phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] infolog/setup phpgw_en.lang, 1.25 phpgw_de.lang, 1.19


From: ceb
Subject: [Phpgroupware-cvs] infolog/setup phpgw_en.lang, 1.25 phpgw_de.lang, 1.19 etemplates.inc.php, 1.19
Date: Thu, 24 Feb 2005 13:35:41 -0000

Update of infolog/setup

Modified Files:
   Branch: MAIN
      phpgw_en.lang lines: +2 -1
      phpgw_de.lang lines: +1 -1
      etemplates.inc.php lines: +4 -32

Log Message:
update

====================================================
Index: infolog/setup/phpgw_en.lang
diff -u infolog/setup/phpgw_en.lang:1.24 infolog/setup/phpgw_en.lang:1.25
--- infolog/setup/phpgw_en.lang:1.24  Wed Jan 5 22:07:59 2005
+++ infolog/setup/phpgw_en.lang Fri Jan 7 01:37:22 2005
@@ -40,7 +40,8 @@
 billed infolog en   billed
 both  infolog en   accepted+finished
 call  infolog en   call
-cancel infolog en   Cancel
+cancel delegation   infolog en   Cancel delegation
+canceled    infolog en   canceled
 categories   infolog en   Categories
 category    infolog en   Category
 check to set startday infolog en   check to set startday

====================================================
Index: infolog/setup/phpgw_de.lang
diff -u infolog/setup/phpgw_de.lang:1.18 infolog/setup/phpgw_de.lang:1.19
--- infolog/setup/phpgw_de.lang:1.18  Wed Jan 5 22:07:59 2005
+++ infolog/setup/phpgw_de.lang Fri Jan 7 01:37:22 2005
@@ -156,7 +156,7 @@
 own open    infolog de   eigene offen
 own overdue  infolog de   eigene überfällig
 own upcoming  infolog de   eigene zukünftig
-owner infolog de   Erstellt von
+owner infolog de   Ersteller
 owner responsible   infolog de   Ersteller Verantwortlich
 path on (web-)serverside<br>eg. /var/samba/share    infolog de   Pfad 
auf (Web-)Server<br>zB. /var/samba/Share
 path to user and group files has to be outside of the webservers 
document-root!!!   infolog de   Pfad zu Benutzer- und Gruppen-Dateien 
MUSS AUSSERHALB des Wurzelverzeichnisses des Webservers (document-root) 
liegen!!!

====================================================
Index: infolog/setup/etemplates.inc.php
diff -u infolog/setup/etemplates.inc.php:1.18 
infolog/setup/etemplates.inc.php:1.19
--- infolog/setup/etemplates.inc.php:1.18    Wed Jan 5 22:07:58 2005
+++ infolog/setup/etemplates.inc.php  Fri Jan 7 01:37:22 2005
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?php
-// eTemplates for Application 'infolog', generated by etemplate.dump() 
2005-01-05 23:54
+// eTemplates for Application 'infolog', generated by etemplate.dump() 
2005-01-07 03:32

 /* $Id$ */

@@ -10,47 +10,19 @@

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.customfields.status','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:3:{i:0;a:3:{s:1:\"E\";s:2:\",1\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";}i:1;a:6:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Name\";}s:1:\"B\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Label\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Translation\";}s:1:\"D\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Default\";}s:1:\"E\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Disabled\";}s:1:\"F\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Action\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";}}i:2;a:6:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"10,10\";s:4:\"name\";s:12:\"${row}[name]\";s:4:\"help\";s:83:\"the
 name used internaly (<= 10 chars), changeing it makes existing data 
unavailible\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:2:\"40\";s:4
 :\"name\";s:13:\"${row}[label]\";s:4:\"help\";s:30:\"the text displayed to the 
user\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"name\";s:13:\"${row}[label]\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:5:\"radio\";s:4:\"size\";s:15:\"$row_cont[name]\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:7:\"default\";s:4:\"help\";s:34:\"default
 status for a new log 
entry\";}s:1:\"E\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:16:\"${row}[disabled]\";s:4:\"help\";s:37:\"disables
 a status without deleting 
it\";}s:1:\"F\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"2\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:4:\"name\";s:23:\"delete[$row_cont[name]]\";s:4:\"help\";s:19:\"deletes
 this 
status\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Create\";s:4:\"name\";s:21:\"create$row_cont[name]\";s:4:\"help\";s:42:\"creates
 a new status with the given values\";}}}}','size' => '','style' => 
'','modified' => '1061730032'
 ,);

-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.delete','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:6:{i:0;a:1:{s:2:\"h4\";s:3:\"100\";}i:1;a:1:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:5:\"label\";s:16:\"InfoLog
 - 
Delete\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}}i:2;a:1:{s:1:\"A\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";}}i:3;a:1:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"template\";s:4:\"size\";s:4:\"main\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:18:\"infolog.index.rows\";}}i:4;a:1:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:5:\"label\";s:44:\"Are
 you sure you want to delete this entry 
?\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";}}i:5;a:1:{s:1:\"A\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:4:\"3,20\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";i:1;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:12:\"Yes
 - 
Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:16:\"Delete
 the entry\";
 }i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:11:\"No - 
Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:22:\"Abort without 
deleting\";}i:3;a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}}','size' => 
'100%,,0,,0,0','style' => '.headertext { color: black; font-size: 120%; 
}','modified' => '1034538934',);
-
 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.delete','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.002','data' => 
'a:5:{i:0;a:1:{s:2:\"h3\";s:3:\"100\";}i:1;a:1:{s:1:\"A\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:1:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"template\";s:4:\"size\";s:4:\"main\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:18:\"infolog.index.rows\";}}i:3;a:1:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:5:\"label\";s:44:\"Are
 you sure you want to delete this entry 
?\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";}}i:4;a:1:{s:1:\"A\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:4:\"3,20\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";i:1;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:12:\"Yes
 - 
Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:16:\"Delete
 the entry\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:11:\"No - 
Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:22:\"Abort without 
deleting\";}i:3;a:1:{s:
 4:\"type\";s:5:\"label\";}}}}','size' => '100%,,0,,0,0','style' => 
'.headertext { color: black; font-size: 120%; }','modified' => '1056918737',);

-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:13:{i:0;a:11:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:2:\"th\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:12:\"3,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a
 
:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtp
 y to use information from most recent link\";}s:1:\"C\";a:2:!
{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s
 
:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_stat
 us\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:!
\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the entry\"
 
;}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }','modified' => '1034157948',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.002','data' => 
'a:13:{i:0;a:11:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:2:\"th\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:12:\"3,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a
 
:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtp
 y to use information from most recent link\";}s:1:\"C\";a:2:!
{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s
 
:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:5:\"label\";s:8:\"%s 
Today\";s:4:\"name\";s:9:\"set_today\";s:4:\"help\";s:21:\"check to set 
startday\";}}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\
 "til when should the ToDo or Phonecall be finished\";}}i:10;!
a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name
 \";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }','modified' => '1034875600',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.003','data' => 
'a:13:{i:0;a:11:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:2:\"th\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:12:\"3,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a
 
:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtp
 y to use information from most recent link\";}s:1:\"C\";a:2:!
{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s
 
:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:5:\"label\";s:8:\"%s 
Today\";s:4:\"name\";s:9:\"set_today\";s:4:\"help\";s:21:\"check to set 
startday\";}}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\
 "til when should the ToDo or Phonecall be finished\";}}i:10;!
a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\
 
";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1034974858',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.004','data' => 
'a:13:{i:0;a:12:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h7\";s:3:\"250\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:2:\"th\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:12:\"3,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5
 
:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-
 information, leave emtpy to use information from most recent!
 
link\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"
 
C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:5:\"label\";s:8:\"%s 
Today\";s:4:\"name\";s:9:\"set_today\";s:4:\"help\";s:21:\"check to set 
startday\";}}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddat
 e\";s:4:\"help\";s:49:\"til when should the ToDo or Phonecal!
l be 
finished\";}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,2\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:
 
8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '1000','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1047838359',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.005','data' => 
'a:13:{i:0;a:12:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h7\";s:3:\"250\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:3:\"row\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:12:\"3,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:
 
5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact
 -information, leave emtpy to use information from most recen!
t 
link\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\
 
"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"size\";s:2:\",2\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"typ
 e\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"h!
elp\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\
 ";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '1000','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1051433139',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.006','data' => 
'a:13:{i:0;a:12:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h7\";s:3:\"250\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:2:\"th\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";s:3:\"c10\";s:3:\"row\";s:3:\"c11\";s:3:\"row\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:1:\"b\";s:4:\"span\";s:14:\"all,headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:10:\"Categories\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:4:\"cats\";s:4:\"help\";s:37:\"Edit
 or create categories for 
IngoLog\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"hrule\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";
 
s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select
 a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 conta
 ct-information, leave emtpy to use information from most rec!
ent 
link\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1
 
:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"size\";s:2:\",2\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter open or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"t
 ype\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\!
"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:11;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last
 
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:12;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"labe
 l\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1054320424',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.007','data' => 
'a:11:{i:0;a:12:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h5\";s:3:\"250\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:3:\"row\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:2:\"th\";s:2:\"c7\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:3:\"row\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\
 ";s:4:\"help\";s:32:\"select a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtpy to use information from most recent 
link\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a
 short subject for the en
 try\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";!
a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"size\";s:2:\",2\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in the 
filter o
 pen or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\
 "label\";s:13:\"Last modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\"!
;s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1056830559',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.008','data' => 
'a:11:{i:0;a:12:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h5\";s:3:\"250\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:3:\"row\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:2:\"th\";s:2:\"c7\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:3:\"row\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:8:\"info_cat\
 ";s:4:\"help\";s:32:\"select a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtpy to use information from most recent 
link\";s:4:\"blur\";s:11:\"@blur_title\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\";s:1:\"1\";s:4:\"help\"
 ;s:29:\"a short subject for the entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:!
\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:28:\"Description|Links|Delegation\";s:4:\"name\";s:28:\"description|links|delegation\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"size\";s:2:\",2\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\"when
 should the ToDo or Phonecall be started, it 
 shows up from that date in the filter open or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:10:\"info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\
 ";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last !
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
-.lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1061320960',);
-
 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.009','data' => 
'a:11:{i:0;a:13:{s:1:\"A\";s:3:\"103\";s:1:\"B\";s:3:\"300\";s:1:\"C\";s:3:\"100\";s:2:\"h5\";s:3:\"250\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:3:\"row\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:4:\",top\";s:2:\"c6\";s:2:\"th\";s:2:\"c7\";s:3:\"row\";s:2:\"c8\";s:3:\"row\";s:2:\"c9\";s:3:\"row\";}i:1;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:9:\"info_type\";s:8:\"onchange\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:46:\"Type
 of the log-entry: Note, Phonecall or 
ToDo\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Category\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:10:\"select-cat\";s:4:\"size\";s:4:\"None\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:
 \"name\";s:8:\"info_cat\";s:4:\"help\";s:32:\"select a category for this 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:80:\"Custom
 contact-information, leave emtpy to use information from most recent 
link\";s:4:\"blur\";s:11:\"@blur_title\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"40,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:76:\"Custom
 contact-address, leave empty to use information from most recent 
link\";}}i:4;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"B\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:12:\"info_subject\";s:6:\"needed\
 ";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:29:\"a short subject for the entr!
y\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:4:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:3:\"tab\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:41:\"Description|Links|Delegation|Customfields\";s:4:\"name\";s:41:\"description|links|delegation|customfields\";s:4:\"help\";s:78:\"longer
 textual description|Links of this entry|responsible user, priority, 
...\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:6;a:4:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:21:\"Dates,
 Status, 
Access\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:7;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:9:\"Startdate\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"size\";s:2:\",2\";s:4:\"name\";s:14:\"info_startdate\";s:4:\"help\";s:115:\
 "when should the ToDo or Phonecall be started, it shows up from that date in 
the filter open or own open 
(startpage)\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Enddate\";}s:1:\"D\";a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:12:\"info_enddate\";s:4:\"help\";s:49:\"til
 when should the ToDo or Phonecall be 
finished\";}}i:8;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:11:\"info_status\";s:4:\"help\";s:12:\"@status_help\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Private\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"checkbox\";s:4:\"size\";s:14:\"private,public\";s:4:\"name\";s:11:\"info_access\";s:4:\"help\";s:87:\"should
 this entry only be visible to you and people you grant privat access via the 
ACL\";}}i:9;a:4:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:5:\"Owner\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:10:\
 "info_owner\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4!
:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:13:\"Last 
modified\";}s:1:\"D\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"name\";s:13:\"info_modifier\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"date-time\";s:4:\"span\";s:10:\",lpadding5\";s:4:\"name\";s:17:\"info_datemodified\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}}i:10;a:4:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:4:\"Save\";s:4:\"name\";s:4:\"save\";s:4:\"help\";s:16:\"Saves
 this 
entry\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:31:\"leave
 without saveing the 
entry\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"D\";a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:6:\"delete\";s:4:\"help\";s:17:\"delete
 this entry\";}}}','size' => '100%','style' => '.headertext { color: black; 
font-size: 120%; }
 .lpadding5 { padding-left: 5px; };','modified' => '1061627812',);

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.customfields','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:2:{i:0;a:1:{s:2:\"h1\";s:4:\"100%\";}i:1;a:1:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:12:\"customfields\";s:4:\"name\";s:12:\"customfields\";}}}','size'
 => '100%,100%,,,0,0','style' => '','modified' => '1061732462',);

-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.delegation','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:8:{i:0;a:10:{s:1:\"A\";s:3:\"20%\";s:1:\"B\";s:3:\"80%\";s:2:\"h7\";s:3:\"120\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c7\";s:3:\"row\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:8:\"Priority\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Priority\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:8:\"info_pri\";s:4:\"help\";s:31:\"select
 a priority for this 
task\";}}i:3;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:10:\"Delegation\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Responsible\";}s
 
:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:5:\"Owner\";s:4:\"name\";s:16:\"info_responsible\";s:4:\"help\";s:66:\"select
 a responsible user: a person you want to delegate this 
task\";}}i:5;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Confirm\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:12:\"info_confirm\";s:4:\"help\";s:87:\"do
 you want a confirmation of the responsible on: accepting, finishing the task 
or 
both\";}}i:6;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:14:\"Confirm
 
status\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"name\";s:19:\"info_confirm_status\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:22:\"status
 of 
confirmation\";}}i:7;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}','size'
 => '100%','style' => '','modified' => '1104938363',);
+$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.delegation','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:8:{i:0;a:10:{s:1:\"A\";s:3:\"20%\";s:1:\"B\";s:3:\"80%\";s:2:\"h7\";s:3:\"120\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:3:\"row\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:3:\"row\";s:2:\"c7\";s:3:\"row\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:8:\"Priority\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:8:\"Priority\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:8:\"info_pri\";s:4:\"help\";s:31:\"select
 a priority for this 
task\";}}i:3;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:10:\"Delegation\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Responsible\";}s
 
:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:5:\"Owner\";s:4:\"name\";s:16:\"info_responsible\";s:4:\"help\";s:66:\"select
 a responsible user: a person you want to delegate this 
task\";}}i:5;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Confirm\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:12:\"info_confirm\";s:4:\"help\";s:87:\"do
 you want a confirmation of the responsible on: accepting, finishing the task 
or 
both\";}}i:6;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:14:\"Confirm
 
status\";}s:1:\"B\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"select\";s:4:\"name\";s:19:\"info_confirm_status\";s:4:\"help\";s:22:\"status
 of 
confirmation\";}}i:7;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}','size'
 => '100%','style' => '','modified' => '1105061548',);

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.description','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:3:{i:0;a:3:{s:1:\"A\";s:3:\"100\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:11:\"Description\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:8:\"textarea\";s:4:\"size\";s:5:\"15,80\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:8:\"info_des\";s:4:\"help\";s:44:\"enter
 a textual description of the log-entry\";}}}','size' => '100%,,0','style' => 
'','modified' => '1034103624',);

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.description','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.002','data' => 
'a:3:{i:0;a:3:{s:1:\"A\";s:3:\"100\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:7:\"row,top\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:11:\"Description\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:8:\"textarea\";s:4:\"size\";s:5:\"15,80\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:8:\"info_des\";s:4:\"help\";s:44:\"enter
 a textual description of the log-entry\";}}}','size' => '100%,,0','style' => 
'','modified' => '1051391600',);

-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.links','template' => '','lang' 
=> '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:7:{i:0;a:8:{s:1:\"A\";s:3:\"100\";s:2:\"h6\";s:3:\"112\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:3:\"row\";s:2:\"c4\";s:2:\"th\";s:2:\"c5\";s:3:\"row\";s:2:\"c6\";s:11:\"row_off,top\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:16:\"Custom
 
regarding\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Contact\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_from\";s:4:\"help\";s:66:\"enter
 a custom contact, leave empty if linked entry should be 
used\";}}i:3;a:2:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:11:\"Phone/Email\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"text\";s:4:\"size\";s:5:\"64,64\";s:4:\"name\";s:9:\"info_addr\";s:4:\"help\";s:70:\"enter
 a cu
 stom phone/email, leave empty if linked entry should be 
used\";}}i:4;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:5:\"Links\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:5;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:6:\"linkto\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:7:\"link_to\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:6;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:8:\"linklist\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:5:\"links\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}','size'
 => '100%','style' => '','modified' => '1034106791',);
-
-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.links','template' => '','lang' 
=> '','group' => '0','version' => '0.9.15.002','data' => 
'a:5:{i:0;a:6:{s:1:\"A\";s:3:\"100\";s:2:\"h4\";s:3:\"164\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:11:\"row_off,top\";}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:16:\"Create
 new 
links\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:2;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:7:\"link-to\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:7:\"link_to\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:5:\"label\";s:14:\"Existing
 
links\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:2:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:9:\"link-list\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:7:\"link_to\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}','size'
 => '100%','style' => '','modified' => '1034157822',);
-
 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.edit.links','template' => '','lang' 
=> '','group' => '0','version' => '0.9.15.003','data' => 
'a:5:{i:0;a:6:{s:1:\"A\";s:3:\"100\";s:2:\"h4\";s:3:\"164\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:3:\"row\";s:2:\"c3\";s:2:\"th\";s:2:\"c4\";s:11:\"row_off,top\";}i:1;a:1:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:16:\"Create
 new 
links\";}}i:2;a:1:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:7:\"link-to\";s:4:\"name\";s:7:\"link_to\";}}i:3;a:1:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:14:\"Existing
 
links\";}}i:4;a:1:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:9:\"link-list\";s:4:\"name\";s:7:\"link_to\";}}}','size'
 => '100%','style' => '','modified' => '1035030836',);

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.index','template' => '','lang' => 
'','group' => '0','version' => '0.9.15.004','data' => 
'a:5:{i:0;a:3:{s:1:\"A\";s:3:\"95%\";s:2:\"h1\";s:2:\",1\";s:2:\"h2\";s:7:\",address@hidden";}i:1;a:3:{s:1:\"A\";a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:4:\"name\";s:9:\"appheader\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:5:\"label\";s:4:\"Add:\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";}s:1:\"C\";a:5:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"3\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:4:\"task\";s:5:\"label\";s:4:\"ToDo\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:9:\"add[task]\";s:4:\"help\";s:14:\"Add
 a new 
ToDo\";}i:2;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:5:\"phone\";s:5:\"label\";s:9:\"Phonecall\";s:4:\"name\";s:10:\"add[phone]\";s:4:\"help\";s:19:\"Add
 a new 
Phonecall\";}i:3;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:4:\"note\";s:5:\"label\";s:4:\"Note\";s:4:\"name\
 ";s:9:\"add[note]\";s:4:\"help\";s:14:\"Add a new 
Note\";}}}i:2;a:3:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:8:\"template\";s:4:\"size\";s:4:\"main\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:18:\"infolog.index.rows\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:3;a:3:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:9:\"nextmatch\";s:4:\"size\";s:20:\"infolog.index.rows,1\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";s:4:\"name\";s:2:\"nm\";}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}i:4;a:3:{s:1:\"A\";a:5:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"2\";s:4:\"span\";s:3:\"all\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:3:\"Add\";s:4:\"name\";s:9:\"add[note]\";s:4:\"help\";s:15:\"Add
 a new 
Entry\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:5:\"label\";s:6:\"Cancel\";s:4:\"name\";s:6:\"cancel\";s:4:\"help\";s:17:\"Back
 to main 
list\";}}s:1:\"B\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}s:1:\"C\";a:1:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";}}}','si
 ze' => '100%,,0,,0,0','style' => '.headertext { color: black!
; font-size: 120%; }','modified' => '1056876757',);
@@ -59,7 +31,7 @@

 $templ_data[] = array('name' => 'infolog.index.header_right','template' => 
'','lang' => '','group' => '0','version' => '0.9.15.001','data' => 
'a:2:{i:0;a:0:{}i:1;a:2:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:11:\",headertext\";s:5:\"label\";s:4:\"Add:\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";}s:1:\"B\";a:5:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"3\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:4:\"task\";s:5:\"label\";s:4:\"ToDo\";s:5:\"align\";s:5:\"right\";s:4:\"name\";s:9:\"add[task]\";s:4:\"help\";s:14:\"Add
 a new 
ToDo\";}i:2;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:5:\"phone\";s:5:\"label\";s:9:\"Phonecall\";s:4:\"name\";s:10:\"add[phone]\";s:4:\"help\";s:19:\"Add
 a new 
Phonecall\";}i:3;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:4:\"note\";s:5:\"label\";s:4:\"Note\";s:4:\"name\";s:9:\"add[note]\";s:4:\"help\";s:14:\"Add
 a new Note\";}}}}','size' => ',,0,,0,0','style' => '','modified' => 
'1056876664',);

-$templ_data[] = array('name' => 'infolog.index.rows','template' => '','lang' 
=> '','group' => '0','version' => '0.9.15.005','data' => 
'a:3:{i:0;a:9:{s:1:\"A\";s:2:\"2%\";s:1:\"B\";s:2:\"4%\";s:1:\"D\";s:2:\"8%\";s:1:\"E\";s:2:\"8%\";s:1:\"F\";s:2:\"8%\";s:1:\"G\";s:14:\"3%,@no_actions\";s:1:\"H\";s:14:\"3%,@no_actions\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:7:\"row,top\";}i:1;a:8:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"D\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:17:\"Startdate
 
Enddate\";}s:1:\"E\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:17:\"Owner 
Responsible\";}s:1:\"F\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:12:\"last
 
changed\";}s:1:\"G\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:3:\"Sub\";}s:1:\"H\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Action\";}}i:2;
 
a:8:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"image\";s:5:\"label\";s:20:\"$row_cont[info_type]\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[info_type]\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"image\";s:5:\"label\";s:22:\"$row_cont[info_status]\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:19:\"${row}[info_status]\";}s:1:\"C\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"4,0,0\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:25:\"b,@${row}[info_link_view]\";s:5:\"label\";s:23:\"%s
 
$row_cont[info_addr]\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[info_from]\";s:4:\"help\";s:41:\"view
 this linked entry in its 
application\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:21:\",$row_cont[sub_class]\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:20:\"${row}[info_subject]\";}i:3;a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:16:\"${row}[info_des]\";}i:4;a:2:{s:4:\"type\";s:4:\"html\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[filelinks]\";}}s:1:\"D\"
 ;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i!
:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:22:\"${row}[info_startdate]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"span\";s:21:\",$row_cont[end_class]\";s:4:\"name\";s:20:\"${row}[info_enddate]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"E\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:18:\"${row}[info_owner]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:24:\"${row}[info_responsible]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"F\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:25:\"${row}[info_datemodified]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:21:\"${row}[info_modifier]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"G\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";
 
s:5:\"3,0,0\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:7:\"new.gif\";s:5:\"label\";s:7:\"Add
 
sub\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:22:\"sp[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:46:\"Add
 a new sub-task, -note, -call to this 
entry\";}i:2;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:8:\"view.gif\";s:5:\"label\";s:9:\"View
 
subs\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:24:\"view[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:27:\"View
 all subs of this 
entry\";}i:3;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:10:\"parent.gif\";s:5:\"label\";s:11:\"View
 
parent\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:31:\"view[$row_cont[info_id_parent]]\";s:4:\"help\";s:46:\"View
 the parent of this entry and all his 
subs\";}}s:1:\"H\";a:7:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"5\";i:1;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:8:\"edit.gif\";s:5:\"label\";s:4:\"Edit\";s:4:\"name\";s:24:\"edit[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:1
 5:\"Edit this entry\";}i:2;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";!
s:4:\"size\";s:10:\"delete.gif\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:4:\"name\";s:26:\"delete[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:17:\"Delete
 this 
entry\";}i:3;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:11:\"addfile.gif\";s:5:\"label\";s:8:\"Add
 
file\";s:4:\"name\";s:24:\"file[$row_cont[info_id]]\";s:8:\"disabled\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:13:\"Attach
 a 
file\";}i:4;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:11:\"confirm.gif\";s:5:\"label\";s:21:\"Confirm
 when 
accepted\";s:4:\"name\";s:27:\"confirm[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:22:\"Confirm
 
responsibility\";}i:5;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:10:\"finish.png\";s:5:\"label\";s:21:\"Confirm
 when 
finished\";s:4:\"name\";s:26:\"finish[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:29:\"Confirm
 when task is finished\";}}}}','size' => '','style' => 
'.low,.low_done,.normal,.normal_done,.high,.high_done,.urgent,.urgent_done { 
font-weight: bold; }
+$templ_data[] = array('name' => 'infolog.index.rows','template' => '','lang' 
=> '','group' => '0','version' => '0.9.15.005','data' => 
'a:3:{i:0;a:9:{s:1:\"A\";s:2:\"2%\";s:1:\"B\";s:2:\"4%\";s:1:\"D\";s:2:\"8%\";s:1:\"E\";s:2:\"8%\";s:1:\"F\";s:2:\"8%\";s:1:\"G\";s:14:\"3%,@no_actions\";s:1:\"H\";s:14:\"3%,@no_actions\";s:2:\"c1\";s:2:\"th\";s:2:\"c2\";s:7:\"row,top\";}i:1;a:8:{s:1:\"A\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:4:\"Type\";}s:1:\"B\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Status\";}s:1:\"C\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:7:\"Subject\";}s:1:\"D\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:17:\"Startdate
 
Enddate\";}s:1:\"E\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:17:\"Owner 
Responsible\";}s:1:\"F\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:12:\"last
 
changed\";}s:1:\"G\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:3:\"Sub\";}s:1:\"H\";a:2:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:5:\"label\";s:6:\"Action\";}}i:2;
 
a:8:{s:1:\"A\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"image\";s:5:\"label\";s:20:\"$row_cont[info_type]\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[info_type]\";}s:1:\"B\";a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"image\";s:5:\"label\";s:22:\"$row_cont[info_status]\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:19:\"${row}[info_status]\";}s:1:\"C\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"4,0,0\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"size\";s:25:\"b,@${row}[info_link_view]\";s:5:\"label\";s:23:\"%s
 
$row_cont[info_addr]\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[info_from]\";s:4:\"help\";s:41:\"view
 this linked entry in its 
application\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:4:\"span\";s:21:\",$row_cont[sub_class]\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:20:\"${row}[info_subject]\";}i:3;a:3:{s:4:\"type\";s:5:\"label\";s:7:\"no_lang\";s:1:\"1\";s:4:\"name\";s:16:\"${row}[info_des]\";}i:4;a:2:{s:4:\"type\";s:4:\"html\";s:4:\"name\";s:17:\"${row}[filelinks]\";}}s:1:\"D\"
 ;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i!
:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:22:\"${row}[info_startdate]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"span\";s:21:\",$row_cont[end_class]\";s:4:\"name\";s:20:\"${row}[info_enddate]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"E\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:18:\"${row}[info_owner]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:24:\"${row}[info_responsible]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"F\";a:4:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";s:5:\"2,0,0\";i:1;a:3:{s:4:\"type\";s:4:\"date\";s:4:\"name\";s:25:\"${row}[info_datemodified]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}i:2;a:4:{s:4:\"type\";s:14:\"select-account\";s:4:\"size\";s:3:\",,0\";s:4:\"name\";s:21:\"${row}[info_modifier]\";s:8:\"readonly\";s:1:\"1\";}}s:1:\"G\";a:6:{s:4:\"type\";s:4:\"vbox\";s:4:\"size\";
 
s:5:\"3,0,0\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";i:1;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:7:\"new.gif\";s:5:\"label\";s:7:\"Add
 
sub\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:22:\"sp[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:46:\"Add
 a new sub-task, -note, -call to this 
entry\";}i:2;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:8:\"view.gif\";s:5:\"label\";s:9:\"View
 
subs\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:24:\"view[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:27:\"View
 all subs of this 
entry\";}i:3;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:10:\"parent.gif\";s:5:\"label\";s:11:\"View
 
parent\";s:5:\"align\";s:6:\"center\";s:4:\"name\";s:31:\"view[$row_cont[info_id_parent]]\";s:4:\"help\";s:46:\"View
 the parent of this entry and all his 
subs\";}}s:1:\"H\";a:8:{s:4:\"type\";s:4:\"hbox\";s:4:\"size\";s:1:\"6\";i:1;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:8:\"edit.gif\";s:5:\"label\";s:4:\"Edit\";s:4:\"name\";s:24:\"edit[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:1
 5:\"Edit this entry\";}i:2;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";!
s:4:\"size\";s:10:\"delete.gif\";s:5:\"label\";s:6:\"Delete\";s:4:\"name\";s:26:\"delete[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:17:\"Delete
 this 
entry\";}i:3;a:6:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:11:\"addfile.gif\";s:5:\"label\";s:8:\"Add
 
file\";s:4:\"name\";s:24:\"file[$row_cont[info_id]]\";s:8:\"disabled\";s:1:\"1\";s:4:\"help\";s:13:\"Attach
 a 
file\";}i:4;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:11:\"confirm.gif\";s:5:\"label\";s:21:\"Confirm
 when 
accepted\";s:4:\"name\";s:27:\"confirm[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:22:\"Confirm
 
responsibility\";}i:5;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:10:\"finish.png\";s:5:\"label\";s:21:\"Confirm
 when 
finished\";s:4:\"name\";s:26:\"finish[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:29:\"Confirm
 when task is 
finished\";}i:6;a:5:{s:4:\"type\";s:6:\"button\";s:4:\"size\";s:10:\"cancel.png\";s:5:\"label\";s:17:\"Cancel
 
delegation\";s:4:\"name\";s:26:\"cancel[$row_cont[info_id]]\";s:4:\"help\";s:17:\"Cancel
 delegatio
 n\";}}}}','size' => '','style' => 
'.low,.low_done,.normal,.normal_done,.high,.high_done,.urgent,.urgent_done { 
font-weight: bold; }
 .low,.low_done { color:#606060; }
 .normal,.normal_done { color:black }
 .high { color:#cc0000; }
@@ -68,5 +40,5 @@
 .urgent_done { color:#800080; }
 .overdue { color:#cc0000; font-weight:bold; }
 .private { font-style:italic; }
-','modified' => '1104928740',);
+','modified' => '1105065148',);reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]