qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [PATCH v2 7/8] migration: Open brace '{' following function declarat


From: Dr. David Alan Gilbert
Subject: Re: [PATCH v2 7/8] migration: Open brace '{' following function declarations go on the next line
Date: Wed, 14 Oct 2020 20:26:13 +0100
User-agent: Mutt/1.14.6 (2020-07-11)

* Bihong Yu (yubihong@huawei.com) wrote:
> Signed-off-by: Bihong Yu <yubihong@huawei.com>
> Reviewed-by: Chuan Zheng <zhengchuan@huawei.com>

Reviewed-by: Dr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>

> ---
> migration/rdma.c | 3 ++-
> 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
> 
> diff --git a/migration/rdma.c b/migration/rdma.c
> index 0eb42b7..ca4d315 100644
> --- a/migration/rdma.c
> +++ b/migration/rdma.c
> @@ -273,7 +273,8 @@ static uint64_t htonll(uint64_t v)
>   return u.llv;
> }
> 
> -static uint64_t ntohll(uint64_t v) {
> +static uint64_t ntohll(uint64_t v)
> +{
>   union { uint32_t lv[2]; uint64_t llv; } u;
>   u.llv = v;
>   return ((uint64_t)ntohl(u.lv[0]) << 32) | (uint64_t) ntohl(u.lv[1]);
> -- 
> 1.8.3.1
> 
-- 
Dr. David Alan Gilbert / dgilbert@redhat.com / Manchester, UK
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]