qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Qemu-devel] [PULL 03/10] Makefile.target: set icon for binary file on M


From: Peter Maydell
Subject: [Qemu-devel] [PULL 03/10] Makefile.target: set icon for binary file on Mac OS X
Date: Tue, 19 May 2015 09:23:48 +0100

From: Programmingkid <address@hidden>

Implements setting the icon for the binary file in Mac OS X.

Signed-off-by: John Arbuckle <address@hidden>
[PMM: tweaked makefile to use $@ and quiet-command]
Signed-off-by: Peter Maydell <address@hidden>
---
 Makefile.target  |  4 +
 pc-bios/qemu.rsrc | 1504 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1508 insertions(+)
 create mode 100644 pc-bios/qemu.rsrc

diff --git a/Makefile.target b/Makefile.target
index 1083377..be01dd3 100644
--- a/Makefile.target
+++ b/Makefile.target
@@ -180,6 +180,10 @@ $(QEMU_PROG_BUILD): config-devices.mak
 # build either PROG or PROGW
 $(QEMU_PROG_BUILD): $(all-obj-y) ../libqemuutil.a ../libqemustub.a
    $(call LINK, $(filter-out %.mak, $^))
+ifdef CONFIG_DARWIN
+    $(call quiet-command,Rez -append $(SRC_PATH)/pc-bios/qemu.rsrc -o $@," 
REZ  $(TARGET_DIR)$@")
+    $(call quiet-command,SetFile -a C $@," SETFILE $(TARGET_DIR)$@")
+endif
 
 gdbstub-xml.c: $(TARGET_XML_FILES) $(SRC_PATH)/scripts/feature_to_c.sh
    $(call quiet-command,rm -f $@ && $(SHELL) 
$(SRC_PATH)/scripts/feature_to_c.sh $@ $(TARGET_XML_FILES)," GEN  
$(TARGET_DIR)$@")
diff --git a/pc-bios/qemu.rsrc b/pc-bios/qemu.rsrc
new file mode 100644
index 0000000..e3d205b
--- /dev/null
+++ b/pc-bios/qemu.rsrc
@@ -0,0 +1,1504 @@
+data 'icns' (-16455) {
+    $"6963 6E73 0000 5DC3 6974 3332 0000 1DB3"      /* 
icns..]√it32...≥ */
+    $"0000 0000 FF00 FF00 B000 0F08 1222 3645"      /* 
....ˇ.ˇ.∞...."6E */
+    $"4D56 6063 5A51 473C 2816 0CE8 0019 0416"      /* 
MV`cZQG<(..Ë.... */
+    $"3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC EDEE ECEB EAE8"      /* 
7dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË */
+    $"E2D4 BEA3 7746 200B E000 0608 2763 A5D0"      /* ‚‘æ£wF 
.‡...'c•– */
+    $"E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0 EAD9 B97C 3B0F"      /* 
ÊÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;. */
+    $"DB00 061C 64AF DAED F0F2 81F1 8BF0 83F1"      /* 
€...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ */
+    $"05EE E3C1 8432 07D5 0007 0635 87CD E8ED"      /* 
.Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌ */
+    $"EDEE 97ED 07EE EEED EBDC A551 11D1 0007"      /* 
ÌÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—.. */
+    $"0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8 06E9 E9E8 E1B8"      /* 
.3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏ */
+    $"560E CE00 0628 8CD3 E3E6 E5E4 93E3 80E4"      /* 
V.Œ..(唄ʉì„ĉ */
+    $"87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07 CA00 050D 63C8"      /* á„.‰Â‰fiÆJ. 
...c» */
+    $"DFE1 E196 E084 DF86 E004 E1E0 D791 23C8"      /* 
fl··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#» */
+    $"0004 2FA0 D8DC DC84 DA06 D9DA D9D9 DAD9"      /* 
../†ÿ‹‹Ñ⁄.Ÿ⁄ŸŸ⁄Ÿ */
+    $"D987 DA00 D990 DA05 DBDC DBC0 5708 C400"      /* 
Ÿá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ. */
+    $"1804 54C3 D7D7 D6D6 D7D6 D5D5 D6DF F1DF"      /* 
..T√◊◊÷÷◊÷’’÷flÒfl */
+    $"DADF E5F1 EEDD D5D6 D5D4 81D5 81D6 82D8"      /* 
⁄flÂÒÓ›’÷’‘Å’Å÷Çÿ */
+    $"83D6 80D8 80D6 80D7 04D6 D7D2 8615 C200"      /* 
É÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü.¬. */
+    $"060E 75CB D4D3 D2D2 80D0 11E0 EAF0 F8FD"      /* 
..uÀ‘”““Ä–.‡Í¯˝ */
+    $"F9F7 FAFB FDFD F7DB CED6 DDD7 D380 D08C"      /* 
˘˜˙˚˝˝˜€Œ÷›◊”Ä–å */
+    $"D286 D104 D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF"      /* 
“Ü—.“”“£)¿...ëÕœ */
+    $"80CE 06CC D7DB DEFB FCFD 86FE 0BF5 DBEB"      /* 
ÄŒ.Ã◊€fi˚¸˝Ü˛.ı€Î */
+    $"FAF7 F3EB E0D7 D0CD CD86 CE84 CD84 CE03"      /* 
˙˜Û·◊–ÕÕÜŒÑÕÑŒ. */
+    $"CFD0 B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 C7DB"      /* œ–∑9æ...ñÀ 
Å».«€ */
+    $"FAF9 8AFE 0BFA FCFE FEFD FCFB FAF2 E6D8"      /* 
˙˘ä˛.˙¸˛˛˝¸˚˙ÚÊÿ */
+    $"CD8C C883 CA05 C8C9 CACC BA3F BC00 041B"      /* Õå»É .»… 
Ã∫?º... */
+    $"98C7 C5C3 81C4 02C3 C8F1 93FE 09FD FCFA"      /* 
ò«≈√Ń.√»Òì˛∆˝¸˙ */
+    $"F3E6 D5CB C3C2 C383 C584 C683 C502 C7B8"      /* 
ÛÊ’À√¬√É≈Ñ∆É≈.«∏ */
+    $"42BA 0003 1291 C4C1 84C0 02BC CFFB 96FE"      /* 
B∫...냡ѿ.ºœ˚ñ˛ */
+    $"06FC FAF5 E9D5 C2BD 87C0 86BF 02C1 B536"      /* 
.¸˙ıÈ’¬Ωá¿Üø.¡µ6 */
+    $"B800 030A 7DC1 BC84 BB03 B9CD D7EE 99FE"      /* 
∏..¬}¡ºÑª.πÕ◊Óô˛ */
+    $"07FC F9EF D4BB BBBE BD82 BC87 BB03 BCC0"      /* 
.¸˘Ô‘ªªæΩǺáª.º¿ */
+    $"A825 B600 0304 64BB B981 B880 B704 B5C6"      /* 
®%∂...dªπÅ∏Ä∑.µ∆ */
+    $"F5FA FB9B FE04 FDF9 E6C3 B58F B802 BC97"      /* 
ı˙˚õ˛.˝˘Ê√µè∏.ºó */
+    $"15B5 0002 39B2 B582 B480 B201 B5EA A0FE"      /* 
.µ..9≤µÇ¥Ä≤.µÍ†˛ */
+    $"04FC F1C9 B1B3 87B2 01B3 B382 B402 B873"      /* 
.¸Ò…±≥á≤.≥≥Ç¥.∏s */
+    $"06B3 0002 1899 B385 B002 ADCC FDA2 FE02"      /* 
.≥...ô≥Ö∞.≠Ã˝¢˛. */
+    $"F7CB AD8E B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE86"      /* 
˜À≠é∞.±±C≤...qÆÜ */
+    $"AC01 ADEC A4FE 02F7 C3A8 81AB 80AA 01AC"      /* 
¨.≠ϧ˛.˜√®Å´Ä™.¨ */
+    $"AB84 AC03 AAAD 9C1C B100 0231 A6A7 80A6"      /* 
´Ñ¨.™≠ú.±..1¶ßĶ */
+    $"82A7 02A4 BEFD 97FE 05DC 9C83 8DAE E085"      /* 
Çß.§æ˝ó˛.‹úÉçÆ‡Ö */
+    $"FE06 EEB0 A6A7 A8A6 A685 A800 A781 A602"      /* 
˛.Ó∞¶ß®¶¶Ö®.ßŶ. */
+    $"AD69 04AF 0002 0A7E A681 A281 A302 A2A0"      /* 
≠i.Ø..¬~¶Å¢Å£.¢† */
+    $"E097 FE08 A228 110E 0F14 295A BC83 FE03"      /* 
‡ó˛.¢(....)ZºÉ˛. */
+    $"FDDF A3A1 81A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00"      /* 
˝fl£°Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø. */
+    $"013E A286 9E02 9DAE F996 FE02 F228 0181"      /* 
.>¢Üû.ùÆ˘ñ˛.Ú(.Å */
+    $"0004 0108 1B72 F582 FE04 FBC3 9A9E 9E82"      /* 
.....rıDz.˚√öûûÇ */
+    $"A086 9E03 A0A3 7407 AD00 0209 7C9D 8599"      /* 
†Üû.†£t.≠..∆|ùÖô */
+    $"029A 96D4 97FE 01F2 1B85 0002 0B60 F982"      /* 
.öñ‘ó˛.Ú.Ö...`˘Ç */
+    $"FE03 EB9E 9898 8899 819A 029B 9C28 AD00"      /* 
˛.ÎûòòàôÅö.õú(≠. */
+    $"012C 9986 9802 93AC F897 FE01 FD72 8600"      /* 
.,ôÜò.쨯ó˛.˝rÜ. */
+    $"0109 A882 FE04 FCA6 9497 9780 9885 9781"      /* 
.∆®Ç˛.¸¶îóóÄòÖóÅ */
+    $"9801 9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9199"      /* 
ò.ù`¨...hóëÑí.ëô */
+    $"E699 FE01 F35B 8600 005D 83FE 01C2 8E8F"      /* 
Êô˛.Û[Ü..]ɲ.¬éè */
+    $"9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F83 9003 8F90"      /* 
í.é.´...ãèèÉê.èê */
+    $"DBFD 9AFE 02F5 8E1F 8400 0095 83FE 02EE"      /* 
€˝ö˛.ıé.Ñ..ïɲ.Ó */
+    $"978D 8590 808E 8090 048E 8E8F 9642 AB00"      /* 
óçÖêÄéÄê.ééèñB´. */
+    $"0338 9089 8983 8A02 87AA FC9C FE09 F8E3"      /* 
.8êââÉä.ᙸú˛∆¯„ */
+    $"934A 2315 1830 8DF8 84FE 02D9 8F86 828B"      /* 
ìJ#..0ç¯Ñ˛.ŸèÜÇã */
+    $"828A 808B 808A 028F 6904 AA00 015D 8C82"      /* 
ÇäÄãÄä.èi.™..]åÇ */
+    $"8480 8601 83D3 9EFE 07FD F8F3 EEDF E1F2"      /* 
ÑÄÜ.É”û˛.˝¯ÛÓfl·Ú */
+    $"F885 FE04 FCE1 A284 8380 8683 8582 8602"      /* 
¯Ö˛.¸·¢ÑÉÄÜÉÖÇÜ. */
+    $"8781 14A9 0002 0E79 8282 8104 8383 818F"      /* 
áÅ.©...yÇÇÅ.ÉÉÅè */
+    $"F498 FE03 FDDE E2F6 83FE 01FD FD88 FE07"      /* 
Ùò˛.˝fi‚ˆÉ˛.˝˝à˛. */
+    $"FDF8 D3A3 887E 7F81 8282 8383 0189 2EA9"      /* 
˝¯”£à~.ÅÇÇÉÉ.â.© */
+    $"0002 1E82 7F82 7E03 8080 7BAA 99FE 0BFD"      /* 
...Ç.Ç~.ÄÄ{™ô˛.˝ */
+    $"B46C 5B58 6278 96B7 D4ED FD8A FE08 FCF9"      /* 
¥l[Xbxñ∑‘Ì˝ä˛.¸˘ */
+    $"E5C1 9D84 7A7B 7F83 8003 7F7F 834A A900"      /* 
¡ùÑz{.ÉÄ...ÉJ©. */
+    $"0432 827A 7B7B 8079 037A 7A75 CB9A FE11"      /* 
.2Çz{{Äy.zzuÀö˛. */
+    $"FAF5 E8C7 9E72 4B30 2422 2D41 5D7E 9FB6"      /* 
˙ıË«ûrK0$"-A]~ü∂ */
+    $"D2F3 85FE 08FD FBF9 E6C2 967A 7579 817A"      /* 
“ÛÖ˛.˝˚˘Ê¬ñzuyÅz */
+    $"047B 797F 5E03 A800 0143 7E80 7781 7602"      /* 
.{y.^.®..C~ÄwÅv. */
+    $"757B E99D FE13 FCF9 F6F3 EFD2 A877 4925"      /* 
u{Èù˛.¸˘ˆÛÔ“®wI% */
+    $"1109 0B0D 2747 709E C9EB 83FE 07FD FBF7"      /* 
.∆..'Gpû…Îɲ.˝˚˜ */
+    $"D8A7 8072 7481 7602 776B 0BA8 0001 4F77"      /* 
ÿßÄrtÅv.wk.®..Ow */
+    $"8073 8172 0270 8DFC A2FE 13FC FAF6 F3F1"      /* 
ÄsÅr.p縢˛.¸˙ˆÛÒ */
+    $"D5AE 7F51 270D 0609 0C20 3C62 8FBB E181"      /* ’Æ.Q'..∆. 
<b誷Š*/
+    $"FE0B FCF9 E9BB 856F 7273 7374 6F0F A800"      /* 
˛.¸˘ÈªÖorssto.®. */
+    $"0156 7281 7080 6F01 69AA A8FE 12FD FAF7"      /* 
.VrÅpÄo.i™®˛.˝˙˜ */
+    $"F4F1 D0A0 6937 1809 0508 0B19 3979 C3F1"      /* 
ÙÒ–†i7.∆....9y√Ò */
+    $"80FE 08FB EFB2 746D 706F 7017 A700 0206"      /* 
IJ.˚Ô≤tmpop.ß... */
+    $"596E 816B 806A 0167 CBAD FE19 FCF9 F6F2"      /* 
YnÅkÄj.gÀ≠˛.¸˘ˆÚ */
+    $"E3CC AD7B 4622 0D07 0B21 3F5C 92E1 FEFA"      /* 
„Ã≠{F"...!?\í·˛˙ */
+    $"D87D 686B 6D1B A700 0306 586A 6880 6704"      /* 
ÿ}hkm.ß...XjhÄg. */
+    $"6666 656E E8B2 FE14 FCFA F7F3 EFD2 AE81"      /* 
ffenË≤˛.¸˙˜ÛÔ“ÆÅ */
+    $"5429 0D08 1C81 F8FC E179 646B 1CA7 0003"      /* 
T)...ů¸·ydk.ß.. */
+    $"0655 6765 8264 0261 7EFB B7FE 0FFC FAF7"      /* 
.UgeÇd.a~˚∑˛.¸˙˜ */
+    $"F4F1 D088 3207 3FDA FDD2 6767 1BA7 0002"      /* 
ÙÒ–à2.?⁄˝“gg.ß.. */
+    $"0450 6381 6103 6060 5B9C BDFE 0AFC F8F2"      /* 
.PcÅa.``[úΩ˛¬¸¯Ú */
+    $"A527 24B9 FC94 5F18 A800 0148 6082 5E02"      /* 
•'$π¸î_.®..H`Ç^. */
+    $"5D58 C4AD FE0D FCE9 CDBA ADA2 A3A7 AFC0"      /* 
]Xƒ≠˛.¸ÈÕ∫≠¢£ßØ¿ */
+    $"D2E6 F4FD 82FE 07FA DD30 31CB D75C 12A8"      /* 
“ÊÙ˝Ç˛.˙›01À◊\.® */
+    $"0003 3E5E 5959 8058 0257 62EA ABFE 1CDD"      /* 
..>^YYÄX.WbÍ´˛.› */
+    $"A57D 695C 5958 5757 5857 595F 6873 7E8C"      /* 
•}i\YXWWXWY_hs~å */
+    $"98A5 AFAE A07C 5B56 639E 5F0E A800 0330"      /* 
ò•ØƆ|[Vcû_.®..0 */
+    $"5955 5580 5402 507C FDA9 FE08 DA8F 5F54"      /* 
YUUÄT.P|˝©˛.⁄è_T */
+    $"5354 5455 5580 5681 5581 5480 5507 5454"      /* 
STTUUÄVÅUÅTÄU.TT */
+    $"5556 5557 4E07 A800 0122 5680 5203 5151"      /* 
UVUWN.®.."VÄR.QQ */
+    $"4C9C A8FE 05E1 955D 5051 5080 5183 5282"      /* 
Lú®˛.·ï]PQPÄQÉRÇ */
+    $"5180 5208 5151 5051 5152 5254 3FA9 0000"      /* 
QÄR.QQPQQRRT?©.. */
+    $"1581 5003 4F4F 49B4 A6FE 03D4 905D 4D85"      /* 
.ÅP.OOI¥¶˛.‘ê]MÖ */
+    $"4F82 5083 4F01 5050 844F 0152 2EA9 0002"      /* 
OÇPÉO.PPÑO.R.©.. */
+    $"0A45 4B81 4A01 49CE A3FE 06F2 BB7B 5349"      /* 
¬EKÅJ.IŒ£˛.Úª{SI */
+    $"4A4A 804B 8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001"      /* 
JJÄKçJÇKÅJ.N.™.. */
+    $"324A 8047 0246 4EE4 A1FE 06E3 9E65 4944"      /* 
2JÄG.FN‰°˛.„ûeID */
+    $"4647 8248 8547 8348 0147 4783 4880 4701"      /* 
FGÇHÖGÉH.GGÉHÄG. */
+    $"440C AA00 011C 4880 4502 4154 F19F FE05"      /* 
D.™...HÄE.ATÒü˛. */
+    $"DE8C 5644 4244 8043 8245 8344 8245 8644"      /* 
fiåVDBDÄCÇEÉDÇEÜD */
+    $"8145 0147 33AB 0001 0C3F 8041 023F 5EFB"      /* 
ÅE.G3´...?ÄA.?^˚ */
+    $"9DFE 02EE 9552 8040 8041 8540 8041 0140"      /* 
address@hidden@ÄA.@ */
+    $"4080 4180 4080 4182 4081 4101 4420 AC00"      /* 
@address@hidden@ÅA.D ¨. */
+    $"052C 403E 3E38 679D FE04 C35D 3C3D 3E82"      /* 
.,@>>8gù˛.√]<=>Ç */
+    $"4080 3E80 3F82 4080 3F80 3E8B 3F01 3D0C"      /* 
@Ä>address@hidden>ã?.=. */
+    $"AC00 0513 3D3B 3A34 749C FE02 A743 3880"      /* 
¨...=;:4tú˛.ßC8Ä */
+    $"3A80 3B82 3A80 3982 3B83 3A80 3B87 3A01"      /* 
:Ä;Ç:Ä9Ç;É:Ä;á:. */
+    $"3E26 AD00 0504 2E38 3731 789B FE03 9C32"      /* 
>&≠....871xõ˛.ú2 */
+    $"3536 8037 8038 8337 0136 3688 3783 3680"      /* 
56Ä7Ä8É7.66à7É6Ä */
+    $"3781 3601 380F AE00 0415 3634 2D77 9AFE"      /* 
7Å6.8.Æ...64-wö˛ */
+    $"02BF 3432 8033 8034 0135 3583 3480 3301"      /* 
.ø42Ä3Ä4.55É4Ä3. */
+    $"3434 8335 8B34 0136 25AF 0004 0327 322B"      /* 
44É5ã4.6%Ø...'2+ */
+    $"6F99 FE02 F24B 2C81 3080 3180 329B 3101"      /* 
oô˛.ÚK,Å0Ä1Ä2õ1. */
+    $"300D B000 030E 2F28 6099 FE01 9C27 882D"      /* 
0.∞.../(`ô˛.ú'à- */
+    $"802E 882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B29"      /* 
Ä.à-Ç.á-.0.≤...) */
+    $"4AFC 97FE 02F9 4B26 812A 842B 802C 822B"      /* 
J¸ó˛.˘K&Å*Ñ+Ä,Ç+ */
+    $"802A 802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200"      /* 
Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤. */
+    $"0306 2137 E997 FE02 CA28 2681 2784 2880"      /* ..!7Èó˛. 
(&Å'Ñ(Ä */
+    $"2997 2800 10B4 0002 0D25 C897 FE02 931D"      /* 
)ó(..¥...%»ó˛.ì. */
+    $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"      /* 
%Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
+    $"0110 B597 FE01 681B 8521 8422 8023 8B22"      /* 
..µó˛.h.Ö!Ñ"Ä#ã" */
+    $"8023 8022 0223 1C04 B700 00A2 97FE 014A"      /* 
Ä#Ä".#..∑..¢ó˛.J */
+    $"1A85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82 1F80 2001"      /* .Ö.Ñ.Ä Ü.Ä.Ç.Ä 
. */
+    $"1C08 B800 0094 96FE 02FB 3C19 841C 881D"      /* 
..∏..îñ˛.˚<.Ñ.à. */
+    $"801E 861D 801C 811D 011C 09B9 0000 8C96"      /* 
Ä.Ü.Ä.Å...∆π..åñ */
+    $"FE02 F434 1688 1994 1A03 191A 190A BA00"      /* 
˛.Ù4.à.î.....¬∫. */
+    $"0085 96FE 02F4 3114 8816 8717 8018 8717"      /* 
.Öñ˛.Ù1.à.á.Ä.á. */
+    $"0218 1609 BB00 007C 96FE 02F7 3111 8B14"      /* 
...∆ª..|ñ˛.˜1.ã. */
+    $"8715 8016 8415 0113 07BC 0000 6F97 FE01"      /* 
á.Ä.Ñ....º..oó˛. */
+    $"3A0E 9D12 0213 0E04 BD00 004C 97FE 0148"      /* 
:.ù.....Ω..Ló˛.H */
+    $"0A8B 0F8F 1000 0BBF 0001 22F8 96FE 0157"      /* 
¬ã.è...ø.."¯ñ˛.W */
+    $"0795 0D83 0E01 0D07 C000 0104 BB96 FE01"      /* 
.ï.É....¿...ªñ˛. */
+    $"7504 9A0B 0109 03C2 0000 3A96 FE01 9D03"      /* 
u.ö..∆.¬..:ñ˛.ù. */
+    $"9809 0107 04C5 0000 7295 FE01 A500 9706"      /* 
ò∆...≈..rï˛.•.ó. */
+    $"0003 C800 0160 F993 FE02 C606 0094 03CC"      /* 
..»..`˘ì˛.∆..î.à */
+    $"0001 47EE 92FE 01EC 15E5 0001 37E9 92FE"      /* 
..GÓí˛.Ï.Â..7Èí˛ */
+    $"0037 E600 0131 E691 FE00 6BE7 0001 32EC"      /* 
.7Ê..1Êë˛.kÁ..2Ï */
+    $"90FE 00A6 E800 0139 E68F FE01 E010 E800"      /* 
ê˛.¶Ë..9Êè˛.‡.Ë. */
+    $"0141 EC8F FE00 37E9 0001 4BF3 8EFE 007A"      /* 
.AÏè˛.7È..KÛé˛.z */
+    $"EA00 0164 F78D FE01 C305 EA00 0181 F98C"      /* 
Í..d˜ç˛.√.Í..Å˘å */
+    $"FE01 F423 EA00 0209 9EFB 8CFE 0066 EB00"      /* 
˛.Ù#Í..∆û˚å˛.fÎ. */
+    $"020F B9FD 8BFE 01BA 04EB 0001 1CD5 8BFE"      /* 
..π˝ã˛.∫.Î...’ã˛ */
+    $"01F4 23EC 0001 30E8 8BFE 0067 ED00 014C"      /* 
.Ù#Ï..0Ëã˛.gÌ..L */
+    $"F58A FE01 BB04 ED00 016F F989 FE01 F424"      /* 
ıä˛.ª.Ì..o˘â˛.Ù$ */
+    $"ED00 0206 A1FC 89FE 0067 EE00 0113 CD89"      /* 
Ì...°¸â˛.gÓ...Õâ */
+    $"FE01 BE06 EE00 012E EA88 FE01 F624 EF00"      /* 
˛.æ.Ó...Íà˛.ˆ$Ô. */
+    $"015A F888 FE00 6CEF 0002 038B FB87 FE01"      /* 
.Z¯à˛.lÔ...ã˚á˛. */
+    $"C206 EF00 010F BC87 FE01 F828 F000 0125"      /* 
¬.Ô...ºá˛.¯(..% */
+    $"E687 FE00 6DF1 0001 59F9 86FE 01BD 04F0"      /* 
Êá˛.mÒ..Y˘Ü˛.Ω. */
+    $"0002 049D FD85 FE01 F320 F100 0117 D786"      /* ...ù˝Ö˛.Û 
Ò...◊Ü */
+    $"FE00 5EF2 0001 42F6 85FE 00A9 F300 0182"      /* 
˛.^Ú..BˆÖ˛.©Û..Ç */
+    $"FB84 FE01 E311 F200 010F C585 FE00 35F3"      /* 
˚Ñ˛.„.Ú...≈Ö˛.5Û */
+    $"0001 31F1 84FE 0074 F400 0176 F983 FE01"      /* 
..1ÒÑ˛.tÙ..v˘É˛. */
+    $"B601 F300 010E C383 FE01 E310 F400 0138"      /* 
∂.Û...√ɲ.„.Ù..8 */
+    $"F082 FE01 FB2A F500 0184 FB82 FE00 4FF5"      /* 
Dz.˚*ı..Ñ˚Dz.Oı */
+    $"0001 13CD 82FE 007D F600 0145 F481 FE00"      /* 
...ÕDz.}ˆ..EÙÅ˛. */
+    $"A1F6 0002 049A FD80 FE01 BA01 F600 0121"      /* 
°ˆ...ö˝Ä˛.∫.ˆ..! */
+    $"E480 FE01 D209 F700 056F FAFE FEE5 11F7"      /* 
‰Ä˛.“∆˜..o˙˛˛Â.˜ */
+    $"0005 0ECA FEFE F41D F800 0447 F5FE FE2C"      /* ... 
˛˛Ù.¯..Gı˛˛, */
+    $"F800 0406 A5FD FE40 F900 0329 E0FE 5BFA"      /* 
address@hidden)‡˛[˙ */
+    $"0002 3BF7 7EFB 0001 C2A8 FB00 026A CB01"      /* 
..;˜~˚..¬®˚..jÀ. */
+    $"FA00 0223 D210 FA00 0204 9920 FB00 0129"      /* ˙..#“.˙...ô 
˚..) */
+    $"1EFF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00A8 00FF 00FF 00B0 000F 0812 2236 454D"      /* 
.®.ˇ.ˇ.∞...."6EM */
+    $"5660 635A 5147 3C28 160C E800 1904 1637"      /* 
V`cZQG<(..Ë....7 */
+    $"6494 B5CC DDE7 E9EB ECED EEEC EBEA E8E2"      /* 
dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË‚ */
+    $"D4BE A377 4620 0BE0 0006 0827 63A5 D0E6"      /* ‘æ£wF 
.‡...'c•–Ê */
+    $"EE80 F58A F608 F5F4 F0EA D9B9 7C3B 0FDB"      /* 
ÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;.€ */
+    $"0006 1C64 AFDA EDF0 F281 F18B F083 F105"      /* 
...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ. */
+    $"EEE3 C184 3207 D500 0706 3587 CDE8 EDED"      /* 
Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌÌ */
+    $"EE97 ED07 EEEE EDEB DCA5 5111 D100 0703"      /* 
ÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—... */
+    $"3396 D9E6 E9EA E99C E806 E9E9 E8E1 B856"      /* 
3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏V */
+    $"0ECE 0006 288C D3E3 E6E5 E493 E380 E487"      /* 
.Œ..(唄ʉì„ĉá */
+    $"E306 E4E5 E4DE AE4A 07CA 0005 0D63 C8DF"      /* „.‰Â‰fiÆJ. 
...c»fl */
+    $"E1E1 96E0 84DF 86E0 04E1 E0D7 9123 C800"      /* 
··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#». */
+    $"042F A0D8 DCDC 82DA 08DB D9DE DCDE DFDC"      /* 
./†ÿ‹‹Ç⁄.€Ÿfi‹fifl‹ */
+    $"DEDE 87DA 00D9 90DA 05DB DCDB C057 08C4"      /* 
fifiá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ */
+    $"0004 0454 C3D7 D780 D614 D7DA DBD9 BC82"      /* 
...T√◊◊Ä÷.◊⁄€ŸºÇ */
+    $"BDCA BCA7 8185 C2DA D6D8 D9D8 D6D6 D581"      /* Ω 
ºßÅÖ¬⁄÷ÿŸÿ÷÷’Å */
+    $"D682 D883 D680 D880 D680 D704 D6D7 D286"      /* 
÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü */
+    $"15C2 001F 0E75 CBD4 D3D2 D2D4 D6D3 AC8C"      /* 
.¬...uÀ‘”““‘÷”¨å */
+    $"7E65 5362 685D 5753 5267 B7D8 C5B1 C2CD"      /* 
~eSbh]WSRg∑ÿ≈±¬Õ */
+    $"D4D7 D5D3 8BD2 86D1 04D2 D3D2 A329 C000"      /* 
‘◊’”ã“Ü—.“”“£)¿. */
+    $"0315 91CD CF80 CE0B D0B5 ABA5 5A54 5352"      /* 
..ë՜Č.–µ´•ZTSR */
+    $"5151 5252 8151 0C66 AA81 5964 6F83 9EB5"      /* 
QQRRÅQ.f™ÅYdoÉûµ */
+    $"C9D2 D2CF 85CE 84CD 84CE 03CF D0B7 39BE"      /* 
…““œÖŒÑÕÑŒ.œ–∑9æ */
+    $"0003 1896 CBCA 81C8 06CD 9E57 5D50 5151"      /* ...ñÀ 
Å».ÕûW]PQQ */
+    $"8552 1151 515A 5551 5152 5456 5E6D 89A6"      /* 
ÖR.QQZUQQRTV^mⶠ*/
+    $"C0CD CDCB C988 C883 CA05 C8C9 CACC BA3F"      /* ¿ÕÕÀ…à»É .»… 
̺? */
+    $"BC00 041B 98C7 C5C3 82C4 02BD 684F 8A52"      /* 
º...ò«≈√ǃ.ΩhOäR */
+    $"0051 8152 0C51 5152 5254 5A67 82A2 BAC6"      /* 
.QÅR.QQRRTZgÇ¢∫∆ */
+    $"C8C6 83C5 84C6 83C5 02C7 B842 BA00 0312"      /* 
»∆É≈Ñ∆É≈.«∏B∫... */
+    $"91C4 C184 C003 C6A2 5551 9252 0951 5152"      /* 
냡ѿ.∆¢UQíR∆QQR */
+    $"5359 6379 9ABA C387 C086 BF02 C1B5 36B8"      /* 
SYcyö∫√á¿Üø.¡µ6∏ */
+    $"0003 0A7D C1BC 84BB 04BF 9E8E 6A50 9552"      /* 
..¬}¡ºÑª.øûéjPïR */
+    $"0A51 5152 5357 6B95 BBBF BEBD 82BC 87BB"      /* 
¬QQRSWkïªøæΩǺ᪠*/
+    $"03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8 80B7"      /* 
.º¿®%∂...dªπÅ∏Ä∑ */
+    $"05BA A35E 5656 5198 5280 5103 5672 A8BB"      /* 
.∫£^VVQòRÄQ.Vr®ª */
+    $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 06B2"      /* 
è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
+    $"B2B3 B16B 5051 9D52 0551 5361 95B8 B387"      /* 
≤≥±kPQùR.QSaï∏≥á */
+    $"B201 B3B3 82B4 02B8 7306 B300 0218 99B3"      /* 
≤.≥≥Ç¥.∏s.≥...ô≥ */
+    $"85B0 03B3 8E51 519F 5204 5150 5A8D B28E"      /* 
Ö∞.≥éQQüR.QPZç≤é */
+    $"B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE85 AC03 ADAA"      /* 
∞.±±C≤...qÆÖ¨.≠™ */
+    $"654F 9652 0054 8056 0155 5383 5203 5158"      /* 
eOñR.TÄV.USÉR.QX */
+    $"92AE 81AB 80AA 01AC AB84 AC03 AAAD 9C1C"      /* 
íÆÅ´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú. */
+    $"B100 0231 A6A7 80A6 82A7 01AA 8F97 5208"      /* 
±..1¶ßĶÇß.™èóR. */
+    $"5548 342D 313B 4954 5582 5207 5060 9EA9"      /* 
UH4-1;ITUÇR.P`û© */
+    $"A7A8 A6A6 85A8 00A7 81A6 02AD 6904 AF00"      /* 
ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i.Ø. */
+    $"020A 7EA6 81A2 82A3 02A4 6C50 9552 0B55"      /* 
.¬~¶Å¢Ç£.§lPïR.U */
+    $"3610 0605 0506 1021 3F55 5381 5201 516D"      /* 
6......!?USÅR.Qm */
+    $"83A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00 013E A286"      /* 
ɢģܢ.§°(Ø..>¢Ü */
+    $"9E02 A191 5595 5203 534F 1101 8100 0501"      /* 
û.°ëUïR.SO..Å... */
+    $"030B 2750 5380 5205 5152 81A1 9E9E 82A0"      /* 
..'PSÄR.QRÅ°ûûdž */
+    $"869E 03A0 A374 07AD 0002 097C 9D85 9903"      /* 
Üû.†£t.≠..∆|ùÖô. */
+    $"9A9E 6F50 9552 0253 4F0D 8500 0104 2282"      /* 
öûoPïR.SO.Ö..."Ç */
+    $"5204 505F 9899 9888 9981 9A02 9B9C 28AD"      /* 
R.P_òôòàôÅö.õú(≠ */
+    $"0001 2C99 8798 0287 5651 9652 0154 2886"      /* 
..,ôáò.áVQñR.T(Ü */
+    $"0002 0339 5581 5201 538A 8097 8098 8597"      /* 
...9UÅR.SäÄóÄòÖó */
+    $"8198 019D 60AC 0003 0468 9791 8492 0393"      /* 
Åò.ù`¨...hóëÑí.ì */
+    $"8E60 5098 5201 5021 8600 0121 5681 5202"      /* 
é`PòR.P!Ü..!VÅR. */
+    $"5074 968F 9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F84"      /* 
Ptñèí.é.´...ãèèÑ */
+    $"9002 8F64 5099 5203 5351 310F 8400 0133"      /* 
ê.èdPôR.SQ1.Ñ..3 */
+    $"5581 5202 5159 8786 9080 8E80 9004 8E8E"      /* 
UÅR.QYáÜêÄéÄê.éé */
+    $"8F96 42AB 0003 3890 8989 838A 038D 7B51"      /* 
èñB´..8êââÉä.ç{Q */
+    $"519B 5209 544A 331C 0F0B 0C14 3051 8352"      /* 
QõR∆TJ3.....0QÉR */
+    $"0350 6288 8D82 8B82 8A80 8B80 8A02 8F69"      /* 
.PbàçÇãÇäÄãÄä.èi */
+    $"04AA 0001 5D8C 8284 8086 0288 6350 9852"      /* 
.™..]åÇÑÄÜ.àcPòR */
+    $"0153 5381 5206 5452 4C49 494F 5385 5207"      /* 
.SSÅR.TRLIIOSÖR. */
+    $"515E 7A87 8887 8686 8385 8286 0287 8114"      /* 
Q^záàáÜÜÉÖÇÜ.áÅ. */
+    $"A900 020E 7982 8281 8083 017F 5699 5203"      /* 
©...yÇÇÅÄÉ..VôR. */
+    $"494A 5054 8056 0255 5453 8952 0651 5464"      /* 
IJPTÄV.UTSâR.QTd */
+    $"7581 8383 8382 8383 0189 2EA9 0002 1E82"      /* 
uÅÉÉÉÇÉÉ.â.©...Ç */
+    $"7F82 7E04 8080 816F 5098 520C 533D 2621"      /* 
.Ç~.ÄÄÅoPòR.S=&! */
+    $"2123 2A33 3E46 4E51 5580 5602 5554 5383"      /* 
!#*3>FNQUÄV.UTSÉ */
+    $"5208 5153 5A66 737D 8080 7F83 8003 7F7F"      /* 
R.QSZfs}ÄÄ.ÉÄ... */
+    $"834A A900 0432 827A 7B7B 8079 047A 7A7C"      /* 
ÉJ©..2Çz{{Äy.zz| */
+    $"6050 9A52 1551 4B41 3628 1D13 100E 1319"      /* 
`PöR.QKA6(...... */
+    $"222C 363E 4550 5556 5654 5380 5208 5151"      /* 
",6>EPUVVTSÄR.QQ */
+    $"5358 6471 797B 7B81 7A04 7B79 7F5E 03A8"      /* 
SXdqy{{Åz.{y.^.® */
+    $"0001 437E 8077 8276 0274 5851 9B52 2251"      /* 
..C~ÄwÇv.tXQõR"Q */
+    $"5253 5352 4D44 392A 1B10 0903 0304 101B"      /* 
RSSRMD9*..∆..... */
+    $"2836 434E 5356 5655 5352 5151 545D 6874"      /* 
(6CNSVVUSRQQT]ht */
+    $"7877 8176 0277 6B0B A800 014F 7780 7381"      /* 
xwÅv.wk.®..OwÄsÅ */
+    $"7201 736B A452 1C53 5352 4D47 3A2C 1E10"      /* 
r.sk§R.SSRMG:,.. */
+    $"0602 0304 0E17 2332 3F4A 5256 5553 5152"      /* 
......#2?JRVUSQR */
+    $"5662 6F74 8073 0274 6F0F A800 0156 7281"      /* 
VbotÄs.to.®..VrÅ */
+    $"7080 6F02 7062 51A8 521D 5353 524E 4536"      /* 
pÄo.pbQ®R.SSRNE6 */
+    $"2616 0C05 0202 030B 172B 414F 5456 5553"      /* 
&........+AOTVUS */
+    $"5362 6F70 706F 7017 A700 0206 596E 816B"      /* 
Sboppop.ß...YnÅk */
+    $"806A 026C 5B51 AD52 1853 5350 4A43 3A2B"      /* 
Äj.l[Q≠R.SSPJC:+ */
+    $"1A0F 0802 040E 1922 324B 5652 5969 6C6B"      /* 
......."2KVRYilk */
+    $"6D1B A700 0306 586A 6880 6780 6601 6754"      /* 
m.ß...XjhÄgÄf.gT */
+    $"B252 8053 1151 4C46 3A2D 1E11 0603 0D2E"      /* 
≤RÄS.QLF:-...... */
+    $"5153 5564 686B 1CA7 0003 0655 6765 8364"      /* 
QSUdhk.ß...UgeÉd */
+    $"0060 B952 8053 0B4F 452F 1402 1849 5558"      /* 
.`πRÄS.OE/...IUX */
+    $"6468 1BA7 0002 0450 6381 6103 6060 615C"      /* 
dh.ß...PcÅa.``a\ */
+    $"BE52 0954 5039 100E 3D53 5D63 18A8 0001"      /* 
æR∆TP9..=S]c.®.. */
+    $"4860 825E 025D 5D56 AF52 0255 5756 8058"      /* 
H`Ç^.]]VØR.UWVÄX */
+    $"0357 5555 5384 5207 534B 1F23 5456 5E12"      /* 
.WUUSÑR.SK.#TV^. */
+    $"A800 033E 5E59 5980 5801 5958 AC52 0353"      /* 
®..>^YYÄX.YX¨R.S */
+    $"5558 5888 5900 5880 5609 5452 5557 5A59"      /* 
UXXàY.XÄV∆TRUWZY */
+    $"5956 560E A800 0330 5955 5580 5401 5554"      /* 
YVV.®..0YUUÄT.UT */
+    $"AB52 0254 5555 8054 0155 5580 5680 5585"      /* 
´R.TUUÄT.UUÄVÄUÖ */
+    $"5680 5504 5656 584D 07A8 0001 2256 8052"      /* 
VÄU.VVXM.®.."VÄR */
+    $"8051 AD52 8251 8352 8251 8052 8251 0352"      /* 
ÄQ≠RÇQÉRÇQÄRÇQ.R */
+    $"5254 3FA9 0000 1581 5080 4F00 51A6 5202"      /* 
RT?©...ÅPÄO.Q¶R. */
+    $"5150 4F80 5083 4F82 5083 4F01 5050 844F"      /* 
QPOÄPÉOÇPÉO.PPÑO */
+    $"0152 2EA9 0002 0A45 4B82 4A00 50A2 5207"      /* 
.R.©..¬EKÇJ.P¢R. */
+    $"5351 4F4E 4A4B 4A4A 804B 8D4A 824B 814A"      /* 
SQONJKJJÄKçJÇKÅJ */
+    $"014E 1BAA 0001 324A 8147 0148 51A0 5204"      /* 
.N.™..2JÅG.HQ†R. */
+    $"5351 4E4A 4780 4682 4885 4783 4801 4747"      /* 
SQNJGÄFÇHÖGÉH.GG */
+    $"8348 8047 0144 0CAA 0001 1C48 8045 0244"      /* 
ÉHÄG.D.™...HÄE.D */
+    $"4551 9E52 0653 504B 4543 4344 8043 8245"      /* 
EQûR.SPKECCDÄCÇE */
+    $"8344 8245 8644 8145 0147 33AB 0001 0C3F"      /* 
ÉDÇEÜDÅE.G3´...? */
+    $"8041 0140 449D 5204 5352 4942 4082 4185"      /* 
address@hidden@ÇAÖ */
+    $"4080 4101 4040 8041 8040 8041 8240 8141"      /* 
@ÄA.@@address@hidden@ÅA */
+    $"0144 20AC 0001 2C40 803E 0042 9C52 0553"      /* .D 
¨..,@Ä>.BúR.S */
+    $"4D41 3E3F 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"      /* 
MA>address@hidden>address@hidden */
+    $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0613 3D3B 3A39 4153"      /* 
>ã?.=.¨...=;:9AS */
+    $"9A52 0353 493A 3980 3A80 3B82 3A80 3982"      /* 
öR.SI:9Ä:Ä;Ç:Ä9Ç */
+    $"3B83 3A80 3B87 3A01 3E26 AD00 0604 2E38"      /* 
;É:Ä;á:.>&≠....8 */
+    $"3736 4153 9952 0153 4680 3680 3780 3883"      /* 
76ASôR.SFÄ6Ä7Ä8É */
+    $"3701 3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE"      /* 
7.66à7É6Ä7Å6.8.Æ */
+    $"0005 1536 3433 3F53 9852 0353 4933 3280"      /* 
...643?SòR.SI32Ä */
+    $"3380 3401 3535 8334 8033 0134 3483 358B"      /* 
3Ä4.55É4Ä3.44É5ã */
+    $"3401 3625 AF00 0503 2732 303B 5398 5202"      /* 
4.6%Ø...'20;SòR. */
+    $"5135 2F81 3080 3180 329B 3101 300D B000"      /* 
Q5/Å0Ä1Ä2õ1.0.∞. */
+    $"040E 2F2C 3853 9752 0254 412C 882D 802E"      /* 
../,8SóR.TA,à-Ä. */
+    $"882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B2C 3251"      /* 
à-Ç.á-.0.≤...,2Q */
+    $"9752 0251 3129 812A 842B 802C 822B 802A"      /* 
óR.Q1)Å*Ñ+Ä,Ç+Ä* */
+    $"802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200 0406"      /* 
Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤... */
+    $"242D 4D53 9552 0153 4983 2784 2880 2997"      /* 
$-MSïR.SIÉ'Ñ(Ä)ó */
+    $"2800 10B4 0003 0D26 4853 9552 0354 3D22"      /* 
(..¥...&HSïR.T=" */
+    $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"      /* 
%Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
+    $"0212 4454 9552 0254 3220 8521 8422 8023"      /* ..DTïR.T2 
Ö!Ñ"Ä# */
+    $"8B22 8023 8022 0223 1C04 B700 0138 5595"      /* 
ã"Ä#Ä".#..∑..8Uï */
+    $"5202 532A 1D85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82"      /* R.S*.Ö.Ñ.Ä 
Ü.Ä.Ç */
+    $"1F80 2001 1C08 B800 0132 5695 5202 5125"      /* .Ä 
...∏..2VïR.Q% */
+    $"1B84 1C88 1D80 1E86 1D80 1C81 1D01 1C09"      /* 
.Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å...∆ */
+    $"B900 012F 5695 5201 5021 8919 941A 0319"      /* 
π../VïR.P!â.î... */
+    $"1A19 0ABA 0001 2D56 9552 014F 1E89 1687"      /* 
..¬∫..-VïR.O.â.á */
+    $"1780 1887 1702 1816 09BB 0001 2A56 9552"      /* 
.Ä.á....∆ª..*VïR */
+    $"0250 1C13 8B14 8715 8016 8415 0113 07BC"      /* 
.P..ã.á.Ä.Ñ....º */
+    $"0001 2756 9652 011E 109D 1202 130E 04BD"      /* 
..'VñR...ù.....Ω */
+    $"0001 1C56 9552 0254 210E 8B0F 8F10 000B"      /* 
...VïR.T!.ã.è... */
+    $"BF00 010E 5095 5202 5524 0B95 0D83 0E01"      /* 
ø...PïR.U$.ï.É.. */
+    $"0D07 C000 0203 3E55 9452 0256 2B09 9A0B"      /* 
..¿...>UîR.V+∆ö. */
+    $"0109 03C2 0002 1654 5393 5202 5535 0698"      /* 
.∆.¬...TSìR.U5.ò */
+    $"0901 0704 C500 0227 5553 9252 0255 3704"      /* 
∆...≈..'USíR.U7. */
+    $"9706 0003 C800 0222 5253 9152 0254 4104"      /* 
ó...».."RSëR.TA. */
+    $"9503 CC00 021A 4D54 9052 0253 4D09 E500"      /* 
ï.Ã...MTêR.SM∆Â. */
+    $"0216 4D54 9052 0154 15E6 0002 134B 548F"      /* 
..MTêR.T.Ê...KTè */
+    $"5201 5625 E700 0214 4E54 8E52 0155 36E8"      /* 
R.V%Á...NTéR.U6Ë */
+    $"0002 154C 538D 5202 5348 08E8 0002 184D"      /* 
...LSçR.SH.Ë...M */
+    $"538D 5201 5415 E900 021C 5053 8C52 0156"      /* 
SçR.T.È...PSåR.V */
+    $"2AEA 0001 2353 8C52 0154 3FEB 0001 2D54"      /* 
*Í..#SåR.T?Î..-T */
+    $"8C52 0150 0FEA 0002 0434 558B 5201 5623"      /* 
åR.P.Í...4UãR.V# */
+    $"EB00 0208 3C54 8A52 0155 3CEC 0002 0D46"      /* 
Î...<TäR.U<Ï...F */
+    $"5389 5202 5350 0FEC 0002 134C 5389 5201"      /* 
SâR.SP.Ï...LSâR. */
+    $"5624 ED00 011C 5189 5201 553D EE00 0127"      /* 
V$Ì...QâR.U=Ó..' */
+    $"5488 5202 5350 0FED 0002 0435 5588 5201"      /* 
TàR.SP.Ì...5UàR. */
+    $"5624 EE00 0209 4454 8752 0155 3EEF 0002"      /* 
V$Ó..∆DTáR.U>Ô.. */
+    $"134D 5387 5201 5010 EF00 011F 5387 5201"      /* 
.MSáR.P.Ô...SáR. */
+    $"5625 F000 012F 5586 5201 553F F000 0207"      /* 
V%../UÜR.U?... */
+    $"3E54 8652 0151 10F0 0002 0F4D 5385 5201"      /* 
>TÜR.Q....MSÖR. */
+    $"5625 F100 011E 5485 5201 553E F100 0203"      /* 
V%Ò...TÖR.U>Ò... */
+    $"3455 8452 0253 500E F100 020B 4654 8452"      /* 
4UÑR.SP.Ò...FTÑR */
+    $"0156 21F2 0001 1951 8452 0155 38F3 0001"      /* 
.V!Ú...QÑR.U8Û.. */
+    $"2C55 8352 0253 4908 F200 0208 4054 8352"      /* 
,address@hidden */
+    $"0153 15F3 0001 134F 8352 0156 27F4 0001"      /* 
.S.Û...OÉR.V'Ù.. */
+    $"2854 8252 0155 3DF4 0002 0741 5481 5202"      /* 
(TÇR.U=Ù...ATÅR. */
+    $"5349 08F4 0001 1550 8252 0151 11F5 0001"      /* 
SI.Ù...PÇR.Q.ı.. */
+    $"2C55 8152 0156 1BF5 0002 0944 5480 5201"      /* 
,UÅR.V.ı..∆DTÄR. */
+    $"562A F600 0019 8152 0156 35F7 0005 3456"      /* 
V*ˆ...ÅR.V5˜..4V */
+    $"5252 553E F700 060E 4B53 5254 4405 F700"      /* 
RRU>˜...KSRTD.˜. */
+    $"0526 5552 5349 08F7 0005 0842 5453 4E0D"      /* 
.&URSI.˜...BTSN. */
+    $"F800 0019 8052 0011 F800 0403 3755 5418"      /* 
¯...ÄR..¯...7UT. */
+    $"F900 0310 4A57 20FA 0002 1552 2AFB 0001"      /* ˘...JW 
˙...R*˚.. */
+    $"3E37 FB00 0125 43FB 0002 0E44 07FA 0002"      /* 
>7˚..%C˚...D.˙.. */
+    $"0333 0EFB 0001 0F0D FF00 FF00 FF00 FF00"      /* 
.3.˚....ˇ.ˇ.ˇ.ˇ. */
+    $"FF00 FF00 FF00 FF00 A800 FF00 FF00 B000"      /* 
ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.®.ˇ.ˇ.∞. */
+    $"0F08 1222 3645 4D56 6063 5A51 473C 2816"      /* 
..."6EMV`cZQG<(. */
+    $"0CE8 0019 0416 3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC"      /* 
.Ë....7dîµÃ›ÁÈÎÏ */
+    $"EDEE ECEB EAE8 E2D4 BEA3 7746 200B E000"      /* ÌÓÏÎÍË‚‘æ£wF 
.‡. */
+    $"0608 2763 A5D0 E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0"      /* 
..'c•–ÊÓÄıäˆ.ıÙ */
+    $"EAD9 B97C 3B0F DB00 061C 64AF DAED F0F2"      /* 
ÍŸπ|;.€...dØ⁄ÌÚ */
+    $"81F1 8BF0 83F1 05EE E3C1 8432 07D5 0007"      /* 
ÅÒãÉÒ.Ó„¡Ñ2.’.. */
+    $"0635 87CD E8ED EDEE 97ED 07EE EEED EBDC"      /* 
.5áÕËÌÌÓóÌ.ÓÓÌ΋ */
+    $"A551 11D1 0007 0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8"      /* 
•Q.—...3ñŸÊÈÍÈúË */
+    $"06E9 E9E8 E1B8 560E CE00 0628 8CD3 E3E6"      /* 
.ÈÈË·∏V.Œ..(å”„Ê */
+    $"E5E4 93E3 80E4 87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07"      /* 
‰ì„ĉá„.‰Â‰fiÆJ. */
+    $"CA00 050D 63C8 DFE1 E196 E084 DF86 E004"      /* 
...c»fl··ñ‡Ñfl܇. */
+    $"E1E0 D791 23C8 0004 2FA0 D8DC DC81 DA06"      /* 
·‡◊ë#»../†ÿ‹‹Å⁄. */
+    $"DBDC D9E0 DEE0 E480 DF87 DA00 D990 DA05"      /* 
€‹Ÿ‡fi‡‰Äflá⁄.Ÿê⁄. */
+    $"DBDC DBC0 5708 C400 0404 54C3 D7D7 80D6"      /* 
€‹€¿W.ƒ...T√◊◊Ä÷ */
+    $"14D7 DFDF DDA5 45A8 C1A4 7E43 4DB0 DED6"      /* 
.◊flfl›•E®¡§~CM∞fi÷ */
+    $"D9DD D9D8 D6D5 81D6 82D8 83D6 80D8 80D6"      /* 
Ÿ›Ÿÿ÷’Å÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷ */
+    $"80D7 04D6 D7D2 8615 C200 1F0E 75CB D4D3"      /* 
Ä◊.÷◊“Ü.¬...uÀ‘” */
+    $"D2D2 D6DA D489 563E 1305 131C 130D 0506"      /* 
““÷⁄‘âV>........ */
+    $"1E9F E0BA 94B4 C9D7 DBD7 D38B D286 D104"      /* 
.ü‡∫◊€◊”ã“Ü—. */
+    $"D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF 80CE 06D2"      /* 
“”“£)¿...ë՜Č.“ */
+    $"9F8E 800F 0805 8500 0D01 1B8B 4311 152B"      /* 
üéÄ...Ö....ãC..+ */
+    $"4872 A0C4 D7D7 D185 CE84 CD84 CE03 CFD0"      /* 
Hr†ƒ◊◊—ÖŒÑÕÑŒ.œ– */
+    $"B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 D176 100E"      /* ∑9æ...ñÀ 
Å».—v.. */
+    $"8900 1001 0F06 0000 0206 0C12 2951 86B8"      /* 
â...........)QÜ∏ */
+    $"D0D1 CCC9 88C8 83CA 05C8 C9CA CCBA 3FBC"      /* –—Ã…à»É .»… 
Ã∫?º */
+    $"0004 1B98 C7C5 C381 C402 C7B6 1D93 0009"      /* 
...ò«≈√Ń.«∂.ì.∆ */
+    $"0207 0F1F 4982 ADC8 CDC7 83C5 84C6 83C5"      /* 
....IÇ≠»Õ«É≈Ñ∆É≈ */
+    $"02C7 B842 BA00 0312 91C4 C184 C001 CB87"      /* 
.«∏B∫...냡ѿ.Àá */
+    $"9600 0801 060E 193A 75B5 C7C1 86C0 86BF"      /* 
ñ......:uµ«¡Ü¿Üø */
+    $"02C1 B536 B800 030A 7DC1 BC83 BB04 BAC1"      /* 
.¡µ6∏..¬}¡ºÉª.∫¡ */
+    $"8160 1F99 0007 040D 266E B9C2 BCBD 82BC"      /* 
Å`.ô....&nπ¬ºΩǺ */
+    $"87BB 03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8"      /* 
áª.º¿®%∂...dªπÅ∏ */
+    $"80B7 04BE 8B0E 0B04 9B00 0402 0C33 96BF"      /* 
Ä∑.æã...õ....3ñø */
+    $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 04B2"      /* 
è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
+    $"B2B4 AD25 A000 0404 1677 BAB4 87B2 01B3"      /* 
≤¥≠%†....w∫¥á≤.≥ */
+    $"B382 B402 B873 06B3 0002 1899 B385 B002"      /* 
≥Ç¥.∏s.≥...ô≥Ö∞. */
+    $"B764 02A2 0002 0D68 B78E B002 B1B1 43B2"      /* 
∑d.¢...h∑é∞.±±C≤ */
+    $"0002 0671 AE85 AC02 ADA8 1CA4 0002 0B72"      /* 
...qÆÖ¨.≠®.§...r */
+    $"B381 AB80 AA01 ACAB 84AC 03AA AD9C 1CB1"      /* 
≥Å´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú.± */
+    $"0002 31A6 A780 A682 A702 AE6D 02A5 0006"      /* 
..1¶ßĶÇß.Æm.•.. */
+    $"1692 ACA7 A8A6 A685 A800 A781 A602 AD69"      /* 
.í¨ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i */
+    $"04AF 0002 0A7E A681 A282 A301 A629 A600"      /* 
.Ø..¬~¶Å¢Ç£.¶)¶. */
+    $"0301 2DA1 A381 A280 A386 A202 A4A1 28AF"      /* 
..-°£Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø */
+    $"0001 3EA2 869E 02A3 7E04 A700 0403 55A6"      /* 
..>¢Üû.£~.ß...U¶ */
+    $"9E9E 82A0 869E 03A0 A374 07AD 0002 097C"      /* 
ûûdžÜû.†£t.≠..∆| */
+    $"9D85 9902 9AA1 35A9 0003 1594 9B98 8899"      /* 
ùÖô.ö°5©...îõòàô */
+    $"819A 029B 9C28 AD00 012C 9986 9802 9D71"      /* 
Åö.õú(≠..,ôÜò.ùq */
+    $"05A9 0004 0178 9997 9780 9885 9781 9801"      /* 
.©...xôóóÄòÖóÅò. */
+    $"9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9586 18AB"      /* 
ù`¨...hóëÑí.ïÜ.´ */
+    $"0001 4599 8F92 018E 18AB 0003 178B 8F8F"      /* 
..Eôèí.é.´...ãèè */
+    $"8490 028E 2501 AB00 020C 7E94 8590 808E"      /* 
Ñê.é%.´...~îÖêÄé */
+    $"8090 048E 8E8F 9642 AB00 0338 9089 8983"      /* 
Äê.ééèñB´..8êââÉ */
+    $"8A02 8F5D 01AD 0002 2082 9082 8B82 8A80"      /* ä.è].≠.. 
ÇêÇãÇäÄ */
+    $"8B80 8A02 8F69 04AA 0001 5D8C 8284 8086"      /* 
ãÄä.èi.™..]åÇÑÄÜ */
+    $"018C 24AE 0007 0119 618A 8D87 8686 8385"      /* 
.å$Æ....aäçáÜÜÉÖ */
+    $"8286 0287 8114 A900 020E 7982 8281 0483"      /* 
ÇÜ.áÅ.©...yÇÇÅ.É */
+    $"8385 7202 AF00 0701 0525 597C 8986 8382"      /* 
ÉÖr.Ø....%Y|âÜÉÇ */
+    $"8283 8301 892E A900 021E 827F 827E 0380"      /* 
ÇÉÉ.â.©...Ç.Ç~.Ä */
+    $"8085 4AB2 0007 0105 1232 5876 8382 8480"      /* 
ÄÖJ≤.....2XvÉÇÑÄ */
+    $"037F 7F83 4AA9 0004 3282 7A7B 7B80 7903"      /* 
...ÉJ©..2Çz{{Äy. */
+    $"7A79 7F24 B500 0702 050F 2E5A 797F 7D81"      /* 
zy.$µ......Zy.}Å */
+    $"7A04 7B79 7F5E 03A8 0001 437E 8077 8176"      /* 
z.{y.^.®..C~ÄwÅv */
+    $"0277 700B B800 0602 0519 446B 7D79 8176"      /* 
.wp.∏.....Dk}yÅv */
+    $"0277 6B0B A800 014F 7780 7381 7201 7656"      /* 
.wk.®..OwÄsÅr.vV */
+    $"BB00 0B01 0309 2F60 7975 7373 746F 0FA8"      /* 
ª....∆/`yussto.® */
+    $"0001 5672 8170 806F 0174 36BE 0008 0205"      /* 
..VrÅpÄo.t6æ.... */
+    $"336C 7370 6F70 17A7 0002 0659 6E81 6B80"      /* 
3lspop.ß...YnÅkÄ */
+    $"6A01 6F1C C000 0602 155B 6F6B 6D1B A700"      /* 
j.o.¿....[okm.ß. */
+    $"0306 586A 6880 6704 6666 6762 07C2 0004"      /* 
..XjhÄg.ffgb.¬.. */
+    $"0C57 6A6B 1CA7 0003 0655 6765 8264 0165"      /* 
.Wjk.ß...UgeÇd.e */
+    $"50C4 0003 1562 681B A700 0204 5063 8161"      /* 
Pƒ...bh.ß...PcÅa */
+    $"0360 6064 33C4 0003 0139 6718 A800 0148"      /* 
.``d3ƒ...9g.®..H */
+    $"6082 5E02 5D60 18AE 000A 0414 1E25 2D2C"      /* 
`Ç^.]`.Æ.¬...%-, */
+    $"2A25 1B10 0786 0005 161E 1310 5E12 A800"      /* 
*%...Ü......^.®. */
+    $"033E 5E59 5980 5802 5A51 01AB 0006 0B27"      /* 
.>^YYÄX.ZQ.´...' */
+    $"404E 585A 5C80 5A12 5959 5751 4940 372E"      /* 
@address@hidden */
+    $"2820 202A 4158 5B54 2C50 0EA8 0003 3059"      /* ( 
*AX[T,P.®..0Y */
+    $"5555 8054 0158 3CAA 0008 0B31 4F57 5655"      /* 
UUÄT.X<™...1OWVU */
+    $"5455 5580 5680 5502 5656 5780 5809 5757"      /* 
TUUÄVÄU.VVWÄX∆WW */
+    $"5656 5556 5757 4D07 A800 0122 5680 5203"      /* 
VVUVWWM.®.."VÄR. */
+    $"5151 5526 A800 0408 2B4B 5452 8151 8352"      /* 
QQU&®...+KTRÅQÉR */
+    $"8251 8052 8251 0352 5254 3FA9 0000 1581"      /* 
ÇQÄRÇQ.RRT?©...Å */
+    $"5003 4F4F 5118 A600 020B 2A45 8050 834F"      /* 
P.OOQ.¶...*EÄPÉO */
+    $"8250 834F 0150 5084 4F01 522E A900 020A"      /* 
ÇPÉO.PPÑO.R.©..¬ */
+    $"454B 814A 014C 0DA4 0003 1431 454C 824B"      /* 
EKÅJ.L.§...1ELÇK */
+    $"8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001 324A 8047"      /* 
çJÇKÅJ.N.™..2JÄG */
+    $"0148 43A2 0006 051E 3947 4847 4682 4885"      /* 
.HC¢....9GHGFÇHÖ */
+    $"4783 4801 4747 8348 8047 0144 0CAA 0001"      /* 
GÉH.GGÉHÄG.D.™.. */
+    $"1C48 8145 003C A000 0506 233C 4644 4480"      /* 
.HÅE.<†...#<FDDÄ */
+    $"4382 4583 4482 4586 4481 4501 4733 AB00"      /* 
CÇEÉDÇEÜDÅE.G3´. */
+    $"010C 3F80 4101 4232 9F00 021E 3A43 8241"      /* 
..?ÄA.B2ü...:CÇA */
+    $"8540 8041 0140 4080 4180 4080 4182 4081"      /* 
address@hidden@@address@hidden@Å */
+    $"4101 4420 AC00 052C 403E 3E40 2C9D 0004"      /* A.D 
¨..,@>>@,ù.. */
+    $"0E2F 3F3E 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"      /* 
./?>address@hidden>address@hidden */
+    $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0513 3D3B 3A3D 249C"      /* 
>ã?.=.¨...=;:=$ú */
+    $"0005 1436 3B3B 3A3A 803B 823A 8039 823B"      /* 
...6;;::Ä;Ç:Ä9Ç; */
+    $"833A 803B 873A 013E 26AD 0005 042E 3837"      /* 
É:Ä;á:.>&≠....87 */
+    $"3920 9B00 0316 3937 3680 3780 3883 3701"      /* 9 
õ...976Ä7Ä8É7. */
+    $"3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE 0004"      /* 
66à7É6Ä7Å6.8.Æ.. */
+    $"1536 3437 1D9A 0001 0A32 8133 8034 0135"      /* 
.647.ö..¬2Å3Ä4.5 */
+    $"3583 3480 3301 3434 8335 8B34 0136 25AF"      /* 
5É4Ä3.44É5ã4.6%Ø */
+    $"0004 0327 3232 1D9A 0001 2732 8130 8031"      /* 
...'22.ö..'2Å0Ä1 */
+    $"8032 9B31 0130 0DB0 0003 0E2F 2F20 9900"      /* Ä2õ1.0.∞...// 
ô. */
+    $"0111 2F88 2D80 2E88 2D82 2E87 2D01 301D"      /* 
../à-Ä.à-Ç.á-.0. */
+    $"B200 021B 2D22 9900 0121 2B81 2A84 2B80"      /* 
≤...-"ô..!+Å*Ñ+Ä */
+    $"2C82 2B80 2A80 2B80 2C85 2B80 2C02 2B28"      /* 
,Ç+Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+( */
+    $"09B2 0002 0624 2498 0000 0583 2784 2880"      /* 
∆≤...$$ò...É'Ñ(Ä */
+    $"2997 2800 10B4 0002 0D26 0497 0001 0E26"      /* 
)ó(..¥...&.ó...& */
+    $"8524 8D25 8224 8325 8124 0127 18B6 0001"      /* 
Ö$ç%Ç$É%Å$.'.∂.. */
+    $"1408 9700 0114 2385 2184 2280 238B 2280"      /* 
..ó...#Ö!Ñ"Ä#ã"Ä */
+    $"2380 2202 231C 04D2 0001 161F 851E 841F"      /* 
#Ä".#..“....Ö.Ñ. */
+    $"8020 861F 801E 821F 8020 011C 08D3 0001"      /* Ä Ü.Ä.Ç.Ä 
...”.. */
+    $"171D 841C 881D 801E 861D 801C 811D 011C"      /* 
..Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å... */
+    $"09D4 0001 151A 8819 941A 0319 1A19 0AD5"      /* 
∆‘....à.î.....¬’ */
+    $"0001 1317 8816 8717 8018 8717 0218 1609"      /* 
....à.á.Ä.á....∆ */
+    $"D600 0111 158B 1487 1580 1684 1501 1307"      /* 
÷....ã.á.Ä.Ñ.... */
+    $"D700 000E 9E12 0213 0E04 D800 010A 108B"      /* 
◊...û.....ÿ..¬.ã */
+    $"0F8F 1000 0BDA 0001 080E 950D 830E 010D"      /* 
.è...⁄....ï.É... */
+    $"07DB 0000 049B 0B01 0903 DD00 9909 0107"      /* 
.€...õ..∆.›.ô∆.. */
+    $"04DF 0098 0600 03E1 0096 03FF 00FF 00FF"      /* 
.fl.ò...·.ñ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
+    $"00FF 00FF 00FF 00FF 00BD 0074 386D 6B00"      /* 
.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.Ω.t8mk. */
+    $"0040 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* address@hidden 
*/
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0006 111F 303C 5376"      /* 
............0<Sv */
+    $"8893 9E9F 9388 7653 3C2F 1F11 0600 0000"      /* 
àìûüìàvS</...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0923 4564 819C AEBE C9CF D8E2"      /* 
....∆#EdÅúÆæ…œÿ‚ */
+    $"E7EA EDEE E9E6 E1D7 CEC8 BBAC 9A81 6344"      /* 
ÁÍÌÓÈÊ·◊Œ»ª¨öÅcD */
+    $"2409 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
$∆.............. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0627 5C92 B9D7 E7ED EFF1 F2F2 F4F6 F7F6"      /* 
.'\íπ◊ÁÌÔÒÚÚÙˆ˜ˆ */
+    $"F7F7 F6F6 F6F5 F4F2 F0F0 EFED ECEB E9E2"      /* 
˜˜ˆˆˆıÙÚÔÌÏÎÈ‚ */
+    $"D2B6 8F5B 2807 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
“∂è[(........... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3275"      /* 
..............2u */
+    $"B0D7 EBF0 F2F2 F5F7 F9FB FCFD FEFE FEFE"      /* 
∞◊ÎÚÚı˜˘˚¸˝˛˛˛˛ */
+    $"FEFF FFFE FEFE FEFE FDFB F9F6 F4F1 EFED"      /* 
˛ˇˇ˛˛˛˛˛˝˚˘ˆÙÒÔÌ */
+    $"ECEB EAE4 D0AC 7332 0700 0000 0000 0000"      /* 
ÏÎ͉–¨s2........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0022 6AB0 DDEE"      /* 
..........."j∞›Ó */
+    $"F2F3 F5F7 F9FC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÚÛı˜˘¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FEFE FFFF FFFF FEFD FAF6"      /* 
ˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇˇ˛˝˙ˆ */
+    $"F1EF EDEC ECEA E7D6 AB69 2200 0000 0000"      /* 
ÒÔÌÏÏÍÁ÷´i"..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 043E 94D2 EEF3 F4F5"      /* 
.........>î“ÓÛÙı */
+    $"F6F8 FBFD FFFF FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
ˆ¯˚˝ˇˇ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
+    $"FEFB F6F1 ECEB ECEC EAE4 CA90 3D04 0000"      /* ˛˚ˆÒÏÎÏÏ͉ 
ê=... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 074F A8E1 F3F5 F5F5 F7FA"      /* 
.......O®·Ûııı˜˙ */
+    $"FDFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˝˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FFFD F9F3 EDEA EBEB EBE8 D8A2 4E08"      /* 
˛˛ˇ˝˘ÛÌÍÎÎÎËÿ¢N. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 054D B0E8 F4F5 F5F4 F7FB FDFE"      /* 
.....M∞ËÙııÙ˜˚˝˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FAF3 ECEA EAEB EAE9 DEA9"      /* 
˛˛˛˛˛˛˙ÛÏÍÍÎÍÈfi© */
+    $"4C06 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
L............... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 003B A8E7 F3F6 F6F4 F7FB FDFE FEFE"      /* 
...;®ÁÛˆˆÙ˜˚˝˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FDFD"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD F9F2 EBE9 EAEA EAEA"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˘ÚÎÈÍÍÍÍ */
+    $"DCA1 3B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
‹°;............. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0020 8DE0 F4F6 F6F5 F6F9 FDFE FEFE FEFE"      /* . 
ç‡Ùˆˆıˆ˘˝˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD F7EE E9EA EAE9"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˜ÓÈÍÍÈ */
+    $"EAE9 D589 2000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÍÈ’â 
........... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"      /* 
................ */
+    $"5CCB F4F6 F6F5 F5F7 FCFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
\ÀÙˆˆıı˜¸˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* 
˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFA F3EA EAE9"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˙ÛÍÍÈ */
+    $"E9E9 E9E6 C35B 0500 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÈÈÈÊ√[.......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 239F"      /* 
..............#ü */
+    $"EBF5 F6F5 F5F5 F9FE FEFE FEFE FEFE FEFE"      /* 
Îıˆııı˘˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
+    $"FEFE FFFE FEFE FEFF FFFE FEFE FDFD FDFD"      /* 
˛˛ˇ˛˛˛˛ˇˇ˛˛˛˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFC FCFC FCFC FCF6 ECE9"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸ˆÏÈ */
+    $"E9E9 E9E9 E9DE 9923 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÈÈÈÈÈfiô#........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0052 CBF5"      /* 
.............RÀı */
+    $"F6F6 F5F5 F6FA FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"      /* 
ˆˆııˆ˙˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFE FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˛˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FCFC FCFC FCFC FCFC FCFD F8EF"      /* 
˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸¸¸¸˝¯Ô */
+    $"E9E9 E9E9 E8E9 E7C3 5100 0000 0000 0000"      /* 
ÈÈÈÈËÈÁ√Q....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 000B 81E6 F5F6"      /* 
............ÅÊıˆ */
+    $"F5F5 F5F6 FBFE FEFE FEFE FEFE FEFE FFFF"      /* 
ıııˆ˚˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇ */
+    $"FEFE FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFC"      /* 
˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFA"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˙ */
+    $"F0E9 E9E9 E8E8 E9E9 DC7E 0C00 0000 0000"      /* 
ÈÈÈËËÈÈ‹~...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 20A7 F1F6 F6F5"      /* .......... 
ßÒˆˆı */
+    $"F5F5 F6FB FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF"      /* 
ııˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FEFE FDFD FDFD FDFD FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇ˛˛˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚ */
+    $"FAF1 E9E9 E9E8 E8E8 E8E4 A120 0000 0000"      /* ˙ÒÈÈÈËËËˉ° 
.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0034 C4F5 F5F5 F5F5"      /* 
.........4ƒııııı */
+    $"F5F7 FBFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF"      /* 
ı˜˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFE FEFD FCFC FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˝¸¸¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FBFB"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FBFA F1E8 E9E9 E8E8 E8E9 E8BB 3300 0000"      /* 
˚˙ÒËÈÈËËËÈ˪3... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 49D4 F6F5 F4F5 F5F5"      /* 
........I‘ˆıÙııı */
+    $"F6FB FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF"      /* 
ˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FBFB FBEF E8E9 E9E8 E8E7 E8E9 CB47 0000"      /* 
˚˚˚ÔËÈÈËËÁËÈÀG.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0055 E0F6 F5F4 F5F5 F5F5"      /* 
.......U‡ˆıÙıııı */
+    $"FAFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FEFE FFFF"      /* 
˙˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛˛˛ˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸ */
+    $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB"      /* 
¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FBFB FAF9 EEE8 E9E8 E8E7 E7E8 E9D5 5400"      /* 
˚˚˙˘ÓËÈËËÁÁËÈ’T. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 5EE4 F7F5 F4F4 F5F5 F5F9"      /* 
......^‰˜ıÙÙııı˘ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝ */
+    $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA"      /* 
¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙ */
+    $"FAFA FAFA F7EC E9E9 E8E8 E7E7 E8E8 D85C"      /* 
˙˙˙˙˜ÏÈÈËËÁÁËËÿ\ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 005E E6F5 F4F4 F4F4 F5F5 F7FD"      /* 
.....^ÊıÙÙÙÙıı˜˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF FFFF"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FDFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA"      /* 
˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙ */
+    $"FAFA FAFA FBF5 E9E9 E9E8 E8E7 E7E8 E8DC"      /* 
˙˙˙˙˚ıÈÈÈËËÁÁËË‹ */
+    $"5B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
[............... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 56E5 F6F3 F4F4 F4F5 F5F6 FCFD"      /* 
....VˆÛÙÙÙııˆ¸˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF FFFF"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFD FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAFA"      /* 
ˇ˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙ */
+    $"FAFA FAFA FAF9 F0E8 E9E8 E8E7 E7E7 E8E8"      /* 
˙˙˙˙˙˘ËÈËËÁÁÁËË */
+    $"DA54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
⁄T.............. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0048 E1F6 F3F4 F4F4 F4F5 F5F9 FCFD"      /* 
...H·ˆÛÙÙÙÙıı˘¸˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FCFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA"      /* 
ˇˇ¸˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙ */
+    $"FAFA FAFA F9F9 F8ED E9E9 E8E8 E7E7 E7E8"      /* 
˙˙˙˙˘˘¯ÌÈÈËËÁÁÁË */
+    $"E8D6 4600 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
Ë÷F............. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 33D6 F7F3 F3F4 F4F4 F4F5 F7FC FCFC"      /* 
..3÷˜ÛÛÙÙÙÙı˜¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA"      /* 
ˇˇˇ˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F4 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"      /* 
˙˘˘˘˘˘˘ÙÈÈËËËÁÁÁ */
+    $"E7E8 CD32 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁËÕ2............ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"001F C5F6 F3F3 F3F4 F4F4 F4F5 FBFC FCFC"      /* 
..≈ˆÛÛÛÙÙÙÙı˚¸¸¸ */
+    $"FCFC FDFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFE FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"      /* 
ˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 EEE8 E9E8 E8E7 E7E7"      /* 
˘˘˘˘˘˘˘¯ÓËÈËËÁÁÁ */
+    $"E7E7 EABD 1F00 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁÁÍΩ............ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0BA9 F7F3 F3F3 F3F4 F4F4 F4F8 FCFC FCFC"      /* 
.©˜ÛÛÛÛÙÙÙÙ¯¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FDFD FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FCFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇ¸˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F4EA E9E9 E8E8 E7E7"      /* 
˘˘˘˘˘˘¯¯ÙÍÈÈËËÁÁ */
+    $"E7E6 E7EB A20B 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁÊÁ΢........... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"81F4 F3F2 F3F3 F3F4 F4F4 F5FB FCFC FCFC"      /* 
ÅÙÛÚÛÛÛÙÙÙı˚¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸¸¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FEFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8EE E8E9 E8E8 E7E7"      /* 
˘˘˘˘¯¯¯¯¯ÓËÈËËÁÁ */
+    $"E7E7 E6E7 E87C 0100 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁÁÊÁË|.......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050"      /* 
...............P */
+    $"EBF4 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 F7FC FCFC FCFC"      /* 
ÎÙÚÚÛÛÛÙÙÙ˜¸¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFD FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFB FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F3 E9E9 E9E8 E8E7"      /* 
˘˘¯¯¯¯¯¯¯ÛÈÈÈËËÁ */
+    $"E7E7 E6E6 E9E0 4D00 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁÁÊÊȇM......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24D8"      /* 
..............$ÿ */
+    $"F5F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 FAFB FBFC FCFC"      /* 
ıÚÚÚÛÛÛÙÙÙ˙˚˚¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFC FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 EDE9 E9E8 E8E8"      /* 
˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ÌÈÈËËË */
+    $"E7E7 E7E6 E6E9 CF23 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÁÁÁÊÊÈœ#........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 AAF9"      /* 
..............™˘ */
+    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F5 FBFB FBFC FCFC"      /* 
ÒÚÚÚÛÛÛÙÙı˚˚˚¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘˘˘˘˘ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F8 F0E9 E9E9 E8E8"      /* 
¯¯¯¯¯¯¯¯˜¯ÈÈÈËË */
+    $"E8E7 E7E7 E6E6 EDA3 0500 0000 0000 0000"      /* 
ËÁÁÁÊÊÌ£........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0060 F6F1"      /* 
.............`ˆÒ */
+    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F7 FBFB FBFC FCFC"      /* 
ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˜˚˚˚¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FEFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇ˛˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F5EA E9E9 E8E8"      /* 
¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ıÍÈÈËË */
+    $"E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5D00 0000 0000 0000"      /* 
ËÁÁÁÊÊÊÍ]....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1FD8 F4F1"      /* 
.............ÿÙÒ */
+    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F9 FBFB FBFB FBFB"      /* 
ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˘˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FCFC FCFC FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘¯¯ */
+    $"F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6EC E9E9 E9E8"      /* 
¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆÏÈÈÈË */
+    $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E9 D01F 0000 0000 0000"      /* 
ËËÁÁÁÊÊÈ–....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 96F9 F0F1"      /* 
............ñ˘Ò */
+    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F5FA FBFB FBFB FBFB"      /* 
ÒÚÚÚÛÛÛÙı˙˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FCFC FCFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FBF9 F8F8 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˚˘¯¯¯¯ */
+    $"F8F8 F7F8 F7F7 F7F7 F7F7 F7EF E9E9 E9E9"      /* 
¯¯˜¯˜˜˜˜˜˜˜ÔÈÈÈÈ */
+    $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED91 0000 0000 0000"      /* 
ËËÁÁÁÊÊÊÌë...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 003C ECF1 F0F1"      /* 
...........<ÏÒÒ */
+    $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F3 F6FA FBFB FBFB FBFB"      /* 
ÒÚÚÚÛÛÛÛˆ˙˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FCFA F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙¯¯ */
+    $"F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F1 EAE9 E9E9"      /* 
¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÒÍÈÈÈ */
+    $"E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6E2 3C00 0000 0000"      /* 
ËËËÁÁÁÊÊÊ‚<..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 06B4 F7F0 F0F1"      /* 
...........¥˜Ò */
+    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F7FA FBFB FBFB FBFB"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛÛ˜˙˚˚˚˚˚˚ */
+    $"FBFB FBFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚˚˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
+    $"F9F7 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F4 EAEA E9E9"      /* 
˘˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÙÍÍÈÈ */
+    $"E9E8 E8E8 E7E7 E6E6 E6EB AD07 0000 0000"      /* 
ÈËËËÁÁÊÊÊÎ≠..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 50F2 F0F0 F0F1"      /* 
..........PÚÒ */
+    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
+    $"FBFB FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚˚˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFD FAF8 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 EBEA E9E9"      /* 
ˇ˝˙¯˜˜ˆˆˆˆˆıÎÍÈÈ */
+    $"E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E94E 0000 0000"      /* 
ÈËËËÁÁÁÊÊÊÈN.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0009 BCF5 F0F0 F0F1"      /* 
.........∆ºıÒ */
+    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
+    $"FBFB FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚˚¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFE FBF8 F6F6 F6F6 F6F6 ECEA EAE9"      /* 
ˇˇˇ˛˚¯ˆˆˆˆˆˆÏÍÍÈ */
+    $"E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 EBB6 0900 0000"      /* 
ÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∂∆... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0052 F4F0 EFF0 F0F1"      /* 
.........RÙÔÒ */
+    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F9FA FAFA FAFA FBFB"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛÛ˘˙˙˙˙˙˚˚ */
+    $"FBFB FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚˚˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFE FAF6 F6F6 F5F5 EDEA EAE9"      /* 
ˇˇˇˇˇ˛˙ˆˆˆııÌÍÍÈ */
+    $"E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5100 0000"      /* 
ÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÍQ... */
+    $"0000 0000 0000 0000 05B6 F5EF EFF0 F0F0"      /* 
.........∂ıÔÔ */
+    $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
+    $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFD F7F5 F5F5 EEEA EAEA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇ˝˜ıııÓÍÍÍ */
+    $"E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EB B005 0000"      /* 
ÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∞... */
+    $"0000 0000 0000 0000 40EE F0EF EFF0 F0F0"      /* address@hidden 
*/
+    $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
+    $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEF6 F5F5 EEEA EAEA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˆııÓÍÍÍ */
+    $"E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E63E 0000"      /* 
ÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÊ>.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 9FF6 EEEF EFF0 F0F0"      /* 
........üˆÓÔÔ */
+    $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
+    $"FAFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F5F5 EEEB EAEA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ııÓÎÍÍ */
+    $"EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED9A 0000"      /* 
ÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÌö.. */
+    $"0000 0000 0000 0021 E1F0 EEEF EFEF F0F0"      /* 
.......!·ÓÔÔÔ */
+    $"F0F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9F9 FAFA FAFA"      /* 
ÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˘˙˙˙˙ */
+    $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F5 EEEB EBEA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘ıÓÎÎÍ */
+    $"EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 E7DA 2100"      /* 
ÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÁ⁄!. */
+    $"0000 0000 0000 0071 F6EF EEEF EFEF F0F0"      /* 
.......qˆÔÓÔÔÔ */
+    $"F0F1 F1F1 F2F2 F3F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* 
ÒÒÒÚÚÛÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
+    $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFE FDFD FCFB FBFB FBFC FDFE FFFF"      /* 
ˇˇˇ˛˝˝¸˚˚˚˚¸˝˛ˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFC FBFC FDF4 EDEB EBEA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇ¸˚¸˝ÙÌÎÎÍ */
+    $"EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EE 6E00"      /* 
ÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÓn. */
+    $"0000 0000 0000 07C0 F2EE EEEE EFEF F0F0"      /* 
.......¿ÚÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
+    $"FAFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FEFC FAF9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F8 F7F7 F8F8"      /* 
˛¸˙˘˘˘˘¯¯¯˜¯˜˜¯¯ */
+    $"F9F9 FAFB FBF9 F7F5 F5F5 F9F5 EDEB EBEB"      /* 
˘˘˙˚˚˘˜ııı˘ıÌÎÎÎ */
+    $"EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EA BB07"      /* 
ÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊͪ. */
+    $"0000 0000 0000 34EC EFEE EEEE EFEF F0F0"      /* 
......4ÏÔÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F6F9 F9F9 F9F9 F9FA"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÛˆ˘˘˘˘˘˘˙ */
+    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
+    $"FAFA F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7"      /* 
˙˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ */
+    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 EDEB EBEB"      /* 
ˆˆˆıııııÙÙÙÛÌÎÎÎ */
+    $"EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E333"      /* 
ÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÊ„3 */
+    $"0000 0000 0000 7CF6 EDED EEEE EFEF EFF0"      /* 
......|ˆÌÌÓÓÔÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F2F2 F2F2 F5F8 F8F8 F8F9 F9F9"      /* 
ÒÒÚÚÚÚı¯¯¯¯˘˘˘ */
+    $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙˙ */
+    $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7"      /* 
˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜ */
+    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F2 ECEC EBEB"      /* 
ˆˆˆıııııÙÙÙÚÏÏÎÎ */
+    $"EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 EF7B"      /* 
ÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÔ{ */
+    $"0000 0000 0006 BFF2 EDED EEEE EEEF EFF0"      /* 
......øÚÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F8 F8F8 F8F9 F9F9"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÙ¯¯¯¯˘˘˘ */
+    $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFA FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˙˙˙ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6"      /* 
˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆ */
+    $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F1 ECEC EBEB"      /* 
ˆˆˆııııııÙÙÒÏÏÎÎ */
+    $"EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 EABA"      /* 
ÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÍ∫ */
+    $"0600 0000 0029 E6EE EDED EEEE EEEF EFF0"      /* 
.....)ÊÓÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F7 F7F8 F8F9 F9F9"      /* 
ÒÒÒÚÚÚÛ˜˜¯¯˘˘˘ */
+    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFB FBFB FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˚˚˚˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6"      /* 
˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆ */
+    $"F6F6 F6F6 F5F5 F4F4 F4F4 F4F0 ECEC ECEB"      /* 
ˆˆˆˆııÙÙÙÙÙÏÏÏÎ */
+    $"EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E7DF"      /* 
ÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÁfl */
+    $"2800 0000 0063 F5EC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* 
(....cıÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F7F8 F8F8 F9F9"      /* 
ÒÒÒÚÚÛˆ˜¯¯¯˘˘ */
+    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FDFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇ˝¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6"      /* 
˙˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜˜˜˜ˆ */
+    $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3EF ECEC ECEB"      /* 
ˆˆıııııÙÙÙÛÔÏÏÏÎ */
+    $"EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EF"      /* 
ÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÔ */
+    $"6000 0000 009E F4EC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* 
`....ûÙÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F5 F7F8 F8F8 F8F9"      /* 
ÒÒÒÚÚÚı˜¯¯¯¯˘ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* 
ˇˇˇˇ˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
+    $"FAFA F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F6F6 F6F6"      /* 
˙˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ˆˆˆˆ */
+    $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F2ED EDEC ECEB"      /* 
ˆˆıııÙÙÙÙÙÚÌÌÏÏÎ */
+    $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6EE"      /* 
ÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÓ */
+    $"9B00 0000 0BCB F0EC ECED EDEE EEEE EFEF"      /* 
õ....ÀÏÏÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F4 F7F7 F8F8 F8F9"      /* 
ÔÒÒÚÚÚÙ˜˜¯¯¯˘ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FEFD FCFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"      /* 
ˇˇ˛˝¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
+    $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6"      /* 
˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆ */
+    $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F0ED EDEC ECEC"      /* 
ˆˆıııÙÙÙÙÙÌÌÏÏÏ */
+    $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6EA"      /* 
ÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÍ */
+    $"C50B 0000 2BE6 EDEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* 
≈...+ÊÌÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
+    $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F6F7 F7F7 F7FA"      /* 
ÔÒÒÒÚÚÚˆ˜˜˜˜˙ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFE FDFD FDFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"      /* 
ˇ˛˝˝˝¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"      /* 
˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
+    $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3 F0ED EDED ECEC"      /* 
ıııııÙÙÙÛÛÌÌÌÏÏ */
+    $"EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E7"      /* 
ÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÁ */
+    $"E129 0000 55F3 EBEC ECEC EDED EEEE EEEF"      /* 
·)..UÛÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔ */
+    $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F7 F7F7 F7FA"      /* 
ÔÒÒÒÚÚÚÙ˜˜˜˜˙ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FEFE FDFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFA FAFA"      /* 
˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙˙ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6"      /* 
˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆ */
+    $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F1 EEED EDED ECEC"      /* 
ıııÙÙÙÙÙÙÒÓÌÌÌÏÏ */
+    $"ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6"      /* 
ÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊ */
+    $"EE52 0000 81F5 EBEC ECEC EDED EDEE EEEF"      /* 
ÓR..ÅıÎÏÏÏÌÌÌÓÓÔ */
+    $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F6F7 F7FA"      /* 
ÔÔÒÒÒÚÚÛˆˆ˜˜˙ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ */
+    $"FEFE FEFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFB FAFA"      /* 
˛˛˛˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˚˙˙ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6"      /* 
˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆ */
+    $"F6F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4EF EEED EDED ECEC"      /* 
ˆııÙÙÙÙÙÙÔÓÌÌÌÏÏ */
+    $"ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"      /* 
ÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊ */
+    $"F07E 0000 A7F3 EBEB ECEC EDED EDEE EEEE"      /* 
~..ßÛÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓ */
+    $"EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F4 F6F7 F7FA"      /* 
ÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆ˜˜˙ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFE"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ */
+    $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"      /* 
˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
+    $"FAF9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F5F5"      /* 
˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆıı */
+    $"F5F5 F5F5 F4F4 F3F3 F2EE EEEE EDED EDEC"      /* 
ııııÙÙÛÛÚÓÓÓÌÌÌÏ */
+    $"ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"      /* 
ÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊ */
+    $"EDA4 0007 C6EF EBEB ECEC ECED EDED EEEE"      /* 
̧..∆ÔÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
+    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F3 F5F6 F7FA"      /* 
ÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ˜˙ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFE"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˛ */
+    $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"      /* 
˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* 
˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆı */
+    $"F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 F0EE EEEE EDED EDEC"      /* 
ııııÙÙÙÛÓÓÓÌÌÌÏ */
+    $"ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6"      /* 
ÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊ */
+    $"EBC3 0716 D9ED EBEB EBEC ECED EDED EEEE"      /* 
Î√..ŸÌÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓ */
+    $"EEEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F6 F6F9"      /* 
ÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆˆ˘ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* 
˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* 
˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
+    $"F5F5 F4F4 F4F4 F4F2 EFEF EEEE EEED EDEC"      /* 
ııÙÙÙÙÙÚÔÔÓÓÓÌÌÏ */
+    $"ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"      /* 
ÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁ */
+    $"E8D6 162B E7EB EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"      /* 
Ë÷.+ÁÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
+    $"EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2 F3F5 F6F8"      /* 
ÓÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ¯ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"      /* 
˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
+    $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"      /* 
˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
+    $"F5F5 F4F4 F4F3 F3F0 EFEF EEEE EEED EDED"      /* 
ııÙÙÙÛÛÔÔÓÓÓÌÌÌ */
+    $"ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7"      /* 
ÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁ */
+    $"E7E3 2A42 EEEA EAEB EBEB ECEC EDED EDEE"      /* 
Á„*BÓÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓ */
+    $"EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F5F7"      /* 
ÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛı˜ */
+    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5"      /* 
˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆı */
+    $"F5F5 F4F4 F4F3 F1F0 EFEF EEEE EEED EDED"      /* 
ııÙÙÙÛÒÔÔÓÓÓÌÌÌ */
+    $"ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"      /* 
ÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
+    $"E7EA 4153 F2EA EAEB EBEB ECEC ECED EDEE"      /* 
ÁÍASÚÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÓ */
+    $"EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 F4F5"      /* 
ÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÙı */
+    $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5"      /* 
˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆııı */
+    $"F5F5 F5F4 F4F2 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"      /* 
ıııÙÙÚÔÔÔÓÓÓÌÌ */
+    $"ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"      /* 
ÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
+    $"E7EE 5274 F1EA EAEA EBEB EBEC ECED EDED"      /* 
ÁÓRtÒÍÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌ */
+    $"EEEE EEEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F4"      /* 
ÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛÙ */
+    $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F5 F5F5"      /* 
˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆııı */
+    $"F4F4 F4F4 F3F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"      /* 
ÙÙÙÙÛÒÔÔÔÓÓÓÌÌ */
+    $"EDEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7"      /* 
ÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁ */
+    $"E7EE 73A7 EEE9 EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"      /* 
ÁÓsßÓÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
+    $"EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F3"      /* 
ÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÛ */
+    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
+    $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"      /* 
˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıı */
+    $"F4F4 F4F3 F1F1 F0F0 F0EF EFEE EEEE EDED"      /* 
ÙÙÙÛÒÒÔÔÓÓÓÌÌ */
+    $"EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"      /* 
ÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁ */
+    $"E7EB A5C2 ECE9 EAEA EAEB EBEC ECEC EDED"      /* 
ÁΕ¬ÏÈÍÍÍÎÎÏÏÏÌÌ */
+    $"EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3"      /* 
ÌÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛ */
+    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆıı */
+    $"F4F4 F4F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EDED"      /* 
ÙÙÙÚÒÒÔÔÔÓÓÌÌ */
+    $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"      /* 
ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁ */
+    $"E7E9 BFD1 EBE9 E9EA EAEB EBEB ECEC ECED"      /* 
ÁÈø—ÎÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
+    $"EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2"      /* 
ÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚ */
+    $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F6 F5F5"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıı */
+    $"F5F4 F3F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EEED"      /* 
ıÙÛÚÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
+    $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7"      /* 
ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁ */
+    $"E7E9 CEE1 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECED"      /* 
ÁÈŒ·ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÌ */
+    $"EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2"      /* 
ÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÚÚ */
+    $"FAFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
+    $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"      /* 
¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆııııı */
+    $"F5F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0EF EFEF EEEE EEED"      /* 
ıÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
+    $"EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7"      /* 
ÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁ */
+    $"E7E7 DFE1 E9E9 E9E9 EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* 
ÁÁfl·ÈÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏ */
+    $"EDED EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F1"      /* 
ÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÒ */
+    $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FBFB FBFB"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˚˚˚˚ */
+    $"FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAF9"      /* 
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F4"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÙ */
+    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EEEE EEED"      /* 
ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÓÓÓÌ */
+    $"EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8"      /* 
ÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËË */
+    $"E7E7 E0D0 EAE9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"      /* 
ÁÁ‡–ÍÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
+    $"EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F1"      /* 
ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÒ */
+    $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFB FBFB"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˚˚˚ */
+    $"FBFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"      /* 
˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F3"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEED"      /* 
ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÌ */
+    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8"      /* 
ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËË */
+    $"E7E8 D2C1 EBE8 E9E9 E9EA EAEB EBEB ECEC"      /* 
ÁË“¡ÎËÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏ */
+    $"ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"      /* 
ÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÒ */
+    $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFA FAFB"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˚ */
+    $"FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"      /* 
˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F4F3"      /* 
˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆııÙÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* 
ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
+    $"E7EA C2A6 EDE8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"      /* 
Áͬ¶ÌËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
+    $"ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"      /* 
ÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
+    $"F4FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
Ùˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
+    $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F8F8"      /* 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘¯¯ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F4F4 F4F3"      /* 
¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* 
ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
+    $"E7EC A073 F0E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEC"      /* 
ÁφsËËÈÈÈÍÍÍÎÎÏ */
+    $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F1 F1F1"      /* 
ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
+    $"F2FC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
Ú¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
+    $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘¯¯ */
+    $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F5 F4F4 F4F3"      /* 
¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EDED EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* 
ÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
+    $"E8EF 7752 EFE8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"      /* 
ËÔwRÔËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎ */
+    $"ECEC ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1"      /* 
ÏÏÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒ */
+    $"F1F6 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
Òˆˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 FAFA"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˙˙ */
+    $"FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"      /* 
˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
+    $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* 
¯¯˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8"      /* 
ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËË */
+    $"E8F0 5641 EBE8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* 
ËVAÎËËËÈÈÈÍÍÍÎÎ */
+    $"EBEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1"      /* 
ÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒ */
+    $"F1F1 F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˘˘ */
+    $"F9FA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8"      /* 
˘˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯ */
+    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* 
¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* 
ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
+    $"E8EC 402A E4E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* address@hidden 
*/
+    $"EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1"      /* 
ÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÒ */
+    $"F1F1 F1F8 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8"      /* 
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯ */
+    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* 
¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* 
ÓÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
+    $"E9E5 2C16 D7E9 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB"      /* 
ÈÂ,.◊ÈËËËÈÈÈÍÍÍÎ */
+    $"EBEB ECEC ECED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0"      /* 
ÎÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔÔÔ */
+    $"F1F1 F1F1 F6FE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÒˆ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F9 F9F9"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˘˘˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F8F8"      /* 
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯ */
+    $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"      /* 
¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
+    $"EAD9 1907 C4EC E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEB"      /* 
ÍŸ..ƒÏÁËËËÈÈÈÍÍÎ */
+    $"EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0"      /* 
ÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
+    $"F0F1 F1F1 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF8 F8F9"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙¯¯˘ */
+    $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8"      /* 
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯ */
+    $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* 
˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
+    $"EDC4 0700 A5EE E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"      /* 
̃..•ÓÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
+    $"EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"      /* 
ÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F2F2 F5FE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FBF8 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚¯¯¯ */
+    $"F8F8 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7"      /* 
¯¯˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯¯˜ */
+    $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* 
˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
+    $"EFA9 0000 7EF0 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"      /* 
Ô©..~ÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
+    $"EAEB EBEB ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"      /* 
ÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF8 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¯¯¯ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7"      /* 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜ */
+    $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"      /* 
˜˜˜ˆˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈË */
+    $"F282 0000 53EE E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 EAEA"      /* 
ÚÇ..SÓÁÁÁËËËÈÈÍÍ */
+    $"EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF"      /* 
ÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
+    $"EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F6FF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÒÒÒÚÚˆˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEF8 F8F8"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¯¯¯ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7"      /* 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜ */
+    $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* 
˜˜˜ˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈ */
+    $"EF53 0000 2AE1 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA"      /* 
ÔS..*·ÁÁÁËËËÈÈÈÍ */
+    $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF"      /* 
ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
+    $"EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F1F6 FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÒÒÒÚÒˆˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF9 F7F7"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˜˜ */
+    $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7"      /* 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ */
+    $"F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* 
˜˜ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EA"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÍ */
+    $"E42B 0000 0BC6 EAE7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* 
‰+...∆ÍÁÁÁËËËÈÈÈ */
+    $"EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* 
ÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
+    $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F7FF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÒÒÒÚÚ˜ˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB F7F7"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˜˜ */
+    $"F7F7 F7F7 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* 
˜˜˜˜¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜˜ */
+    $"F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"      /* 
˜ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÛÛ */
+    $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EE"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÓ */
+    $"C90B 0000 009B EEE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* 
…....õÓÊÁÁÁËËËÈÈ */
+    $"E9EA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"      /* 
ÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
+    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F9 FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÔÒÒÒÚÚ˘ˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F7F7"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˜˜ */
+    $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ */
+    $"F6F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"      /* 
ˆˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
+    $"9D00 0000 0060 EFE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* 
ù....`ÔÊÁÁÁËËËÈÈ */
+    $"E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE"      /* 
ÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
+    $"EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F1 F2F2 FAFF FFFF"      /* 
ÔÔÔÔÒÒÒÒÚÚ˙ˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F8F7"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯˜ */
+    $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6"      /* 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆ */
+    $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"      /* 
ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
+    $"6200 0000 0027 DFE7 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9"      /* 
b....'flÁÊÁÁÁËËËÈ */
+    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE"      /* 
ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
+    $"EEEF EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2FB FFFF"      /* 
ÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÚ˚ˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF6"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˆ */
+    $"F6F6 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"      /* 
ˆˆ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
+    $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* 
ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EAE5"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÍÂ */
+    $"2B00 0000 0005 B9EB E6E6 E7E7 E7E8 E8E9"      /* 
+.....πÎÊÊÁÁÁËËÈ */
+    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"      /* 
ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
+    $"EEEE EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 FDFF"      /* 
ÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÛ˝ˇ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF6"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˆ */
+    $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* 
ˆˆˆˆˆˆˆ˜˜ˆˆˆˆˆˆˆ */
+    $"F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* 
ˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛÛ */
+    $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÛÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EFBE"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÔæ */
+    $"0700 0000 0000 79EF E6E6 E7E7 E7E8 E8E8"      /* 
......yÔÊÊÁÁÁËËË */
+    $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"      /* 
ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
+    $"EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F4FE"      /* 
ÓÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÙ˛ */
+    $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF7"      /* 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜ */
+    $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* 
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
+    $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3"      /* 
ˆˆııııııÙÙÙÙÙÛÛÛ */
+    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA F27B"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÚ{ */
+    $"0000 0000 0000 32E3 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8"      /* 
......2„ÊÊÊÁÁÁËË */
+    $"E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED"      /* 
ËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌ */
+    $"EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F5"      /* 
ÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚı */
+    $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFA"      /* 
˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ */
+    $"F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"      /* 
ıˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
+    $"F6F5 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"      /* 
ˆıııııııÙÙÙÙÛÛÛÛ */
+    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E836"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍË6 */
+    $"0000 0000 0000 07BA EAE6 E6E6 E7E7 E7E8"      /* 
.......∫ÍÊÊÊÁÁÁË */
+    $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"      /* 
ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
+    $"EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2"      /* 
ÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚ */
+    $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD"      /* 
˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ */
+    $"F5F5 F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F5"      /* 
ıııˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆı */
+    $"F5F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"      /* 
ıııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛ */
+    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF0 B907"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍπ. */
+    $"0000 0000 0000 006D EEE6 E6E6 E7E7 E7E8"      /* 
.......mÓÊÊÊÁÁÁË */
+    $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED"      /* 
ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌ */
+    $"EDED EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"      /* 
ÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÒ */
+    $"F2F9 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
Ú˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"F7F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* 
˜ııııııııııııııı */
+    $"F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"      /* 
ııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
+    $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF2 6700"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÚg. */
+    $"0000 0000 0000 0020 D9E7 E6E6 E6E7 E7E7"      /* ....... 
ŸÁÊÊÊÁÁÁ */
+    $"E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED"      /* 
ËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
+    $"EDED EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"      /* 
ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒ */
+    $"F1F2 FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÚ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"F9F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* 
˘ııııııııııııııı */
+    $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"      /* 
ıııııÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
+    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EDDB 1E00"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÌ€.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 9AED E5E6 E6E6 E7E7"      /* 
........öÌÂÊÊÊÁÁ */
+    $"E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* 
ÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
+    $"EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1"      /* 
ÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒÒ */
+    $"F1F1 F3FD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÛ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FDF4 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* 
˝Ùıııııııııııııı */
+    $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F2"      /* 
ıııÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚ */
+    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA F299 0000"      /* 
ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÚô.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 3DE6 E5E6 E6E6 E7E7"      /* 
........=ÊÂÊÊÊÁÁ */
+    $"E7E8 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"      /* 
ÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
+    $"ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1"      /* 
ÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒ */
+    $"F1F1 F1F5 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFF6 F4F4 F4F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"      /* 
ˇˆÙÙÙııııııııııı */
+    $"F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F2F2"      /* 
ıÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚÚ */
+    $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBEB EC40 0000"      /* address@hidden 
*/
+    $"0000 0000 0000 0000 04AF EBE5 E6E6 E6E7"      /* 
.........ØÎÂÊÊÊÁ */
+    $"E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC"      /* 
ÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏ */
+    $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFEF EFF0 F0F0"      /* 
ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
+    $"F1F1 F1F1 F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFF9 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* 
ˇ˘ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
+    $"F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2"      /* 
ÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÚÚ */
+    $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"      /* 
ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBF1 AF05 0000"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÎÒØ... */
+    $"0000 0000 0000 0000 004F EAE5 E5E6 E6E6"      /* 
.........OÍÂÂÊÊÊ */
+    $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"      /* 
ÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
+    $"ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0"      /* 
ÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
+    $"F0F1 F1F1 F1FA FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÒ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFD F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* 
ˇ˝ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
+    $"F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2"      /* 
ÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚ */
+    $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB ECEC 4900 0000"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÏÏI... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0008 B5EB E5E5 E6E6"      /* 
..........µÎÂÂÊÊ */
+    $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"      /* 
ÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎ */
+    $"ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0"      /* 
ÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
+    $"F0F0 F1F1 F1F2 FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÒÒÒÚ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF F5F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* 
ˇˇıÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
+    $"F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2"      /* 
ÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚ */
+    $"F2F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÚÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB F1B5 0600 0000"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÒµ.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 4CE9 E5E5 E6E6"      /* 
..........LÈÂÂÊÊ */
+    $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"      /* 
ÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎÎ */
+    $"EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF"      /* 
ÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
+    $"EFF0 F0F0 F1F1 F4FE FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÒÒÙ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF F9F3 F3F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"      /* 
ˇˇ˘ÛÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
+    $"F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2 F2F2"      /* 
ÙÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚ */
+    $"F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EEED EDED ECEC ECEB EBEC EE4D 0000 0000"      /* 
ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÏÓM.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 06AB ECE5 E5E6"      /* 
...........´ÏÂÂÊ */
+    $"E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB"      /* 
ÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÎ */
+    $"EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF"      /* 
ÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔ */
+    $"EFEF F0F0 F0F1 F0F7 FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FCF3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* 
ˇˇ¸ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
+    $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2"      /* 
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚ */
+    $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÒÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EDED EDED ECEC ECEB EBF1 B007 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÌÏÏÏÎÎÒ∞..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 003A E2E6 E5E5"      /* 
...........:‚ÊÂÂ */
+    $"E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEA"      /* 
ÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÍ */
+    $"EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF"      /* 
ÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔ */
+    $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 FBFF FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÔÒÒ˚ˇˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFF5 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* 
ˇˇˇıÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
+    $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1"      /* 
ÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÒ */
+    $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* 
ÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓÓ */
+    $"EDED EDED ECEC ECEB EDE6 3900 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÌÏÏÏÎÌÊ9..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 8EED E5E5"      /* 
............éÌ */
+    $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"      /* 
ÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
+    $"EAEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF"      /* 
ÍÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔ */
+    $"EFEF EFEF F0F0 F0F0 F3FE FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÔÔÛ˛ˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFF8 F2F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* 
ˇˇˇ¯ÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
+    $"F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1"      /* 
ÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒ */
+    $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* 
ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
+    $"EDED EDED ECEC ECEB F38B 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÌÏÏÏÎÛã...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1ECF E8E5"      /* 
.............œË */
+    $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"      /* 
ÂÊÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
+    $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE"      /* 
ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓ */
+    $"EFEF EFEF EFEF F0F0 F0F6 FFFF FFFF FFFF"      /* 
ÔÔÔÔÔÔˆˇˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFB F2F2 F2F2 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"      /* 
ˇˇˇ˚ÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛ */
+    $"F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1 F1F1"      /* 
ÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒ */
+    $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"      /* 
ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
+    $"EDED EDEC ECEC ECF0 D31C 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÏÏÏÏ”....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 005B E9E5"      /* 
.............[ÈÂ */
+    $"E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA"      /* 
ÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍ */
+    $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE"      /* 
ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
+    $"EEEF EFEF EFEF EFF0 F0F0 F9FF FFFF FFFF"      /* 
ÓÔÔÔÔÔÔ˘ˇˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFE F3F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* 
ˇˇˇ˛ÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
+    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1"      /* 
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒ */
+    $"F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"      /* 
ÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
+    $"EDED EDEC ECEC EDEF 6200 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÏÏÏÌÔb....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 A2EC"      /* 
..............¢Ï */
+    $"E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E8E9 E9E9"      /* 
ÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈ */
+    $"EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE"      /* 
ÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓ */
+    $"EEEE EEEF EFEF EFEF F0F0 F1FC FFFF FFFF"      /* 
ÓÓÓÔÔÔÔÔÒ¸ˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF F5F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* 
ˇˇˇˇıÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
+    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1"      /* 
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F1F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"      /* 
ÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
+    $"EDED EDEC ECED F2A1 0500 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÌÏÏÌÚ°........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22CE"      /* 
.............."Π*/
+    $"E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* 
ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈ */
+    $"E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"      /* 
ÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
+    $"EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0F3 FFFF FFFF"      /* 
ÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÛˇˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF F8F1 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"      /* 
ˇˇˇˇ¯ÒÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
+    $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* 
ÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F0F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED"      /* 
ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌ */
+    $"EDED ECEC ECEF D01E 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÏÏÏÔ–......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 004C"      /* 
...............L */
+    $"DFE7 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9"      /* 
flÁÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁËËÈÈ */
+    $"E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED"      /* 
ÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌ */
+    $"EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF EFEF F8FF FFFF"      /* 
ÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÔ¯ˇˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FCF1 F1F1 F1F1 F2F2 F2F2 F2F2"      /* 
ˇˇˇˇ¸ÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚÚ */
+    $"F2F2 F2F2 F2F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F0"      /* 
ÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌ */
+    $"EDED ECEC EEE6 4900 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÏÏÓÊI......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"7AE8 E6E5 E5E6 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8 E8E9"      /* 
zËÊÂÂÊÊÊÊÁÁÁÁËËÈ */
+    $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED"      /* 
ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌ */
+    $"EDED EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0FC FFFF"      /* 
ÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔ¸ˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FEF2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* 
ˇˇˇˇ˛ÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0"      /* 
ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F0F0 F0EF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌ */
+    $"EDED ECEC F4A4 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÏÏÙ§.......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0AA0 E9E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8"      /* 
¬†ÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁËË */
+    $"E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED"      /* 
ÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌ */
+    $"EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EFEF EFF3 FFFF"      /* 
ÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔÔÔÛˇˇ */
+    $"FFFF FFFF FFF4 F0F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* 
ˇˇˇˇˇÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0"      /* 
ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEED EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌÌ */
+    $"EDED ECEC F1C0 0D00 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÌÏÏÒ¿.......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"001D BBE9 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8"      /* 
..ªÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁË */
+    $"E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* 
ËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏ */
+    $"EDED EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF F8FF"      /* 
ÌÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔ¯ˇ */
+    $"FFFF FFFF FFF6 EFF1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"      /* 
ˇˇˇˇˇˆÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 F0F0"      /* 
ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"F0EF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌ */
+    $"EDEC ECEC ECEF 4A00 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÏÏÏÏÔJ......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 31CA E8E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8"      /* ..1 
ËÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁË */
+    $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEC ECEC"      /* 
ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
+    $"ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEF EFEF F0FC"      /* 
ÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔ¸ */
+    $"FFFF FFFF FFF8 F0F0 F0F0 F0F1 F1F1 F1F1"      /* 
ˇˇˇˇˇ¯ÒÒÒÒÒ */
+    $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* 
ÒÒÒÒÒÒÒ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
+    $"EDEC ECEC ECF3 A003 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÌÏÏÏÏÛ†......... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0044 D4E8 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7"      /* 
...D‘ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁ */
+    $"E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC"      /* 
ËËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏ */
+    $"ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EEF4"      /* 
ÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÓÙ */
+    $"FFFF FFFF FFFA F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* 
ˇˇˇˇˇ˙ */
+    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF"      /* 
ÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
+    $"ECEC ECEC ECED E026 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÏÏÏ̇&........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 51D7 E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7"      /* 
....Q◊ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁ */
+    $"E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEB"      /* 
ÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÎ */
+    $"ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF"      /* 
ÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔ */
+    $"FAFF FFFF FFFB F0EF EFF0 F0F0 F0F0 F0F0"      /* 
˙ˇˇˇˇ˚ÔÔ */
+    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF"      /* 
ÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"      /* 
ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
+    $"ECEC ECEC EBEB F577 0000 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÏÏÎÎıw........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0059 D9E8 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7"      /* 
.....YŸËÊÂÂÊÊÊÁÁ */
+    $"E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB EBEB"      /* 
ÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎ */
+    $"EBEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÎÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÓ */
+    $"F1FF FFFF FFFD F0EF EFEF EFEF EFEF F0F0"      /* 
Òˇˇˇˇ˝ÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDEC"      /* 
ÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏ */
+    $"ECEC ECEC EBEB EFC6 0F00 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÏÏÎÎÔ∆........ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 59D6 E7E6 E5E5 E6E6 E6E7"      /* 
......Y÷ÁÊÂÂÊÊÊÁ */
+    $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB"      /* 
ÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎ */
+    $"EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE"      /* 
ÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
+    $"EDF6 FFFF FFFE F0EF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
̈ˇˇˇ˛ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"      /* 
ÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
+    $"ECEC ECEB EBEB EBEF 4C00 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÏÎÎÎÎÔL....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0051 D2E7 E6E5 E6E6 E6E6"      /* 
.......Q“ÁÊÂÊÊÊÊ */
+    $"E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB"      /* 
ÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎ */
+    $"EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE"      /* 
ÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓ */
+    $"EEEF FCFF FFFE F1EF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÓÔ¸ˇˇ˛ÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"      /* 
ÔÔÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
+    $"ECEC ECEB EBEB EBF2 A203 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÏÎÎÎÎÚ¢....... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 45C7 E7E6 E5E6 E6E6"      /* 
........E«ÁÊÂÊÊÊ */
+    $"E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA"      /* 
ÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍ */
+    $"EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDED"      /* 
ÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÌ */
+    $"EEED F3FF FFFF F2EE EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÓÌÛˇˇˇÚÓÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
+    $"EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC"      /* 
ÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏ */
+    $"ECEC EBEB EBEB EBEC E127 0000 0000 0000"      /* 
ÏÏÎÎÎÎÎÏ·'...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0031 B9E6 E6E5 E6E6"      /* 
.........1πÊÊÂÊÊ */
+    $"E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA"      /* 
ÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍ */
+    $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED"      /* 
ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌ */
+    $"EDED EEFA FFFF F3ED EEEE EEEF EFEF EFEF"      /* 
ÌÌÓ˙ˇˇÛÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓ */
+    $"EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDED ECEC ECEC"      /* 
ÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏ */
+    $"ECEB EBEB EBEB EAEA F379 0000 0000 0000"      /* 
ÏÎÎÎÎÎÍÍÛy...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 1E9C E3E7 E6E6"      /* 
...........ú„ÁÊÊ */
+    $"E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA"      /* 
ÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍ */
+    $"EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED"      /* 
ÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌ */
+    $"EDED EDF1 FEFF F5ED EEEE EEEE EEEE EEEF"      /* 
ÌÌÌÒ˛ˇıÌÓÓÓÓÓÓÓÔ */
+    $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓ */
+    $"EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC ECEC"      /* 
ÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏ */
+    $"ECEB EBEB EBEB EAEA EFC7 0F00 0000 0000"      /* 
ÏÎÎÎÎÎÍÍÔ«...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 000A 79D8 E6E6"      /* 
...........¬yÿÊÊ */
+    $"E6E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9E9"      /* 
ÊÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÈ */
+    $"EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECED"      /* 
ÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÌ */
+    $"EDED EDED F2FF F8ED EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÌÌÌÌÚˇ¯ÌÓÓÓÓÓÓÓÓ */
+    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
+    $"EEEE EEED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC"      /* 
ÓÓÓÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏ */
+    $"EBEB EBEB EBEA EAEA EAEF 4E00 0000 0000"      /* 
ÎÎÎÎÎÍÍÍÍÔN..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 004D BFE5"      /* 
.............MøÂ */
+    $"E6E7 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"      /* 
ÊÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈÈ */
+    $"E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"      /* 
ÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
+    $"ECED EDED EDFB F9ED EDEE EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÏÌÌÌÌ˚˘ÌÌÓÓÓÓÓÓÓ */
+    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"      /* 
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
+    $"EEED EDED EDED EDED EDEC ECEC ECEC ECEB"      /* 
ÓÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÎ */
+    $"EBEB EBEB EAEA EAEA EAF1 A303 0000 0000"      /* 
ÎÎÎÎÍÍÍÍÍÒ£..... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2195"      /* 
..............!ï */
+    $"DCE5 E7E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"      /* 
‹ÂÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈ */
+    $"E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* 
ÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
+    $"ECEC ECED ECF7 FCED EDED EDED EEEE EEEE"      /* 
ÏÏÏÌϘ¸ÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
+    $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED"      /* 
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌ */
+    $"EDED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC ECEB"      /* 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏÎ */
+    $"EBEB EBEB EAEA EAEA E9EB E12A 0000 0000"      /* 
ÎÎÎÎÍÍÍÍÈη*.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"      /* 
................ */
+    $"57BF E3E7 E7E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9"      /* 
Wø„ÁÁÊÊÁÁÁÁÁËËËÈ */
+    $"E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB ECEC"      /* 
ÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÏÏ */
+    $"ECEC ECEC ECEF FDEF EDED EDED EDED EDED"      /* 
ÏÏÏÏÏÔ˝ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
+    $"EDEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"      /* 
ÌÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
+    $"EDEE EEED EDED EDEC ECEC ECEC ECEC EBEB"      /* 
ÌÓÓÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏÎÎ */
+    $"EBEB EBEA EAEA EAEA E9E9 F27A 0100 0000"      /* 
ÎÎÎÍÍÍÍÍÈÈÚz.... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"001E 84D1 E6E7 E7E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8"      /* 
..Ñ—ÊÁÁÊÁÁÁÁÁËËË */
+    $"E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB"      /* 
ÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎ */
+    $"ECEC ECEC ECEC F9EF EDED EDED EDED EDED"      /* 
ÏÏÏÏÏÏ˘ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
+    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE"      /* 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓ */
+    $"EEEB E6ED EDEC ECEC ECEC ECEC ECEB EBEB"      /* 
ÓÎÊÌÌÏÏÏÏÏÏÏÏÎÎÎ */
+    $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 EEC8 0F00 0000"      /* 
ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÓ».... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0038 9DD9 E6E7 E7E7 E7E7 E7E7 E8E8"      /* 
...8ùŸÊÁÁÁÁÁÁÁËË */
+    $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEA EBEB EBEB"      /* 
ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍÎÎÎÎ */
+    $"EBEB ECEC ECEB F0EF ECEC EDED EDED EDED"      /* 
ÎÎÏÏÏÎÔÏÏÌÌÌÌÌÌ */
+    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EEED"      /* 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÓÌ */
+    $"E09C 71EA EDEC ECEC ECEC ECEB EBEB EBEB"      /* 
‡úqÍÌÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎ */
+    $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9EE 4F00 0000"      /* 
ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÓO... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0548 A5DA E5E7 E8E8 E7E7 E7E7"      /* 
.....H•⁄ÂÁËËÁÁÁÁ */
+    $"E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB"      /* 
ËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎ */
+    $"EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC EDED"      /* 
ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÌÌ */
+    $"EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EFEC E2AD"      /* 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÔÏ‚≠ */
+    $"4B04 06C2 F0EC ECEC ECEC EBEB EBEB EBEB"      /* 
K..¬ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎ */
+    $"EBEA EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9F0 A504 0000"      /* 
ÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈ•... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 074B 9FD5 E4E6 E9E8 E8E7"      /* 
.......Kü’‰ÊÈËËÁ */
+    $"E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EAEB"      /* 
ÁËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍÎ */
+    $"EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC"      /* 
ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ */
+    $"ECEC ECEC EDED EDED EEEE EDEB DAA3 4F09"      /* 
ÏÏÏÏÌÌÌÌÓÓÌÎ⁄£O∆ */
+    $"0000 0072 F4EC ECEC ECEB EBEB EBEB EBEB"      /* 
...rÙÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎÎ */
+    $"EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8EA E12B 0000"      /* 
ÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈËÍ·+.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 033A 8CC6 E0E6 E7E9"      /* 
.........:å∆‡ÊÁÈ */
+    $"E8E8 E8E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA"      /* 
ËËËËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍ */
+    $"EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECEC"      /* 
ÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏ */
+    $"ECEC ECEC ECED EDED EBE6 CD92 3C04 0000"      /* 
ÏÏÏÏÏÌÌÌÎÊÕí<... */
+    $"0000 0023 DFEF ECEB EBEB EBEB EBEB EAEA"      /* 
...#flÔÏÎÎÎÎÎÎÎÍÍ */
+    $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 F17C 0100"      /* 
ÍÍÍÍÈÈÈÈÈÈËËÒ|.. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0020 64A7 D1E2"      /* ........... 
dß—‚ */
+    $"E6E7 E9E8 E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 E9EA EAEA"      /* 
ÊÁÈËËËËÈÈÈÈÈÈÍÍÍ */
+    $"EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"      /* 
ÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
+    $"ECED EDED EDEB E8D8 AB67 2300 0000 0000"      /* 
ÏÌÌÌÌÎËÿ´g#..... */
+    $"0000 0001 9FF3 EBEB EBEB EBEB EBEA EAEA"      /* 
....üÛÎÎÎÎÎÎÎÍÍÍ */
+    $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 EDC9 1000"      /* 
ÍÍÍÍÈÈÈÈÈËËËÌ….. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3070"      /* 
..............0p */
+    $"A8CC DEE5 E8E8 E9E9 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA"      /* 
®ÃfiÂËËÈÈËÈÈÈÈÈÍÍ */
+    $"EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC"      /* 
ÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
+    $"EDEB EAE5 D1A9 7136 0700 0000 0000 0000"      /* 
ÌÎÍ—©q6........ */
+    $"0000 0000 48ED EBEB EBEB EBEB EAEA EAEA"      /* 
....HÌÎÎÎÎÎÎÍÍÍÍ */
+    $"EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E8ED 5200"      /* 
ÍÍÍÈÈÈÈÈËËËËËÌR. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0625 588B B1CE DCE3 E6E8 E9E9 E9EA EAE9"      /* 
.%X㱌‹„ÊËÈÈÈÍÍÈ */
+    $"EAEA EAEA EAEA EAEB ECEB EBEB EAE9 E7E1"      /* 
ÍÍÍÍÍÍÍÎÏÎÎÎÍÈÁ· */
+    $"D0B4 8C5C 2805 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
–¥å\(........... */
+    $"0000 0000 0DC4 F0EB EBEB EAEA EAEA EAEA"      /* 
.....ƒÎÎÎÍÍÍÍÍÍ */
+    $"EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E7EF A704"      /* 
ÍÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÔß. */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0921 4260 7D96 A7B6 C3CA D2DC"      /* ....∆!B`}ñß∂√ 
“‹ */
+    $"E1E5 E8E9 E3E0 DCD5 CAC2 B8AB 957C 6043"      /* ·ÂËÈ„‡‹’ 
¬∏´ï|`C */
+    $"2209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
"∆.............. */
+    $"0000 0000 006D F1EB EBEA EAEA EAEA EAEA"      /* 
.....mÒÎÎÍÍÍÍÍÍÍ */
+    $"EAE9 E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 E8E7 E7E8 E435"      /* 
ÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÁˉ5 */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0000 0000 0006 101E 2E3A 5072"      /* 
.............:Pr */
+    $"848F 9B99 8A7B 6E56 392A 1D12 0500 0000"      /* 
Ñèõôä{nV9*...... */
+    $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* 
................ */
+    $"0000 0000 0024 A1A1 A0A0 A0A0 A0A0 A09F"      /* 
.....$°°†††††††ü */
+    $"9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9E 9E9E A548"      /* 
üüüüüüüüüüüûûû•H */
+    $"0000 00"                      /* ... */
+};
+
-- 
1.9.1
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]