die Index Seite (die Index Seite zeigt die E-Mails eines Ordeners an) 
stehen zwei unterschiedliche Layouts zur Verfügung.
+the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.  email  de   Die E-Mail Applikation stellt 
unterschiedliche Arten von Buttons zur Verfügung. Dies Buttons können angezeigt 
werden als Text, Bilder oder Text und Bild.
+the email application offers different icon image themes, groups of images of 
a similar style which are used in this email application. currently the 
available themes are images based on evolution by ximian and the netscape7, 
mozilla browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.   
email  de   Die E-Mail Applikation stellt unterschiedlich aussehende 
Gruppen von Icons/Buttons zur verfügung. Die momentan verfügbaren Icons 
basieren aud Evolution von Ximian und Mozilla Browser Buttons so wie zwei 
weiteren Themen.
+the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  de   Für die E-Mail Applikation können 
unterschiedliche Größen für die Bilder festgelegt werden. Die Größe kann 
gewählt werden zwischen Groß und Klein.
+the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  de   Ihr Login Name welcher zur Abfrage dieses 
E-Mail Kontos benötigt wird. Dieser Name kann der gleiche sein wie Ihr 
phpGroupWare Login Name, oder der Administrator hat einen anderen für Sie 
vergeben. Wenn Sie mit mehreren E-Mail Konten arbeiten müssen Sie hier einen 
Eintrag vornehmen. Falls der Inhalt dieses Feldes gelöscht wird, werden wieder 
die S
 tandard Einstellungen verwendet. Um Ihren Benutzernamen zu verwenden, jedoch 
einige der möglichen persönlichen Einstellungen zu verwenden, können Sie dieses 
Feld leer lassen und hier wird der Standard Wert verwendet.
+the password to use when checking mail for this email account. this may be the 
same as your phpgroupware password, or the server administrator may have set it 
for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to fill 
this in. if you have only one email account set up, then you can probably leave 
this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the next 
time you come to this settings page. this is a security feature because your 
custom email password is not sent to your browser after you set it. to change 
your custom password, simply enter a new password in the box. extra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the &quot;use custom settings&quot; option. 
 email  de   Ihr Passwort welches zur Abfrage dieses E-Mail Kontos 
benötigt wird. Dieses Passwort kann das gleiche sein wie Ihr phpGroupWare 
Passwort, oder der Administrator hat einen anderes für Sie vergeben. We
 nn Sie mit mehreren E-Mail Konten arbeiten müssen Sie hier einen Eintrag 
vornehmen. Wenn Sie ein eigenes Passwort eingegeben haben wird beim nächsten 
Aufrufen den der Einstellungen hier kein Wert angezeigt. Hierbei handelt es 
sich um eine Sicherheits- Funktion, da das Passwort, nachdem Sie es gesetzt 
haben nicht an den Browser gesendet wird. Um Ihr persönliches Passwort zu 
ändern, tragen Sie ein neues Passwort in das Feld ein. Für extra E-Mail Konten 
muss dieses Passwort generell angegeben werden. Für Ihr Standard E-Mail Konto 
können Sie Ihr Passwort zurücksetzen indem Sie das Feld für 
&quot;Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden&quot; deaktivieren.
+the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a &quot;ssl&quot; capabable version of php. 
   email  de   Der E-Mail Server Type welchen Sie kontaktieren. IMAP 
Mail Server haben Ordner, beipielsweise Postausgang/Sent und Papierkorb/Trash. 
POP Server haben keine Ordner. POP, POP-3 und POP3 sind hierbei identische 
Server. Sie können verschlüsselte/sichere Server Verbindungen benutzen wie 
IMAPS oder POPS, wenn Ihr Mailserver dieses unterstützt und Ihre phpGroupWare 
Installation mit einer &quot;SSL&quot; fähigen PHP version betrieben wird.
 then do this  email  de   Dann führe folgendes aus
 then take this actions email  de   Danach diesen Befehl ausführen
+there is no text or other part of the email to display to the user, all 
part(s) are attachments.    email  de   Diese Nachricht beinhaltet 
keinen Text oder andere anzuzeigende Inhalte. Diese Nachricht besteht nur aus 
einem/mehreren Anhängen.
+there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  de   Ein 
Fehler ist aufgetreten beim verbinden mit dem IMAP Server. <br> Bitte 
kontaktieren Sie den Administrator damit er Ihren Benutzernamen und das 
Passwort überprüft.
 there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check 
your username and password, or contact your admin. email  de   Die 
Verbindung zum Mailserver ist leider fehlgeschlagen.<br>Bitte prüfen sie Ihren 
Usernamen und Ihr Passwort, oder setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in 
Verbindung.
+there was an error trying to connect to your pop3 server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password. email  de   Die 
Verbindung zum POP3 Server ist leider fehlgeschlagen.<br>Bitte kontaktieren sie 
den Administrator damit dieser den Servername, Benutzername und das Passwort 
überprüft.
+this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you a) the senders name only, if a name was 
provided, b) the senders from email address, in addition to the senders name, 
or c) the senders reply to address if it is different from the senders from 
address, in addition to the senders name if it was provided. typically users 
set this to none, which will show only the senders name. if no name was 
supplied by the sender, then the senders from email address will be shown, 
whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, the from 
address is always used if the senders name is not provided.   email  de   
Diese Option wird oftmals missverstanden. Wenn Sie einen Ordner mit E-Mails 
öffnen, kann als VON folgendes angezeigt werden. a) Der Name der Senders wenn 
einer angegeben wurde. b) Vom Absender die VON E-Mail Adresse zusätzlich zum Na
 men. c) Die Antwort E-Mail Adresse des Absenders wenn diese sich unterscheidet 
von der VON Adresse zusätzlich zum Namen. Meist setzen Benutzer diese Auswahl 
auf &quot;keine&quot;, was bedeutet, dass nur der Name des Absenders angezeigt 
wird. Wenn kein Name vom Absender geliefert wurde, wird die VON E-Mail Adresse 
angezeigt. Auch wenn eine seperate Antwortadresse geliefert wurde hat dies 
keinen Einfluss hier rauf, da die VON Adresse immer benutzt wird wenn kein Name 
vorhanden ist.
+this confusing and often misunderstood option is left over from this email 
apps origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a 
folder, the from column may show you<br>a) the senders name only, if a name was 
provided,<br>b) the senders from email address, in addition to the senders 
name, or<br>c) the senders reply to address if it is different from the 
senders<br>from address, in addition to the senders name if it was provided. 
typically users set this to none, which will show only the senders name. if no 
name was supplied by the sender, then the senders from email address will be 
shown, whether a seperate reply to address is provided has no effect on this, 
the from address is always used if the senders name is not provided. email  de
 this data not supplied.    email  de   Diese Daten wurden nicht 
eingetragen
 this folder is empty  email  de   Dieser Ordner ist leer
+this is really a visual template conflict issue. the phpgw template already 
has it own css, and style sheets are cascading, subsequent css can be inherited 
by the page and totally b0rk the look of the template theme. or maybe not, only 
certain css tags are really capable of this such as the css body property, or 
the a (href) properties.   email  de   Diese Nachricht kann zu einen 
Konflikt mit der Darstellung in phpGroupWare führen. Das phpGroupWare Template 
benutzt ein eigenes CSS Stylesheet und das ausführen eines anderen Stylesheets 
kann das gewohnte aussehen dieser Applikation total verändern.
+this is the name that appears in the account combobox. if for leave this 
blank, your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, 
where jane doe is the name you give below as your full name. if you want to 
give an account a special name you can fill this in. no matter what, this is 
for your use, your emails will still use your full name as your from name for 
email messages. note that your full name for your email account 0 is the name 
you gave in the phpgroupware setup.    email  de   Dies ist der Name 
welcher erscheint in der Auswahlbox für Ihre E-Mail Konten. Wenn Sie hier 
keinen Eintrag vornehmen, wird Ihrem Konto ein Standard Namen zugeordnet, 
beipielsweise Konto[0]: Max Muster, wobei Max Muster Ihr vollständiger Name aus 
Ihrem phpGroupWare Konto ist. Falls Sie Ihrem Konto einen eigenen Namen 
vergeben möchten, tragen Sie den Namen bitte hier ein. Der hier vergebene 
Kontenname dient nur zu Ihrer eigenen Identifikation Ihres Benutzerkontos. Für 
versendete E-
 Mails wird als ABSENDER der Name verwendet welchen Sie als E-Mail Adresse 
eingegeben haben.
+this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.   email  de   Dies ist der Name 
der angezeigt wird als die VON Adresse des Benutzers. Die Standard E-Mail 
Konten erhalten diesen Wert automatisch. Zusätzliche Konten welche erstellt 
werden können für jedes Konto einen unterschiedlichen Namen besitzen.
+this pref currently does nothing users may have more than one email account. 
in the future it is anticipated that automatic actions may be performed on 
these accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... 
perhaps the user may want to disable an account so that these automatic actions 
do not occur for that account. this is one possible use. also, an admin may 
want to disable accounts from time to time.    email  de
+this pref currently does nothing<br>users may have more than one email 
account. in the future it is anticipated that automatic actions may be 
performedon these accounts, such as automatic new mail checks, auto filtering, 
etc... perhaps the user may want to disable an account so that these automatic 
actions do not occur for that account. this is one possible use.<br>also, an 
admin may want to disable accounts from time to time. email  de
+this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen. email  de   Hiermit können Sie aktivieren 
ob die Anzahl neuer Nachrichten in der Orderübersicht angezeit werden soll auf 
der Hauptseite.
+this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size.. email  de   Die Gesamtgröße des Ordners kann in der 
Standardansicht angezeigt werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren wird 
Ihnen ein Button angezeigt mit welchen Sie in der Standardansicht die 
Ordnergröße amzeigen können.
+this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.  email  de   
Dieser Text wird für dieses E-Mail Konto ans Ende der E-Mail mit angefügt. Zur 
Zeit werden keine HTML Tags unterstützt. An weitergeleitete E-Mails wird keine 
Signatur angefügt, da diese sonst in Ihrem original Zustand verändert werden. 
Der Grund dafür das keine Signatur angefügt wird ist, dass möglicherweise eine 
Signatur vom original Author der E-Mail vorhanden ist und diese wirklich 
wichtige Informationen enthält.
 to   email  de   An
+to address   email  de   An Adresse
 total messages email  de   Nachrichten insgesamt
+trash email  de   papierkorb
+trash folder  email  de   papierkorb ordner
 u-wash mail folder   email  de   U-Wash Mail Ordner
+u-wash mail folder - if applicable   email  de
+unable to get source folder name    email  de   Kann Ursprünglichen 
Ordnernamen nicht finden
+unable to get target folder name    email  de   Konnte Ziel Ordnernamen 
nicht finden
+unanswered   email  de   Unbeantwortet
+undeleted   email  de   Nicht gelöscht
+undeletedlang email  de
 undisclosed recipients email  de   Verborgene Empfänger
 undisclosed sender   email  de   Verborgener Absender
+unflagged   email  de   Keine Markierung
 unknown action email  de   Unbekannter Befehl
 unknown error email  de   Unbekannter Fehler
+unknown translation  email  de   unbekannte übersetzung
+unseen email  de   Nicht gesehen
 use custom settings  email  de   Benutzerdefinierte Einstellungen 
verwenden
 view as html  email  de   Als HTML formatiert anzeigen
 view formatted email  de   formatiert anzeigen
 view headers  email  de   Kopfzeilen (Header) anzeigen
 view unformatted    email  de   unformatiert anzeigen
+warn_attachment_only_mail   email  de
+warn_script_tags    email  de
+we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features a) easy, point and click searching, b) 
best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. you can choose here which addressbook do you prefer. email  de  
 Es stehen Ihnen zwei Arten von Adressbüchern zur verfügung. Ein 
&quot;einfaches&quot; Adressbuch und ein &quot;komplexes&quot; Adressbuch. Das 
&quot;komplexe&quot; ist für grössere Organisation besser geeignet, da es eine 
einfachere Auswahl ermöglicht.
+we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features<br>a) easy, point and click 
searching,<br>b) best suited for organizations with large central addressbooks 
with many categories.<br>you can choose here which addressbook do you prefer. 
email  de
+we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).  
email  de   Sie können zwischen 3 größen wählen in welchen Ihr Adressbuch 
angezeigt werden soll. 800x600 (das Addressbuch wird angezeigt in einem 700 
pixel breiten Fenster), 1024x768 (breite des Fensters 700 pixel) und 1200x1600 
(900 pixel breites Fenster). Die Schriftgröße in den Fenstern wird hierbei 
dargestellt als sehr klein/xx-small, klein/x-small und normal(keine skalierung),
 wrote email  de   schrieb
-%1 messages have been deleted email  de   %1 Nachrichten wurden gelöscht
+you have %1 new messages!   common de   Sie haben %1 neue Nachrichten!
 you have 1 new message!    common de   Sie haben 1 neue Nachricht
 you have messages!   common de   Sie haben neue Nachrichten
-you have messages! common   de   de
 you have no new messages    common de   Keine neuen Nachrichten
-you have %1 new messages!   common de   Sie haben %1 neue Nachrichten!
+you must click email  de   Sie müssen klicken
 you must click %1 for the file to actually upload   email  de   Sie 
müssen auf %1 klicken um die Datei tatsächlich zu übertragen
 your full name common de   Ihr vollständiger Name
-your message has been sent   common de   Ihre Nachricht wurde versandt
+your message has been sent   common de   Ihre Nachricht wurde versendet!
+your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  de   Ihr Server Administrator wird normalerweise 
Standard- Einstellungen wählen für die folgenden Optionen. Vermutlich müssen 
Sie niemals diese Einstell
 ungen ändern. Falls Sie andere als die vorgegebenen, unten aufgeführten 
Einstellungen benötigen, dann aktivieren Sie diese hier. Als Standard sind 
diese persönlichen Einstellungen nicht aktiviert. Wenn Sie persönliche 
Einstellungen vorgenommen haben und sich später entscheiden wieder die Standard 
Einstellungen zu benutzen, deaktivieren Sie das Feld für Ihre persönlichen 
Einstellungen. Die persönliche Einstellungen werden dann gelöscht und es werden 
wieder die Standard Einstellungen genutzt. Für alle folgende Optionen werden 
die Werte der Standard- Einstellungen genommen, soweit diese konfiguriert sind. 
Dies bedeutet das Werte eingetragen sind obwohl Sie hier noch nie etwas 
konfiguriert haben. Diese Box zum aktivieren der persönlichen Einstellungen ist 
nur für Ihr Standard E-Mail Konto vorhanden. Für extra E-Mail Konten müssen 
alle Einstellungen von Ihnen vorgenommen werden. Es gibt für extra E-Mail 
Konten keine Standard Einstellungen.

====================================================
Index: phpgw_pl.lang
1 message has been deleted   email  pl   Usuniêto 1 wiadomo¶æ
1 message has been moved to   email  pl   1 komunikat przesuniêto do
<b>apply all</b> filters    email  pl   <b>W£¡CZ WSZYSTKIE</b> filtry
account email  pl   Konto
account user name    email  pl   Nazwa konta u¿ytkownika
add to addressbook   email  pl   Dodaj do ksi±¿ki adresowej
and   email  pl   i
arrival date  email  pl   Data dostarczenia
as   email  pl   jako
attach file   email  pl   Do³±cz plik
attach signature    email  pl   Do³±cz sygnaturkê
attachment   email  pl   Za³±cznik
bcc   email  pl   UDW
cc   email  pl   DW
choose to rename    email  pl
compose email  pl   Utwórz
compose new   common pl   Utwórz now±
contains    email  pl   Zawiera
could not open this mailbox   email  pl
create (expert) email  pl
create a folder email  email  pl
current attachments   email  pl   Za³±czniki
custom e-mail preferences    email  pl   Ustawienia w³asne konta e-mail
custom email settings  email  pl   Ustawienia u¿ytkownika
default sorting order  email  pl   Domy¶lny porz±dek sortowania
default:    common pl   domy¶lne:
delete (expert) email  pl
delete a folder email  pl   Usuñ folder
delete account common pl   Usuñ konto
deleted messages (trash) folder email  pl   Folder na usuwane wiadomo¶ci 
(kosz)
deleted messages go to trash  email  pl   Przenosiæ usuwane wiadomo¶ci do 
kosza?
discard email  pl
does not contain    email  pl   Nie zawiera
e-mail extra accounts list   email  pl
e-mail filters common pl   Filtry E-mail
e-mail folders common pl   Foldery e-mail
e-mail inbox filters list    email  pl
e-mail preferences   common pl   Ustawienia e-mail
email account name   email  pl   Nazwa konta
email address  email  pl   Adres e-mail
email date   email  pl   Data emaila
email filters  email  pl   Filtry pocztowe
email password email  pl   Has³o
email preferences    email  pl   Preferencje
email signature email  pl   Sygnaturka
email type   common pl   Typ e-mail
enable this email account    common pl   Uaktywnij to konto
enable utf-7 encoded folder names    email  pl   Uaktywnij kodowanie 
UTF-7 nazw folderów
enter your default mail domain ( from: address@hidden ) admin  pl   Podaj 
nazwê swojej domeny (address@hidden)
enter your pop admin  pl   Podaj dane swojego POP
enter your smtp server hostname or ip address  admin  pl   Podaj nazwê 
hosta serwera SMTP lub adres IP
enter your smtp server port   admin  pl   Podaj port serwera SMTP
error moving messages to    email  pl
error: unknown message data   email  pl
extra e-mail account  common pl   Dodatkowe konto e-mail
extra e-mail accounts  common pl   Dodatkowe konta e-mail
fewer actions  email  pl
fewer choices  email  pl   Mniejszy wybór
file  email  pl   Plik
file into    email  pl
filter [number email  pl
firstname    email  pl   Imiê
folder email  pl   Folder
folder maintenance   email  pl
folder name   email  pl   Nazwa folderu
folder size   email  pl
folders email  pl   Foldery
for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common pl
forward email  pl   Przeka¿
from  email  pl   Od
hidden email  pl   ukryte
if applicable  email  pl   Je¶li wybrano
if fileto then select destination folder    email  pl
if messages match    email  pl   Je¶li wiadomo¶æ pasuje
image  email  pl   Obrazek
imap mail server hostname or ip address admin  pl   Nazwa hosta lub adres 
IP serwera IMAP
imap server type    common pl   Typ serwera IMAP
keep  email  pl
keywords    email  pl
lastname    email  pl   Nazwisko
layout 1    common pl   Uk³ad 1
layout 2    common pl   Uk³ad 2
lines  email  pl
long names   email  pl   d³ugie nazwy
mail folder(uw-maildir) email  pl   Katalog poczty (uw-maildir)
mail server   email  pl   Serwer pocztowy
mail server login type admin  pl   Rodzaj logowania do serwera pocztowego
mail server type    email  pl   Typ serwera pocztowego
mail settings  admin  pl   Ustawienia email
manage accounts email  pl   Zarz±dzaj kontami
manage folders email  pl   Zarz±dzaj folderami
message list layout   common pl   Uk³ad listy wiadomo¶ci
messages    email  pl   Wiadomo¶ci
messages have been moved to   email  pl
more actions  email  pl
more choices  email  pl   Szerszy wybór
move down    email  pl   Przesuñ w dó³
move selected messages into   email  pl   Przenie¶ zaznaczone wiadomo¶ci 
do
move this message into email  pl
move up email  pl   Przesuñ w górê
new   email  pl   Nowe
new account   email  pl   Nowe konto
new filter   email  pl   Nowy filtr
new message   email  pl   Nowa wiadomo¶æ
newest common pl   Najnowsze
no error returned from server  email  pl
no next message email  pl   Nie ma nastêpnych wiadomo¶ci
no previous message   email  pl   Nie ma poprzednich wiadomo¶ci
non-standard  email  pl   Niestandardowe
number common pl
number.1    email  pl   Numer 1
number.2    email  pl   Numer 2
number.3    email  pl   Numer 3
oldest common pl   Najstarsze
or   common pl   lub
or enter text  email  pl   lub podaj tekst
please fill in everything you need   email  pl   Proszê wype³niæ 
poprzebne pola
please select a folder to rename    email  pl
please select a message first  email  pl   Proszê najpierw wybraæ wiadomo¶æ
please type a folder name in the text box    email  pl
previous    email  pl   Poprzednia
raw message   email  pl
read mail    email  pl
redirect    email  pl   Przekieruj
reject email  pl   Odrzuæ
rename (expert) email  pl
rename a folder email  pl   Zmiana nazwy folderu
reply  email  pl   Odpowiedz
reply all    email  pl   Odpowiedz wszystkim
replyto email  pl   Odpowiedz do
reset  email  pl   Skasuj
result email  pl
search this folder   email  pl
section email  pl   Sekcja
select home email address    email  pl   Wybierz adres prywatny
select work email address    email  pl   Wybierz adres s³u¿bowy
select your mail server type  admin  pl   Wybierz typ Twojego serwera 
pocztowego
send  email  pl   Wy¶lij
send deleted messages to the trash   email  pl   Przenosiæ usuniête 
wiadomo¶ci do kosza?
sent messages folder  common pl   Folder na wys³ane wiadomo¶ci
sent messages saved in "sent" folder  common pl   Przeno¶ wys³ane 
wiadomo¶ci do folderu ,,Wys³ane\'\'
short names   email  pl
show new messages on main screen    email  pl   Wy¶wietlaæ nowe 
wiadomo¶ci na stronie g³ównej?
show sender's email address with name  email  pl
show sender\'s email address with name email  pl   Poka¿ adres nadawcy w 
polu
size  email  pl   Rozmiar
somebody    email  pl
sort by email  pl   Sortuj wg
standard    email  pl   Standardowe
standard e-mail preferences   email  pl   Ustawienia standardowe konta 
e-mail
stop if matched email  pl
switch accounts email  pl   Zmieñ konto
switch current folder to    common pl   Zmieñ bie¿±cy folder na
then take this actions email  pl
there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password.  email  pl   
Wyst±pi³ b³±d przy próbie po³±czenia siê z Twoim serwerem IMAP.<br>Proszê 
sprawdziæ nazwê u¿ytkownika i has³o lub skontaktowaæ siê z administratorem.
there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check your 
username and password, or contact your admin.  email  pl   Wyst±pi³ b³±d 
przy próbie po³±czenia siê z Twoim serwerem pocztowym.<br>Proszê sprawdziæ 
nazwê u¿ytkownika i has³o lub skontaktowaæ siê z administratorem.
this data not supplied. email  pl
this folder is empty  email  pl   Ten folder jest pusty
to   email  pl   Do
total messages email  pl   Wszystkich wadomo¶ci
u-wash mail folder   email  pl
undisclosed recipients email  pl   Ukryci odbiorcy
undisclosed sender   email  pl   Ukryty nadawca
unknown action email  pl
unknown error  email  pl
use custom settings   email  pl   U¿yj ustawieñ u¿ytkownika
view as html  email  pl
view formatted email  pl   Poka¿ formatowane
view headers  email  pl   Poka¿ nag³ówki
view unformatted    email  pl   Poka¿ bez formatowania
%1 messages have been deleted  email  pl   Usuniêto %1 wiadomo¶ci
you have 1 new message! common pl   Masz 1 now± wiadomo¶æ
you have messages!   common pl   Masz wiadomo¶æ!
you have no new messages    common pl   Nie masz wiadomo¶ci
you have %1 new messages!    common pl   Masz %1 nowych wiadomo¶ci
your full name common pl   Twoja pe³na nazwa
your message has been sent   common pl   Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana!

====================================================
Index: phpgw_tr.lang
%1 - %2 of %3  email  tr   %1 - %2 ün %3
%1 messages have been deleted  email  tr   %1 mesajlar silindi
1 message has been deleted   email  tr   1 mesaj silindi
1 message has been moved to   email  tr   1 mesaj taþýndý
<b>*apply*</b> this filter   email  tr   <b>*UYGULA*</b> Bu Filtre
<b>apply all</b> filters    email  tr   <b>HEPSÝNÝ UYGULA</b> Filter
a scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. not necessarily bad, but user may want to know. this is script ... 
code ... script blocks, not the "onmouseover" stuff.   email  en   a 
scrips tag block of code, javascript or otherwise, is in an inline html 
message. Not necessarily bad, but user may want to know. This is SCRIPT ... 
code ... SCRIPT blocks, not the "OnMouseOver" stuff.
account email  tr   hesap
account name  email  tr   Hesap Adý
account user name    email  tr   Hesap Kullanýcý Adý
accounts    email  tr   Hesaplar
accounts:    email  tr   Hesaplar:
add to address book   email  tr   Adres defterine ekle
add to addressbook   email  tr   Adres defterine ekle
address book  email  tr   Adres Defteri
after  email  tr   Sonra
all messages  email  tr   Bütün Mesajlar
and   email  tr   ve
and stop filtering   email  tr   ve filtrelemeyi durdur
answered    email  tr   cevaplandý
apply  email  tr   uygula
apply filters report:  email  tr   Filtre raporlarýný uygula:
apr   email  tr   Nisan
aqua fusion   email  tr   Aqua Fusion
arrival date  email  tr   Varýþ tarihi
as   email  tr   gibi
attach file   email  tr   Dosya ekle
attach signature    email  tr   Ýmza ekle
attachment   email  tr   Eklenti
aug   email  tr   Aðustos
bcc   email  tr   bcc
bcc address   email  tr   Bcc Adres
before email  tr   Önce
big   email  tr   Büyük
bigger email  tr   Daha Büyük
biggest email  tr   En Büyük
body  email  tr   Gövde
both  email  tr   Birlikte
button type   email  tr   Buton çeþidi
cache server data whenever possible   email  tr   cache server data 
müsait olduðunda
cc   email  tr   CC
cc address   email  tr   CC Adres
change font size in your e-mail pages  email  tr   E-Mail Sayfalarýnýzdaki 
Font Büyüklüðünü Deðiþtirin
check flags for type of mails  email  tr   Maillerin çeþidi için 
bayraklarý kontrol et
choose for rename    email  tr   Yeniden adlandýr için seç
choose to rename    email  tr   yeniden adlandýr için seç
click here for more info in a new window    email  tr   yeni bir 
pencerede daha fazla bilgi edinmek için burayý týkla
click here to continue email  tr   Devam etmek için burayý týkla
click here to edit the settings for this email account. email  tr   Bu 
hesabýn ayarlarýný düzenlemek için burayý týklayýn.
click here to return to your home page. email  tr   Anasayfaya dönmek için 
burayý týklayýn.
company email  tr   Þirket
compose email  tr   Yazmak
compose message email  tr   mesaj yaz
compose new   common tr   yeni yaz
contains    email  tr   Kapsamalar
could not open this mailbox   email  tr   Mail kutusu açýlamadý
create (expert) email  tr   oluþtur (geliþmiþ)
create a folder email  tr   Dizin oluþtur
current attachments (%1)    email  tr   En son eklentiler (%1)
custom e-mail preferences    email  tr   Varsayýlan E-Mail özellikleri
custom e-mail settings email  tr   Varsayýlan E-Mail Ayarlarý
debugging page email  tr   Hata ayýklama sayfasý
dec   email  tr   Aralýk
default sorting order  email  tr   Varsayýlan sýralama yöntemi
default:    common tr   varsayýlan:
delete (expert) email  tr   Sil (Geliþmiþ)
delete a folder email  tr   Dizin Sil
delete account common tr   Hesabý Sil
deleted email  tr   Silindi
deleted messages (trash) folder email  tr   Silinen Mesajlar (Çöplük) dizin
deleted messages folder name  email  tr   Silinen mesajlarýn klasör adý
deleted messages go to trash  email  tr   Silinmiþ mesajlar çöpe gider
deleted messages saved to folder:    email  tr   Silinen Mesajlarýn 
kaydedileceði yer:
discard email  tr   Çýkarmak
does not contain    email  tr   Ýçermez
draft  email  tr   taslak
e-mail extra account  email  tr   Ekstra E-Mail Hesabý
e-mail extra accounts  email  tr   Ekstra E-Mail Hesaplarý
e-mail extra accounts list   email  tr   Ekstra E-Mail Hesaplarý Listesi
e-mail filters common tr   E-Mail Filtreleri
e-mail folders common tr   E-mail Dizinleri
e-mail inbox filters list    email  tr   E-Mail GELEN KUTUSU Filtre 
Listesi
e-mail preferences   common tr   E-Mail özellikleri
each user has a summary page which can display a variety of information. this 
option will show a small list of email messages in the inbox of the users 
default email account on the users summary home page.  email  tr   Her 
kullanýcý bilginin çeþidini gösteren bir özet sayfasýna sahiptir. Bu seçenek 
kullanýcý özet anasayfasý üzerindeki kullanýcý varsayýlan E-mail hesabýnýn 
gelen kutusundaki E-mail mesajlarýnýn küçük bir listesini gösterir.
edit filters  email  tr   Filtre düzenle
email account name   email  tr   Email hesap adý
email address  email  tr   E-Mail adresleri
email date   email  tr   Email Tarihi
email filters  email  tr   Email Filtreleri
email password email  tr   E-Mail þifreleri
email preferences    email  tr   Email Özellikleri
email signature email  tr   E-Mail imzasý
email type   common tr   E-Mail Çeþidi
enable this email account    common tr   Bu email hesabýný aktf et
enable utf-7 encoded folder names    email  tr   utf-7 kodlanmýþ dizin 
isimlerini aktif et
enter the search string in the text boxes    email  tr   Aranacak 
kelimeyi metin kutusuna girin
enter your default mail domain ( from: address@hidden ) admin  tr   
Varsayýlan mail domaininizi girin ( Kimden: address@hidden )
enter your pop admin  tr   POP’ u girin
enter your smtp server hostname or ip address  admin  tr   SMTP sunucu 
adýný veya IP adresini girin
enter your smtp server port   admin  tr   SMTP sunucu portunuzu girin
error moving messages to    email  tr   Mesaj taþýnýrken hata oluþtu
error text not provided email  tr   desteklenmeyen metin hatasý
error: unknown message data   email  tr   Hata: Bilinmeyen mesaj verisi
evolution style email  tr   Evrim Stili
extra accounts email  tr   Ekstra Hesaplar
extra e-mail account  common tr   Ekstra E-Mail Hesabý
extra e-mail accounts  common tr   Eksra E-Mail Hesaplarý
extra e-mail preferences number %1   email  tr   Ekstra E-Mail 
özellikleri Numarasý %1
feb   email  tr   Þubat
fewer actions  email  tr   Daha az faaliyet
fewer choices  email  tr   Daha az seçim
file  email  tr   Dosya
file attachment email  tr   Dosya Ekle
file into    email  tr   Dosya içine
fill in as much as you can   email  tr   Mümkün olduðunca doldur
filter inbox for accounts    email  tr   Hesaplar için GELEN KUTUSUNU 
filtrele
filter name   email  tr   Filtre adý
filter name:  email  tr   filte adý:
filter number  email  tr   Filtre Numarasý
filter [number] and name    email  tr   Filtre [numara] ve Ad
filters email  tr   Filtreler
filters list  email  tr   Filtre Listeleri
flag as important    email  tr   Önemli bayrak
flagged email  tr   Bayraklandý
folder email  tr   Klasör
folder maintenance   email  tr   Klasör Bakýmý
folder name   email  tr   Klasör ismi
folder size   email  tr   Klasör boyutu
folders email  tr   Klasörler
for the file to actually upload email  tr   dosya için yükleme
for these items, fill only what is different from you default e-mail 
preferences    common tr   Bu nesneler için, sadece senin varsayýlan 
E-mail özelliklerinden farklý olanlarý doldur
forward email  tr   Ýlet
from  email  tr   Kimden
from address  email  tr   Hangi Adresten
get size    email  tr   boyutlandýrmak
go   email  tr   git
go back email  tr   Geri Dön
go back to   email  tr   Geri Dön Kime
header field  email  tr   Sayfa Baþlýðý Alaný
hidden email  tr   gizli
hide help    email  tr   Yardýmý gizle
html messages with the iframe tag may be klez or other worm emails.  email  
tr   html mesajlar ile IFRAME etiketi belki KLEZ veya solucan email olabilir.
icon size    email  tr   Ýcon Boyutu
icon theme   email  tr   Ýcon Temasý
if " deleted messages go to trash " is checked, deleted message will be sent to 
the folder name you type in this box. if this folder does not exist, it will be 
created for you automatically. default name is "trash". this will be your 
"trash" folder, but it does not have to actually be called "trash", you can 
name it anything. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders. email  tr   Eðer " Silinen mesajlar çöpe giderse " iþaretle, 
Silinen mesajlar belirlediðin klasöre yollanacak. Eðer bu klasör yoksa, bu 
senin için otomatik olarak oluþturulacak. Varsayýlan isim "Çöplük". Bu "Çöplük" 
dizinin olacak, bunu "Çöplük" olarak isimlendirmek zorunda deðilsin, herhangi 
bir isim verebilirsin. Sadece IMAP sunucularda çalýþýr, POP sunucularý 
dizinlere sahip deðildir.
if " sent messages folder " is checked, a copy of your sent mail will be stored 
in the folder name you type in this box. if this folder does not exist, it will 
be created for you automatically. default name is "sent". this will be your 
"sent" folder, but it does not have to actually be called "sent", you can name 
it anything. only works with imap servers, pop servers do not have folders. 
email  tr   Eðer " Yollanmýþ mesajlar klasörü " kontrol edildiyse, 
gönderdiðin mailin bir kopyasý da bu kutuda ismini yazdýðýn klasörde 
saklanacaktýr. Eðer bu klasör yoksa , bu senin için otomatik olarak 
oluþturulacak. Bu klasörün varsayýlan ismi "Yollananlar" olacak . Bu senin 
"Yollananlar" klasörün olacak, aslýnda bu klasörü "Yollananlar" klasörü olarak 
adlandýrmak zorunda deðilsin, herhangi bir isim yazabilirsin . Sadece IMAP 
sunucularda çalýþýr, POP sunucularý dizinlere sahip deðildir.
if applicable  email  tr   Uygulanabilirse
if checked, a copy of your sent mail will be stored in the "sent" folder name 
which you specify in the box for "sent messages folder ". only works with imap 
servers, pop servers do not have folders. email  tr   Eðer iþaretlendiyse, 
senin gönderdiðin mailinin bir kopyasý ismini "Gönderilen mesajlar klasörü" 
için kutuda belirlediðin "Gönderilen klasöründe" saklanacaktýr. Sadece IMAP 
sunucularda çalýþýr, POP sunucularý dizinlere sahip deðildir.
if checked, a copy of your sent mail will be stored in the "sent" folder name 
which you specify in the box for "sent messages folder". only works with imap 
servers, pop servers do not have folders.  email  tr   Eðer 
iþaretlendiyse, senin gönderdiðin mailinin bir kopyasý ismini "Gönderilen 
mesajlar klasörü" için kutuda belirlediðin "Gönderilen klasöründe" 
saklanacaktýr. Sadece IMAP sunucularda çalýþýr, POP sunucularý dizinlere sahip 
deðildir.
if checked, deleted message will be sent to the "trash" folder name which you 
specify in the box for " deleted messages (trash) folder ". only works with 
imap servers, pop servers do not have folders.    email  tr   Eðer 
iþaretliyse, Silinen mesaj senin silinen mesajlar klasörü için kutucukta 
oluþtrduðun "Çöplük" klasörüne atýlacaktýr. Sadece IMAP sunucularda çalýþýr, 
POP sunucularý dizinlere sahip deðildir.
if fileto then select destination folder    email  tr   Eðer fileto 
aktifse hedef klasörü seç
if messages match    email  tr   Eðer mesajlar eþleþirse
if there is no obvious error, check your username and password first.  email  
tr   eðer açýk bir hata yoksa, ilk olarak kullanýcý adý ve þifreni kontrol 
et.
if using an imap server, what kind is it, most often this option can safely be 
set to "cyrus or courier". technically, this means the server uses a dot 
between the different parts of the folder names, such as "inbox.sent". the 
other major kind of imap server is the university of washington "uwash" imap 
server. it uses slashes instead of the dots the other servers use, and although 
it has a folder called "inbox", it is not considered the "namespace" for the 
other folder names. the "uw-maildir" is a rare combination of the two above 
types. this is the least used kind of imap server. if you are unsure, ask your 
it administrator. only applies to imap servers. email  tr   eðer IMAP 
sunucu kullanýlýyorsa,türünün ne olduðu, büyük sýklýkla bu seçenek güvenli bir 
þekilde “Cyrus veya Courier” olarak ayarlanabilir.Teknik olarak bunun anlamý , 
sunucu klasörün farklý bölümleri arasýnda nokta kullanýr. Örneðin, 
"INBOX.Sent". Diðer ana IMAP sunucu türü ise Washington Üniversitesi "UWash" 
IMAP 
 sunucusudur. Bu server noktalar yerine slashlarý kullanýr.Diðer sunucular da 
kullanýr. Ve bu sunucu "GELENLER" adýnda bir klasöre sahip olmasýna raðmen, bu 
diðer klasörler için bir namespace olarak düþünülemez. "UW-Maildir" yukarýdaki 
iki tip sunucunun nadir kombinasyonlarýndan biridir. Bu IMAP sunucularýn en az 
kullanýlan türlerinden biridir. Eðer emin deðilsen IT Yöneticisine 
danýþabilirsin. Sadece IMAP sunuculara uygulanabilir.
image  email  tr   Resim
imap mail server hostname or ip address admin  tr   IMAP mail sunucusu ana 
makinasý veya IP adresi
imap server type    common tr   IMAP Sunucu Çeþidi
important    email  tr   önemli
in the email index page, the page which lists all the mails in a folder, mail 
may be sorted by date, author, size, or subject, however all of these need to 
be ordered from first to last, this options controlls what is first and last. 
for example, if sorting by date, the newest to oldest displays the most recent 
emails first, in decending order down to the oldest emails last.    email  
tr   Email index sayfasýnda, bütün mailleri bir klasörde gösteren sayfa , 
mail tarihine, yazarýna, boyutuna, veya konusuna göre sýnýflandýrýlabilir. 
Ancak bunlarýn hepsinin sondan baþa doðru sýralanmasý gerekir. Bu seçenek 
hangisinin ilk hangisinin son olduðunu kontrol eder.Örneðin, tarihe göre 
sýnýflandýrma yaparsak en yeniden en eskiye en son emailleri ilk olarak 
gösterir. En eski emaili de en sonda gösterir.
inbox  email  tr   Gelen Kutusu
input error   email  tr   Giriþ Hatasý
input error:  email  tr   Giriþ Hatasý:
it is not rfc standard to base64 encode a part of a message that is not an 
attachment. note this check is currently done after the message is already 
being viewed, it should probably stop the message from being automatically 
displayed, i.e. give a "show this" button instead.   email  tr   It is 
not RFC standard to base64 encode a part of a message that is NOT an 
attachment. Bu mesaj görüntülenir görüntülenmez kontrol yapýlýr. Bu muhtemelen 
mesajýn otomatik olarak gösterilmesini durdurur. Örneðin bunun yerine "bunu 
göster" butonu koyulabilir.
jan   email  tr   Ocak
javascript   email  tr   Javascript
jul   email  tr   Temmuz
jun   email  tr   Ocak
keep  email  tr   Koru
keyword email  tr   anahtar kelime
keywords    email  tr   anahtar kelimeler
layout 1    common tr   Plan 1
layout 2    common tr   Plan 2
lines  email  tr   Çizgiler
list messages  email  tr   listelenen mesajlar
long names   email  tr   uzun isimler
mail folder(uw-maildir) email  tr   Mail Klasörü(uw-maildir)
mail server   email  tr   Mail Sunucusu
mail server login type admin  tr   Mail sunucusu oturum açma tipi
mail server type    email  tr   Mail sunucusu tipi
mail settings  admin  tr   Mail ayarlarý
mail you send will use this address as the "from" address. this may be the same 
as your phpgroupware login name, or the server administrator may have set it 
for you. when the recipient clicks reply, this address will be used. you can 
leave this box blank and the default value will be used.   email  tr   
Gönderdiðiniz mail bu adresi "Kimden" adresi olarak kullanacaktýr. Bu 
muhtemelen sizin GroupWare oturum açma isminizle ayný olur veya sunucu 
yöneticiniz bunu sizin için ayarlamýþtýr. Eðer misafir cevap butonuna týklarsa, 
bu adres kullanýlacaktýr. Bu kutuyu boþ býrakabilirsiniz. Bu varsayýlan deðer 
olarak kullanýlýr.
manage accounts email  tr   Hesaplarý Yönet
manage folders email  tr   Klasörleri Yönet
mar   email  tr   Mart
message has an attachment that is some kind of script or exe file that windows 
users should be warned not to click on it. these are filenames like attachments 
the end with the usual "bad stuff", such as bat, inf, pif, com, exe, reg, vbs, 
and scr  email  tr   Mesaj Windows kullanýcýlarýnýn üzerine týklamamalarý 
konusunda uyarýldýðý bir tür script veya exe dosyasý içerir. Bunlar sonu bat, 
inf, pif, com, exe, reg, vbs, ve scr uzantýlarýyla biten eklentiler gibi olan 
dosya isimleridir.
message list layout   common tr   Mesaj Listesi Planý
messages    email  tr   Mesajlar
messages found in folder    email  tr   Klasörde mesaj bulundu
messages have been moved to   email  tr   Mesajlar taþýndý
more actions  email  en   Daha fazla Faaliyet
more choices  email  en   Daha fazla Seçim
most us and european users do not need to enable this. if this option is 
checked then your email server can handle folder names with non us-ascii 
charactors in them/ default is disabled, not checked. only use if you are 
really sure you need it. only works with imap servers, pop servers do not have 
folders.   email  tr   Amerikalý ve Avruplaý kullanýcýlarýn çoðu bunu 
aktif etme ihtiyacý duymazlar. Eðer bu seçenek iþaretlenirse email sunucunuz bu 
klasör isimlerini ASCII olmayan karakterlerle kullanýr. Varsayýlan kapatýlýrsa, 
kontrol edilemez. Eðer gerçekten ihtiyaç duyuyorsan kullan. Sadece IMAP 
sunucularda çalýþýr, POP sunucularý dizinlere sahip deðildir.
move down    email  tr   Aþaðýya Taþý
move selected messages into   email  tr   Seçilen Mesajlarý Taþý
move this message into email  tr   Bu Mesajý Taþý
move up email  tr   Yukarý Taþý
mozilla modern style  email  tr   Mozilla Modern Sitil
name of the mail server you want to access. should be a name like 
"mail.example.com". if you leave this box blank then the default value will be 
used. email  tr   Ulaþmak istediðiniz mail sunucunuzun adý 
"mail.örnek.com" gibi bir isim olabilir. Eðer bu kutuyu boþ býrakýrsanýz 
varsayýlan deðer kullanýlýr.
new   email  tr   Yeni
new account   email  tr   Yeni Hesap
new filter   email  tr   Yeni Filtre
new message   email  tr   Yeni Mesaj
new messages  email  tr   Yeni Mesajlar
newest common tr   en yeni
next message  email  tr   Bir Sonraki Mesaj
no change    email  tr   Deðiþiklik yok
no error returned from server  email  tr   Sunucudan Dönen veride hata yok
no message found in folder '%1' email  tr   Klasörde mesaj bulunamadý '%1'
no next message email  tr   Bir sonraki mesaj yok
no previous message   email  tr   Bir önceki mesaj yok
noia @ carlitus style  email  tr   Noia @ Carlitus Sitili
non-standard  email  tr   Standart deðil
not used    email  tr   Kullanýlmadý
notify on delivery   email  tr   Gönderilenleri haber ver
nov   email  tr   Kasým
number common tr   Sayý
number of matches:   email  tr   Eþlenenlerin sayýlarý:
oct   email  tr   Ekim
old   email  tr   Eski
oldest common tr   En eski
on   email  tr   Üstünde
only needed with the university of washington "uwash" imap server. the default 
value is "mail" which means your mail folders, other then inbox, are located in 
a directory called "mail" directly under your "home" directory. this box may be 
left empty, which means your mail folders are located in your "home" directory, 
not a subdirectory. if your mail folders are located in a subdirectory of 
"home" then put the name of that subdirectory here. generally, it is not 
necessary to use any special slashes or tildes, "home" is always considered the 
base directory, and the slash bewteen "home" and the subdirectory will be added 
for you automatically, do not put the slash in this box.   email  tr   
Sadece Washington Üniversitesi "UWash" IMAP sunuculardas gerklidir. Varsayýlan 
deðer "mail" dir. Bunun anlamý, Gelen Kutusu haricindeki mail klasörlerin 
direkt olarak "HOME" dizini altýndaki "mail" dizinine konumladýrýlýr. Bu kutu 
boþ býrakýlabilir. Bunun anlamý, mail klasörleriniz bir alt dizine
 deðil de "HOME"  dizininin içine konumlandýrýlýr. Eðer mail klasörleriniz 
"HOME" dizini altýndaki bir alt dizinin içine konumlandýrýlýrsa bu alt dizinin 
ismini buraya koy. Genel olarak herhangi bir özel slash veya tilde kullanma 
zorunluluðu yoktur. "HOME" her zaman ana dizin olarak düþünülür ve "HOME" ve 
alt dizin arasýna otomatik olarak sizin için slash konulur. Bu kutuya slash 
koymayýn.
or   common tr   veya
or enter text  email  tr   veya metin gir
organization  email  tr   Organizasyon
persistent email server session email  tr   sürekli email sunucu oturumu
phone  email  tr   Telefon
please fill in everything you need   email  tr   Lütfen ihtiyaç 
duyduðunuz her þeyi doldurunuz
please select a folder to rename    email  tr   Tekrar isimlendirmek 
için klasör seçin
please select a message first  email  tr   Lütfen önce bir mesaj seçin
please submit a filename to attach   email  tr   Lütfen eklemek için bir 
dosya ismi seçin
please type a folder name in the text box    email  tr   Lütfen metin 
kutusuna bir klasör ismi girin
previous    email  tr   Önceki
previous message    email  tr   Önceki mesaj
printable    email  tr   yazdýrýlabilir
raw message   email  tr   ham mesaj
read mail    email  tr   Mail Oku
received headers    email  tr   Baþlýklar Alýndý
recent email  tr   En son
recipient    email  tr   Alýcý
redirect    email  tr   Yeniden Gönder
reject email  tr   Geri çevir
rename (expert) email  tr   Tekrar isimlendir (geliþmiþ)
rename a folder email  tr   Dizini tekrar isimlendir
reply  email  tr   Cevapla
reply all    email  tr   Hepsini cevapla
replyto email  tr   Cavapla
request delivery notification  email  tr   Ýstek teslim bildirimi
requested filter action:    email  tr   filtre faaliyeti 
isteklendirildi:
required    email  tr   gerekli
reset  email  tr   Sýfýrla
result email  tr   Sonuç
return mails during this time period  email  tr   Bu zaman periyodu 
süresince mailleri geri gönder
save deleted messages in folder named below   email  tr   Silinen 
mesajlarý aþaðýda ismi verilen klasörde sakla
save sent messages in folder named below    email  tr   Gönderilen 
mesajlarý aþaðýda ismi verilen klasörde sakla
search for mails in these folders    email  tr   Mailler için bu 
klasörleri ara
search this folder   email  tr   Bu dizini ara
section email  tr   Bölüm
seen  email  tr   Bakýlmýþ
select home email address    email  tr   Ev email adresinizi seçin
select this box if you want the text body of the message you are forwarding to 
appear inline in the body of your sent message  email  tr   Eðer ilettiðin 
mesajýn metin bölümününün gönderdiðin mesajýn satýr içi bölümünde görünmesini 
istiyorsan bu kutuyu seç
select work email address    email  tr   Ýþ email adresinizi seçin
select your mail server type  admin  tr   Mail sunucu tipini seçin
select your screensize for propper showing of the javascript addressbook    
email  tr   Adres defterinizin görünümünü desteklemek için ekran 
geniþliðini seçin
select your style for the addressbook. the traditional, simple style. or the 
new javascript enabled complex addressbook email  tr   Adres defteri için 
sitilinizi seçin. Genellikle basit bir sitil.
send  email  tr   Yolla
send deleted messages to the trash   email  tr   Silinmiþ mesajlarý çöp 
kutusuna yolla
send forwarded mail as quoted attachment    email  tr   Ýletilmiþ maili 
bilgi eklentisi olarak gönder
sender email  tr   Gönderen
sent  email  tr   yollanmýþ
sent folder   email  tr   Klasör yollandý
sent messages folder  common tr   Yollanan mesajlar Klasörü
sent messages folder name    email  tr   Yollanan mesajlar klasör ismi
sent messages saved in "sent" folder  common tr   Yollanan mesajlar 
"yollananlar" klasörüne kaydedildi
sent messages saved to folder: email  tr   Yollanan mesajlarýn 
kaydedildiði yer:
sep   email  en   Eylül
settings    email  tr   Ayarlar
short names   email  tr   Kýsa isimler
show help    email  tr   Yardýmý göster
show long names email  tr   Uzun isimleri göster
show message  email  tr   mesaj göster
show new messages in combobox  email  tr   yeni mesajlarý giriþ kutusunda 
göster
show new messages on main screen    email  tr   Yeni mesajlarý ekranda 
göster
show sender's email address with name  email  tr   Göndericilerin email 
adreslerini adlarýyla beraber yolla
show short names    email  tr   Kýsa isimleri göster
show total folder size by default    email  tr   Toplam klasör boyutunu 
varsayýlan olarak göster
simple email  tr   Basit
size  email  tr   Boyut
size larger than    email  tr   Boyut daha büyük
size smaller than    email  tr   Boyut daha küçük
small  email  tr   Küçük
smaller email  tr   Daha küçük
smallest    email  tr   En küçük
somebody    email  tr   birisi
sort by email  tr   ‘e göre sýrala
spell check   email  tr   Yazým kontrolü
standard e-mail preferences   email  tr   Standart E-Mail özellikleri
stop if matched email  tr   Eþlendiyse durdur
switch accounts email  tr   Hesaplarý deðiþtir
switch current folder to    common tr   Mevcut klasörü deðiþtir
test all filters    email  tr   Bütün filtreler
test or apply all filters    email  tr   Bütün filtreleri uygula veya 
test et
test run this filter  email  tr   Filtre testte
text  email  tr   Metin
the email application offers 2 different layouts for the index page, that is 
the page that lists the emails in a folder. this page may be the page the user 
looks at the most and so different layouts, or looks, are offered. email  tr 
  Email baþvurusu indeks sayfasý için iki farklý plan sunar. Bu sayfa bütün 
emailleri bir klasörde listeler. Bu sayfa kullanýcýnýn çok sayýda ve farklý 
plan ve görünümlere baktýðý bir sayfa olabilir.
the email application offers different button displays, these buttons can be 
text, images, or both.   email  tr   Bu email uygulamasý farklý buton 
görünümleri sunar. Bu butonlar yazý,resim yada her ikisi de olabilir.
the email application offers different icon image themes, groups of images of a 
similar style which are used in this email application. currently the available 
themes are images based on evolution by ximian and the netscape7, mozilla 
browser buttons. additional themes are anticipated and welcome.    email  
tr   Bu email uygulamasý farklý ikon resim temalarý ve bu email 
uygulamasýnda kullanýlan benzer sitildeki resim gruplarýný sunar. Þu anda 
mevcut olan temalar Evolution by Ximian ve Netscape7, Mozilla tarayýcý 
butonlarýna dayanýr. Ekstra temalar umulur ve istenir.
the email application offers different icon image themes, these icons can be 
big or small.   email  tr   B email uygulamasý farklý ikon resim 
temalarý sunar. Bu ikonlar büyük yada küçük olabilir.
the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you clear this box, then it goes back to the default 
value. if you only need some custom settings but want this one to be the 
default value, then leave this box blank, the default value will be used, and 
you will see that default value in this box the next time you come to this 
preferences page. email  tr   Bu email hesabý için emailleri kontrolde 
kullandýðýnýz oturum açma adýnýz sizin phpGroupWare oturum açma adýnýz ile ayný 
olabilir yada sunucu yöneticisi bunu sizin için ayarlayabilir. Çoklu email 
hesaplarý kurmak istiyorsan bunu doldurman gerekir. Eðer sadece bir email 
hesabý oluþturman gerekiyorsa muhtemelen burayý boþ býrakabilirsin. Eðer bu kutu
 yu temizlersen o tekrar varsayýlan deðerine geri döner. Eðer sadece özel 
ayarlara ihtiyaç duyuyorsan ancak bunun varsayýlan deðer olmasýný istiyorsan bu 
kutuyu boþ býrak, varsayýlan deðer kullanýlacak ve birdahaki sefer özellik 
sayfasýna geldiðinizde bu kutuda varsayýlan deðer görüntülenecektir.
the login name to use when checking mail for this email account. this may be 
the same as your phpgroupware login name, or the server administrator may have 
set it for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to 
fill this in. if you have only one email account set up, then you can probably 
leave this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the 
next time you come to this settings page. this is a security feature because 
your custom email password is not sent to your browser after you set it. to 
change your custom password, simply enter a new password in the box. extra 
email accounts require you to set this. for your default email account, you can 
clear your custom password by unchecking the "use custom settings" option.  
email  tr   Bu email hesabý için emailleri kontrolde kullandýðýnýz oturum 
açma adýnýz sizin phpGroupWare oturum açma adýnýz ile ayný olabilir yada sunucu 
yöneticisi bunu sizin için ayarlayabilir. Çoklu email hesaplarý k
 urmak istiyorsan bunu doldurman gerekir. Eðer sadece bir email hesabý 
oluþturman gerekiyorsa muhtemelen burayý boþ býrakabilirsin. Eðer özel bir 
þifre ayarlarsan bir dahaki sefere bu özellik sayfasýna geldiðinde bu kutu boþ 
olacak. Bu bir güvenlik özelliðidir. Çünkü özel email þifreniz siz onu 
ayarladýktan sonra tarayýcýna gönderilmez. Özel þifreni deðiþtirmek için basit 
bir þekilde kutuya bir þifre gir. Ekstra email hesaplarý bunu ayarlamaný 
gerektirir. Varsayýlan email hesabýnýz için "Özel Ayarlar Kullan" seçeneðini 
kontrol etmeden özel þifreni temizleyebilirsin.
the password to use when checking mail for this email account. this may be the 
same as your phpgroupware password, or the server administrator may have set it 
for you. if your have multiple email accounts set up, you will need to fill 
this in. if you have only one email account set up, then you can probably leave 
this alone. if you do set a custom password, this box will be blank the next 
time you come to this settings page. this is a security feature because your 
custom email password is not sent to your browser after you set it. to change 
your custom password, simply enter a new password in the box. extra email 
accounts require you to set this. for your default email account, you can clear 
your custom password by unchecking the "use custom settings" option.    
email  tr   Bu email hesabý için emailleri kontrolde kullandýðýnýz oturum 
açma adýnýz sizin phpGroupWare oturum açma adýnýz ile ayný olabilir yada sunucu 
yöneticisi bunu sizin için ayarlayabilir. Çoklu email hesaplarý kurma
 k istiyorsan bunu doldurman gerekir. Eðer sadece bir email hesabý oluþturman 
gerekiyorsa muhtemelen burayý boþ býrakabilirsin. Eðer özel bir þifre 
ayarlarsan bir dahaki sefere bu özellik sayfasýna geldiðinde bu kutu boþ 
olacak. Bu bir güvenlik özelliðidir. Çünkü özel email þifreniz siz onu 
ayarladýktan sonra tarayýcýna gönderilmez. Özel þifreni deðiþtirmek için basit 
bir þekilde kutuya bir þifre gir. Ekstra email hesaplarý bunu ayarlamaný 
gerektirir. Varsayýlan email hesabýnýz için "Özel Ayarlar Kullan" seçeneðini 
kontrol etmeden özel þifreni temizleyebilirsin.
the type of mail server you want to access. imap mail servers have folders, 
such as the sent and trash folders. pop servers do not have folders. pop, 
pop-3, and pop3 are the same thing. you can have the server connection 
encrypted by using imaps or pops, only if the mailserver supports it and if 
your phpgroupware installation has a "ssl" capabable version of php.  email  
tr   Eriþmek istediðin mail sunucusunun türü. IMAP mail sunucularýnda 
yollananlar ve çöp kutusu klasörleri gibi klasörler vardýr. POP sunucularýnda 
klasörler yoktur. POP, POP-3, ve POP3 ayný þeylerdir. IMAPS veya POPS larý 
kullanarak þifrelenmiþ bir sunucu baðlantýsý kurabilirsin. Ancak mail 
sunucusunun bunu desteklemesi ve phpGroupWare kurulumunuzun PHP nin SSL 
versiyonuna sahip olmasý gerekir.
then do this  email  tr   Bunu yap
then take this actions email  tr   Bunlarý kabul et
there is no text or other part of the email to display to the user, all part(s) 
are attachments.    email  tr   Kullanýcýya gösterecek herhangi bir 
yazý yada emailin bir bölümü yoktur. Bütün bölümler eklentidir.
there was an error trying to connect to your imap server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password.  email  tr   
IMAP sunucunuza baðlanmayý denerken bir hata oluþtu. Lütfen sunucu ismini, 
kullanýcý adýný veya þifreyi kontrol etmek için yönmeticinizle baðlantý kurun.
there was an error trying to connect to your mail server.<br>please, check your 
username and password, or contact your admin.  email  tr   IMAP sunucunuza 
baðlanmayý denerken bir hata oluþtu. Lütfen sunucu ismini, kullanýcý adýný veya 
þifreyi kontrol etmek için yönmeticinizle baðlantý kurun.
there was an error trying to connect to your pop3 server.<br>please contact 
your admin to check the servername, username or password.  email  tr   
POP3 sunucunuza baðlanmayý denerken bir hata oluþtu. Lütfen sunucu ismini, 
kullanýcý adýný veya þifreyi kontrol etmek için yönmeticinizle baðlantý kurun.
this confusing and often misunderstood option is left over from this email apps 
origins as aeromail by mark cushman. when viewing a list of emails in a folder, 
the from column may show you a) the senders name only, if a name was provided, 
b) the senders from email address, in addition to the senders name, or c) the 
senders reply to address if it is different from the senders from address, in 
addition to the senders name if it was provided. typically users set this to 
none, which will show only the senders name. if no name was supplied by the 
sender, then the senders from email address will be shown, whether a seperate 
reply to address is provided has no effect on this, the from address is always 
used if the senders name is not provided.   email  tr   Bu karýþtýrýlan 
ve yanlýþ anlaþýlan seçenek daha sonra ele alýnmak üzere bu email uygulamasýnýn 
kökeninden Aeromail by Mark Cushman olarak daha sonra ele alýnmak üzere 
çýkarýlýr. Emaillerin bir listesi bir klasörde görüntülendiði zama
 n KÝMDEN sütunu size a)Ýsim desteklendiyse sadece kullanýcý isimlerini 
b)Kullanýcýlarýn email adreslrini kullanýcý isimlerine göre veya c) Eðer 
adresten ve kullanýcýlardan farklýysa gönderenler adrese cevap verir. Eðer 
destekleniyorsa kullanýcýlarýn ismine göre. Tipik olarak kullanýcýlar bunu 
sadece gönderenlerin ismini gösterecek þekilde ayarlar. Eðer kullanýcý 
tarafýndan herhangi bir isim girilmezse KÝMDEN bölümünde gönderenlerin email 
adresleri görünür. Eðer ayrý bir cevap adresi destekleniyorsa bunun üzerinde 
herhangi bir etkisi yoktur. Eðer gönderenlerin isimleri saðlanmýyorsa kimden 
adresi her zaman kullanýlýr.
this data not supplied. email  tr   Veri saðlanamadý
this folder is empty  email  tr   Bu dizin boþ
this is really a visual template conflict issue. the phpgw template already has 
it own css, and style sheets are cascading, subsequent css can be inherited by 
the page and totally b0rk the look of the template theme. or maybe not, only 
certain css tags are really capable of this such as the css body property, or 
the a (href) properties.   email  tr   bu gerçekten bir görrsel þablon 
çeliþki konusudur. PhpGW þablonunun zaten kendine ait CSS i vardýr ve sitil 
sayfalarý basamaklandýrýlýyor, CSS sayfa tarafýndan varsayýlan olarak eklenir. 
Þablon temasýnýn görünüþü TOTALLY B0RK tur. Veya eklenmeyebilir. Sadece belirli 
CSS etiketleri bu yeteneðe sahiptir. Örneðin; css BODY özelliði veya A (href) 
özellikleri.
this is the name that appears in the account combobox. if for leave this blank, 
your accounts will be given a standard name like account[1]: jane doe, where 
jane doe is the name you give below as your full name. if you want to give an 
account a special name you can fill this in. no matter what, this is for your 
use, your emails will still use your full name as your from name for email 
messages. note that your full name for your email account 0 is the name you 
gave in the phpgroupware setup. email  tr   Bu, hesap giriþ kutusunda 
görünen bir isimdir. Eðer burayý boþ býrakýrsan hesaplarýna Hesap[1]:Jane Doe 
gibi bir isim verilecek. Bu isim senin aþaðýda tüm adýn olarak girdiðin 
isimdir. Eðer bir hesaba özel bir isim vermek istersen bunu doldurabilirsin. Bu 
senin kullanýmýn için. Emaillerin tüm adýnýzý sanki senin emaillerinde kimden 
kutusuna yazdýðýn isim olarak kullanmaya devam edecektir. Tüm adýnýz, size 
phpgroupware kurulumunda sizin email hesap 0 için verilen isim olduðuna dikk
 at edin.
this is the name that appears in the users from address. the default mail 
account gets this value automatically from the phpgwapi. additional accounts 
are created with the phpgwapi supplied fullname you can specify a different 
fullname for each extra email account.    email  tr   bu kullanýcýlarýn 
KÝMDEN adreslerinde görünen isimdir. Varsayýlan mail hesabý bu deðeri otomatik 
olarak phpgwapi den alýr. Ekstra hesaplar phpgwapi tüm isim desteðiyle 
oluþturulur. Her ekstra mail hesabý için farklý bir tüm isim belirleyebilirsin.
this pref currently does nothing users may have more than one email account. in 
the future it is anticipated that automatic actions may be performed on these 
accounts, such as automatic new mail checks,auto filtering, etc... perhaps the 
user may want to disable an account so that these automatic actions do not 
occur for that account. this is one possible use. also, an admin may want to 
disable accounts from time to time.    email  tr   BU ÖZELLÝK ÞU ANDA 
KULLANILMIYOR. Kullanýcýlarýn birden fazla email hesabý olabilir. Gelecekte 
otomatik olaylarýn bu hesaplarda gerçekleþtirileceði kestirilebilir. Örneðin, 
otomatik mail kontrolü, otomatik filtreleme gibi. Belki kullanýcý bir email 
hesabýný kapatmak isteyebilir. Böylece otomatik olaylar bu hesap için 
gerçekleþmez. Bu muhtemel bir kullanýmdýr. Ayrýca yönetici zaman zaman 
hesaplarý kapatmak isteyebilir.
this specifies whether or not to show the number of new message in the folders 
combo box on the index screen.  email  tr   Bu klasörlerdeki yeni mesajýn 
görülmesine baðlý olmaksýzýn indeks ekranýndaki bilgi kutusunu özelleþtirir.
this specifies whether or not to show the total size of folders by default. if 
this is not checked, you will be presented with a button allowing you to 
display folder size..  email  tr   Bu klasörlerin toplam boyutunun 
varsayýlan olarak görülüp görülmemesini saðlar. Eðer bu iþaretlenmezse, bu size 
klasör boyutunu göstermenize izin veren bir buton olarak gösterilir.
this text will be appended to the bottom of the users emails for this email 
account. currently, html tags are not supported. also, forwarded email will not 
get this email sig appended to it for reasons such as it clutters the email, 
the forwarded part probably has its own email sig from the original author, 
which is really the information that matters the most.   email  tr   Bu 
metin bu email için kullanýcý emaillerin sonuna eklenecektir. Þu an HTML 
etiketleri desteklenmiyor. Ayrýca iletilmiþ mail bu mailin sonuna eklenmiþ 
imzayý emaillerin düzensiz bir þekilde daðýtýlmasýdýr. Ýletilmiþ bölümü 
muhtemelen yazarýn orijinal imzasý vardýr.
to   email  tr   Kime
to address   email  tr   Yollanacak Adres
total messages email  tr   Toplam Mesajlar
trash  email  tr   Çöp Kutusu
trash folder  email  tr   Çöp kutusu dizini
u-wash mail folder   email  tr   U-Wash Mail Dizini
unable to get source folder name    email  tr   Kaynak klasör ismi 
alamazsýnýz
unable to get target folder name    email  tr   Kaynak klasör ismi 
alamazsýnýz
unanswered   email  tr   Cevaplanmamýþ
undeleted    email  tr   Silinmemiþ
undisclosed recipients email  tr   Belli olmayan Alýcý
undisclosed sender   email  tr   Belli olmayan Gönderici
unflagged    email  tr   Ýþaretlenmemiþ
unknown action email  tr   Bilinmeyen faaliyet
unknown error  email  tr   Bilinmeyen hata
unknown translation   email  tr   bilinmeyen çeviri
unseen email  tr   Gizli
use custom settings   email  tr   Geleneksel ayarlarý kullanýn
view as html  email  tr   HTML gibi görüntüle
view formatted email  tr   Formatlanmýþlarý görüntüle
view headers  email  tr   Baþlýklarý görüntüle
view unformatted    email  tr   Formatlanmamýþlarý görüntüle
warn_attachment_name_dangerous email  tr   warn_attachment_name_DANGEROUS
warn_attachment_only_mail    email  tr   warn_attachment_only_mail
warn_b64_encoded_displayable  email  tr   warn_b64_encoded_displayable
warn_has_iframe_maybe_klez   email  tr   warn_has_iframe_maybe_klez
warn_script_tags    email  tr   warn_script_tags
warn_style_sheet    email  tr   warn_style_sheet
we have recently added this new addressbook so that users can choose to have a 
more complex addressbook that features a) easy, point and click searching, b) 
best suited for organizations with large central addressbooks with many 
categories. you can choose here which addressbook do you prefer.  email  tr  
  Bunu adres defterine yeni ekledik. Böylece kullanýcýlar daha komplike adres 
defterleri seçebiliyorlar. Bu adres defterinin özellikleri a) Týklayarak yada 
seçerek arama, b) birçok kategoriden oluþan geniþ merkezli adres defterli 
kurumlar için uygun. Buradan hangisini isterseniz seçebilirsiniz.
we have three sizes that tell us how to better render the addressbook for you: 
800x600 (addressbook will popout in a 700 pixel wide box), 1024x768 (it will be 
a 800 box), 1200x1600 (will be a 900 box). the fonts for all html stuff will 
be, respectively set to xx-small, x-small and normal (no font setting).   
email  tr   Adres defteri için 3 tip çözünürlük vardýr. Bize adres defteri 
için en iyi çözünürlüðün ne olduðunu söyleyen 3 tip çözünürlük vardýr: 800x600 
(adres defteri 700 piksellik geniþ bir kutuda açýlacaktýr.), 1024x768 (800 
piksellik kutuda), 1200x1600 (900 piksellik kutuda). Bütün HTML ler için 
yazýtipleri xx-küçük, x-küçük ve normal olarak ayarlanacaktýr.
wrote  email  tr   yazýldý
you have %1 new messages!    common tr   %1 yeni mesajýnýz var!
you have 1 new message! common tr   1 yeni mesajýnýz var!
you have messages!   common tr   Yeni mesajlarýnýz var!
you have no new messages    common tr   Yeni bir mesajýnýz yok!
you must click email  tr   Týklamalýsýnýz
you must click %1 for the file to actually upload    email  tr   dosyayý 
yüklemek için %1 týklamalýsýnýz
your full name common tr   Ýsminizin tamamý
your message has been sent   common tr   Mesajýnýz yollandý!
your server administrator will set the default values for the following 
options. you may never need to change any of them. if you do need to use 
settings that are different from the defaults for the options below here, then 
check this box. default is disabled, not checked. if you fill in some of the 
options, but later decide to go back to the default values, unchecking this box 
will erase your custom values and put back the default values. all of the 
following options start out with the default value, so you may see some 
settings below even if you have never filled them in. this checkbox only shows 
up for the default email account. if you are setting up additional email 
accounts, you will be required to fill in the following options and this 
checkbox will not be displayed, it will be checked for all extra email 
accounts.    email  tr   Sunucu yöneticiniz sonraki seçenekler için 
varsayýlan deðerleri ayarlayacaktýr. Siz asla bunlarý deðiþtirme ihtiyacý 
duymayacaksýn. Eðer aþaðýdaki s
 eçenek için default deðerlerden farklý seçenekler kullanmak ihtiyacý duyarsan 
bu kutuyu kontrol et. Ýþaretlenmezse varsayýlan kapalýdýr. Seçeneklerden 
birkaçýný doldurursan ve daha sonra varsayýlan deðerlere dönmek istersen 
iþaretlenmemiþ bu kutu mevcut deðerleri silecek ve varsayýlan deðerlere 
dönecektir. Ve bundan sonra gelen bütün seçenekler bu varsayýlan deðerle 
baþlayacak böylece bunlarý doldurmamýþ olsanýz bile aðaðýda birkaç ayar 
görebilirsin. Kontrolo kutusu sadece varsayýlan email hesabý için görülür. Eðer 
estyra email hesaplarý ayarlýyorsan takip eden seçenekleri de doldurman 
gerekecek ve bu kontrol kutusu görünmeyecek ve bütün ekstra emai,l hesaplarý 
için iþaretlenecektir.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]