qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[PATCH v6 14/61] target/riscv: vector single-width bit shift instruction


From: LIU Zhiwei
Subject: [PATCH v6 14/61] target/riscv: vector single-width bit shift instructions
Date: Tue, 17 Mar 2020 23:06:06 +0800

Signed-off-by: LIU Zhiwei <address@hidden>
Reviewed-by: Richard Henderson <address@hidden>
---
 target/riscv/helper.h          | 25 ++++++++
 target/riscv/insn32.decode       | 9 +++
 target/riscv/insn_trans/trans_rvv.inc.c | 54 ++++++++++++++++
 target/riscv/vector_helper.c      | 85 +++++++++++++++++++++++++
 4 files changed, 173 insertions(+)

diff --git a/target/riscv/helper.h b/target/riscv/helper.h
index 4373e9e8c2..47284c7476 100644
--- a/target/riscv/helper.h
+++ b/target/riscv/helper.h
@@ -397,3 +397,28 @@ DEF_HELPER_6(vxor_vx_b, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vxor_vx_h, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vxor_vx_w, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vxor_vx_d, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+
+DEF_HELPER_6(vsll_vv_b, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vv_h, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vv_w, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vv_d, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vv_b, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vv_h, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vv_w, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vv_d, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vv_b, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vv_h, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vv_w, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vv_d, void, ptr, ptr, ptr, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vx_b, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vx_h, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vx_w, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsll_vx_d, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vx_b, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vx_h, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vx_w, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsrl_vx_d, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vx_b, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vx_h, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vx_w, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
+DEF_HELPER_6(vsra_vx_d, void, ptr, ptr, tl, ptr, env, i32)
diff --git a/target/riscv/insn32.decode b/target/riscv/insn32.decode
index 3ad6724632..f6d0f5aec5 100644
--- a/target/riscv/insn32.decode
+++ b/target/riscv/insn32.decode
@@ -320,6 +320,15 @@ vor_vi     001010 . ..... ..... 011 ..... 1010111 
@r_vm
 vxor_vv     001011 . ..... ..... 000 ..... 1010111 @r_vm
 vxor_vx     001011 . ..... ..... 100 ..... 1010111 @r_vm
 vxor_vi     001011 . ..... ..... 011 ..... 1010111 @r_vm
+vsll_vv     100101 . ..... ..... 000 ..... 1010111 @r_vm
+vsll_vx     100101 . ..... ..... 100 ..... 1010111 @r_vm
+vsll_vi     100101 . ..... ..... 011 ..... 1010111 @r_vm
+vsrl_vv     101000 . ..... ..... 000 ..... 1010111 @r_vm
+vsrl_vx     101000 . ..... ..... 100 ..... 1010111 @r_vm
+vsrl_vi     101000 . ..... ..... 011 ..... 1010111 @r_vm
+vsra_vv     101001 . ..... ..... 000 ..... 1010111 @r_vm
+vsra_vx     101001 . ..... ..... 100 ..... 1010111 @r_vm
+vsra_vi     101001 . ..... ..... 011 ..... 1010111 @r_vm
 
 vsetvli     0 ........... ..... 111 ..... 1010111 @r2_zimm
 vsetvl     1000000 ..... ..... 111 ..... 1010111 @r
diff --git a/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.inc.c 
b/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.inc.c
index b4ba6d83f3..6ed2466e75 100644
--- a/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.inc.c
+++ b/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.inc.c
@@ -1258,3 +1258,57 @@ GEN_OPIVX_GVEC_TRANS(vxor_vx, xors)
 GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vand_vi, 0, vand_vx, andi)
 GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vor_vi, 0, vor_vx, ori)
 GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vxor_vi, 0, vxor_vx, xori)
+
+/* Vector Single-Width Bit Shift Instructions */
+GEN_OPIVV_GVEC_TRANS(vsll_vv, shlv)
+GEN_OPIVV_GVEC_TRANS(vsrl_vv, shrv)
+GEN_OPIVV_GVEC_TRANS(vsra_vv, sarv)
+
+typedef void GVecGen2sFn32(unsigned, uint32_t, uint32_t, TCGv_i32,
+              uint32_t, uint32_t);
+
+static inline bool
+do_opivx_gvec_shift(DisasContext *s, arg_rmrr *a, GVecGen2sFn32 *gvec_fn,
+          gen_helper_opivx *fn)
+{
+  if (!opivx_check(s, a)) {
+    return false;
+  }
+
+  if (a->vm && s->vl_eq_vlmax) {
+    TCGv_i32 src1 = tcg_temp_new_i32();
+    TCGv tmp = tcg_temp_new();
+
+    gen_get_gpr(tmp, a->rs1);
+    tcg_gen_trunc_tl_i32(src1, tmp);
+    tcg_gen_extract_i32(src1, src1, 0, s->sew + 3);
+    gvec_fn(s->sew, vreg_ofs(s, a->rd), vreg_ofs(s, a->rs2),
+        src1, MAXSZ(s), MAXSZ(s));
+
+    tcg_temp_free_i32(src1);
+    tcg_temp_free(tmp);
+    return true;
+  } else {
+    return opivx_trans(a->rd, a->rs1, a->rs2, a->vm, fn, s);
+  }
+  return true;
+}
+
+#define GEN_OPIVX_GVEC_SHIFT_TRANS(NAME, SUF) \
+static bool trans_##NAME(DisasContext *s, arg_rmrr *a)          \
+{                                     \
+  static gen_helper_opivx * const fns[4] = {              \
+    gen_helper_##NAME##_b, gen_helper_##NAME##_h,           \
+    gen_helper_##NAME##_w, gen_helper_##NAME##_d,           \
+  };                                  \
+                                     \
+  return do_opivx_gvec_shift(s, a, tcg_gen_gvec_##SUF, fns[s->sew]);  \
+}
+
+GEN_OPIVX_GVEC_SHIFT_TRANS(vsll_vx, shls)
+GEN_OPIVX_GVEC_SHIFT_TRANS(vsrl_vx, shrs)
+GEN_OPIVX_GVEC_SHIFT_TRANS(vsra_vx, sars)
+
+GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vsll_vi, 1, vsll_vx, shli)
+GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vsrl_vi, 1, vsrl_vx, shri)
+GEN_OPIVI_GVEC_TRANS(vsra_vi, 1, vsra_vx, sari)
diff --git a/target/riscv/vector_helper.c b/target/riscv/vector_helper.c
index 470bf079b2..c3518516f0 100644
--- a/target/riscv/vector_helper.c
+++ b/target/riscv/vector_helper.c
@@ -1286,3 +1286,88 @@ GEN_VEXT_VX(vxor_vx_b, 1, 1, clearb)
 GEN_VEXT_VX(vxor_vx_h, 2, 2, clearh)
 GEN_VEXT_VX(vxor_vx_w, 4, 4, clearl)
 GEN_VEXT_VX(vxor_vx_d, 8, 8, clearq)
+
+/* Vector Single-Width Bit Shift Instructions */
+#define DO_SLL(N, M) (N << (M))
+#define DO_SRL(N, M) (N >> (M))
+
+/* generate the helpers for shift instructions with two vector operators */
+#define GEN_VEXT_SHIFT_VV(NAME, TS1, TS2, HS1, HS2, OP, MASK, CLEAR_FN)  \
+void HELPER(NAME)(void *vd, void *v0, void *vs1,             \
+    void *vs2, CPURISCVState *env, uint32_t desc)           \
+{                                     \
+  uint32_t mlen = vext_mlen(desc);                   \
+  uint32_t vm = vext_vm(desc);                     \
+  uint32_t vl = env->vl;                        \
+  uint32_t esz = sizeof(TS1);                      \
+  uint32_t vlmax = vext_maxsz(desc) / esz;               \
+  uint32_t i;                              \
+                                     \
+  if (vl == 0) {                            \
+    return;                              \
+  }                                   \
+  for (i = 0; i < vl; i++) {                      \
+    if (!vm && !vext_elem_mask(v0, mlen, i)) {            \
+      continue;                           \
+    }                                 \
+    TS1 s1 = *((TS1 *)vs1 + HS1(i));                 \
+    TS2 s2 = *((TS2 *)vs2 + HS2(i));                 \
+    *((TS1 *)vd + HS1(i)) = OP(s2, s1 & MASK);            \
+  }                                   \
+  CLEAR_FN(vd, vl, vl * esz, vlmax * esz);               \
+}
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsll_vv_b, uint8_t, uint8_t, H1, H1, DO_SLL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsll_vv_h, uint16_t, uint16_t, H2, H2, DO_SLL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsll_vv_w, uint32_t, uint32_t, H4, H4, DO_SLL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsll_vv_d, uint64_t, uint64_t, H8, H8, DO_SLL, 0x3f, clearq)
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsrl_vv_b, uint8_t, uint8_t, H1, H1, DO_SRL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsrl_vv_h, uint16_t, uint16_t, H2, H2, DO_SRL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsrl_vv_w, uint32_t, uint32_t, H4, H4, DO_SRL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsrl_vv_d, uint64_t, uint64_t, H8, H8, DO_SRL, 0x3f, clearq)
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsra_vv_b, uint8_t, int8_t, H1, H1, DO_SRL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsra_vv_h, uint16_t, int16_t, H2, H2, DO_SRL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsra_vv_w, uint32_t, int32_t, H4, H4, DO_SRL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VV(vsra_vv_d, uint64_t, int64_t, H8, H8, DO_SRL, 0x3f, clearq)
+
+/* generate the helpers for shift instructions with one vector and one scalar 
*/
+#define GEN_VEXT_SHIFT_VX(NAME, TD, TS2, HD, HS2, OP, MASK, CLEAR_FN) \
+void HELPER(NAME)(void *vd, void *v0, target_ulong s1,        \
+    void *vs2, CPURISCVState *env, uint32_t desc)         \
+{                                   \
+  uint32_t mlen = vext_mlen(desc);                 \
+  uint32_t vm = vext_vm(desc);                   \
+  uint32_t vl = env->vl;                      \
+  uint32_t esz = sizeof(TD);                    \
+  uint32_t vlmax = vext_maxsz(desc) / esz;             \
+  uint32_t i;                            \
+                                   \
+  if (vl == 0) {                          \
+    return;                            \
+  }                                 \
+  for (i = 0; i < vl; i++) {                    \
+    if (!vm && !vext_elem_mask(v0, mlen, i)) {          \
+      continue;                         \
+    }                               \
+    TS2 s2 = *((TS2 *)vs2 + HS2(i));               \
+    *((TD *)vd + HD(i)) = OP(s2, s1 & MASK);           \
+  }                                 \
+  CLEAR_FN(vd, vl, vl * esz, vlmax * esz);             \
+}
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsll_vx_b, uint8_t, int8_t, H1, H1, DO_SLL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsll_vx_h, uint16_t, int16_t, H2, H2, DO_SLL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsll_vx_w, uint32_t, int32_t, H4, H4, DO_SLL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsll_vx_d, uint64_t, int64_t, H8, H8, DO_SLL, 0x3f, clearq)
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsrl_vx_b, uint8_t, uint8_t, H1, H1, DO_SRL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsrl_vx_h, uint16_t, uint16_t, H2, H2, DO_SRL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsrl_vx_w, uint32_t, uint32_t, H4, H4, DO_SRL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsrl_vx_d, uint64_t, uint64_t, H8, H8, DO_SRL, 0x3f, clearq)
+
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsra_vx_b, int8_t, int8_t, H1, H1, DO_SRL, 0x7, clearb)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsra_vx_h, int16_t, int16_t, H2, H2, DO_SRL, 0xf, clearh)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsra_vx_w, int32_t, int32_t, H4, H4, DO_SRL, 0x1f, clearl)
+GEN_VEXT_SHIFT_VX(vsra_vx_d, int64_t, int64_t, H8, H8, DO_SRL, 0x3f, clearq)
-- 
2.23.0
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]